Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2011-09-21

Sammanträde 2011-09-21

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby,

1 Förslag till justerare Marie Liljedahl (S).

Diverse

2 Risk- och väsentlighetsanalys.

Beslut om godkännande. - Anna Andersson

3 Höjning av spänningsnivåinom områden med nätkoncession.

Yttrande till Energimarknadsinspektionen. - Alf Carlsson

4 Medborgarförslag - samhällsnyttiga funktioner med Kungshögskolans A- och B byggnader istället för rivning.

Svar på medborgarförslag. - Henrik Johansson

5 Medborgarförslag - revidera vindkraftsplanen.

Svar på medborgarförslag. - Ulla Gunnarsson

Information och frågor - Diverse, Plan:

6 Detaljplan för Torg 6:4 med flera vid nordvästra industriområdet i Lagans samhälle.

Beslut om antagande. - Anna Aracsy

7 Detaljplan för del av Ljungby 7:130 med flera (Fabriksgatans förlängning) i Ljungby stad.

Beslut om antagande. - Ulla Gunnarsson

8 Detaljplan för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde i Angelstads församling.

Beslut om samråd. - Anna Aracsy

9 Detaljplan för del av Hölminge 4:3 (Broddagård) i Angelstads församling.

Beslut om samråd. - Eva Syrén/Henrik Johansson

Information och frågor - Plan, Miljö:

10 Skäckarp 4:1 med flera, vindkraftsetablering.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Thomas Hultqvist/Ulla Gunnarsson

11 Ryssby 21:3, krav på provtagning.

Föreläggande med vite. - Thomas Hultqvist

Information och frågor - Miljö
- Redovisning inventering av fettavskiljare- Olof Johannesson
- Redovisning/avstämning miljökontorets verksamhetsområde. - Alf Carlsson

Bygg:

12 Jaguaren 1, nybyggnad av gruppboende med servicelägenheter - reviderat förslag.

Ansökan om bygglov. - Maggie Mysigh

13 Trekanten 4, rivning av garage och tillbyggnad av kontor.

Ansökan om rivningslov/bygglov. - Maggie Mysigh

14 Össjöa 1:13, nybyggnad av transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. -Sarah Cederström

15 Össjöa 1:22, nybyggnad av transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. -Sarah Cederström

16 Torseryd 1:5, nybyggnad av bostadshus.

Ansökan om förhandsbesked, förnyelse. - Sarah Cederström

17 Ingelstad 2:43, ovårdad byggnad.

Föreläggande med vite. - Uno Samuelsson

18 Yxkullssund 2:2, nybyggnad av fritidshus.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§149 Godkännande av dagordning


Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Risk- och väsentlighetsanalys

· Detaljplan för del av Hölminge 4:3 (Broddagård) i Angelstads församling, beslut om samråd.

· Ryssby 21:3, föreläggande om vite, krav på provtagning.

Nytillkomna ärende:

· Tjurkö 5:4, upphävande om beslut om föreläggande med vite för olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

§150 Höjning av spänningsnivå inom områden med nätkoncession

Dnr 2011/1656

Yttrande till Energimarknadsinspektionen, dnr 7331-09-100280.

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden bedömer att ansökan kan tillstyrkas och framför även att hälsoeffekterna inte får försämras för närboende till kraftledningar som får ökad spänningsnivå till 40 kV.

Redogörelse för ärendet

E:ON Elnät Sverige AB ansöker om att få höja spänningsnivå från 24 kV till 40 kV inom områden med nätkoncession för område.

Ljungby kommun har fått tillfälle att lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen senast den 1 oktober 2011.

Kontorets bedömning

Positiv till höjningen, men vill påpeka att hänsyn tas till kringboende så att de inte påverkas negativt av att spänningen höjs till 40 kV. Även oron för störning från kraftledningar ska beaktas vid en höjning till 40 kV. Finns risk för olägenhet för människors hälsa på grund av höjning har sökande skyldighet att vidta åtgärder.

§151 Medborgarförslag- samhällsnyttiga funktioner med Kungshögskolans A- och B byggnader istället för rivning

Dnr 2011/0713

Svar på medborgarförslag.

Beslut

Miljö- och byggnämndens ställningstagande kvarstår att A- och B-byggnaderna ska rivas i enlighet med de beviljade rivningsloven och den anbudsinfodran för mark- och rivningsarbeten på Kungshögsskolan som är beslutad av kommunstyrelsen i syfte att få ett funktionellt skolområde.

Redogörelse för ärendet

Förslagsställaren föreslår att kommunstyrelsen utreder möjligheten att bygga om de båda Kungshögsskolorna för samhällsnyttiga funktioner i stället för rivning.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2011, § 30, att överlämna medborgarförslaget till miljö- och byggnämnden för handläggning.

Skolbyggnaden A (Rosa huset) uppfördes tidigt 1900-tal och har byggts om i omgångar. Efter branden 1950 gjordes om- och påbyggnad av de översta våningarna, 1975 om- och tillbyggnad av slöjdsal med mera mot norr samt cirka 1995 gjordes före detta gymnastiksal om till textilslöjdsalar med mera.

Tekniska utskottet beslutade den 24 januari 2011, § 2 att ge tekniska kontoret i uppdrag att begära rivningslov för Rosa huset hos miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden avslog ansökan om rivningslov för skolbyggnaden hus A den 30 april 2008, § 82 på grund av byggnadens kulturhistoriska värden. Den gula byggnaden (B-byggnaden) uppfördes under 1950-talet och rivningslov beviljades 20 mars 2009.

Tekniska kontoret ansökte om en planändring för området. Planprogram upprättades för att utreda förutsättningar för försäljning och planändring för Rosa huset. Planprogram­met belyste olika användningsmöjligheter (bostäder och kontor), infartsmöjligheter samt trafiksituationen på tomten och omgivande gator. Planförslaget var föremål för samråd mellan den 6 september till den 4 oktober 2010. Därefter beslutade miljö- och byggnämnden den 15 december 2010, § 239 om att inte fortsätta med detaljplanen för Kungs­högsskolan avseende markanvändning av Rosa huset med tillhörande tomt för bostads- och kontorsändamål. Nämnden bedömde att det är svårt att förena en försäljning av Rosa huset för bostads- och kontorsändamål med avstyckning av tillhörande tomt med ett funktionellt skolområde. Om en väsentlig del av skolområdet för Kungshögsskolan ianspråktas för bostäder och kontor, bedömdes det svårt att tillgodose befintliga och framtida behov för skolan.

En upprustning av Rosa huset bedöms medföra mycket stora kostnader för kommunen samtidigt som byggnaderna inte har integrerats i den nya skolan. Mot bakgrund av detta gjordes en ny begäran om att få rivningslov, vilket den 16 februari 2011 beviljades av miljö- och byggnämnden.

Tekniska kontoret river nu den gula byggnaden och avser att riva det så kallade Rosa huset under hösten 2011 för att kunna möjliggöra lek- och idrottsytor för skolan samt en eventuell förskola. Ska båda byggnaderna bibehållas kommer inte dessa funktioner att kunna rymmas inom skolområdet. Miljö- och byggnämnden kom fram till i planprogrammet att Rosa huset-byggnaden kan bevaras under förutsättning att den på något sätt integreras med en kommunal verksamhet, inte med bostäder. Kommunen har inte funnit en lämplig användning av lokalerna samt konstaterat att en upprustning av Rosa huset skulle medföra mycket stora kostnaderna. Behovet av nya lokaler i Ljungby är begränsat och relativt många lokaler står tomma. Projektet Åsikten innehåller många olika aspekter där placeringen utgör en central faktor. Med bakgund av detta kvarstår kommunen ställningstagande om att byggnaderna ska rivas för att få funktionella skolytor trots att byggnaderna, i första hand Rosa huset, har ett kulturhistoriskt värde.

Tekniska kontoret och Barn- och utbildningskontoret har fått möjlighet att lämna synpunkter förslag till beslut.

Plankontorets bedömning

Ställningstagandet kvarstår att A- och B-byggnaderna ska rivas i enlighet med de beviljade rivningsloven och den anbudsinfodran för mark- och rivningsarbeten på Kungshögsskolan som är beslutad av kommunstyrelsen i syfte att få ett funktionellt skolområde.

§152 Medborgarförslag - revidera vindkraftsplanen

Dnr 2011/1073

Svar på medborgarförslag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden gör ingen revidering av vindkraftsplanen nu.

Föreslagna ändringar tas upp i samband med kommande revidering av översiktsplanen.

Att gå in och göra ett fåtal ändringar i vindkraftsplanen innebär mycket arbete som kan ta upp till ett år eftersom förfarandet är det samma som vid en ny översiktsplan. Ändringarna kan göras vid nästa tillfälle som översiktplanen revideras, då vindkraftsplanen blir en del av översiktplanen.

Räddningstjänsten har nyligen gjort en utredning angående brand i skog och vindkraftverk och konstaterat att arbetet med skogsbränder i och omkring vindkraftverk inte skiljer sig nämnvärt från skogsbränder i övrigt.

Redogörelse för ärendet

Två medborgarförslag har inkommit till Ljungby kommun angående revidering av vindkraftsplanen. I båda skrivelserna föreslås att avståndet mellan bostäder och vindkraftverk ska utökas till minst 1000 meter.

Dessutom föreslås att vindkraftverk endast ska tillåtas i de områden som är utpekade för vindkraft i vindkraftsplanen och att inga verk ska vara högre än 150 meter. Ytterligare en fråga som tagits upp är hur bränder ska bekämpas inom områden med vindkraftverk.

Plankontorets bedömning

Ingen revidering av vindkraftplanen görs nu, utan dessa förslag till ändringar tas upp i samband med kommande revidering av översiktsplanen.

§153 Detaljplan för Torg 6:4 med flera vid nordvästra industriområdet i Lagans samhälle

Dnr 2009/2789

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar detaljplan för Torg 6:4 med flera vid nordvästr industriområdet i Lagans samhälle.

Redogörelse för ärendet

Planområdet ligger inom nordvästra industriområdet i Lagans samhälle, norr om Värnamovägen och öster om E4.

Näringsidkare i området har hört av sig till Ljungby kommun om att de vill förvärva delar av fastigheten Torg 6:4 som idag är parkmark. För att kunna genomföra försäljningen måste detaljplanerna ändras. I samband med denna detaljplaneändring ska också sträckningen för vändplanen i detaljplan för
Torg 6:27 placeras till den södra delen av fastigheten. Den framtida indelningen i tomter blir bättre till följd av detta.

Förslaget har varit utställt mellan den 26 juli till den 29 augusti 2011

Plankontorets bedömning

Detaljplanen antas.

§154 Detaljplan för del av Ljungby 7:130 med flera (Fabriksgatans förlängning) i Ljungby stad

Dnr 2011/0105

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen för del av Ljungby 7:130 med flera (Fabriksgatans förläning) i Ljungby.

Redogörelse för ärendet

Syftet med detaljplanen är att förlänga Fabriksgatan från Skånegatan, över järnvägsområdet och ansluta till Stationsgatan strax öster om Garvaren. Genom denna förändring ökar orienterbarheten och trafiken kan fördelas på ett större antal gator.

Detaljplanen har varit utställd för granskning mellan den 5 juli till den 29 augusti 2011. Inkomna yttranden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 30 augusti 2011.

Plankontorets bedömning

Detaljplanen antas.

§155 Detaljplan för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde i Angelstads församling

Dnr 2006/1862

Beslut om samråd.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar om att samråd får ske för detaljplanen för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde i Angelstads församling.

Redogörelse för ärendet

Området ligger direkt öster om stugområdet Tallbacken nordöst om Bolmstad hamn i Angelstad församling. Hela planområdet är cirka 2,5 ha

Fastighetsägaren till Bolmstad 2:45 (Tallbacken) i Angelstads församling, har inkommit med en begäran om upprättande av detaljplan för fritidshusändamål.

Enligt utvecklingsprojektet Bolmen 2000 ska ny bebyggelse vara en komplettering av befintlig permanent- eller fritidsbebyggelse.

§156 Vindkraftsetablering Skäckarp

Dnr 2008/2481

Yttrande till kommunstyrelsen.

Fastighet: Skäckarp 4:1 med flera

Verksamhets-

utövare: Statkraft Södra Vindkraft AB

Beslut

Miljö­- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden är positiv till etableringen av vindkraft men anser att ansökan ska kompletteras med ljudmätningar som redovisar den samlade bilden av ljudberäkningar där Staverhult och Byholma ingår.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om att etablera vindkraft inkom den 5 juli 2010 från Statkraft Södra Vindkraft AB. Länsstyrelsen och miljö- och byggkontoret begärde in kompletteringar av ansökan. Dessa kompletteringar inkom 1 juni 2011. Ansökan kungjordes av Länsstyrelsen den 19 augusti och samtidigt ges möjlighet att yttra sig i ärendet.

För att Länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd för en vindkraftsanläggning måste kommunen tillstyrka etableringen. En begäran om tillstyrkan/avstyrkan inkom till Ljungby kommun den 19 augusti 2011.

Ansökan omfattar maximalt 12 verk, med en totalhöjd på 180 meter. I ansökan pekas inte några fasta punkter ut, istället redovisas områden där etablering av vindkraftverk är möjlig. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in till ansökan där bolaget belyser miljöeffekterna av etableringen.

Vidare åtar sig bolaget att följa de lagkrav som finns när det gäller buller, skuggor och belysning och följa övrig lagstiftning.

Det planerade etableringsområdet är inom ett grönt område utpekat i Ljungby kommuns vindkraftsplan som lämpligt utredningsområde för vindkraft.

Miljökontorets bedömning

Etablering av vindkraft är lämpligt inom aktuellt område.

§157 Nybyggnad av gruppboende med servicelägenheter - reviderat förslag

Dnr 2011/0385

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Jaguaren 1, Högalidsvägen 1 i Ljungby.

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Leoparden 37

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av gruppboende.

2. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs.

Redogörelse för ärendet

Den ursprungliga ansökan inkom före den 2 maj 2011 därför behandlas ärendet enligt den äldre plan- och bygglagen (1987:10).

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 20 april 2011, § 69 beviljades bygglov för nybyggnad av gruppboende med servicelägenheter.

Sökanden har inkommit med ett nytt förslag på situationsplan som innebär att infarten flyttas till Högalidsvägen och att husens placering på tomten ändras.

I övrig är förslaget som tidigare med ett gruppboende i ett plan med 9 servicelägenheter uppdelat i två byggnader. Den största byggnaden planeras att få en byggnadsarea på cirka 431 m² och innehålla 5 lägenheter samt gemensamhetsutrymme och kontor. Den andra byggnaden planeras att få en byggnadsarea på cirka 248 m² och innehålla 4 lägenheter. I förslaget ingår även en förrådsbyggnad med en byggnadsarea på cirka 43 m².

Den totala byggnadsarean blir cirka 725 m2.

Enligt gällande detaljplan (P 06/55) är största tillåtna byggnadsarea 600 m².

Fastighetsägaren till Kråkan 1 samt Leoparden 37 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Kråkan 2, 3, Leoparden 38, Ljungby 7:46 har fått tillfälle att lämna synpunkter, men har inte svarat.

Byggkontorets bedömning

Byggkontoret föreslår att bygglov beviljas för nybyggnad av ett gruppboende. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs.

Motivering

Nämnden kan medge mindre avvikelse från detaljplanen beträffande överyta enligt plan- och bygglagens (PBL) 8 kapitel, § 11 efter att berörda grannar har blivit hörda.

Nämnden bedömer att avvikelsen överensstämmer med detaljplanens syfte.

Med en byggnadsarea på cirka 725 m2 kommer fastigheten att vara bebyggd med cirka 20 procent, vilket väl avseende byggrätten överensstämmer med omkringliggande områden.

Att bebyggelsen inom fastigheten fördelas på två byggnader kan snarare bidra till en bättre överensstämmelse med omgivningen som utgörs av villor och gruppbyggda hus. I övrigt stämmer byggnationen med gällande detaljplan.

Det är angeläget för att få tillstånd just nio servicelägenheter, vilket gör att avvikelsen bedöms som godtagbar.

Bekräftelse bygganmälan

Utsättning ska ske och kan begäras hos tekniska kontoret, telefon 0372-78 93 16.

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska personen skriftligen utses av byggherren.

Byggsamråd ska genomföras. Kontakta Mats Larsson telefon 0372-78 92 72 för överenskommelse om tid för samråd.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysningar

Planlösningar har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Energiberäkning och brandskyddsdokumentation ska lämnas till miljö- och byggkontoret.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har redovisats för miljö- och byggnämnden, enligt 9kapitlet, 12 §, PBL. Om dessa inte uppvisats innan byggstart kan nämnden komma att stoppa byggnationen. Särskild avgift kan då tas ut enligt 10 kapitlet, 6 §, PBL.

Ifylld blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret ska lämnas in till tekniska kontoret.

Avgift: 1020 kronor. Faktura skickas separat.

Utsättningen kommer att debiteras separat av tekniska kontoret.

§158 Rivning av garage och cykelskjul samt tillbyggnad av kontor

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Trekanten 4

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastigheten till Trekanten 6.

Beslut

1. Bygglov beviljas för tillbyggnad av kontor.

2. Rivningslov beviljas för rivning av garage och cykelskjul.

3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: XXX.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär rivning av garage och cykelskjul samt tillbyggnad med kontor.

Tillbyggnaden sker i direkt anslutning till befintlig byggnad mot fastigheten Trekanten 6. Avståndet till fastighetsgränsen i väster bli 1,4 meter.

Enligt gällande detaljplan P07/1 ska huvudbyggnad placeras minst 4meter från tomtgräns. Byggnadens exteriör får inte heller förvanskas.

Berörda hyresgäster till Trekanten 6 har fått tillfälle att lämna synpunkter. En hyresgäst har godkänt förslaget övriga har inte svarat.

Fastighetsägaren till Trekanten 6 har inget emot det nya förslaget.

Byggkontorets bedömning

Tillbyggnadens storlek motsvarar cirka 60 % av den befintliga byggnadens byggnadsarea och bidrar därför betydande till byggnadens utseende och form efter tillbyggnaden. Utformningen på tillbyggnaden är inte enhetlig med befintlig byggnad och inte lämplig med avseende på placering och exteriör. Tillbyggnaden är inte heller förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov bör därför inte beviljas.

Yrkande

Frankie Larsson (S) yrkar att bygglov beviljas.

Motivering

Nämnden bedömer att tillbyggnadens utformning uppfyller kraven enligt 2och 8kapitlet plan- och bygglagen (PBL).

Då berörda grannar inte har något emot förslaget bedöms avvikelsen som liten enligt 9kapitlet, 31§ PBL.

Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kapitlet 9 § får, enligt övergångsbestämmelse 17 den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kapitlet 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012 om det finns särskilda skäl för det. I detta fall görs bedömningen att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10kapitlet, 3 § PBL.

Förslag till kontrollplan ska lämnas in till miljö- och byggnämnden för fastställande.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.

Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta snarast Margaretha Mysigh, telefon 0372-78 92 73, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Det tekniska samrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 13565 kronor. Faktura skickas separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägaren till Trekanten 6 och berörda hyresgäster i Trekanten 6 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Stefan Fredriksson (S) i handläggning eller beslut i ärendet.

§160 Nybyggnad av transformatorstation inom strandskyddat område

Dnr 2011/1369

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Össjöa 1:22

Sökande:
XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av en transformatorstation enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 30 juni 2011.

Platsen ligger intill Össjöasjöns sydöstra del. Strandskyddet för Össjöasjön är 100 meter.

Förslaget innebär nybyggnad av transformatorstation på cirka 5,3 m2. Byggnaden placeras 7,5 meter norr om vägområdet samt 17 meter öster om befintlig ekonomibyggnad på fastigheten Össjöa 1:22.

Enligt kommunens översiktsplan har området mycket stora naturvärden samt ligger det inom strandskyddat område.

Sökanden har i sin ansökan angivit som särskilt skäl att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Byggkontorets bedömning

Dispens från strandskyddsförordnandet kan medges för nybyggnad av en transformatorstation enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

§161 Olovligt utförda åtgärder

Dnr 2010/2714

Upphävande av föreläggande med vite.

Fastighet: Tjurkö 5:4

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver beslutet från den 23 mars 2011, § 48.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger invid Helge å i Strömma och inom strandskyddat område.

Vid besök på platsen uppmärksammades att en mindre byggnad uppförts på fastigheten. I miljö- och byggnämndens arkiv finns inga uppgifter om att något bygglov har lämnats för åtgärden.

Fastighetsägaren har uppmanats att lämna in en skriftlig förklaring om varför arbetena har utförts utan att bygglov först har sökts.

I ett brev daterat den 25 januari 2011 uppger fastighetsägarens ombud att han varit i kontakt med den tidigare fastighetsägaren. Tidigare fastighetsägare har meddelat att byggnaden uppfördes efter stormen Gudrun och var avsedd för vedförvaring.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 23 mars 2011 § 48 att förelägga fastighetsägaren vid ett vite på 10000 kronor att senast den 1 september 2011 ha rivit och bortforslat komplementbyggnaden.

Vid besök på platsen den 20 september 2011 har det konstaterats att byggnaden är riven varför beslutet upphävs.

§162 Nybyggnad av bostadshus

Dnr 2006/1682

Ansökan om förnyelse av förhandsbesked

Fastighet: Torseryd 1:5


Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Torseryd 1:10, 1:26, 1:30 och 1:33.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett bostadshus.

Redogörelse för ärendet

Föreslagen tomtplats ligger nordost om Torserydssjön, cirka 4 kilometer sydöst om Lidhults samhälle.

Miljö- och byggnämnden meddelade i beslut den 20 september 2006, § 173 att bygglov kunde påräknas för nybyggnad av fritidshus på två tomter som låg intill varandra.

En av tomterna avstyckades därefter (Torseryd 1:32) och är nu bebyggd.

Förhandsbeskedet för den andre tomten förlängdes i beslut daterat den 17 juni 2009, § 154 och har upphört att gälla eftersom någon bygglovsansökan inte inkommit inom två år efter beslutsdatum.

Sökanden önskar nu att förhandsbeskedet för den obebyggda tomten förnyas på nytt. Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus norr om Broddhultsvägen. Platsen ligger i anslutning till en tidigare avstyckning Torseryd 1:26. Tomten kommer att avstyckas och blir ca 2000 m2.

Platsen ligger i östligaste kanten av ett område kring Torserydssjön som i länets naturvårdsprogram getts värdeklass II, mycket stora naturvärden.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa. Hög skyddsnivå för hälsoskydd kommer eventuellt att krävas. Detta innebär att avloppet antagligen kommer att bli dyrare än normalt.

Fastighetsägarna till Torseryd 1:10, 1:26, 1:30 och 1:33 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Torseryd1:29 och 1:32 har fått möjlighet att lämna synpunkter men har inte svarat.

Byggkontorets bedömning

Bygglov kan påräknas.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Några åtgärder får inte vitas innan bygglov och startbesked har lämnats. Om en åtgärd påbörjas innan lov eller startbesked meddelats i beslut kommer en sanktionsavgift tas ut.

Avgift: 2280 kronor(faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Torseryd 1:10, 1:26, 1:29, 1:30, 1:32 och 1:33 underrättas om beslutet.

Beslutet kungörs i post- och inrikes tidning.

§163 Ovårdad byggnad

Dnr 2011/0038

Upphävande av vite.

Fastighet: Ingelstad 2:43

Fastighets-

ägare: XXX

Tidigare

fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Beslutet om vitet från den 23 mars 2011 § 54 upphävs.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärende

Ärendet gäller en delvis ovårdad industribyggnad som saknar yttertak på del av byggnaden.

Vid nämndens sammanträde den 23 mars 2011, § 54, förelades fastighetsägaren vid ett vite på 25 000 kronor att senast fyra månader efter att ha blivit delgiven beslutet, ha uppfört och färdigställt taket där detta saknas. Beslutet löstes ut den 7 april 2011.

Fastighetsägaren hade före nämndens beslut den 1 februari 2011lämnat in en förklaring över varför de tidigare utlovade arbetena inte har utförts. Enligt fastighetsägaren berodde detta på att el och vatten inte blev inkopplat förrän under slutet av år 2010.

Fastigheten är såld och har en ny lagfaren ägare sedan den 8 september 2011.

Vid besök på platsen den 20 september 2011 har konstaterats att taket har uppförts och färdigställts där detta saknades.

Byggkontorets bedömning

Vitet kan upphävas och ärendet avskrivas.

Upplysningar

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

Nämnden har i samband med ärendets hantering uppmärksammat att det på fastigheten ibland finns diverse ovidkommande material.

Nämnden kommer därför att följa upp vad som händer på fastigheten.

Fastighetsägaren uppmärksammas om att byggnaden och tomten ska hållas i vårdat skick. Nämnden kommer följa upp att så sker.

§164 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 3051/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Yxkullssund 2:2

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 26 augusti 2011.

Platsen ligger vid sjön Furens södra ände och gränsar direkt mot Värnamo kommun.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus inom strandskyddat område.

Tomtplatsen gränsar direkt mot strandlinjen och byggnaden har redovisats att ligga cirka 20 meter från vattnet.

Den planerade tomten gränsar i väster direkt mot ett naturreservat och ett riksintresseområde - Natura2000. I öster gränsar tomten mot en avstyckad och bebyggd fastighet som ligger i Värnamo kommun. Tillfarten till tomten planeras att ske från skogsvägen i väster utmed naturreservatet.

Strandskyddet för sjön Furen är 200 meter inåt land.

I en bilaga till ansökan har gjorts en redovisning av vad sökanden anser är särskilda skäl. Denna kan tolkas som att sökanden anser att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, samt att området är lämpligt för landsbygdsutveckling trots att det inte är utpekat som ett sådant område.

Miljö- och byggnämnden avslog den 24 februari 2010, § 37, en ansökan om strandskyddsdispens för ett fritidshus med exakt samma läge och samma tomtplats. Samtidigt avslogs ansökan om förhandsbesked för det aktuella fritidshuset, § 38. Avslaget motiverades med att platsen var olämplig som tomt för bostadsbebyggelse med tanke på att marken måste fyllas upp orimligt mycket samt att en avloppsanläggning inte kunde anordnas på ett naturligt sätt.

Tillägg till översiktsplanen ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” har antagits av kommunfullmäktige den 30 augusti 2011. I tillägget finns det aktuella området inte med som ett utpekat område för landsbygdsutveckling.

Länsekologen har i yttrande daterat den 20 september 2011 lämnat följande sammanfattande bedömning. Platsen bedöms vara av stor betydelse för allmänhetens tillgänglighet i området och möjlighet att röra sig längs med stranden mellan badplatsen och naturreservatet. Områdets biologiska värden bedöms som små och knutna till lövträden längs med åsen. Med hänsyn till detta bör ingen dispens beviljas.

Kontorets bedömning

Ansökan bör avslås, tidigare beslut från den 24 februari 2010, § 37 bör vidhållas.

Motivering

Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens från strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Det ska finnas så kallade särskilda skäl samt att syftet med strandskyddet inte påverkas.

Vad som utgör särskilda skäl framgår av 7 kapitlet, 18 c § miljöbalken (MB). Därutöver innehåller 7 kapitlet, 18 d § särskilda bestämmelser om vad som får beaktas som särskilda skäl vid prövning inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område). Av 7 kapitlet, 18 e § framgår vad som vid tillämpningen av paragrafen avses med ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Ett område kan emellertid anses utgöra ett LIS-område även om detta inte framgår av kommunen översiktsplan eller ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Bedömningen av områdets status ska då göras i det enskilda fallet. Underlag för bedömningen kan då utgöras av material som presenteras av sökanden. Det material som sökanden redovisat är inte av sådan art att det finns grund att behandla området som ett LIS-område.

Nämnden bedömer att särskilda skäl enligt 7 kapitlet, 18 c § och 18 d § MB inte föreligger. Nämnden liksom länsekologen bedömer att platsen idag är fullt tillgänglig för allmänheten. Platsen ligger inte inom ett LIS-område.

Syftet med strandskyddet bedöms också motverkas, det vill säga djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort och lång sikt.

Upplysningar

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Sökanden uppmärksammas om att beslutet endast avser en prövning gällande strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken. För att pröva lämpligheten att bebygga platsen krävs också en prövning enligt plan- och bygglagen (PBL). Detta innebär att en ansökan om förhandsbesked måste göras.

Nämnden har tidigare, den 24 februari 2010 § 38, avslagit en ansökan om förhandsbesked på den aktuella platsen. Några nya omständigheter som skulle föranleda ett annat beslut synes inte föreligga.

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Avgift: 2 100 kronor. Faktura skickas separat

§165 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 23 augusti till den 12 september 2011.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 24 augusti 2011, Lagandagen vid Stationsområdet i Lagan.

2. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 24 augusti 2011, cirkusföreställning vid Sunnerbohallen på grönområdet.