Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2011-08-31

Sammanträde 2011-08-31

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby,

1 Förslag till justerare Elisabeth Lindström-Johannessson (MP)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärende.

Diverse:

3 Kontaktperson för Boverkets Energideklarationsregister.

Val av kontaktperson. - Anna Andersson

Information och frågor - Diverse

Plan:

4 Detaljplan för del av Replösa 4:40 (Sallebro) i Ljungby stad.

Beslut om planuppdrag - David Karlsson

5 Detaljplan för del av Ljungby 7:106 (Djupadal) i Ljungby stad.

Avskrivning av planuppdrag - David Karlsson

Information och frågor - Plan

Miljö:

6 Utökning förändring av syfte, föreskrifter och skötselplan för naturreservat Årshultsmyren.

Yttrande till länsstyrelsen - Alf Carlsson

Information och frågor - Miljö
-Information Livsmedelstillsyn- Bertil Bengtsson, Eva Larsson

Bygg:

7 Näcken 28, Tillbyggnad av carport och uppförande av mur.

Ansökan om bygglov- Maggie Mysigh

8 Trekanten 4, Rivning av garage och tillbyggnad av kontor.

Ansökan om bygglov- Maggie Mysigh

9 Månen 6, Ändrad användning av kontor till vårdcentral.

Beslut om sanktionsavgift - Mats Larsson.

10 Hå 4:15, Olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område

Ansökan om strandskyddsdispens för redan utförda åtgärder. - Jonny Engström

11 Hällorna 1:15, Nybyggnad av en gäststuga inom strandskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens - Jonny Engström

12 Nöttja 7:26, Nybyggnad av fritidshus.

Ansökan om bygglov - Jonny Engström

13 Skogsgård 1:9. Permanent bygglov för jaktstuga.

Ansökan om bygglov - Jonny Engström

14 Runkarp 2:19, Nybyggnad av ridhus/stall.

Ansökan om förhandsbesked - Jonny Engström

15 Agunnaryd 1:5, Nybyggnad av sex bostadshus.

Ansökan om förhandsbesked - Uno Samuelsson

16 Erikstad 5:26, Nybyggnad av ett bostadshus.

Ansökan om bygglov - Uno Samuelsson

17 Tutaryd 1:20, Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Ansökan om strandskyddsdispens - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

18 Meddelanden

19 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§132 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Trekanten 4, ansökan om bygglov för tillbyggnad med kontor.

· Månen 6, beslut om sanktionsavgift vid ändrad användning av kontor till vårdcentral.

· Agunnaryd 1:5, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av sex bostadshus.

Nytillkomna ärende:

· Sälleberg 1:14, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en kalkstation.

· Vallmon 7, ansökan om dispens från hisskravet vid inredande av vind.

§133 Kontaktperson för Boverkets energideklarationsregister

Dnr 2011/1671

Val av kontaktperson.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden utser Mats Larsson och Maggie Mysigh till kontaktperson för Boverkets energideklarationsregister.

2. Ann-Sofie Svensson avregistreras som kontaktperson för Boverkets energiregister.

Redogörelse av ärendet

Lagen om energideklaration (SFS 2006:985) innebär att den som äger en byggnad ska göra en energideklaration. Till årsskiftet 2008/2009 ska specialbyggnader över 1000 m2 samt hus med nyttjanderätt deklareras. Från den 1 januari 2009 ska byggnader inklusive småhus ha en energideklaration när de säljs och nybyggnation ska deklareras inom två år från att slutbevis utfärdats.

Boverket är registermyndighet och får enligt förordningen om energideklaration för byggnader (SFS 2006:1592) medge direktåtkomst till registret för den kommunala nämnd som ansvarar för plan- och byggväsendet och som ska utöva tillsyn.

Boverket vill ha en kontaktperson som ska ha ansvaret för direktåtkomst till energideklarationsregistret.

Vid nämndes sammanträde den 16 december 2009, § 253 utsågs Ann-Sofie Svensson till kontaktperson. Ann-Sofie Svensson har slutat sin anställning på kontoret och ersättare behöver utses.

§134 Detaljplan för del av Replösa 4:40 (Sallebro) i Ljungby stad

Dnr 2011/1515

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för Replösa 4:40 (Sallebro) i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret har inkommit med en begäran om planuppdrag till miljö- och byggnämnden.

Syftet med planuppdraget ska vara att möjliggöra bebyggelse för gruppbyggda bostadshus samt göra området mer tillgängligt för allmänheten.

Planområdet avgränsas av Sickingevägen och Laganån. I norr fungera John A Lagers väg som en naturlig avgränsning.

Det är ett lämpligt område för bostadsändamål på grund av områdets närhet till Laganån med tanke på kommunens strävan efter attraktiva bostadsmiljöer.

Området närmast Laganån är idag otillgänglig skogsterräng. I samband med byggnation är det lämpligt att göra området mer tillgängligt och göra en gångväg med anknytning till Ågårdsbron.

Kommunens projektgrupp är positiv till förslaget och förespråkar gruppbyggda hus.

Plankontorets bedömning

Plankontoret föreslår att en ny detaljplan tas fram för området.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar att en detaljplan upprättas för Replösa 4:40 (Sallebro) i Ljungby stad.

Upplysningar

Planförslaget hanteras som normalt planförfarande. Området inte är med i översiktsplanen och därför bör först ett planprogram upprättas.

§135 Detaljplan för del av Ljungby 7:106 (Djupadal) i Ljungby stad

Dnr 2006/0339

Avskrivning av planuppdrag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden avskriver planuppdraget den 22 mars 2006, § 53 om detaljplanen för del av Ljungby 7:106 (Djupadal) i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Området ligger mellan Märta Ljungbergsvägen och Annelundsvägen i den norra delen av Ljungby stad.

Miljö- och byggnämnden gav plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Ljungby 7:106 (Djupadal) den 22 mars 2006, § 53. Området bedömdes vara lämpligt för byggnation av bostäder.

Ärendet avslutas då området inte är självklart för byggnation av bostäder samt att planuppdrag för Sågverket 1 inkommit där plankontoret ska lägga större tyngd.

§136 Utökning, förändring av syfte, föreskrifter och skötselplan för naturreservat Årshultsmyren

Dnr 2011/1516

Yttrande till länsstyrelsen, ärendenummer 511-5889-09.

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden är positiv till utökningen och ändringen av naturreservat Årshultsmyren men påpekar att i skötselområde 8 bör övervägas möjligheten att utöka skötsel i andra fuktängar än Kyrkoängen. Slåtter bör prövas i någon ytterligare äng med något års mellanrum. Ängar som fortfarande har hävd vid Lidhultsån bör även ha det i fortsättningen.

Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen i Kronobergslän planerar att utöka naturreservatet Årshultsmyren i Ljungby kommun.

Årshultsmyren utgör den största orörda myren i Kronobergs län. Området består av mestadels kala mossar och kärr blandat med skogsklädda fastmarksöar och näringsfattiga sjöar. Myren är typisk för de nederbördsrika trakterna i sydvästra Småland. Länsstyrelsen beslutade om bildande av naturreservatet Årshultsmyren den 17 april 1972. Sedan bildandet har markförhållanden förändrats och nya kunskaper har tillkommit.

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till ändring av beslut om bildande av reservat och skötselplan. Sakägare, myndigheter med flera har fått tillfälle att lämna yttrande senast den 7 september 2011.

Länsekologen är positiv till utökningen och ändringen av naturreservat Årshultsmyren men påpekar att de i skötselområde 8 bör överväga möjligheten att utöka skötsel i andra fuktängar än Kyrkoängen. Slåtter bör prövas i någon ytterligare äng med något års mellanrum. Ängen som fortfarande har hävd vid Lidhultsån bör har det i fortsättningen.

§137 Nybyggnad av kalkstation

Dnr 2011/1677

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Sälleberg 1:14

Sökande: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av en kalkstation samt nödvändiga åtgärder kring anläggningsplatsen, enligt 7 kapitlet §§ 18b och 18c, punkt 3 miljöbalken.

2. När åtgärderna är utförda ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 25 augusti 2011.

Platsen ligger inom strandskyddat område för Helge å cirka 10 kilometer öster om Ryssby. Strandskyddet för Helge å är 100 meter inåt land och i vattnet.

Förslaget innebär uppförande av en kalksilo för att utföra uppdraget som Ljungby kommun har att kalka sjöar och vattendrag. Idag finns en kalkstation längre norrut men som inte tillgodoser kalkbehovet som behövs för att uppnå målen i kalkplanen. Detta på grund av att platsen inte tillåter flödesmätning och inte har några möjliga anslutningar till el-nätet. Om en ny kalkstation uppförs ska den äldre monteras ner.

Fullt bidrag för uppförande av kalkstationen har sökts och erhållits från Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Platsen för kalksilon bedöms vara lämplig för att doseraren ska uppnå full funktion. Strandskyddets syfte tillgodoses på lång sikt även om kalkdoseraren uppförs.

Sökanden har som särskilt skäl angett att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

Miljökontorets bedömning

Strandskyddsdispens kan lämnas.

Motivering

Nybyggnad av en kalksilo på angiven plats bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Vidare bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras på ett oacceptabelt sätt.

Kalkning av sjöar och vattendrag enligt kalkplan bedöms vara ett måste för att uppnå god vattenstatus i Helge å som är av betydelse för djur- och växtlivet samt för turismen.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Ansökan om bygglov ska lämnas in i god tid innan några arbeten påbörjas. Om arbetena påbörjas innan miljö- och byggnämnden gett startbesked kommer en byggsanktionsavgift tas ut.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Avgift: 2100 kronor. Faktura skickas separat.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§138 Tillbyggnad med carport och uppförande av mur

Dnr 2011/1626

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Näcken 28

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Näcken 1, 29, Gertrud 13, 16 och

tekniska kontoret.

Beslut

1. Bygglov beviljas för tillbyggnad med carport och uppförande av mur.

2. Åtgärderna kräver inte att någon kontrollansvarig utses.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om bygglov inkom den 3 augusti 2011.

Förslaget innebär tillbyggnad med carport och bygglov för uppförande av mur.

Fastigheten tillhör de två radhuslängorna på Villagatan och ligger som en hörntomt närmast centrum. Byggnaderna på andra sidan Villagatan är av varierande karaktär och har uppförts under olika decennier.

Radhusen har till en början varit likadana, men har eftersom både byggts om och till med bland annat altaner och plank. Byggnaden har därför inte längre samma karaktäristiska utseende.

Carporten/skärmtaket planeras att byggas över infarten och in till husfasaden.

Inne i utrymmet under balkongen bildas virvelvindar som gör att löv samlas vid entrédörren. Sökanden menar att carporten/skärmtaket ska bidra till att detta minskar. Muren är redan uppförd i tomtgräns mot trottoar/gata.

Enligt gällande detaljplan E244 är carporten/skärmtaket placerad på så kallad prickmark (mark som inte får bebyggas).

Fastighetsägarna till Näcken 1, 29, Gertrud 13, 16 och tekniska kontoret har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Gertrud 12 berörda hyresgäster i Näcken1 har fått tillfälle att lämna synpunkter över förslaget men inte svarat.

Byggkontorets bedömning

Då tillbyggnaden inte ändrar radhusens utseende och intryck avsevärt och andra ändringar är gjorda på övriga radhus samt att berörda inte har något emot förslaget kan bygglov beviljas. Tillbyggnaden kommer att placeras på prickmark vilket dock bedöms som en liten avvikelse från detaljplanen.

Motivering

Nämnden bedömer att tillbyggnadens utformning uppfyller kraven enligt 2och 8kapitlet plan- och bygglagen (PBL).

Förslaget bedöms vara en ändring där det inte krävs någon kontrollansvarig enligt 10kapitlet, 10§ punkt 1 PBL.

Avvikelsen om mark som inte får bebyggas bedöms som liten och bedöms inte heller strida mot detaljplanens syften, enligt 9 kapitlet 31 b § PBL.

Upplysningar

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas för byggnadsnämndens prövning i fråga om startbesked.

Arbetena får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet. 3 § PBL.

Om arbetena påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked kommer en byggsanktionsavgift på 21400 kronor att tas ut, enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kapitlet, 20 §.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 5 715 kronor. Faktura skickas separat.

Fastighetsägarna till Näcken 29, Gertrud 12, 13 och 16, berörda hyresgäster i Näcken1 samt tekniska kontoret underrättas om beslutet per brev.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

§139 Inredande av vind

Dnr 2011/0858

Ansökan om dispens från hisskravet.

Vallmon 7

Sökande: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om dispens från krav på installation av hiss.

Redogörelse för ärendet

Sökanden har tidigare lämnat in ett förslag som innebar inredande av fyra lägenheter på vindsvåningen samt höjning av takkonstruktionen. Detta innebar att byggnaden räknades som ett fyravåningshus, vilket skulle strida mot gällande detaljplan. Ärendet diskuterades vid nämndens sammanträde den 15 juni 2011.

Sökanden har lämnat ett nytt förslag som innebär inredning av tre vindslägenheter om vardera två rum och kök i ett flerbostadshus med tre våningar utan hiss.

Dagsljus till lägenheterna anordnas genom tre vindskupor med balkong samt sex takfönster.

Sökanden har i brev daterat den 23 augusti 2011, redovisat ett kostnadsförslag över installation av hiss. Kostnaden för hissinstallationen inklusive kringarbeten för denna beräknas till sammanlagt cirka 890000 kronor. Kostnaden för ändringarna på vindsvåningen beräknas till cirka 2,3 miljoner. Sökanden bedömer att det blir för stora ekonomiska konsekvenser om en hiss måste installeras, eftersom de då inte kan inreda fler än tre lägenheter och att de måste ta bort en lägenhet på varje nuvarande befintligt plan. Det totala antalet lägenheter i byggnaden skulle därmed inte öka.

Kontorets bedömning

Dispens från hisskravet bör medges då nämnden tidigare har beviljat dispens i liknande ärenden.

Motivering

Kraven på tillgänglighet och användbarhet regleras i plan- och bygglagens (PBL 2010:900) 8 kapitel, 1 § punkt 3, och 4 § punkt 8. Där föreskrivs att byggnader ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt PBL 8 kapitlet, 5 § ska kraven i 4 § uppfylls vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring av en byggnad än ombyggnad.
Undantag från utformnings- och egenskapskraven vid ändring av byggnadsverk regleras i PBL 8 kapitlet, 7 §.

Här anges att avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 får göras endast om det med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven.

Nämndens bedömning är att avsteg inte kan medges från kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, detta trots de redovisade följverkningarna och kostnaderna. Nämnden anser att en hissinstallation i byggnaden inte är uppenbart oskälig. Den skulle även leda till att de övriga våningarna i byggnaden skulle bli tillgängliga för rörelsehindrade personer vilket bedöms som värdefullt.
Kommunfullmäktige antog en plan om tillgänglighet i Ljungby kommun den 30 augusti 2011.

Yrkanden
Niklas Bondesson (M) yrkar att dispens från hisskravet beviljas.
Stefan Fredriksson (S) yrkar avslag på ansökan från dispens att installera hiss.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslaget emot varandra och resultatet blev att Niklas Bodessons (M) yrkande ska gälla.

Omröstningsordning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för Niklas Bondessons (M) yrkande och

Nej-röst för Stefan Fredrikssons (S) yrkande.

Kjell Bertilsson (S)

Nej

Gösta Carlsson (M)

Ja

Marianne Eckerbom (C)

Ja

Göran Johansson (C)

Ja

Stefan Fredriksson (S)

Nej

Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)

Nej

Matija Rafaj (S)

Nej

Irene Svensson (S)

Nej

Erik Holmback (V)

Nej

Niklas Bondesson (M)

Ja

Peter Berg (M)

Ja

5 ja-röster

6 nej-röster

Resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Upplysningar

Avgift: 700 kronor. Faktura skickas separat.

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§140 Uthyrningsstugor för turismnäring

Dnr 2011/1078

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Hå 4:15

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för fyra uthyrningstugor inom strandskyddat område enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).

2. Strandskyddet upphävs för den yta byggnaderna upptar. Kring byggnaderna ska strandskyddsbestämmelserna fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om dispens från strandskyddsförordnandet inkom den 27 juni 2011.

Till miljö- och byggnämnden inkom en muntlig förfrågan från fastighetsägaren. Förfrågan gällde ifall fyra fritidsbyggnader utmed Lillesjön/Hängasjön från cirka 1960 kunde ersättas med fyra nya byggnader. Byggnaderna det gällde var färdiga moduler som tidigare varit studentbostäder i Ljungby stad. Syftet med byggnaderna är att de ska fungera som uthyrningsstugor för turister, fastighetsägaren vill tillgängliggöra möjligheterna för sportfiske i området och då samtidigt möjliggöra övernattning.

Till ansökan har sökanden bifogat förslag på tomtplatsavgränsning till varje stuga. Tomternas storlek föreslås bli ca 900-1000 m².

Fastigheten omfattas inte av detaljplan, men ingår i länsstyrelsens naturvårdsprogram mycket stora naturvärden (klass II). Strandskyddet vid Lillesjön/Hängasjön är 100 meter inåt land.

Vid besök på platsen den 20 maj 2011 konstaterades att det på platsen fanns fyra stugor av fritidskaraktär. Flera åtgärder hade också redan utförts, bland annat var en stuga flyttad och en tillbyggnad påbörjad. En byggnad hade också ersatts av en annan mindre byggnad. Sökanden har fått möjlighet att förklara varför åtgärderna utförts innan lov och dispens meddelats. Sökande har lämnat två förklaringar som inkommit den 30 maj och 29 juli 2011. Sökanden har bland annat angett att han inte kände till att åtgärderna var tillståndspliktiga.

Beskrivningen av de aktuella byggnaderna och åtgärderna som utförts är uppdelad och märkta med A-D på karta inkommen den 22 juni 2011.

A

Platsen är inte avstyckad och är en mindre fritidsbyggnad med ett uthus, uppfört omkring år 1965. Vid vattenbrynet finns en mindre betongbrygga. Rester av ett tidigare staket avgränsar tomten.

B

Platsen har inga tydliga tomtgränser. Där finns en fritidsbyggnad med en påbörjad tillbyggnad samt ett mindre förråd. Byggnaderna har flyttats till platsen 2009 och låg tidigare cirka 20 meter västerut där de uppfördes omkring 1965. Sökanden har i brev meddelat att byggnaden flyttades cirka 20 meter inom tomten i samband med täckdikning av området. Ett större markområde anslöts då till omkringliggande odlingsmark. Vid vattnet, strax sydost om fritidshuset finns ett pumphus för bevattning av åkrarna som sökanden angett uppförts 2006.

C

Platsen har inga tydliga tomtgränser. Där finns en mindre byggnad som flyttats till platsen 2009. Sökanden har i brev meddelat att byggnaden flyttades till platsen eftersom den tidigare ägaren flyttade bort den gamla. Sökanden har också meddelat att den nuvarande stugan är mindre än den förra och att den står på samma plats. Sökanden uppger också att de inte kände till att åtgärden var tillståndspliktig. Marken består av låg växtlighet, skogsmark.

D

Platsen har inga tydliga tomtgränser. Där finns en fritidsbyggnad på platsen, troligtvis uppförd kring 1965. Byggnaden har inte använts eller underhållits under en lång tid. Delar av taket, fönster och fasadmaterial är i dåligt skick. Marken består av låg växtlighet, skogsmark.

Sökanden har angett fyra olika skäl som enligt miljöbalken i vissa fall kan vara tillämpliga. Sökandet har angett som skäl att platsen behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodo ses utanför området. En ”anläggning” kan dock enligt miljöbalken inte utgöras av en byggnad varför strandskyddsdispens inte heller på denna grund kan beviljas.

Sökanden har också angett att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området. Detta skäl är inte heller tillämpligt i föreliggande fall eftersom detta skäl inte kan gälla bostadsbyggnader.

Sökanden anger också landsbygdsutveckling som skäl för dispensen och att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Tillägg till översiktsplanen ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” har antagits av kommunfullmäktige den 30 augusti 2011. I tillägget finns det aktuella området inte med som ett utpekat område för landsbygdsutveckling.

Byggkontorets bedömning

Tjänsteskrivelse finns, daterad den 31 augusti 2011. Av de fyra angivna skäl för dispensen bedöms endast ett skäl tillämpligt och då endast i två av fyra fall. Skälet är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Byggkontoret bedömer att det finns särskilda skäl att meddela dispens från strandskyddsförordnandet beträffande platserna A och B.

Platserna C och D bedöms idag inte uppfylla kravet på en "ianspråktagen tomtplats" varför strandskyddsdispens inte heller på denna grund bör beviljas.

Motivering

Nämnden bedömer att åtgärderna inte motverkar strandskyddets syfte och inte heller påverkar den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt.

Särskilt skäl till dispensen är att nämnden bedömer att platserna ligger inom ett område för landsbygdsutveckling, detta trots att det i tillägget till översiktsplanen inte är utpekat som ett sådant område. I tillägget står skrivet att även om ett särskilt område inte är geografiskt utpekat ska åtgärden ändå kunna prövas mot de kriterier som ställs avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Eftersom byggnaderna utgörs av uthyrningsstugor med friluftsliv som ändamål bedömer nämnden att tomtplatsavgränsningen ska begränsas till den yta byggnaderna upptar. Området kring stugorna ska fortsättningsvis vara allemansrättsligt tillgängligt.

Upplysningar

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Ansökan om bygglov ska lämnas in i god tid innan några arbeten påbörjas. Om arbetena påbörjas innan miljö- och byggnämnden gett startbesked kommer en sanktionsavgift tas ut.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet. Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Avgift: 2100 kronor. Faktura sänds separat.

§141 Nybyggnad av en gäststuga inom strandskyddat område

Dnr 2011/1150

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Hällorna 1:15

Sökande:
XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av en gäststuga enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 27 maj 2011.

Ärendet gäller en befintlig gäststuga på cirka 12 m2 innehållande vatten- och avloppsinstallation.

Platsen ligger cirka 2 kilometer norr om Hornsborgs samhälle och helt inom strandskyddat område. Strandskyddet för ån Lagan är 100 meter. Fastigheten är avstyckad och har en areal på 2260 m2. Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus.

Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Byggkontorets bedömning

Strandskyddsdispens kan meddelas.

Motivering

Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Den aktuella platsen bedöms av nämnden uppfylla kravet på en "ianspråktagen tomtplats" varför strandskyddsdispens på denna grund beviljas.

Upplysningar

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat)

§142 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2011/0835

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Nöttja 7:26

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Nöttja 7:24.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Ansökan inkom den 28 april 2011 varför ärendet behandlas enligt plan- och bygglagen (1987:10).

Platsen ligger cirka 700 meter sydöst om Nöttja kyrka och väster om den allmänna vägen nummer 530 mot Hamneda.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus i ett plan på cirka 130 m². Tomten ligger omedelbart utanför strandskyddat område.

Miljö- och byggnämnden beslutade om ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus den 24 mars 2004, § 46.

Avloppet planeras anslutas till en befintlig avloppsanläggning.

Fastighetsägaren till Nöttja 7:24 har i brev daterat till den 31 maj 2011 är emot förslaget och framför bland annat att den avloppsanläggning som finns till den planerade byggnaden kan komma att påverka dricksvattnet på fastigheten Nöttja 7:24. Fastighetsägaren framför att avloppsanläggningen borde flyttas eller fyllas igen.

Miljökontoret bedömer att det inte finns någon risk att avloppsvatten når vattenbrunn.

Fastighetsägarna till Nöttja 7:4 och 7:19 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.


Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Byggkontorets bedömning

Bygglov kan beviljas.

Motivering

Nämnden bedömer att byggnadens utformning är anpassad till närmiljön och förhållandena på platsen i övrigt. Bedömningen är således att byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt 3 kapitlet 1, 2 §§ plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar
Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Tillbyggnaden bedöms vara av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd inte krävs. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd kan alltid tecknas även om miljö- och byggnämnden inte kräver detta.

Avgift: 9860 kronor. Faktura skickas separat.

Fastighetsägarna till Nöttja 7:4 och 7:19 underrättas om beslutet.
Fastighetsägarna till Nöttja 7:24 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

§143 Permanent bygglov för jaktstuga

Dnr 2001/0999

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Skogsgård 1:9

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Skogsgård 1:7, 1:9 och 1:14.

Beslut

Bygglov beviljas för jaktstuga.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 2 kilometer söder om Vislandavägen och cirka 2,5 kilometer öster om Bräkentorpasjön.

Miljö- och byggnämnden beviljade den 23 augusti 2001, § 182 ett tidsbegränsat bygglov för uppställning av en jaktstuga som upphör att gälle den 31 augusti 2011.

Förslaget innebär permanent bygglov för byggnaden som fortsättningsvis ska fungera som jaktstuga. Byggnaden är på cirka 18 m2.

Fastighetsägarna till Skogsgård 1:7, 1:9 och 1:14 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Össjö 10:1 och 10:2 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsett sig själv.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kontrollplan erfordras inte.

Byggkontorets bedömning

Permanent bygglov kan beviljas.

Motivering

Nämnden bedömer att byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt 3 kapitlet 1, 2 §§ plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar

Avgift: 1496 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Össjö 10:1 och 10:2 underrättas om beslutet.

§144 Nybyggnad av ridhus/stall

Dnr 2011/1119

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Runkarp 2:19

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Runkarp 2:6 och 4:1.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett ridhus/stall.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 4,5 m2 nordöst från Hamneda samhälle och cirka 3 kilometer sydväst från Södra Ljunga samhälle.

Förslaget innebär nybyggnad av ett ridhus innehålla en stalldel för hästar på

1188 m2. Nuvarande ladugård planeras att rivas.

Fastighetsägaren till Runkarp 2:6 och 4:1 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Runkarp 1:25 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Den aktuella platsen ligger inom område utpekat som fornlämningsområde.

Byggkontorets bedömning

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ridhus/stall.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats och startbesked meddelats.

Samråd ska ske med Länsstyrelsen i Kronobergs län om intrång i fornlämning.

Avgift: 5004 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Runkarp 1:25, 2:6 och 4:1 underrättas om beslutet.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

§145 Nybyggnad av ett bostadshus

Dnr 2009/2248

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Erikstad 5:26

Sökande:
XXX

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av ett bostadshus.

2. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs.

Redogörelse för ärendet

Ansökan inkom före den 2 maj 2011 varför ärendet behandlas enligt den äldre plan- och bygglagen (1987:10).

Förslaget innebär nybyggnad av ett bostadshus i ett plan med en byggnadsarea på cirka 115 m2. En mindre källardel kommer också att utföras.

Platsen ligger söder om fritidsområdet Erikstad och väster om sjön Vidöstern.

Fastighetsägarna till Erikstad 5:14 och 5:21 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Miljö- och byggnämnden har tidigare meddelat dispens från strandskyddsförordnandet samt lämnat positivt förhandsbesked för nybyggnation av bostadshus på platsen. Senast behandlades ärendet i nämnden den 23 september 2009, §§ 198-199.

Byggkontorets bedömning

Bygglov kan beviljas.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX (riksbehörig) utsetts.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta snarast Mats Larsson, telefon

0372-78 92 72, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Motivering

Bedömningen görs att byggnadens utformning och placering uppfyller kraven enligt plan- och bygglagens (PBL) 3 kapitel.

Upplysningar

Planlösning och sektion har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Strandskyddsdispensen upphör att gälla den 13 december 2011. Arbetena måste påbörjas före detta datum annars måste en ny ansökan om dispens sökas.

Ifylld blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret ska lämnas in till tekniska kontoret.

För belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon 0372-78 93 51.

Ansökan om tillstånd för avloppsanläggningen ska lämnas in i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Avgift: 10 948 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Erikstad 5:14 och 5:21 underrättas om beslutet.

§146 Nybyggnad av enbostadshus och garage

Dnr 2011/1090

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Tutaryd 1:20

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage, enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).

2. Tomtplatsen ska avgränsas med staket eller liknande i tomtgränsen mot norr och väster enligt situationsplan inkommen den 20 maj 2011.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 12 juli 2011.

Platsen är på åkermark och ligger väster om den allmänna vägen mellan Tutaryd och Stenavad, cirka 600 meter söder om väg 25 och helt inom strandskyddat område. Strandskyddet för Storesjö är 100 meter.

Platsen avskiljs från sjön av en allmän och asfalterad väg (väg 617) vilken är hastighetsbegränsad till 50 km/tim. Nordöst om den aktuella tomten, mellan vägen och sjön, finns en tomtplats som är bebyggd.

Förslaget innebär att ett enbostadshus med tillhörande garage önskas uppföras. Tomtens storlek har redovisats till cirka 1800 m2.

Länsekologen har muntligen meddelat att han inte har något emot bebyggelse förutsatt att byggnaden planeras på åkermarken och inte gör intrång i den nordvästra kanten mot skogen.

Som särskilt skäl har angivits att en väg, järnväg bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering gör att området är väl avskiljt från området närmast strandlinjen.

Byggkontorets bedömning

Strandskyddsdispens kan meddelas.

Motivering

Med hänsyn till att byggnaderna uppförs på mark som idag är åkermark, bör det inte motverka strandskyddsbestämmelsens syfte och inte heller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt.

Särskilt skäl till dispensen är att tomtplatsen är väl avskiljd från området närmast strandlinjen av en större väg.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt, men med tanke på grannars dricksvattenbrunnar kommer troligen en hög skyddsnivå för hälsoskydd att krävas. Detta innebär att avloppet antagligen kommer att bli dyrare än normalt.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§147 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 8 juni till den 22 augusti 2011.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 6 juli 2011, tillstånd att använda skjutbana i Sunnerbohallen.

2. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 5 juli 2011, tillstånd att använda skjutbana i Össjö Kronpark.

3. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 1 juli 2011, tillstånd för grundseriespel och träningsmatcher under säsongen 2011/2012.

4. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 12 juli 2011, tillstånd för Bolmendagen med arrangemang.

5. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 19 juli 2011, tillstånd för sommarfest, danstillställning i Odensjö Hembygdspark.

6. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 20 juli 2011, tillstånd för utomhusmarknad, danstillställning utanför Vrågården.

7. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 28 juli 2011, tillstånd för anordnande av Ljungby-dagarna.

§148 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 8 juni till den 22 augusti 2011.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis

· Strandskyddsdispens

· Beslut om vidaredelegation

· Överklagade beslut till länsstyrelsen