Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2011-01-19

Sammanträde 2011-01-19

Datum
Klockan
Plats
Tingshuset, Storgatan 26 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Stefan Fredriksson (S)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

3 Val av ledamöter och ersättare i miljö- och byggnämndens arbetsutskott.

4 Representant i Brottsförebyggande rådet i Ljungby (BRÅL) under 2011-2014.

5 Representant i ungdomsrådet under 2011-2014.

6 Representant som ska bevaka barnens rätt enligt barnkonventionen under 2011-2014.

7 Representant i Ljungby kommunala handikappråd (KHR) under 2011-2014.

8 Representant till rådet som utser pris för god byggnadsvård och kulturmiljövård under 2011-2014.

9 Attestförteckning 2011 för miljö och byggkontoret.

Beslut om godkännande. - Bengt Gustafsson

Information och frågor - Diverse, Plan

10 Detaljplan för kvarteret Betlehem (vid Drottninggatan, Storgatan och Ågårdsvägen) i Ljungby.

Beslut om antagande. - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan, Bygg:

11 Minnesstenen 2, uppförande av två murar.

Reviderad ansökan om bygglov/överklagande.

Information och frågor - Bygg

Information och frågor - Miljö

12 Meddelanden

13 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§1 Val av ledamöter och ersättare till miljö- och byggnämndens utskott

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden utser följande ledamöter och ersättare i utskottet under 2011-2014:

Ledamöter Ersättare
Marianne Eckerbom (C) Göran Johansson (C)
Lars Nordqvist (M) Niklas Bondeson (M)
Stefan Fredriksson (S) Frankie Larsen (S)
Gösta Carlsson (M) Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Irene Svensson (S) Marie Liljedahl (S)

2. Nämnden utser Marianne Eckerbom (C) till ordförande i utskottet.

3. Nämnden utser Lars Nordqvist (M) till vice ordförande i utskottet.

4. Nämnden utser Stefan Fredriksson (S) till andre vice ordförande i utskottet.

§2 Representant i Brottsförebyggande rådet i Ljungby (BRÅL) under 2011-2014

Dnr 2011/0062

Beslut

Miljö- och byggnämnden utser Marianne Eckerbom (C) till ordinarie ledarmot och Lars Nordqvist (M) som ersättare i BRÅL under 2011-2014.

Redogörelse för ärendet

Brottsförebyggande rådet är ett rådgivande organ samt en remissinstans i övergripande frågor som berör trygghet och brottsförebyggande arbete.

Rådets uppgift är att lyfta fram det brottsförebyggande perspektivet, tillföra kunskap och påverka aktörer till åtgärder som främjar trygghet och motverkar brott. Detta sker genom medverkan i samhällsplaneringen och genom samarbete med myndigheter, organisationer och frivilliga aktörer. Rådet ska informera om trygghet och frågor som rör kriminalitet och vara väl insatt i den lokala problembilden.

Varje nämnd och styrelse ska utse en representant samt ersättare för mandatperioden 2011-2014.

§3 Representant i ungdomsrådet under 2011-2014

Dnr 2011/0067

Beslut

Miljö- och byggnämnden utser Peter Berg (M) till ordinarie ledarmot och Niklas Bondesson (M) som ersättare i ungdomsrådet under 2011-2014.

Redogörelse för ärendet

I Ljungby kommun har det funnits ett ungdomsråd sedan 2003 och är ett forum för unga som vill vara med och påverka i sin kommun. Målet är att göra Ljungby till en bra och rolig kommun för unga att leva och bo i.

Varje nämnd och styrelsen ska utse en representant samt ersättare för mandatperioden 2011-2014.

§4 Representant som ska bevaka barnens rätt enligt barnkonventionen under 2011-2014

Dnr 2011/0069

Beslut

Miljö- och byggnämnden utser Stefan Fredriksson (S) som ansvarig till att bevaka barnens rätt enligt barnkonventionen.

Redogörelse för ärendet

Riksdagen antog 1998 en nationell strategi för att förverkliga barnkonventionen. I strategin fastslås att kommuner bör bygga upp system för att bevaka att barn och ungdomars intressen finns med i beslutsprocessen.

Kommunfullmäktige har den 23 mars 2000, § 33 beslutat att varje nämnd ska utse en representant som är ansvarig till att bevaka barnens rätt enligt barnkonventionen. Barnkonventionen ska finnas med som en naturlig del i förvaltningarnas löpande

arbete.

§5 Representant i Ljungby kommunala handikappråd (KHR) under 2011-2014

Dnr 2011/0074

Beslut

Miljö- och byggnämnden utser Lars Nordqvist (M) till ordinarie ledarmot och Marie Liljedahl (S) som ersättare i Ljungby kommunla handikappråd under 2011-2014.

Redogörelse för ärendet

Ljungby kommunala handikappråd har till uppgift att bevaka handikappfrågor och är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan de organisationer som företräder personer med funktionshinder.

Handikapprådet består av representanter från de olika handikapporganisationerna i kommunen samt representanter från nämnder och styrelser.

§6 Representant till rådet som utser pris för god byggnadsvård och kulturmiljövård under 2011-2014

Dnr 2011/0079

Beslut

Miljö- och byggnämnden utser Marianne Eckerbom (C) som representant från nämnden för att ingå i den jury som ska utse och bestämma pristagare för utdelning av Ljungby kommuns pris för god byggnadsvård och kulturmiljövård under 2011-2014.

Redogörelse för ärendet

För att motivera och stimulera till en god bebyggelsekultur och kulturmiljövård har kultur- och fritidsnämnden sedan en tid tillbaka inrättat ett pris för detta. Priset ska delas ut till hus- eller markägare som i samband med nybyggnation eller renoveringsarbeten har genomförts på ett sätt som är väl anpassat till kommunens eller landskapets byggnadstradition och kulturlandskap.

I juryn ingår en representant från kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, stadsarkitekten och kultur- och fritidschefen.

§7 Attestförteckning 2011 för miljö- och byggkontoret

Beslut om godkännande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner attestförteckningen för 2011.

Beslutsattestanter

Konto

Ansvar

Verk-

samhet

Ordinarie

Ersättare

Namn

Befattning

3 till 9

20000

10300

1

2

3

4

Bengt Gustafsson

Alf Carlsson

Henrik Johansson

Marianne Eckerbom

Förvaltningschef

Miljöchef

Planchef

Ordförande

3 till 9

21000

20800

20900

261xx

262xx

265xx

1

2

3

Bengt Gustafsson

Alf Carlsson

Henrik Johansson

Förvaltningschef

Miljöchef

Planchef

Ansvar

Verk-

samhet

Projekt

Ordinarie

Ersättare

Namn

Befattning

21000

20900

26xxx

24xxx

105xx

106xx

1

2

3

Bengt Gustafsson

Alf Carlsson

Henrik Johansson

Förvaltningschef

Miljöchef

Planchef

Mottagningsattestanter

Konto

Ansvar

Verk-

samhet

Ordinarie

Ersättare

Namn

Befattning

3 till 9

20000

21000

10300

20800

20900

261xx

262xx

265xx

1

2

3

Anna Andersson

Annelie Lundbäck

Lise-Lotte Jonasson

Adm. samordnare

Adm. handläggare

Adm. handläggare

§8 Detaljplan för kvarteret Betlehem (vid Drottninggatan, Storgatan och Ågårdsvägen) i Ljungby

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen för kvarteret Betlehem i Ljungby, daterad den 30 oktober 2010.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägaren till Betlehem 5 ansöker om att detaljplan för fastigheten ändras i den del som omfattar konsthall. Skälet till önskemålet om planändringen är att nuvarande verksamhet i konsthallen har upphört och att intresset för att i framtiden kunna hyra ut lokalen som konsthall är svagt.

Förslaget är att byggnaden som innehåller konsthallen ändrar markanvändningen till bostäder och centrum. För övriga delen av kvarteret kvarstår nuvarande markanvändning Q som är anpassad till bebyggelsens kulturvärden.

I övrigt görs mindre justeringar av detaljplanen.

Planförslaget har varit utställt för samråd mellan den 7 december 2010 till den 10 januari 2011. Inga väsentliga synpunkter har lämnats in som medför att planförslaget behöver ändras. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande, daterat den 4 januari 2011.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande enligt 5 kapitlet 28 § plan- och bygglagen (PBL). Detta innebär att detaljplanen antas av miljö- och byggnämnden.

§9 Uppförande av två murar

Dnr 2010/2664

Reviderad ansökan om bygglov.

Fastighet: Minnesstenen 2, Fäbodvägen 4 i Ljungby

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Minnesstenen 1, 3 och tekniska kontoret.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver beslutet från den 15 december 2010, § 242.

2. Bygglov beviljas för uppförande av två murar enligt reviderat förslag, daterat den 13 januari 2011.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden avslog ansökan om bygglov för uppförande av två murar den 15 december 2010, § 242. Förslaget som prövades innebar att den ena muren planerades att placeras mot fastighetsgränsen till gatorna med så kallade L-stöd och blir totalt 68 meter. Höjden mot gatan varierade mellan 0,4-1,6 meter.

I gatukorsningen Fäbodvägen/Allmogevägen och 10 meter åt vardera hållet föreslogs en höjd på 0,6 meter för att siktförhållandena i gatukorsningen skulle vara tillräcklig.

Muren inne på fastigheten planerades att placeras som en cirkel kring enbostadshuset och ligga närmare fastighetsgränserna än 4,5 meter till Minnesstenen 1 och 3. Muren planerades utföras av natursten och bli 36 meter lång. Höjden varierade mellan 0,45-1,3 meter.

Sökanden har lämnat in ett reviderat förslag där höjden mot gatan varierar mellan 0,4-1,2 meter. Sökanden vill att nämnden omprövar ansökan. Gör inte nämnden detta ska brevet som inkom den 4 januari 2010 betraktas som ett överklagande av nämnds beslut den 15 december 2010, § 242.

Fastighetsägarna till Minnesstenen 1, 3 och tekniska kontoret fick möjlighet att lämna synpunkter över det tidigare förslaget. Eftersom det nya förslaget inte går fastighetsägarna emot har de inte fått möjlighet att lämna synpunkter.

Bedömning

Byggkontoret bedömer att nämndens beslut från den 15 december 2010, § 242 upphävs och att bygglov beviljas enligt reviderat förslag.

Bekräftelse bygganmälan

Bygganmälan har lämnats in samtidigt som ansökan om bygglov

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsetts.

Motivering

Nämnden bedömer att det reviderade förslaget på murens utformning och placering uppfyller kraven enligt plan- och bygglagens (PBL) 3 kapitel.

Upplysningar

Avgift: 713 kronor (faktura skickas separat).

Minnesstenen 1, 3 och tekniska kontoret underrättas om beslutet.

§10 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 7 december 2010 till den 10 januari 2011.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 25 oktober 2010, tillstånd att använda skjutbana för hagelgevär på Östraby 2:77, Ryssby Gymnasiet AB.

2. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 30 december 2010, tillstånd att använda skjutbana för pistol på fastigheten Norra Ljungkullen 7, Polismyndigheten.

3. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 3 januari 2011, Lidhultsmarknad med mera, Lidhults GoIF.

§11 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 7 december 2010 till den 10 januari 2011.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis