Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2011-05-25

Sammanträde 2011-05-25

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse:

3 Ny taxa enligt plan- och bygglagen (PBL) inklusive kart- och mättaxa.

Förslag till kommunfullmäktige för antagande.
- Bengt Karlsson

4 Reglemente för miljö- och byggnämnden.

Förslag till kommunfullmäktige om antagande.
- Anna Andersson

5 Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Anna Andersson

Information och frågor - Diverse

Plan:

6 Detaljplan för kvarteret Sågverket i Ljungby stad.

Beslut om planuppdrag. - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan

Miljö:

7 Tillståndansökan för bergtäkt Hamneda.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Carina Axelsson

8 Fabriken 4, för sent inlämnad årsrapport för köldmedier CFC.

Utdömande av miljösanktionsavgift. - Thomas Hultquist

9 Kvänslöv 1:4, 3:27, 3:31, 3:49 och 3:29, anläggande av gång- och cykelväg.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Thomas Hultquist

Information och frågor - Miljö

Bygg:

10 Fritiden 2, nybyggnad av friidrottsanläggning.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

11 Kvarnarna 2;2, nybyggnad av samlingslokal (kyrka).

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

12 Angelstad 10:25, ändrad användning i del av industribyggnad till bostad, kontor samt lokal för läkarmottagning.

Ansökan om bygglov - Jonny Engström

13 Bolmstad 2:44, nybyggnad av komplementbyggnad.

Ansökan om bygglov. - Jonny Engström

14 Skeen 6:4, tillbyggnad av garage.

Ansökan om bygglov. - Jonny Engström

15 Singeshult 1:32, ändrad användning.

Ansökan om förhandsbesked. - Jonny Engström

16 Bolmsö-Horn 1:32, nybyggnad av fritidshus.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

17 Klövaryd 5:2, nybyggnad av fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

18 Meddelanden

19 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§84 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Singeshult 1:32, ansökan om förhandsbesked för ändrad användning.

Nytillkomna ärende:

· Detaljplan för fastigheten Violen 15 med flera. Beslut om planuppdrag.

§85 Ny taxa enligt plan- och bygglagen (PBL) inklusive kart- och mättaxa

Dnr 2011/1054

Förslag till kommunfullmäktige för antagande.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för ny plan- och bygglag daterad den 25 maj 2011.

2. Justeringsfaktor N fastställs till 0,8.

3. Justeringsfaktor N fastställs till 0,2 i planärenden.

Redogörelse för ärendet

Byggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen möjligheter till att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Nämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked samt för tekniska samråd, slutsamråd, tillsynsbesök på arbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar.

Med anledning till den nya plan- och bygglagen (SFS 2011:900) som trädde i kraft den 2 maj 2011 får byggnadsnämnden flera nya arbetsuppgifter att hantera. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat ett nytt förslag till taxa. Förslagen taxa följer till stora delar tidigare taxa men i och med lagändringen har handläggningen utökats. Miljö- och byggkontoret har utgått från SKL´s förslag och gjort ett förslag till taxa daterad den 25 maj 2011.

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som redovisas i taxan. Flertalet avgifter beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp samt en ärendeberoende faktor som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen kräver. En justeringsfaktor N kan läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. SKL föreslår att faktor N är 0,8 för kommuner med färre invånare än 20000, faktor N 1,0 med kommuninvånare mellan 20000-50000 och faktor N 1,2 för kommuner med fler invånare än 50000. Kommunerna har själva möjlighet till att justera nivån på faktor N. I föreslagen taxa föreslås justeringsfaktor N 0,8.

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnader för den aktuella myndighetsutövningen. Kommunen får inte ta ut högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.

Efter det att den nya taxan tagits i bruk bör den följas upp och utvärderas om hur tillämpningen av den nya taxan fungerat i syfte att få ett rättssäkert uttag.

§86 Reglemente för miljö- och byggnämnden

Dnr 2011/0762

Förslag till kommunfullmäktige om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar nämndens förslag till reglemente.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämndens reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, § 36. Syftet med revideringen är att uppdatera så att nämndens ansvarsområde anges, då förändringar har skett och ny lagstiftning tillkommit. Syftet är också att reglementet blir enhetligt disponerat och lättare att tilllämpa samt få ett enklare språk som är mer lättförståligt.

Kommunfullmäktige ska anta reglementerna och nämndernas förslag till reglemente ska vara inlämnade senast den 1 juni 2011.

Förslag har lagts fram att chefsinformatören och kommunsekreteraren ska gå igenom texten i reglementena för att få ett enkelt och tydligt språk. Viss redaktionell justering kan därför ske på nämndens förslag.

§87 Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun

Dnr 2011/0659

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun.

Redogörelse för ärendet

Ett förslag till handlingsplan för personer med funktionsnedsättning har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar, kommunala bolag samt representanter från de olika handikappföreningarna. Förslaget är en revidering av den tidigare handikapplanen.

Målet med handlingsplanen är att framhålla alla människors lika värde och rättigheter. Målet är även att alla oavsett funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till delaktighet och tillgänglighet. Handlingsplanen beskriver bland annat kommunens vilja och ambitioner och är ett hjälpmedel i alla verksamheter för att Ljungby kommun ska bli tillgängligt för alla. I planen finns konkreta åtgärder beskrivna om vad som ska göras, vem som är ansvarig, beräknad kostnad för åtgärden samt inom vilken tidsram åtgärden ska vara genomförd eller påbörjad.

Respektive nämnd och styrelse redovisar genomförda åtgärder i samband med bokslutet. Handlingsplanen ska revideras en gång under kommande mandatperiod.

Miljö- och byggnämnden har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen den 21 juni och fastställs i kommunfullmäktige den 30 augusti 2011.

§88 Detaljplan för kvarteret Sågverket i Ljungby stad

Dnr 2011/0239

Beslut om planuppdrag.

Beslut

1. Plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för kvarteret Sågverket i Ljungby stad.

2. Planavtal ska upprättas med sökande.

Redogörelse för ärendet

Vida AB har ansökt om att en detaljplan upprättas för bostadsändamål inom kvarteret Sågverket. Detaljplanen medger idag industriverksamhet. Verksamheten har upphört.

Området ligger strategiskt för bostäder i Ljungby stad med närhet till kommunikationer, centrum, skolor och service.

Planuppdraget har behandlats i kommunens projektgrupp som ställer sig positiv till en förändrad markanvändning. Området har under åren 1999 och 2008 sanerats. Efter saneringen är området godkänt för mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd, det vill säga för industriändamål. Ska markanvändningen medge bostadsändamål måste frågan om markföroreningar behandlas på nytt.

En varierad bebyggelse för området är önskvärt med bland annat gruppbyggda hus.

Plankontorets förslag

Plankontoret föreslår att en detaljplan upprättas för kvarteret Sågverket i Ljungby. Planavtal ska upprättas med sökande.

Upplysningar

Detaljplanen handläggs med normalt planförförande.

Tekniska kontoret, exploateringsavdelningen och Vida AB underrättas om beslutet.

§89 Detaljplan för fastigheten Violen 15 med flera

Dnr 2011/0238

Beslut om planuppdrag.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheten Violen 15 i Ljungby stad.

2. Planavtal ska upprättas med sökande.

Redogörelse för ärendet

ICA Fastigheter Sverige AB ansöker hos miljö- och byggnämnden att ändra detaljplanen för fastigheten Violen 15 med flera där bland annat ICA Maxi är hyresgäster. Syftet med ändringen är att möjliggöra för fler parkeringsplatser på den före detta järnvägsbanken som löper parallellt med Ågårdsvägen.

I planläggningen behandlas även gång- och cykelvägen längs med Ågårdsvägen, platsen eller situationen vid lastning och lossningen till ICA Maxi och en ny infart till området från Ågårdsvägen.

Detaljplanen medger idag handel, parkering, järnvägsändamål och bostäder.

Ljungby kommuns projektgrupp är positiva till förändringen. Frågan om parkeringsplatser och ny infart från Ågårdsvägen till ICA Maxi diskuterades redan under framtagandet av centrumplanen.

Plankontorets bedömning

Plankontoret föreslår att en detaljplan upprättas och att planavtal tecknas.

Upplysningar

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

ICA Fastigheter Sverige AB och tekniska kontoret underrättas om beslutet.

§90 Tillståndsansökan för bergtäkt Hamneda 4:2

Dnr 2009/2535

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande.

Nämnden är positiv till en fortsatt täkt på fastigheten Hamneda 4:2. Vid avslutning och återställande av området ska bergklacken mot E4:an tas bort. Detta för att öppna vyn över täktsjön mot passerande trafik samt även för att bli av med de två hyllorna med vardera 5 meters fallhöjd.

Ingen lagring eller bearbetning av asfalt i täktområdet på 11 hektar. Petroleum-produkter och tankning bör företrädesvis ske på det övre området på 22 hektar.

Nämnden bedömer att täkten ska anslutas till elnätet inom en femårsperiod.

I enlighet med Naturvårdsverkets yttrande i ärende med diarienummer 381-8823-09 ska en avfallsplan upprättas.

Redogörelse för ärendet

Svevia AB ansöker om tillstånd till fortsatt och utvidgad bergtäkt på fastigheten Hamneda 4:2. Verksamheten omfattar borrning, sprängning, skutslagning, krossning, sortering, upplagshantering, mellanlagring av fräst asfalt samt transporter. Ansökan avser ett totalt uttag på 2,4 miljoner ton berg med ett maximalt årligt uttag på 350000 ton. Efter avslutad brytning bildas en täktsjö i området.

Miljökontoret yttrade sig till Svevia den 28 oktober 2009 över inkomna handlingar för samråd om fortsatt och utvidgad bergtäkt inom fastigheten Hamneda 4:2.

Till miljö- och byggkontoret inkom den 4 mars 2010 ansökan om tillstånd till fortsatt täkt för yttrande om komplettering. Miljökontoret har även där lämnat yttrande till länsstyrelsen den 14 april 2010 och meddelat att det var olämpligt att hantera återvunnen asfalt i täkten då den befinner sig under grundvattennivån. I yttrandet påpekades också att det saknades redogörelse för avfallshantering och utformning av tankplats.

Motivering

Att avsluta täkten med en hög bergsklack mot E4:an är varken säkerhetsmässigt bra eller estetiskt tilltalande.

En tillämpning av försiktighetsprincipen innebär att i möjligaste mån inte hantera och förvara petroleumprodukter nere i täkten då denna befinner sig i under grundvattenytan.

En anslutning till elnätet kan ses som ett sätt att medverka till uppfyllelse av miljömålen samt minska beroendet av fossila bränslen.

Naturvårdsverket har i sitt yttrande till Länsstyrelsen i Skåne län daterat den 26 februari 2010 gjort bedömningen att det finpartikulära materialet i sedimentationsdammen bör betraktas som avfall och inte en biprodukt. Bedömningen har gjorts med EG-kommissionens vägledning om gränsdragning mellan definitionen av avfall och biprodukt, ”Tolkningsmeddelande om avfall och biprodukter KOM(2007) 59”.

§91 För sent inlämnad årsrapport för köldmedier CFC

Dnr 2011/0638

Utdömande av miljösanktionsavgift.

Fastighet: Fabriken 4

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att XXX ska betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor för att ha lämnat in årsrapport om återkommande kontroll av köldmedier CFC för sent.

2. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet senast trettio dagar efter att beslutet blivit delgivet enligt särskild betalningsuppmaning från dem.

3. Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 30 kapitlet §§ 3, 5 och punkt 6.7.4 i bilaga till förordningen om miljösanktionsavgifter.

Redogörelse för ärendet

För stationära köldmedieanläggningar där mängden köldmedier överstiger 10 kilo under någon del av kalenderåret ska läckagekontroll utföras av ackrediterat företag.

Rapporten ska omfatta resultatet av de läckagekontroller som gjorts och ge information om utrustning som skrotats under kalenderåret.

Om anläggningen används till yrkesmässigt bruk ska verksamhetsutövaren senast den 31 mars året efter det kalenderåret lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten.

Kontrollrapporten för aggregaten på Fabriken 4 inkom till miljö- och byggkontoret den 4 april 2011.

Miljökontorets bedömning

Miljökontoret föreslår att en miljösanktionsavgift bör dömas ut.

Motivering

Då kontrollrapporten för år 2011 kom in efter den 31 mars 2011 bedömer nämnden enligt förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter, 6.7.4 att operatören av köldmedieanläggningen ska betala miljösanktionsavgift.

Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (2007:846) reglerar vilka som har skyldighet att utföra kontrollen.

Upplysningar

Miljösanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Avgiften ska betalas oavsett om beslutet överklagas.

Om beslutet om miljösanktionsavgift upphävs eller ändras efter överklagandet återbetalas det inbetalade beloppet med ränta. Avgiften tillfaller staten.

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar

§92 Anläggande av gång- och cykelväg

Dnr 2010/2709

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Kvänslöv 1:4,3:27,3:31,3:49 och 3:29.

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för anläggande av gång- och cykelväg, enligt 7 kapitlet, 18b § och 18c §, punkt 3, miljöbalken.

2. Gång- och cykelvägen ska utformas enligt inkomna uppgifter i ansökan.

3. När åtgärderna har utförts ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 23 februari 2011.

Platsen ligger inom strandskyddat område för Kåtån. Strandskyddet för Kåtån är 100 meter inåt land och i vattnet.

Tekniska kontoret planerar anlägga en gång- och cykelväg längs Kåtåns norra strand för att binda ihop Bolmenmarschen som sträcker sig från Ljungby stad till Bolmen. Gång- och cykelvägen sträcker sig över flera fastigheter.

Gång- och cykelvägen ska utformas så att en uppgrusad körbana på 2,5 meter bildas. Nödvändiga tekniska lösningar för att möjliggöra 2,5 meter bred körbana såsom dike och slänt ingår i dispensen. Verksamhetsutövaren ska minimera intrånget i naturen och endast göra det som är nödvändigt för att utforma gång- och cykelvägen enligt ansökan.

I Kåtån finns ett rensningsföretag upprättat som ger rätt till att rensa ur Kåtån och lägga massorna på båda sidor av Kåtån.

Som särskilt skäl har sökanden angett att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Länsekologen har muntligen godkänt förslaget och i samråd med sökanden och Miljö- och byggkontoret kommit överens om utformning samt vilka åtgärder som ska vidtas. Bland annat diskuterades hur utformningen av gång- och cykelvägen längs i öster görs för att minimera intrånget i naturen. Gång- och cykelvägen ska placeras jämte vallen och så nära vattnet på resterande del av sträckan.

Miljökontorets bedömning

Miljökontoret bedömer att strandskyddsdispens bör meddelas för anläggande av gångstig och cykelväg.

Motivering

Särskilt skäl till dispensen är att det är ett allmänt intresse att binda ihop Bolmenmarschen som idag används frekvent av människor. Idag saknas en bit av

Bolmenmarschen och gör att människor tvingas gå över jordbruksmark för att komma vidare. Den mest lämpliga lokaliseringen är längs Kåtåns norra strand där intrånget blir minst på natur- och jordbruksmark.

Allmänhetens tillgång till strandområdet underlättas genom en gång- och cykelväg. Det är endast i den östra delen av gång- och cykelvägens tilltänkta dragning som det finns naturvärden som påverkas. Den större delen av sträckningen är genom idag brukad åkermark.

Nämnden bedömer att gång- och cykelvägen är förenligt med strandskyddets syften och påverkar inte djur- och växtlivet på ett betydande negativt sätt om hänsyn tas till länsekologens synpunkter.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Avgift: 2 100 kronor. Faktura sänds separat.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§93 Nybyggnad av friidrottsanläggning

Dnr 2011/0681

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Fritiden 2

Sökande: XXX

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en friidrottsanläggning och uppförande av ett målkameratorn samt ett förråd.

Byggkontorets bedömning

Byggkontoret föreslår att bygglov beviljas för nybyggnad av friidrottsanläggningen.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär nybyggnad av en friidrottsanläggning. Anläggningen ska vara anpassad för internationella tävlingar vilket innebär att det måste finnas minst 6 löparbanor. Det byggs även vattengravar, hoppbäddar och sandfållor. Anläggningen kommer att ha allvädersbeläggning (gummiasfalt).

I förslaget ingår även nybyggnad av ett målkameratorn med en byggnadsarea på
12 m² med en byggnadshöjden på 8 meter. Även ett förråd på cirka 90 m² planeras att uppföras.

Enligt gällande detaljplan är området avsett för idrotts- och fritidsändamål.

I planbestämmelserna under miljöbedömning står det att vid borttagande av järnvägsslipers kan innebära att miljögifter frigörs och att eventuella markföroreningar ska åtgärdas innan bygglov kan ges.

Trafikverket har genomfört markprovtagning mellan Ljungby och Helmershus.
Ett prov har tagits i anslutning till där friidrottsanläggningen ska byggas.

Utförda provmätningar klarar Naturvårdsverkets generella riktvärde för förorenad mark när det gäller känslig markanvändning. Provtagning om rester från bekämpningsmedel finns kvar i marken har inte utförts på den aktuella platsen utan i en mätpunkt söder om Ljungby. Mätningen visar att föroreningsnivån är mycket låg och ligger inom de generella riktvärderna.

Miljökontoret bedömer att ytterligare provtagning inte behöver utföras på den aktuella platsen för närvarande.

Yrkande

Alf Johansson (KB) yrkar avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av en friidrottsanläggning.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslaget mot varandra och resultatet blev att arbetsutskottets förslag att bevilja bygglov ska gälla.

Byggkontorets bedömning

Byggkontoret föreslår att bygglov beviljas för nybyggnad av en friidrottsanläggning med tillhörande byggnader och anordningar.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX Ljungby utsetts.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta snarast Margaretha Mysigh, telefon

0372-78 92 73, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Motivering

Nämnden bedömer att anläggningens och byggnadernas utformning och placering uppfyller kraven enligt plan- och bygglagens (PBL) 3 kapitel.

Upplysningar

Den som upptäcker en förorening har en skyldighet att underrätta tillsyningsmyndigheten om detta enligt miljöbalkens 10 kapitel, 9 §.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 4 200 kronor. Faktura skickas separat.

Reservation

Alf Johansson (KB) reserverar sig mot beslutet.

§94 Nybyggnad av samlingslokal (kyrka)

Dnr 2011/0817

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Kvarnarna 2:2, Vislandavägen i Ljungby

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Brinken 3, 4 och Källan 5.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en samlingslokal (kyrka).

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger norr om Vislandavägen och strax väster Sollidenrondellen.

Förslaget innebär nybyggnad av en samlingslokal (kyrka) med en byggnadsarea på cirka 1740 m2 och med en byggnadshöjd på 4,2 meter.

Enligt gällande detaljplan P10/8 får byggnadsarean uppgå till 3259 m2 (25% av fastigheten) och tillåten byggnadshöjd är 6 meter.

Fastighetsägarna till Brinken 4 och Källan 5 är emot förslaget.

Fastighetsägarna till Brinken 3 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Källan 4, 6 och 7, Brinken 2 samt Kvarnarna 2:11 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Byggkontorets bedömning

Byggkontoret föreslår att bygglov beviljas för nybyggnad av en samlingslokal (kyrka).

Motivering

Av 8 kapitlet, 11 § plan- och bygglagen (PBL) framgår att ansökningar om bygglov för områden med detaljplan ska bifallas bland annat om åtgärden inte strider mot den detaljplan eller fastighetsplan som gäller för området och åtgärden uppfyller kraven i 3 kapitlet 1,2 och 10-18 §§.

Enligt 3 kapitlet, 1 § PBL ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn tagen till stads- och landskapsbilden. Byggnader ska dessutom ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Enligt 3 kapitlet, 2 § PBL ska byggnader placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar dåligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen.

Enligt 3 kapitlet, 15 § PBL ska tomter som tas i anspråk för bebyggelse anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Betydande olägenheter för omgivningen får inte uppstå.

Nämnden bedömer att placeringen och utformningen av byggnationen inte strider mot bestämmelserna i 3 kapitlet PBL och att åtgärden också överensstämmer med gällande detaljplan.

Upplysningar

Planlösningar har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygganmälan ska lämnas in senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska personen skriftligen utses av byggherren.

Utsättning ska ske och kan begäras hos tekniska kontoret på telefon 0372-78 93 16.

Strax väster om planområdet fanns tidigare en bilhall med tankställe. Området sanerades från föroreningar i slutet av 1990-talet, men exploatören bör vara uppmärksam på eventuella oljeföroreningar i samband med att planområdet bebyggs.

Fastighetsägaren ska redovisa en avrinningsplan för dagvatten som ska godkännas av tekniska kontoret.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 68 340 kronor varav 15 300 kronor för nybyggnadskarta. Faktura skickas separat.

Utsättningen debiteras av tekniska kontoret.

Fastighetsägarna till Källan 4, 5, 6, 7, Brinken 2 och 4 samt Kvarnarna 2:11 underrättas om beslutet.

§95 Ändrad användning i del av industribyggnad till bostad, kontor samt lokal för läkarmottagning

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Angelstad 10:25

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Angelstad 10:16 och tekniska kontoret.

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning i del av industribyggnad till bostad, kontor samt lokal för läkarmottagning.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Angelstad och är inom en samlad bebyggelsemiljö med en huvudbyggnad, två flygelbyggnader och två ladugårdslängder. De sistnämnda har tidigare använts som snickerifabrik.

Förslaget innebär ändrad användning i del av den västra av snickeriets gamla byggnader till bostad, kontor och lokal för medicinska kontroller i samband med intyg för individer i arbetslivet.

Byggnaden föreslås innehålla allrum, tre toaletter, förråd, mottagning och kontor.

Fastighetsägaren till Angelstad 10:16 och tekniska kontoret har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Angelstad 10:11, 10:17, 10:18 och 10:19 har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Byggkontorets bedömning

Byggkontoret föreslår att bygglov beviljas för ändrad användning i del av industribyggnad till bostad, kontor samt lokal för läkarmottagning.

Motivering

Bedömningen görs att byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt 2 kapitlet 1 § samt 3 kapitlet 1, 2 §§ och 10-18 §§ Plan- och bygglagen (PBL).

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsett sig själv.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysningar

Planritningen har inte granskats, ingår inte i bygglovprövningen.

Avgift: 6460 kronor. Faktura skickas separat.

Fastighetsägarna till Angelstad 10:11, 10:17, 10:18 och 10:19 underrättas om beslutet.

§96 Nybyggnad av komplementbyggnad

Dnr 2011/0164

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Bolmstad 2:44

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Bolmstad 2:6 och tekniska kontoret.

Beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger intill Bolmstad småbåtshamn.

Förslaget innebär nybyggnad av en komplementbyggnad. Byggnaden ska fungera som ett komplement till befintlig fritidsbebyggelse och innehålla dusch och toalett.

I gällande detaljplan P84/19 är marken reglerad för hamnändamål. Två mindre områden, i den norra och södra delen av planen är bebyggbar mark för hamnändamål. Övrig mark inom planens avgränsning är prickmark och får inte bebyggas.

Fastighetsägaren till Bolmstad 2:6 har inget emot förslaget.

Tekniska kontoret har i yttrande daterat den 19 april 2011 avstyrkt att bygglov beviljas med hänvisning till att förslaget strider mot detaljplanen samt att området ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Fastighetsägaren till Bolmstad 2:44 har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Ägaren till en av arrendebyggnaderna på Bolmstad 2:44 har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat eftersom arrendebyggnaden sedan april 2011 ägs av sökanden.

Ärendet har behandlats i kommunens projektgrupp som är negativa till förslaget.

Byggkontorets bedömning

Byggkontoret bedömer att ansökan om bygglov bör avslås.

I detaljplan (P84/19) är marken reglerad för hamnändamål. Området där fritidshusen ligger är av bebyggbar mark för ändamålet. Att uppföra byggnader för fritidsändamål strider därmed mot gällande detaljplan och förslaget är inte heller förenligt med planens syfte.

Motivering

Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan ska enligt 8 kapitlet, 11 § plan- och bygglagen (PBL) beviljas om åtgärden inte strider mot detaljplanen som gäller för området. Bygglov kan också beviljas om åtgärden avviker från planen men avvikelserna godtagits vid en bygglovsprövning och om åtgärden utgör en så kallad mindre avvikelse.

I detaljplan (P84/19) är marken reglerad för hamn. Området där fritidshusen ligger är bebyggbar mark för hamnändamål. Syftet med att uppföra byggnaden är att komplettera befintlig fritidshusbebyggelse. Att uppföra byggnader för fritidsändamål strider därmed mot gällande detaljplan och förslaget är inte heller förenligt med planens syfte. Förslaget bedöms därför inte heller utgöra en mindre avvikelse.

Upplysningar

Avgift: 2100 kronor. Faktura skickas separat.

Sökande underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar beslutet.

§97 Tillbyggnad av garage

Dnr 2011/0703

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Skeen 6:4

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Skeen 6:6, 6:7, 6:8, 6:11 och tekniska kontoret.

Beslut

Bygglov beviljas för tillbyggnad av garage.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i samhället Skeen cirka 17 kilometer väster om Ljungby.

Förslaget innebär tillbyggnad av garaget med 36,4 m2. Garaget är sammanbyggt med enbostadshuset och tillbyggnaden uppförs med oinredd övervåning. Byggnaden föreslås att placeras 1 meter från fastighetsgränsen till Skeen 6:5. Den totala byggnadsarean för enbostadshuset och garaget blir cirka 236 m2.

Enligt gällande detaljplan P93/7 får endast en våning uppföras och byggnadsarean får inte överstiga 200 m2. Tillbyggnaden ger en överyta på cirka 37 m2.

Fastighetsägarna till Skeen 6:6, 6:7 och 6:11 samt tekniska kontoret har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Skeen 6:8 är emot förslaget med hänvisning till att gällande detaljplan ska följas.

Fastighetsägarna till Skeen 3:8 och 6:3 har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Bekräftelse bygganmälan

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om den kvalitetsansvarige inte har riksbehörighet ska personen utses skriftligen av byggherren.

Byggkontorets bedömning

Byggkontoret bedömer att bygglov bör beviljas för tillbyggnad av garage.

Motivering

Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan ska enligt 8 kapitlet, 11 § plan- och bygglagen (PBL) beviljas om åtgärden inte strider mot detaljplanen som gäller för området. Bygglov kan beviljas om åtgärden avviker från planen men avvikelserna godtagits vid en bygglovsprövning och om åtgärden utgör en så kallad mindre avvikelse. Byggnaden ska också uppfylla de krav som ställs enligt 3 kapitlet 1, 2 §§ och 10-18 §§ (PBL).

När gällande detaljplan vann laga kraft 1993 stod flertalet av de bostadshus som finns i området idag redan på plats. Gällande fastighets huvudbyggnad samt ytterligare två byggnader var uppförda i två plan. Genom planens antagande blev med undantag från Skeen 6:4, 6:8 och 6:10 också byggnadsarean överskriden. Detta med en variation mellan cirka 20-70 m² överyta.

Med anledning av hur områdets karaktär ser ut bedömer nämnden att förslaget inte medföra sådana konsekvenser att planens syfte motverkas. I proportion till de redan planstridiga byggnaderna bedöms därför förslaget endast utgöra en mindre avvikelse.

Nämnden medger en mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i PBL 8 kapitel, 11 § (bygglov) om överyta och våningsantal. Bedömningen görs också att byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt 3 kapitlet 1, 2 §§ PBL.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Avgift: 3 604 kronor. Faktura skickas separat.

Fastighetsägarna till Skeen 3:8 och 6:3 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren till Skeen 6:8 underrättas med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§99 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2010/1933

Ansökan om förhandsbesked.

Klövaryd 5:2

Sökande: XXX

Yttrande: Trafikverket, Växjö kommun och länsekologen.

Beslut

1. Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

2. Byggnaden ska anpassas till kulturmiljön och den lokala byggnadstraditionen.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 7 kilometer norr om Ryssby samhälle och väster om den allmänna vägen nummer 625 mellan Ryssby och Hörda.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus. Föreslagen tomtplats som idag är åkermark ligger cirka 20 meter söder om överföringsledningen för vatten från Bergaåsen till Växjö.

Tomten planeras inte att avstyckas.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som är av riksintresse för både naturvård och kulturmiljövård. Enligt naturvårdsprogrammet har området dessutom mycket stora naturvärden (klass II).

Enligt kulturmiljöprogrammet bör nybyggnation förläggas till hävdvunna lägen i byarnas längdriktning.

Växjö kommun har i yttrande daterat den 4 april 2011 meddelat att de inte har något emot förslaget under förutsättning att inga arbeten eller annat som kan påverka ledningarna utförs närmare ledningarna än vad som redovisats i ansökan.

Trafikverket har i yttrande daterat den 21 april 2011 bedömt att det är möjligt att anordna en ny in- och utfart till fastigheten längs med den allmänna vägen som har goda siktförhållanden.

Fastighetsägarna till Hörda 4:3, Klövaryd 3:4, 5:6 och 5:8 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Länsekologen har muntligen meddelat att han inte har något emot förslaget.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Att ett område är av riksintresse betyder att området ska skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära påtaglig skada på riksintresset.

Nämnden bedömer att den föreslagna byggnationen inte påtagligt kommer att skada de aktuella riksintressena. Nämnden gör också bedömningen att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Byggkontorets bedömning

Byggkontoret bedömer att bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Den föreslagna byggnationen bedöms inte påtagligt att skada de aktuella riksintressena.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Ansökan om tillstånd för att anordna avloppsanläggning ska lämnas in i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

För att anordna en ny väganslutning till den allmänna vägen krävs tillstånd och ska sökas hos Trafikverket Region Syd, 551 91 Jönköping.

Avgift: 3 230 kronor. Faktura skickas separat.

Fastighetsägarna till Hörda 4:3, Klövaryd 3:4, 5:6 och 5:8 underrättas om beslutet.

§100 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan

den 18 april till den 16 maj 2011.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 18 april 2011, tillståndshavaren erinras om skyldigheten att utföra kontroll av elektriska anläggningar i fastigheten 1 ggr/år. Tillståndsbevis med dnr APG 571-2929/00 återkallas härmed. Gäller Hotell Linneá i Ljungby AB på fastigheten Södra Ljungkullen 3 Ljungby.

2. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 18 april 2011, tillstånd för loppmarknad och berättelser och musik i sommarkväll på Ljungby Gamla Torg i Ljungby

3. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 19 april 2011, tillstånd för valborgsmässofirande, nationaldagsfirande, midsommarfirande, hembygdens dag och julbasar i Hembygdgården i Lagan.

4. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 19 april 2011, tillstånd för valborgsmässofirande i Sundets Hembygdsgård i Dörarp.

5. Tillståndbevis från Polisen, daterad den 19 april 2011, tillstånd för ianspråktagande av offentlig plats för uteservering vid restaurang Köket, Drottninggatan 36 i Ljungby.

6. Tillståndbevis från Polisen, kompletterad den 20 april 2011, tillstånd för uppställning av försäljningsvagn med thaimat på grönområdet vid Godsmagasinets gavel i Ljungby. Begäran om ändrade öppettider mot tidigare tillstånd.

7. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 20 april 2011, tillstånd för ianspråktagande av offentlig plats för uteservering vid Café 4U, Storgatan 21 i Ljungby.

8. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 21 april 2011, tillstånd för valborgsmässofirande, midsommarfirande, våffelsöndag och julmarknad i Angelstads hembygdspark i Angelstad.

9. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 28 april, tillstånd för valborgsmässofirande bakom Kånna Församlingshem i Kånna.

10. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 29 april 2011, tillstånd för uppställning av försäljningsvagn med korv/hamburgare, pastarätter m m framför SE-Banken och Hotel Terazza samt strax intill Garvaren på trottoar och cykelparkering i Ljungby.

11. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 12 maj 2011, tillstånd för ianspråktagande av offentlig plats för uteservering vid Pizzeria Adonis, Kungsgatan 10 i Ljungby.

12. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 13 maj 2011, tillstånd för ianspråktagande av offentlig plats för uteservering utanför Världsbutiken, Drottninggatan 25 i Ljungby.

13. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 16 maj 2011, tillstånd för ianspråktagande av offentlig plats för uteservering vid Café Vildrosen, Rune B Johanssons gata 1 i Ljungby.

14. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 18 maj 2011, tillstånd för Ryssbydagen – offentlig danstillställning, musikframträdande och grillbuffé på Ryssbygården, Tunagatan 9 i Ryssby.

15. Beslut från Länsstyrelsen, daterad den 11 maj 2011, beslut angående uppsättning av Mariafigur i Kånna kyrka, Södra Ljunga församling.

§101 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 12 april till den 16 maj 2011.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis

· Överklagade beslut till länsstyrelsen