Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2011-03-23

Sammanträde 2011-03-23

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare Göran Johansson (C)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse:

3 Attestförteckning 2011 för miljö- och byggkontoret.

Beslut om godkännande. - Anna Andersson

4 Samordnad taxa för tillsyn/kontroll enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Antagande av taxa. - Alf Carlsson

5 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.

Antagande av taxa. - Alf Carlsson

Information och frågor - Diverse, Plan:

6 Detaljplan för Ryssby 27:20 i Ryssby samhälle.

Begäran om planuppdrag. - Henrik Johansson

7 Detaljplan för Berghem 9:7 med flera inom Sydvästra industriområdet.

Beslut om samråd. - Henrik Johansson

8 Detaljplan för kvarteret Näckrosen och del av Hångers 3:21 vid Lagavallen i Ljungby stad.

Beslut om avskrivning. - Ulla Gunnarsson

9 Detaljplan för Torg 13:4 med flera i Lagan samhälle.

Beslut om antagande. - Ulla Gunnarsson

10 Staverhult 1:5, 1:14 och Balkarp 3:7, uppförande av sex vindkraftverk.

Ansökan om bygglov. - Ulla Gunnarsson

Information och frågor - Plan, Miljö:

11 Staverhult 1:5, 1:14 och Balkarp 3:7, anmälan enligt miljöbalken om uppförande av vindkraftsanläggning.

12 Kvänarp 7:14, anläggande av båtbrygga.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Thomas Hultqvist

13 Odensjö-Ryd 1:17, utökning av tomtplats.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Thomas Hultqvist

14 Tjurkö 5:4, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

Beslut om föreläggande. - Thomas Hultqvist

Information och frågor - Miljö, Bygg:

15 Ryssby 3:67, ändrad användning av bostad till förskola på plan 2.

Ansökan om bygglov. - Maggie Mysigh

16 Ljungby 7:67, uppförande av skylt.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

17 Värmsjö 2:16, nybyggnad av enbostadshus- komplettering med bygglovshandlingar.

Beslut om föreläggande. - Ann-Sofie Svensson

18 Astrad 6 och 7, tillfällig parkeringsplats.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Ann-Sofie Svensson

19 Borsna 7:3, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om bygglov. - Jonny Engström

20 Elinge 8:28, ovårdade byggnader.

Beslut om föreläggande. - Jonny Engström

21 Tjurkö 5:4, olovligt uppförd byggnad inom strandskyddat område.

Beslut om föreläggande. - Jonny Engström

22 Trotteslöv 6:2, nybyggnad av ett garage/gårdsbutik.

Ansökan om bygglov. - Jonny Engström

23 Angelstad 16:21, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Upphävande av vite. - Uno Samuelsson

24 Bolmstad 2:18, uppförande av mur.

Ansökan om bygglov för redan utförd åtgärd.
- Uno Samuelsson

25 Dörarp 5:137, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

26 Dörarp 5:138, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

27 Dörarp 5:139, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

28 Ingelstad 2:43, ovårdad byggnad.

Beslut om föreläggande. - Uno Samuelsson

29 Romborna 2:10, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

30 Meddelanden

31 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (149 kb)

§29 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Beslut om antagande av detaljplan för Torg 14:3 med flera i Lagans samhälle.

· Bolmstad 2:18, ansökan om bygglov för uppförande av mur.

Nytillkomna ärende:

· Skärvö 1:45, utdömande av miljösanktionsavgift för anlagd avloppsanläggning utan tillstånd.

§30 Attestförteckning 2011 för miljö- och byggkontoret

Dnr 2011/0131

Beslut om godkännande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner reviderade attestförteckningen för beslutsattestanter under 2011.

Beslutsattestanter

Konto

Ansvar

Verk-

samhet

Ordinarie

Ersättare

Namn

Befattning

3 till 9

20000

10300

1

2

3

4

Anna Andersson

Alf Carlsson

Henrik Johansson

Marianne Eckerbom

Adm. samordnare

Miljöchef

Planchef

Ordförande

3 till 9

21000

20800

20900

261xx

262xx

265xx

1

2

3

Anna Andersson

Alf Carlsson

Henrik Johansson

Adm. samordnare

Miljöchef

Planchef

Ansvar

Verk-

samhet

Projekt

Ordinarie

Ersättare

Namn

Befattning

21000

20900

26xxx

24xxx

105xx

106xx

1

2

3

Anna Andersson

Alf Carlsson

Henrik Johansson

Adm. samordnare

Miljöchef

Planchef

Redogörelse för ärendet

Med anledning av att förvaltningschefen på miljö- och byggkontoret går in som tillförordnad kultur- och fritidschef behöver förteckningen över behöriga beslutsattestande uppdateras.

Upplysningar

Ekonomi kontoret underrättas om beslutet.

§31 Samordnad taxa för tillsyn/kontroll enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Antagande av taxa.

Beslut

Miljö- och byggnämnden och socialnämnden förslår kommunfullmäktige beslutar om att:

1. miljö- och byggnämnden under 2011 får ta ut timavgift för tillsyn vad gäller näringsidkare som säljer tobaksvaror. Timavgiften är 700 kronor per hel timme handläggningstid.

2. socialnämnden under 2011 får ta ut timavgift för tillsyn/kontroll vad gäller näringsidkare som säljer folköl eller vissa receptfria läkemedel. Timavgiften är 700 kronor per hel timme handläggningstid.

3. anta den samordnade taxan för tillsyn/kontroll enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Taxan ska gälla från den
1 januari 2012.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden och socialnämnden har tagit fram förslag till taxa för tillsyn/kontroll enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. I april 2010 föreslog miljö- och byggnämnden att kommunfullmäktige skulle anta taxan.

I maj 2010 återremitterade kommunstyrelsens arbetsutskott ärendena till respektive nämnd med motiveringen att taxan och tillsynen/kontrollen ska samordnas mellan miljö- och byggnämnden och socialnämnden.

Ett förslag till samordnad taxa har tagits fram. Förslaget innebär att om en näringsidkare har försäljning inom ett av områdena blir årsavgiften en timavgift, vid försäljning inom två av områdena blir årsavgiften 1,5 timavgift samt vid försäljning inom samtliga tre områden blir årsavgiften 2 timavgifter.

Näringsidkaren får ett beslut från Ljungby kommun om årsavgiftens storlek. Miljö- och byggkontoret skickar en faktura till näringsidkaren. Miljö- och byggnämnden och socialnämnden fördelar därefter intäkterna.

Motivering

Enligt 19 b § tobakslagen (1993:581) får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.

Enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen (2010:1622) får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver detaljhandel med försäljning av folköl och av den som har serveringstillstånd.

Enligt 23 § lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) får en kommun ta ut avgift för sin för sin kontroll enligt läkemedelsverkets anvisningar av den som säljer vissa receptfria läkemedel.

§ 32

Dnr 2010/0572

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Antagande av taxa.

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen daterad den 1 mars 2011.

Beslutet är tagit med stöd av 16a § strålskyddsförordningen (1988:293).

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar enligt strålskyddsförordningen över solarieverksamheter. Tillsynsansvaret innebär att nämnden ska ta emot och granska anmälningar från anmälningspliktiga solarieverksamheter samt i övrigt kontrollera att dessa verksamheter följer strålskyddsförfattningarnas krav på strålskydd.

En verksamhetsutövare ska göra en anmälan till miljökontoret innan en solarieverksamhet får påbörjas. Enligt förslaget utgår en avgift motsvarande en timavgift för handläggning av anmälan. Utöver det förslås att timavgift tas ut vid tillsyn av strålskyddet på solarier. Timavgiften föreslås till 700 kronor. Avgift för tillsyn kommer inte att utgå varje år utan endast det år verksamheten får tillsynsbesök.

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för kostnaderna för tillsynsverksamhet. Kommunfullmäktige föreslås därför fastställa en taxa för miljö- och byggnämndens tillsynsverksamhet enligt strålskyddsförordningen. Timtaxan föreslås vara den samma som timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, 700 kronor år 2010.

Motivering

Enligt strålskyddsförordningen § 16a (1988:293) får en kommun ta ut avgift

för kostnader för tillsyn som utövas av en kommunal nämnd.

§33 Detaljplan för fastigheten Ryssby 27:20 i Ryssby samhälle

Begäran om planuppdrag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheten Ryssby 27:20.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägaren till Ryssby 27:20 ansöker om ändring av gällande detaljplan. Syftet med ändringen är att i den nuvarande detaljplanen är en del av fastigheten planlagd som parkmark. För att bygglov ska kunna beviljas på tomten måste parkmarken ändras.

Ärendet är behandlat i kommunens projekteringsgrupp som är positiva till ändringen.

Plankontorets bedömning

Plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för Ryssby 27:20.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar att plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för Ryssby 27:20.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande.

§34 Detaljplan för Berghem 9:7 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby

Beslut om samråd.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att samråd får ske över detaljplan för Berghem 9:7 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret har begärt att en ny detaljplan upprättas för Berghem 9:7 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby. Avsikten är dels att möjliggöra för en cirkulationsplats vid gatukorsningen Ringvägen – Kungsgatan samt dels att ändra markanvändningen inom planområdet från industri till att även omfatta handel, besöksverksamhet, bilservice, kontor, industri och lager. Handeln omfattar sällanköps- och volymhandel och inte storskalig livsmedelshandel.

Planprogrammet har varit föremål för programsamråd mellan den 26 oktober till 22 november 2010. Yttrandena har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Plankontorets bedömning

Plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheterna Berghem 9:7 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby stad.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar att plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheterna Berghem 9:7 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby stad.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet, 20 § plan- och bygglagen.

§35 Detaljplan för kvarteret Näckrosen och del av Hångers 3:21 vid Lagavallen i Ljungby stad

Beslut om avskrivning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden avskriver planuppdraget för detaljplan för kvarteret Näckrosen och en del av Hångers 3:21.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret fick den 29 oktober 2008, § 207 i uppdrag av miljö- och byggnämnden att upprätta en detaljplan för kvarteret Näckrosen och del av Hångers 3:21 vid Lagavallen. Avsikten var att möjliggöra för en ny friidrottsanläggning. Ärendet är inte längre aktuellt för detta område då en detaljplan upprättats och vunnit laga kraft inom kvarteret Fritiden vid Sunnerbohallen/Sunnerbohov.

Plankontorets bedömning

Plankontoret föreslår att planuppdraget för detaljplan för kvarteret Näckrosen och del av Hångers 3:21 vid Lagavallen i Ljungby stad avskrivs.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar att planuppdraget för detaljplan för kvarteret Näckrosen och del av Hångers 3:21 vid Lagavallen i Ljungby stad avskrivs.

§36 Uppförande av sex vindkraftverk och två teknikhus

Dnr 2010/1535

Uppförande av sex vindkraftverk och två teknikhus

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Staverhult 1:5, 1:14 och Balkarp 3:7

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägare till Balkarp 7:1, Balkö 1:15, 1:18, 1:19-1:21, Billekulla1:4, Bölminge 1:10, 1:15, 1:16, 1:17, 1:21, 2:9, 2:10, 2:14, 2:22, 2:23, Boda 1:13, Källshult 1:2,1:4, 1:21, Röninge 1:5, 1:12, 1:16, 1:19, 3:9, Staverhult 1:4, 1:10, 1:15, 1:17, 1:18, 1:21, 1:22, Sunnertorpa 2:25, Tokaryd 1:9, 1:10, 1:12, Äsphult 1:15, 1:21, 1:23, 1:26. Matilde och Allan Sörensen, Sydvatten, länsekologen, E.ON Elnät, Försvarsmakten, Markaryds kommun och Halmstad City Airport.

Beslut

Bygglov beviljas för uppförande av sex vindkraftverk och två teknikhus.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär uppförande av sex vindkraftverk och två teknikhus inom Staverhult 1:5 och 1:14 samt Balkarp 3:7. Vindkraftverkens totalhöjd begränsas till 150 meter. Marken är belägen mellan Staverhult, Äsphult och Balkö väster om Nöttja.

Området i Staverhult består i första hand av skogsmark med produktionsskog. Närmast belägna bostad ligger cirka 700 meter från vindkraftverk och vid många av husen skymmer skogen delar av verken.

Enligt kommunens vindkraftsplan, tillägg till översiktsplanen, ligger platserna inte inom något område som är utpekat som lämpligt utredningsområde för vindkraft.

Området ligger inom ett vitt område och är alltså ett möjligt utredningsområde för vindkraft. Inom detta område ska etableringen av vindkraftsverk viktas mot andra eventuella intressen.

I vindkraftsområdets närhet ligger två naturreservat; Nöttja Urskog och Nöttja Ryaskog. Nöttja Urskog består av cirka 300 år gammal barrskog och ligger mindre än 300 meter från de båda västligaste verken 01 och 03. I Nöttja Ryaskog växer 110 -120 år gammal skog. Avståndet till verk 06 som ligger närmast är knappt 400 meter.

Båda naturreservaten bildades 1996 och ändamålen för reservaten är följande: ”Att bevara ett urskogsartat område med dess flora och fauna och naturliga successioner.

Ändamålet är även att – inom ramen för detta mål – ge möjlighet till naturupplevelse och vetenskaplig forskning i orörd natur”. Båda reservaten har en gammal barrblandskog med en ålder upp till 300 år.

Avstånd till närmaste verk från naturreservat är 178 meter. Upplevelsevärdet för besökare till naturreservaten kan påverkas.

Länsekologen har i yttrande daterat den 1 oktober 2010 i första hand tagit upp hur större fåglar påverkas. Länsekologen anser att vindkraftsparker bör utnyttjas optimalt för att begränsa antalet sådana ianspråktagna platser.

Det bör därför klargöras att antalet kraftverk är optimalt så att inte endast de bästa lägena är ianspråktagna.

Sydvatten AB har i yttrande daterat den 21 oktober 2010 inga synpunkter på lokaliseringen av verken men har önskemål om vissa försiktighetsåtgärder under byggnadsskedet med anledning till Bolmentunnelns närhet.

E.ON Elnät Sverige AB, Försvarsmakten, Halmstad City Airport och Markaryds kommun har inte emot förslaget.

Fastighetsägarna till Balkö 1:20, Källshult 1:4, Staverhult 1:4, 1:17, 1:18, Tokaryd 1:9, 1:10 har inget emot förslaget

Fastighetsägarna till Balkarp 2:6, 3:9, 7:1, Balkö 1:15, 1:18, 1:19, 1:21,
Billekulla 1:4, Boda 2:2-2:4, 1:13, Bölminge 1:10, 1:15-1:17, 1:21, 2:9, 2:10, 2:14, 2:22, 2:23, Källshult 1:2, 1:21, Rönninge 1:5, 1:12, 1:16, 1:19, Staverhult 1:10, 1:15, 1:21, 1:22, Sunnertorpa 2:25, Tokaryd 1:12, Torpa 1:33, Äsphult 1:15, 1:21, 1:23, 1:26 har synpunkter mot förslaget.

Sammanfattning av synpunkter från fastighetsägare

Flera är oroliga för att bli störda av ljud och skuggor. Landskapet blir förfulat och djurlivet förstörs. Attraktionskraften försvinner från området och då är satsningen på turism bortkastad. Det blir en värdeminskning på fastigheterna som innebär att de inte går att sälja. Några anser att kommunen är skadeståndsskyldig för värdeförluster på fastigheterna. Ljungby kommun får mindre intäkter om folk flyttar från bygden. Närboende får inte del av arrendeintäkterna. Området finns inte med i kommunens vindkraftsplan.

Uppförande av vindkraftverk ger osämja mellan grannar. Verk 06 ligger för nära allmän väg. Verk 06 och 02 ligger över Bolmentunneln. Vindkraftverk borde uppföras minst 2 kilometer från bebyggelse och helst i havet.

Verk 09 ligger för nära Bölminge by. Det ligger både visuellt och ljudmässigt på fel plats och vad händer om skogen tas ner.

Verkningsgraden för vindkraft är för låg och det är för stora kostnader vid uppförande. Det innebär också tekniska problem med att reglera den ojämna elproduktionen.

Vindkraftverk ligger för nära naturreservaten Nöttja Ryaskog och Nöttja Urskog samt biotopskyddsområdet norr om Staverhult.

Kontorets bedömning

Bygglov beviljas för uppförande av sex vindkraftverk och två teknikhus.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar att bygglov beviljas för uppförande av sex vindkraftsverk och två teknikhus.

Marie Liljedahl (S) yrkar på i första hand att ärendet återremitteras med hänsyn till länsekologens yttrande om brister i fågelinventeringen. I andra hand yrkar Marie Liljedahl (S) på att ärendet avslås.

Beslutsordning

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras och resultatet blev att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer Stefan Fredrikssons (S) yrkande mot Marie Liljedahls (S) andra yrkande mot varandra. Resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Omröstningsordning

Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande ordning:

Ja-röst för Stefan Fredrikssons (S) yrkande.

Nej-röst för Marie Liljedahls (S) yrkande.

Lars Nordqvist (M)

Ja

Gösta Carlsson (M)

Ja

Marianne Eckerbom (C)

Ja

Göran Johansson (C)

Ja

Stefan Fredriksson (S)

Ja

Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)

Ja

Marie Liljedahl (S)

Nej

Irene Svensson (S)

Nej

Erik Holmback (V)

Nej

Frankie Larsen (S)

Ja

Peter Berg (M)

Ja

8 ja-röster

3 nej-röster

Resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer enligt 2 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) att området är lämpligt med hänsyn till beskaffenhet och läge samt rådande behov.

Nämnden bedömer även att verkens och byggnadernas utformning och placering uppfyller kraven enligt 3 kapitlet PBL. Bygglovet uppfyller kravet om beaktande av natur- och kulturvärden samt främjande av långsiktigt god hushållning med mark och energi enligt 2 och 3 kapitlet PBL.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Anmälan enligt miljöbalken behandlas i ett separat ärende, dnr 2010/0080.

Bygganmälan ska lämnas in senast tre veckor innan byggnadsarbetena får påbörjas.

Avgift: 71 400 kronor avser bygglovsavgiften. Faktura skickas separat.

Bygganmälan tillkommer och faktureras efter byggnationen påbörjats. Avgiften för bygganmälan är 51000 kronor.

Fastighetsägarna till Balkarp 2:6, 3:9, 7:1, Balkö 1:15, 1:18, 1:19, 1:21,
Billekulla 1:4, Boda 2:2-2:4, 1:13, Bölminge 1:10, 1:15-1:17, 1:21, 2:9, 2:10, 2:14, 2:22, 2:23, Källshult 1:2, 1:21, Rönninge 1:5, 1:12, 1:16, 1:19, Staverhult 1:10, 1:15, 1:21, 1:22, Sunnertorpa 2:25, Tokaryd 1:12, Torpa 1:33, Äsphult 1:15, 1:21, 1:23, 1:26 underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Reservation

Marie Liljedahl (S), Irene Svensson (S) och Erik Holmback (V) reserverar sig mot beslutet och kommer att lämna en skriftlig reservation innan protokollet justeras.

§37 Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av vindkraftsanläggning

Fastighet: Staverhult 1:5, 1:14 och Balkarp 3:7

Sökande: XXX

Beslut

A. Bolaget med organisationsnummer XXX föreläggs med stöd av 26 kapitlet, 9 § miljöbalken (MB) att följa nedanstående försiktighetsmått:

 1. Verksamheten ska bedrivas enligt företagets egen skriftliga anmälan och vad företaget i övrigt åtagit sig i ärendet om inget annat framgår av nedanstående försiktighetsmått. Ändringar av verksamheten som kan påverka miljön ska anmälas till miljö- och byggkontoret. När ändringen godkänts av miljö- och byggkontoret får den vidtas.

2. Vid byte av ägare eller anläggningsansvarig ska anmälan göras omgående till miljö- och byggkontoret om ändrade förhållanden.

 1. Bolaget ska senast tre månader innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas samråda med Sydvatten och miljö- och byggkontoret för att diskutera behovet av skyddsåtgärder i samband med anläggningsarbetena vid Bolmentunnelns omedelbara närhet. Samrådet ska dokumenteras skriftligt och distribueras till nämnden och Sydvatten. Nämnden kan förelägga om ytterligare försiktighetsåtgärder för byggnads- och anläggningsarbetet i närheten av Bolmentunneln.

 2. Bolaget ska senast två månader innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas, lämna in en skriftlig arbets- och tidsplan till nämnden. Av planen ska de olika byggnads- och anläggningsmomenten framgå. Nämnden kan då förelägga om ytterligare försiktighetsåtgärder för byggnads- och anläggningsarbetet.
 1. I samband med byggnation ska arbetsområdet förses med informationsskylt om projektet riktad till allmänheten.
 1. Bolaget ska senast en månad efter det att anläggningsarbetena är slutförda anmäla detta till nämnden. Temporärt nyttjade markytor under anläggningstiden, såsom upplags- och uppställningsplatser, ska återställas snarast möjligt och senast två år efter att anläggningsarbetet avslutats.

7. Verksamhetsutövaren ska meddela miljö- och byggnadskontoret när vindkraftverket är uppfört och driftsatt.

 1. Vindkraftverken ska utplaceras på följande koordinater angivna i SWEREF:

Vid eventuell avvikelse ska den nya positionen godkännas av tillsynsmyndigheten.

 1. Totalhöjden på vindkraftverken får inte överstiga 150 meter från marknivå.

 1. Vindkraftverken ska utrustas med åskledare och med automatstopp.
 1. Samtliga vindkraftverk ska ges en enhetlig utformning och diskret färgsättning. Rotorbladen ska vara antireflexbehandlade.
 1. Endast ägarens, verksamhetsutövarens och tillverkarens namn eller firma får anges med text på vindkraftverket. Utformning av text ska bestämmas i samråd med miljö- och byggnämnden. Andra reklamanordningar får inte placeras på verken.
 1. Området ska förses med skyltar med varningstext för nedfallande is eller snö från vindkraftverken..
 1. Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder får på grund av vindkraftverken inte överstiga 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå.

  Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar vid bostäder. Den närmare utformningen av mätningarna ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten och anges i kontrollprogram enligt försiktighetsmått 22.
 1. Den faktiska rörliga skuggtiden från vindkraftverken ska begränsas till högst åtta timmar per kalenderår, beräknat vid störningskänslig plats intill bostäder, utifrån faktiska förhållanden såsom slutlig placering, befintlig vegetation etcetera. Som störningskänsligplats menas befintliga uteplatser eller, om sådan saknas, ett område om minst fem meter intill respektive bostadshus i alla husets väderstreck.

Hur uppföljning av försiktighetsmåttet ska ske ska bolaget precisera i kontrollprogram enligt försiktighetsmått 22.

 1. Hinderbelysning ska avskärmas och ske enligt Transportstyrelsens föreskrifter.
 2. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på sådant sätt att spridning ut i omgivningarna inte kan ske. Förvaring ska ske på kemikalieresistenta, täta underlag utan golvbrunnar eller andra avlopp, belägna under tak. Flytande eller vattenlösliga produkter ska förvaras inom invallning. Invallningen ska minst rymma den största behållarens volym plus tio procent av summan av övriga behållares volym. Kemikalier som kan reagera häftigt med varandra ska förvaras åtskilda.
 1. Vid olycka eller om olägenhet uppkommer som kan påverka miljön ska räddningstjänst, miljö- och byggkontor samt andra berörda omedelbart underrättas.
 1. Verksamheten ska anses vara nedlagd om elproduktion i parken inte bedrivits under en sammanhängande tid av ett år efter det att kommersiell drift har påbörjats.
 1. När verksamheten, det vill säga driften av ett eller flera vindkraftverk, slutligen upphör ska bolaget skriftligen meddela tillsynsmyndigheten tidpunkten för detta. Inom sex månader från den meddelade tidpunkten ska bolaget till tillsynsmyndigheten redovisa en plan för hur och inom vilken tid vindkraftverken ska nedmonteras och omhändertas samt hur marken ska återställas. Planen ska godkännas av tillsynsmyndigheten.
 1. Senast 2 år efter det att elproduktionen upphört ska vindkraftverken, maskinhus, transformatorer, ledningar och annan utrustning ha avvecklats i enlighet med den tidens lämpligaste teknik. Fundament och platser för vindkraftverken ska återställas eller anpassas till omgivande naturmiljö.
 1. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om försiktighetsmåtten följs. Kontrollprogrammet ska gälla såväl under anläggningsfas som under driftfas. Förslag till kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. Anläggningsarbeten/verksamheten får inte påbörjas förrän kontrollprogrammet granskats av tillsynsmyndigheten.

B. Nämnden beslutar att en avgift för på 28 700 kronor för handläggning av miljöanmälan ska tas ut. Beslutet om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas, enligt 26 kapitlet, 26 § MB.

Redogörelse för ärendet

Allmänt

Bolaget har inkommit med en anmälan om uppförande och drift av sex vindkraftverk som ska lokaliseras till fastigheterna Staverhult 1:5, 1:14 och Balkarp 3:7 i Ljungby kommun. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och bifogats anmälan.

Verksamhetsbeskrivning

Vindkraftverken kommer ha en totalhöjd på 150 meter och en sammanlagd uteffekt på 12-18 MW. Utöver vindkraftverken kommer vissa ytor att behöva tas i anspråk för montering av vindkraftverken samt uppställningsplats för kranar, byggbaracker, fordon, servicebyggnader med mera.

Orientering

Verksamhetsområdet är beläget på fastigheterna Staverhult 1:5, 1:14 och Balkarp 3:7 i Ljungby kommun. Anläggningen avses att huvudsakligen uppföras inom skogsbeklädda områden vid Staverhult.

Planbestämmelser

Området är i kommunens tillägg till översiktsplan ”Vindkraft i Ljungby kommun” markerat som vitt vilket innebär att det varken är utpekat som lämplig eller fredat från vindkraft. Lämpligheten av att lokalisera vindkraft inom vita områden får prövas från fall till fall, olika intressen ska vägas mot varandra.

Riksintresse och skyddade områden

I vindkraftsområdet går Bolmentunneln som är riksintresse för vattenförsörjningen. Tunneln förser stora delar av Skånes befolkning med råvatten från sjön Bolmen. Riksintresset är ett 30 meter brett område som följer tunnelns sträckning. Det ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra möjlighet att nyttja tunneln.

I närheten av vindkraftsparken finns två naturreservat; Nöttja Urskog och Nöttja Ryaskog. Inget fysiskt intrång sker i naturreservaten. Naturreservaten kan komma att exponeras för buller i nivån 40-50 dBA. Bolaget anger i ansökan att naturreservatens värden är främst träd, växter och insekter. Upplevelsevärdet för besökare till naturreservatet kan påverkas.

Avståndet från tillfartsvägen i vindkraftsområdet till Nöttja Urskog är cirka 155 meter och avståndet från vindkraftverket LJST07 till naturreservatet ät cirka 178 meter. Reservatet består av gammal barrblandskog där de äldsta träden är uppemot 300 år. Reservatet bedöms ha mycket stora värden för organismer bundna till gammal barrskog och barrved i olika nedbrytningsstadier.

Avståndet från tillfartsvägen i vindkraftsområdet till Nöttja Ryaskog är 384 meter och från vindkraftverk LJST06 är det cirka 384 meter till naturreservatet. Naturreservatet består av barrblandskog som är cirka 110 år, luckig och olikåldrig med enstaka döda träd. Området har ett skogshistoriskt värde.

I övrigt finns inga kända riksintressen i närheten av området eller Natura 2000-områden i anslutning till vindkraftparken.

Kulturmiljö

Bolaget har låtit Arkeologicentrum utföra en arkeologisk utredning och KMKB (kulturmiljökonsekvensbeskrivning) i området. Innan utredningen genomfördes var inga kulturhistoriska lämningar registrerade inom området. Under utredningen framkom två fasta fornlämningar som utgörs av fossil åker.

Fonlämningarna berörs både visuellt och fysiskt av den planerade vindkraftsutbyggnaden. Arkeologicentrum föreslår att detta bör undvikas genom justeringar i vindparkens utformning. Om det inte går att undvika ingrepp i eller nära fasta fornlämningar ska ingreppen tillståndsprövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar även om fornlämningsområdens storlek och vilka skyddsområden som skall tillämpas. Arkeologicentrum skriver även att området i sin helhet är utmarkspräglat och bedöms inte lida påtaglig skada av en vindkraftsutbyggnad eftersom utmarkskaraktären kommer att vara oförändrad och skogsridåer kommer att mildra kulturmiljöpåverkan.

Bolaget har för avsikt att genomföra en fördjupad kulturmiljöundersökning i de delar av lämningarna som berörs av vindkraftparken och därefter låta länsstyrelsen bedöma värdet av dessa. En sådan undersökning startar bolaget omgående efter nämndens beslut med anledning av anmälan. Länsstyrelsen kan besluta om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning, eller om lämningarna är värdefulla så kan vindkraftverken behöva omlokaliseras, en sådan omlokalisering handlar om ett antal meter och en kompletterande anmälan enligt miljöbalken kommer i så fall att lämnas till nämnden.

Avstånd till närmaste bebyggelse

Avstånd till det hus som ligger närmast vindkraftsparken är cirka 700 meter.

Friluftsliv

I området finns inga riksintressen eller andra skydd för friluftslivet. Bolaget skriver att en etablering av vindkraft inom området inte hindrar det rörliga friluftslivet. Det är endast det omedelbara närområdet kring ett vindkraftverk där vistelse bör ske med viss restriktion. I området bedrivs ett aktivt skogsbruk. Naturreservaten i omgivningarna har viss betydelse för det rörliga friluftslivet. Tillgängligheten till dessa påverkas inte av vindkraftparken men verken kan påverka naturupplevelsen vid rekreation.

Transport- och servicevägar

Transporter av vindkraftsverken ställer krav på att anslutningsvägar ska ha

god bärighet, vara relativt raka och inte ha för stor lutning. Cirka 3 600 meter av befintlig väg kommer att breddas och förstärkas. Cirka 1 170 meter ny väg kommer att anläggas.

Vägdragning kommer att ske genom områden som av Skogsstyrelsen klassas som sumpskogar. I Kronobergs län råder generellt markavvattningsförbud. Bolaget har angett att ingen markavvattning eller förändring av vattenflöden kommer att ske. Inom områden som klassas som sumpskogar kommer åtgärder vidtas för att inte påverka vattenföringen i området.

Vägdragning kommer att ske över Bolmentunneln som är riksintresse för vattenförsörjningen. Bolaget bedömer att riksintresset inte kommer att påverkas av vägdragningen.

Anslutnng till elnät

Elenergin kommer att transporteras i markförlagd kabel som i huvudsak förläggs i anslutning till befintliga vägar samt de servicevägar som anläggs för verken. Kopplingskiosker, transformator och anslutningsutrustning placeras i vindkraftparken. Ledningsdragningen till ställverksområdet tas fram i en särskild tillståndsansökan till Energimarknadsinspektionen (EMI).

Vindförhållanden och uppskattad energiproduktion

För att bedöma områdets lämplighet för vindkraftsutbyggnad har bolaget utgått från vindkarteringen utförd av Uppsala universitet. Vindmätning har skett inom området genom sodarmätning. Bolaget anser att vinden i området är lönsam, mätresultaten pekar på goda vindförhållanden på de navhöjder som anges i ansökan.

Vindkraftparken beräknas ge en årlig energiproduktion på cirka 40 000 till

50 000 MWh. Detta motsvarar energiåtgången för 2 000 – 2 500 villor eller

hushållsel till 6 400 – 8 100 villor baserat på ett genomsnittshus.

Landskapsbild

Vindkraftverk blir synliga på långt håll och kan påverka landskapsbilden på ett

sådant sätt att karaktär och upplevelsevärden av landskapet förändras. Effekterna på landskapsbilden är svåra att objektivt bedöma eftersom det till stor del är en individuell upplevelse. Hur verken uppfattas varierar beroende på var i landskapet man befinner sig. Påverkan på landskapsbilden åskådliggörs genom fotomontage som finns med i miljökonsekvensbeskrivningen. Vindkraftverken är placerade i skogslandskap.

Buller

Bolaget har utfört bullerberäkningar som visar att inga bostadshus kommer att exponeras för buller över 40 dB(A) utomhus vid fasad.

Skuggor

Bolaget har utfört en beräkning av maximala skuggtimmar per år för bostäder i omgivningen.

Vid beräkningen har ingen hänsyn tagits till att rotorn på vindkraftverket periodvis inte står vinkelrät mot solen, att rotorn inte alltid roterar, höjdskillnader eller vegetation i området. Den maximala beräknade skuggtiden kan därför enligt bolaget i de flesta fall antas bli lägre än den beräknade.

Boverket har en rekommendation om maximalt åtta timmar faktisk skuggtid per år. Två fastigheter riskerar att få skuggning mellan åtta och tio timmar per år.

Bolaget föreslår att de verk som kan ge upphov till störningen förses med automatik som stänger av verken då störningarna riskerar att uppkomma och på så sätt kan den rekommenderade skuggtiden på högst åtta timmar hållas.

Ljus

Vindkraftverk förses med hindermarkering. Vindkraftverk med en totalhöjd av 150 meter ska förses med ett blinkande medelintensivt rött ljus på högsta fasta punkten. Hindermarkeringen kommer att utföras i enlighet med Transportstyrelsens bestämmelser och utföras så att ljuset kan dimmas ned nattetid.

Fåglar

Bolaget har låtit en konsult utföra en inventering av fågellivet som genomförts under vintern och våren 2010 i det planerade området för vindkraftpark. Av inventeringen framgår att området till stor del består av hyggen och är en relativt artfattig och ointressant miljö ur ett ornitologiskt perspektiv. Inga observationer av känsliga arter, som till exempel kungsörn noterades.

Fladdermöss

Bolaget har låtit en konsult utföra en fladdermusinventering och biotopkartering i området. Den samlade bedömningen är att stora delar av vindområdet har låga biotopvärden och låga förutsättningar för en hög artrikedom och/eller ett högt individantal av fladdermöss. Sammantaget är konsultens bedömning att det inte finns någon anledning att, utifrån ett fladdermusperspektiv, avråda från att uppföra några av de planerade verken vid Staverhult.

Avveckling efter avslutad drift

När ett vindkraftverk tjänat ut kan verkets delar återvinnas. Återvinningsmöjligheterna medför att det finns ett ekonomiskt incitament för att montera ned verket. Den miljöpåverkan som uppstår vid avveckling av vindkraftverk liknar den påverkan som uppstår i uppförandefasen, det vill säga transporter och anläggningsarbeten. När området inte längre ska användas för vindkraftproduktion kan platsen återställas. Återställning av platsen kommer att utföras i samråd med nämnden.

Bolaget kommer att avsätta separata medel i form av egna bankmedel för avveckling av parken. Medel för återställning av vindkraftparken krävs i första hand när parken börjar närma sig slutet av sin driftperiod. Därför avsätts normalt medel från det att parken uppnått tio års ålder.

Yttranden

Miljöanmälan har skickats på remiss till Försvarsmakten, Skogsstyrelsen, Trafikverket, berörda flygplatser, bolag med radiolänkar i området, Ljungby Fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Kronobergs län. Miljöanmälan har även kungjorts på kommunens hemsida och i Smålänningen med informationen att berörda få inkomma med synpunkter på miljöanmälan till och med den 17 januari 2011.

Fastighetsägarna till Balkö 1:15, 1:21,Balkarp 2:6, Bölminge 1:5, 1:16, 1:17, 1:21, 2:2, 2:10, 2:14, 2:23, Källshult 1:2, Röninge 1:5, 1:16, 1:21, 1:22 och Äsphult 1:23 har synpunkter mot en vindkraftsetablering vid Staverhult.

Fastighetsägarna till Balkarp 3:4, 7:2, Balkö 1:15, Bölminge 1:17, 2:23, Extorp 1:9, Röninge 1:5, 1:16 , 1:18, 1:19, 1:20, Staverhult 1:8, 1:12, 1:21, 1:22, en fastighetsägare på Balkö samt ytterligare en fastighetsägare som inte angett fastighetsbeteckning har angett att de kommer kräva ersättning för värdesänkning av fastigheten om vindkraftverk uppförs.

Fastighetsägarna till Staverhult 1:4 tillstyrker bolagets miljöanmälan om vindkraftsetablering vid Staverhult samt en person som inte angivit fastighetsbeteckning.

Länsekologen har i yttrande meddelat att de föreslagna platserna inte berör områden som har uppmärksammats i länets naturvårdsprogram. Området är relativt stort utan bostadshus, vilket är gynnsamt för en vindkraftspark. Detta gör också att området kan vara ett område där kungsörnen i framtiden skulle kunna etablera sig. Den fågelinventering som gjorts har ägt rum vid en tid då det inte är bra att inventera kungsörn. Områdets kupering gör att det också skulle kunna innehålla goda termikhöjder för rovfågel och andra termikflygare, vindkraftverk bör därför inte placeras i närheten av dessa platser. Områdets dominerande naturtyper bedöms inte innehålla några mindre vanliga arter, påverkan från vägar och platser blir liten. Områdets betydelse för fåglar är den viktigaste frågan och frågan bedöms inte vara tillräckligt utredd.

Ljungby fågelklubb anser att verken LjSt01 och LjSt03 vid naturreservat Nöttja Urskog ska flyttas norrut gärna till andra sidan (nordost om) vägen Bölminge –Balkö. Reservatet har många gamla träd, inga stigar finns, vilket medför att området är lämpligt för häckande fåglar. De två verken ligger cirka 250 meter från reservatet. Fågelklubben ser det som ett misstag av bolaget att placera verken så nära ett befintligt reservat. Fågelklubben anser att fågelinventeringen inte är komplett. Naturreservaten, biotopskyddsområdet och myrar har inte besökts.

Sydvatten AB har inga synpunkter vad det gäller lokaliseringen men framför en önskan att vissa försiktighetsåtgärder vidtas i byggnadsskedet i närheten av Bolmentunneln.

Skogsstyrelsen skriver i yttrande att två vindkraftverk är föreslagna intill naturreservatet Nöttja Urskog. Syftet med reservatet är att bevara en urskog med tall och gran för fri utveckling. Urskogsmiljön lockar till sig rovfåglar vilka kan påverkas negativt av de två närmsta vindkraftverken. Som en del av miljökonsekvensbeskrivningen har en fågelinventering gjorts. Inventeringen är inte fullständig bland annat har miljön i och omkring Nöttja Urskog inte inventerats. Skogsstyrelsen anser att vindkraftverken bör anläggas längre från reservatet för att minska påverkan på fågellivet och låta besökare uppleva en urskogsmiljö utan störningar från ljudet av vindkraftverk.

Bolaget har i ett e-postmeddelande meddelat att det är deras uppfattning att reservatet inte störs av vindkraften och att kommunen bör bortse från Skogsstyrelsens synpunkter. Det finns inget naturgivet eller formellt skydd utanför reservatet.

Räddningstjänsten i Ljungby kommun, Smaland airport, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Telia Sonera, Svenska kraftnät

Luftfartsverket och Halmstad flygplats område, Telenor, Net4mobility och Tele 2 och Halmstad City Airport har inga synpunkter på etableringen.

Markaryds kommun och Länsstyrelsen har meddelat att de inte yttrar sig i ärendet.

Bolaget har tagit del av de yttranden som inkommit. Bolaget noterar att relativt många har synpunkter på parken, men måste också acceptera att produktion av miljövänlig el tillåts utrymme i vår lokala miljö om de stora regionala och globala miljöproblemen ska kunna lösas. Bolaget skriver att Urskogen Nöttja kommenteras av Skogsstyrelsen, men är instiftat av länsstyrelsen. Länsstyrelsen har inte haft några synpunkter på vindkraftsetableringen. Etableringen av vindkraftparken påverkar inte på något sätt syftet med reservatet. Området runt naturreservatet åtnjuter inget skydd och med det avstånd som föreslås till närmaste verk så kommer ingen del av syftet med reservatet att störas. Många synpunkter tar sin utgångspunkt i oro för minskade fastighetsvärden. Bolaget vill göra kommunen uppmärksam på att markägarna i projektet har beslutat att dela med sig av influtet arrende enligt en modell som baseras på att alla fastigheter som påverkas av ljud överstigande 40 dB(A) ska få del av intäkterna.

Bolaget har kommunicerats om förslag till beslut och framfört synpunkter i yttrande daterat den 17 mars 2011.

Yrkande

Marie Liljedahl (S) yrkar att ärendet återremitteras med hänsyn till länsekologens yttrande om brister i fågelinventeringen.

Stefan Fredriksson (S) yrkar att nämnden tillstyrker anmälan samt att bolaget föreläggs att följa föreslagna försiktighetsmått.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Omröstningsordning

Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande ordning:

Ja-röst för Marie Liljedahls (S) yrkande.

Nej-röst för Stefan Fredrikssons (S) yrkande.

Lars Nordqvist (M)

Nej

Gösta Carlsson (M)

Nej

Marianne Eckerbom (C)

Nej

Göran Johansson (C)

Nej

Stefan Fredriksson (S)

Nej

Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)

Nej

Marie Liljedahl (S)

Ja

Irene Svensson (S)

Ja

Erik Holmback (V)

Ja

Frankie Larsen (S)

Ja

Peter Berg (M)

Nej

4 ja-röster

7 nej-röster

Resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Motivering

Verksamheten har enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd verksamhetskoden 40.100 och är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Bolaget har uppfyllt anmälningsplikten.

Miljö- och byggnämnden bedömer att verksamheten inte medför påtagliga störningar för närboende, grannar och den yttre miljön förutsatt att den bedrivs i enlighet med inlämnade handlingar och enligt ovan förelagda försiktighetsmått.

Ändringar i verksamheten, som kan påverka miljö eller människors hälsa, ska godkännas av nämnden enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

För en verksamhet av aktuellt slag ska en sådan plats väljas som är lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål i 1 kapitlet, 1 § och hushållnings­bestämmelser i 3-4 kapitlet. Dessutom ska ändamålet med verksamheten kunna uppnås med minsta intrång och olägenheter för människors hälsa och miljön. Detta framgår av 2 kapitlet, 3 och 6 §§ MB.

Vindkraftsområdet är i kommunens tillägg till översiktsplan ”Vindkraft i Ljungby kommun” markerat som vitt vilket innebär att området varken är utpekat som lämplig eller fredat från vindkraft.

Lämpligheten av att lokalisera vindkraft inom vita områden får prövas från fall till fall, olika intressen ska vägas mot varandra. Vindkraft bidrar till en förnybar och långsiktig elproduktion.

Utbyggnaden av vindkraft inom Staverhult får ställas mot andra intressen i området. Inom vindkraftsområdet finns förutom riksintresset Bolmentunneln inga skyddade områden eller andra formella intressen som står i konflikt med en vindkraftsetablering. Nämnden anser att bolaget i sin miljöanmälan och miljökonsekvensbeskrivning har visat att verksamheten kan bedrivas i enlighet med miljöbalken och gällande rättspraxis på den aktuella platsen.

Bolmentunneln är ett riksintresse för vattenförsörjningen. Tunneln förser stora delar av Skånes befolkning med råvatten från sjön Bolmen. Riksintresset är ett 30 meter brett område som följer tunnelns sträckning. Det ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra möjlighet att nyttja tunneln.

Bolaget har för avsikt att dra en väg över Bolmentunneln. Sydvatten har i yttrande meddelat de inte har några synpunkter på etableringen med önskar att vissa försiktighetsåtgärder vidtas i byggnadsskedet i närheten av Bolmentunneln.

Nämnden anser därför att bolaget inför anläggningsskedet ska samråda med Sydvatten och nämnden om behovet av extra försiktighetsåtgärder.

Enligt praxis ska den faktiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte överstiga åtta timmar per kalenderår. Riktvärdet för maximal faktisk skuggtid riskerar att överskridas vid två bostäder. Nämnden anser att de verk som kan ge upphov till störningen förses med automatik som stänger av verken då störningarna riskerar att uppkomma och på så sätt kan den rekommenderade skuggtiden på högst åtta timmar hållas.

Enligt praxis ska bullernivån från vindkraftsparken begränsas till 40 dB(A) gällande ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostad. Enligt bolagets beräkningar kommer bullernivån från vindkraftverken inte att överskrida 40 dB(A) vid bostäder. Att försiktighetsmåttet efterlevs bör följas upp genom mätningar. Bolaget ska inkomma med ett kontrollprogram för att redovisa hur mätningar ska ske.

Påverkan från verksamheten ska undersökas och bedömas fortlöpande och systematiskt från hälso- och miljösynpunkt, enligt reglerna om egenkontroll i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. För att underlätta det egna utförandet och nämndens granskning av egenkontrollen, ska verksamhetsutövaren upprätta ett kontrollprogram som hålls aktuellt, och som vid behov revideras när verksamheten ändras. Kontrollprogrammet ska beskriva dels hur försiktighetsmåtten efterlevs, exempelvis för utsläppskontroll och annan nödvändig provning ska utföras, utvärderas, dokumenteras och rapporteras.

Enligt Miljöbalken 2 kapitel, 3 § ska verksamhetsutövaren utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheten påverkar människors hälsa eller miljön negativt.

Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet ska den myndighet som handlägger ett anmälningsärende meddela om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs.

Kostnader för prövning och tillsyn får ske enligt miljöbalken (SFS 1998:808), antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20. Enligt 15 § i taxan får avgift för anmälan tas ut i form av timavgift för den faktiska ned­lagda handläggningstiden i ärendet. Enligt fullmäktiges beslut den 13 december 2007, § 170 är timavgiften 700 kronor. I enlighet med miljöbalken 26 kapitel, 26 § får en tillsynsmyndighet bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Upplysningar

Prövning enligt plan- och bygglagen för ansökan om bygglov behandlas i ett separat ärende, dnr 2010/1535.

Nämndens beslut om avgift enligt 1 kapitlet, 2 § och 9 kapitlet, 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, får verk­ställas enligt utsökningsbalken.

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Fastighetsägarna till Balkarp 2:6, 3:4, 7:2, Balkö 1:15, 1:21, Bölminge 1:5, 1:16, 1:17, 1:21, 2:2, 2:10, 2:14, 2:2, Extorp 1:9, Källshult 1:2, Röninge 1:5, 1:16, 1:18, 1:19, 1:20, Staverhult 1:8, 1:12, 1:21, 1:22 och Äsphult 1:23 samt Skogsstyrelsen, Ljungby Fågelklubb och Sydvatten AB underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§38 Anläggande av båtbrygga inom strandskyddat område

Dnr 2011/0269

Anläggande av båtbrygga inom strandskyddat område

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Kvänarp 7:14


Sökande:
XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för anläggande av båtbrygga, enligt 7 kapitlet, 18b § och 18c §, punkt 3, miljöbalken.

2. När åtgärderna har utförts ska strandskyddet fortsätta att gälla.

3. På bryggan får inte åtgärder som kan verka privatiserande utföras.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 23 februari 2011.

Platsen ligger inom strandskyddat område för sjön Flåren, vid sjöns sydöstra strand. Strandskyddet för sjön Flåren är 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

Fastigheten går hela vägen ner till strandlinjen. Idag är det hävdad tomtplats ända fram till strandlinjen. Bryggan kommer att anläggas inom tomtplatsen.

Bryggan ska utformas så att inga grävningsarbeten eller utfyllnadsarbeten sker i vattenområde. Infästningen sker på land och den utstickande delen av bryggan vilar på en större sten som finns ute i vattnet. Bryggan utformas i vinkel med 6 meter längs strandlinjen som vilar på land och 6 meter ut i vattnet med en bredd av 1,5 meter.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

Miljökontorets bedömning

Miljökontoret bedömer att dispens från strandskyddsförordnandet kan meddelas.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar att strandskyddsdispens meddelas för anläggande av båtbrygga.

Motivering

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Byggnation av båtbrygga på fastigheten Kvänarp 7:14 bedöms vara en anläggning.

Då det inte finns någon annan lämplig lokalisering för en brygga utanför strandskyddet kan man tillämpa det särskilda skäl som anges i ansökan. Med hänsyn till bryggans utformning bedöms den vara av sådan karaktär att den inte påverkar växt- och djurlivet på ett oacceptabelt sätt.

Eftersom bryggan anläggs inom hävdad tomtplats försämras inte allmänhetens tillgång till stranden. Bryggan anses därför vara förenlig med strandskyddets syften.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Åtgärder som kan verka privatiserande och avhållande för allmänheten får inte utföras. Exempel på sådana åtgärder kan vara uppförande av skyltar eller sittgrupper.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§39 Utökning av tomtplats inom strandskyddat område

Dnr 2011/0268

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Odensjö-Ryd 1:17


Sökande:
XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för utökning av tomtplats utformad enligt inkommen situationsplan den 24 februari 2011, enligt 7 kapitlet, 18b § och 18c §, punkt 3, miljöbalken.

2. Tomtplatsen ska avgränsas mot strandskyddat område med staket eller liknande.

3. När åtgärderna har utförts ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 24 februari 2011.

Platsen ligger inom strandskyddat område för sjön Bolmen, vid sjöns sydvästra strand. Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet. Fastigheten är idag cirka 3 500 m2.

Förslaget innebär utökning av tomtplatsen med cirka 15 meter norrut vilket medför en utökning med 1 000 m2. Större delen ligger inom strandskyddat område.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl att området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Miljökontorets bedömning

Miljökontoret bedömer att dispens från strandskyddsförordnandet kan meddelas.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar att strandskyddsdispens meddelas för utökning av tomtplats.

Motivering

Genom ett tidigare beslut om dispens för en garagebyggnad som är placerad i kanten på den hävdade tomtplatsen har hemfridszonen utökats. Det innebär att man har släckt allmänhetens rätt att utnyttja marken inom strandskyddat område.

En utökad tomtplats där en tydlig tomtplatsavgränsning uppförs innebär att man inte utökar den befintliga hemfridszonen som idag är större än hävdad tomtplats. Med hänsyn till tomtplatsens utformning och placering bedöms den vara av sådan karaktär att den inte påverkar växt- och djurlivet på ett oacceptabelt sätt.

Eftersom tomten tydliggörs inom redan befintlig hemfridszon försämras inte allmänhetens tillgång till strandskyddat område från idag. En utökning av tomtplats anses därför vara förenlig med strandskyddets syften.

Särskilt skäl till dispensen är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Åtgärder som kan verka privatiserande och avhållande för allmänheten får inte utföras. Exempel på sådana åtgärder kan vara uppförande av skyltar eller liknande anordningar.

Tomtplatsavgränsning visar mark som får tas i anspråk för tomt eller i övrigt användas för det avsedda ändamålet som är allemansrättsligt tillgängligt. Som tomplatsavgränsning kan staket, häck eller liknande uppföras mot det område som allmänheten har möjlighet att använda.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§40 Olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område

Dnr 2010/2035

Olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Tjurkö 5:4

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger, XXX med stöd av 26 kapitlet. 9 § miljöbalken (MB) att,

1. omedelbart upphöra med att klippa gräsytan som är utanför den lagligt hävdade tomtplatsen inom fastigheten Tjurkö 5:4.

2. inom tre månader från att beslutet delgivits ska
a. boulebanan vara borttagen och marken återställd till naturlig karaktär,
b. privatiserande åtgärder längs åkanten i sydöstra delen av fastigheten
Tjurkö 5:4 ska vara avlägsnade,
c. markområdet i nordvästra delen som är utanför den lagligt hävdade
tomtplatsen av fastigheten Tjurkö 5:4 ska vara återställd till naturlig
karaktär,
d. tomtplatsen ska vara avgränsad mot strandskyddat område med staket eller
liknande.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggkontoret har inkommit klagomål om att olovliga åtgärder utförts inom strandskyddsområdet för Helge å på fastigheten Tjurkö 5:4.

Strandskyddet för Helge å är 100 meter.

Vid besök på platsen den 13 september 2010 uppmärksammades att fastighetsägaren till Tjurkö 5:4 sköter gräsytor, sått gräsmatta, utfört grävarbeten och anlagt en boulebana inom strandskyddat område.

Miljö- och byggkontoret har i brev den 27 september 2010 begärt in en förklaring varför åtgärderna utförts utan någon dispens från strandskyddsförordnandet.

Fastighetsägarens ombud har i brev daterat 21 januari 2011 förklarat att utförda åtgärder har utförts av tidigare fastighetsägare. Den tidigare fastighetsägaren var inte medveten om att tillstånd krävdes.

Fastighetsägaren har genom sitt ombud blivit kommunicerad om förslag till beslut.

Miljökontorets bedömning

Miljökontoret bedömer att fastighetsägaren ska föreläggas om att återställa marken där åtgärder har utförts inom strandskyddat område.

Motivering

Vid Helge å råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- och vattenområdet.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet enligt 7 kapitlet 13-14§§ MB.

Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras eller byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare använts till. Vidare får inte anordningar eller anläggningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen förändrar livsvillkoren för växt- och djurarter utföras enligt 7 kapitlet 15 § MB punkt 1, 2, 3 och 4.

Miljö- och byggnämnden får enligt 7 kapitlet 18 § MB meddela dispens från bestämmelserna i 16 § samma kapitel. Enligt kommunens kännedom har inte dispens sökts för skötsel och underhåll av området.

Nämnden anser att skötsel och underhåll av området utanför tomten samt de anordningar som utförts omfattas av förbudet i 7 kapitlet 15 § MB. Vidare anses att åtgärderna sammantaget påverkar allmänhetens möjligheter att beträda området.

Upplysningar

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn och allemansrätten. Timavgift utgår enligt taxa framtagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20 om avgifter för prövning och tillsyn enligt MB (1998:808).

För handläggning av ärendet utgår en timavgift. Avgiften fastställs i separat beslut när ärendet bedöms som avslutat.

Har inga åtgärder utförts inom föreskriven tid kan nämnden besluta om föreläggande med vite.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Det går att ansöka om strandskyddsdispens i efterhand, det krävs då att åtgärderna uppfyller ett av de skäl som finns i 7 kapitlet 18 c § MB samt inte strider om

strandskyddets syften. Strandskyddsdispenser lämnas restriktivt och en handläggningsavgift enligt antagen taxa tas ut även vid avslag.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§41 Avloppsanläggning anlagd utan tillstånd

Dnr 2011/0386

Utdömande av miljösanktionsavgift.

Fastighet: Skärvö 1:45

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att XXX ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor för att ha anlagt en avloppsanläggning utan tillstånd.

2. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet senast en månad efter att beslutet blivit delgivet.

3. Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 30 kapitlet §§ 3,5 och punkt 2.1.1 i bilaga till förordningen om miljösanktionsavgifter.

Redogörelse för ärendet

Vid utskick i samband med avloppsinventeringen uppgav fastighetsägaren att ett nytt avlopp anlagts 2009.

Miljökontoret har i brev den 16 mars 2011 meddelat fastighetsägaren om att avloppet anlagts utan tillstånd samt att en miljösanktionsavgift kommer att dömas ut.

Fastighetsägaren har kommunicerats om förslag till beslut och har i epost den 21 mars 2011 uttryckt sin önskan att så snart som möjligt få ärendet avklarat.

Motivering

Eftersom ingen ansökan om tillstånd skickats in och inget tillstånd beviljats för ny avloppsanläggningen innan anläggningen gjordes bedömer nämnden enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter 2.1.1 a) att fastighetsägarna till Skärvö 1:45 ska betala miljösanktionsavgift.

Upplysningar

Miljösanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Avgiften ska betalas oavsett om beslutet överklagas. Om beslutet om miljösanktionsavgift upphävs eller ändras efter överklagandet återbetalas det inbetalade beloppet med ränta. Avgiften tillfaller staten.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar

Tekniska kontoret, VA- och renhållningsavdelningen underrättas om beslutet.

§42 Ändrad användning av bostad till förskola på plan 2

Dnr 2010/2778

Ansökan om bygglov för redan utförd åtgärd.

Fastighet: Ryssby 3:67

Sökande: XXX

Beslut

1. Bygglov beviljas för ändrad användning av bostad till förskola på plan 2.

2. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från hisskravet.

3. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitlet 4 § ska tas ut. Byggnadsavgift bestäms till 2140 kronor. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

Redogörelse för ärende

Bygglov beviljades den 20 november 2007 för ändrad användning av prästgården från bostad till förskola på plan 1. I samband med detta gjordes en ombyggnad. Ombyggnaden innebar en ny ventilation, ett nytt kök och entrévåningen gjordes tillgänglig för rörelsehindrade.

Miljö- och byggkontoret har fått kännedom om att verksamheten även tagit i bruk plan 2. Sökanden har nu ansökt om bygglov för ändrad användning till förskola på plan2. Ansökan omfattar även två nya utrymningsdörrar till balkong och ansluter där till ny utrymningstrappa, ny ventilation samt en höjning av räcke runt den invändiga trappan. Kostnaden för detta har beräknats till cirka 430000kronor.

Verksamheten ansöker också om dispens från tillgänglighetskravet avseende hiss till plan2. De har skickat in en kostnadsberäkning på installation av hiss och kostnaden uppgår till cirka 295000kronor inklusive moms.

Enligt 12§ byggnadsverksförordningen (BVF) ska byggnader som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler till vilka allmänheten har tillträde vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att bostäderna och lokalerna är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Bestämmelserna gäller inte arbetslokaler om det är obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet för vilken lokalerna är avsedda. I den utsträckning som behövs med hänsyn till kravet på tillgänglighet ska byggnader vara försedda med hiss eller annan lyftanordning.
Enligt 15§ BVF ska vid väsentligt ändrad användning av byggnaden eller del av denna12§ tillämpas i den utsträckning det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard.

Sökanden har muntligen förklarat att personal med handikapp i form av funktionshinder inte kan utföra de arbetsuppgifter som krävs i den tänkta verksamheten. Dessutom kommer verksamheten att planeras efter barnens olika förutsättningar eller rörelsehinder.

Räddningstjänsten har muntligen meddelat att de inte har något emot förslaget.

Ändringen stämmer överens med gällande detaljplan.

Byggkontorets bedömning

Bygglov beviljas för ändrad användning och byggnadsavgift ska tas ut.

Motivering

Enligt 15§ ska de ombyggda delarna tillföras de i 12§ angivna egenskaperna i fråga om tillgänglighet in det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyragångerden avgift (i detta fall 2 176 kronor) som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp (42800/20 = 2 140 kronor).

Om överträdelsen är liten får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. Enligt PBL 10 kapitlet 9 § ska byggnadsavgiften tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare av fastigheten.

Med anledning av fastighetsägarnas förklaring anser nämnden att byggnadsavgiften ska nedsättas till ett belopp som är mindre än fyra gånger taxan.

Bekräftelse bygganmälan

Bygganmälan har lämnats in samtidigt med ansökan om bygglov.

Till kvalitetsansvarig har Lennart Westling, Boastad, 341 76 Ryssby utsetts.

Byggsamråd ska genomföras och sökanden ombeds att ta kontakt med MaggieMysigh telefon 0372- 78 92 73 för överenskommelse om tid för samråd.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 10064 kronor (faktura sänds separat)

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§43 Uppförande av skyltanordning

Dnr 2010/2683

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Ljungby 7:67

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Motorn 1, Polismyndigheten i Kronobergs län och Trafikverket.

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för uppförande av skylt till och med den 23 mars 2013.

Redogörelse för ärende

Förslaget innebär uppförande av två sammanbyggda skyltar som placeras i vinkel ut mot E4:an. Storleken på skyltarna är 3x6 meter.

Skylten placeras inom detaljplanerat område (P91/23) på mark för parkområde.

Polismyndigheten i Kronobergs län har inget emot förslaget.

Trafikverket har inget emot placeringen men ställer krav på att skyltarna inte får skymma sikten, blända, blinka eller innehålla rullande text eller på annat sätt störa trafiken. Trafikverket påpekar att kommunen bör tar fram ett gestaltningsprogram för hur orten och dess företagare ska marknadsföras gentemot trafikanterna.

Fastighetsägaren till Motorn 1 är emot förslaget och anser att skylten bör placeras längre söderut.

Den aktuella skylten har tidigare varit uppförd cirka en kilometer längre söderut, ungefär mitt för nuvarande Citygross. Bygglov (permanent) för denna placering beviljades den 10 februari 1999. Skylten togs bort vid Citygross etablering då marken försåldes.

Byggkontoret bedömer

Bygglov beviljas för uppförande av skyltanordning.

Yrkande

Lars Nordqvist (M) yrkar att tidsbegränsat bygglov beviljas med fem år.

Marie Liljedahl (S) yrkar att tidsbegränsat bygglov beviljas med två år.

Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Marie Liljedahls (S) yrkande ska gälla.

Motivering

Eftersom bygglov har beviljats vid en tidigare prövning bedöms åtgärden endast utgöra en mindre avvikelse från detaljplanen.

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet, 11 § (bygglov) beträffande mark som inte får bebyggas.

Upplysningar

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum.

Trafikverkets synpunkter ska uppmärksammas.

Ljungby kommun har påbörjat ett arbete om hur ortens företag ska marknadsföras med skyltning utmed E4:an.

Avgift: 2 040 kronor. Faktura skickas separat.

Fastighetsägaren till Motorn 1 underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§44 Nybyggnad av enbostadshus, komplettering med bygglovshandlingar

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Värmsjö 2:16 (tidigare Värmsjö 2:3).

Sökande: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, om att senast 1 månad efter att ha mottagit beslutet, inkomma med handlingar som visar att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har tecknats samt inlämna reviderad situationsplan och reviderade fasad- och planritningar.

2. Särskild avgift ska tas ut och bestäms till 2140 kronor

Redogörelse för ärende

Platsen ligger strax söder om den allmänna vägen mellan Värmsjö och Guddarp.

Bygglov beviljades den 19 januari 2010 för nybyggnad av ett enbostadshus och en komplement byggnad.

Vid byggsamrådet den 2 mars 2010 upplystes sökande om att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd måste tecknas samt att en energiberäkning ska lämnas in innan byggnadsarbetena få påbörjas. Sökande upplystes även om att reviderade ritningar skulle lämnas in på situationsplan samt fasad- och planritningar.

Energiberäkning inkom den 22 mars 2011.

Miljö- och byggkontoret har i brev daterat den 14 oktober 2010 och den 14 januari 2011 påmint sökande om att inkomma med handlingarna. Sökande upplystes även om att ärendet kommer att behandla i nämnden den 23 mars 2011 med eventuella påföljder om ärendet inte har kompletterats.

Vid telefonkontakt med sökande den 3 mars 2011 meddelar sökande att han påtalat detta för Fiskarhedenvillan vid flera tillfällen och som lovat att lämna in handlingar till nämnden. Efter senaste samtalet med Fiskarhedenvillan uppfattade sökande att handlingarna var inkomna till nämnden. Byggkontoret har den 3 mars 2011 varit i kontakt med en representant för Fiskarhedenvillan och fått bekräftat att de lovat ta fram de saknade handlingarna, men av olika anledningar inte hunnit detta. Ett löfte lämnades om att handlingarna skulle lämnas in till nämnden inom en vecka.

Byggkontoret bedömer

Bedömningen görs att sökanden har gjort försök att se till att de saknade handlingarna inkommit till nämnden. Den särskilda avgiften bör av den anledningen sättas till ett belopp i den lägre skalan.

Motivering

Enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 6 § ska en särskild avgift tas ut om det sker en överträdelse genom att arbetet utförs i strid mot något beslut som byggnadsnämnden har meddelat.

Den särskilda avgiften ska bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp och högst ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2011 är 42800 kronor.

Om överträdelsen är ringa, behöver någon avgift inte tas ut.

Upplysningar

Sökande underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§45 Anordnade av parkeringsplatser

Dnr 2011/0198

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Astrad 6 och 7, Ågatan i Ljungby

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Loke 4, 5, 6, Astrad 4 och Götrad 3

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för anordnade av parkeringsplatser till och med den 23 mars 2014.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär anordnande av en parkeringsplats med plats för cirka 41 stycken bilar. Parkeringsplatsen är avsedd för Astradskolans behov och besökare till idrottshallen.

Den tillfälliga parkeringen är avsedd för att lösa nuvarande brist på parkeringsplatser till dess en permanent lösning för skolområdet har tagits fram.

Enligt gällande detaljplan (E136) är området avsett för bostadsändamål.

Fastighetsägarna till Loke 4 och 6, Astrad 4 och Götrad 3 är emot förslaget.

Fastighetsägare till Loke 5 har inget emot förslaget.

Fastighetsägare till Astrad 5 har beretts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Byggkontorets bedömning

Tidsbegränsat bygglov beviljas för anordnande av parkeringsplatser.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar att tidsbegränsat bygglov beviljas för anordnande av parkeringsplatser till och med den 23 mars 2014.

Motivering

Nämnden bedömer att en tillfällig parkeringsplats inte kommer att medföra betydande olägenheter för omgivningen.

Enligt plan- och bygglagen 8 kapitel, 14 § får ett tidsbegränsat bygglov ges för högst fem år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas, dock får den sammanlagda tiden inte överstiga 10 år.

Bekräftelse bygganmälan

Bygganmälan har lämnats in samtidigt som ansökan om bygglov.

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska personen skriftligen utses av byggherren.

Kontrollplan och byggsamråd behövs inte. Om du som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds du ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum.

Avgift: 2 100 kronor (faktura skickas separat).

Fastighetsägarna till Loke 4, 5, 6, Astrad 4 och 5 och Götrad 3 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar

§46 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2011/0085

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Borsna 7:3

Sökande: XXX

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 2 kilometer öster om Hörda och utgörs av en befintlig gård i äldre byggnadsstil.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus. Byggnaden utgörs av två byggnadskroppar som byggs samman med en glasveranda. Den totala byggnadsarean blir cirka 185 m². Byggnaderna utförs i traditionell still.

Den aktuella platsen ligger inte inom något utpekat intresseområde.

Fastighetsägaren till Borsna 8:2 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Byggkontorets bedömning

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus.

Motivering

Omkringliggande bebyggelsemiljö består av äldre jordbruksbebyggelse i typisk småländsk karaktär. Nämnden bedömer att ett särskilt hänsynstagande till befintlig bebyggelse ska tas vid nybyggnation.

Byggnaderna utförs i traditionell stil och skalan hålls ner då storleken visuellt blir mindre eftersom byggnaden delas av i två enheter. Byggnadens utformning bedöms genom fasad- och takmaterial samt skala och form i skälig utsträckning anpassats till närmiljön och förhållandena på platsen i övrigt. Nämnden bedömer därför att byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt 3 kapitlet 1, 2 §§ plan- och bygglagen (PBL).

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta snarast Margaretha Mysigh, telefon

0372-78 92 73, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysningar

Planlösning, sektionsritning och teknisk beskrivning har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs inte men kan dock alltid tecknas även om miljö- och byggnämnden inte kräver detta.

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning ska lämnas in i god tid innan arbetena påbörjas.

Ifylld blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret ska lämnas in till tekniska kontoret.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 9 248 kronor (faktura sänds separat)

Fastighetsägaren till Borsna 8:2 underrättas om beslutet.

§47 Ovårdade byggnader

Dnr 2010/0692

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Elinge 8:28

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, vid vite på 50000 kronor att senast sex månader efter att ha blivit delgiven beslutet riva samtliga byggnader på fastigheten Elinge 8:28 och forsla bort rivningsmaterialet.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger vid Marknadsvägen i Hamneda samhälle (gamla sågverket).

Till miljö- och byggnämnden har inkommit klagomål om att sågverksbyggnaden på fastigheten Elinge 8:28 är ovårdad.

Vid besök på platsen den 30 september 2010 konstaterades att samtliga byggnader på fastigheten har under en längre tid varit utan underhåll. Flera av byggnaderna bedöms också utgöra en fara för olycksrisk. Bland annat har delar av tak rasat in, tät vegetation växter mot fasaderna och bidrar till röta. Även dörrar och fönster är trasiga eller saknas helt.

Miljö- och byggkontoret har i brev daterat den 7 oktober 2010 uppmanat fastighets­ägaren om att lämna en skriftlig redogörelse för vilka åtgärder som planeras vidtas med byggnaderna.

Fastighetsägaren har i brev inkommit den 6 november 2010 bland annat meddelat att sågverksbyggnaden har renoverats vid flera tillfällen. Fastighetsägaren påpekar även att byggnaden ligger nära väg 594 och att det nästan varje vinter åker av bilar från vägen och in i fastigheten när det är halt väglag. Önskemål finns att Vägverket sätter upp räcke utmed vägen vid byggnaden för att förhindra åverkan på byggnaden. Vidare anger fastighetsägaren att planer finns att rusta upp sågverksbyggnaden så fort kapital frigörs.

Miljö- och byggnämden förelade den 15 december 2010 fastighetsägaren om att lämna in en skriftlig redogörelse för vilka planer som finns för respektive byggnad på fastigheten Elinge 8:28 senast 1 månad efter att beslutet delgivits.

Av redogörelsen skulle framgå inom vilken tid och vilka åtgärder som planeras att vidtas för respektive byggnad, enligt en bifogad situationsplan daterad den 15 december 2010.

Fastighetsägare har i brev daterat den 4 februari 2011 uppgett att kapital kan frigöras för renovering eller nybyggnation på sågverksfastigheten under 2013.

Någon redovisning för respektive byggnad har inte lämnats in.

Miljö och byggkontoret kontaktade fastighetsägaren i brev den 7 februari 2011 om det inkomna brevet skulle betraktas som ett svar på föreläggandet eller om fastighetsägaren avsåg att lämna ytterligare uppgifter.

Fastighetsägaren meddelade i brev inkommet den 25 februari 2011 att byggnaderna ska vara renoverade och färdigställda i vårdat skick senast den 30 augusti 2013.

Fastighetsägaren har i brev den 28 februari 2011 uppmanats att snarast säkerställa byggnaderna med anledning av risken för människors säkerhet i och intill byggnaderna på fastigheten. Fastighetsägaren informerades också om att ärendet kommer behandlas vid nämndens sammanträde den 23 mars 2011.

Byggkontorets bedömning

Samtliga byggnader på fastigheten är i sådant skick att ett bevarande inte är motiverat. Byggnaderna bör rivas. Föreläggande om rivning bör ske med vite.

Motivering

Enligt plan- och bygglagens (PBL) 3 kapitlet 13 § ska byggnadens yttre hållas i vårdat skick. I 17 § samma kapitel står skrivet att tomten ska hållas i vårdat skick. Om byggnaden är förfallen eller om den är skadad till väsentlig del och inte sätts i stånd inom skälig tid får nämnden enligt 10 kapitlet, 16 § PBL förelägga ägaren att inom en viss tid riva byggnaden. Enligt 10 kapitlet,18 § PBL får ett sådant föreläggande förenas med vite.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Ansökan om rivningslov och rivningsplan ska lämnas in innan rivningsarbetet påbörjas.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§48 Olovligt uppförd byggnad inom strandskyddat område

Dnr 2010/2714

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Tjurkö 5:4

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX vid ett vite på 10000 kronor att senast den 1 september 2011 ha rivit och bortforslat komplementbyggnaden.

2. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitlet 4 § efterges helt.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger invid Helge å i Strömma och inom strandskyddat område.

Vid besök på platsen uppmärksammades att en mindre byggnad uppförts på fastigheten. I miljö- och byggnämndens arkiv finns inga uppgifter om att något bygglov har lämnats för åtgärden.

Fastighetsägaren har uppmanats att lämna in en skriftlig förklaring om varför arbetena har utförts utan att bygglov först har sökts.

I ett brev daterat den 25 januari 2011 uppger fastighetsägarens ombud att han varit i kontakt med den tidigare fastighetsägaren. Tidigare fastighetsägare har meddelat att byggnaden uppfördes efter stormen Gudrun och var avsedd för vedförvaring.

Den tidigare ägaren har i brev daterat den 27 januari 2011 fått möjlighet att lämna synpunkter. Något svar har inte inkommit.

Byggkontorets bedömning

Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitlet 4 § ska tas ut av den tidigare fastighetsägaren.

Då bygglov inte kan ges i efterhand med anledning av att något särskilt skäl inte kan uppfyllas enligt strandskyddsförordningen bör nuvarande fastighetsägare föreläggas att ta bort byggnaden och återställa marken.

Motivering

Utför någon en åtgärd som kräver bygglov ska byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10kapitlet 4§. Avgiften ska tas ut av den som vid tidpunkten när överträdelsen begicks stod som ägare av fastigheten.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar 4xden avgift (i detta fall 1496 kronor) som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp (42800/20 = 2140 kronor).

Om överträdelsen är ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. Enligt kommentarer till plan- och bygglagen kan nedsättning eller eftergift komma i fråga endast för överträdelser som är bagatellartade eller som kan jämställas med ordningsförseelser.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§49 Nybyggnad av ett garage/gårdsbutik

Dnr 2010/2681

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Trotteslöv 6:2

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Trotteslöv 6:1

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av garage/gårdsbutik.

Redogörelse för ärende

Platsen ligger utmed gamla riksettan cirka 1 kilometer söder om Lagan.

Förslaget innebär nybyggnad av ett större garage med förråd och en butiksdel för försäljning av bland annat hantverk. Byggnadsarean blir 141 m².

Fastighetsägaren till Trotteslöv 6:1 har inget emot förslaget.

Byggkontorets bedömning

Bygglov beviljas för nybyggnad av garage/gårdsbutik.

Motivering

Nämnden bedömer att byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt 3 kapitlet 1, 2 §§ plan- och bygglagen (PBL).

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden innan arbetena påbörjas.


Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd behöver inte genomföras.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 2244 kronor (faktura sänds separat)

§50 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak

Dnr 2009/2879

Upphävande av vitesföreläggande.

Fastighet: Angelstad 16:21

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Vitet från den 24 november 2010, § 218 upphävs.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärende

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 24 november 2010, förelades fastighetsägarna vid vite på 2500 kronor vardera att senast 3 månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 17 december 2009.

Fastighetsägaren har i brev daterat den 20 februari 2011 meddelat att den öppna spisen har åtgärdats så att den inte längre kan användas för avsett ändamål. Intyg från Licenssvets Angelstad visar att spjället till den öppna spisen har svetsats fast i stängt läge och därmed kan eldning inte länge utföras.

Skorstensfejarmästaren har den 24 februari 2011 muntligen meddelat att han godtagit ägarens åtgärd och också tagit bort besiktningsobjektet från sitt register.

Byggkontorets bedömning

1. Vitet från den 24 november 2010, § 218 upphävs.

2. Ärendet avskrivs.

Upplysning

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§53 Nybyggnad av fritidshus

Dnr 2010/2505

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Dörarp 5:139

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Dörarp 5:136.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärende

Fastigheten ligger cirka 500 meter norr om Dörarps samhälle intill sjön Vidöstern och inom strandskyddat område.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus.

Vid nämndens sammanträde den 29 oktober 2008, § 223 beslutades att bygglov kunde påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Dörarp 5:136.

Eftersom några arbeten inte har påbörjats upphörde förhandsbeskedet att gälla den 30 okto­ber 2010.

En ny ansökan om förhandsbesked inkom den 28 oktober 2010.

Fastigheten Dörarp 5:136 delades år 2009 i två fastigheter, Dörarp 5:136 och 5:139. Den nu inlämnade ansökan avser ett fritidshus med samma placering som prövades av nämnden i det tidigare beslutet 2008. Förutom delningen av fastigheten har inga sakförhållanden ändrats.

Nämnden meddelade dispens från strandskyddsförordnandet den 15 december 2010, § 251. Länsstyrelsen har den 13 januari 2011 beslutat att inte överpröva dispensen.

Fastighetsägarna till Dörarp 5:136 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Dörarp 5:18 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Byggkontoret bedömer

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Några åtgärder får inte vitas innan bygglov har lämnats.

Avgift: 1 000 kronor(faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Dörarp 5:18 underrättas om beslutet.

§54 Ovårdad byggnad

Dnr 2011/0038

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Ingelstad 2:43

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, vid ett vite på 25 000 kronor att senast fyra månader efter att ha blivit delgiven detta beslut, ha uppfört och färdigställt taket där detta saknas.

Beslutet är tagit med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 15 och 18 §§.

Redogörelse för ärende

Vid nämndens sammanträde den 2 september 2009, § 175, förelades den tidigare ägaren att vid ett vite av 100000 kronor ha rivit och bortforslat byggnaden.

Ett köpekontrakt som daterats den 22 december 2009 visade att fastigheten fått ny ägare. Den nye (nuvarande) ägaren inlämnade en förklaring att byggnaden skulle rustas upp och påbörjade även dessa arbeten. Med anledning av detta upphävde nämnden vitet och avskrev ärendet i beslut den 21 april 2010, § 78.

Till nämnden har nu åter inkommit klagomål om att tomten och byggnaden på fastigheten är ovårdade.

Vid besök på platsen har konstaterats att utlovade upprustningen av byggnaden inte har utförts. Vissa delar av byggnaden saknar fortfarande tak. Ett flertal skrotbilar som fanns uppställda utanför byggnaden har dock tagits bort efter uppmaning från miljö- och byggkontoret.

Enligt plan- och bygglagens 3 kapitel 13 §, ska byggnaders yttre hållas i vårdat skick.

Fastighetsägaren har den 1 februari 2011 inlämnat en förklaring över varför de utlovade arbetena inte har utförts. Enligt fastighetsägaren beror detta på att el och vatten inte blev inkopplat förrän under slutet av år 2010.

Arbetsutskottets förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren.

Byggkontoret bedömer

Med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 15 och 18 §§ förelägges XXX, med ett vite på 25 000 kronor att senast fyra månader efter att ha blivit delgiven detta beslut, ha uppfört och färdigställt taket där detta saknas.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§55 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 2010/2671

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Romborna 2:10

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Lillarp 1:2, Romborna 7:1 och länsekologen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärende

Platsen ligger i byn Romborna cirka 2 kilometer öster om sjön Kösen.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus. Tomten som planeras att avstyckas och bli cirka 4 300 m2 utgörs idag av delvis igenvuxen åkermark.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har stora naturvärden – klass III.

Fastighetsägarna till Lillarp 1:2 och Romborna 7:1 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Lillarp 1:12, Romborna 2:9 och 2:11 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Länsekologen bedömer att det tänkta området bör kunna tas i anspråk som tomtmark utan att de värden som utpekas i naturvårdsprogrammet påverkas på ett betydande sätt. Länsekologen påpekar också att det krävs en dispens från länsstyrelsen för att göra ett nytt genombrott i stenmuren.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Sökanden har lämnat in en ansökan om dispens till länsstyrelsen för att göra ett nytt genombrott i stenmuren.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller de krav på allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet PBL och 3 kapitlet miljöbalken (MB).

Byggkontoret bedömer

Byggkontoret bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Ansökan om tillstånd att anordna enskild avloppsanläggning ska inlämnas i god tid innan arbetena påbörjas.

Avgift: 3 230 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Lillarp 1:12, Romborna 2:9 och 2:11 underrättas om beslutet.

§56 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 8 februari 2011

till den 15 mars 2011.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 11 mars 2011, tillstånd för uppställning av glasskiosk med uteservering och av försäljningsvagn med asiatisk mat på Lilla Torg i Ljungby.

2. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 10 mars 2011, tillstånd för musikcafé, konserter samt diverse kulturella nöjesarrangemang på Godmagasinet, dess lastbrygga samt Salutorget Kungsgatan 14 i Ljungby.

3. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 15 mars 2011, tillstånd för uppställning av gatuköksvagn på Lilla Torg i Ljungby.

4. Laga kraftbevis, daterat den 16 februari 2011, för detaljplan för kvarteret Betlehem (vid Drottninggatan, Storgatan och Ågårdsvägen) i Ljungby.

§57 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 8 februari 2011 till den 14 mars 2011.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis

· Strandskyddsdispens

· Beslut om vidaredelegation