Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2012-02-01

Sammanträde 2012-02-01

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby,

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse:

2 Medborgarförslag

Namnge Ringvägen eller den nya bron vid Hångers efter Vera Sandberg - Henrik Johansson

3 Förslag till fortsatt program för luftövervakning av luftkvalitet i länets tätorter.

Svar till Kronoberg Luftvårdsförbund - Ann-Sofie Persson

Information och frågor - Diverse

Miljö:

4 Skogaryd 2:13 och 2:14. Ej utförd besiktning av cistern.

Utdömande av miljösanktionsavgift - Viktoria Kullenberg

5 Övra Röshult - 1:16 Krav på åtgärd avlopp

Upphävande av föreläggande - Carina Axelsson

6 Skeen 7:3 - Krav på åtgärd avlopp.

Föreläggande med vite - Carina Axelsson

Information och frågor - Miljö

Plan:

7 Planprogram för Järnvägsområdet.

Beslut om godkännande. - Ulla Gunnarsson

8 Detaljplan för Bolmstad 2:45 Tallbacken

Beslut om utställning - Anna Araszy

9 Planprogram för del av Replösa 4:40 Sallebro

Godkännande av planprogram - David Karlsson

10 Detaljplan för väg mellan Karlsro industriområde och väg 25.

Beslut om antagande - Henrik Johansson

11 Detaljplan för Ryssby 27:20 och 27:15 i Ryssby

Beslut om antagande - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan

Bygg:

12 Erikstad 5:8, Nybyggnad av enbostadshus.

Ansökan om strandskyddsdispens- Henrik Johansson

13 Bråna 3:61. Olovligt uppförd byggnad

Förläggande om rättelse - Sarah Cederström

14 Elinge 8:28. Ovårdade byggnader

Utdömande av vite - Jonny Engström

15 Hå 1:27. Ovårdad byggnad.

Upphävande av vite - Jonny Engström

16 Odensjö 4:1. Nybyggnad av enbostadshus

Ansökan om förhandsbesked - Jonny Engström

17 Skeen 3:24. Ovårdad byggnad

Föreläggande med vite - Jonny Engström

18 Annerstad 4:44. Nybyggnad av båthus

Ansökan om bygglov i efterhand - Uno Samuelsson

19 Håringe 1:14. Nybyggnad av två stycken fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked - Uno Samuelsson

20 Torg 1:10. Ovårdad byggnad.

Utdömande av vite - Uno Samuelsson

21 Åby 21:1. Nybyggnad av bostadshus

Ansökan om förhandsbesked - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§1 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Erikstad 5:8. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus

· Elinge 8:28. Utdömande av vite för ovårdade byggnader

· Torg 1:10. Utdömande av vite för ovårdad byggnad

§2 Medborgarförslag namge Ringvägen eller den nya bron vid Hångers efter Vera Sandberg

Dnr 2011/2071

Beslut

Miljö- och byggnämnden anser att Vera Sandberg bör uppmärksammas genom att en gata eller plats uppkallas efter henne, men den nya ringvägen bör benämnas Söderleden och Söderbron som tidigare förslagits.

Redogörelse för ärendet

Xxx har lämnat in ett medborgarförslag har inkommit till kommunen i vilket det föreslås att Ringvägen eller den nya bron vid Hångers ska namnges efter Vera Sandberg.

Vera Sandberg föddes år 1895 på Hångers gård i Ljungby. Hon studerade på Chalmers och var då den enda kvinnliga studenten bland i övrigt 500 manliga studenter. År 1917 blev hon Sveriges första kvinnliga civilingenjör. Vera Sandberg har lånat sitt namn till många saker/platser, inte minst på Chalmers. Nu när det ska byggas både ringväg och ny bro över ån Lagan i närheten av Hångers gård föreslår xxx att Vera Sandberg på något sätt blev hedrad även i Ljungby.

Nämnden anser att det är bra förslag att namnge gata eller plats efter Vera Sandberg. Den nya ringvägen och den nya bron ska enligt beslut av miljö- och byggnämnden benämnas vid Söderleden respektive Söderbron. Nämnden anser också att det finns en tydlighet i att vägen benämns vid Söderleden respektive Söderbron eftersom de har en dragning och placering i den södra delen av staden samtidigt som de andra delarna av ringvägssystemet benämns enligt den principen; Östra Ringvägen och Norrleden. Likaså får Söderbron en koppling till vädersträcken i förhållande till staden.

Även om nämnden inte anser att den ovan nämnda vägen och bron bör uppkallas efter Vera Sandberg, så bör ny annan gata eller plats uppkallas efter Vera Sandberg med anledning av den betydelse hon har haft som en föregångare för ett jämställdare samhälle i ett tidigt 1900-tal.

Förvaltningens bedömning

Vera Sandberg bör uppmärksammas genom att en gata eller plats uppkallas efter henne. Den nya ringvägen bör benämnas Söderleden och Söderbron som tidigare förslagits.

§3 Förslag till fortsatt samordnat program för övervakning av luftkvalitet i länets tätorter

Dnr 2011/2295

Yttrande till Kronoberg Luftvårdsförbund.

Beslut

Miljö- och byggnämnden är positiva till ett samordnat luftövervakningsprogram i Kronobergs län med luftvårdsförbundet som samordnare.

Redogörelse för ärendet

Kommunerna i Kronobergs län deltar sedan 2007 i samverkan om kontroll av luftkvaliteten i länets tätorter. Programmet innebär en kombination av mätningar och modellberäkningar. Programmet löper enligt avtal för perioden april 2009 till mars 2012. Luftvårdsförbundet har föreslagit revideringar av programmet och vill ha svar från nämnden om kommunen ärberedd att fortsätta samverkan enligt förslaget.

Enligt 26 § luftkvalitetsförordningen ska varje kommun kontrollera att miljökvalitetsnormerna följs inom kommunen. Länsstyrelsen i Kronobergs län har bedömt att det löpande programmet som drivs i samverkan inom ramen för Luftvårdsförbundet är tillräckligt för att uppfylla förordningen krav på kommunerna i länet.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen är positiv till att samverka enligt förslaget.

§4 Ej utförd besiktning av cistern. Utdömande av miljösanktionsavgift.

Dnr 2011/2028

Fastighet: Skogaryd 2:13 och 2:14

Verksamhetsutövare: Xxx

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att xxx, organisationsnummer xxx, ska betala miljösanktionsavgift på 2000 kronor, för att inte ha utfört återkommande kontroll av cistern inom angivet intervall.

2. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet senast en månad efter att beslutet blivit delgivet.

3. Beslutet får verkställas som en lagakraftvunnen dom efter sista betalningsdagen.

4. Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.


Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 3 och 5 §§ och punkt 6.14.3 förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Redogörelse för ärendet

Vid inspektion den 31 oktober 2011 kunde inte kontrollrapport över återkommande kontroll på cistern uppvisas. Anläggningsansvarig blev underrättad om att snarast skicka en kopia till miljö- och byggförvaltningen. Miljö- och byggförvaltningen har vid tre tillfällen påmint verksamhetsutövaren att inkomma med senaste utförda kontrollrapporten för cistern (id-nummer 922445) på 5 m3. En kontrollrapport inkom den 12 december 2011 och visade att senaste besiktning ägde rum 15 mars 2003. Cisternen har ett kontrollintervall på sex år vilket innebär att den skulle besiktigas senast 15 maj 2009.

Förvaltningens bedömning

Miljösanktionsavgift 2000 kronor ska tas ut på verksamheten.

Motivering

Enligt Naturvårdsverkets föreskrift (2003:24) 8 kapitlet, 6 § ska återkommande kontroll av öppna cisterner med tillhörande rörledningar och rörledningar som tillhör objektgrupperna 1, 3 eller 5 ske med ett intervall av 12 år.

För anordningar som inte uppfyller kravet på korrosionsskydd enligt 5 kapitlet
2 §, ligger i mark och tillhör objektsgrupperna 1, 3 eller 5, eller ligger ovan mark och tillhör objektgrupp 5, gäller att återkommande kontroll ska ske med ett intervall av 6 år.

Enligt förordningen (1998:959) om miljösanktionsavgifter, bilaga 6.14.3 ska en miljösanktionsavgift på 2000 kr betalas för en överträdelse av 8 kapitlet
5 och 6 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24), om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, genom att inte utföra återkommande kontroll inom angivna intervall.

Upplysningar

Verksamhetsutövaren uppmanas om att kontakta förvaltningen för överenskommelse när nästa besiktning ska ske, enligt föreläggande den 12 december 2011.

Vid återupprepad överträdelse kan dubbel miljösanktionsavgift dömas ut.

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§5 Krav på åtgärd av bristfällig avloppsanläggning

Dnr 2010/2075

Upphävande av föreläggande.

Fastighet: Övra Röshult 1:16

Fastighets-

ägare: Xxx och Xxx.

Beslut
Miljö- och byggnämnden upphäver beslutet från den 14 december 2011, § 220.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggförvaltningen meddelade den 5 oktober 2010 fastighetsägaren till Övra Röshult 1:16 att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. Fastighetsägarna fick då ett år på sig att inkomma med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning.

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägaren den 14 december 2011, § 220 om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Övra Röshult 1:16 efter 6 månader från att beslutet delgivits.

Ansökan om avloppsanläggning den 15 december 2011.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägarna har inkommit med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning, föreläggandet kan upphävas.

Motivering

Utsläpp av avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet, enligt miljöbalken (MB) 9 kapitel, 1 § första punkten. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Verksamhetsutövare ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheter påverkar människors hälsa eller miljön negativt, enligt MB 2 kapitlet, 3 §.

Tillsynsmyndigheten har rätten att meddela de föreläggande och förbud som behövs, enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Upplysningar

Om en avloppsanläggning utförs utan tillstånd kan en miljösanktionsavgift tas ut enligt punkt 2.1.1 i bilaga till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och kemikalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet och om att anteckningen i fastighetsregistrets inskrivningsdel ska strykas.

§6 Krav på åtgärd av bristfällig avloppsanläggning

Dnr 2010/1839

Föreläggande med vite.

Fastighet: Skeen 7:3

Fastighets-

ägare: Xxx

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förelägger Xxx med
personnummer xxx-xxx med vite på 60 000 kronor om förbud mot utsläpp av avloppsvattnet till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Skeen 7:3 efter 6 månader från att beslutet delgivits.

2. Beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet är tagit med stöd av 9 och 26 kapitlet §§ 7 och 26 miljöbalken (MB).

Redogörelse för ärendet

Enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter från avloppsinventeringen 1983 saknas slamavskiljare och efterföljande rening på fastigheten. Tekniska förvaltningens VA- och renhållningsavdelning har meddelat att det sker slamtömning på fastigheten. Vilket innebär att det finns någon form av slamavskiljare. En avloppsanläggning som saknar efterföljande rening uppfyller inte dagens miljökrav. Fastigheten ligger drygt 200 meter från Bolmån.

Miljö- och byggförvaltningen meddelade den 26 juli 2010 fastighetsägaren till Skeen 7:3 att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. Fastighetsägaren fick då ett år på sig att inkomma med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning. En påminnelse skickades ut den 28 juli 2011.

Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten den 1 december 2011, några tecken på någon efterföljande rening finns inte. Fastighetsägaren kontaktade miljö- och byggförvaltningen den 5 december 2011, enligt uppgifter finns det en infiltration sedan ungefär sex år tillbaka, tillstånd för denna saknas. Infiltrationen ska enligt uppgifter vara gemensam med Skeen 7:2. Miljökontoret har inga uppgifter om status eller dimensionering på den eventuella efterföljande reningen.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren har haft god tid på sig att inkomma med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning. Förvaltningen bedömer att fastighetsägaren ska föreläggas med vite om avloppsanläggningen inte åtgärdas.

Motivering
Utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet, enligt MB 9 kapitel, 1 § första punkten. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Verksamhetsutövare ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheter påverkar människors hälsa eller miljön negativt, enligt MB 2 kapitlet, 3 §.

Tillsynsmyndigheten har rätten att meddela de föreläggande och förbud som behövs, enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Upplysningar

En ansökan om ändring av befintlig avloppsanläggning ska göras innan förbudet om utsläpp av avloppsvatten kan upphävas.

Om en avloppsanläggning utförs utan tillstånd kan en miljösanktionsavgift tas ut enligt punkt 2.1.1 i bilaga till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och kemikalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§7 Planprogram för Järnvägsområdet i Ljungby stad

Dnr 2011/0545

Godkännande av planprogram.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner planprogrammet med tillhörande samrådsredogörelse. En möjlig gata för annan kommunikation (kommunikationsstråk) enligt skiss daterad den 24 januari 2012, ska beaktas i planarbetet.

Miljö- och byggnämnden beslutar att en eller flera detaljplaner ska upprättas huvudsakligen i enlighet med intentionerna i planprogrammet. I detaljplanen ska det möjliga kommunikationsstråkets dragning framgå.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat planprogram för Järnvägsområdet.

Syftet med planprogrammet är att skapa förutsättningar för ny bebyggelse avsett för centrumändamål i enlighet med centrumplanen antagen 2009.

Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad, den 30 november 2011.
Samrådsmöte har hållits i december 2011 på Garvaren.

Förvaltningens bedömning

Planprogrammet med tillhörande samrådsredogörelse godkänns.

En eller flera detaljplaner ska upprättas huvudsakligen i enlighet med intentionerna i planprogrammet.

Upplysningar

Detaljplaner till följd av planprogrammet hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (PBL).

§8 Detaljplan för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde i Angelstads församling

Dnr 2006/1862

Beslut om utställning.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar om att utställning får ske över detaljplan för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde i Angelstads församling.

2. Detaljplanen medför inte betydande miljöpåverkan därför behöver inte miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägaren till Bolmstad 2:45 (Tallbacken) i Angelstads församling, har inkommit med en begäran om upprättande av detaljplan för fritidshusändamål. I gällande byggnadsplan från 1987 är det förslagna planområdet ”Naturmark”. Planförslaget innebär planläggande av 15 tomter för bostäder på naturmarken. Ny väg kommer att behöva byggas och diket behöver dras om för att kunna bebygga tomterna i planområdets västra del.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydanden miljöpåverkan. Därför har inte miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Detaljplanen har varit föremål för samråd mellan den 7 november – 5 december 2011.

Förvaltningens bedömning

Utställning får ske över detaljplanen. Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.

§9 Planprogram för del av Replösa 4:40 med flera mellan Sickingevägen och Lagaån, söder om John A Lagers väg i Ljungby

Dnr 2011/1515

Godkännande av planprogram.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden godkänner planprogrammet med tillhörande samrådsredogörelse.

2. Nämnden beslutar att en detaljplan ska upprättas i huvudsak i enlighet med intentionerna i planprogrammet.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat planprogram för del av Replösa 4:40 med flera mellan Sickingevägen och Lagaån, söder om John A Lagers väg) i Ljungby.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för gruppbyggda bostäder såsom rad- och parhus upp till två våningar samt att göra Lagaån mer tillgänglig.

Programmet har översiktligt visat på utgångspunkter och mål för planen samt gett möjlighet för närboende att få information om planarbetet. Ett samrådsmöte med berörda sakägare har hållits.

Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Flera fastighetsägare motsätter sig planen helt med hänvisning till att de har blivit lovade att området inte kommer att bebyggas och att den lantliga karaktären ska bevaras.

Plankontoret föreslår att en detaljplan upprättas för område. De frågor som ska belysas i det fortsatta planarbetet är tillgängligheten längs med Lagaån, bebyggelsens höjd och placering, siktlinjer genom planområdet för ovanliggande bebyggelse, arkeologi, geoteknik och trafikstruktur.

En arkeologisk utredning är beställd och ska genomföras innan kommunen beställer en geoteknisk utredning.

Förvaltningens bedömning

Planprogrammet godkänns och en detaljplan bör upprättas i huvudsak i enlighet med intentionerna i plan programmet.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

§10 Detaljplan för väg mellan Karlsro industriområde och väg 25 i Ljungby

Dnr 2009/0179

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen för väg mellan Karlsro industriområde och väg 25 i Ljungby.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat en detaljplan för väg mellan Karlsro industriområde och väg 25 i Ljungby stad, Ljungby kommun. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en ny väg mellan Karlsro industriområde och väg 25 strax väster om trafikplatsen vid Ljungby södra infart i Ljungby stad.

Idag trafikförsörjs Karlsro industriområde via Ringvägen och Viaduktsgatan. För att skapa en genare och tydligare väg till Karlsro industriområde planläggs området mellan Karlsro industriområde och väg 25.

Utställning av planförslaget har skett med fastighetsägare inom området, berörda grannar, kommunala förvaltningar och nämnder, statliga myndig­heter med flera under tiden 8 november – 6 december 2011.

Detaljplanen har behovsbedömts och detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Förvaltningens bedömning

Detaljplanen kan antas.

Upplysningar

Detaljplanen har handlagts med normalt planförförande. Planhandlingarna har inte ändrats sedan utställningen utöver enstaka redaktionella ändringar. Miljö- och byggnämnden föreslås därför anta detaljplanen. Detaljplanen antas av miljö- och byggnämnden i enlighet med delegationsbeslut av kommunfullmäktige, eftersom området finns redovisat i kommunens översiktsplan samt inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

§11 Detaljplan för Ryssby 27:20 och Ryssby 27:15 i Ryssby samhälle

Dnr 2011/0036

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen för Ryssby 27:20 och Ryssby 27:15 i Ryssby samhälle.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägaren till Ryssby 27:20 har ansökt om detaljplaneändring för att i framtiden kunna ansöka om bygglov. Skälet till önskemålet om planändring är att i nuvarande detaljplan är en del av fastigheten planlagd som parkmark. Vare sig kommunen eller Trafikverket har gjort anspråk på parkmarken sedan gällande detaljplan fastställdes på 1950-talet. Tekniska kontoret och Trafikverket har godkänt föreslagen förändring. I samband med översynen av detaljplanen tas även fastigheten Ryssby 27:15 med eftersom deras tomt delvis ligger på det som är planlagt som gatumark.

Planförslaget har varit föremål för samråd och synpunkter har inkommit från länsstyrelsen, E-on och fastighetsägarna till Ryssby 27:88 har inkommit med synpunkter. Med anledning av dessa har planförslaget ändrats på vissa punkter, på vilket fastighetsägarna inom planområdet samt fastighetsägarna till Ryssby 27:88 getts möjlighet att lämna synpunkter. I utlåtandet redogörs för de förändringar som har gjorts av planen.

En behovsbedömning har upprättats och detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Förvaltningens bedömning

Detaljplanen kan antas.

Upplysningar

Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande eftersom den inte bedöms ha ett större allmänt intresse och är av begränsad betydelse. Detaljplanen strider inte mot kommunens översiktsplan, även om området inte finns specifikt redovisat i översiktsplanen. Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen i enlighet med det av fullmäktige antagna reglemente.

§12 Olovligt uppförd byggnad

Dnr 2011/2004

Föreläggande om rättelse vid vite.

Fastighet: Bråna 3:61


Fastighets-

ägare: Xxx

Yttrande: Fastighetsägaren till Bråna 3:61

Beslut

Miljö och byggnämnden avskriver ärendet.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Agunnaryds samhälle cirka 300 meter norr om Agunnaryds kyrka.

En anonym förfrågan inkom till miljö- och byggnämnden den 26 oktober 2011, om bygglov lämnats för de byggnadsarbeten som pågick på carporten på fastigheten Bråna 3:61.

Vid besök på platsen den 2 november 2011 konstaterades det att byggnaden var uppförd.

Byggnaden är en carport och har en öppenarea på cirka 21 m2, vilket kräver bygglov då fastigheten ligger inom detaljplanerat område.

Bygglov har inte sökts för den aktuella åtgärden.

Fastighetsägaren informerades i brev den 14 november 2011 om att carporten som uppförts kräver bygglov och ombads att senast den 28 november 2011 skriftligen förklara varför åtgärderna utförts utan att bygglov sökts.

I telefonsamtal den 25 november 2011 uppgav fastighetsägaren att en mindre carport är uppförd och att den ska tas bort innan den 1 december 2011. Carporten uppgavs vara uppförd för förvaring av material till fastighetsskötsel, så som gräsklippare med mera.

Vid besök på platsen den 10 januari 2012 konstaterades det att byggnaden fortfarande stod kvar på platsen. Inga rivningsarbeten hade påbörjats. Byggnaden verkar användas för bilparkering.

Fastighetsägaren har informerats i e-post den 10 januari 2012 att ärendet kommer behandlas vid miljö- och byggnämndens sammanträde enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) om tillsyn och påföljder.

Fastighetsägaren svarade i e-post den 10 januari 2012 att byggnaden ska tas bort innan miljö- och byggnämndens sammanträde den 1 februari 2012 och att han meddelar miljö- och byggförvaltningen när den är riven.

Vid besök på platsen den 31 januari 2012 konstaterades att byggnaden har tagits bort.

Förvaltningens bedömning

Är byggnaden borttagen innan nämndens sammanträde, avskrivs ärendet utan åtgärd. Skulle byggnaden stå kvar ska beslut om rättelseföreläggande tas.

Motivering

Om det enligt 11 kapitlet 20 § på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande). Enligt 11 kapitlet 37§ (PBL) får ett sådant föreläggande förenas med vite.

Nämnden bedömer att lov inte kan ges för den aktuella åtgärden med hänsyn till den allmänna lämpligheten enligt 2 kapitlet (PBL).

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet.

§13 Ovårdade byggnad

Dnr 2010/2474

Upphävande av vite.

Fastighet: Hå 1:27

Fastighets-

ägare: Xxx

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver beslut från den 15 december 2010 § 245.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggnämnden har det inkommit klagomål om ovårdade byggnader på fastigheten Hå 1:27.

Vid besök på platsen den 3 juni 2010 konstaterades att en äldre byggnad på fastig­heten under en längre tid har varit utan underhåll och kraftigt börjat förfalla.

Tidigare fastighetsägare uppmanades om att lämna en skriftlig redogörelse för vilka åtgärder som planeras vidtas med byggnaden. Tidigare fastighetsägare meddelade muntligen den 1 september 2010 att det finns planer på att sälja fastigheten.

Fastigheten såldes och en ny ägare tillträdde den 13 oktober 2010.

Den nya fastighetsägaren uppmanades i brev den 28 oktober 2010 att lämna en skriftlig redogörelse för vilka åtgärder som planeras vidtas med byggnaden.

Fastighetsägaren har i brev inkommit den 19 november 2010 meddelat att fastigheten ska rivas under 2011-2012. Till den tidpunkt då rivningsarbetena påbörjas ska trasiga fönster och dörrar spikas igen samt möbler och en kakelugn som ska bevaras tas om hand. Fastighetsägaren kan på grund av tidsbrist inte ange när rivningen ska påbörjas.

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägaren om att byggnaden ska vara riven och rivningsmaterialet bortforslat senast den 31 augusti 2011. Förläggandet var inte förenat med ett vite.

Fastighetsägaren lämnade den 1 juli 2011 in en rivningsanmälan till miljö- och byggförvaltningen. Syn på platsen hölls under november 2011 där det konstaterades att byggnaden var riven.

Förvaltningens bedömning

Ärendet ska avskrivas.

Upplysningar

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§14 Nybyggnad av enbostadshus

Dnr 2011/2065

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Odensjö 4:1


Sökande:
Xxx

Yttrande: Fastighetsägaren till Odensjö 2:12.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Odensjö vid Bolmens sydvästra strand.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett riksintresseområde för friluftsliv och är även utpekat som ett område med stora naturvärden. Enligt ett tillägg till översiktsplanen ligger platsen dessutom inom ett LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge).

Miljö- och byggnämnden har den 14 december 2011, § 234, meddelat dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.

Länsstyrelsen har den 3 januari 2012 beslutat att inte överpröva dispensen.

Platsen som föreslås bebyggas utgörs av åkermark. Tomten planeras att avstyckas med en yta om 2500 kvadratmeter, 40 x 62,5 meter enligt redovisad situationsplan.

Tomten planeras vara belägen i fastighetsgräns mot Odensjö 4:2 och Odensjö 2:28 samt cirka 30 meter från strandkanten.

Länsekologen har muntligen meddelat att han inte har något emot förslaget.

Fastighetsägaren till Odensjö 2:12 har muntligen och i brev den 15 december 2011 påpekat att vägen som tomten planeras att angöra till ligger på dennes mark.

Den 17 januari meddelade sökanden på telefon att angöring till tomten ska ske genom servitut på fastigheten Odensjö 2:12.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan kan lösas.

Förvaltningens bedömning

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.

Den föreslagna byggnationen bedöms inte påtagligt att skada det aktuella riksintresset.

Motivering

Att ett område är av riksintresse betyder att området ska skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära påtaglig skada på riksintresset.

Nämnden bedömer att den föreslagna byggnationen inte påtagligt kommer att skada det aktuella riksintresset. Nämnden gör också bedömningen att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör förhandsbeskedet att gälla.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har meddelats.

Ansökan om tillstånd för att anordna avloppsanläggning ska lämnas in i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Avgift: 5 005 kronor. Faktura skickas separat.

Fastighetsägarna till Odensjö 1:4, 1:35, 2:28, 2:30, 3:12, och 4:2 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren till Odensjö 2:12, 4:1 underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§15 Ovårdad byggnad

Dnr 2011/1735

Föreläggande med vite.

Fastighet: Skeen 3:24


Fastighets-

ägare: Xxx

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger Xxx, organisationsnummer xxx-xxx, vid ett vite om 5000 kronor, om att senast 3 veckor efter delgivning av beslutet inkomma skriftligt med följande handlingar:

· Byggnadens nuvarande och framtida användning.

· Vilka renoveringsåtgärder som planeras i dagsläget.

· När dessa renoveringsåtgärder planeras vara färdigställda.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggnämnden har inkommit en anmälan om att byggnaden på fastigheten Skeen 3:24 är ovårdad.

Vid besök på platsen den 27 maj 2011 konstaterades att byggnaden under en längre tid varit utan underhåll. Fasadbeklädnaden på byggnaden har flera skador till följd av skadade hängrännor och stuprör. Fasadmaterial saknas på flera ställen. Färgskikt på såväl fönster, dörrar och fasad är i dåligt skick.

Detta har tillsammans med bristande vattenavledande byggnadsdelar bidragit till omfattande röta. I synnerhet i fönsterpartier såsom bågar, droppbrädor och foder runt om byggnaden. Fönsterglas saknas helt i flera fönsterbågar.

Även taket är i dåligt skick.

Det noterades också att tomten och angränsande fastighet var nedskräpad.

Fastighetsägaren ombads i brev den 6 juli 2011 att inkomma med en skrivelse till miljö- och byggnämnden om vilka åtgärder som planeras med byggnaden och inom vilken tid dessa åtgärder ska utföras.

Fastighetsägaren inkom med en skrivelse, e-post den 11 september 2011 där det framgick att de kommer att utföra vissa renoveringar på fastigheten innan vintern, byta tak samt en del fasader.

Fastighetsägaren ombads på nytt i brev den 20 juli 2011 att i detalj redovisa vilka åtgärder som ska utföras och vid vilket datum detta skulle vara färdigställt.

Någon skrivelse från fastighetsägaren inkom inte varpå miljö- och byggförvaltningen kontaktade fastighetsägaren på telefon den 5 oktober 2011.

Fastighetsägaren uppgav att de inte fått miljö- och byggnämndens senaste skrivelse från den 20 juli. Överenskommelsen på telefon blev att redogörelsen skulle skickas in vecka 41 2011.

Någon redogörelse inkom inte. Ett brev skickades på nytt den 10 november 2011 där fastighetsägaren senast den 20 november 2011 skulle redovisa uppgifterna.

Några ytterligare uppgifter har inte inkommit.

Vid besök på platsen den 5 januari 2012 konstaterades det att inga yttre åtgärder vidtagits på byggnaden.

Kontorets bedömning

För fortsatt handläggning av ärendet bör nedanstående uppgifter redovisas skriftligt:

· Byggnadens nuvarande och framtida användning.

· Vilka renoveringsåtgärder som planeras i dagsläget.

· När dessa renoveringsåtgärder planeras vara färdigställda.

Föreläggandet bör förenas med ett vite.

Motivering

Enligt 8 kapitlet 14 § ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§16 Nybyggnad av båthus/förrådsbyggnad.

Dnr 2011/1557

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder.

Fastighet: Annerstad 4:44


Sökande:
xxx

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av båthus/förrådsbyggnad enligt ritning inkommen den 27 oktober 2011.

2. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL 1987:10) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 4 x 816 kronor och blir
3 264 kronor (tretusentvåhundrasextiofyra kronor). Byggnadsavgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

3. Förslag till kontrollplan ska omgående inlämnas till nämnden.

4. Kontrollansvarig krävs inte enligt plan- och byggförordningens (PBF 2011:238) 7 kapitel 5 § punkt 3.

Redogörelse för ärendet

Byggnaden ligger intill Bolmån cirka 900 meter sydväst om Annerstads kyrka.

Flera muntliga klagomål samt en skriftlig anmälan har inkommit till miljö- och byggnämnden om att ett gammalt båthus har rivits och att en ny byggnad håller på att uppföras på samma plats. De som anmält upplever att byggnaden kommer att användas som fritidshus.

Någon ansökan om bygglov innan arbetena påbörjades har inte gjorts.

Miljö- och byggförvaltningen har den 22 juli 2011 skickat ett brev till fastighetsägaren med uppmaning om att upphöra med arbetena eftersom bygglov och dispens från strandskyddsförordnandet saknas.

Platsen har besökts den 27 juli 2011. Vid besöket kunde konstateras att en byggnad höll på att uppföras. Regelstommen visade att plats för flera fönster och dörrar var gjorda. Gaveln mot ån var försedd med beslag för skjutdörrar. Den tidigare möjligheten att ”köra in båten” i byggnaden hade ändrats genom att marken har fyllts upp och golv lagts in.

Om en byggnad rivs och en ny byggnad uppförs på samma plats krävs bygglov.

Normalt kan bygglov beviljas om byggnaden fortsatt ska ha samma användning som tidigare. I det aktuella fallet tydde de pågående arbetena på att byggnaden kunde få en annan användning än båthus. Ligger byggnaden på strandskyddat område krävs dessutom dispens från strandskyddsförordnandet.

Fastighetsägaren har den 29 augusti 2011 lämnat in en förklaring till miljö- och byggnämnden. Eftersom byggnaden var i dåligt skick revs byggnaden och en ny grund uppfördes. Arbetena påbörjades våren 2011, före den 2 maj 2011.

Ansökan om bygglov och även strandskyddsdispens inkom den 3 oktober 2011. Bygglovsansökan bedömdes som komplett den 27 oktober 2011 då den kompletterats med en ritning som visar ett annat utförande än den pågående byggnationen. Det nu inlämnade förslaget redovisar en byggnad som inte har några fönster utan endast två dörrar och en port på gaveln mot ån. Porten är heller inte försedd med fönster.

Byggnadens storlek är cirka 45 m2.

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelades den 23 november 2011, § 207. Länsstyrelsen har den 8 december 2011 beslutat att inte överpröva strandskyddsdispensen.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna lämnas för det utförande och den användning som redovisats på ritningen som inkommit den 27 oktober 2011, och det som angivits i ansökan om bygglov (båthus).

Byggnadsavgift ska tas ut enligt den äldre plan- och bygglagen (PBL 1987:10) och bestämmas till 4 x 816 = 3 264 kronor.

Motivering

Bedömningen görs att byggnadens utformning och placering uppfyller kraven enligt 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Eftersom arbetena utförts olovligt, ska ärendet avseende den del som berör påföljder och ingripande, behandlas enligt plan- och bygglagens (PBL 2010:900) 11 kapitel 5 §. Enligt övergångsbestämmelserna i PBL punkt 3 ska för överträdelser som ägt rum före den 2 maj 2011 äldre bestämmelser tillämpas (PBL 1987:10).

Enligt PBL 1987:10 gäller följande:

Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska en byggnadsavgift tas ut enligt 10kapitlet 4§.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyragångerden avgift (i detta fall 816 kronor) som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats vid den aktuella tidpunkten för byggnationen. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp (42400/20 = 2 120 kronor).

Om överträdelsen är liten, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges.

Enligt 10 kapitlet 9 § ska byggnadsavgiften tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare av fastigheten.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked har lämnats kommer en byggsanktionsavgift på 21400 kronor att tas ut.

Med anledning av att byggnaden ligger inom strandskyddat område får byggnaden inte ändras. Om en eventuell framtida ändring skulle planeras så måste denna prövas via en dispensansökan. Miljöbalken 7 kap. 15 §.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Annerstad 1:3, 3:1, 4:40, 4:42 och 4:46 underrättas om beslutet.

Avgift för bygglov: 2 950 kronor (faktura sänds separat).

Sökande underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§17 Nybyggnad av två enbostadshus

Dnr 2011/2064

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Håringe 1:14


Sökande:
Xxx

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av två enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger på nordöstra spetsen av Bolmsö och helt inom strandskyddat område.

Förslaget innebär nybyggnad av två stycken enbostadshus där tomterna planeras att styckas av och få en storlek på cirka 2 000 m2 vardera.

De planerade tomterna ligger i omedelbar anslutning till två avstyckade och bebyggda fastigheter. En gemensam infiltrationsanläggning planeras att anläggas utanför tomterna.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som är av riksintresse för friluftslivet samt har mycket stora naturvärden - klass II.

Dessutom ligger platsen inom ett område som är av intresse enligt kulturmiljöprogrammet. Riktlinjerna är att ny bebyggelse bör anslutas till existerande husgrupperingar och med stor hänsyn tagen till kulturlandskap och fornlämningsmiljöer.

Länsekologen har inget emot förslaget. Av yttrandet framgår att där tomterna är utlagda är det idag hyggesvegetation med en del sly av rönn, björk, ek, gran samt diverse trivialarter.

Fastighetsägarna till fastigheterna Håringe 1:15, 1:19 och 1:20 har beretts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Nämnden meddelade dispens från strandskyddsförordnandet den 14 december 2011, § 236. Länsstyrelsen har den 3 januari 2012 beslutat att inte överpröva dispensen.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna påräknas för nybyggnad av två stycken enbostadshus.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Den föreslagna byggnationen bedöms inte heller påtagligt skada det aktuella riksintresset.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte vitas innan bygglov och startbesked har lämnats.

Om en åtgärd påbörjas innan lov och startbesked har meddelats i beslut kommer en byggsanktionsavgift tas ut. Byggsanktionsavgiften för att utan startbesked påbörja en åtgärd med en bruttoarea överstigande 300 m2 är 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per m2. Exempel – bruttoarea på 325 m2 skulle leda till en sanktionsavgift på 385000 kronor.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 4 793 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till fastigheterna Håringe 1:15, 1:19, 1:20, 1:24, 3:1 och 3:19 underrättas om beslutet.

§18 Nybyggnad av enbostadshus.

Dnr 2011/1935

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Åby 21:1


Sökande:
Xxx

Yttrande: Fastighetsägarna till Åby 2:36, 3:31, 3:63 och 3:75 samt länsekologen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 400 meter sydöst om Åbyskolan i Lagan och väster om Skålån. Platsen ligger helt inom strandskyddat område.

Förslaget innebär nybyggnad av ett mindre enbostadshus där tomten inte är planerad att avstyckas. Byggnaden är tänkt att placeras i direkt anslutning till de övriga byggnaderna på gården, cirka 30 meter norr om bostadshuset och öster om tillfartsvägen till gården. Platsen består av åkermark. Förslaget är föranlett av ett generationsskifte på gården.

Beroende på att tillfartsvägen till gården har en allé som omfattas av biotopskydd har tillfarten till den nya tomten valts att ske från vägen som går fram till en befintlig pumpstation öster om platsen.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har stora naturvärden – klass III.

Länsekologen har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till fastigheterna Åby 2:36, 3:31, 3:63 och 3:75 har inget emot förslaget.

Avloppet planeras att anslutas till kommunens ledningsnät vid den befintliga pumpstationen.

Nämnden meddelade dispens från strandskyddsförordnandet den 23 november 2011, § 210. Länsstyrelsen har den 19 december 2011 beslutat att inte överpröva dispensen.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Omedelbart norr och söder om tomtplatsen finns fornlämningar som utgörs av bytomt/gårdstomt. Ingrepp i dessa områden får inte göras utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Några åtgärder får inte vitas innan bygglov och startbesked har lämnats.

Om en åtgärd påbörjas innan lov och startbesked har meddelats i beslut kommer en byggsanktionsavgift tas ut. Byggsanktionsavgiften för att utan startbesked påbörja en byggnad med en bruttoarea om högst 150 m2 är 22000 kronor.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 4 793 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till fastigheterna Åby 1:11, 2:12, 2:36, 3:31, 3:42, 3:63 och 3:75 underrättas om beslutet.

§19 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 6 december 2011 till den 23 januari 2012.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2011-12-08. Tillstånd att anordna offentliga nöjes- och danstillställningar, auktioner, konferenser, mässor, föreläsningar m.m. på Dansrestaurang Kajutan, Diskotek Metz, Brasseriet, Puben, C-salen, utsikten och B-salen Biografen, Garvaren Ljungby.§20 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 6 december till den 23 januari 2012.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis