Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2012-02-29

Sammanträde 2012-02-29

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Lars Nordqvist (M)

Ärenden

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse:

3 Aktivitetsplan för jämställdhetsarbete.

Antagande av ny aktivitetsplan för 2012-2014 - Anna Aracsy

4 Verksamhetsberättelse 2011

5 Dispens enligt strandskyddsförordningen

Delegation bygglovshandläggare - Anna Andersson

6 Tillsynsplan 2011. Uppföljning av tillsynsplan och kontrollplanen.

Godkännande av redovisning - Ann-Sofi Persson

7 Vattenförsörjningsplan - Remiss från länsstyrelsen

Yttrande till länsstyrelsen - Henrik Johansson

Information och frågor - Diverse

Miljö:

8 Laxen 2. Ej utförd kontroll av cistern.

Utdömande av miljösanktionsavgift - Thomas Hultqvist

9 Ljunga Prästgård 1:1. Utökning Södra Ljunga reningsverk

Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultqvist

Information och frågor - Miljö

* Information kring strandskydd - Länsekolog Ingvar Nilsson
ca 1 tim

Plan:

10 Del av Bolmstad 2:44 Ändring av gatunamn.

Beslut om namnändring - Henrik Johansson

11 Detaljplan kvarteret Violen

Beslut om granskning - Henrik Johansson

12 Detaljplan kvarter Kämpen.

Beslut om planuppdrag - Anna Aracsy

Information och frågor - Plan

Bygg:

13 Hovdinge 4:9. Nybyggnad av enbostadshus

Ansökan om förhandsbesked - Uno Samuelsson

14 Skärvö 1:57 Nybyggnad av transformatorstation

Ansökan om strandskyddsdispens - Sarah Cederström

15 Hångers 3:11. Nybyggnad enbostadshus

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

16 Åbo 1:7. Nybyggnad av lagerlokal

Ansökan om bygglov- Sarah Cederström

Information och frågor - Bygg

17 Meddelanden

18 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§21 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som tillkommer:

· Viggsjö 1:2 Nybyggnad av enbostadshus och garage. Upphävande av vite

· Ändring av datum för miljö- och byggnämndens sammanträde i juni 2012.

§22 Aktivitetsplan för jämställdhetsarbete 2012-2014

Dnr 2012/0133

Beslut om antagande och godkännande av uppföljning.

Beslut

· Miljö och byggnämnden godkänner redovisad uppföljning av aktivitetsplan 2010-2011.

· Nämnden antar aktivitetsplanen för jämställdhetsarbetet 2012-2014.

Redogörelse för ärendet

Enligt diskrimineringslagen ska varje arbetsgivare med minst 25 anställda vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan. I Ljungby kommun ska samtliga förvaltningar upprätta en gemensam jämställdhetsplan vart tredje år. Varje förvaltning ta fram en aktivitetsplan för jämställdhetsarbetet som nämnden antar tillsammans med uppföljningen av föregående års jämställdhetsarbete. Kommunstyrelsen antar verksamhetsplanen för jämställdhet i dess helhet.

Verksamhetsplanen för jämställdhet utgår från den europeiska deklarationen för jämställdhet, diskrimineringslagen, Sveriges jämställdhetspolitiska mål, Ljungby kommuns verksamhetsidé samt Ljungby kommuns arbetsgivarpolitiska program.

Förvaltningens bedömning

Redovisning av aktivitetsplanen för jämställdhetsarbetet 2010-2011 kan godkännas och aktivitetsplanen för 2012-2014 kan antas.

§23 Miljö- och byggnämndens verksamhetsberättelse 2011

Dnr 2012/0180

Beslut om godkännande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2011, daterad den 15 februari 2012.

Redogörelse för ärendet

Årsredovisningen ska redovisa 2011 års verksamhet och ekonomiska resultat. Varje nämnd ska lämna en kortfattad beskrivning av:

· nämndens/förvaltningens ansvarsområde

· bedriven verksamhet, viktiga händelser och verksamhetsförändringar

· väsentliga budgetavvikelser

· investeringsredovisning

· framtiden

· mål och måluppfyllelse.

Verksamhetsberättelsen ska lämnas till ekonomi kontoret.

Förvaltningen har i verksamhetsberättelse daterad den 15 februari 2012 lämnat en kort beskrivning över året som gått.

Förvaltningens bedömning

Verksamhetsberättelsen för 2011, daterad 15 februari 2012 godkänns.

§24 Redogörelse för ärendet

Dnr 2012/0200

Vidaredelegation enligt strandskyddsförordnandet för byggnation av transformatorstationer/nätstationer med mera

Beslut om vidaredelegation.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera beslutanderätten för att meddela dispens från strandskyddsförordnandet vid ny lokalisering av transformatorstationer/nätstationer eller liknande byggnad som tillgodoser ett angeläget allmänt intresse.

2. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott får i uppdrag att besluta i dessa typer av ärenden.

3. Förvaltningschefen får i uppdrag att vidaredelegera till behörig delegat.

Beslutet är fattat med stöd av kommunallagen 6 kapitlet, 33 och 34 §§ samt

miljöbalkens 7 kapitel, 15 och 18 §§.

Miljö- och byggnämnden har i beslut den 12 december 2000, § 263 och den 16 december 2003, § 216 samt den 26 januari 2005, § 3 delegerat vissa typer av ärenden till arbetsutskottet och förvaltningschefen.

För att minska antalet ärenden till nämnden föreslås att arbetsutskottet och förvaltningschefen får i uppdrag att vidaredelegera beslut om dispens från strandskyddsförordnandet vid ny lokalisering av transformatorstationer/nätstationer som är för allmänt ändamål.

Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas och redovisas vid nästkommande nämndssammanträde.

Förvaltningens bedömning

För en snabbare och enklare hantering i ärendeflödet föreslås att ärenden vidaredelegeras.

§25 Uppföljning av, tillsynsplanen enligt miljöbalken och kontrollplanen enligt livsmedelslagen för år 2011

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av miljöavdelningens uppföljning av tillsyns- och kontrollplan för 2011.

Redogörelse för ärendet

I miljöbalken och livsmedelsverkets kungörelse finns krav på att en verksamhetsplan ska upprättas årligen. Verksamhetsplanen ska avgöra vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras det kommande året. Efter årets slut ska verksamhetsplanen följas upp och utvärderas.

För år 2011 upprättades en kombinerad behovsutredning samt tillsyns- och kontrollplan inom miljöbalkens och livsmedelslagens område, som antogs av nämnden den 16 februari 2011.

Ett dokument har sammanställts som redovisar hur tillsynsplanen för år 2011 har efterlevts. Dokumentet innehåller en sammanfattning över den tillsyn och de projekt som bedrivits under året.

Förvaltningens bedömning
Redovisningen av miljöavdelningens uppföljning av tillsyns- och kontrollplan för 2011 kan godkännas.

§26 Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län

Dnr 2010/0307

Yttrande till länsstyrelsen ärendenummer 537-625-2010

Yttrande

Ljungby kommun anser att förslaget till vattenförsörjningsplan för hela länet med kommunvisa fördjupningar är väl genomarbetat. Planen kommer att utgöra ett värdefullt planeringsunderlag för kommunens olika verksamheter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster med mera.

Ljungby kommun anser att rätt vattentillgångar är prioriterade i kommunen, att beskrivningen av hot och risker är väl utförd och att den befintliga vattenförsörjningen är korrekt beskriven.

Ljungby kommun ställer sig bakom budskapet som läggs fram i förslaget till vattenförsörjningsplanen.

Redogörelse för ärendet

Utkast till vattenförsörjningsplan var på remiss under våren 2010. Remissvaren innehöll en hel del synpunkter som har lett till korrigeringar och kompletteringar. Vattenförsörjningsplanen skickas därför ut på en ny remissrunda.

Länsstyrelsen har i samarbete med arbetsgrupper hos kommunerna tagit fram ett förslag till en regional vattenförsörjningsplan. Förslaget har sammanställts i två rapporter; en huvudrapport och en kommunöversikt.

I huvudrapporten finns beskrivning av tillvägagångssätt, sammanfattning och vattentillgångar i kommunerna som är av värde för framtida vattenförsörjning, prioriterade vattentillgångar. I kommunöversikten finns fördjupad beskrivning av vattenförsörjningen och de prioriterade vattentillgångarna. Länsstyrelsen vill gärna att kommunen i yttrandet särskilt beaktar om:

· rätt vattentillgångar är prioriterade i kommunen

· något saknas vid beskrivningen av hot och risker

· befintlig vattenförsörjning i kommunen har beskrivits på rätt sätt

· om kommunen kan ställa sig bakom budskapet i förslaget.

Upplysningar

Tekniska förvaltningens VA - och renhållningsavdelning har lämnat synpunkter, vilka har arbetats in i yttrandet

Länsstyrelsen och tekniska förvaltningen underrättas om beslutet.

§27 Ej utförd kontroll av cistern

Dnr 2011/2027

Utdömande av miljösanktionsavgift.

Fastighet: Laxen 2

utövare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att XXX, organisationsnummer XX, ska betala miljösanktionsavgift på 2000 kronor, för att inte ha utfört återkommande kontroll av cistern inom angivet intervall.

2. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet senast trettio dagar efter att beslutet blivit delgivet enligt särskild betalningsuppmaning från dem.

3. Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 3 och 5 §§ och punkt 6.14.3 förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Redogörelse för ärendet

Vid inspektion den 17 november 2011 kunde inte kontrollrapport över återkommande kontroll på cistern uppvisas. Anläggningsansvarig blev underrättad om att snarast skicka en kopia till miljö- och byggförvaltningen. Enligt Naturvårdsverkets föreskrift om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor skulle denna typ av cistern ha kontrollerats senast den 1 juli 2006. Detta påpekades till ansvarig redan 2004 av miljö- och byggförvaltningen. Ytterligare påminnelser har gjorts men då inga kontrollrapporter kan uppvisas på cisternerna är det att anse som att en kontroll inte utförts.

Förvaltningens bedömning
Miljösanktionsavgift kan dömas ut.

Motivering

Enligt Naturvårdsverkets föreskrift (2003:24) 8 kapitlet, 6 § ska återkommande kontroll av öppna cisterner med tillhörande rörledningar och rörledningar som tillhör objektgrupperna 1, 3 eller 5 ske med ett intervall av 12 år. En förstagångskontroll vid införandet av föreskriften skulle ha utförts senast den
1 juli 2006.

Anordningar som inte uppfyller kravet på korrosionsskydd enligt 5 kapitlet 2 § och ligger i mark och tillhör objektsgrupperna 1, 3 eller 5 eller ligger ovan mark och tillhör objektgrupp 5 gäller att återkommande kontroll ska ske med ett intervall av 6 år.

Enligt förordningen (1998:959) om miljösanktionsavgifter, bilaga 6.14.3 ska en miljösanktionsavgift på 2000 kr betalas för en överträdelse av 8 kapitlet 5 och 6 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor genom att inte utföra återkommande kontroll inom angivna intervall.

Upplysningar

En kontroll av cisternen ska genomföras omgående även om miljösanktionsavgift döms ut.

Vid återupprepad överträdelse kan dubbel miljösanktionsavgift dömas ut.

Besiktning ska utföras även när sanktionsavgift utdömts.

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§28 Utökning av Södra Ljunga reningsverk

Dnr 2011/2192

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Ljunga Prästgård 1:1

Sökande: Ljungby kommun, tekniska förvaltningen, 341 83 Ljungby

Beslut

1. Miljö och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnadet för utvidgning av reningsverkets fastighet, enligt 7 kapitlet 18b och 18c §§ punkt 4 miljöbalken.

2. Fastighetsregleringen ska utföras enligt inkommen ansökan.

3. När åtgärderna har utförts ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 30 november 2011.

Platsen ligger inom strandskyddat område för Prästebodaån cirka 10 kilometer sydost om Ljungby. Strandskyddet för Prästebodaån är 100 meter inåt land och i vattnet.

Förslaget innebär en utökad fastighet västerut i riktning från vattnet för att omfatta de behov som utökning av reningsverkets funktion innebär. I dagsläget innebär det att en väg anläggs för att kunna utföra service och liknande på reningsverket. I framtiden kan det även bli aktuellt att uppföra en byggnad beroende på vilken teknik som väljs.

Strandskyddets syften tillgodoses på lång sikt även om fastigheten utökas den mindre yta som anges i ansökan.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl.

· Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.

· Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Förvaltningens bedömning
Strandskyddsdispens kan lämnas.

Motivering

Den mindre yta som fastigheten föreslås utvidgas med enligt ansökan bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Vidare bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras på ett oacceptabelt sätt.

Utökning av fastigheten innebär att reningsverket kan byggas till och få en bättre funktion vilket bidrar till en bättre status på vattnet i Prästebodaån och en positiv inverkan på växt- och djurlivet.


Särskilt skäl till dispensen är att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet, som inte kan genomföras utanför befintligt område.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Avgift: 2100 kronor. Faktura sänds separat.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§29 Gatunamn för del av Bolmstad 2:44 vid Bolmstad hamn

Dnr 2010/2723

Ändring och fastställande av gatunamn.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner att gatunamnet Fiskareåkern ändras till Solbacken.

Redogörelse för ärendet

Den 16 februari 2011 fastställde miljö- och byggnämnden gatunamnet för det planlagda området som utgör en del av Bolmstad 2:44 i Angelstads församling, till Fiskareåkern. Gatunamnet fastställdes efter förslag från tekniska förvaltningen.

Samfällighetsföreningen Solbacken har inkommit med en begäran om att gatunamnet ändras till Solbacken. Tekniska förvaltningen har inga synpunkter på namnändringen.

Förvaltningens bedömning
Det inte finns några hinder för att gatunamnet ändras. Föreslår att gatunamnet ändras till Solbacken.

§30 Detaljplan för kvarteret Violen med flera i Ljungby stad

Beslut om granskning.

Beslut

1. Miljö och byggnämnden beslutar att granskning får ske över detaljplanen för kvarteret Violen med flera i Ljungby stad.

2. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför planen inte behöver miljöbedömas och ingen miljökonsekvensbeskrivning upprätts

Redogörelse för ärendet

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Violen med flera i Ljungby stad har upprättats. Planuppdrag gavs av miljö- och byggnämnden i juni 2011 och ett planavtal har upprättats med ICA Maxi som reglerar kostnaderna för upprättandet av detaljplanen. Detaljplanen var föremål för samråd under tiden den 20 januari – 14 februari 2012. Detaljplanen har upprättats av en konsultfirma, Norconsult i Göteborg.

Syftet är bland annat att möjliggöra för fler parkeringsplatser för ICA Maxi på det före detta järnvägsområdet. I detaljplanen skapas möjlighet för en ny anslutning från Ågårdsvägen till ICA Maxi genom en cirkulationsplats. Parallellt med Ågårdsvägen föreslås en gång- och cykelväg. Bostadshuset på fastigheten Violen 10, får ändrad användning från bostadsändamål till handel och blir en del av handelsområdet. Längs med Drottninggatan skapas möjlighet för en lastzon för att undvika att lastbilar backar in på Vinkelgatan som delvis är en gång- och cykelväg. Lastzonen är för lastning och lossning till butikslokalerna som inhyser elektronik- och skobutik i planområdets västra del. ICA Maxi har sin lastning och lossning i befintligt läge med infart från Ågårdsvägen. För skapande av lastzonen ska tillbyggnaden mot Drottninggatan rivas. Byggrätten utökas kring de befintliga byggnaderna för att möjliggöra en flexibilitet för framtiden. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Förvaltningens bedömning
Detaljplanen bedöms inte medför betydande miljöpåverkan och granskning av planen kan ske.

Upplysning

Detaljplanen handläggs med normalt planförförande.

§31 Detaljplan för del av kvarteret Kämpen nordväst om Ljungby lasarett

Beslut om planuppdrag.

Beslut
Miljö och byggförvaltningen beslutar att:

1. Planavdelningen får i uppdrag att upprätta en detaljplan för
Kämpen 2 i Ljungby.

2. Plankostnaden regleras i planavtal med den sökande.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägaren till Kämpen 2 har ansökt om ändring av detaljplanen.

Syftet med att ändra en del av detaljplanen för kvarteret Kämpen är att fastigheten Kämpen 2 ska kunna användas för bostadsändamål. I gällande detaljplan P86/15 får fastigheten användas för allmänt ändamål.

Översiktsplanen anger ingen direkt uttalad markanvändning för planområdet, den visar bara aktuell användning i kvarteret när översiktsplanen arbetades fram.

I den fortsatta planeringen ska bland annat frågan om parkeringsmöjligheter samt byggnadshöjd utredas.

Ärendet har behandlats i kommunens projektgrupp.

Plankostnaden regleras i planavtal med den sökande.


Förvaltningens bedömning
Plankontoret ser inga hinder att upprätta en detaljplan för Kämpen 2 i Ljungby.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 § PBL. Detaljplanen är inte av principiell betydelse eller av stor vikt, varför antagandet av detaljplan bedöms kunna göras av miljö- och byggnämnden.

§32 Nybyggnad av enbostadshus samt garage/uthus

Dnr 2012/0026

Nybyggnad av enbostadshus samt garage/uthus
Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Hovdinge 4:9


Sökande:
XXX & XXX

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage/uthus.


Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Hovdinge, cirka tre kilometer väster om Ljungby och cirka 500 meter väster om den allmänna vägen mot Angelstad.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage. Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 9000 m2.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Fastighetsägarna till Hovdinge 4:32 och Kvänslöv 3:17 har inget mot förslaget.

Fastighetsägarna till Hovdinge 4:7, 4:9, 4:10, 4:11, 4:12, 4:13, 4:17, 4:33 och Kvänslöv 3:31 har fått tillfälle att yttra sig över förslaget men inte svarat.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna påräknas för nybyggnad av enbostadshus och garage.


Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte vitas innan bygglov och startbesked har lämnats.

Om en åtgärd påbörjas innan bygglov har sökts och därmed också har påbörjats innan startbesked har meddelats, kommer byggsanktionsavgifter att tas ut enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kapitel. De sammanlagda byggsanktionsavgifterna storlek är beroende på byggnadens storlek. Sanktionsavgifterna för till exempel ett enbostadshus med en sanktionsarea på 200 m2 skulle bli cirka 291500 kronor. För en större byggnad blir sanktionsavgifterna avsevärt dyrare.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 5 848 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägaren till Hovdinge 4:9 delges beslutet.

Fastighetsägarna till fastigheterna Hovdinge 4:7, 4:9, 4:10, 4:11, 4:12, 4:13, 4:17, 4:33 och Kvänslöv 3:31 underrättas om beslutet.

§33 Nybyggnad av transformatorstation

Dnr 2011/2265

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Skärvö 1:57

Sökande: E.ON Elnät Sverige AB, Box 8056, 300 08 Halmstad

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Miljö och byggförvaltningen meddelar dispens från strandskyddsförordnandet medges för nybyggnad av en transformatorstation enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom 8 december 2011.

Platsen ligger på Skärsjöns östra sida, cirka 4 kilometer sydväst om byn Torpa och helt inom strandskyddat område. Strandskyddet för Skärsjön är 100 meter inåt land.

Förslaget innebär nybyggnad av transformatorstation på cirka 3 m2. Byggnaden placeras 4 meter sydöst om vägkanten.

Enligt kommunens översiktsplan har området inga utpekade intresseområden.

Sökanden har i sin ansökan angivit som särskilt skäl att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området samt att en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering gör att området är väl avskilt från området närmast strandlinjen.

Länsekologen har muntligen den 6 februari 2012 meddelat att han inte har något emot förslaget.

Förvaltningens bedömning

Dispens kan meddelas.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor Faktura sänds separat.

§34 Nybyggnad av enbostadshus

Dnr 2011/2133

Nybyggnad av enbostadshus
Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Hångers 3:11


Sökande:
XXX

Yttrande: Hjälmaryd 4:11, 4:16, Hångers 3:14, en av ägarna till Hångers 3:5 samt länsekologen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i byn Hjälmaryd cirka 0,5 kilometer sydöst om Ljungby.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i två plan med tillhörande garage. Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 5 000 m2.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har mycket stora naturvärden – klass II.

Länsekologen bedömer i yttrande daterat 21 februari 2012 att det tänkta området bör kunna tas i anspråk som tomtmark utan att de värden som utpekas i naturvårdsprogrammet påverkas på ett betydande sätt. Länsekologen påpekar att grundvattnet ligger nära markytan i området och att det krävs omfattande uppfyllnad för att säkra vattennivån samt att den blöta marken bedöms olämplig för infiltration av avloppsvatten.

Fastighetsägarna till Hjälmaryd 4:11, 4:16, Hångers 3:14 samt en av ägarna till Hångers 3:5 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Hjälmaryd 4:28 samt Hångers 3:11 och 3:12 har fått tillfälle att lämna synpunkter över på förslaget men inte svarat.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna påräknas för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte vidtas innan bygglov och startbesked har lämnats.

Om en åtgärd påbörjas innan bygglov har sökts, och därmed också har påbörjats innan startbesked har meddelats, kommer byggsanktionsavgifter att tas ut enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kapitel. De sammanlagda byggsanktionsavgifternas storlek är beroende på byggnadens storlek. Sanktionsavgifterna för till exempel ett enbostadshus med en sanktionsarea på 200 m2 skulle bli cirka 291500 kronor. För en större byggnad blir sanktionsavgifterna avsevärt dyrare.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 5 689 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till fastigheterna Hjälmaryd 4:11, 4:16, 4:28, 4:30, Hångers 3:5, 3:6, 3:9, 3:10, 3:12 och 3:14 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Hångers 3:11 delges beslutet.

§35 Nybyggnad av lagerlokal

Dnr 2011/2246

Nybyggnad av lagerlokal
Ansökan om bygglov.

Fastighet: Åbo 1:7


Sökande:
Eurosprint, Målaskog Åbo 6 341 76 Ryssby

Yttrande: Fastighetsägarna till Åbo 1:2, 1:4, 1:8, 1:10, 1:12.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en förrådsbyggnad.

Redogörelse för ärendet

Industrifastigheten ligger utmed den gamla banvallen i östra delen av Målaskogs by. Fastigheten ligger delvis inom sammanhållen bebyggelse.

Produktionen består av tillverkning av lastpallar.

Förslaget innebär att en öppen förrådsbyggnad på cirka 600 m2 uppförs 6 meter sydväst om gränsen mot fastigheten Åbo 1:2.

Fastighetsägarna till Åbo 1:2 och 1:12 har inget emot förslaget.

Ägarna av fastigheterna Åbo 1:8 och 1:10 har synpunkter mot den pågående verksamheten och vill att ett eventuellt bygglov villkoras med bullerdämpande/insynskyddande åtgärder.

Ägaren av fastigheten Åbo 1:4 har inget emot förslaget men har synpunkter mot den pågående verksamheten.

Ägaren av fastigheten Åbo 1:11 har beretts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Enligt tillgängliga handlingar i nämndens arkiv så har fastigheten använts som industrifastighet sedan lång tid tillbaka. Redan år 1979 beviljades bygglov för ett nytt virkesmagasin vid det dåvarande sågverket. Enligt ägaren av fastigheten Åbo 1:12 har fastigheten använts som industrifastighet sedan 1950-talet.

Till kontrollansvarig har utsetts XXX.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna beviljas eftersom förslaget utgör en byggnad för den pågående verksamheten. Den planerade byggnaden kommer att användas som lagerbyggnad för produktionen.Motivering
Nämnden bedömer att byggnadens utformning, placering samt tillgänglighet och användbarhet uppfyller kraven enligt 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen (PBL).

Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kapitlet 9 § får, enligt övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kapitlet 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012, om det finns särskilda skäl för det. I detta fall görs bedömningen att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna.

Upplysningar
Arbetena får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § PBL.

Startbesked kan meddelas först när kontrollplan inlämnats till miljö- och byggnämnden.


Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Tekniskt samråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att tekniskt samråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kapitlet 4 § PBL.

Begäran om slutbesked ska inlämnas till miljö- och byggförvaltningen efter att åtgärderna är slutförda.

Grannarna har klagat över buller från den pågående verksamheten på fastigheten. Detta handläggs i ett separat miljöärende. Verksamheten har pågått sedan 1950-talet.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Åbo 1:2, 1:12, 1:11, Hollborna 1:10 och Målaskog 1:8 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Åbo 1:4, 1:7, 1:8 och 1:10 delges beslutet.

Avgift: 12 948 kronor Faktura sänds separat.

§36 Nybyggnad av enbostadshus och garage

Dnr 2010/1762

Upphävande av vite.

Fastighet: Viggsjö 1:2


Sökande: XXX & XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver beslut om vite den 14 december 2011, § 237.

2. XXX godkänns som ny kvalitetsansvarig.

3. Byggnadsarbetena får fortsätta.

Redogörelse för ärendet

Ärendet har påbörjats före den 2 maj 2011 därav tillämpas den äldre plan- och bygglagen PBL (1987:10).

Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och garage beviljades sedan den 7 oktober 2010.

Vid telefonsamtal den 23 februari 2011 påmindes de sökande om att lämna in förslag till kontrollplan, utse en kvalitetsansvarig och boka tid för byggsamråd.

Byggsamråd hölls den 14 mars 2011. Vid samrådet framkom att en del arbeten var utförda, bland annat var betongplattan redan gjuten. Sökanden uppmanades då att lämna in försäkringsbevis på tecknad byggfelsförsäkring samt bankgaranti senast dagen efter byggsamrådet.

Sedan tiden för byggsamrådet har miljö- och byggförvaltningen vid flera tillfällen ringt till sökanden, men utan någon svarat. Dessutom har kontakt tagits med husåterförsäljaren (Fiskarhedenvillan AB) och även en gång genom kvalitetsansvarig för att kunna kontakta sökanden och påtala att de ska lämna in försäkringsbevis och bankgaranti.
Den 18 oktober 2011 inkom en anmälan/klagomål om att sökanden påbörjat stomresning av byggnaden. Försök till telefontakt togs omgående, men ingen svarade.

Kontakt togs då med kvalitetsansvarig, som lovade göra ett besök på platsen och återkomma. Klagande ringde åter den 11 november 2011 och meddelade att byggnationen var ”långt gången”. Försök till telefonkontakt togs åter, men ingen svarade. Kontakt togs då åter med kvalitetsansvarig, som ännu inte varit på plats.

Kvalitetsansvarig har den 10 november 2011 avsagt sig sitt uppdrag som kvalitetsansvarig. Kvalitetsansvarig har även lämnat en kort redovisning till skälet att avsäga sig uppdraget samt bifogat foton över den pågående byggnationen.

Miljö- och byggförvaltningen har i brev den 17 november 2011 uppmanat sökanden att skicka in de saknade handlingarna senast den 5 december 2011. Brevet har inte lösts ut av mottagaren och återkom till miljö- och byggförvaltningen den 7 december 2011.

Vid besök på plats den 8 december 2011 konstaterades att stommen är rest, en del av fasadpanelen var uppspikad och takpannorna låg på.

Miljö- och byggnämndens beslutade därför den 14 december 2011 att förelägga sökande vid ett vite av 2 000 :- (tvåtusen kronor) att senast sex veckor från att blivit delgiven beslutet ha utsett ny kvalitetsansvarig samt redovisat bevis om byggfelsförsäkring samt färdigställandeskydd, enligt plan- och bygglagen (PBL) 10 kapitel 14 och 18 §§. Nämnden beslutade också om förbjud till fortsatt byggnadsarbete till dess ovan nämnda handlingar inkommit till nämnden, enligt PBL 10 kapitel 3 §. Dessutom beslutade nämnden att särskild avgift enligt PBL 10 kapitel 6 § ska tas ut. Den särskilda avgiften bestämdes till 7000 kronor (sjutusen kronor).

Anmälan om ny kvalitetsansvarig inkom den 1 februari 2012.

Byggfelsförsäkring inkom den 16 februari 2012.

Den särskilda avgiften är betald till länsstyrelsen.

Förvaltningens bedömning

Beslutet om vite kan upphävas då begärda handlingar inkommit till nämnden. En ny kvalitetsansvarig har utsetts och kan godkännas. Byggnadsarbetena får fortsätta.


Motivering

Enligt PBL 9 kapitlet 12 § får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän bevis om byggfelsförsäkring respektive färdigställandeskydd har redovisats för byggnadsnämnden. I lagen om byggfelsförsäkring 22 § (1993:320) finns också angivet att byggnadsarbetena inte får påbörjas förrän bevis om försäkringarna har redovisats för nämnden.

Enligt PBL 9 kapitlet 13 § ska byggherren utse en kvalitetsansvarig för arbetena. För att arbetena ska kunna fortsätta krävs att en ny kvalitetsansvarig utses av byggherren. Byggherren ska meddela nämnden om vem som utsetts.

Enligt PBL 10 kapitlet 3 § får byggnadsnämnden förbjuda att byggnadsarbetena fortsätter om det är uppenbart att arbetet eller åtgärden strider mot denna lag eller mot någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Enligt 6 § ska en särskild avgift tas om överträdelsen sker genom att arbetet utförs utan att det finns någon kvalitetsansvarig och också om arbetet utförs i strid mot något beslut som byggnadsnämnden har meddelat enligt denna lag. Den särskilda avgiften skall bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp och högst ett halvt prisbasbelopp. Om överträdelsen är ringa, behöver någon avgift inte tas ut

Upplysningar

Sökanden underrättas om beslutet.

§37 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdatum 2012

Dnr 2011/1764 1982

Beslut om ändrat datum för sammanträde i juni 2012.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ändrar sammanträdes datum för juni 2012 enligt nedan:

Ärendegenomgång Arbetsutskott Sammanträde

28 maj 5 juni 20 juni

§38 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 24 januari 2012 till den 19 februari 2012.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-01-31. Utomhusmarknader 2012-
03-30 / 2012-06-29 och 2012-09-28 mellan klockan 05.00 - 20.00, på salutorget
samt delar av Kungsgatan, Olofsgatan och Skånegatan.

2. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-02-08. Offentliga dans- och
nöjestillställning 2012-02-09 / 2013-02-08, vardagar till kl 01.00 samt fredagar,
lördagar, juldagen, annandag jul och skärtorsdag till kl 02.00.

3. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-02-16. Uppställning av
gatuköksvagn, 2012-03-01 / 2013-02-28, måndag till lördag kl 10.00-20.00, på
grönområdet utanför Godsmagasinet.

4. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-02-21. Cirkusföreställning
2012-08-05 kl 16.00 och kl 19.00.
Affischering 2012-7-22 / 2012-08-06.

§39 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 24 januari till den 19 februari 2012.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis