Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2012-06-20

Sammanträde 2012-06-20

Datum
Klockan
8.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby,

OBS! Ändrad möteslokal

Inledning Ordförande hälsar välkommen och förklarar att sammantr Läs mer...ädet är offentligt till och med punkt 3.

Klockan 08.00. Information om Lean - Malin Söderberg

1 Förslag till justerare: Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)

Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

* Utställning av arbetsplan för väg 536, breddning av vägen
Glamshult-Lidhult
Beslut om yttrande till trafikverket - Henrik Johansson

Diverse

2 Val av ledamot till miljö- och byggnämndens arbetsutskott

3 Intern kontroll, inom området risk för hot och våld

Beslut om godkännande - Ann-Sofi Persson

4 Deluppföljning av tillsynsplan enligt miljöbalken och kontrollplan enligt livsmedelslagen - Ann-Sofi Persson

Information och frågor - Diverse

Miljö ärenden:

5 Trotteslöv 1:74, 6:1, 2:7 och 2:11 Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Beslut om tillstånd med begränsning - Victoria Kullenberg

6 Össlöv 1:5, 2:5 och 2:19 Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Beslut om tillstånd med begränsning - Victoria Kullenberg

7 Össlöv 4:9, 2:12 och 2: 7 och Trotteslöv 1:18 och 2:4 Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Beslut om tillstånd med begränsning - Victoria Kullenberg

8 Össlöv 3:50, 3:14, Trotteslöv 2:2 och 2:12 Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Beslut om tillstånd med begränsning - Victoria Kullenberg

9 Össlöv 4:11 Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Beslut om tillstånd med begränsning - Victoria Kullenberg

10 Össlöv 5:1, 1:4 och 2:8 och Trotteslöv 2:20 Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Beslut om tillstånd med begränsning - Victoria Kullenberg

11 Össlöv 7:1 Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Beslut om tillstånd med begränsning - Victoria Kullenberg

12 Össlöv 5:1, 1:4, 2:8, Trotteslöv 2:20, 1:74, 6:1 och 2:11 Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Beslut om tillstånd med begränsning - Victoria Kullenberg

13 Stegaryd 1:4 Krav på åtgärder på avloppsanläggning

Beslut om föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten -
Malin Andersson.

14 Revidering i taxa för offentliga kontroll av livsmedel

Beslut om ändring i livsmedelstaxan - Eva Larsson

Information och frågor - Miljö
Visslaryd avlopp - Malin Andersson.

Plan ärenden:

15 Detaljplan för del av Kämpen nordväst om Ljungby lasarett

Beslut om samråd - Anna Aracsy

16 Detaljplan för del av Erikstad 1:6 i Vittaryds församling

Beslut om antagande - David Karlsson

17 Detaljplan för Kvarnarna 2:3 med flera

Beslut om samråd - David Karlsson

18 Fastighetsindelning inom kvarteret Lamellen i Ljungby

Beslut om upphävande av fastighetsplan/tomtindelning - David Karlsson

Information och frågor - Plan

Bygg ärenden:

19 Kalkonen 1 Olovlig tillbyggnad av garage och altan

Ansökan om bygglov för redan utförd åtgärd - Maggie Mysigh

20 Skogskyrkogården 1 Nybyggnad av förråd/verkstad

Ansökan om förhandsbesked - Maggie Mysigh

21 Leoparden 1 Avvikelse från beviljat bygglov

Föreläggande om att inkomma med handlingar - Maggie Mysigh

22 Berghem 15:1 Nybyggnad av industri/verkstad/lager/personal/kontor

Ansökan om förhandsbesked - Jonny Engström

23 Tjust 1:11 Nybyggnad av fritidshus

Ansökan om bygglov - Jonny Engström

24 Månen 6 Ändrad användning från kontor till vårdecentral

Beslut om byggsanktionsavgift - Mats Larsson

25 Boken 3 Ändrad användning från skola till asylboende

Beslut om byggsanktionsavgift - Mats Larsson

Information och frågor - Bygg

26 Meddelanden

27 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§96 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som tillkommer:

· Yttrande till Trafikverket angående utställd arbetsplan för väg 536, breddning av vägen Glamshult-Lidhult.

Ärende som utgår:

· Trotteslöv 1:74, 6:1, 2:7 och 2:11 Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

· Össlöv 1:5, 2:5 och 2:19 Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

· Össlöv 4:9, 2:12 och 2: 7 och Trotteslöv 1:18 och 2:4 Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

· Össlöv 3:50, 3:14, Trotteslöv 2:2 och 2:12 Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

· Össlöv 4:11 Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

· Össlöv 5:1, 1:4 och 2:8 och Trotteslöv 2:20 Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

· Össlöv 7:1 Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

· Össlöv 5:1, 1:4, 2:8, Trotteslöv 2:20, 1:74, 6:1 och 2:11 Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Ovanstående ärende som berör spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde lyftes ur med anledning till att nämndens förslag ledde till att en omröstning där resultatet blev 5 röster som var för att lämna tillstånd och 6 röster som ville besluta om ett totalt förbud. Detta avviker från arbetsutskottets förslag och har inte kommunicerats med fastighetsägarna. Ärendet kommer att behandlas på nästa nämndssammanträde den 29 augusti 2012.

· Leoparden 1, beslut om föreläggande om att inkomma med handlingar, avvikelse från beviljat bygglov.

§97 Val av ledamot till miljö- och byggnämndens arbetuskott

Dnr 2011/0059

Beslut om godkännande.

Beslut
Miljö- och byggnämnden utser Cecilia Lööf (M) som ledamot i miljö- och byggförvaltningens arbetsutskott under innevarande mandatperiod, till och med 2014.

Redogörelse för ärendet

Gösta Carlsson (M) har i skrivelse daterad 25 april 2012 avsagts sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnämnden.

I kommunfullmäktige den 29 maj 2012 § 68 godkändes Gösta Carlssons (M) avsägelse och Cecilia Lööf (M) utsågs till ny ledamot i miljö- och byggnämnden. Som ny ersättare i miljö- och byggnämnden utsågs Katarina Jakab (M).

§98 Utställning av arbetsplan för väg 536, breddning av vägen Glamshult-Lidhult

Yttrande till trafikverket.

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden anser att det ska utföras bullerskyddsåtgärder för de bostadshus och uteplatser där riktvärdena för buller inte innehålls. I övrigt har nämnden inga ytterligare synpunkter än de som tidigare har lämnats från miljö- och byggförvaltningen.

Redogörelse för ärendet

Ljungby kommun har tidigare lämnat synpunkter i samband med förstudien.

Väg 536 är en av tre vägar mellan Lidhult och väg 25 i Ljungby kommun.

Den aktuella sträckan är cirka 12 kilometer. Förutom att bilda väg för boende längs sträckan och för jord och skogsbruk i området är väg 536 också en viktig förbindelse från och till Lidhult och dess industrier. Det aktuella förslaget är att förstärka och bredda nuvarande väg 536 för att öka framkomlighet och säkerhet för olika typer av transporter till en rimlig kostnad. Det handlar bland annat om att breddning till 6,5 meter samt till skapa mötesfickor.

Förvaltningens bedömning
Bostadshus och uteplatser ska förses med bullerskyddsåtgärder där risk för överskridande av bullerriktvärden kan förekomma. För övrigt har förvaltningen inga ytterligare synpunkter.

Upplysningar

Trafikverket och tekniska förvaltningen underrättas om beslutet.

§99 Internkontroll, inom området risk för hot och våld

Dnr 2012/0412

Beslut om godkännande.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen.

2. Förvaltningen får i uppdrag att se över rutiner och vid behov upprätta en handlingsplan.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden beslutade under 2011 att utföra en internrevision om hot och våld på miljö- och byggförvaltningen.

Under maj 2012 skickades en enkät ut till förvaltningens anställda med frågor om den anställde utsatts för hot eller våld under 2011. Enkäten skickades till 22 personer. 17 enkätsvar kom in vilket är en svarsfrekvens på 77 %. Personerna fick svara anonymt.

Som ett led av internrevisionen har förvaltningens olika avdelningar diskuterat vilka hot och risker vi kan utsättas för i vår verksamhet. Resultatet har sammanställts i en riskbedömning och handlingsplan för hot och våld och har redovisats på en arbetsplatsträff. På arbetsplatsträffen skedde även en repetition av den säkerhetsföreskift som gäller vid besök och en genomgång av den rutin som finns för medarbetare som utsatts för våld eller hot om våld. Arbetet med hot och risker kommer fortlöpa under 2012. En åtgärdsplan mot hot och våld ska tas fram.

Förvaltningens bedömning
Internrevisionen kan godkännas.

§100 Deluppföljning av tillsyn enligt miljöbalken och kontroll enligt livsmedelslagen

Dnr 2012/0408

Beslut om godkännande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen.

Redogörelse för ärendet

Den 28 mars 2012 antog miljö- och byggnämnden miljökontorets verksamhetsplan för år 2012. Verksamhetsplanen innehåller en tillsynsplan enligt miljöbalken och en kontrollplan enligt livsmedelslagen. Dokumentet utgör styrdokument och anger hur tillsynen ska prioriteras med hänsyn till givna resurser.

I verksamhetsplanen står att uppföljning av tillsynsplanen och kontrollplanen sker av miljökontoret efterhand. En redovisning sker halvårsvis i juni samt helårsvis i januari för hela det föregående året.

Uppföljning avser perioden 1 januari till den 31 maj 2012.

Förvaltningens bedömning
Uppföljning enligt redovisning kan godkännas.

§101 Krav på åtgärder på avloppsanläggning

Dnr 2011/0571

Föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

Fastighet: Stegaryd 1:4

Fastighetsägare: xxx

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förelägger xxx om förbud mot utsläpp av avloppsvattnet till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stegaryd 1:4 efter 6 månader från att beslutet delgivits.

2. Beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet är tagit med stöd av 9 och 26 kapitlet §§ 7 och 26 miljöbalken (MB).

Redogörelse för ärendet
Enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter från avloppsinventeringen 1983 består avloppsanläggningen på fastigheten Stegaryd 1:4 av en tvåkammarbrunn och utsläpp i vattendrag. För att en avloppsanläggning ska bedömas som godkänd ska det finnas en dimensionerad slamavskiljare i tre faser och efterföljande rening. Miljö- och byggförvaltningen har gjort bedömningen att dagens avloppslösning inte uppfyller dagens krav.

Miljö- och byggförvaltningen har i brev daterat den 6 april 2011 meddelat fastighetsägaren att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. Fastighetsägaren fick ett år på sig att inkomma med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning.

Miljö- och byggförvaltningen besökte den 29 maj 2012 fastigheten, vid besöket närvarade fastighetsägaren. Vid besöket konstaterades att avloppsanläggningen består av en tvåkammarbrunn. Avloppsvattnet rinner sedan vidare ut i skogen, som till stor del består av al, enligt fastighetsägaren. Al växer ofta i områden som är blöta. Bostadshuset är lokaliserat cirka 430 meter från sjön Flyxen.

Förvaltningens bedömning

Avloppsanläggningen uppfyller inte dagens krav. Därför bör ett föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten riktas mot fastigheten.

Motivering

I enlighet med miljöbalkens 9 kapitel, 1 § första punkten är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Enligt miljöbalkens 2 kapitel, 3 § ska verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheter påverkar människors hälsa eller miljön negativt.

I miljöbalkens 26 kapitel, 9 § ges rätten till tillsynsmyndigheten att meddela de föreläggande och förbud som behövs.

Enligt miljö- och byggnämndens revidering av riktlinjer för åtgärder av befintliga enskilda avlopp i Ljungby kommun antagen den 24 februari 2010,

7 § ska fastigheter som ligger inom 500 meter från sjö eller vattendrag och saknar efterföljande rening inom ett år från att de meddelats inkomma med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning.

Upplysningar

En ansökan om ändring av befintlig avloppsanläggning ska göras innan förbudet om utsläpp av avloppsvatten kan upphävas.

Innan en ny avloppsanläggning kan tas i bruk ska den besiktigas och godkännas av nämnden enligt 18 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och kemikalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§102 Revidering i taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Dnr 2006/2417

Förslag till kommunfullmäktige.

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att upphäva § 11 i ”Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll av livsmedel”, antagen den 14 december 2006 § 198 och föreslår att ny lydelse antas enligt följande:

§ 11 För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt Livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden fastställer för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

Ändringen börjar gälla från och med den 1 januari 2013.

Redogörelse för ärendet
Gällande taxa för livsmedelskontrollen beslutades år 2006. Därefter har Livsmedelsverket gjort om riskklassningssystemet. För att kunna tillämpa gällande taxa krävs en revidering av 11 § för att miljö- och byggnämnden ska kunna följa Livsmedelsverkets rekommendationer.

Tidigare beslut om erfarenhetsklassning av livsmedelsanläggningar tillämpas inte idag och kan därför upphävas.

Förvaltningens bedömning
11 § i ”Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll av livsmedel”, antagen den 14 december 2006 § 198 ska upphävas och ny lydelse antas enligt nämndens förslag.

§103 Detaljplan för del av kvarteret Kämpen, nordväst om Ljungby lasarett

Dnr 2012/0047

Beslut om samråd.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att samråd får ske över förslaget till detaljplan för del av kvarter Kämpen nordväst om Ljungby lasarett.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Kämpen 2.

Syftet med detaljplanen är att ändra en del av detaljplanen för kvarteret Kämpen så att fastigheten Kämpen 2 kan användas för bostadsändamål, vård, skola och centrumverksamhet. I gällande detaljplan P86/15 får fastigheten användas för allmänt ändamål.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen miljöbedömning görs och ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Förvaltningens bedömning

Detaljplanen kan samrådas enligt 5 kapitlet 11 § plan- och bygglagen PBL.

Upplysningar
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 § (PBL).

§104 Detaljplan för del av Erikstad 1:6 i Vittaryds församling

Dnr 2011/0787

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen för del av Erikstad 1:6 i Vittaryds församling.

Redogörelse för ärendet

Området ligger i före detta stationssamhället Erikstad vid Vidösterns västra strand.

Ett förslag till detaljplan för del av Erikstad 1:6 har upprättats. Planuppdrag gavs av miljö- och byggnämnden i juni 2011. Detaljplanen var föremål för samråd under tiden den 21 februari – den 20 mars 2012.

Fastigheten Erikstad 1:6 är sedan lång tid tillbaka bebyggd med ett fritidshus på ofri grund. Tomten till fritidshuset är i gällande detaljplan (byggnadsplan), fastställd av länsstyrelsen den 24 oktober 1969, planerad för parkmark och ägs av kommunen.

Bakgrunden är att ägaren av huset har visat intresse av att köpa marken av kommunen. För att möjliggöra detta måste en ny detaljplan upprättas där tomten planeras in för bostadsändamål.

Begäran om planändring har därför lämnats in till miljö- och byggnämnden.

Syftet med planändringen är att göra en försäljning av tomten möjlig.

Förvaltningens bedömning

Detaljplanen för del av Erikstad 1:6 kan antas.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (PBL).

§105 Detaljplan för Kvarnarna 2:3 med flera

Dnr 2011/2279

Beslut om samråd.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att samråd får ske över förslaget till detaljplan för Kvarnarna 2:3 med flera.

Redogörelse för ärendet

Området ligger i centrala Ljungby vid Lagavallen i anslutning till Åsiktens omsorgsboende.

Syftet är att tillgodose byggnationen på fastigheten Bandybanan 1, Åsikten med parkeringar för boende och besökare.

Den avsedda platsen är i gällande plan naturmark och ligger mellan tennisbanorna vid Lagavallen och gång- och cykelvägen som ansluter till Ljungsätersbron. Parkeringsplatsen trafikmatas från Axel Ångbagares gata över Åsiktens tomt.

Parkeringsplatsen ska inhysa cirka 16 platser. För att Åsiktens parkeringsbehov ska täckas behöver även Axel Ångbagares gata byggas om med syfte att mögliggöra för parkeringsplatser på södra sidan närmast vändplatsen.

Förvaltningens bedömning

Samråd av detaljplanen för del av kvarnarna 2:3 med flera kan ske.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (PBL).

§106 Fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteret Lamellen i Ljungby

Dnr 2012/0752

Beslut om upphävande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att upphäva gällande fastighetsplan/tomtindelning inom Kvarteret Lamellen i ljungby.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägarna till Lamellen 1 och Vagnen 1 önskar göra en fastighetsreglering vilket omöjliggörs enligt gällande fastighetsplan.

Samråd har skett enligt 5 kapitlet 7 § plan- och bygglagen (PBL) har skett under tiden den 17 april till den 30 april 2012.

Tekniska förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden upphäver gällande indelning.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsplanen/tomtindelningen för Lamellen 1 kan upphävas.

För att kunna genomföra detta måste gällande fastighetsplan/tomtindelning upphävas.

§107 Tillbyggnad av garagebyggnad med förråd och altan

Dnr 2012/0345

Ansökan om bygglov för redan utförd åtgärd.

Fastighet: Kalkonen 1

Fastighetsägare: Xxx

Beslut

1. Bygglov beviljas för tillbyggnad av garagebyggnad med förråd och altan i efterhand.

2. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL 1987:10) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 2 x 2356 kronor och blir fyratusensjuhundratolvkronor (4 712 kronor). Byggnadsavgiften ska betalas solidariskt av fastighetsägarna. Avgiften ska betalas till länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

3. Kontrollansvarig krävs inte enligt plan- och byggförordningen (PBF) 7kapitlet 5§.

4. Tekniskt samråd krävs inte enligt PBL 10kapitlet 14§.

5. Kontrollplanen som inkom den 12 mars 2012 fastställs.

Redogörelse för ärendet

Sökanden har den 12 mars 2012 inkommit med ansökan om bygglov för tillbyggnad av garagebyggnad med förråd 18 m2 samt inglasad altan 27 m2.

Vid handläggning av ärendet kom det till miljö- och byggförvaltningens kännedom att åtgärderna redan var utförda. Vid kontakt med sökanden framkom även att tillbyggnaden till största delen är utförd, dock är inte porten/dörren monterad. Den inglasade altanen är färdigställd sedan några år tillbaka.

Åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan P04/4.

Sökanden har meddelat att när de tolkat detaljplanen P04/4 har de tolkat att tillbyggnaden inryms i begreppet ”komplementbyggnad” och att de därför skulle fått utföra en tillbyggnad av garagebyggnaden med en byggnadsarea på maximalt 35m2. Kontakt togs enligt uppgift med miljö- och byggförvaltningen under mars 2012 och då ska sökanden ha fått upplysning om att åtgärden inte är bygglovspliktig.

Byggsamråd hölls den 17 december 2004 för nybyggnationen av enbostadshuset. Då diskuterades eventuell altanbyggnad och fastighetsägarna uppfattade att altanen inte var bygglovspliktigt och att de därför byggde den utan att söka bygglov.

Enligt fastighetsägarna påbörjades tillbyggnaden redan tidigt under 2011, varför frågan om olovligt byggande hanteras enligt den äldre plan- och bygglagen (PBL 1987:10). Detsamma gäller för den inglasade altanen.

Ansökan om bygglov i efterhand för redan utförda åtgärder handläggs enligt nu gällande plan- och bygglag (PBL 2010:900).

Byggnadsavgift ska inte tas ut, om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande enligt detta kapitel tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden - PBL 10kapitlet 5§.

Fastighetsägarna är införstådd med lagstiftningen och har muntligen meddelat att de betalar eventuella avgifter istället för att utföra rättelse eftersom detta är mer ekonomiskt fördelaktigt.

Förvaltningens bedömning

Bygglov kan beviljas och byggnadsavgift ska tas ut.

Motivering

Bedömningen görs att tillbyggnaden uppfyller kraven enligt PBL (2010:900) 8 kapitlet 1och4§§ beträffande utformning och tekniska egenskaper. Åtgärden bedöms heller inte medföra betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken, PBL8kapitlet 11 §.

Eftersom arbetena utförts olovligt, ska ärendet avseende den del som berör påföljder och ingripande, behandlas enligt (PBL 2010:900) 11 kapitel 5 §.

Enligt övergångsbestämmelserna i PBL punkt 3 ska för överträdelser som ägt rum före den 2 maj 2011 äldre bestämmelser tillämpas (PBL 1987:10).

Enligt PBL 1987:10 gäller följande:

Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska en byggnadsavgift tas ut enligt 10kapitlet 4§.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyragångerden avgift (i detta fall 2 356 kronor) som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats vid den aktuella tidpunkten för byggnationen.

Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp (42400/20 = 2 120 kronor).Om överträdelsen är ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges.

Enligt 10 kapitlet 9 § ska byggnadsavgiften tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare av fastigheten.

Upplysningar
Innan tillbyggnaden tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10kapitlet 4§ PBL. Om tillbyggnaden tas i bruk innan miljö- och byggnämnden gett ett slutbesked kommer en byggsanktionsavgift att tas ut, i detta fall 22000 kronor.

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har avslutats inom fem år från den dagen när beslutet vunnit laga kraft.

Begäran om slutbesked ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen efter att åtgärderna är slutförda.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat.


Avgift för bygglov: 2116 kronor (faktura sänds separat).


Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
Fastighetsägarna till Ankan 3, Gåsen 4, Kulan 1, Värjan 1 samt Replösa 4:18 (tekniska förvaltningen) underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§108 Nybyggnad av förråd/verkstad samt anordnade av utfartsväg

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Skogskyrkogården 1 samt Ljungby 7:74

Sökande: Xxx

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av förråd/verkstad samt anordnande av utfartsväg enligt 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen (PBL).

Redogörelse för ärendet

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av garage/förråd/verkstad med en byggnadsarea på cirka 850-900kvadratmeter har inkommit till miljö- och byggnämnden. Byggnaden ska placeras i fastighetens nordvästra del och med 2meter till tomtgräns mot Ljungby 7:72 och 7:74.

Förslaget innebär också anläggande av en väg på angränsande fastighet Ljungby 7:74.

Då maskiner från samtliga församlingar i kommunen ska skötas och underhållas vid Annelundskyrkan är behovet av en ny garage/förråd/verkstadsbyggnad stort. För att inte köra över eller genom området samt förbi kyrkan vill de anordna en ny infartsväg norr om området.

Enligt gällande detaljplan för fastigheten Skogskyrkogården 1 (E196) placeras byggnaden på så kallad ”prickmark”, vilket innebär att marken inte får bebyggas.

Den planerade utfarten som kommer att ligga på fastigheten Ljungby 7:74.

För denna fastighet gäller detaljplan (E234). Enligt detaljplanen är marken avsedd för park eller plantering vilket innebär att byggnation eller anläggande av vägar inte får ske.

Sökanden har informerat berörda grannar om planerna och anordnande av en eventuell ny infartsväg. En dialog har även förts med tekniska förvaltningen.

Berörda sakägare har haft möjlighet att yttra sig över ansökan, enligt PBL 9 kapitlet 25 §.

Fastighetsägaren till Ljungby 7:72 och 7:74 (tekniska förvaltningen) har inget emot byggnationen men anser att tillåtligheten av en infartsväg på fastigheten Ljungby 7:74 ska prövas i en ny detaljplan.

Fastighetsägarna till Rabarbern 1, 2 och 3 samt Salladen 1 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Motivering

Enligt PBL 9kapitlet 31b§ får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelse, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syften.

Nämnden bedömer den sökta åtgärden som en liten avvikelse från de aktuella detaljplanerna.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från det beslutet vunnit laga kraft annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte vidtas innan bygglov och startbesked har lämnats.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Avgift: 5632 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Ljungby 7:74 underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Fastighetsägarna till Armringen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Flintan 1, 2, Gäddan 1, 2, Hornet 1, 11, Rabarbern 1, 2, 3, Salladen 1, 2, 3, 4, Snöklockan 8, 9, 10 underrättas om beslutet.

§109 Nybyggnad av industri/verkstad/lager och utrymme för personal/kontor

Dnr 2012/0641

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Berghem 15:1

Sökande:
Xxx

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av industri/verkstad/lager och utrymme för personal/kontor.


Redogörelse för ärendet

Platsen ligger utmed väg R1, strax söder om Ljungby tätort. Platsen omfattas i dagsläget inte av detaljplan men ligger inom utredningsområde för industri i kommunens översiktsplan.

Marken planeras att avstyckas och bli cirka 10000 kvadratmeter. Marken föreslås inhägnas och bebyggas med skärmtak och ett antal byggmoduler.

Byggmodulerna kommer delvis användas på plats som kontor och omklädning och hyigen för personal. En del av modulerna kommer endast stå uppställda på plats eller tidvis stå uppställda på andra industrier i landet.

Befintlig avloppsanläggning som föreslås bör kunna användas under förutsättning att den är dimensionerad och uppfyller gällande krav.

En kommunal lösning till vatten- och avlopp bör prioiteras.

Befintlig utfart kommer användas.

Förvaltningens bedömning

Bygglov kan påräknas.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Krav om förbättringar på befintlig avloppsanläggning kan tillkomma vid tillståndsprövningen. Beslut om användning av befintlig anläggning kan komma att tidsbestämmas då en kommunal lösning bör prioiteras.

Ansökan/anmälan ska göras till miljö- och byggförvaltningen innan några åtgärder påbörjas beträffande avloppsanläggningen och byggnadsåtgärder.

Påbörjas några åtgärder innan beslut i frågan om avlopp, bygglov eller startbesked meddelats kommer en sanktionsavgift tas ut.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 5 144 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Berghem 1:7, 8:6, 8:15 samt Ljungby Dalen 2:6 underrättas om beslutet.

§110 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2012/0724

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Tjust 1:11

Sökande:
Xxx


Yttrande: Fastighetsägarna till Tjust 1:3, 1:10, 3:2 och 3:9.


Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus.

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Xxx

3. Tekniskt samråd krävs.

4. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs inte.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger på Bolmsö i byn Tjust. Platsen omfattas inte av detaljplan men utgör riksintresse för friluftslivet samt ligger inom utpekat område för naturvårdsprogrammet (Klass II) i översiktsplan.

Den aktuella platsen ligger på en öppen betesäng strax öster om en enskild väg. Platsen föreslås få en egen anslutning till vägen söder om planerad bebyggelse.

Vatten- och avloppsfrågan planeras lösas genom en egen anläggning nordöst om föreslagen bebyggelse. Tillstånd för detta har beviljats den 12 juni 2012.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus i 1½-planshus med förhöjt fasadliv och med en byggnadsarea på 92 kvadratmeter.

Fastighetsägarna till Tjust 1:3, 1:10, 3:2 och 3:9 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Tjust 1:11 och 3:10 har haft tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Förvaltningens bedömning

Bygglov kan medges.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Nämnden bedömer också att förutsättningar finns för att meddela beslut om bygglov enlig 9 kapitlet 31 § (PBL).

Upplysningar
För att göra åtgärder eller ändringar som berör stenmurar och odlingsrösen kan tillstånd eller samråd med länsstyrelsen komma att krävas.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd kan alltid tecknas även om miljö- och byggnämnden inte kräver detta.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § PBL. Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan miljö- och byggnämnden meddelat ett startbesked kommer en sanktionsavgift tas ut, i detta fall 22 000 kronor.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta snarast Mats Larsson, telefon 0372-78 92 72, för överenskommelse om tid för samrådsmötet samt vilka övriga handlingar som ska tas med. Platsen för samrådet sker normalt i miljö- och byggförvaltningens lokaler.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggförvaltningen.

För belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon 0372-7893 51.

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret ska lämnas in till tekniska förvaltningen.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 16 462 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Tjust 1:3, 1:10, 1:11, 3:2, 3:9 och 3:10 underrättas om beslutet.

§111 Ändrad användning från kontor till vårdcentral

Dnr 2011/1000

Beslut om byggsanktionsavgift.

Fastighet: Månen 6


Fastighets-
ägare:
Xxx

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden påför fastighetsägaren till Xxx, en byggsanktionsavgift på 42 800 kronor.

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Ljungby kommun, miljö- och byggförvaltningen, inom två månader efter det att beslutet har delgivits den avgiftsskyldige.

Beslutet är fattat med stöd av 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (PBL).

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden beviljade den 15 juni 2011, § 120, ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till vårdcentral. Det tidsbegränsade bygglovet var föranlett av att då gällande detaljplan inte tillät att byggnaden användes för vård. En ny detaljplan har tagits fram som nu även medger användning för vård. Detaljplanen (P11/5) vann laga kraft den 15 november 2011.

Sökanden upplystes om att arbetena inte fick påbörjas innan nämnden gett startbesked och om de trots detta påbörjade arbetena skulle en byggsanktionsavgift tas ut enligt den nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Byggsamråd hölls på byggplatsen den 12 juli 2011 varvid det konstaterades att arbetet var påbörjat utan att ett startbesked hade getts. Bland annat hade öppning för dörr gjorts i brandcellsavgränsande vägg. Vid samrådet upplystes sökanden om vad påföljderna kommer att bli eftersom arbetena påbörjats utan startbesked. Detta finns också inskrivet i samrådsprotokollet.

I kontrollplanen som tillhör ärendet har sökanden bland annat redovisat att avloppsinstallationen var utförd och kontrollerad redan den 27 juni 2011.

Påbörjas en åtgärd utan startbesked ska en byggsanktionsavgift dömas ut med 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 300 kvadratmeter. Sanktionsarean avser bruttoarean minskad med 15 kvadratmeter.

Lokalen som berörs är på 361 kvadratmeter, avgiften är beräknad på 346 kvadratmeter. Prisbasbeloppet för år 2011 är 42800 kronor.

42800 + (0,025x42 800 x 346) = 413020 kr.

Fastighetsägaren har i brev inkommit den 16 augusti 2011 lämnat en förklaring till varför åtgärderna har påbörjats innan startbesked getts. Miljö- och byggnämndes presidier och tjänstemän från kontoret har även haft ett möte med företagets representant där ärendet har diskuterats.

Ett interimistiskt slutbesked utfärdades den 12 augusti 2011 där det framgår att samtliga åtgärder i kontrollplanen är uppfyllda och byggnaden får tas i bruk för sitt ändamål.

Förvaltningens bedömning

Byggsanktionsavgift ska tas ut och beräknas enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kapitlet, 20 §. Byggsanktionsavgiftens storlek beräknas till 413020 kronor.

I 11 kapitlet 52 § PBL sista meningen står - när avgiftens storlek bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser. Förvaltningen har haft kontakt med Boverkets jurister för att få en tolkning av innebörden i denna mening. Enligt juristerna riktar sig lagparagrafen mot regeringen när de bestämmer avgifterna, vilket innebär att nämnden inte kan sätta ner avgiften. Tanken med det nya sanktionssystemet är att det ska vara förutsägbart och att man i förväg exakt ska veta vad det kostar att bryta mot lagen.

Motivering

I PBL 11 kapitlet 51 § står - Om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kapitlet eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kapitlet 2–10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kapitlet 12 §.

En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked om åtgärden kräver bygglov enligt 10 kapitlet, 3 § PBL.

Enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kapitel 20 § är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kapitlet 3 § PBL påbörja en åtgärd innan nämnden har gett startbesked, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 300 kvadratmeter.

Prisbasbeloppet för år 2011 är 42800 kronor.

Med stöd av sista meningen 11 kapitlet 52 § PBL - när avgiftens storlek bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser – bedömer nämnden att byggsanktionsavgiften kan nedsättas till 42800 kronor.

Enligt regeringens proposition 2009/10:170 ska hänsyn tas till bland annat projektets komplexitet. En koppling till bruttoarean är heller inte alltid lämpligt. I propositionen står ”Även vid ändring av ett byggnadsverk kan en koppling till bruttoarean slå fel, eftersom allvaret i en förseelse i ändringsfallen inte alltid kan kopplas till arean.”

I det aktuella fallet innebär den ändrade användningen från kontor till vårdcentral betydligt mindre byggnadsarbeten än om det gällt nybyggnation av en byggnad med samma storlek som vårdcentralen omfattar.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§112 Ändrad användning från skola till asylboende

Dnr 2012/0073

Beslut om byggsanktionsavgift.

Fastighet: Boken 3

Sökande: Xxx

Fastighets-

ägare: Xxx

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden påför xxx, en byggsanktionsavgift på 44000 kronor.

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Ljungby kommun, miljö- och byggförvaltningen, inom två månader efter det att beslutet har delgivits den avgiftsskyldige.

Beslutet är fattat med stöd av 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (PBL).

Redogörelse för ärendet

Bygglov beviljades den 8 mars 2012 för ändrad användning till asylboende enligt miljö- och byggnämndens beslut om delegation.

Sökanden upplystes om att åtgärden inte får påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked och om så sker kommer en byggsanktionsavgift att tas ut, i detta fall 44000 kr.

Tekniskt samråd hölls på byggplatsen den 12 mars 2012 varvid det konstaterades att arbetet var påbörjat utan att startbesked hade meddelats. Bland annat hade en rumsavskiljande vägg satts upp på övre plan. Vid samrådet upplystes sökande om vad påföljderna kommer att bli eftersom åtgärden påbörjats utan startbesked.

I samrådsprotokollet står att en åtgärd inte får påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov enligt 10 kapitlet 3 § plan- och bygglagen. Byggsanktionsavgift för att trots förbudet i 10 kapitlet 3 § plan- och bygglagen påbörja en åtgärd innan miljö- och byggnämnden har gett ett startbesked är i detta fall 44000 kronor.

Förvaltningens bedömning

Byggsanktionsavgift ska tas ut enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kapitlet 20 §. Byggsanktionsavgiftens storlek blir 44000 kronor.

Motivering

I PBL 11 kapitlet 51 § står - Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kapitlet eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kapitlet 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter,

ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kapitlet 12 §.

En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked om åtgärden kräver bygglov enligt 10 kapitlet, 3 § PBL. Enligt 9 kapitlet 20 § PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kapitlet 3 § PBL, påbörja en åtgärd innan nämnden har meddelat startbesked är 1 prisbasbelopp för en åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 150 och högst 300 m2.

Prisbasbeloppet för år 2012 är 44000 kr.

Upplysningar

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet.

§113 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 22 maj till den 11 juni 2012.

Redogörelse av meddelanden

1. Beslut från länsstyrelsen, daterat 2012-05-21, om ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Sundet 1:1, Dörarps socken, Ljungby Kommun.

2. Beslut från länsstyrelsen, daterat 2012-05-21, om ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Kvänarp 1:16, Berga socken, Ljungby Kommun.

3. Beslut från länsstyrelsen, daterat 2012-05-21, om ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Hulan 4:1 m.mfl., Berga socken, Ljungby Kommun.

4. Beslut från länsstyrelsen, daterat 2012-05-21, om ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Bäckaryd 3:18, Hamneda socken, Ljungby Kommun.

5. Beslut från länsstyrelsen, daterat 2012-05-21, om ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Hå 3:8, Hamneda socken, Ljungby Kommun.

6. Beslut från länsstyrelsen, daterat 2012-05-21, om ersättning för fornvårdsarbeten på Hörda fägata, Berga socken, Ljungby Kommun.

7. Beslut från länsstyrelsen, daterat 2012-05-21, om ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Ivla 5:16 m.fl., Södra Ljunga socken, Ljungby Kommun.

8. Beslut från länsstyrelsen, daterat 2012-05-21, om ersättning för fornvårdsarbeten på Kronogårdens gamla tomt, Hamneda socken, Ljungby Kommun.

9. Beslut från länsstyrelsen, daterat 2012-05-21, om ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Kånna 2:18, Kånna socken, Ljungby Kommun.

10. Beslut från länsstyrelsen, daterat 2012-05-21, om ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Odensjö-Vret 1.4, Odensjö socken, Ljungby Kommun.

11. Beslut från länsstyrelsen, daterat 2012-05-21, om ersättning för fornvårdsarbeten på gravfält RÄ 102, Södra Ljunga socken, Ljungby Kommun.

12. Beslut från länsstyrelsen, daterat 2012-05-21, om ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheterna Toftaholm 1:45 och Dörarp 5:16, Dörarps socken, Ljungby Kommun.

13. Beslut från länsstyrelsen, daterat 2012-05-21, om ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Toftaholm 1:28, Dörarps socken, Ljungby Kommun.

14. Beslut från länsstyrelsen, daterat 2012-05-21, om ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Tutaryd 9:1, Tutaryds socken, Ljungby Kommun.

15. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-05-30.
Utomhusmarknad med försäljning, underhållning m.m.2012-07-28 och julmarknad 2012-11-25, i hembygdsgården i Ivla.

16. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-05-30.
Musikunderhållning, utställning m.m. 2012-06-02 i hembygdsparken i Ljungby.

17. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-05-30.
Grillfest med trubadur, 2012-07-07, Ryssbygården i Ryssby.

18. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-06-11.
Loppmarknader och berättelser i sommarkväll på Ljungby gamla torg, Ljungby, unde tiden 2012-06-16 till 2012-09-15.

19. Meddelande från länsstyrelsen, daterat 2012-06-08, angående nyanlagd vägtrumma på Gashult 1:6, i Ljungby kommun.

20. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-06-12.
grundseriespel och träningsmatcher under säsongen 2012/2013, på Sunnerbohov.

21. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-06-13.
Cirkusföreställning på gräsplanen vid Sunnerbohallen 2012-06-24 och affischering under tiden 20112-06-13/2012-06-25.

§114 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 22 maj till den 11 juni 2012.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygglov

· Slutbevis/slutbesked

· Startbesked