Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2012-03-28

Sammanträde 2012-03-28

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Göran Johansson (C)

Ärenden

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse:

3 Verksamhetsplan för miljökontoret 2012.

Behovsutredning, tillsynsplan och kontrollplan
Beslut om antagande - Ann-Sofi Persson

4 Internkontroll miljö- och byggförvaltningen

5 Begäran om tilläggsanslag, nämndens överskott

- Anna Andersson

Information och frågor - Diverse

Miljö:

6 Odensjö-Hylte 1:10 Bristfällig avloppsanläggning.

Upphävande av föreläggande - Malin Andersson

7 Bolmsö-Horn 1:22 Bristfällig avloppsanläggning.

Utdömande av vite - Malin Andersson

9 Bolmstad 2:44 Olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

Beslut om föreläggande - Thomas Hultqvist

Information och frågor - Miljö

Plan:

10 Detaljplan för del av Kvarnarna 2:3

Beslut om planuppdrag - David Karlsson

11 Detaljplan för del av Tannåker 2:14

Beslut om planuppdrag - Henrik Johansson

12 Detaljplan för del av Ljungby 7:184 m.fl.

Beslut om granskning - Ulla Gunnarsson

13 Detaljplan för Ljungby 7:125.

Beslut om granskning Ulla Gunnarsson

Information och frågor - Plan

Bygg:

14 Tannåker 3:26 Nybyggnad av industrifastighet

Ansökan om förhandsbesked - Henrik Johansson

15 Löckna 1:10 Nybyggnad av tre fritidshus och garage

Ansökan om strandskyddsdispens - Sarah Cederström

16 Löckna 1:41 Nybyggnad av ett enbostadshus

Ansökan om strandskyddsdispens - Sarah Cederström

17 Bolmstad 2:44 Nybyggnad av ett enbostadshus

Ansökan om bygglov- Sarah Cederström

18 Ljushult 1:35 Nybyggnad av fritidshus

Ansökan om strandskyddsdispens - Uno Samuelsson

19 Värset 1:35 Nybyggnad av ett fritidshus

Ansökan om bygglov - Uno Samuelsson

20 Torg 1:10 Ovårdad byggnad Upphävande av vite - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

21 Meddelanden

22 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§40 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Bolmstad 2:44 Beslut om föreläggande.
Olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område

· Bolmstad 2:44 Beslut om föreläggande.
Olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

· Ljungby 7:184 Beslut om granskning.
Detaljplan för del av Ljungby 7:184 med flera

· Ljungby 7:125 Beslut om granskning.
Detaljplan för del av Ljungby 7:184

§41 Verksamhetsplan för miljökontoret 2012

Dnr 2012/0408

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar miljökontorets verksamhetsplan 2012,behovsutredning och tillsynsplan enligt miljöbalken samt behovsutredning och kontrollplan enligt livsmedelslagen.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden ansvarar för arbetet inom miljö- och byggförvaltningen. En verksamhetsplan för 2012 har upprättatssom avser miljökontorets arbetsområde och innehåller en beskrivning av varje tillsynsområde och nämndens strategiska miljöarbete. I verksamhetsplanen finns även en beskrivning av hur arbetsuppgifterna är kopplade till de nationella miljömålen och folkhälsomålen.

Till verksamhetsplanen finns en behovsutredning och en tillsynsplanför miljökontorets arbetsuppgifter enligt miljöbalken samt en behovsutredning och kontrollplan för miljökontorets arbete enligt livsmedelslagen. I behovsutredningen uppskattas tillsynsbehovet och de resurser som behövs för att klara denna. Ingen hänsyn tas till faktiska resurser, utan den ska visa vad som behövs för att klara all den tillsyn som myndigheten ansvarar för.Tillsynsplanen och kontrollplanenanger hur tillsynen ska prioriteras med hänsyn till givna resurser.

Regler kring tillsynsplanering och uppföljning av verksamheten

I miljötillsynsförordningen (2011:13) finns regler om hur tillsynsplanering ska ske inom miljöbalkens område. Sammanfattningsvis innebär det att varje operativ tillsynsmyndighet ska:

· Ha en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år.

· Föra register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn.

· För varje år upprätta en samlad tillsynsplan.

· För varje år följa upp och utvärdera sin verksamhet.

Ett motsvarande krav finns för livsmedelskontrollen i livsmedelslagen.

Behovsutredningen beslutas av den nämnd som beslutar om myndighetens resurser, det vill säga miljö- och byggnämnden. Utredningen ska revideras minst en gång per år.

Förvaltningens bedömning

Tillsynsplanen och kontrollplanen kan antas av nämnden.

§42 Intern kontroll 2012

Dnr 2012/0412

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att intern kontroll ska utföras inom området för avgiftsbeslut i enlighet med gällande taxa.

Redogörelse för ärendet

Enligt Ljungby kommuns reglemente för intern kontroll ska alla nämnder varje år anta område där granskning/uppföljning ska utföras.

Syftet med intern kontroll är att främja effektivitet och att kontrollera om resurserna disponeras rätt mot uppställda mål och i enlighet med fattade beslut samt att kontrollera säkerhet i system rutiner med mera. Vidare syftar det till att säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.

Förvaltningens bedömning

Utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som nämnden godkände den 19 oktober 2011, § 168 föreslår miljö- och byggförvaltningen att intern kontroll utförs inom området för avgiftsbeslut i enlighet med gällande taxa.

§43 Begäran om tilläggsanslag

Dnr 2012/0415

Beslut
Miljö- och byggnämnden begär att nämndens och förvaltningens överskott från 2011 på 236 tkr överförs till år 2012.

Redogörelse för ärendet

Nämndens och förvaltningens överskott från 2011 önskas överföras till 2012. Överskottet planeras att användas till att täcka de kostnader som uppkommer vid generationsväxlingen av tjänsterna miljöchef och bygglovhandläggare.

Tjänsten som miljöchef är tillsatt från och med den 1 januari 2012 och bygglovhandläggare tillsätts från och med den 1 juni 2012.

Förvaltningens bedömning

Överskottet önskas att användas till att täcka de kostnader som uppkommer vid generationsväxlingen av tjänsterna miljöchef och bygglovhandläggare.

§45 Krav på åtgärd av bristfällig avloppsanläggning

Dnr 2010/0352

Verkställande av förbud.

Fastighet: Bolmsö-Horn 1:22

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden ansöker om verkställande av föreläggande från
den 16 juni 2011 § 107 om förbud mot utsläpp av avloppsvattnet till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Bolmsö-Horn 1:22 hos Kronofogden.

Beslutet är fattat enligt 26 kapitlet 17 § miljöbalken.

Redogörelse för ärendet
Fastighetsägaren inkom den 5 oktober 2006 med en inventeringsblankett för enskilda avlopp till miljökontoret för fastigheten Bolmsö-Horn 1:22. Enligt blanketten består avloppsanläggningen av en trekammarbrunn. Den efterföljande reningen är okänd.

Miljökontoret meddelade den 12 mars 2010 fastighetsägaren till Bolmsö-Horn 1:22 att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. Fastighetsägaren fick då ett år på sig att inkomma med en ansökan.

Ett år senare den 9 mars 2011 meddelande miljökontoret fastighetsägaren att ansökan inte kommit in och att ett besök kommer att göras på fastigheten.

Miljökontoret besökte den 18 maj 2011 fastigheten. Fastighetsägaren underrättades om tid för besöket men närvarade inte. Vid besöket konstaterades att det finns en trekammarbrunn som saknar T-rör. I övrigt ser den ut att uppfylla dagens krav. Det finns inga tecken på någon fördelningsbrunn eller efterföljande rening på fastigheten. Mellan slamavskiljaren och sjön Bolmen ligger en damm. I anslutning till dammen finns ett parti med nässlor, vilket skulle kunna tyda på en utsläppspunkt. Avståndet till sjön gör att hög skyddsnivå för enskilda avlopp kan behöva uppfyllas.

Fastighetsägaren har i brev daterat den 13 juni 2011 föreslagit ett nytt besök där han kan framföra sina synpunkter i ärendet. Miljökontoret bedömde då att ett nytt besök inte krävdes eller skulle leda till ändrad bedömning på avloppets status.

Den 15 juni 2011 förelade miljö- och byggnämnden fastighetsägaren med vite på

40 000 kronor om förbud mot utsläpp av avloppsvattnet till befintlig avloppsanläggning på fastigheten efter sex månader från att beslutet delgivits.

Den 8 september 2011 meddelar polisen att fastighetsägaren har delgivits miljö- och byggnämndens beslut. Enligt miljö- och byggnämndens beslut från den 16 juni ska beslutet träda i kraft sex månader efter att det delgivits.

Miljökontoret har kommunicerat arbetsutskottets förslag i brev daterat den 16 mars 2012 och samtidigt meddelat fastighetsägaren att ett besök på fastigheten kommer att ske den 27 mars 2012, för att titta på avloppsanläggningen. Vid besöket den 27 mars 2012 närvarade två handläggare från miljö- och byggförvaltningen samt fastighetsägaren.

Fastighetsägaren visade vid besöket var befintliga dricksvattenbrunnar, slamavskiljare och det troliga utsläppet efter slamavskiljaren finns. Bedömningen är att utsläppet sker på den plats som förvaltningen tittade på vid besöket 2011. Fastighetsägaren berättade vid besöket att det på platsen vid något tillfälle har luktat avlopp. Fastighetsägaren anser att det inte går att lösa den efterföljande reningen på fastigheten och att det sker en naturlig rening idag. Fastighetsägaren önskar att få mer tid på sig.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att förbudet om utsläpp ska skickas till Kronofogden för verkställande.

Motivering

I enlighet med miljöbalkens 9 kapitel, 1 § första punkten är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Enligt miljöbalken 2 kapitel, 3 § ska verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheter påverkar människors hälsa eller miljön negativt.

Fastighetsägaren delgavs beslutet den 8 september 2011. Enligt miljö- och byggnämndens beslut ska beslutet om förbud gälla sex månader efter att beslutets delgivits, vilket innebär att förbudet gäller från och med den 8 mars 2012.

Ett föreläggande eller förbud som inte har följts ska efter tillsynsmyndighetens ansökan verkställas av kronofogdemyndigheten enligt miljöbalken 26 kapitlet 17§.

Upplysningar

En ansökan om ändring av befintlig avloppsanläggning ska göras innan förbudet om utsläpp av avloppsvatten kan upphävas.

Innan en ny avloppsanläggning kan tas i bruk ska den besiktigas och godkännas av nämnden enligt 18 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med delgivningsman och hur man överklagar.

§46 Detaljplan för del av Kvarnarna 2:3

Dnr 2011/2279

Detaljplan för del av Kvarnarna 2:3

Beslut om planuppdrag

Beslut

Miljö och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Kvarnarna 2:3

Redogörelse för ärendet
Tekniska förvaltningen har inkommit med en begäran om upprättande av ny detaljplan för ovanstående fastighet. Syftet är att tillgodose byggnationen på Bandybanan 1 (Åsikten) med parkeringar för boende och besökare.

Den avsedda platsen är i gällande plan naturmark och ligger mellan tennisbanorna vid Lagavallen och gång- och cykelvägen som ansluter till Ljungsätersbron. Parkeringsplatsen trafikmatas från Axel Ångbagares gata över Åsiktens tomt. Då vägen korsar en gång- och cykelväg är det viktigt att ta höjd för en säker överfart.

Parkeringsplatsen ska rymma cirka 16 platser. För att Åsiktens parkeringsbehov ska täckas behöver även Axel Ångbagares gata byggas om med syfte att möjliggöra för parkeringsplatser på södra sidan närmast vändplatsen.

Förvaltningens bedömning
Plankontoret ser inga hinder att upprätta detaljplan för del av Kvarnarna 2:3

§47 Detaljplan för del av Tannåker 2:14 i Tannåker församling

Dnr 2012/0038

Beslut om planuppdrag

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Tannåker 2:14.

Redogörelse för ärendet

Sockenråden i Tannåker och på Bolmsö har inkommit med en begäran om att en detaljplan för del av Tannåker 2:14 i Tannåker församling upprättas

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för ny bostadsbebyggelse, möteslokal, företagslokal med mera. Sockenråden har under flera år diskuterat möjligheten till ett flergenerationsboende någonstans i Tannåker eller på Bolmsö. Diskussioner har förts om olika platser och bland annat genom en enkät har sockenråden kommit fram till att nu föreslagen plats är mest lämplig. Genom stöd från Företagsamma Bolmenbygden Projektutveckling har stöd erhållits för detta konkreta projekt som har arbetsnamnet ”Grönt boende”.

Sökande är sockenråden i Tannåker och på Bolmsö.

I gällande översiktsplan finns uttalat stöd för exploatering i det aktuella läget. I LIS-planen (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen), antagen hösten 2011, finns området utpekat som ett lämpligt område för bland annat bostäder.

I utvecklingsprogrammet för sjön Bolmens östra strand finns området redovisat som lämpligt för exploatering.

Kommunen äger marken i syfte att marken ska kunna bebyggas.

Området omfattas i sin helhet av det utökade strandskyddet på 200 meter för sjön Bolmen. Plankontoret bedömer att strandskyddet bör kunna upphävas med hänvisning till en exploatering långsiktigt gynnar landsbygdsutvecklingen, i synnerhet då det har stöd i det tematiska tillägget till översiktsplanen (LIS-planen). Inga fornlämningar enligt fornminnesregistret finns redovisade inom området. Planområdet omfattas av riksintresse för friluftslivet och enligt Kronobergs natur har området mycket stora naturvärden, klass 2. Länsekologen har gjort en första bedömning.

Detaljplanen har behandlats i projektgruppen som samtycker till att en detaljplan upprättas.

Ett översiktligt program bör upprättas som grund för detaljplanen för att tidigt inhämta synpunkter från boende och verksamma i bygden, länsstyrelsen med flera.

Förvaltningens bedömning
Plankontoret ser inga hinder att upprätta en detaljplan för del av Tannåker 2:14.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen.

§48 Nybyggnad av industribyggnad

Dnr 2012/0065

Nybyggnad av industribyggnad
Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Tannåker 3:26


Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av industribyggnad.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Tannåker församling, söder om Tannåker säteri.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett riksintresseområde för friluftsliv. I övrigt finns inga särskilt redovisade intressen enligt översiktsplanen.

Platsen som föreslås bebyggas är skogsmark. Tomten planeras att avstyckas med en yta om 2000 kvadratmeter.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan kan lösas men eftersom det är något blött på marken kan avloppet behöva höjas och pumpas.

Fastighetsägarna till Tannåker 3:6, Tannåker 3:25 och Tannåker 3:7 har inget emot förslaget. Fastighetsägaren till Tannåker 3:36 samt Trafikverket har inte svarat.

Förvaltningens bedömning
Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.

Den föreslagna byggnationen bedöms inte påtagligt skada det aktuella riksintresset.

Motivering

Att ett område är av riksintresse betyder att området ska skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära påtaglig skada på riksintresset.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att den föreslagna byggnationen inte påtagligt kommer att skada det aktuella riksintresset. Förvaltningen gör också bedömningen att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör förhandsbeskedet att gälla.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har meddelats.

Ansökan om tillstånd för att anordna avloppsanläggning ska lämnas in i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, installation av oljeavskiljare eller annan utrustning för rening av spillvatten, kan komma att krävas in.

Avgift: 5174 kronor. Faktura skickas separat.

Fastighetsägarna till Finnatorp 1:1, Tannåker 3:6, Tannåker 3:7, Tannåker 3:8, Tannåker 3:10, Tannåker 3:11, Tannåker 3:25, Tannåker 3:26, Ubbeboda 1:2, Älgdjurastock 1:2 och Älgdjurastock 1:11 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren Tannåker 3:26 delges beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

§49 Nybyggnad av tre fritidshus och garage

Dnr 2012/0029

Nybyggnad av tre fritidshus och garage
Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Löckna 1:10


Sökande:

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av tre fritidshus med tillfartsväg till tomterna samt anläggning av en gemensam infiltrationsanläggning, enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).

2. Tomtplatserna ska avgränsas med staket eller liknande enligt situationsplan daterad den 31 februari 2012.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 10 januari 2012.

Platsen ligger i byn Löckna vid sjön Bolmens västra sida, cirka 3 kilometer nordöst om Odensjö.

Platsen ligger helt inom strandskyddat område.

Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.

Förslaget innebär nybyggnad av tre fritidshus med tillhörande garage. Fastigheterna planeras att avstyckas. De två sydligaste tomterna blir cirka 1500 m2 vardera och den nordligaste tomten blir cirka 2250 m2. Byggnaderna kommer att placeras i anslutning till de befintliga byggnaderna i området.

En fri passage med en bredd på 25-30 meter kommer att lämnas mellan strandkanten och de planerade tomterna. Det kommer även att lämnas en passage på 10 meter intill den befintliga bebyggelsen.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom område utpekat för naturvårdsprogrammet med stora naturvärden, riksintresse för rörligt friluftsliv samt LIS-område (landsbygdsutveckling inom strandnära läge).

Som särskilt skäl har sökanden angivit att platsen ligger inom ett LIS-område där byggnaderna kommer att ligga i anslutning till befintliga bostadshus.

Länsekologen har i yttrande daterat den 21 mars 2012 bedömt att förslaget är förenligt med strandskyddets syfte och inte kommer påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt. ”Möjligheten att röra sig i området vidmakthålls på en rimlig nivå och de viktigaste livsmiljöerna ligger utanför tänkta tomtplatser”.

Den tänkta platsen för infiltrationsanläggningen bedömer han ha en höglänt normal skogsmark och har även den liten betydelse för strandskyddets syfte.

Enligt miljökontorets bedömning går avloppsfrågan att lösa.

Avloppet planeras att lösas med en gemensam infiltrationsanläggning cirka 300 meter nordväst om fritidshusen.

De befintliga husen planeras att anslutas till anläggning.

Förvaltningens bedömning

De särskilda skäl som gäller för uppförande av bostadshus inom ett LIS-område uppfylls. Det vill säga, byggnaderna uppförs i anslutning till redan befintliga bostadshus.

Dispens kan meddelas.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

De särskilda skäl som gäller för uppförande av bostadshus inom ett LIS-område uppfylls. Det vill säga, byggnaderna uppförs i anslutning till redan befintliga bostadshus.

Upplysningar
Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Några arbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

§51 Nybyggnad av tre sammanbyggda fritidshus

Dnr 2012/0243

Nybyggnad av tre sammanbyggda fritidshus
Ansökan om bygglov.

Fastighet: Bolmstad 2:44


Sökande:
XXX

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av tre sammanbyggda fritidshus.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas härmed med stöd av 10 kapitel 23 § plan- och bygglagen (PBL).

3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: XXX.

4. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende – PBL 10 kapitel 14 §.

5. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs inte.


Startbesked

Med detta startbesked bestäms att

· Arbetena får påbörjas. (Observera tiden för laga kraft – se under upplysningar).

· Kontrollplanen som inkommit den 24 februari 2012 fastställs.

· Inför beslut om slutbesked ska en anmälan göras till miljö- och byggförvaltningen (blankett bifogas).

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Bolmstad vid sjön Bolmens östra sida, cirka 300 meter söder om Bolmstads hamn och inom detaljplanelagt område.

Förslaget innebär nybyggnad av tre sammanbyggda fritidshus i ett plan.

Byggnaderna utgörs av färdigbyggda hus med en total byggnadsarea på cirka 109 m2. Husen kommer att flyttas från en annan fastighet och användas för uthyrning.

Bygglov har tidigare lämnats för fritidshus för uthyrningsändamål på fastigheten.

Byggnaderna kommer att placeras väster om huvudbyggnaden på tomten.

Enligt gällande detaljplan (P 87/12) ligger platsen inom ett område som har beteckningen ”kulturreservat”.

Husen kommer att målas faluröda med vita knutar för att passa in med den övriga byggnationen i området.

Platsen ligger inom ett fornlämningsområde.

Länsstyrelsen beslutade den 7 mars 2012 om att lämna tillstånd till ingrepp i fornlämning.

Sökanden har kontaktat tekniska förvaltningen och kommit överens om hur avloppsfrågan ska lösas.

Förvaltningens bedömning
Bygglov bör kunna beviljas

Motivering

Bedömningen görs att byggnadernas utformning, placering samt tillgänglighet och användbarhet uppfyller kraven enligt 2 och 8 kap. plan- och bygglagen (PBL).

Bygglov bör kunna beviljas eftersom förslaget utgör byggnader för den pågående verksamheten.

Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 § får, enligt övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012, om det finns särskilda skäl för det. I detta fall görs bedömningen att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna.

Upplysningar
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Tekniskt samråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att tekniskt samråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen.

Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kapitlet 4 § PBL. Om byggnaderna tas i bruk innan miljö- och byggnämnden meddelat ett slutbesked kommer en byggsanktionsavgift att tas ut, i detta fall 22 000 kronor.

Begäran om slutbesked ska inlämnas till miljö- och byggförvaltningen efter att åtgärderna är slutförda.

Avgift: 11 198 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Ägarna av fastigheterna Bolmstad 2:6, 2:7, 2:45 och 5:12 underrättas om beslutet.

Ägaren av fastigheten Bolmstad 2:44 delges beslutet.

§52 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2012/0155

Nybyggnad av ett fritidshus
Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Ljushult 1:35


Sökande:
XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett fritidshus enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).

2. Tomtplatsen ska avgränsas med staket eller liknande i fastighetsgränsen mot stamfastigheten i norr och väster.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 9 februari 2012.

Fastigheten ligger norr om Lille sjö, cirka två kilometer söder om Vrå samhälle och helt inom strandskyddat område. Strandskyddet för Lille sjö är 100 meter inåt land.

Fastigheten som har en areal på 2480 m2 styckades av år 1992. Fastigheten ligger i direkt anslutning till avstyckade och bebyggda fastigheter.

Nämnden har vid två tidigare tillfällen meddelat dispens från strandskyddet samt beslutat att bygglov kunde påräknas för nybyggnad av ett fritidshus och garage. Besluten fattades den 21 november 1991, § 179, och den 31 augusti 2005, §§ 128 och 129. Någon ansökan om bygglov har inte gjorts varför dispensen har upphört att gälla.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har stora naturvärden samt inom ett område som anses som lämpligt för utvecklingen av landsbygden (LIS-område).

För LIS-området, som i första hand handlar om Krokån, har angivits att vissa ställen längs ån kan vara lämpliga för anläggningar som gynnar en utveckling av turism och friluftsliv. Det står också att om lokaliseringen är väl genomtänkt och planerad kan även en viss exploatering för bostäder ske.

Länsekologen har muntligen ur biologisk synpunkt bedömt att platsen inte har några särskilt stora biologiska värden.

Som särskilda skäl har sökanden angivit att området dels redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, samt att platsen ligger inom ett område för landsbygdsutveckling.

Förvaltningens bedömning
Dispens kan meddelas.

Motivering
Särskilt skäl till dispensen är att byggnaden planeras att uppföras inom ett område för landsbyggdsutveckling och i nära anslutning till befintliga bostadshus.

Åtgärden bedöms inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syften och inte heller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt. Nämnden bedömer också att allmänhetens tillgång till strandområdet för sjön i sin helhet inte försämras.

Upplysningar
Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Nämnden har i detta beslut inte tagit ställning till den exakta placeringen av fritidshuset på tomten. Den slutliga placeringen fastställs vid den framtida bygglovsprövningen.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats. Om arbetena påbörjas innan lov och startbesked har meddelats i beslut kommer en byggsanktionsavgift tas ut.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

§53 Nybyggnad av fritidshus

Dnr 2008/2596

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Värset 1:35


Sökande:

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus.

2. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs inte.

3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 700 meter söder om Bolmens samhälle. Tomten planeras inte att avstyckas.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea på cirka 123 m2.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Miljö- och byggnämnden har i beslut den 17 december 2008, § 268, meddelat att bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus på den aktuella platsen. Förhandsbeskedet upphörde att gälla den 18 december 2010.

Fastighetsägarna till Värset 2:2 och 6:2 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Angelstads-Kärragården 1:99 och Värset 1:12, 1:13 samt 2:9 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Till kontrollansvarig har utsetts XXX, utsetts.

Ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning har lämnats in.

Förvaltningens bedömning
Bygglov bör kunna beviljas.

Motivering

Bedömningen görs att byggnadens utformning, placering samt tillgänglighet och användbarhet uppfyller kraven enligt 2 och 8 kapitel plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar

Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta snarast XXX, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för samrådet sker normalt i Miljö- och byggförvaltningens lokaler. Vid byggsamrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig närvara.

Senast vid det tekniska samrådet ska en kontrollplan inlämnas till nämnden.

Arbetena får inte påbörjas förrän nämnden gett ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § PBL. Om arbetena skulle påbörjas innan startbesked lämnats kommer en byggsanktionsavgift att tas ut.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kapitel 4 § PBL. Om byggnaden tas i bruk innan miljö- och byggnämnden meddelat ett slutbesked kommer en byggsanktionsavgift att tas ut, i detta fall 44 000 kronor.

Beträffande belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska förvaltningen telefonnummer 0372-7893 51.

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret bifogas.

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 16 267 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Angelstads-Kärragården 1:99 och Värset 1:12, 1:13, 2:9, 2:2 samt 6:2 underrättas om beslutet.

§54 Ovårdad byggnad

Dnr 2008/2677

Ovårdad byggnad

Upphävande av vite.

Fastighet: Torg 1:10


Fastighets-
ägare:
XXX

Beslut

1. Beslutet om vite från den 15 juni 2011 § 123 upphävs.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

På tomten har funnits en ovårdad byggnad som höll på att förfalla.

I beslut den 15 juni 2011, § 123, förelade miljö- och byggnämnden XXX, vid ett vite på 25000 kronor att senast sex månader från att blivit delgiven beslutet ha rivit byggnaden och bortforslat rivningsmaterial från fastigheten Torg 1:10.

Ansökan om rivningslov inkom den 3 februari 2012. Rivningslov beviljades samma dag. Byggnaden har därefter rivits och rivningsmaterialet har bortforslats samt marken har iordningsställts.


Förvaltningens bedömning

Beslutet om vite kan upphävas och ärendet avskrivas.

Upplysningar

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§55 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 20 februari till den 19 mars 2012.

Redogörelse av meddelanden

1. Laga kraftbevis daterat 2012-03-02. Detaljplan för Ryssby 27:20 och 27:15 i Ryssby samhälle, Ljungby Kommun.

2. Laga kraftbevis daterat 2012-03-02. Detaljplan för väg mellan Karlsro industriområde och väg 25 i Ljungby kommun.

3. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-03-01. Begagnande av offentlig plats för affischering 2012-03-26--2012-04-23, på Helsingborgsvägen Drottninggatan, m.m.
Offentlig tillställning av tivoli, lotteri m.m. på Salutorget. 2012-04-20--2012-04-22.

4. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-03-02. Ianspråktagande av offentlig plats för uteservering vid Cafe 13, på Storgatan 13, 2012-03-25 --2012-09-30.

5. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-03-02. Ianspråktagande av offentlig plats för uteservering vid Campino Pizzeria, på Storgatan 4, 2012-04-01--2012-09-30.

6. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-03-16. Musikcafe och konserter samt andra kulturella nöjesarrangemang, vid godsmagasinet samt salutorget, 2012-03-15--201-03-16.

7. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-03-19. Glasskiosk med uteservering. Uppställning av försäljningsvagn för asiatisk mat med uteservering, 2012-04-01--2012-09-30.

8. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-03-19. Ianspråktagande av offentlig plats för uteservering på Stora Torget. 2012-04-04--2012-09-30.

9. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-03-20. Innebandyturnering. 2012-03-13 --2012-03-14.


§56 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 20 februari 2012 till den 19 mars 2012.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis