Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2012-05-30

Sammanträde 2012-05-30

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Irene Svensson (S)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Information och frågor - Diverse
- Ekonomisk redovisning - Anna Andersson

Miljö ärenden:

3 Hamneda 2:16 Anläggande av damm

Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultqvist

4 Laxen 2 Krav om att utföra provtagning från tvätthall m.m.

Beslut om upphävande av föreläggande om vite - Thomas Hultqvist

5 Hjulet 5 Krav om att utföra provtagning från tvätthall m.m.

Föreläggande med vite - Malin Andersson

6 Berghem 15:1 Avlopp som anlagts utan tillstånd

Utdömande av miljösanktionsavgift - Malin Andersson

7 Berghem 15:1 Avlopp som inte uppfyller dagens krav

Föreläggande om åtgärd - Malin Andersson

8 Information och frågor - Miljö

- Visslaryd 2:10 m. fl. Enskilda avlopp - Malin Andersson
- Städet 14 Atlas Copco Förorenad mark - Ann-Sofi Persson
- Nedskräpningsärenden i kommunen - Ann-Sofi Persson
- Miljöskydd - Mathilda Johansson

Plan ärenden:

9 Bolmstad 2:45 Detaljplan för Tallbacken fritidshusområde

Beslut om antagande - Anna Aracsy

10 Hölminge 3:5 Detaljplan

Beslut om planuppdrag - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan
- Utredningsområden i Ljungby stad - David Karlsson

Bygg ärenden:

15 Löckna 1:10 Nybyggnad av tre fritidshus

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

16 Löckna 2:1 Nybyggnad av tre fritidshus

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

17 Hårenberg 1:2 Nybyggnad av enbostadshus

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

18 Bollstad 1:2 Rivning och nybyggnad av båthus

Ansökan om strandskyddsdispens - Jonny Engström

19 Hörda 14:1 Nybyggnad av gårdsverk för vindkraft

Ansökan om bygglov - Jonny Engström

20 Skeen 3:24 Ovårdad byggnad

Utdömande av vite - Jonny Engström

Information och frågor - Bygg

21 Meddelanden

22 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§82 Anläggande av damm

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Hamneda 2:16

Sökande: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för anläggning av damm. Dispensen omfattar enbart det område som tas i anspråk för anläggandet av dammen.

2. När åtgärderna har utförts ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Beslutet är fattat med stöd enligt 7 kapitlet, 18b § och 18c §, punkt 3, miljöbalken (MB)

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 23 februari 2012.

Platsen ligger inom strandskyddat område för Lagaån cirka 20 kilometer söder om Ljungby. Strandskyddet för Lagaån är 100 meter inåt land och i vattnet.

Förslaget innebär att en damm på cirka 0.7 hektar anläggs. Dammen kommer att anläggas på åkermark som idag är för blöt för att kunna brukas. Medelvattendjupet är cirka 0,5 meter.

Länsstyrelsen har bedömt att åtgärderna inte klassas som vattenverksamhet och därför handläggs ärendet som en strandskyddsdispens av Ljungby kommun.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl.

· En väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering gör att området är väl avskilt från området närmast strandlinjen.

· Bidrar till landsbygdsutveckling.

Skälet är också enligt ansökan att åkern är översvämmad vid högt vattenflöde och en damm skulle reglera vattennivån så att dessa översvämningar undviks.

Förvaltningens bedömning

Strandskyddsdispens kan lämnas.

Motivering

Enligt 7 kapitlet 18b § och 18c § får kommunen i det enskilda fallet lämna dispens från förbuden i 15§ samma kapitel om det finns särskilda skäl.

Den damm som föreslås anläggas enligt ansökan bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Vidare bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras på ett oacceptabelt sätt.

Den inskränkning dammen innebär för allmänheten att utnyttja stranden längs Lagaån bedöms som acceptabel med avseende på strandskyddets syften. Området närmast stranden är redan ianspråktaget av bebyggelse.

Inget av de särskilda skäl som angivits i ansökan bedöms som tillämpliga i detta ärende. Efter konversation med sökanden informerades att som särskilt skäl till dispensen är att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. Detta för att den tilltänkta dammen ska anläggas på en åker som regelbundet översvämmas och då transporterar ut närsalter från omgivande åkermark.

Upplysningar

Avgift: 2100 kronor. Faktura skickas separat.

Ett grumlingsskydd i våtmarkens utlopp bör anläggas då arbetet påbörjas för minimera grumling av Lagaån.

Dammen bör utformas med en flack släntlutning för att skapa naturliga kanter.

Om fornlämningar påträffas vid grävarbeten ska arbetet omedelbart avslutas och kontakt tas med Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Hur detta beslut överklagas framgår av bifogad besvärshänvisning.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§83 Krav om att utföra provtagning från tvätthall med mera

Beslut om upphävande av föreläggande förenat med vite.

Fastighet: Laxen 2

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver beslut om föreläggande förenat med vite daterat den 14 december 2011, § 228.

Redogörelse för ärendet

Vid tidigare inspektioner har miljökontoret uppmärksammat olja i brunnar som bedömts tillhöra husets dränering. Miljökontoret har framfört vid inspektioner och i tidigare beslut att fastighetens rörledningar måste undersökas med avseende på att det förekommer olja i brunnar som tveklöst inte fungerar som någon oljeavskiljare. Dessa brunnar ska enligt äldre ritningar vara kopplade till både spillvattennätet och dagvattennätet. Om så är fallet skulle det innebära att oljeförorenat vatten släpps utan rening till bägge näten.

Den 14 december 2011 togs ett beslut förenat med vite av miljö- och byggnämnden att undersökningar skulle göras på utgående vatten från fastigheten, att provtagning skedde på utgående vatten med mera. Dessa åtgärder skulle vara utförda senast den 31 mars 2012.

Miljö- och byggförvaltningen fick den 28 mars 2012 in uppgifter som visar att xxx uppfyllt de beslutspunkter som togs den 14 december 2011.

Förvaltningens bedömning
Beslutet om föreläggande förenat med vite kan upphävas.

Motivering

Tillsynsmyndighet får meddela de föreläggande och förbud som behövs i varje enskilt fall för att miljöbalken (MB) ska efterlevas, enligt miljöbalken 26 kapitlet 9§.

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten begära in de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Enligt 22 § är den som bedriver verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. För att kunna avgöra omfattningen av olja i brunnar och att anläggningen klarar kraven i ”policyn för fordonstvättar” samt ”riktvärdeslista” krävs även en provtagning av utgående spillvatten.

Verksamhetsutövaren ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheten påverkar människors hälsa eller miljö negativt, enligt miljöbalken 2 kapitlet 3 §.

Policy för fordonstvättar i Ljungby kommun”, antagen av miljö- och byggnämnden den 17 november 2004, innehåller riktlinjer för reningsteknik och utsläppsmängder för fordonstvättar. Policyn innehåller riktlinjer utifrån vad kommunerna i Kronobergs län bedömer vara möjligt och skäligt enligt miljöbalkens hänsynsregler, 2 kapitlet 3 § och 5-7 §§.

Industriellt avloppsvatten får inte överskrida de riktvärden av ämnen som finns i ”riktvärdeslista för industrier i Ljungby kommun".

§84 Avlopp som anlagts utan tillstånd

Utdömande av miljösanktionsavgift

Fastighet: Berghem 15:1

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att xxx, ska betala en miljösanktionsavgift på 5000 kronor, för att ha anlagt en ny avloppsanläggning utan tillstånd.

2. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet senast en månad efter att beslutet blivit delgivet.

3. Beslutet gälla omedelbart även om det överklagas.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggförvaltningen begärde den 14 december 2011 in uppgifter om avloppsanläggningen på fastigheten Berghem 15:1. Enligt uppgifterna finns det på fastigheten tre avloppsanläggningar. En av avloppsanläggningar har enligt fastighetsägaren anlagts under hösten 2011. Miljö- och byggförvaltningen besökte den 3 maj 2012 fastigheten i och med att en ansökan om förhandsbesked för avstyckning av fastigheten lämnats till kontoret. På platsen där den nya infiltrationen ligger har gräs precis börjat växa, vilket tyder på att anläggningen är ny.

Fastighetsägaren har i brev till miljö- och byggförvaltningen, daterat den 18 maj 2012, inkommit med synpunkter. Enligt fastighetsägaren fungerar de tre avloppsanläggningarna tillfredsställande och storleken är tillräcklig. Fastighetsägaren menar att fastigheten ligger på en sand- och grusås vilket är den bästa reningen för infiltrationsvatten. Med anledning av detta anser fastighetsägaren att några åtgärder inte krävs.

Förvaltningens bedömning

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppet gjorts efter år 2007, vilket också bekräftats av fastighetsägaren. Ett avlopp som anläggas utan tillstånd ska förenas med en miljösanktionsavgift.

Motivering

Enligt miljöbalken 9 kapitlet 11§ punkten 1 är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet. Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13§ krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning som en eller flera vattentoaletter är anslutna till.

Eftersom ingen ansökan om tillstånd inkommit och inget tillstånd beviljats för ny avloppsanläggningen innan anläggningen gjordes bedömer nämnden enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter 2.1.1 a) att fastighetsägaren till Berghem 15:1 ska betala miljösanktionsavgift.

Upplysningar

Miljösanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Avgiften ska betalas oavsett om beslutet överklagas. Om beslutet om miljösanktionsavgift upphävs eller ändras efter överklagandet återbetalas det inbetalade beloppet med ränta. Avgiften tillfaller staten.

Tekniska förvaltningen, VA- och renhållningsavdelningen underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§85 Avlopp som inte uppfyller krav

Föreläggande om att inkomma med uppgifter

Fastighet: Berghem 15:1

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger xxx med vite om 5000 kronor att skriftligen redovisa följande uppgifter avseende Berghem 15:1.

1. Från vilka respektive verksamheter som spillvatten uppstår

2. Till vilken avloppsanläggning spillvatten från respektive verksamhet avleds

3. Antal toaletter inom verksamheten (inte lägenheter) och var dessa är lokaliserade

4. Antal duschar i verksamheten (inte lägenheter) och var dessa är lokaliserade

5. Övrigt spillvatten som uppstår inom verksamheterna, exempelvis från kök, disk och tvätt

6. Antal lägenheter på fastigheten och lägenheternas storlek

7. Till vilken avloppsanläggning spillvatten från lägenheterna är kopplade

8. En skiss som visar hur spillvattnet leds till de tre avloppsanläggningarna

Uppgifter ska lämnas till miljö- och byggnämnden senast sex månader efter att beslutet vunnit laga kraft.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggförvaltningen genomför sedan 2006 en avloppsinventering av alla fastigheter som inte är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Fastigheten Berghem 15:1 har inventerats under 2011. Fastighetsägaren har lämnat uppgifter om att det på fastigheten finns tre avloppsanläggningar. Enligt uppgifter består avloppsanläggning ett av en trekammarbrunn på 4,5 kubikmeter med en infiltration på cirka 40 kvadratmeter, gjord 2011. Avloppsanläggning två har en slamavskiljare på 2 kubikmeter med en efterföljande infiltration, denna är anlagd för 10-15 år sedan. Avloppsanläggning tre fanns på fastigheten när den köptes av den nuvarande fastighetsägaren. Miljö- och byggförvaltningen har vid en inventering 1983 fått uppgifter om att den består av en trekammarbrunn och en stenkista.

Inga av ovanstående avloppsanläggningar uppfyller dagens miljökrav.

På fastigheten finns idag olika typer av verksamheter samt minst tre lägenheter. Verksamheterna på fastigheten är bland annat pulverlackering, billackering och gjuteri verksamhet. I pulverlackeringen finns en tvätt som är kopplad till en av infiltrationerna. Det är oklart vad som är kopplat till vilken avloppsanläggning.

Miljö- och byggförvaltningen har varit i kontakt med tekniska förvaltningen VA-avdelning för att undersöka möjligheten till kommunalt VA.

Fastighetsägaren har i brev till miljö- och byggförvaltningen, daterat den 18 maj 2012, inkommit med synpunkter. Enligt fastighetsägaren fungerar de tre avloppsanläggningarna tillfredsställande och storleken är tillräcklig. Fastighetsägaren menar att fastigheten ligger på en sand- och grusås vilket är den bästa reningen för infiltrationsvatten. Med anledning av detta anser fastighetsägaren att några åtgärder inte krävs.

Förvaltningens bedömning

En helhetssyn för avloppssituationen på fastigheten behövs för att kunna göra en bedömning om statusen och vilka eventuella åtgärder som kan komma att krävas.

Motivering

Utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet, enligt miljöbalken 9 kapitel, 1 § första punkten. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Verksamhetsutövare ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheter påverkar människors hälsa eller miljön negativt, enligt miljöbalken 2 kapitlet, 3 §.

Enligt miljöbalken 26 kapitlet 21 § får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet att inkomma med de uppgifter som behövs för tillsynen.

Upplysningar

Om en avloppsanläggning utförs utan tillstånd kan en miljösanktionsavgift tas ut enligt punkt 2.1.1 i bilaga till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och kemikalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande.

Miljö- och byggnämnden kommer efter att uppgifterna redovisats bedöma om avloppslösningen på fastigheten är tillräcklig.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§86 Detaljplan för Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde

Beslut om antagande

Beslut

Detaljplanen för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde antas.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde i Angelstads församling.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med 15 tomter på en del av naturmarken på del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde.

Ny väg kommer att behöva byggas och diket behöver dras om för att kunna bebygga tomterna i planområdets västra del. Genomförandeavtal har tecknats mellan fastighetsägare och Ljungby kommun den 4 maj 2012.

Detaljplanen har varit utställd mellan 14 februari – 13 mars 2012.

Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande daterat den 4 maj 2012.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen miljöbedömning görs och ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Förvaltningens bedömning

Detaljplanen för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens kan antas.

Upplysningar
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 § PBL. Detaljplanen bedöms inte vara av stor principiell betydelse eller av stor vikt, varför antagandet kan ske av miljö- och byggnämnden i enlighet med 5 kapitlet 27 § PBL.§87 Detaljplan för Hölminge 3:5 söder om Hölminge Broddagård

Beslut om planuppdrag.

Fastighet: Hölminge 3:5


Sökande:
XXX

Beslut.

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att ge plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för Hölminge 3:5, söder om Hölminge Broddagård.

2. Plankostnaden regleras i planavtal med den sökande.

Redogörelse för ärendet
Fastighetsägarna till Hölminge 3:5 söder om Hölminge Broddagård har inkommit med en begäran om att upprätta en detaljplan för bostadstomter och hamn.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättning för relativt generösa bostadstomter för fritids- eller permanentboende. Syftet är också att möjliggöra en båthamn för ett 30-tal båtplatser.

Fastigheten omfattar ungefär 30 hektar och ligger söder om det planlagda men inte ännu exploaterade Hölminge 8:6.

I gällande översiktsplan finns ingen vägledning vad gäller byggnation i det aktuella området. Översiktsplanen säger att förtätning är fördelaktigt ur resurssynpunkt. Det aktuella planområdet ligger inom ett så kallat LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Det innebär att det finns möjlighet att pröva lokalisering inom det utökade strandskyddet på 200 meter kring sjön Bolmen. Ett utpekande i LIS-planen som antogs 2010 medför ingen automatisk byggrätt utan att frågan kan prövas gentemot de strandskyddsbestämmelser som finns i 7 kapitlet miljöbalken. Det innebär att ett upphävande måste grundas på att planeringen kan medföra långsiktiga positiva utvecklingsaspekter för landsbygden.

I utvecklingsprogrammet för sjön Bolmens östra strand redovisas riktlinjer för exploatering. En huvudprincip innebär att det ska finnas gröna stråk mellan bebyggelsegrupperna. Detta måste beaktas i planarbetet.

Ett arbete med vatten- och avloppsplanering pågår i kommunen för att finna olika hållbara lösningar. Området längs med den östra sidan av sjön Bolmen har olika lösningar för vatten och avlopp, kommunalt verksamhetsområde, inrättade gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp samt enskilda anläggningar. Vatten- och avloppsfrågan kommer att behandlas i planarbetet och kan påverkas av den planering av vatten och avlopp som pågår i kommunen.

Dessutom har exploateringsfastigheten norr om det tilltänkta planområdet, Hölminge 8:6, ett servitut för en infiltrationsanläggning på den nu aktuella fastigheten.

Planområdet ligger inom riksintresse för naturvården och omfattas av det utökade strandskyddet på 200 meter kring sjön Bolmen. Inga fornlämningar finns redovisade enligt FMIS (Fornminnesregistret).

Plankostnaden regleras i planavtal med den sökande innan planarbetet påbörjas.

Förvaltningens bedömning

Plankontoret ser inga hinder att upprätta en detaljplan för Hölminge 3:5 söder om Hölminge Broddagård.

Plankostnaden regleras i planavtal med den sökande.

Upplysningar
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 § PBL.

Tekniska förvaltningen underrättas om beslutet.

§89 Nybyggnad av tre fritidshus med tillhörande garage

Ansökan om förhandbesked.

Fastighet: Löckna 2:1

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Löckna 1:6 (en av två ägare), 1:9, 1:19 (två av fyra ägare), 1:31, 1:33, 2:2, 2:3 och 2:4 samt Länsekologen och E.ON.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av tre fritidshus med tillhörande garage.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i byn Löckna vid sjön Bolmens västra sida, cirka 2,5 kilometer nordöst om Odensjö.

Förslaget innebär nybyggnad av tre fritidshus med tillhörande garage. Fastigheterna planeras att avstyckas. De två södra tomterna blir cirka 1575 m2 vardera, den norra tomten blir cirka 1800 m2. Byggnaderna kommer att placeras i anslutning till befintliga byggnader i området.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom område utpekat för naturvårdsprogrammet med stora naturvärden – klass III, riksintresse för rörligt friluftsliv.

Länsekologen har den 9 maj 2012 bedömt att förslaget inte kommer påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt då alla träd på platsen redan avverkats utan naturhänsyn. Länsekologen påpekar att på den norra tomten finns lite naturmark med en del ängsväxtinslag. Han påpekar även att stenmuren som går längs västra sidan av de södra tomterna inte bör skadas.

Fastighetsägarna till fastigheterna Löckna 1:6 (en av två ägare), 1:9, 1:19 (två av fyra ägare), 1:33 och 2:3 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Löckna 1:31 har inget emot förslaget med har lämnat synpunkter.

Fastighetsägarna till Löckna 1:6 (en av två ägare), 1:19 (två av fyra ägare), 1:30 och 2:6 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Fastighetsägaren till Löckna 2:2 och 2:4 är emot förslaget.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa, de två södra tomterna bör lösas gemensamt

E.ON har i yttrande daterat den 20 april 2012 meddelat att de inte har något att erinra mot förslaget, men redovisar vissa punkter som ska efterlevas för att bygglov ska kunna beviljas i närheten av hög- och lågspänningsledningar.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna påräknas för nybyggnad av tre fritidshus med tillhörande garage.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte vidtas innan bygglov och startbesked har lämnats.

Om en åtgärd påbörjas innan bygglov har sökts, och därmed också har påbörjats innan startbesked har meddelats, kommer byggsanktionsavgifter att tas ut enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kapitlet. De sammanlagda byggsanktionsavgifternas storlek är beroende på byggnadens storlek. Sanktionsavgifterna för till exempel ett enbostadshus med en sanktionsarea på 200 m2 skulle bli cirka 291 500 kronor. För en större byggnad blir sanktionsavgifterna avsevärt dyrare.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 5 848 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till fastigheterna Löckna 1:6, 1:9, 1:19, 1:30, 1:31, 2:1, 2:3 och 2:6 samt E.ON underrättas om beslutet per brev.

Fastighetsägarna till Löckna 2:2 och 2:4 delges beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§90 Nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Hårenberg 1:2

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Hårenberg 1:2, 1:3, 1:9, 1:10, Läsaryd 1:23, Sommarsäte 3:6 och 3:13 samt Länsstyrelsen och Länsekologen.

Beslut.

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Hårenberg cirka 1,8 kilometer nordöst om Södra Ljunga samhälle.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage. Fastigheten planeras att avstyckas och bli cirka 15 000 m2. Byggnaderna kommer att placeras mitt på fastigheten.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom område utpekat för naturvårdsprogrammet med mycket stora naturvärden – klass II, kulturmiljöprogrammet. Den tänkta avstyckningen inrymmer del av ett fornlämningsområde.

Förslaget uppfyller de riktlinjer enligt kulturmiljöprogrammet där nybyggnad inom området endast bör ske i anslutning till redan etablerade bebyggelselägen.

Länsekologen har den 9 maj 2012 bedömt att förslaget inte kommer påverka den biologiska mångfalden på ett betydande sätt. Länsekologen påpekar att bebyggelsen borde ske så att rösen, stenmurar och merparten av de mycket gamla och grova hasselbuketterna får vara kvar.

Fastighetsägarna till fastigheterna Hårenberg 1:2, 1:3, 1:9, 1:10, Läsaryd 1:23, Sommarsäte 3:6 och 3:13 har inget emot förslaget.

Länsstyrelsen har i yttrande daterat den 3 maj 2012 meddelat att de ur kulturmiljösynpunkt inte har något att erinra över fastighetsregleringen.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte vidtas innan bygglov och startbesked har lämnats.

Om en åtgärd påbörjas innan bygglov har sökts, och därmed också har påbörjats innan startbesked har meddelats, kommer byggsanktionsavgifter att tas ut enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kapitel. De sammanlagda byggsanktionsavgifternas storlek är beroende på byggnadens storlek. Sanktionsavgifterna för till exempel ett enbostadshus med en sanktionsarea på 200 m2 skulle bli cirka 291 500 kronor. För en större byggnad blir sanktionsavgifterna avsevärt dyrare.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 5 848 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till fastigheterna Hårenberg 1:3, 1:9, 1:10, Läsaryd 1:21, 1:23, 3:11, 3:15, Sommarsäte 3:5, 3:6 och 3:13 underrättas om beslutet per brev.

Fastighetsägarna till Hårenberg 1:2 delges beslutet.

§91 Nybyggnad av båthus.

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bollstad 1:2

Sökande:
XXX


Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett båthus, enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).

2. Dispensen avser endast den yta byggnaden upptar. När åtgärden är utförd ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 20 april 2012.

Platsen ligger cirka 1 kilometer norr om Bollstad. Platsen omfattas inte av detaljplan men ligger inom utpekat område för landsbygdsutveckling (LIS), riksintresse för friluftsliv samt naturvårdsprogrammet (Klass II) i översiktsplan.

Platsen ligger avskiljd från bostadsbebyggelse. Den aktuella platsen utgörs av en mindre pir/hamn.

Förslaget innebär nybyggnad av ett skärmtak som ska fungera som skydd för en båt. Skärmtaket ersätter, enligt sökanden, ett tidigare som till följd av förgående års snölaster nu har rasat. Sökanden har bifogat ett foto på den tidigare byggnaden.

Som särskilt skäl för dispensen anger sökanden att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Ansökan om bygglov har lämnats in.

Förvaltningens bedömning

Dispens bör kunna ges för denna typ av byggnad eftersom den ersätter en nyligen borttagen byggnad med samma användning. Sökandes skäl, att området har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, anses tillämpligt. Kring byggnaden ska dock strandskyddet fortsätta att gälla.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl för dispensen är att platsen redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Åtgärden bedöms inte innebära någon påtaglig skada på riksintresset.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Inga privatiserande åtgärder, såsom trädgårdsmöbler, avhållande skyltar, staket eller liknande får utföras i området.

Några arbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked meddelats.

Beslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva ärendet. Länsstyrelsen fattar beslut inom tre veckor från det de mottagit nämndens beslut.

Avgift: 2100 kronor. (Faktura skickas separat).

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§92 Nybyggnad av gårdsverk för vindkraft.

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Hörda 14:4


Sökande:
XXX


Yttrande:
Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Luftfartsverket, Småland

Airport, Halmstad CityAirport, EON, Kulturparken Småland

samt ägarna av fastigheterna Bökeliden 1:3, 1:5, 1:7,

Tykatorp 1:2, 1:3, 1:4, 2:1, Hörda 6:9, 7:6, 7:8, 9:9, 11:2

och 14:3.

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av gårdsverk för vindkraft.

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: XXX.

3. Tekniskt samråd krävs ej.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i norra delen av Hörda.

Platsen omfattas inte av detaljplan men ligger inom utpekat område av riksintresse för natur samt naturvårdsprogrammet (Klass II). Området är enligt Ljungby kommuns vindkraftplan också fredat för vindkraftexploatering, detta gäller dock inte gårdsverk.

Strax söder om den aktuella platsen för verket angränsar området för riksintresset Hörda by samt kulturmiljöprogrammet.

Förslaget innebär nybyggnad av ett gårdsverk med en totalhöjd om 20,8 meter och med en vindturbin med en diameter om cirka 8 meter. Verket ska placeras cirka 25 meter öster om befintlig gårdsbebyggelse (cirka 50 meter öster om fastighetens huvudbyggnad) på brukad åkermark.

Som kontrollansvarig har angetts XXX.

Vad gäller avståndet till de närmaste bostadshusen är sökandens eget vid cirka 50 meter, ett annat bostadshus ligger ca 100 meter väster om det planerade verket och övriga ligger från cirka 300 meter och mer. Sökanden har i den tekniska beskrivningen bland annat redovisat att verket genererar 36 db vid 25 meters avstånd och vid en vindhastighet av 8 m/s.

Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Luftfartsverket, Småland Airport,

Halmstad CityAirport, EON samt ägarna av fastigheterna Bökeliden 1:3 (tre av fyra delägare), 1:7 (en av två delägare), Hörda 6:9, 7:8, 9:9, 11:2 och 14:3 har inget emot förslaget.

Kulturparken Småland har inte beretts tillfälle att yttra sig men har kontaktats

av en närboende och ombetts inkomma med ett yttrande i ärendet. Kulturparken Småland är emot förslaget.

Ägarna av fastigheterna Tykatorp 1:2, 1:3, 1:4, 2:1 (två av tre delägare), Hörda 7:6 samt Bökeliden 1:5 är emot förslaget.

Ägarna av fastigheterna Bökeliden 1:2, 1:3 (en av fyra delägare), Hörda 4:10, 5:14, 7:4, 9:2, 9:8, 13:1, 17:1, Tykatorp 2:1 (en av tre delägare) och 2:2 har beretts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Yrkande

Alf Johansson (KB) yrkar på att bygglov inte ska beviljas.

Stefan Fredriksson (S) och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) yrkar på att bygglov ska beviljas.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) ska gälla.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna beviljas

Motivering

Att ett område är av riksintresse betyder att området ska skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära påtaglig skada på riksintresset. Detta gäller även om en åtgärd sker utanför det aktuella riksintressets avgränsning.

Med beaktande av verkets låga höjd om 21 meter och med hänsyn till att det endast utgörs av en enstaka anläggning bedömer nämnden att verket inte utgör ett så pass dominerande inslag i landskapsbilden att det påtagligt kommer att skada det angränsande riksintresset för kulturmiljön.

Med hänsyn till dess placering, invid befintlig bebyggelse och på brukad åkermark, bedöms åtgärden inte heller innebära någon påtaglig skada på riksintresset för natur.

Inga betydande olägenheter bedöms uppkomna.

Nämnden gör bedömningen att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § PBL. Startbesked kan meddelas först när kontrollplan inlämnats till miljö- och byggnämnden.

Innan verket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kapitlet 4 § PBL.

Tekniskt samråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att samråd ändå ska hållas ombes ni ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 7 940 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Ägarna av fastigheterna Tykatorp 1:2, 1:3, 1:4, 2:1, Hörda 7:6 samt Bökeliden 1:5 underrättas om beslutet med mottagningsbevis och information om hur man överklagar beslutet.

Ägarna av fastigheterna Bökeliden 1:2, 1:3, 1:7, Hörda 4:10, 5:14, 6:9, 7:4, 7:8, 9:2, 9:8, 9:9, 11:2, 13:1, 14:3 17:1, Tykatorp 2:1 och 2:2 underrättas om beslutet per brev.

§93 Anmälan om ovårdad byggnad.

Utdömande av vite.

Fastighet: Skeen 3:24

Fastighets-
ägare:
XXX


Beslut

Miljö- och byggnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen i Växjö om utdömande av vite om 5 000 kronor, enligt nämndens beslut den 1 februari 2012, § 15.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggnämnden har inkommit en anmälan om att byggnaden på fastigheten Skeen 3:24 är ovårdad.

Byggnaden har under längre tid varit utan underhåll. Fasadbeklädnaden på byggnaden har flera skador till följd av skadade hängrännor och stuprör. Fasadmaterial saknas på flera ställen. Färgskikt på såväl fönster, dörrar och fasad är i dåligt skick.

Detta har tillsammans med bristande vattenavledande byggnadsdelar bidragit till omfattande röta. I synnerhet i fönsterpartier såsom bågar, droppbrädor och foder runt om byggnaden. Fönsterglas saknas helt i flera fönsterbågar.

Även taket är i dåligt skick.

Fastighetsägaren ombads i brev den 6 juli 2011 att inkomma med en skrivelse till miljö- och byggnämnden om vilka åtgärder som planeras med byggnaden och inom vilken tid dessa åtgärder ska utföras.

Fastighetsägaren inkom med en skrivelse via e-post den 11 september 2011 där det framgick att de kommer att utföra vissa renoveringar på fastigheten innan vintern, byta tak samt en del fasader.

Fastighetsägaren ombads på nytt i brev den 20 september 2011 att i detalj redovisa vilka åtgärder som ska utföras och vid vilket datum detta skulle vara färdigställt.

Någon skrivelse från fastighetsägaren inkom inte varpå miljö- och byggförvaltningen kontaktade fastighetsägaren på telefon den 5 oktober 2011.

Fastighetsägaren uppgav att de inte fått miljö- och byggnämndens senaste skrivelse från den 20 juli. Överenskommelsen på telefon blev att redogörelsen skulle skickas in vecka 41 2011.

Någon redogörelse inkom inte. Ett brev skickades på nytt den 10 november 2011 där fastighetsägaren senast den 20 november 2011 skulle redovisa uppgifterna.

Några ytterligare uppgifter har inte inkommit.

Vid besök på platsen den 5 januari 2012 konstaterades det att inga yttre åtgärder vidtagits på byggnaden.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 1 februari 2012, § 15 förelades fastighetsägaren vid vite om 5 000 kronor att senast 3 veckor efter delgivning av beslutet inkomma skriftligt med följande handlingar:

· Byggnadens nuvarande och framtida användning.

· Vilka renoveringsåtgärder som planeras i dagsläget.

· När dessa renoveringsåtgärder planeras vara färdigställda.

Fastighetsägaren har tagit emot beslutet den 17 februari 2012. Någon redovisning eller komplettering på önskade handlingar har inte lämnats in.

Vid besök på platsen den 14 maj 2012 konstaterades det att inga yttre åtgärder vidtagits på byggnaden.

Förvaltningens bedömning

Begära att vitet döms ut.

Motivering

Enligt 8 kapitlet 14 § ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§94 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 19 april till den 22 maj 2012.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-04-19.
Valborgsmässo- midsommarfirande, våffelsöndagar, filmförevisning och julmarknad i Angelstads hembygdspark. 2012-04-30 / 2012-11-24.

2. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-04-19.
Valborgsmässofirande 2012-04-30 i Tannåkers hembygdspark.

3. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-04-20.
Valborgsmässo-, nationaldags-, midsommar- och hembygdsdags firande i hembygdsgården i Lagan. 2012-04-30 / 2012-12-02

4. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-04-23.
Fest i samband med invigning av modelljärnväg påHelsingborgsvägen 9.
2012-05-06.

5. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-04-27. Valborgsmässofirande 2012-04-30 på Annerstads kyrkbacke.

6. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-05-11.
Uppställning av försäljningsbord med tak, framför SE-banken och vid Garvaren, för försäljning av panini och franska crepes
2012-03-11 / 2013-05-12.

7. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-05-22
Charity Run, MC/moped kortege i hembygdsparken Lagan och sträckan Ljungby – Vänamo.
2012-05-26.

§95 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 20 april till den 21 maj 2012.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis