Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2011-11-23

Sammanträde 2011-11-23

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby,

1 Förslag till justerare Niklas Bondeson (M)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse:

3 Granskning av kommunens skydd mot mutor och bestickning - Anna Andersson

4 Motion cykelstrategi Ljungby- Anna Andersson

5 Motion om ett seminarium för klimatet och miljön - Anna Andersson

6 Timtaxa lantbrukstillsyn - Viktoria Kullenberg

7 Borgmästaravtalet - Carina Axelsson

8 Medborgarförslag - Bind samman Kronoskogen och Ljungsjön/Myrebobacken - David Karlsson

Information och frågor - Diverse
• Information från tekniska kontoret.- Per-Olof Almqvist

Miljö:

9 Hjulet 5. Krav om att utföra provtagning från tvätthall med mera

Föreläggande om vite. - Malin Andersson

10 Hjulet 5.Krav på åtgärder angående spillzoner, oljeavskiljare med mera.

Upphävande av beslut. - Malin Andersson

11 Värset 1:44, Felaktigt anlagt avlopp

Upphävande av vitesföreläggande- Carina Axelsson

12 Värset 1:43, Felaktigt anlagt avlopp

Upphävande av vitesföreläggande- Carina Axelsson

13 Finnatorp 1:15, Felaktigt anlagt avlopp

Upphävande av vitesföreläggande- Malin Andersson

14 Finnatorp 1:4, Felaktigt anlagt avlopp

Upphävande av vitesföreläggande- Malin Andersson

15 Finnatorp 1:11, Felaktigt anlagt avlopp

Upphävande av vitesföreläggande- Malin Andersson

16 Bolmstad 2:9, Anläggning av handikappanpassad brygga vid Mjälens badplats.

Beslut om strandskyddsdispens- Thomas Hultquist

Information och frågor - Miljö, Plan:

17 Tutaryd 2:14 och 2:18 Detaljplan halkövningsbana Tutaryd

Beslut om avskrivning. - Henrik Johansson

18 Ljungby 7:125 Detaljplan för Rune B Johanssons gata

Beslut om samråd. - Ulla Gunnarsson

Information och frågor - Plan, Bygg:

19 Eka 3:17 Uppförande av telkommunikationsanläggning

Ansökan om bygglov- Jonny Engström.

20 Hångers 3:14.Ändrad användning av församlingshem till bostad

Ansökan om bygglov- Jonny Engström.

21 Agunnaryds-Ryd 7:1 Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Ansökan om bygglov- Jonny Engström

22 Kärringe 1:18 Nybyggnad av transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens - Jonny Engström

23 Sällebråten 1:18 Nybyggnad av fritidshus

Utdömande av byggsanktionsavgift. - Jonny Engström

24 Annerstad 4:44, Olovligt uppfört båthus.

Ansökan om strandskyddsdispens - Uno Samuelsson

25 Annerstad 4:44, Olovligt uppfört båthus.uppförande av

Ansökan om bygglov i efterhand - Uno Samuelsson

26 Dörarp 5:82. Nybyggnad av enbostadshus.

Ansökan om strandskyddsdispens - Uno Samuelsson

27 Toftaholm 1:28. Nybyggnad av fritidshus.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

28 Finnatorp 1:3. Inredande av förråd till bostad.

Upphävande av vitesföreläggande - Uno Samuelsson

29 Åby 21:1 Nybyggnad av enbostadshus.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

30 Gashult 2:15 Ovårdad byggnad

Utdömande av vite - Uno Samuelsson

31 Trekanten 4. Rivning av garage och cykelskjul samt tillbyggnad av kontor.

Ansökan om bygglov- Maggie Mysigh

32 Meddelanden

33 Delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§185 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Annerstad 4:44, ansökan om bygglov i efterhand för olovligt uppförd byggnad.

· Toftaholm 1.28, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.

· Gashult 2:15, utdömande av vite för ovårdad byggnad.

§186 Revisionsrapport - Granskning av kommunens skydd mot mutor och bestickning

Dnr 2011/1880

Yttrande till kommunens revisorer.

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

En arbetsgrupp med representant från varje förvaltning har påbörjat arbetet att ta fram ett styrdokument med etiska regler gällande mutor och bestickning samt praktisk vägledning. Nämnden följer upp och ska ha återkoppling när styrdokumentet är klart.

Redogörelse för ärendet

KPMG har på uppdrag av Ljungby kommuns revisorer utfört en övergripande granskning av kommunens skydd mot mutor och bestickning.

Syftet med granskningen är att bedöma om Ljungby kommun kan anses ha en tillfredställande kontroll och struktur för motverka oegentligheter i riskutsatta processer. Processer som granskats är upphandling, inköp och tillståndsgivning, därför har upphandlingsenheter, miljö- och byggkontoret samt tekniska kontorets husavdelning valts för granskning.

Revisionen granskade vilka styrdokument som finns inom kommunen för att motverka oegentligheter och hur dessa tillämpas i praktiken och om den interna kontrollen är tillräcklig samt ändamålsenlig avseende förebyggande av oegentligheter.

Granskningens syfte var inte att upptäcka indikationer på eller förekommande av oegentligheter.

Revisorerna anser inte att det förebyggande arbetet i form av styrdokument, information, kommunikation och utbildning är tillräcklig. De anser även att den interna kontrollen kan utvecklas.

§187 Motion för cykelstrategi Ljungby

Dnr 2011/1960

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden är positiv till att en cykelstrategi tas fram. En strategi leder till att cykelnätet optimeras redan under planeringsstadiet och får därmed ett effektivare utnyttjande efter byggnation. Detta i sin tur underlättar för cykelpendling som främjar miljön och minskar utsläpp från fordonstrafik som till exempel växthusgaser, partiklar och metaller.
Nämnden föreslår att kommunstyrelsen ge tekniska kontoret och miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta fram en cykelstrategi.

Redogörelse för ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har i en motion daterad den 1 augusti 2011 yrkat att det upprättas en cykelstrategi för Ljungby kommun. Cykelfrämjandet har påpekat att Ljungby kommun saknar strategi och erbjuder sig att granska kommunen och utifrån det upprätta en strategi för ökad cykling. I yrkandet framförs att strategin överensstämmer bra med målen i Ljungby kommuns plan för ”Hållbar utveckling” både när det gäller ökad motion och minskat koldioxidutsläpp. Cykelstrategin föreslås planeras för hela kommunen.

§188 Motion om ett seminarium för klimatet och miljön

Dnr 2011/1865

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Vad det gäller rankingen i tidningen Miljöaktuellt är det beklagligt att inrapporteringen av den statistik inte är tillgodo uppfylld och därav ett missvisande resultat i tidningen.

I och med att ansvaret för de miljöstrategiska frågorna från och med 2012 är lagda på miljö- och byggnämnden kommer nämnden att strukturera upp arbetet och ta med förslaget om ett seminarium för klimatet och miljön i det fortsatta arbetet.

Redogörelse för ärendet

Tryggve Svensson (V) har i en motion daterad den 18 augusti 2011 föreslagit att Ljungby kommun håller ett seminarium för klimatet och miljön. Med anledning till tidningen Miljöaktuellts ranking låg Ljungby kommun på plats 265 av 288 kommuner i Sverige. Tryggve Svensson V menar att genom att anlita föreläsare som håller ett seminarium om miljön och klimatet, ger mer kunskap och på så vis ett bra sätt att påbörja arbetet för ett bättre Ljungby.

§189 Revidering av taxa för tillsyn på lantbruk enligt miljöbalken

Dnr 2011/1989

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår att fullmäktige ändrar taxan för tillsyn enligt miljöbalken för de verksamheter med klassningskod 1.10, 1.11, 1.20-1, 1.20-2 och 1.2001 och att timtaxa tillämpas vid tillsynen för dessa verksamheter.

Redogörelse för ärendet

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antogs av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20.

Representant från LRF i Ljungby har i brev daterad den 14 oktober 2011 framfört synpunkter över tillsynsavgiften för miljötillsyn på lantbruken. Bland annat framförs förslag på att tillsynsavgiften ändras till timtaxa istället för en årlig avgift. LRF menar att timtaxa premierar de lantbrukare som har god ordning och därmed har möjlighet att påverka tidsåtgången för besöken.

Timtaxan är idag 700 kronor per hel timme handläggningstid.

§190 Borgmästaravtalet

Dnr 2011/2114

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Miljö- och byggkontoret föreslår att kommunstyrelsen undertecknar Borgmästaravtalet och upplyser samtliga förvaltningar att det är en viktig fråga som berör alla.

Redogörelse för ärendet

Den 9 mars 2007 antog EU paketet ”En energipolitik för Europa”. Unionen åtar sig genom detta beslut att minska sina CO2 utsläpp med 20 % senast 2020 jämfört med 1990 genom att öka energieffektiviteten med 20 % och genom att se till att förnybara energikällor står för 20 % av energimixen.

EU-kommissionen har lanserat ett klimatinitiativ som innebär att företrädare för Europas städer och regioner ansluter sig till ett avtal, Borgmästaravtalet för innovativa energistäder.

Städerna åtar sig i och med undertecknandet av avtalet att gå längre än EU:s mål när det gäller att minska koldioxidutsläppen.

Hittills har 3 052 europeiska städer anslutit sig till avtalet.

I avtalet finns totalt 11 åtaganden som ska uppfyllas av de kommuner som ansluter sig till avtalet. Bland annat ska Ljungby kommun,

· Ta fram åtgärdsplaner för hållbar energi.

· Mobilisera det civila samhället i förvaltningsområdena så att de deltar i utvecklingen av åtgärdsplanen.

· Avge rapport om genomförandet.

· Dela med oss av våra erfarenheter och sprida information om avtalet.

· Anordna/organisera energidagar.

· Vi ska delta i och bidra till EU:s årliga borgmästarkonferens för hållbar energi i Europa.

Kontorets bedömning

Miljö- och byggkontoret anser att Borgmästaravtalet stämmer överens med Ljungby kommuns målsättningar och ambitioner inom klimatområdet. Kontoret bedömer att flertalet av de aktiviteter som redan idag genomförs ligger i linje med de åtaganden som anges i avtalet. Det lyfter även behovet av att skapa en struktur som innefattar alla kommunens förvaltningar för att samverka kring miljöfrågor.

Borgmästaravtalet skapar möjlighet för Ljungby kommun att vara aktiv part i utvecklandet av den europeiska klimatpolitiken. Tillsammans med andra europeiska städer kan kommunen härigenom bli en proaktiv aktör.

§191 Medborgarförslag - Bygg ihop Kronoskogen med Myrebobacken och Ljungsjön samt skapa en skidåknings-/ vandrings- eller löpslinga runt Ljungsjön

Beslut
Miljö- och byggnämnden lämnar följande svar på medborgarförslaget:

Som du nämner i din motivering arbetar miljö- och byggnämnden med att ta fram en detaljplan för att göra Sågverket till ett bostadsområde, vilket innebär att nämnden även ser över gång- och cykelvägarna i området. I samband med detta undersöker nämnden möjligheterna att göra en övergång över Märta Ljungbergsvägen. Även över Bredemadsvägen ser nämnden över möjligheterna att göra en övergång. Vilken typ av övergångar det skulle bli måste utredas. Alltså om det blir bro, tunnel eller övergångsställe.

En gångstig runt Ljungsjön finns i dagsläget. Tekniska kontorets parkavdelning håller på att förbättra den i och med restaureringen av Ljungsjön. De ska också koppla ihop den med skidbacken. En kontakt med friluftsfrämjandet som har hand om skidbacken är tagen redan 2006 vilka kan hjälpa till med snötillverkning vid snöfattiga vintrar. Även grillplatser med vindskydd ska uppföras runt Ljungsjön för att förenkla påtagning av skridskor. Förslaget kommer vidare att diskuteras mellan kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska kontoret och miljö- och byggkontoret.

Redogörelse för ärendet

Ett medborgarförslag inkom den 12 juli 2011 där förslagsgivaren anser att i samband med att Ljungsjön restaureras och att sågverket läggs ner och att en ny detaljplan ska göras för område, finns ett bra tillfälle för Ljungby kommun att skapa ett stort och mångsidigt fritids- och idrottsområde av hög klass som kan bli ett av Ljungbys stora kännetecken.

Ärendet har diskuterats i Ljungby kommuns projektgrupp den 27 oktober 2011.

§192 Krav om att utföra provtagning från tvätthall med mera

Dnr 2010/2327

Krav om att utföra provtagning från tvätthall med mera
Föreläggande med vite.

Fastighet: Hjulet 5

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver beslutet från den 27 oktober 2010, § 183.

2. Verksamhetsutövaren med organisationsnummer XXX föreläggs med vite på 25 000 kronor, att genomföra följande undersökningar och inkomma med följande uppgifter:

a. Vid ett tillfälle mellan november 2011 till februari 2012 utföra provtagning på utgående spillvatten från tvätthallen. Provtagningen ska utföras av godkänd provtagare enligt bifogad provtagningsinstruktion. Provet ska tas som ett samlingsprov. Proven ska analyseras avseende på pH, BOD7, CODCr, oljeindex, bly, krom, nickel, kadmium och zink.

Resultatet från provtagningen ska redovisas i en provtagningsrapport. Redovisningen ska innehålla:

- redogörelse över hur provtagningen gått till,

- vem som utfört provtagningen,

- antal tvättade fordon under provtagningsperioden

- vattenåtgång per tvättat fordon

- kopia på analysresultat,

- en redovisning över mängden föroreningar från fordonstvätten.

Om ett eller flera värden överskrids ska diskussion föras med tillsynsmyndigheten om åtgärd och omprov.

Redovisningen ska vara miljökontoret tillhanda senast den 15 mars 2012.


b. Senast den 15 mars 2012 skriftligen redovisa vilken typ av oljeavskiljare som verkstad och tvätthall är kopplad till, volym på oljeavskiljaren samt ett beräkningsunderlag som visar om oljeavskiljaren är dimensionerad för det flöde den belastas med.

c. Senast den 15 mars 2012 skriftligen redovisa om oljeavskiljaren vid uppställningsplatsen för lastbilar är i bruk. Uppgifter ska lämnas in till miljökontoret om den är kopplad till dagvattennätet eller spillvattennätet samt uppgifter på typ av oljeavskiljare, volym samt ett beräkningsunderlag som visar om den är dimensionerad för det flöde den belastas med

Miljö- och byggnämndens beslut är fattat med stöd av miljöbalkens 26 kapitlet 9, 21 och 22 §§.

Redogörelse för ärendet

Verksamheten finns på Hjulet 5. I verksamheten ingår en tvätthall för tvätt av tunga fordon. Cirka 200 tunga fordon tvättas per år med högtryck och tvättkemikalier. På samma fastighet bedriver även annan verksamhet. I miljökontorets register har lastbilstvätten tidigare ingått i den verksamheten. Under 2010 har det konstaterats att tvätten i stället ska ingå i XXX. Det är samma kontaktperson för båda bolagen. I och med detta behöver nytt beslut om tvätten fattas med försiktighetsmått som riktas till verksamhetsutövaren.

Spillvattnet i tvätthallen och verkstaden på fastigheten är kopplad till en oljeavskiljare som leds till kommunens reningsverk. Till samma oljeavskiljare är spillzoner vid dieselanläggningen kopplad. Dieselanläggningen ägs av annan verksamhetsutövare. Den 3 augusti 2011 kom en bygganmälan in för nyanläggning av oljeavskiljare. Till denna kommer spillzoner vid dieselanläggningen vara kopplade. Uppföljning sker i separat ärende.

Tekniska kontoret har i yttrande bland annat meddelat att i kommunens ”riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra yrkesmässiga verksamheter” finns de vanligaste förekommande föroreningsparametrarna angivna samt riktvärde som ska följas. Vidare anser de att en analys av spillvattnet behöver genomföras.

Den 18 april 2011 inkom ett analysprov till miljö- och byggkontoret. Provet har tagits som ett stickprov och inte ett samlingsprov. Resultatet visar på förhöjda halter BOD7. Det är oklart hur många fordon som tvättades samt vilket flöde det var vid provtagningstillfället. Detta är faktorer som gör att miljökontoret inte kan göra en fullständig bedömning. Vid provtagningstillfället var spillzonen kopplad till oljeavskiljaren.

Verksamhetsutövaren har haft möjlighet att lämna synpunkter men inte svarat.

Kontorets bedömning

Verksamhetsutövaren måste genomföra en provtagning av utgående spillvatten från tvätthallen. Provtagningen ska göras enligt miljö- och byggkontorets provtagningsinstruktioner. Om ett eller flera värden överskrids ska ett föreläggande riktas mot verksamheten om att vidta åtgärder.

Motivering

En tillsynsmyndighet får meddela de föreläggande och förbud som behövs i varje enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas, enligt miljöbalkens 26 kapitel 9 §.

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten begära in de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Enligt 22 § är den som bedriver verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. För att kunna avgöra om fordonstvätten klarar kraven i ”policyn för fordonstvättar” samt ”riktvärdeslista” krävs en provtagning av utgående spillvatten.

Verksamhetsutövaren ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheten påverkar människors hälsa eller miljö negativt, enligt miljöbalken 2 kapitlet 3 §.

”Policy för fordonstvättar i Ljungby kommun”, antagen av miljö- och byggnämnden den 17 november 2004, innehåller riktlinjer för reningsteknik och utsläppsmängder för fordonstvättar. Policyn innehåller riktlinjer utifrån vad kommunerna i Kronobergs län bedömer vara möjligt och skäligt enligt miljöbalkens hänsynsregler, 2 kapitlet 3 § och 5-7 §§.

Industriellt avloppsvatten får inte överskrida de riktvärden av ämnen som finns i ”riktvärdeslista för industrier i Ljungby kommun".

Idag är spillzonen vid dieselanläggningen kopplad till samma oljeavskiljare som den tvätthall som finns på fastigheten. Nämnden anser att spillzonen och tvätthallen ska ha separata avloppssystem. Anledningen är att spillzonen belastas med dagvatten och ska därför avledas till dagvattennätet. Vidare kan dagvatten från spillzonen späda ut spillvattnet från tvätthallen vilket medför att kontrollen av föroreningsinnehållet i tvättvattnet försvåras.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Om redovisningen från provtagningen visar på halter överskridande gällande ”Riktvärdeslista för industrier i Ljungby kommun”, utgiven av tekniska kontoret i Ljungby och/eller angivna utsläppsmängder för fordonstvättar i ”Policy för fordonstvättar i Ljungby kommun”. Kommer krav på åtgärd att ställas.

§193 Krav på åtgärder angående spillzoner, oljeavskiljare med mera

Upphävande av beslut.

Fastighet: Hjulet 5

Verksamhets-

utövare: XXX.

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver beslut den 27 oktober 2010, § 182.

Redogörelse för ärendet

Versamhetsutövaren inkom den 4 november 2008 med en anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Hjulet 5. Verksamheten är en anmälningspliktig drivmedelshantering där mer än 4 000 m3 diesel hanteras per år. På fastigheten finns även lokaler för kemikalielagring och en lastbilstvätt.

Efter det att anmälan inkom till miljökontoret har flera tillsynsbesök utförts och verksamheten har efter hand utfört flera förebyggande åtgärder.

I delegationsbeslut den 23 juni 2009 beslutades om vilka försiktighetsmått som gäller för verksamheten samt ett föreläggande om att verksamhetsutövaren skulle genomföra vissa undersökningar och inkomma med förslag på förebyggande åtgärder.

Under 2010 har det konstaterats att lastbilstvätten inte ingår i versamheten, utan det är en annan verksamhet som är verksamhetsutövare. Det är samma kontaktperson för båda bolagen.

Miljökontoret har framfört vid inspektioner och ställt krav i tidigare beslut att spillzonen vid dieselanläggningen och tvätthallen ska anslutas till separata avloppssystem. Spillzoner vid dieselanläggningen ska ledas genom oljeavskiljare till dagvattennätet.

Vattnet i tvätthallen ska avledas genom en separat oljeavskiljare till spillvattennätet. Dessutom kan krav ställas på kompletterande rening. Spillvattnet från tvätthallen hanteras i separat ärende riktat till annan verksamhetsutövare på fastigheten.

Tekniska kontoret har i yttrande meddelat att avloppsreningsverket i Ljungby är hårt belastat och att de arbetar med att få bort så mycket av dagvattnet som möjligt. Dag(regn)- och dränvatten får inte avledas till en spillvattenförande ledning.

Verksamhetsutövaren inkom den 15 juni 2011 med en rapport för den oljeavskiljare som ska installeras för spillzonen. Den 3 augusti 2011 inkom en bygganmälan för nyanläggning av oljeavskiljare.

Verksamhetsutövaren har haft möjlighet att lämna synpunkter men inte svarat.

Kontorets bedömning

Föreläggandet kan upphävas då anmälan för nyanläggning av oljeavskiljare har lämnats in.

Upplysningar

Ärendet kommer att följas upp vid miljötillsynen 2012.

§196 Bristfällig avloppsanläggning

Dnr 2009/0316

Upphävande av föreläggande.

Fastighet: Finnatorp 1:15

Fastighets-

ägare: XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver vitet från den 24 november 2010, § 204.

2. Ärendet avslutas.


Redogörelse för ärendet

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 24 november 2010 , § 204 förelades fastighetsägaren till Finnatorp 1:15 om att inkomma med uppgifter som visar att befintlig avloppsanläggning uppfyller dagens lagkrav. Uppgifterna skulle vara redovisade senast 6 månader efter att beslutet delgivits.

Miljö- och byggkontoret har i brev daterat den 3 maj 2011 meddelat att kontoret saknar uppgifter samt gett råd och upplysningar på vad som ska kompletteras.

Representant från Gustav R Johansson har i brev daterat den 10 juni 2011 lämnat in en redovisning över begärda uppgifter.

Kontorets bedömning

Miljö- och byggkontoret bedömer att de redovisade uppgifterna från Gustav R Johansson tyder på att anläggningen utförts enligt gällande lagstiftning vid anläggandet.

Representanten från Gustav R Johansson har genomfått Miljösamverkan Kronoberg och Blekinge och Maskinentreprenörernas diplom utbildning för anläggandet av enskilda avloppsanläggningar. Detta visar att kunskaps kravet uppfylls enligt miljöbalken.

§198 Krav på åtgärd av bristfällig avloppsanläggning

Dnr 2009/0310

Upphävande av föreläggande.

Fastighet: Finnatorp 1:11

Fastighets-

ägare: XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver vitet från den 24 november 2010, § 203.

2. Ärendet avslutas.


Redogörelse för ärendet

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 24 november 2010 , § 203 förelades fastighetsägaren till Finnatorp 1:11 om att komplettera befintlig slamavskiljare med en efterföljande rening. Åtgärderna skulle vara utförda senast 6 månader efter att beslutet delgivits.

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om inrättande av avloppsanläggning. Miljö- och byggkontoret beviljade ett nytt tillstånd den 24 maj 2011. Entreprenörsrapport om färdigställd anläggning har lämnats in.

Kontorets förslag

Vitet från den 24 november 2010, § 203 upphävs och ärendet avslutas.

§199 Anläggning av handikappanpassad badbrygga

Dnr 2011/1764

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bolmstad 2:9

Sökande: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för anläggande av en handikappbrygga, anläggande av handikappanpassad väg och nödvändiga åtgärder i enighet med ansökan, enligt 7 kapitlet §§ 18b och 18c, punkt 3 miljöbalken.

2. När åtgärderna är utförda ska strandskyddet fortsätta att gälla.


Reogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 2 september 2011.

Platsen ligger inom strandskyddat område för sjön Bolmen cirka 10 kilometer nordväst om Ljungby. Strandskyddet för Bolmen är 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

Förslaget innebär anläggande av en handikappbrygga med tillhörande ramp. För att tillgodose behovet att kunna ta sig till bryggan måste en väg anläggas på land, denna väg ska asfalteras och hårdgöras från den befintliga stora grusparkeringen nordväst om badplatsen.

Parkeringsmöjligheter kommer att anordnas på den stora grusparkeringen så att allmänheten lätt kan nå den tilltänka vägen fram till bryggan.

Sökanden har som särskilt skäl angett att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Kontorets bedömning

Dispens kan medges.

Motivering

Anläggande av en handikappsbrygga bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Vidare bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras på ett oacceptabelt sätt. En större del av allmänheten får tillträde till stranden och vattnet.

Området används idag frekvent av allmänheten för bad och rekreation.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Åtgärder som vidtas i vattenområde kan klassas som vattenverksamhet och sådana anmäls till Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Avgift: 2 100 kronor. Faktura skickas separat.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.§200 Detaljplan för del av Tutaryd 2:14 och 8:14 (halkövningsbana) i Tutaryd

Avskrivning av planärende.

Beslut

Miljö- och byggnämnden avskriver planuppdraget för del av Tutaryd 2:14 och 8:14.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret inkom under 2008 med en begäran om att upprätta en detaljplan för en halkövningsbana på fastigheterna Tutaryd 2:14 och Tutaryd 8:14.

Miljö- och byggnämnden gav den 22 april 2009 i uppdrag till plankontoret att upprätta en detaljplan. Bakgrunden var att Ljungby Trafikövningsbana AB begärde att utvidga sin anläggning för även möjliggöra för tunga fordon att öva halkövning.

Tekniska kontoret har meddelat att ärendet ska avskrivas då inget arbete med en ny halkövningsbana pågår.

Kontorets förslag

Planuppdraget avskrivs.

§201 Detaljplan för Ljungby 7:125, Rune B Johanssons gata i Ljungby

Beslut om samråd.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar om att samråd får ske över detaljplan för Ljungby 7:125, Rune B Johanssons gata i Ljungby.

Redogörelse för ärendet

Ny utformning och användning av Rune B Johanssons gata är ett av målen i gällande centrumplan. I detaljplanen föreslås att Rune B Johanssons gata får status som gårdsgata och att parkeringsplatser anläggs på gamla järnvägsområdet. Utfarten vid Sven Ljungbergs plats stängs av och en vändplats anläggs vid kvarteret Betlehem. Dessutom ändras trafikföringen vid posthörnan.

Upplysningar

Detaljplanen kommer att handläggas med normalt planförfarande.

§202 Uppförande av telekommunikationanläggning

Dnr 2011/1350

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Eka 3:17

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Rotorn 2, länsstyrelsen, Luftfartsverket, Smålands Airport, Försvarsmakten, tekniska kontoret, Ljungby energi och Ljungby utveckling AB.


Beslut

· Bygglov beviljas för nybyggnad av en telekommunikationsanläggning.

· Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas.

· Tekniskt samråd krävs inte.

· Kontrollansvarig krävs.

Startbesked

Med detta startbesked bestäms att:

· Kontrollplanen som inkommit den 2 september 2011 fastställs.

· Inför slutbesked ska en anmälan göras till miljö- och byggkontoret (blankett bifogas).

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger på Ekaområdet norr om Ljungby stad.

För området gäller detaljplan (P05/2). Inom planen finns ett mindre område avsedd för naturmark, resterande del är avsedd för industriändamål.

Förslaget innebär att en telemast med tillhörande teknikbod uppförs på fastighetens västra del. Masten har en höjd av 30 meter och teknikbodens byggnadsarea är på 6,5 m².

Förslaget innebär att åtgärderna utförs på mark avsedd för ”natur”.

Åtgärden innebär därför en avvikelse från gällande detaljplan.

Länsstyrelsen, Luftfartsverket, Smålands Airport, Försvarsmakten, tekniska kontoret, Ljungby energi, Ljungby utveckling AB och fastighetsägaren till Rotorn 2 har inget emot förslaget.

Till kontrollansvarig har Björn Ståhle, Kattsundsgatan 15, 211 26 Malmö utsetts.

Motivering

Beträffande mark som inte får bebyggas (naturmark) bedömer nämnden att åtgärden är en liten avvikelse och att en telekommunikationsanläggning med

hänsyn till dess karaktär inte strider mot detaljplanens syften, enligt 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen (PBL).

Nämnden bedömer att förslaget därmed uppfyller de förutsättningar som krävs för att bygglov ska kunna lämnas enligt i 9 kapitlet 30 § PBL.

Upplysningar

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kapitlet, 4 § PBL.

Utsättning ska ske och kan begäras hos tekniska kontoret, telefon 0372-78 93 16.

Tekniskt samråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att samråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 10208 kronor (faktura sänds separat).

Utsättningen kommer att debiteras separat av tekniska kontoret.

Länsstyrelsen, Luftfartsverket, Smålands Airport, Försvarsmakten, tekniska kontoret, Ljungby energi, Ljungby utveckling AB och fastighetsägaren till Rotorn 2 underrättas om beslutet.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

§203 Ändrad användning från församlingshem till fritidshus

Dnr 2011/1958

Ansökan om bygglov

Fastighet: Hångers 3:14

Sökande:
XXX.

Yttrande: Fastighetsägarna till Hjälmaryd 4:11, 4:16 och 4:28.


Beslut

· Bygglov beviljas för ändrad användning av samlingslokal till fritidshus.

· Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas.

· Tekniskt samråd krävs inte.

· Kontrollansvarig krävs inte.

Startbesked

Med detta startbesked bestäms att:

· Kontrollplanen som inkommit den 14 oktober 2011 fastställs.

· Inför slutbesked ska en anmälan göras till miljö- och byggkontoret (blankett bifogas).

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger strax sydöst om Ljungby tätort. För området gäller ingen detaljplan. Mot norr gränsar fastigheten mot ett område som i översiktsplanen är utpekat som utredningsområde för bostäder.

Förslaget innebär att byggnadens användning som samlingslokal ändras till bostadsändamål.

Fastighetsägarna till Hjälmaryd 4:11, 4:16 och 4:28 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Hångers 3:5 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

En ny enskild avloppsanläggning är nyligen anlagd.

Förslag till kontrollplan har lämnats in.

Motivering

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att bygglov ska kunna lämnas enligt i 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL).

Startbesked meddelas med stöd av 10 kapitlet 23 § PBL.

Upplysningar

Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats. Anmälan om slutbesked ska dock göras senast 1 vecka efter färdigställandet.

Tekniskt samråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att samråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 9 058 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Hjälmaryd 4:11, 4:16, 4:28 samt Hångers 3:5 underrättas om beslutet.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

§204 Nybyggnad av enbostadshus och garage

Dnr 2011/1797

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Agunnaryds-Ryd 7:1

Sökande: XXX.

Yttrande: Fastighetsägarna till Agunnaryds-Ryd 7:1, 8:1,

Århult 1:2 och 1:5.


Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 2 kilometer öster om samhället Bråna. För området gäller ingen detaljplan. Området har stora naturvärden (klass III) enligt översiktsplanen. Den aktuella platsen utgörs av vardaglig åkermark. Placeringen ligger på en höjd utmed vägen.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus. Byggnaden uppförs i ett plan med inredd vind och med en byggnadsarea på cirka 113 m². Strax norr om huvudbyggnaden uppförs ett garage på cirka 55 m².

Nedre planet innehåller de grundläggande bostadsutrymmen som krävs och utrymmena kan antas vara tillgängliga utifrån gällande föreskrifter.

Fastighetsägarna till Agunnaryds-Ryd 7:1, 8:1, Århult 1:2 och 1:5 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Agunnaryds-Ryd 7:2, 7:3 och 7:4 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Miljökontoret bedömer att det finns goda förutsättningar för anläggande av enskild avloppsanläggning.

Till kontrollansvarig har Mikael Borgström utsetts.

Motivering

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att bygglov skall kunna lämnas enligt i 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10kapitlet, 3 § PBL.

Inför beslut om startbesked ska förslag till kontrollplan lämnas in till miljö- och byggnämnden.

Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta snarast Mats Larsson, telefon 0372- 78 92 72 för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Det tekniska samrådet ska hållas innan några byggnadsarbeten påbörjas.

Ni ska som byggherre se till att det finns en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har redovisats för miljö- och byggnämnden.

För belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon

0372-7893 51.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kapitlet, 4 § PBL.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 19 385 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarn till Agunnaryds-Ryd 7:1, 7:2, 7:3, 7:4, 8:1, Århult 1:2 och 1:5 underrättas om beslutet.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

§205 Nybyggnad av transformatorstation

Dnr 2011/1947

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Kärringe 1:18

Sökande: XXX.

Yttrande: Länsekologen


Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet medges för nybyggnad av en transformatorstation enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom 6 oktober 2011.

Platsen ligger på östra sidan av sjön Kösen. Strandskyddet för Kösen är 100 meter inåt land.

Förslaget innebär nybyggnad av transformatorstation på cirka 3 m2. Byggnaden placeras 4 meter norr om skogsvägen.

Enligt kommunens översiktsplan har området inga utpekade intresseområden.

Sökanden har i sin ansökan angivit som särskilt skäl att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Länsekologen har inget emot förslaget.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

§206 Nybyggnad av fritidshus

Dnr 2011/1660

Utdömande av byggsanktionsavgift.

Fastighet: Sällebråten 1:18


Fastighets-

ägare: XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att en byggsanktionsavgift ska tas ut. Byggsanktionsavgiften ska betalas solidariskt mellan XXX och XXX.

2. Byggsanktionsavgiftens storlek bestäms till 21400 kronor (tjugoettusenfyrahundra kronor) med stöd av 9 kapitlet 20 §, punkt 1, plan- och byggförordningen (PBF).

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till miljö- och byggkontoret postgiro 302 50-5 inom två månader efter det att beslutet delgivits fastighetsägaren.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i byn Sällebråten cirka 6 kilometer väster om Lidhult.

Ansökan om bygglov inkom till miljö- och byggnämnden den 1 augusti 2011. Kompletterande handlingar inkom den 30 augusti 2011.

På platsen har tidigare funnits ett bostadshus som förstördes i brand 2009.

I telefonsamtal den 19 oktober 2011 uppgav fastighetsägaren att det fritidshus som det ansökts bygglov för den 1 augusti 2011 sedan en månad är uppförd på platsen. Vid besök på platsen den 25 oktober 2011 konstaterades det att byggnaden var uppförd.

Bygglov är inte lämnat och startbesked för att påbörja åtgärderna har inte meddelats.

Fastighetsägaren informerades i brev den 19 oktober 2011 att ärendet kommer behandlas vid miljö- och byggnämndens sammanträde enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) om ingripande och påföljder. Fastighetsägaren ombads att senast den 30 oktober 2011 förklara varför åtgärderna påbörjats innan beslut om bygglov och startbesked lämnats. Någon förklaring har inte inkommit till miljö- och byggnämnden.

Eftersom åtgärden är påbörjad innan startbesked har lämnats ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kapitlet 51 § (PBL). Byggsanktionsavgiften storlek framgår av föreskrifter meddelade i plan- och byggförordningen (PBF).

Av 11 kapitlet 54 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse sker (byggnaden tas bort från platsen) innan frågan om sanktion eller ingripande enligt 11 kapitlet har tagits upp till överläggning av miljö- och byggnämnden.

Någon rättelse har inte skett, fastigheten planeras nu att säljas. Nuvarande ägare har återkallat sin ansökan om bygglov och en ny ansökan för de aktuella åtgärderna har lämnats in av den kommande ägare. Bygglovsansökan behandlas därav separat från detta ärende.

Bygglov kan beviljas för de aktuella åtgärderna.

Fastighetsägarna har underättats om förslag till beslut. Några synpunkter har inte inkommit.

Kontorets bedömning

Byggsanktionsavgift enlig 9 kapitlet 20 §, punkt 1, plan och byggförordningen ska tas ut.

Motivering

Av 11 kapitlet 51 § följer att om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. (PBL) eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.

Eftersom byggnaden har uppförts innan ett startbesked lämnats bedömer nämnden att en sanktionsavgift ska tas ut.

Av 9 kapitlet 20 § (PBF) framgår att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kapitlet 3 PBL påbörja en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är
1. 0,5 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea om högst 150 kvadratmeter,
2. 1 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 150 och högst 300 kvadratmeter, och
3. 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean, för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 300 kvadratmeter.

Då byggnadens storlek är cirka 40 m² ska 0,5 prisbasbelopp tas ut enligt punkt 1. Prisbasbeloppet för 2011 är 42800. 42 800 x 0,5 = 21 400 kronor.

Upplysningar

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§207 Olovligt uppfört båthus

Dnr 2011/1557

Ansökan om strandskyddsdispens för delvis redan utförda arbeten.

Fastighet: Annerstad 4:44

Sökande: XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för uppförande av båthus/förrådsbyggnad enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB). Dispensen avser endast den yta som byggnaden upptar på marken.

2. När åtgärden har utförs ska strandskyddet fortsätta att gälla.

3. Andra åtgärder som kan verka privatiserande får inte utföras.

4. Sökanden uppmanas att upphöra med att klippa gräset på gräsmattan som anlagts nordöst om byggnaden.

Redogörelse för ärendet

Byggnaden ligger i direkt anslutning till Bolmån, cirka 900 meter sydväst om Annerstads kyrka.

Strandskyddet för Bolmån är 100 meter.

Flera muntliga klagomål samt en skriftlig anmälan har inkommit till nämnden om att ett gammalt båthus har rivits och att en ny byggnad håller på att uppföras på samma plats. De som anmält upplever att byggnaden kommer att användas som fritidshus. Platsen har enligt anmälan utnyttjats av allmänheten som bad och båtplats.

Någon ansökan om strandskyddsdispens har före arbetenas påbörjande inte inlämnats in nämnden.

Miljö- och byggkontoret har den 22 juli 2011 skickat ett brev till fastighetsägaren med uppmaning om att upphöra med arbetena eftersom bygglov och dispens från strandskyddsförordnandet saknas.

Platsen har besökts den 27 juli 2011. Vid besöket kunde konstateras att en byggnad höll på att uppföras. Regelstommen visade att plats för flera fönster och dörrar var gjorda. Gaveln mot ån var försedd med beslag för skjutdörrar. Den tidigare möjligheten att ”köra in båten” i byggnaden hade ändrats genom att marken har fyllts upp och golv lagts in. De pågående arbetena tyder på att den framtida användningen kan vara något annat än båthus. Omedelbart nordöst om byggnaden har dessutom en gräsmatta anlagts. I anslutning till byggnaden finns också en vändplats för bilar.

Att återuppföra en riven byggnad av det aktuella slaget kräver alltid dispens. Ska en riven byggnad ersättas med en ny är den prövningspliktig.

Som regel kan dispens meddelas för att återuppför en byggnad för samma ändamål och i huvudsak likadan byggnad. Detta innebär att byggnaden ska vara ungefär lika stor och ha samma placering som den byggnad som ersätts.

Dispensen får dock inte leda till att det blir en privat zon kring byggnaden eller att påverkan på de biologiska värdena förändras kring byggnaden.

Fastighetsägaren har den 29 augusti 2011 lämnat in en förklaring. Eftersom byggnaden var i dåligt skick revs byggnaden och en ny grund uppfördes. Arbetena påbörjades våren 2011.

Ansökan om strandskyddsdispens och även ansökan om bygglov inkom den 3 oktober 2011. Ansökan kompletterades med en ritning den 27 oktober 2011 som visar ett annat utförande än den nu pågående byggnationen. Byggnadens fasader redovisar inga fönster utan endast två dörrar och en port på gaveln mot ån. Porten kommer inte att vara försedd med fönster.

Som särskilda skäl har sökanden angivit att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Motivering

Med hänsyn till att byggnaden utförs på en plats som redan är ianspråktagen genom tidigare användning, torde det inte motverka strandskyddsbestämmelsens syfte och inte heller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt.

Med det utseendet ansökan redovisar bedöms åtgärden inte heller leda till någon förändrad omgivningspåverkan för allmänheten.

Särskilt skäl till dispensen är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Upplysningar

Andra åtgärder som kan verka privatiserande får inte utföras, till exempel uppförande av skyltar eller sittgrupper, anläggande av gräsmattor eller parkeringsplatser.

Någon annan användning av byggnaden än båthus/förråd är inte tillåtet.

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Ärendet översänds till Åklagarmyndigheten i Växjö.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

§209 Inredande av förråd till bostad

Dnr 2005/1654

Upphävande av vitesföreläggande.

Fastighet: Finnatorp 1:3

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver vitet från den 3 september 2008 § 161.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger inom det detaljplanerade området i Finnatorp, cirka 1,5 kilometer norr om Hölminge och cirka fyra kilometer söder om Tannåker.

Enligt detaljplan P79/6 med tillägg P96/18 får på tomtplats inte uppta mer än en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad.

Bygglov beviljades den 14 december 2005 för uppförande av ett enbostadshus och ett förråd.

Klagomål inkom från Finnatorps stugförening om att arbetena inte utförs enligt beviljat bygglov.

Vid besök på platsen den 9 augusti 2007 framkom att förrådet delvis används som övernattning under tiden av enbostadshusets uppförande. Förrådet innehåller rum för personlig hygien och rum för vila och sömn.

Enligt miljö- och byggnämndens beslut från den 29 augusti 2007, § 147 tillåts förrådet innehålla wc/dusch och rum för vila och sömn.

Byggherren har svarat att de är medvetna om att förråd inte får inredas och användas som bostad.

Vid nytt besök på platsen den 23 juni 2008 konstaterades att förråd inte uppförts enligt beviljat bygglov, utan är inredd som en bostad med kök, wc/dusch, sovrum, allrum och klädvård.

Fastighetsägare har fått tillfälle att återställa byggnaden enligt gällande bygglov innan miljö- och byggnämndens sammanträde den 3 september 2008.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 3 september 2008, § 161 förelades fastighetsägaren vid vite på 50000 kronor om att återställa förrådsbyggnaden enligt beviljat bygglov och miljö- och byggnämndens beslut från den 29 augusti 2007, § 147. Byggnadsavgift skulle tas ut och bestämdes till 4 x 4464 kronor (17856

kronor). Ärendet översändes även till länsrätten för prövning angående frågan om tilläggsavgift skulle tas ut.

Sökanden överklagade miljö- och byggnämndens beslut och ärendet översändes till länsstyrelsen för avgörande. Länsstyrelsen har i beslut den 2 september 2009 avslagit överklagandet, men ändrat tiden för när byggnaden ska vara återställd till den 1 december 2009.

XXX och XXX överklagade länsstyrelsens beslut till länsrätten. Länsrätten har i dom den 23 december 2009 avslagit överklagandet i dess helhet. Länsrättens beslut överklagades till Kammarrätten av XXX och XXX. Kammarrätten i Jönköping meddelade bland annat i dom den 22 november 2010 att XXX:s överklagande avvisades eftersom han inte är ägare av fastigheten och därför inte kan föra talan i målet. Kammarrätten biföll delvis XXX:s överklagande i den del som avsåg påförande av byggnadsavgift och nedsatte byggnadsavgiften till 6944 kronor.

Kammarrätten avslog XXX:s överklagande i övrigt och bestämde tiden för när återställandet av byggnaden skulle vara färdigt till den 1 februari 2011.

Vid besök på platsen den 10 oktober 2011 har konstaterats att spis och diskmaskin har tagits bort och att vatten- och avloppsinstallationerna till diskbänken har monterats ned. Byggnaden kan därmed inte användas som en fullvärdig bostad.

Motivering

Med anledning av de vidtagna åtgärderna bedöms byggnaden inte längre kunna användas som en fullvärdig bostad. Vitet kan upphävas.

Upplysningar

Länsstyrelsen och Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§210 Nybyggnad av enbostadshus

Dnr 2011/1935

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Åby 21:1

Sökande: XXX.

Yttrande: Länsekologen


Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett enbostadshus samt tillfartsväg till tomten, enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).

2. Tomtplatsen ska mot nordöst och sydöst avgränsas med staket eller liknande enligt redovisning på situationsplan som inkommit den 20 oktober 2011.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 4 oktober 2011.

Platsen ligger cirka 400 meter sydöst om Åbyskolan i Lagan och väster om Skålån. Platsen ligger helt inom strandskyddat område och utgörs av åkermark. Strandskyddet för Skålån är 100 meter.

Förslaget innebär nybyggnad av ett mindre enbostadshus där tomten inte planeras att avstyckas. Byggnaden har tänkts att placeras i direkt anslutning till de övriga byggnaderna på gården, cirka 30 meter norr om bostadshuset och öster om tillfartsvägen till gården. Platsen består av åkermark. Förslaget är föranlett av ett generationsskifte på gården.

Beroende på att tillfartsvägen till gården har en allé som omfattas av biotopskydd har tillfarten till den nya tomten valts att ske från vägen som går fram till en befintlig pumpstation öster om platsen.

Som särskilt skäl har sökanden angivit att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Länsekologen har i yttrande daterat den 18 oktober 2011 bedömt att det särskilda skälet är riktigt eftersom platsen ligger inom hemfridszonen för befintligt bostadshus. Byggnaden hamnar cirka 70 meter från ån varför länsekologen gör bedömningen att det fortfarande går att vandra utmed ån utan att komma inom hemfridszonen för bostadshuset.

Avloppet planeras att anslutas till kommunens ledningsnät vid den befintliga pumpstationen.

Kontorets bedömning

Dispens från strandskyddsförordnandet bör kunna meddelas. Tomtplatsavgränsning ska göras. Bör vara något mindre än vad som redovisats på situationsplanen – max 1000 m2.

Motivering

Med hänsyn till att byggnaden uppförs på brukad åkermark och i omedelbar anslutning till de övriga byggnaderna på gården torde det inte motverka strandskyddsbestämmelsens syfte och inte heller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt.

Enligt beslutad tomtplatsavgränsning tydliggörs hemfridszonen för den aktuella delen av gården på ett bättre sätt.

Särskilt skäl till dispensen är att platsen bedöms ligga inom hemfridszonen och därmed har området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§211 Tillbyggnad av kontor

Dnr 2011/1638

Ansökan om bygglov (reviderade handlingar).

Fastighet: Trekanten 4

Sökande: XXX.

Kontrollansvarig: Lars Gunnarsson, Äskya 32, 343 90 Älmhult.


Beslut
Bygglov beviljas för tillbyggnad av kontor, enligt reviderade ritningar daterade den 28 oktober 2011.

Redogörelse för ärendet

Vid miljö och byggnämndens sammanträde den 21 september 2011 § 158, beviljades lov för rivning av garage och cykelskjul samt tillbyggnad av kontor.

Sökande skulle även behöva riva befintlig utbyggnad på västra fasaden och den tillkommande byggnadsarean blev cirka 105 m2. Takets utformning skulle bli liknande plåttaket på befintligt burspråk, avstånd till tomtgräns i väster ca 1,4 meter.

Tekniskt samråd har hållits den 23 september 2011 och startbesked har meddelats den 26 oktober 2011.

Sökanden önskar nu revidera beviljat bygglov – reviderade ritningar inkom den 2 november 2011. Man vill förlänga fasaden mot norr med cirka 1,5meter samt förse samma fasad med ett burspråk. Detta innebär att ytterligare ett kontor kan tillskapas samt att utrymning från plan 2 kan ske via takets nya förlängning på tillbyggnaden. Handikappsrampen är borttagen och ersatt med en hiss i ett plan.

Vid nämndens sammanträde diskuterades tillgänglighetsfrågan beträffande angöringen med rullstol till hissen. En justering av måtten har överenskommit med sökanden. Detta ska redovisas på ritningen vilken omgående ska inlämnas till nämnden.

Enligt gällande detaljplan (P07/1) får fastigheten bebyggas med 280m2. Efter tillbyggnaden är fastigheten bebyggd med cirka 290m2.

Fastighetsägaren till Trekanten 6 och berörda hyresgäster på fastigheten Trekanten 6 har fått tillfälle att yttra sig över förslaget men har inte svarat.

Nämnden har möjlighet att bevilja bygglov efter att berörda har getts möjlighet att yttra sig över ansökningen, enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 25 §.

Motivering

Nämnden bedömer att förändringarna gentemot tidigare beviljat bygglov endast är marginella och bedömer därför att tillbyggnadens utformning uppfyller kraven enligt 2och 8PBL.

Nämnden bedömer avvikelsen beträffande byggnadsarean och avståndet till fastighetsgränsen som en liten avvikelse enligt PBL 9 kap. 31 b §.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägaren till Trekanten 6, Aspebacken 25, Vinkelhaken 13 och hyresgästerna i fastigheten Trekanten 6 underrättas om beslutet.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Stefan Fredriksson (S) i handläggning eller beslut i ärendet.

§212 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 21 oktober till den 14 november 2011.

Redogörelse av meddelanden

1. Laga kraftbevis, daterat den 19 oktober, för detaljplan för Torg 6:4 m.fl vid nordvästra industriområdet i Lagans samhälle, Ljungby kommun.

2. Laga kraftbevis, daterat den 20 oktober, för detaljplan för Del av Ljungby 7:130 m.fl (Fabriksgatans förlängning) i Ljungby stad, Ljungby kommun.§213 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 21 oktober till den 14 november 2011.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis

· Avvisning av överklagade ärenden