Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2011-02-16

Sammanträde 2011-02-16

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare Lars Nordqvist (M)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse:

3 Ändring i beslut för val av andre vice ordförande i arbetsutskottet.

Beslut om upphävande. - Bengt Gustafsson

4 Verksamhetsberättelse 2010 för miljö- och byggnämndens verksamhet.

Beslut om godkännande. - Bengt Gustafsson

5 Gatunamn inom detaljplan för del av Bolmstad 2:44.

Fastställande av gatunamn. - Bengt Gustafsson

Information och frågor - Diverse, Miljö:

6 Uppföljning av miljökontorets tillsynsplan för år 2010.

Godkännande av redovisning. - Ann-Sofi Persson

7 Behovsutredning och tillsynsplan, kontrollplan för miljökontorets verksamhet år 2011.

Beslut om godkännande och antagande. - Ann-Sofi Persson

8 Överklagande om försiktighetsmått för utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar, VOC.

Yttrande till länsstyrelsen. - Mathilda Johansson

Information och frågor - Miljö, Plan:

9 Detaljplan för Ljungby 7:125, Rune B. Johanssons gata i Ljungby stad.

Beslut om planuppdrag. - Ulla Gunnarsson

10 Detaljplan för Ljungby 7:130, Fabriksgatans förlängning i Ljungby stad.

Beslut om planuppdrag. - Ulla Gunnarsson

Information och frågor - Plan
• Projektgruppen - Henrik Johansson

Bygg:

11 Läraren 20, rivning av skolbyggnad - Rosa huset.

Ansökan om rivningslov. - Henrik Johansson

12 Fritiden 2, tidsbegränsad användning av lokal.

13 Bolmstad 2:8, nybyggnad av en transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Jonny Engström

15 Bolmstad 2:44, nybyggnad av ett fritidshus (flyttning).

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

16 Stapeled 1:2, nybyggnad av två växthus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

17 Åby 5:22, tillbyggnad av spa-anläggning och ändring av uthus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§12 Ändring i beslut för val av andre vice ordförande i arbetsutskottet

Dnr 2011/0059

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver punkt 3 och 4 i beslut den 19 januari 2011, § 1 om val av vice ordförande och andre vice ordförande i arbetsutskottet.

2. Nämnden utser Stefan Fredriksson (S) till vice ordförande i utskottet.

Redogörelse för ärendet

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 19 januari 2011, § 1 punkt 3 och 4 valdes Lars Nordqvist till vice ordförande och Stefan Fredriksson (S) till andre vice ordförande i utskottet.

Ole Kongstad (V) har påtalat att det i miljö- och byggnämndens reglemente är beslutat att nämndens ledamöter enbart ska välja en ordförande och en vice ordförande. Reglementet är antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, § 36.

§13 Verksamhetsberättelse 2010 för miljö- och byggnämndens verksamhet

Dnr 2011/0120

Beslut om godkännande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2010, daterad 27 januari 2011.

Redogörelse för ärendet

Årsredovisningen ska redovisa 2010 års verksamhet och ekonomiska resultat. Varje nämnd ska lämna en kortfattad beskrivning av:

  • nämndens/förvaltningens ansvarsområde
  • bedriven verksamhet, viktiga händelser och verksamhetsförändringar
  • väsentliga budgetavvikelser
  • investeringsredovisning
  • framtiden
  • mål och måluppfyllelse.

Verksamhetsberättelsen ska lämnas till ekonomi kontoret senast den 23 februari 2011.

§14 Gatunamn inom detaljplan för del av Bolmstad 2:44

Dnr 2010/2723

Fastställande av gatunamn.

Beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer gatunamnet Fiskareåkern.

Redogörelse för ärendet

Detaljplanen för del av Bolmstad 2:44 fastställd och därav behövs ett nytt gatunamn för adressättning inom området.

Tekniska kontoret har föreslagit att nämnden fastställer namnet Fiskareåkervägen. Enligt exploatören har området alltid kallats Fiskareåkern.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott diskuterade förslaget den 1 december 2010. Utskottet föreslog gatunamnet Fiskareåkern. Det nya förslaget har kommunicerats med tekniska kontoret som godkänt förslag.

§15 Uppföljning av miljökontorets tillsynsplan för år 2010

Dnr 2011/0101

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av miljökontorets uppföljning av tillsynsplan för 2010, daterad den 16 februari 2011.

Redogörelse för ärendet

I miljöbalken och livsmedelsverkets kungörelse finns krav på att en verksamhetsplan ska upprättas årligen. Verksamhetsplanen ska avgöra vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras det kommande året. Efter årets slut ska verksamhetsplanen följas upp och utvärderas.

För år 2010 upprättades en kombinerad behovsutredning och tillsynsplan inom miljöbalkens och livsmedelslagens område, som antogs av nämnden den 16 december 2009, § 261.

Ett dokument har sammanställts som redovisar hur tillsynsplanen för år 2010 har efterlevts. Dokumentet innehåller en sammanfattning över den tillsyn och de projekt som bedrivits under året.

Sammanställningen visar att miljökontoret under 2010 haft mindre personalresurser än vad som planerats. På grund av sjukskrivningar, föräldraledighet och vård av sjuka barn blev bortfallet 1,3 tjänster. Behovsutredningen för år 2010 visade att det redan saknades 1,4 tjänster till verksamheten inom miljöskydd. Totalt blev bortfallet 2,7 tjänster. Resurserna har saknats inom miljöskydd. Det har medfört att färre tillsynsbesök utförts inom miljöskydd.

Miljökontoret föreslår att nämnden godkänner miljökontorets redovisning för verksamhetsåret 2010.

§16 Behovsutredning och tillsynsplan, kontrollplan för miljökontorets verksamhet år 2011

Dnr 2011/0100

Beslut om godkännande och antagande.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden godkänner behovsutredningen för miljökontorets verksamhet år 2011.

2. Nämnden antar tillsynsplanen för 2011.

Redogörelse för ärendet

I miljöbalken och livsmedelslagen finns krav på att myndigheten årligen ska utreda tillsynsbehovet. Utredningen klargör vilka tillsynsuppgifterna är, vilka typer av tillsynsobjekt som är aktuella, objektens antal och deras tillsynsbehov. Utifrån tillsynsbehovet ska en tillsynsplan upprättas som beskriver hur tillsynen ska bedrivas. Tillsynsverksamheten ska dessutom följas upp och utvärderas regelbundet.

Behovsutredningen inom miljö- och hälsoskydd visar att resursbehovet uppgår till 12 506 timmar per år. Tillgängliga resurser som finns till miljökontorets verksamhet år 2011 är 10560 timmar. Det medför en resursbrist på 1956 timmar eller motsvarande 1,2 heltidstjänster. Resursbristen medför att prioriteringar måste göras inom tillsynen. De största bortprioriteringarna har gjorts inom arbetsområdet ”miljöfarlig verksamhet”. Siffrorna ovan förutsätter att miljökontoret anställer en vikarie som vikarierar för ordinarie miljöinspektör under föräldraledigheten.

Om vikariatet inte kan tillsättas innebär det att ytterligare bortprioriteringar måste göras.

Behovsutredningen för livsmedelskontrollen visar att resursbehovet är 2 480 timmar vilket motsvarar de resurser som finns till förfogande. Vid beräkning av resursbehovet har miljökontoret följt livsmedelsverkets vägledning om tillsynsintervall. Tillsynsintervallen bestäms utifrån en riskbasering och erfarenhetsprövning av tillsynsobjekten.

Utifrån en behovsutredning upprättas en tillsynsplan enligt miljöbalken och en kontrollplan enligt livsmedelslagen. Vilka arbetsområden och projekt som prioriteras under 2011 redovisas i tillsynsplanen för 2011.

Miljökontoret föreslår att nämnden godkänner behovsutredningen för miljökontorets verksamhet 2011 och antar tillsynsplanen 2011.

Upplysningar

Länsstyrelsen har granskat den behovsutredning och tillsynsplan som upprättades för år 2010 och har lämnat sina synpunkter i ett beslut daterat den 25 november 2010.

Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att miljökontorets behovsutredning och tillsynsplan innehåller prioriteringar för tillsynsområden och ett bra uppföljningssystem för föregående års tillsyn. I behovsutredningen och planen saknas koppling till de nationella och regionala miljökvalitetsmålen.

Länsstyrelsen anser att det i nästa års behovsutredning/tillsynsplan bör innehålla en beskrivning över vilka miljökvalitetsmål som varit styrande i arbetet med tillsynsplaneringen. Miljökontoret har därför för år 2011 tagit hänsyn till det.

Länsstyrelsen har även konstaterat att miljökontoret under 2010 fått bättre stabilitet och balans när det gäller resurser. Behovsutredningen för år 2010 visade att det saknas 1,4 tjänster till verksamheten inom miljöskydd. Länsstyrelsen bedömer därför att förvaltningen fortfarande är i underkant och anser att det är angeläget att resurserna ökas i den takt som kommunens ekonomi tillåter. I behovsutredningen för år 2011 uppskattar miljökontoret att det saknas 1,2 tjänster.

§17 Överklagande om försiktighetsmått för utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar, VOC

Dnr 2009/0339

Yttrande till länsstyrelsen, ärendenummer 505-3375-10.

Fastighet: Berghem 9:3 och 9:11

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden vidhåller tidigare beslut från den 1 september 2010, § 150.

Nämnden anser att bolaget bör redovisa en grundlig och noggrann genomgång av möjligheten att minska utsläppet av lösningsmedel (VOC) genom att införa alternativa färgsystem eller kostnad per kilo för reducering med reningsteknik.

Nämnden anser generellt att lösningsmedelsutsläpp i första hand bör minskas genom andra åtgärder än att införa reningsteknik.

Vid mötet i maj 2010 informerade bolaget att de kommer undersöka möjligheten att införa alternativa färgsystem.

Nämnden planerade besluta i ärendet före sommaruppehållet 2010. Efter kontakt med bolaget förlängdes yttrandetiden till efter sommaruppehållet för att ge bolaget längre tid på att bemöta beslutsförslaget. Trots detta inkom inget yttrande från bolaget.

Redogörelsen för ärendet

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 1 september 2009, § 150 förelades bolaget om att utsläppet av flyktiga organiska föreningar (VOC) från bolagets verksamhet inte ska överstiga 6,5 ton per kalenderår från och med år 2011. Bolaget förelades också om att senast den 31 december 2010 redovisa en utredning om alternativa färgsystem med tidplan, eller senast den 31 december 2010 redovisa kostnad för rening per kg renat VOC med kopia på offert och underlag till offerten.

Bolaget överklagade beslutet den 30 september 2010 och ärendet översändes till länsstyrelsen för avgörande.

Miljö- och byggnämnden lämnade ett yttrande den 27 oktober 2010, § 184 till länsstyrelsen där nämnden meddelade att det inte hade tillkommit några nya uppgifter i ärendet som ger anledning till att ompröva beslutet från den 1 september 2010, § 150.

Länsstyrelsen ger miljö- och byggnämnden möjlighet att yttra sig över bolagets yttrande daterat den 1 december 2010. Svetruck AB har även lämnat en komplettering till yttrandet daterat den 14 februari 2011 som nämnden tagit del av.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar att nämnden vidhåller tidigare beslut.

§18 Detaljplan för Ljungby 7:125, Rune B. Johanssons gata i Ljungby stad

Dnr 2011/0103

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för Ljungby 7:125, Rune B Johanssons gata i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Ny utformning och användning av Rune B Johanssons gata är ett av målen i gällande centrumplan. Avsikten är att intill Rune B Johanssons gata utforma en parkeringsplats inom en del av järnvägsområdet mot Ågårdsvägen. Inom området finns utrymme för cirka 40 – 45 platser som delvis kan ersätta parkeringsplatserna på Stortorget. De större träden ska i huvudsak bevaras.

Rune B Johanssons gata ligger i centrum strax norr om posthörnan och Sven Ljungbergs plats.

Marken är i gällande plan avsedd för gata, järnvägsområde och park.

Ärendet har behandlats i kommunens projekteringsgrupp.

Upplysningar

Detaljplanen ska handläggas med normalt planförfarande.

§19 Detaljplan för Ljungby 7:130, Fabriksgatans förlängning i Ljungby stad

Dnr 2011/0105

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för Ljungby 7:130, Fabriksgatans förlängning i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

I gällande centrumplan antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009, påtalas att centrum ska ha god tillgänglighet för alla trafikanter. Tillgänglighet är en förutsättning för att centrum ska fortleva och utvecklas. Fabriksgatans förlängning är ett led i detta arbete.

Avsikten är att förlänga Fabriksgatan från Skånegatan, över järnvägsområdet och ansluta till Stationsgatan strax öster om Garvaren.

Marken är i gällande planer avsedd för gatumark och för järnvägsändamål.

Ärendet har behandlats i Ljungby kommuns projekteringsgrupp. Ärendet ska även diskuteras med Länstrafiken om busstationen och utformningen av hållplatserna. Tekniska kontoret upprättar skisser för detta.

Upplysningar

Detaljplanen ska handläggas med normalt planförfarande.

§20 Rivning av skolbyggnad hus A, Rosa huset

Dnr 2011/0122

Ansökan om rivningslov.

Fastighet: Läraren 20

Sökande: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver beslut den 30 april 2008, § 82 om avslag för rivning av skolbyggnad hus A, Rosa huset.

2. Rivningslov beviljas för rivning av skolbyggnad hus A, Rosa huset.

Redogörelse för ärendet

Till nämnden har inkommit en ansökan om rivning av skolbyggnad hus A, Rosa huset.

Skolbyggnaden uppfördes tidigt 1900-tal och har byggts om i omgångar. Efter branden 1950 gjordes om- och påbyggnad av de översta våningarna, 1975 om- och tillbyggnad av slöjdsal med mera mot norr samt cirka 1995 gjordes före detta gymnastiksal om till textilslöjdsalar med mera.

Tekniska utskottet beslutade den 24 januari 2011, § 2 om att ge tekniska kontoret i uppdrag att begära rivningslov för Rosa huset hos miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggnämnden avslog ansökan om rivningslov för skolbyggnaden hus A den 30 april 2008, § 82 med följande motivering:

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kapitlet 12 § får byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär inte förvanskas.

Ett tillräckligt motiv för att bevara byggnader eller bebyggelse kan vara att de är representativa för tidigare samhälleliga eller estetiska ideal eller att de ger en god uppfattning om tidigare sociala villkor för en viss samhällsgrupp. Motiv för bevarande kan också vara att bebyggelsen eller byggnaden har haft betydelse för den historiska, arkitektur- och kulturhistoriska eller tekniska utvecklingen.

Tekniska kontoret ansökte om en planändring för området. Planprogram upprättades för att utreda förutsättningar för försäljning och planändring för Rosa huset. Planprogram­met belyste olika användningsmöjlighet (bostäder och kontor), infartsmöjligheter samt trafiksituationen på tomten och omgivande gator.

Planförslaget var utställt på samråd mellan den 6 september till den 4 oktober 2010. Därefter beslutade miljö- och byggnämnden den 15 december 2010, § 239 om att inte fortsätta med detaljplanen för Kungs­högsskolan avseende markanvändning av Rosa huset med tillhörande tomt för bostads- och kontorsändamål.

Nämnden bedömde att det är svårt att förena en försäljning av Rosa huset för bostads- och kontorsändamål med avstyckning av tillhörande tomt med ett funktionellt skolområde.

Om en väsentlig del av skolområdet för Kungshögsskolan ianspråktas för bostäder och kontor, bedöms det svårt att tillgodose befintliga och framtida behov för skolan.

Miljö- och byggkontorets bedömning

Miljö- och byggkontoret bedömer att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde ur flera aspekter. Kring sekelskiftet 1900 började den moderna staden ta form som följd av urbanisering och industrialisering. Nya byggnader uppfördes såsom stadshus, järnvägstationer, sjukhus, frikyrkor, stadshotell och skolbyggnader. Kungshögsskolan, hus A är en av få kvarvarande byggnader som vittnar om denna tidsepok i Ljungby centrum. Ur stadsmiljösynpunkt är Kungshögsskolan, hus A en betydelsefull byggnad. Byggnadens funktion som fondbyggnad för Drottninggatan, dess höjdläge och utformning skapar ett pampigt inslag i stadsbilden. Bortfallet av Kungshögsskolan, hus A kommer att medföra stor förändring av stadsbilden.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar att ansökan om rivningslov beviljas för skolbyggnaden, hus A Rosa huset.

Eric Holmback (V) yrkar att ansökan om rivningslov avslås och att skolbyggnaden ska bevaras.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Upplysningar

Rivningslovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 24 480 kronor. Faktura skickas separat.

§21 Tidsbegränsad användning av lokal

Dnr 2008/2354

Fastighet: Fritiden 2

Sökande: XXX

Yttrande: Räddningstjänsten

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden medger att lokalen får tas i bruk och användas fram till den 31 maj 2011.

2. Räddningstjänsten ska ha besiktigat och godkänt brandskyddet/ utrymningsvägarna för att lokalen ska få tas i bruk, enligt brandskyddsdokumentation daterad den 8 januari 2010.

Redogörelse för ärendet

Bygglov beviljades för ändring av ishall den 13 oktober 2008. Bygglovet innebar bland annat att en ny serveringsplats på cirka 180 m2 anordnas på andra plan intill läktaren på kortsidan. Tillgänglighetskravet redovisades vara uppfyllt genom att hiss skulle installeras till plan 2.

Miljö- och byggnämnden fick kännedom om att lokalen hade börjat användas trots att slutbevis inte utfärdats. Uppgifter om att hiss inte installerats och att det fanns brister i brandskyddet samt utrymningsvägarna från plan 2, framkom också.

Miljö- och byggkontoret skickade ett brev till sökanden den 23 december 2010 med besked om att plan 2 inte fick användas förrän slutbevis utfärdats.

Efter detta har bristerna om utrymningsvägarna och brandskyddet åtgärdats på ett sådant sätt att Räddningstjänsten godkänt en tillfällig lösning fram till den 30 april 2011.

Sökanden har i brev som inkom den 20 januari 2011 lämnat en redogörelse över varför hissen inte har monterats. I brevet framgår att en begagnad hiss planerades att monteras men vid installationen visade det sig att hissen hade flera fel och inte kunde installeras. Någon redovisning över varför brandskyddet och utrymningsvägarna inte var klart innan lokalerna togs i bruk har inte lämnats.

Sökanden önskar att få fram till och med den 15 september 2011 med att installera hissen och använda lokalerna.

Byggkontorets bedömning

1. Lokalen får tas i bruk och användas fram till den 31 maj 2011.

2. Räddningstjänsten ska ha besiktigat och godkänt brandskyddet/ utrymningsvägarna senast den 30 april 2011.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar att lokalen får tas i bruk och användas fram till den 31 maj 2011 förutsatt att räddningstjänsten har godkänt brandskyddet/utrymningsvägarna.

Marie Liljedahl (S) yrkar att lokalen inte får tas i bruk förrän slutbevis har utfärdats.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Motivering

Enligt plan- och bygglagens (PBL) 9 kapitel 10 §, ska byggnadsnämnden om den finner brister i förutsättningarna att utfärda slutbevis, utan oskäligt dröjsmål ta ställning till i vilken omfattning byggnaden ska få användas innan bristerna avhjälpts.

Med anledning av att brandskyddet och utrymningsvägarna tillfälligt har åtgärdats och godkänts av Räddningstjänsten gör nämnden bedömningen att lokalen kan tillåtas att får användas fram till den 31 maj 2011 trots att hissen inte installerats. Nämnden förutsätter att brandskyddet och utrymningsvägarna till fullo har åtgärdats till den 30 april 2011.

Upplysningar

Efter den 31 maj 2011 får lokalerna inte användas för allmänheten förrän nämnden har utfärdat slutbevis. Slutbevis kan givetvis inte utfärdas förrän tillgänglighetskravet har uppfyllts.

Reservation

Marie Liljedahl (S) reserverar sig mot beslutet och meddelar att en skriftlig reservation kommer. Någon skriftlig reservation har inte inkommit vid protokollsjusteringen.

§22 Nybyggnad av en transformatorstation

Dnr 2010/2786

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bolmstad 2:8

Sökande: XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av en transformatorstation enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 17 december 2010.

Platsen ligger intill sjön Bolmen strax öster om Mjälens badplats.

Strandskyddet för Bolmen är 200 meter.

Förslaget innebär nybyggnad av transformatorstation på cirka 3 m2. Byggnaden planeras placeras 5 meter norr om vägkanten.

Enligt kommunens översiktsplan har området särskilt stora natur­värden och är utpekat som riksintresse för friluftsliv. Detta genom områdets geologiska, landskapsmässiga och biologiska värden samt sin betydelse för friluftslivet.

Länsekologen har muntligen den 21 januari 2011 meddelat att han inte har något emot förslaget.

Sökanden har i sin ansökan angivit som särskilt skäl att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Byggkontorets bedömning

Dispens från strandskyddsförordnandet kan medges för nybyggnad av en transformatorstation enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat)

§24 Nybyggnad av ett fritidshus (flyttning)

Dnr 2009/2129

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Bolmstad 2:44

Sökande: XXX

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus.

2. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 3 x 2 720 kronor och blir 8160 kronor (åttatusenetthundrasextio kronor).
Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft

3. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs inte.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 300 meter söder om Bolmstad hamn och inom detaljplanerat område.

Ansökan innebär nybyggnad av ett fritidshus med en byggnadsarea på cirka 78 m2. Byggnaden har redan uppförts och utgörs av en befintlig byggnad som flyttats från en annan fastighet till den aktuella platsen.

Enligt gällande detaljplan P 87/12 ligger byggnaden inom ett område som har beteckningen Q – användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden. Detta innebär att ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens karaktär. Att uppföra ett bostadshus strider inte mot detaljplanen.

Smålands museum har meddelat att de inte ser någon anledning att lämna några synpunkter på utseendet eller uppförandet eftersom byggnaden redan är uppförd.

Avloppsanläggningen kommer att anslutas till en gemensam anläggning.

Miljö- och byggnämnden har den 14 december 2005, § 207 beviljat bygglov för nybyggnad av en gäststuga i det aktuella planområdet.

Vid miljö- och byggnämndens arbetsutskott den 21 januari 2009 lämnades information om att fastighetsägaren hade planer på att uppföra ett fritidshus på den nu aktuella platsen. Arbetsutskottet var positiva till planerna.

Sökanden har lämnat följande förklaring till att byggnaden uppförts innan bygglov beviljades:

Tanken var att när tillfälle gavs, köpa en befintlig byggnad som kunde passa in i omgivningen. När detta tillfälle uppstod blev det mycket bråttom och säljarens krav var att byggnaden skulle flyttas omedelbart. Det fanns därför ingen tid för att upprätta ritningar och invänta ett bygglovsbeslut.

Byggkontorets bedömning

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus.

2. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 4 x 2 720 kronor och blir 10 880 kronor (tiotusenåttahundraåttio kronor).
Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft

3. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs inte.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsetts.

Kontrollplan ska omgående upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas, ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Motivering

Bedömningen görs att byggnadens utformning och placering uppfyller kraven enligt PBL 3 kapitlet.

Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska en byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10kapitlet, 4§. Byggnadsavgiften ska tas ut av den som var ägare av fastigheten när överträdelsen begicks.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyragångerden avgift (i detta fall 2 720 kronor) som enligt taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp (2120 kronor).

Om överträdelsen är ringa får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. Nedsättning eller eftergift är avsedd att komma i fråga endast för överträdelser som är bagatellartade eller som kan jämställas med ordningsförseelser.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har avslutats inom fem år från dagen från beslutet.

Kontakta tekniska kontoret telefon 0372-7893 51 för postadress (belägenhetsadress) till platsen.

Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd kan alltid tecknas även om miljö- och byggnämnden inte kräver detta.

Ifylld blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret ska lämnas in till tekniska kontoret.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift för bygglov och bygganmälan: 5 168 kronor. Faktura sänds separat.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§25 Nybyggnad av två växthus

Dnr 2010/2640

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Stapeled 1:2

Sökande: XXX

Yttrande: Länsstyrelsen

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av två växthus.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten är en jordbruksfastighet och ligger cirka två kilometer söder om Bolmsö skola.

Förslaget innebär nybyggnad av två växthus för odling och försäljning av grönsaker. Storleken på växthusen blir cirka 90 m2 respektive 120 m2. Byggnaderna kommer att uppföras i direkt anslutning till gårdsbebyggelsen.

Gårdsbebyggelsen ligger i utkanten av ett område som är av riksintresse för kulturvård. Riktlinjer för ny bebyggelse är att den bör anslutas till existerande husgrupper.

Växthusen planeras att placeras intill en fornlämning - bebyggelselämning RAÄ Bolmsö 151:1. Länsstyrelsen har den 24 januari 2011 meddelat att de inte har något emot förslaget.

Fastighetsägarna till Lida 2:13, Stapeled 1:5 och 2:1 har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Byggkontorets bedömning

Bygglov beviljas för nybyggnad av två stycken växthus.

Bekräftelse bygganmälan

Mats Jonsson, Stapeled 1, 341 93 Bolmsö har utsetts till kvalitetsansvarig.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas, ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kontrollplan krävs inte.

Motivering

Med anledning av att växthusen placeras i anslutning till befintlig bebyggelse görs bedömningen att förslaget inte påverkar riksintresset på ett oacceptabelt sätt. Utformningen och placeringen bedöms också uppfylla kraven enligt plan- och bygglagens (PBL) 3 kapitel.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 2 312 kronor. Faktura sänds separat.

Fastighetsägarna till Lida 2:13, Stapeled 1:5 och 2:1 underrättas om beslutet.

§26 Tillbyggnad av spa-anläggning och ändring av uthus

Dnr 2010/2752

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Åby 5:22

Sökande: XXX

Beslut

Bygglov beviljas för ändring av spa-anläggning samt ändring av delar av ekonomibyggnad till wellnessanläggning.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Åby cirka 2 kilometer öster om Lagans samhälle.

Förslaget innebär tillbyggnad av den befintligs spa-anläggningen och ändring av en ekonomibyggnad.

Byggnaden som innehåller spa-anläggning idag är cirka 90 m2. Denna byggnaden planeras att byggas till med cirka 160 m2.

Delar av en ekonomibyggnad (ladugård) ändras till wellnessanläggning med övernattningsutrymmen för uthyrning. Utrymmena planeras innehålla bland annat kök, övernattningsrum, hygienutrymmen samt pannrum. De delar som ändras utgör cirka 140 m2 av byggnaden.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa genom utökning och eventuell nyanläggning av avloppet.

Byggkontorets bedömning

Bygglov beviljas för ändring av spa-anläggning samt ändring av delar av ekonomibyggnad till wellnessanläggning.

Motivering

Bedömningen görs att byggnadernas utformning och placering uppfyller kraven enligt plan- och bygglagens (PBL) 3 kapitel.

Upplysningar

Bygganmälan ska lämnas in senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren. Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska personen skriftligen utses av byggherren.

Planlösningar och sektion har inte granskats ingår inte i bygglovsprövningen.

För råd och anvisningar angående de utrymmen där livsmedel planeras att hanteras, kontakta livsmedelsinspektörerna på miljökontoret 0372-78 92 84.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 11 560 kronor. Faktura sänds separat.

§27 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 11januari till den 7 februari 2011.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 31 januari 2011, offentlig dans- och nöjestillställning på Harrys och Hotell Terraza.

§28 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 11januari till den 7 februari 2011.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis

· Överklagade beslut överlämnade till länsstyrelsen.