Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2012-10-03

Sammanträde 2012-10-03

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby,

1 Förslag till justerare: Cecilia Lööf (M)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Information och frågor - Diverse
Miljöstrategi och Borgmästaravtalet - Ann-Sofi Persson

Miljö ärenden:

3 Elinge 17:1, föreläggande om att inkomma med uppgifter samt förbud mot att elda avfall - Thomas Hultquist

4 Torarp 2:70, anläggning utan tillstånd och som inte uppfyller gällande krav - Carina Axelsson

5 Torarp 2:82, anläggning utan tillstånd och som inte uppfyller gällande krav - Carina Axelsson

6 Berghem 3:84, krav på anslutning till kommunalt avlopp - Carina Axelsson

Information och frågor - Miljö
* LOVA - Carina Axelsson och Ann-Mari Åhlander
* Kommunens grupp för EU-frågor - Carina Axelsson och
Anette Olsson

Plan ärenden:

7 Detaljplan för Berghem 9:7.

Beslut om antagande - Henrik Johansson

8 Detaljplan Ljungby 7:184 med flera.

Beslut om granskning - Ulla Gunnarsson
(Handlingar finns på extranätet)

9 Fabriken 4 och 9 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby.

Beslut om samråd - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan

Bygg ärenden:

10 Fiskaren 4, tillbyggnad av inglasad altan.

Ansökan om bygglov - Maggie Mysigh

11 Kvarteret Leoparden, olovligt uppförd mur.

Ansökan om bygglov. - Maggie Mysigh

12 Strandpiparen 1, nybyggnad av skärmtak/vedförråd.

Ansökan om bygglov - Maggie Mysigh

13 Yrsa 4, tillbyggnad av carport för husbil

Ansökan om bygglov - Maggie Mysigh

14 Tuna 8:2, ändrad användning från garveri (industri) till garveri (museiändamål).

Ansökan om bygglov - Maggie Mysigh

15 Husaby 3:3, nybyggnad av fritidshus.

Ansökan om strandskyddsdispens - Jonny Engström

16 Kvänslöv 3:19, nybyggnad av enbostadshus samt verkstad.

Ansökan om förhandsbesked - Jonny Engström

17 Åby 3:53, ändrad användning från verkstad till stall.

Ansökan om bygglov - Jonny Engström

18 Hå 4:15, nybyggnad av fyra uthyrningsstugor inom strandskydd.

Ansökan om bygglov - Jonny Engström

19 Hå 4:15, olovligt utförd åtgärd.

Beslut om byggnadsavgift - Jonny Engström

20 Skeen 3:24,ovårdad byggnad.

Beslut om åtgärdsföreläggande - Jonny Engström

21 Lidhult 13:6, tillbyggnad av pizzeria.

Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

22 Ljushult 1:35, nybyggnad av fritidshus.

Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

23 Ingelstad 5:3, nybyggnad av torn/mast för kommunikation inom strandskyddat område.

Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

Information och frågor - Bygg

24 Meddelanden

25 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (149 kb)

§145 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som tillkommer:

· Falken 13, inredande av vindslägenhet samt dispens från hisskrav.
Ansökan om bygglov.

Ärende som utgår:

· Yrsa 4, tillbyggnad av carport för husbil.
Ansökan om bygglov.

· Lidhult 13:6, tillbyggnad av pizzeria.
Ansökan om bygglov.

§146 Föreläggande om att inkomma med uppgifter samt förbud mot olovlig eldning av avfall

Dnr 2011/2034

Beslut om föreläggande och förbud.

Fastighet: Elinge 17:1

Fastighets-

ägare: xxx

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder med stöd av miljöbalken 26 kapitlet 9 § xx, att elda annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten. Förbudet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

2. Nämnden förelägger med stöd av miljöbalken 26 kapitlet 21 § xxx, vid vite av 5 000 kronor, att senast en månad efter laga kraftvunnet beslut, skriftligen inkomma med följande uppgifter:

· Uppgifter som visar vem som är ombud för dödsboet.

· Vem som har ansvar för fastigheten, byggnader, avfall och inventarier.

· Information om hur avfall och överblivna kemikalier hanterats, samt vart det har skickats och hur det har omhändertagits.

· Inkomma med förslag om hur uppstädning av fastigheten kommer att utföras.

· Inkomma med uppgifter om en undersökning av förekomst av eventuella för­oreningar i marken kommer att utföras.

Redogörelse för ärendet
Den 22 augusti inkom ett samtal till miljö- och byggförvaltningen från en privat­person. Samtalet gjorde gällande att det var någon som eldade avfall och skrot på den gamla Trappfabriken i Hamneda. Enligt privatpersonen som ringde så hand­lade det om personer som var på fastigheten för att rensa upp bland skrot och lik­nande som efterlämnats av xx, som var fastighetsägare innan hans bortgång.

Miljöinspektör från miljö- och byggförvaltningen i Ljungby och räddningschef från Räddningstjänsten i Ljungby åkte till fastigheten Elinge 17:1. På platsen noterades att det rök från en hög inne på fastigheten bland byggnaderna. Det mesta av elden bedömdes vara utbrunnet men i askan noterades uppbrända bil­däck, smält plastavfall och övrigt järnskrot. På grund av rådande omständigheter med personerna på plats fotograferades inte elden på närmare håll.

På fastigheten noterades även att det plockades ner maskiner och lastbilar, det är oklart om dessa är tömda på kemikalier innan. Risken är överhängande att kemi­kalier når marken. På platsen noterades stora svarta fläckar på marken som be­dömdes kunna vara olja eller liknande.


Platsen ligger i Hamneda ett par mil söder om Ljungby. Fastigheten är föremål för ett annat ärende som tidigare inkommit till miljö- och byggförvaltningen angå­ende nedskräpad fastighet. Vid platsbesök gällande nedskräpningen bedömde representanter för miljö- och byggförvaltningen att det fanns oljefat, kemikalier, flera personbilar och ej tömda motorer på fastigheten.

Den 27 augusti 2012 besökte miljöchef och miljöinspektör tillsammans med polisen Elinge 17:1. Det konstaterades att det eldats på fem olika ställen. På fas­tigheten märktes en tydlig doft av diesel eller olja från marken vilket kan tyda på att marken är förorenad. I askan på de olika eldningsställena så kunde det ses bränd cord från bildäck, glödlampor, metallskrot, porslinskrukor, träavfall, iso­leringsmaterial, tygmaterial, uppbrända kablar, slangklämmor med mera.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren ska förbjudas att elda annat avfall än trädgårdsavfall samt föreläggas att inkomma med uppgifter.

Motivering

Enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de före­läggande och förbud som behövs i varje enskilt fall för att miljöbalken ska efter­levas.

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten begära in de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Enligt 22 § är den som bedriver verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Enligt 2 kapitlet, 3§ miljöbalken ska verksamhetsutövaren utföra de skyddsåt­gärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheten påverkar människors hälsa eller miljö negativt.

Enligt 15 kapitlet, 5a § ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Upplysningar

En avgift tas ut för tillsyn enligt taxa antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§147 Avloppsanläggning utan tillstånd och som inte uppfyller gällande krav

Dnr 2011/1041

Beslut om föreläggande

Fastighet: Torarp 2:70

Fastighetsägare: xxx

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger xxx samt xxx, att inkomma med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning och senast fem år efter delgivning färdigställa en avloppsanläggning som uppfyller hög skyddsnivå med avseende på hälsoskyddet

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggförvaltningen har under juni 2011 i brev till samtliga fastighets­ägare i Torarps stugområde begärt in uppgifter om statusen på anläggningen.

Fastighetsägarna till Torarp 2:70 hörde under 2011 av sig till miljö- och byggför­valtningen.

Den 1 september 2011 besökte miljökontoret fastigheten tillsammans med fastig­hetsägaren. Bygglov beviljades för nybyggnad av fritidshus 1999. En infiltrations-anläggning anlades i samband med byggnationen. Tillstånd saknas till avloppet. Det finns en infiltration med en fördelningsbrunn och tre luftare. Anläggningen uppfyller inte hög skyddsnivå.

Den 25 augusti 2000 utfärdades slutbevis för nybyggnad av fritidshus. Det saknas ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Det finns endast en markering i kontrollplanen att VA-installation kontrollerats byggnadstekniskt.

Miljö- och byggförvaltningen har den 19 september 2012 kommunicerat förslag till beslut och informerat att ärendet kommer att behandlas i miljö- och bygg­nämnden. Synpunkter från fastighetsägare daterade 24 september 2012 har inkommit, där han anser att tillstånd för avlopp meddelats i samband med beslut daterat 20 maj 1999 för nybyggnad fritidshus.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägarna föreläggs att, inkomma med ansökan om tillstånd för avlopps­anläggning och senast fem år efter delgivning färdigställa en avloppsanläggning som uppfyller hög skyddsnivå med avseende på hälsoskyddet.


Motivering

I enlighet med miljöbalkens 9 kapitlet, 1 § första punkten är utsläpp av avlopps­vatten en miljöfarlig verksamhet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kvävs tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning i anslutning till vattentoalett.

Enligt kommunens hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd för anläggandet av BDT (Bad Disk Tvätt)-anläggningar i Torarps stugområde.

I Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 finns råd avseende tillämpningen av bestämmelserna i miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En sammanvägning av råden och kommunens bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå ger bedömningen att det ska vara hög skyddsnivå.

Enligt planbestämmelserna för området får avloppsvatten inte infiltreras. Miljö- och byggnämnden anser att planbestämmelserna också kan uppfyllas genom att avloppet, på annat sätt än sluten tank, uppfyller hög skyddsnivå med avseende på hälsoskyddet.

Enligt sårbarhetskartan för Ljungby kommun framtagen av SGU (Sveriges Geologisk Utredning) 2010 är området klassats med hög sårbarhet med betydande grundvattenmagasin. Detta innebär en risk för mycket snabb infiltration till om­rådet.

”Enligt bedömningsrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp” gäller hög skyddsnivå för hälsoskydd i området.

Då avloppet idag uppfyller normal skyddsnivå är det skäligt att ge fastighets­ägarna fem år på sig att anlägga en lösning som uppfyller hög skyddsnivå för hälsoskyddet.

Upplysningar

Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och kemi­kalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande.

För att anlägga eller ändra ett befintligt avlopp ska miljökontoret meddela till­stånd. En ansökan om tillstånd görs i samråd med en sakkunnig entreprenör eller motsvarande.

Har inte ansökan inkommit inom angiven tid kommer miljö- och byggnämnden att ta upp ärendet för att eventuellt besluta om föreläggande med vite och förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Den fortsatta handläggningen kommer då att debite­ras med timtaxa (idag 700 kronor per timme) för vår arbetstid.


Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.


§148 Avloppsanläggning utan tillstånd och som inte uppfyller gällande krav

Dnr 2011/1046

Beslut om föreläggande

Fastighet: Torarp 2:82

Fastighetsägare: xxx

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger xxx, att inkomma med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning och senast fem år efter delgivning färdigställa en avloppsanläggning som uppfyller hög skyddsnivå med avseende på hälsoskyddet.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggförvaltningen har under juni 2011 i brev till samtliga fastighets­ägare i Torarps stugområde begärt in uppgifter om statusen på avloppslösningen.

I redogörelsen som fastighetsägaren lämnade in i samband med inventering av avlopp 2008, uppgavs att det finns en trekammarbrunn med infiltration för BDT- (Bad Disk Tvätt)vatten, samt WC-vatten. Tillstånd saknas till avloppet. Anlägg­ningen uppfyller inte hög skyddsnivå

Miljö- och byggförvaltningen har den 19 september 2012 kommunicerat förslag till beslut och informerat att ärendet kommer att behandlas i miljö- och bygg­nämnden. Fastighetsägaren inkom 27 september 2012 med en skrivelse där han bestrider förslaget till beslut och meddelat att han återkommer med motivering senare.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren föreläggs att, inkomma med ansökan om tillstånd för avlopps­anläggning och senast fem år efter delgivning färdigställa en avloppsanläggning som uppfyller hög skyddsnivå med avseende på hälsoskyddet.

Motivering

I enlighet med miljöbalkens 9 kapitel, 1 § första punkten är utsläpp av avlopps­vatten en miljöfarlig verksamhet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kvävs tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning i anslutning till vattentoalett.


Enligt kommunens hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd för anläggandet av BDT-anläggningar i Torarps stugområde.

I Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 finns råd avseende tillämpningen av bestämmelserna i miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En sammanvägning av råden och kommunens bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå ger bedömningen att det ska vara hög skyddsnivå.

Enligt planbestämmelserna för området får avloppsvatten inte infiltreras. Miljö- och byggnämnden anser att planbestämmelserna också kan uppfyllas genom att avloppet, på annat sätt än sluten tank, uppfyller hög skyddsnivå med avseende på hälsoskyddet.

Enligt sårbarhetskartan för Ljungby kommun framtagen av SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) 2010 är området klassats med hög sårbarhet med be­tydande grundvattenmagasin. Detta innebär en risk för mycket snabb infiltration till området.

”Enligt bedömningsrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp” gäller hög skyddsnivå för hälsoskydd i området.

Då avloppet idag uppfyller normal skyddsnivå är det skäligt att ge fastighets­ägarna fem år på sig att anlägga en lösning som uppfyller hög skyddsnivå för hälsoskyddet.

Upplysningar

Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och kemi­kalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande.

För att anlägga eller ändra ett befintligt avlopp ska miljökontoret meddela till­stånd. En ansökan om tillstånd görs i samråd med en sakkunnig entreprenör eller motsvarande.

Har inte ansökan inkommit inom angiven tid kommer miljö- och byggnämnden att ta upp ärendet för att eventuellt besluta om föreläggande med vite och förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Den fortsatta handläggningen kommer då att debi­teras med timtaxa (idag 700 kronor per timme) för vår arbetstid.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.§149 Krav på anslutning till kommunalt avlopp

Dnr 2010/0321

Ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning

Fastighet: Berghem 3:44

Fastighetsägare: xxx

Beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning.

Redogörelse för ärendet
Miljökontoret har i brev daterat den 5 mars 2010 meddelat att avloppsanlägg­ningen inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. I brev daterat den 10 december 2010 gavs fastighetsägaren sex månader att inkomma en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning alternativt ansluta till det kommunala avlopps­nätet.

Till miljö- och byggförvaltningen inkom den 25 november 2011 en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning för fastigheten Berghem 3:44. I närheten av fastigheten finns möjligheter till anslutning till det kommunala avloppsnätet.

Tekniska förvaltningen har meddelat samtliga fastighetsägare inom området (Berghem 3:42; 3:22; 4:21; 4:24; 4:22; 3:44 och 3:45) att en anslutning till det kommunala avloppsnätet är möjlig.

Miljökontoret skickade den 22 december 2011 ett förslag till beslut till fastighets­ägaren, som då gavs möjlighet att inkomma med synpunkter. Inga synpunkter inkom.

Den 22 februari 2012 tog miljö- och byggförvaltningen delegationsbeslut om att avslå ansökan om enskilt avlopp. Beslutet överklagades och den 26 juni 2012 beslutar länsstyrelsen att återförvisa ärendet till miljö- och byggnämnden för prövning enligt miljöbalkens tillåtlighetsregler.

Fastighetsägaren har kommunicerats förslag till beslut. Fastighetsägaren besökte miljökontoret 1 oktober 2012, och meddelat att han anser att avloppet löses lämp­ligast genom att anlägga en infiltrationsanläggning på fastigheten.

Förvaltningens bedömning

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om tillstånd för ny avloppsanlägg­ning.


Motivering

Enligt miljöbalken 9 kapitlet, 7 § ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand så att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppkommer.

För detta ändamål ska lämplig avloppsanordning eller andra inrättningar utföras. Avloppsanläggningen som finns på fastigheten idag uppfyller inte det kravet.

Enligt miljöbalken 2 kapitlet 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för männi­skors hälsa eller miljön. En anslutning till det kommunala avloppsnätet bör anses som en lämpligare lösning då risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö i sådant fall minimeras, och därmed efterleva kraven i 3 §.

Enligt miljöbalken 2 kapitlet, 6 § ska en verksamhet eller åtgärd som tar ett mark- eller vattenområde i anspråk välja en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Av situationsplanen som medföljer ansökan framgår att infiltra­tionsanläggningen kommer att placeras på område där ledning för kommunalt avlopp för anslutning av fastigheten Berghem 3:45 sannolikt kommer att dras. Platsen ligger troligen inom vägområde och situationsplanen visar inte med säker­het om avloppet ligger inom fastigheten eller på fastigheten Berghem 3:46. Det kan inte anses klarlagt att platsen är lämplig både då det finns fler intressen och då avstånd till vattenbrunnar inte är belyst.

Enligt miljöbalken 2 kapitlet, 7 § ska kraven i miljöbalken 2 kapitlet, 2-5 §§ och 6 § gälla i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämföras med kostnaderna för sådana åtgärder. Det kan inte anses vara orimligt att avslå denna ansökan om enskilt avlopp då det finns andra lösningar för avloppet som inte skiljer sig nämnvärt i kostnad.

Upplysningar

Bäck som ansluter till Lagan är cirka 140 meter från föreslagen placering infiltra­tion. Anslutningspunkt till kommunalt avlopp ligger högst 40 meter från fastig­heten.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§150 Detaljplan för Berghem 9:7 med flera inom sydvästra industriområdet i Ljungby stad

Dnr 2009/2748

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar detaljplan för Berghem 9:7 med flera inom syd­västra industriområdet.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Detaljplan för Berghem 9:7 med flera inom sydvästra industriområdet i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att ändra användning av planområdet från storindustri till att omfatta, förutom industri, även handel, besöksverksamhet, bilservice, kontor och lager samt att möjliggöra byggandet av en cirkulationsplats vid kors­ningen Kungsgatan/Ringvägen.

Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande

Förvaltningens bedömning

Föreslagen detaljplan kan antas.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande. Detaljplanen bedöms inte vara av stor principiell betydelse eller av stor vikt, varför antagandet kan ske av miljö- och byggnämnden.

§151 Detaljplan för del av Järnvägsområdet, Ljungby 7:184 med flera

Dnr 2012/0112

Beslut om granskning.

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att granskning av detaljplan för del av Järn­vägsområdet, Ljungby 7:184 med flera får ske.

En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas för flytt av godsmagasinet eftersom den innebär betydande miljöpåverkan.

Redogörelse för ärendet

Avsikten är att utforma en detaljplan för östra delen av järnvägsområdet samt för Skånegatans sträckning fram till Hammarrondellen. Delar av järnvägsområdet avses för bostäder och centrumändamål. Busstorget får en annan utformning och området intill Stora Torg görs om till ett trafiktorg där alla trafikslag ska samsas.

I detaljplanen ska det möjliga kommunikationsstråkets dragning framgå.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd under tiden 4 juni – 3 augusti 2011.

Miljö- och byggförvaltningen har lämnat samrådsredogörelse daterad den 12 september 2012.

Förvaltningens bedömning

Granskning av detaljplan kan ske.

Yrkanden

1. Margareta Johansson Lundblad (V) yrkar på att ärendet återremitteras. Om yrkandet inte bifalls, avslag till granskning.

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Omröstning sker och resultatet blir att ärendet ska avgöras idag.

2. Lars Nordqvist (M) yrkar avslag till granskning.

3. Göran Johansson (C) och Carl-Gustav Arvidsson (FP) yrkar att detaljplanen ska ställas ut för granskning.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blir enligt Göran Johansson (C) och Carl-Gustav Arvidsson (FP) yrkande.


Omröstningsordning

Omröstning begärs av Lars Nordqvist (M) och genomförs med följande resultat.

Ja-röst för Göran Johansson (C) och Carl-Gustav Arvidsson (FP) yrkande

Nej-röst för Lars Nordqvist (M) yrkande

Omröstningsresultat

Ja

Nej

Lars Nordqvist

X

Cecilia Löf

X

Niklas Bondesson

X

Marianne Eckerbom

X

Göran Johansson

X

Irené Svensson

X

Frankie Larsen

X

Margareta Johansson Lundblad

X

Carl-Gustaf Arvidsson

X

Caroline Henrysson

X

Kjell Bertilsson

X

9 ja-röster

2 nej-röster

Resultatet blev att detaljplanen ställs ut för granskning.

Reservation

Lars Nordqvist (M) lämnar en skriftlig reservation för beslutet.

§152 Detaljplan för Fabriken 4 och 9 med flera inom Sydöstra industriområdet

Dnr 2012/0539

Beslut om samråd.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att samråd får ske över detaljplanen för Fabriken 4 och 9 med flera inom Sydöstra industriområdet i Ljungby stad enligt 5 kapitlet 11 § plan- och bygglagen.

Redogörelse för ärendet

Syftet med detaljplanen är att planlägga marken på Fabriken 4 och 9 så att en ny gata, ca 150 meter, kan byggas ut till Helsingborgsvägen mittemot infarten till Strålfors.

För området gäller två detaljplaner från 1965 och 1988 där användningen är indu­striändamål med byggnadshöjden 10 meter och 17 meter. Mot Helsingborgsvägen råder utfartsförbud.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen miljö­bedömning görs och ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Förvaltningens bedömning

Samråd av detaljplan kan ske.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 § PBL.

§153 Tillbyggnad med inglasad altan

Dnr 2012/1567

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Fiskaren 4

Sökanden: xxx

Yttrande: Tekniska förvaltningen

Beslut

1. Bygglov beviljas för tillbyggnad med inglasad altan.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas härmed med stöd av 10kapitlet, 23 § plan- och bygglagen.

3. Tekniskt samråd krävs inte enligt PBL 10 kapitlet, 14 §.

4. Kontrollansvarig krävs inte enligt plan- och byggförordningen 7kapitlet, 5 §.

Startbesked

Med detta startbesked bestäms att:

· Åtgärderna får påbörjas.

· Kontrollplanen som inkommit den 4 september 2012 fastställs.

· Inför beslut om slutbesked ska en anmälan göras till miljö- och byggförvalt­ningen.

Redogörelse för ärendet
Sökanden vill ersätta den befintliga altanen med en ny inglasad altan med en byggnadsarea på cirka 29m2. Då den nya altanen är uppförd kommer fastigheten att vara bebyggd med cirka 232m2. Enligt gällande detaljplan (P80/4) får fastig­heten bebyggas med 200m2.

Sökanden har den 31 oktober 2002 beviljats bygglov för flera åtgärder, bland annat för en altan på cirka 20m2. Detta bygglov medgav en överyta på cirka 20m2.

Ägarna av fastigheterna Replösa 4:40 (tekniska förvaltningen) har godkänt för­slaget.

Ägarna av fastigheterna Bågskytten 2, Fiskaren 3 och 5 samt Skytten 1 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Berörda sakägare ska ges möjlighet att yttra sig över ansökan om åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen enligt PBL 9 kapitlet, 25 §.


Bygglov får beviljas för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdes­bestämmelser om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områ­desbestämmelsernas syfte, enligt PBL 9 kapitlet, 31b §.

Förvaltningens bedömning

Då den tillkommande byggnadsarean endast blir cirka 9 m2 och att altanen har en sådan placering att det antas att den inte bli störande för någon samt att åtgärden inte strider mot detaljplanens syften bör bygglov kunna beviljas.

Motivering

Bedömningen görs att tillbyggnaden uppfyller kraven enligt PBL 8kapitlet, 1 och 4§§ om utformning och tekniska egenskaper. Åtgärden bedöms heller inte med­föra betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken, enligt 8 kapitlet, 11 § PBL.

Med hänsyn till att den befintliga altanen rivs och att liknande avvikelser beträf­fande överyta redan beviljats i området samt att altanen är belägen på baksidan av bostadshuset mot ett grönområde och därför inte bedöms vara till

olägenhet för någon, bedöms åtgärden som en liten avvikelse från detaljplanen. Avvikelsen strider heller inte mot detaljplanens syften. Bygglov får därmed beviljas enligt 9 kapitlet, 31b § PBL.

Upplysningar

Innan altanen tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10kapitlet, 4§ PBL. Om altanen tas i bruk innan miljö- och byggnämnden meddelat ett slut­besked kommer en byggsanktionsavgift att tas ut, i detta fall 44000 kronor.

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen när beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 4154 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Bågskytten 2, Fiskaren 3 och 5, Skytten 1 samt Replösa 4:40 (tekniska förvaltningen) underrättas om beslutet brev.

§154 Olovligt uppförd mur

Dnr 2012/1042

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder.

Fastighet: Leoparden 1

Sökanden: LJ Bygg AB, Box 203, 341 24 Ljungby

Beslut

1. Bygglov beviljas för uppförande av mur i efterhand.

2. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL 1987:10) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 4 x bygglovavgiften och blir 2352 (tvåtusentrehundrafemtiotvå) kronor. Byggnadsavgiften ska betalas av sökanden. Avgiften ska betalas till länsstyrelsen i Kronobergs län, förvalt­ningsenheten bankgironummer 808-6217 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

3. Kontrollansvarig krävs inte enligt plan- och byggförordningen (PBF) 7kapitlet 5§.

4. Tekniskt samråd krävs inte enligt PBL 10kapitlet 14§.

5. Kontrollplanen som inkom den 5 juli 2012 fastställs.

Redogörelse för ärendet

Sökanden har sedan 2008 exploaterat ett område kallat Ågårdsberget i Ljungby Åtgärderna är utförda före den 2 maj 2011 varför frågan om överträdelsen behandlas enligt den äldre plan- och bygglagen (PBL 1987:10).

Ansökan om lov i efterhand behandlas enligt den ”nya” plan- och bygglagen (PBL2010:900).

Enligt det ursprungliga bygglovet ska knappt ett fyrtiotal så kallade grupp­hus/enbostadshus bestående av fyra olika typhus byggas och placeras i terrängens sluttning.

Under projektets gång har sökanden valt att förändra markens utformning utifrån beviljat bygglov och har valt att lägga rader av hus i olika etage. Detta ha medfört att det blivit stora nivåskillnader i området varför sökanden uppfört ett antal större murar/stödmurar för att lösa denna problematik.

Dessa murar är uppförda utan bygglov och sökanden ansöker nu om bygglov i efterhand.

Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, ska en byggnadsavgift tas ut enligt 10kapitlet, 4§ PBL (1987:10). Byggnads­avgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som


enligt taxa, fastställd med stöd av 11kapitlet, 5§, skulle ha betalats om lov hade getts till samma åtgärd.

Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp. Om överträdelsen är ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp än som följer av andra stycket eller helt efterges.

Förvaltningens bedömning

1. Bygglov kan beviljas.

2. Byggnadsavgift ska dömas ut.

Motivering

Bedömningen görs att murarna uppfyller kraven enligt PBL (2010:900) 8kapitlet 1och4§§ beträffande utformning och tekniska egenskaper. Åtgärden bedöms heller inte medföra betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken, PBL8kapitlet 11 §.

Eftersom arbetena utförts olovligt, ska ärendet avseende den del som berör påfölj­der och ingripande, behandlas enligt (PBL 2010:900) 11 kapitlet 5 §.

Enligt övergångsbestämmelserna i PBL punkt 3 ska för överträdelser som ägt rum före den 2 maj 2011 äldre bestämmelser tillämpas (PBL 1987:10).

Enligt PBL 1987:10 gäller följande:

Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska en byggnadsavgift tas ut enligt 10kapitlet 4§.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyragångerden avgift (i detta fall 2352 kronor) som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats vid den aktuella tidpunkten för byggnationen.

Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp (42400/20 = 2 120 kronor). Om överträdelsen är ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges.

Enligt 10 kapitlet 9 § ska byggnadsavgiften tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare av fastigheten.

Yrkande

Irené Svensson (S), Caroline Henrysson (S), Kjell Bertilsson (S) och Frankie Larsen (S) yrkar på att ärendet återremitteras.

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Omröstning sker och resultatet blir att ärendet ska avgöras idag.

Upplysningar

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har avslutats inom fem år från den dagen när beslutet vunnit laga kraft.


Begäran om slutbesked ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen efter att åtgärderna är slutförda.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat.


Avgift för bygglov: 3670 kronor (faktura sänds separat).


Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
Fastighetsägarna till Leoparden 17-38, Jaguaren 1, Kråkan 1-8, Ljungby 7:46, 7:48, 7:49, 7:53, samt Ljungby 7:55, 7:56 och 7:58 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Reservation

Irené Svensson (S), Caroline Henrysson (S), Kjell Bertilsson (S) och Frankie Larsen (S) reserverar sig för beslutet.


§155 Nybyggnad av skärmtak

Dnr 2012/1307

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Strandpiparen 1

Sökanden: xxx

Yttrande: Tekniska förvaltningen

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av skärmtak.

2. Kontrollansvarig krävs inte enligt plan- och byggförordningen (PBF) 7kapitlet 5§.

Redogörelse för ärendet
Förslaget innebär uppförande av en fristående byggnad som utgörs av ett skärmtak med en byggnadsarea på 45 m2. Skärmtaket är avsett för ett vedupplag.

Enligt gällande detaljplan (P 96/9) är den största tillåtna byggnadsarean angiven till 190 m2. Det nu inlämnade förslaget innebär att fastigheten kommer att bli bebyggd med cirka 235 m2. I övrigt innebär det inga andra avvikelser från detalj­planen.

Det finns andra fastigheter i närheten har liknande avvikelser.

Tekniska förvaltningen (Ljungby 7:132) har inget emot förslaget.

Ägarna av fastigheterna Beckasinen 6, Hägern 10, Strandpiparen 2 samt Viggen 1 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Enligt plan- och bygglagens (PBL) 9 kapitel 25 § ska berörda grannar ges tillfälle att yttra sig över förslaget om det innebär en avvikelse från detaljplanen. Enligt PBL 9 kapitlet 31b § får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.

Förvaltningens bedömning

Avvikelsen bedöms som liten och strider inte heller mot detaljplanens syften varför bygglov bör kunna ges.


Motivering

Bedömningen görs att skärmtakets utformning, placering samt tillgänglighet och användbarhet uppfyller kraven enligt PBL 2 och 8 kapitlet.

Med hänsyn till skärmtakets användning samt att liknande avvikelser redan finns i området, bedöms den nu sökta åtgärden som en liten avvikelse från detaljplanen.

Avvikelsen strider inte heller mot detaljplanens syften. Bygglov får därmed ges enligt 9 kapitlet, 31b § PBL.

Upplysningar

Arbetena får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § PBL. Om arbetena skulle påbörjas innan startbesked har lämnats kommer en byggnadssanktionsavgift att tas ut. Byggnadssanktionsavgiften för en åtgärd avseende den aktuella skulle bli 22000 kronor.

Innan startbesked kan meddelas måste förslag till kontrollplan lämnas in.

Tekniskt samråd krävs inte enligt 10kapitlet 14§ PBL.

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen när beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 4 665 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Lästmakaren 2, Sadelmakaren 2 och 4 samt Skomakaren 14 och 23 samt tekniska förvaltningen (Ljungby 7:119 och 7:133) underrättas om beslutet per brev.

§156 Ändrad användning från garveri (industri) till garveri (museiändamål)

Dnr 2011/0023

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Tuna 8:2

Sökanden: Föreningen Ryssby garveri, Sven-Olof Sjöholm, Klockaregårdsgatan 5, 341 76 Ryssby

Yttranden: Ägaren till Ryssby 31:4

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning från garveri (industri) till garveri (museiändamål).

Redogörelse för ärendet
Planer på att använda byggnaden för museiändamål har funnits länge. Redan 1991 gjordes ett upphävande av detaljplanen med syftet att möjliggöra en över­låtelse av det gamla garveriet på stamfastigheten Tuna 8:1. Genom överlåtelsen krävdes en fastighetsbildning för museiändamål, vilken dock inte var möjlig att genomföra under dåvarande planförhållanden.

En fastighetsbildning gjordes 1993 då den del av Tuna 8:1 som garveriet tidigare låg på styckades av till Tuna 8:2. Enligt fastighetsbildningen sker utfart från Tuna8:2 över stamfastigheten och till parkering får en yta på grannfastigheten Tuna5:4 användas. För att trygga utfart och parkering bildades då även servitut.

Under de senaste åren har föreningen utfört flertalet upprustnings- och ombygg­nadsarbeten. Man har bland annat lyft och stöttat upp byggnaden, grävt ut golv och fyllt ut med makadam och nu under hösten ska man fortsätta upprustningen, tillgängliggöra och tillskapa utrymningsvägar samt åtgärda murstockar så att eld­ning kan ske. För att finansiera dessa arbeten har föreningen ansökt om och beviljats bidrag från länsstyrelsen.

Föreningen vill få byggnaden byggnadsminnesförklarad ett utkast till beslut är framtaget av länsstyrelsen. Själva beslutet avvaktas dock till pågående restau­reringsarbeten är färdigställda i november. En invigning av byggnadsminnet planeras till våren 2013.

Då fastigheten inte omfattas av någon detaljplan är det den allmänna lämpligheten som prövas.


Enligt 9 kapitlet 25 § plan- och bygglagen (PBL) ska berörda ges möjlighet att yttra sig över ansökan om åtgärden utförs i ett område som inte omfattas av en detaljplan.

Tekniska kontoret har muntligen svarat att de inte har något emot förslaget.

Ägaren av Ryssby 31:4 anser bland annat att antalet parkeringsplatser inte kommer att räcka till, eftersom hon själv bedriver verksamhet på sin fastighet som belastas med ett servitut på parkeringsplatser för Tuna 8:2.

Ägarna av Tuna 8:1 har inget emot museiverksamheten, men har synpunkter gällande gång- och cykelvägen samt bron.

Ägarna av Ryssby 32:2 och 35:1 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Kontrollansvarig är Göran Dahl, Västra Storgatan 18, 330 17 Rydaholm.

Förvaltningens bedömning

Med hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden anses dispens från krav på tillgänglighet kunna ges och bygglov kan beviljas.

Motivering

Kraven på tillgänglighet och användbarhet regleras i PBL 8kapitlet, 1 § punkt 3, och 4 § punkt 8. Där föreskrivs att byggnader ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt PBL 8 kapitlet, 5 § ska kraven i 4 § uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring av en byggnad än ombyggnad.

Undantag från utformnings- och egenskapskraven vid ändring av byggnadsverk regleras i PBL 8 kapitlet, 7 §. Här anges att avsteg från kraven i 1 och 4 §§ får göras med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard är uppen­bart oskäligt att uppfylla kraven.

I 8 kapitlet 17 § PBL anges också att en ändring av en byggnad ska utföras var­samt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara på bygg­nadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Bedömningen görs att användningen inte kommer att medföra betydande olägen­heter för omgivningen.


Upplysningar

Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta snarast Mats Larsson, telefon 0372-78 92 72, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för sam­rådet sker normalt i miljö- och byggförvaltningens lokaler. Vid samrådet ska den som utsett till kontrollansvarig närvara.

Senast vid det tekniska samrådet ska följande handlingar inlämnas till nämnden:

· Kontrollplan

Arbetena får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10kapitlet 3 § PBL.

Handikappsparkering ska anordnas på egen fastighet. Om parkeringsbehov upp­står utöver de platser som tryggats genom servitut, ska överenskommelse eller dylikt träffas med tekniska förvaltningen.

Om arbetena skulle påbörjas innan startbesked har lämnats kommer en bygg­sank­tionsavgift att tas ut. Byggsanktionsavgiften för en åtgärd avseende den aktuella skulle i detta fall bli maxbeloppet 2200000kronor.

Lovet upphör gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 19029 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Ägarna av fastigheterna Tuna 8:1, Ryssby 32:2 och 35:1 samt tekniska förvalt­ningen underrättas om beslutet per brev.

Ägaren av fastigheten Ryssby 31:4 delges beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§157 Inredande av vindslägenhet samt dispens från hisskrav

Dnr 2012/1631

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Falken 13

Sökanden: Brf Ljungbyhus nr 10 c/o David Johansson och Gisela Nygren, Strömgatan 31, 341 37 Ljungby

Beslut

1. Bygglov beviljas för inredande av vindslägenhet samt dispens från hisskrav.

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Kenneth Clausen, Hovdinge skola, 341 94 Ljungby.

Redogörelse för ärendet
Sökanden önskar inreda en mindre lägenhet innehållande ett rum och kök med sovalkov med en byggnadsarea på cirka 47kvadratmeter. Lägenheten ska inredas på vindsvåningen i byggnaden. Utrymning och dagsljus anordnas via bal­kong/fönsterdörr på byggnadens gavel.

På vindsvåningen finns idag en lägenhet i andra delen av byggnaden. På Ström­gatan där byggnaden är belägen finns totalt nio bostadshus som troligen hade samma eller liknande utförande vid nybyggnation. För en del av dessa fastigheter finns ritningar i byggnadsnämndens arkiv. Dessa visar att en lägenhet inreddes på den vänstra sidan av vindsvåningen redan då byggnaderna byggdes på 1940-talet. I några av fastigheterna har en vindslägenhet inretts på den högra sidan i ett senare läge.

Sökanden har i brev daterat den 25 september 2912, redovisat ett kostnadsförslag över installation av hiss. Kostnaden för hissinstallationen inklusive kringarbeten för denna beräknas till sammanlagt 312500 kronor. Kostnaden för ändringarna på vindsvåningen beräknas till 270375 kronor. Sökanden bedömer att det blir för stora ekonomiska konsekvenser om en hiss måste installeras, eftersom hissin­stallationen kostar mer än inredande av vindsvåningen.

Förvaltningens bedömning

Med hänsyn till kostnaden för en hissinstallation i förhållande till kostnaden för byggnadsarbetena samt byggnadsarbetenas ringa omfattning anses dispens från krav på tillgänglighet kunna ges. Bygglov bör kunna beviljas.


Motivering

Kraven på tillgänglighet och användbarhet regleras i plan- och bygglagens 8kapitel, 1 § punkt 3, och 4 § punkt 8. Där föreskrivs att byggnader ska vara till­gänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför­måga. Enligt PBL 8 kapitlet, 5 § ska kraven i 4 § uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring av en byggnad än ombyggnad.

Undantag från utformnings- och egenskapskraven vid ändring av byggnadsverk regleras i PBL 8 kapitlet, 7 §. Här anges att avsteg från kraven i 1 och 4 §§ får göras med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard är uppen­bart oskäligt att uppfylla kraven.

Trots de krav en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap, 9 § får, enligt över­gångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitets­ansvarig enligt 9 kap, 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till kvali­tetsansvarig om det görs före utgången av 2012, om det finns särskilda skäl för det.

I detta fall görs bedömningen att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna.

Upplysningar

Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta snarast Mats Larsson, telefon 0372-78 92 72, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för sam­rådet sker normalt i miljö- och byggförvaltningens lokaler. Vid samrådet ska den som utsett till kontrollansvarig närvara.

Arbetena får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10kapitlet 3 § PBL. Om arbetena skulle påbörjas innan startbesked har lämnats kommer en byggsanktionsavgift att tas ut. Byggsanktionsavgiften för en åtgärd avseende den aktuella skulle i detta fall bli cirka 575 000kronor.

Lovet upphör gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen när beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 7 538 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Ägarna av fastigheterna Falken 8, 9, 10, 12 och 14 samt tekniska förvaltningen (Ljungby 7:179) underrättas om beslutet per brev.

§158 Nybyggnad av fritidshus

Dnr 2012/1426

Ansökan om strandskyddsdispens

Fastighet: Husaby 3:3

Sökande: xxx

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av fritidshus enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

2. Hela fastigheten bestäms till tomtplats enligt 7 kapitlet 18f §, miljöbalken.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger på Bolmsö cirka 3 kilometer söder om Bollstad. Strandskyddet för Bolmen är 200 meter inåt land.

Platsen omfattas inte av detaljplan men ligger inom riksintresse för friluftsliv och kultur. I översiktsplanen är området också utpekat med mycket stora naturvärden samt ingår området i kulturmiljöprogrammet.

Den aktuella platsen ligger inom ett av Ljungby kommuns LIS-områden (lands­bygdsutveckling i strandnära läge).

Den aktuella tomten är idag bebyggd med ett fritidshus, uthus samt en gäststuga. Förslaget innebär att gäststugan ersätts med ett mindre fritidshus. Tomten är 2375 m² och planeras i dagsläget inte att avstyckas.

Hela fastigheten är idag ianspråktagen som tomt.

Enligt sökanden ska avloppet lösas genom att koppla den nya byggnaden på befintlig anläggning (cirka 1985).

Miljökontoret anser att en annan lösning ska utföras för bägge stugorna som bättre tillgodoser gällande miljökrav, den befintliga anläggningen ligger endast cirka 20-25 meter från sjön Bolmen.

Som skäl har sökanden angett att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Förvaltningens bedömning

Skäl att meddela dispens för fritidshus bedöms föreligga, platsen är ianspråktagen som tomt och terrängen utgör i sig en naturlig tomtplatsavgränsning.


Påverkan på djur och växtliv förändras inte genom förslaget. Området ligger dessutom inom LIS-programmet.

Motivering

Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges från någon av

de åtgärder som är förbjudna i strandskyddsområde enligt 7 kapitlet. 15 § miljö­balken. Det ska finnas så kallade särskilda skäl samt att syftet med strandskyddet inte påverkas. Det vill säga djur- och växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden försämras inte.

Nämnden bedömer att platsen är ianspråktagen som hävdad tomt dit allmänheten inte har tillträde, angivet skäl föreligger därför. Påverkan på djur och växtliv bedömer nämnden bli mycket liten.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva ärendet. Länsstyrelsen fattar beslut inom tre veckor från det de mottagit nämndens beslut.

Några byggnadsåtgärder får inte påbörjas innan bygglov och startbesked lämnats. Om några åtgärder påbörjas kommer en sanktionsavgift tas ut. Storleken på avgiften framgår av 9 kapitlet plan- och byggförordningen, PBF (2011:338).

Ansökan om tillstånd att anordna enskild avloppsanläggning ska inlämnas i god tid innan arbetena påbörjas.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat)

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§159 Nybyggnad av enbostadshus samt verkstad

Dnr 2012/1382

Ansökan om förhandsbesked

Fastighet: Kvänslöv 3:19

Sökande: xxx

Yttrande: Länsekologen, samt ägarna av fastigheterna Kvänslöv 3:15
och 3:19.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus samt verkstad.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger i Kvänslöv cirka 1,5 kilometer sydväst om Hovdinge.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan och har enligt översiktsplanen inga ut­pekade intresseområden.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus med ett garage/verkstad. Verk­staden kommer delvis användas för mindre byggverksamhet, modulbyggande och liknande. Avstyckning ska ske med en fastighetsarea om cirka 1,5 hektar.

Ny utfart planeras att utföras mot väg 553.

Trafikverket och ägarna av fastigheterna Kvänslöv 3:14, 3:17 och 3:34 har fått möjlighet att yttra sig men inte svarat.

Ägarna av fastigheterna Kvänslöv 3:15 och 3:19 har inget emot förslaget.

Länsekologen har i yttrande daterat den 3 oktober 2012 lämnat synpunkter.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppet går att lösa.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus samt verkstad.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kapitlet och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.


Upplysningar

Ansökan om tillstånd för utfart prövas av trafikverket, sökanden erinras härom att kontakta trafikverkets kundservice på telefonnummer 0771- 921921 för infor­mation.

Bygglov ska sökas inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft annars upphör tillståndet att gälla.

Några byggnadsåtgärder får inte påbörjas innan bygglov och startbesked lämnats. Om några åtgärder påbörjas kommer en sanktionsavgift tas ut. Storleken på avgiften framgår av 9 kapitlet plan- och byggförordningen, PBF (2011:338).

För att minska risken att olägenheter ska uppstå i form av buller från verkstads­lokalen ska Naturvårdsverkets riktvärden gälla.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet kungjorts i Post- och inrikes tidning och ingen överklagat beslutet.

Avgift: 5144 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och inrikes tidning.

Ägarna av fastigheterna Kvänslöv 3:14, 3:15, 3:17, 3:19 och 3:34 underrättas om beslutet per brev.

§160 Ändrad användning från verkstad till stall

Dnr 2011/1740

Ansökan om bygglov

Fastighet: Åby 3:53

Sökande: JB Hem AB, Åby Backagård, 341 52 Lagan

Yttrande: Hyresgäster på fastigheten Åby 3:53 samt ägarna av fastigheten Åby 3:32

Beslut

1. Bygglov beviljas för ändrad användning från verkstad till stall.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas härmed med stöd av 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen (PBL).

3. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

4. Kontrollansvarig krävs inte.

Startbesked

Med detta startbesked bestäms att:

· Åtgärderna får påbörjas.

· Kontrollplanen som inkommit den 13 september fastställs.

· Inför beslut om slutbesked ska en anmälan göras till miljö- och byggför­valt­ningen (blankett bifogas).

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger i Åby strax öster om samhället Lagan (vägen mot Rydaholm).

Platsen omfattas inte av detaljplan, området har stora naturvärden enligt översikt­planen.

Förslaget innebär att en befintlig verkstadslokal ändras till stall med sex stycken stallplatser. Byggnaden ska ingå i pågående ridverksamhet vid intilliggande fastighet.

Hyresgäster på fastigheten Åby 3:53 samt ägarna av fastigheten Åby 3:32 och 3:123 har inget emot förslaget.

Ägarna av fastigheterna Åby 3:32 och 3:124 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.


Förvaltningens bedömning

Bygglov kan medges. Bör ges med startbesked om sökanden inlämnar kontroll­plan innan BN (sökanden är informerad).

Motivering

Nämnden bedömer att förutsättningar finns för att meddela bygglov enligt 9 kapitlet 31 §, PBL.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Tekniskt samråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att tekniskt samråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggför­valtningen.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kapitlet

4 § PBL. Om byggnaden tas i bruk innan miljö- och byggnämnden meddelat ett slutbesked kommer en byggsanktionsavgift att tas ut, i detta fall 44 000 kronor.

Begäran om slutbesked ska inlämnas till miljö- och byggförvaltningen efter att åtgärderna är slutförda.

Avgift: 14 436 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Ägarna av fastigheterna Åby 3:32, 3:123 och 3:124 samt hyresgäster på fastig­heten Åby 3:53 underrättas om beslutet per brev.

§161 Nybyggnad av fyra uthyrningsstugor inom strandskydd

Dnr 2011/1078

Ansökan om bygglov

Fastighet: Hå 4:15

Sökande: xxx

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av fyra uthyrningsstugor inom strandskydd.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger utmed Lillesjön/Hängasjön. Fastigheten omfattas inte av detaljplan, men ingår i länsstyrelsens naturvårdsprogram mycket stora naturvärden (klass II). Strandskyddet vid Lillesjön/Hängasjön är 100 meter inåt land.

Förslaget innebär att tre stycken byggnader (tidigare studentbostäder) ersätter tre stycken äldre stugor på platsen (A, C, D enligt situationsplan daterad den 20 augusti 2012). En fjärde (befintlig) stuga (B) flyttas ca 20 meter i västlig riktning och byggs till.

Syftet med byggnaderna är enligt sökanden att de ska fungera som uthyrnings­stugor för turister, sökanden vill tillgängliggöra möjligheterna för sportfiske i området och då samtidigt möjliggöra övernattning.

Miljö- och byggnämnden meddelade dispens från strandskyddsförordnandet för de aktuella åtgärderna den 31 augusti 2011. Av dispensen framgår att ingen tomt­platsavgränsning ska göras då byggnaderna endast ska användas som ut­hyrnings­stugor för fisketurismen. Strandskyddet kring stugorna ska gälla alltjämt.

Byggnaderna A, C, och D har en byggnadsarea vardera om ca 32 m², Byggnaden B föreslås en färdig area om ca 47 m². Den totala byggnadsarean blir genom för­slaget 143 m².

Avloppet kommer lösas gemensamt för byggnaderna C och D och enskilt för A respektive B. Ansökan om anläggande av avloppsanläggning är inlämnad.

Ägarna av fastigheterna Hå 2:19 har inget emot förslaget.

Ägarna av fastigheterna Hå 3:13, 3:15, 3:17, 3:18, 3:19, 4:4, 6:2 samt Hänjarp 1:9 och 1:10 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.


Förvaltningens bedömning

Bygglov kan beviljas.

Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att förutsättningar finns för att meddela bygg­lov enligt 9 kapitlet 31 §, plan- och bygglagen.

Upplysningar

Åtgärder har påbörjats på platsen, flytt och ombyggnad av byggnaden B söks i efterhand. Byggnadsavgift behandlas separat i ärende dnr: 2012/1550 enligt äldre plan- och bygglagen (1987:10).

Redovisning av avloppsanläggning har inte granskats - ingår inte i bygglovs­pröv­ningen.

Som byggherre kallas du till tekniskt samråd. Kontakta snarast Jonny Engström telefon 0372-78 92 72 för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för samrådet sker normalt i miljö- och byggförvaltningens lokaler. Vid byggsamrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig också närvara.

Senast vid det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in till nämnden

· Ifylld kontrollplan

Arbetena får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet. 3 § PBL. Om arbetena skulle påbörjas innan startbesked lämnats kommer en byggsanktionsavgift att tas ut. Byggsanktionsavgiften för påbörjat byggnadsarbete på vardera stuga skulle bli 22 000 kronor.

Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kapitlet 4 § PBL. Om byggnaderna tas i bruk innan miljö- och byggnämnden meddelat ett slutbesked kommer en byggsanktionsavgift att tas ut, i detta fall 22 000 kronor för varje stuga som tas i bruk.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet, byggstart innan denna tid sker på egen risk.

Avgift: 10 248 kronor (faktura sänds separat).


Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Ägarna av fastigheterna Hå 2:19, 3:13, 3:15, 3:17, 3:18, 3:19, 4:4, 6:2 samt Hänjarp 1:9 och 1:10 underrättas om beslutet per brev.

§162 Olovligt utförd åtgärd

Dnr 2012/1550

Beslut om byggnadsavgift

Fastighet: Hå 4:15

ägare: xxx

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 1 x 3 944 kronor (tretusenniohundrafyrtiofyra). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten bankgironummer 808-5217 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

Redogörelse för ärendet
Ärendet behandlas enligt den äldre plan- och bygglagen (1987:10).

Till miljö- och byggnämnden inkom en muntlig förfrågan från fastighetsägaren. Förfrågan gällde ifall fyra fritidsbyggnader utmed Lillesjön/Hängasjön från cirka 1960 kunde ersättas med fyra nya byggnader. Byggnaderna det gällde var färdiga moduler som tidigare varit studentbostäder i Ljungby stad. Syftet med byggna­derna är att de ska fungera som uthyrningsstugor för turister, fastighetsägaren vill tillgängliggöra möjligheterna för sportfiske i området och då samtidigt möjliggöra övernattning.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan, men ingår i länsstyrelsens naturvårds­program mycket stora naturvärden (klass II).

Vid besök på platsen den 20 maj 2011 konstaterades att det på platsen fanns fyra stugor av fritidskaraktär. Flera åtgärder hade också redan utförts, en stuga hade flyttats och en tillbyggnad på denna var påbörjad. En byggnad hade också ersatts av en annan mindre byggnad. Sökanden har fått möjlighet att förklara varför åtgärderna utförts innan lov och dispens meddelats. Sökande har lämnat två för­klaringar som inkommit den 30 maj och 29 juli 2011. Sökanden har bland annat angett att han inte kände till att åtgärderna var tillståndspliktiga.

Byggnaderna har flyttats till de nya platserna år 2009.

Byggnaden B låg tidigare cirka 20 meter västerut där den uppfördes omkring 1965.


Sökanden har i brev meddelat att byggnaden flyttades inom tomten i samband med täckdikning av området då marken införlivades i omkringliggande åkermark. Byggnaden C flyttades till platsen då den gamla revs.

De aktuella byggnaderna är märkta med A-D på karta inkommen den 22 juni 2011.

Sökanden har vidtagit rättelse, innan nämndens sammanträde, beträffande bygg­naden C, byggnaden har tagits bort och marken har iordningställts.

Förvaltningens bedömning

Åtgärderna kan konstateras utförda innan den 2 maj 2011. Äldre plan- och bygg­lagen, ÄPBL (1987:10) ska tillämpas. Byggnadsavgift enligt 10 kapitlet 4 § ÄPBL ska tas ut.

Byggnadsavgift ska inte tas ut för byggnaden C då rättelse gjorts.

Motivering

Av äldre plan- och bygglagen (1987:10) framgår att om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, ska en byggnadsavgift tas ut.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar 4xden avgift (i detta fall 3 944 kronor) som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp, som år 2009 var 42 800 (42800/20 = 2140 kronor).

Om överträdelsen är ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp än som följer av andra stycket eller helt efterges (Lag 2007:1303).

Enligt kommentarer till äldre plan- och bygglagen kan nedsättning eller eftergift komma i fråga endast för överträdelser som är bagatellartade eller som kan jäm­ställas med ordningsförseelser.

Byggnadsavgift ska inte tas ut, om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande enligt detta kapitel tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden.

Med hänsyn till den redogörelse fastighetsägaren har inlämnat samt att rättelse vidtagits till viss del bedömer nämnden att avgiften ska sänkas till 1 x den avgift som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats (3944 kronor).

Upplysningar

Bygglov är sökt i efterhand för de aktuella åtgärderna och behandlas separat i ärende dnr: 2011/1078.


Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§163 Ovårdad byggnad

Dnr 2011/1735

Beslut om åtgärdsföreläggande

Fastighet: Skeen 3:24

Fastighetsägare: Öjhult Säteri AB, Box 90, 341 22 Ljungby

2012-10-08//Lj

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger Öjhult Säteri AB organisationsnummer 556426-7648, åtgärdsföreläggs vid vite på 50 000 kronor (femtiotusen kronor), att senast 8 månader, efter att delgivits beslutet ha åtgärdat följande punkter:

Fasad mot norr (N), sockel och påbyggnad på tak inkluderad.

1. Skador i fasadbeklädnaden ska repareras - brädfodring, locklister och knut­brädor ska där de saknas eller är sönder ersättas med nya, befintlig och till­kommande brädfodring ska i målas/ommålas lika befintlig kulör.

2. Dörr ska målas lika befintlig kulör.

3. Trasiga fönsterglas ska bytas till hela glas, avsaknad av fönsterglas ska ersättas med nya, målning av samtliga fönster- och dörrfoder ska utföras.

4. Målning av samtliga fönsterbågar lika befintlig kulör och kittning av falsar där kitt saknas ska utföras.

5. Trasiga och nedhängande skivor vid luftspalt under takfot ska bytas.

6. Stuprör ska där de är trasiga eller saknas ersättas med fungerande stuprör.

Fasad mot öster (Ö), gällande påbyggnad på tak.

1. Skador i fasadbeklädnaden på påbyggnaden ska repareras - brädfodring, locklister och knutbrädor ska där de saknas eller är sönder ersättas med nya och målas lika befintlig kulör.

2. Målning av samtliga fönsterbågar lika befintlig kulör och kittning av falsar där kitt saknas ska utföras.

Fasad mot söder (S), sockel och påbyggnad på tak inkluderad.

1. Skador i fasadbeklädnaden ska repareras - brädfodring och locklister ska där de saknas eller är sönder ersättas med nya och de tillkommande byggnadsdelarna ska målas lika befintlig kulör.

2. Rostig port ska målas lika befintlig kulör.

3. Trasiga fönsterglas ska bytas till hela glas, avsaknad av fönsterglas ska ersättas med nya, målning av samtliga fönster- och dörrfoder ska utföras.

4. Målning av samtliga fönsterbågar lika befintlig kulör och kittning av falsar där kitt saknas ska utföras.

5. Trasiga och nedhängande skivor vid luftspalt under takfot ska bytas.

6. Stuprör ska där de är trasiga eller saknas ersättas med fungerande stuprör.

Fasad mot väster (V) sockel och påbyggnad på tak inkluderad.

1. Skador i fasadbeklädnaden ska repareras - brädfodring, locklister och knut­brädor ska där de saknas eller är sönder ersättas med nya och de tillkommande byggnadsdelarna ska målas lika befintlig kulör.

2. Dörr ska målas lika befintlig kulör.

3. Trasiga fönsterglas ska bytas till hela glas, avsaknad av fönsterglas ska ersättas med nya, målning av samtliga fönster- och dörrfoder ska utföras.

4. Dropplist ovan dörr samt dropplist över fönster höger om dörr ska bytas till ny och målas lika befintligas kulör.

5. Målning av samtliga fönsterbågar lika befintlig kulör och kittning av falsar där kitt saknas ska utföras.

6. Stuprör ska där de är trasiga eller saknas ersättas med fungerande stuprör.

Yttertak (påbyggnad på tak inkluderad).

1. Trasiga delar av yttertaksbeklädnad ska bytas ut till ny yttertaksbeklädnad lika befintligt utförande.

Övrigt.

1. Samtliga fönster på norra, södra och västra fasaden ska förses med fönster­bleck.

Redogörelse för ärendet
Till miljö- och byggnämnden har inkommit en anmälan om att byggnaden på fastigheten Skeen 3:24 är ovårdad.

Vid besök på platsen den 27 maj 2011 konstaterades att byggnaden under en längre tid varit utan underhåll. Fasadbeklädnaden på byggnaden har flera skador till följd av att det inte finns fönsterbleck samt skadade hängrännor och stuprör. Fasadmaterial saknas på flera ställen. Färgskikt på såväl fönster, dörrar och fasad är i dåligt skick.

Detta har tillsammans med bristande vattenavledande byggnadsdelar bidragit till omfattande röta. I synnerhet i fönsterpartier såsom bågar, droppbrädor och foder runt om byggnaden. Fönsterglas saknas helt i flera fönsterbågar.

Även taket är i dåligt skick.

Det noterades också att tomten och angränsande fastighet var nedskräpad.

Fastighetsägaren ombads i brev den 6 september 2011 att inkomma med en skrivelse till miljö- och byggnämnden om vilka åtgärder som planeras med bygg­naden och inom vilken tid dessa åtgärder ska utföras.

Fastighetsägaren inkom med en skrivelse via e-post den 11 september 2011 där det framgick att de kommer att utföra vissa renoveringar på fastigheten innan vintern, byta tak samt en del fasader.

Fastighetsägaren ombads på nytt i brev den 20 september 2011 att i detalj redovisa vilka åtgärder som ska utföras och vid vilket datum detta skulle vara färdigställt.

Någon skrivelse från fastighetsägaren inkom inte varpå miljö- och byggförvalt­ningen kontaktade fastighetsägaren på telefon den 5 oktober 2011.

Fastighetsägaren uppgav att de inte fått miljö- och byggnämndens senaste skrivelse från den 20 september. Överenskommelsen på telefon blev att redo­gö­relsen skulle skickas in under vecka 41 2011.

Någon redogörelse inkom inte. Ett brev skickades på nytt den 10 november 2011 där fastighetsägaren senast den 20 november 2011 skulle redovisa uppgifterna.

Några ytterligare uppgifter inkom inte.

Vid besök på platsen den 5 januari 2012 konstaterades det att inga yttre åtgärder vidtagits på byggnaden.

Den 1 februari 2012 förelades fastighetsägaren at inkomma med en redogörelse, föreläggandet förenades med vite. Den 30 maj 2012 ansökte nämnden om utdö­mande av vitet. Mark- och miljödomstolen avslog ansökan.

Vid besök på platsen den 23 augusti 2012 konstaterades det att inga yttre åtgärder vidtagits på byggnaden. I samband med besöket genomfördes en exteriör skade­besiktning. Fasad mot öster var vid besöket endast delvis besiktningsbar på grund av vegetation.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren bör föreläggas om att de exteriöra skadorna på fastigheten åt­gärdas.

Motivering

En tillsynsmyndighet ska enligt 11 kapitlet 5 § plan- och bygglagen (PBL) pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL.

Enligt 8 kapitlet 14 § PBL ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och under­hållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvud­sak bevaras.

Vård och underhåll ska enligt kommentarerna till PBL göras utan särskild upp­maning från byggnadsnämnden.

Om en fastighetsägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av PBL, får byggnadsnämnden enligt 11 kapitlet 19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§164 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2012/1448

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Ljushult 1:35

Sökanden: xxx

Yttrande: E.ON Elnät Sverige AB samt delägare till fastigheterna Ljushult 1:30 och 1:32.

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas härmed med stöd av 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen (PBL).

3. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs inte.

4. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

Startbesked

Med detta startbesked bestäms att:

· Kontrollplanen som inkommit den 9 augusti 2012 fastställs.

· Ifylld och signerad kontrollplan samt utlåtande från kontrollansvarig ska lämnas in till nämnden för att slutbesked ska kunna meddelas.

· När åtgärden är färdigställd ska en skriftlig anmälan göras till miljö- och bygg­nämnden för utfärdande av slutbesked (blankett bifogas).

Redogörelse för ärendet
Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus i ett plan på cirka 41 m2. Fritidshuset kommer att placeras nordöst på fastigheten.

Tomtplatsens avgränsning mot strandskyddat område har redovisats på en situationsplan som inkom den 30 augusti 2012.

Kontrollansvarig krävs för åtgärden. Som kontrollansvarig har Bengt Pettersson, Hakvingevägen 8, 302 65 Halmstad utsetts. Certifierad av Kiwa Swedcert.

Fastigheten som är avstyckad och har en areal på 2480 m2 ligger norr om Lille sjö, cirka två kilometer söder om Vrå samhälle och helt inom strandskyddat om­råde.

Miljö- och byggnämnden meddelade dispens från strandskyddsförordnandet den 28 mars 2012 § 52. Länsstyrelsen har den 19 april 2012 beslutat att inte överpröva strandskyddsdispensen.


Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har stora naturvärden.

Länsekologen har muntligen ur biologisk synpunkt bedömt att platsen inte har några särskilt stora biologiska värden.

Delägare till fastigheterna Ljushult 1:30 och 1:32 har inget emot förslaget. De två övriga delägarna har beretts tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Ägarna av fastigheterna Ljushult 1:26, 1:27 och 1:33 har getts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

E.ON har beretts tillfälla att yttra sig över förslaget eftersom en luftburen låg­spänningsledning korsar fastigheten. E.ON har inget emot förslaget men har lämnat vissa synpunkter.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa på det sätt sökanden har redovisat.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna medges.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Nämnden bedömer också att förutsättningar finns för att meddela beslut om bygglov enlig 9 kapitlet 31 § (PBL).

Upplysningar

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kapitlet

4 § PBL. Om byggnaden tas i bruk innan miljö- och byggnämnden meddelat ett slutbesked kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut (prisbasbeloppet för år 2012 är 44000 kronor).

Tekniskt samråd behöver inte genomföras. Om du som byggherre önskar att tekniskt samråd ändå ska hållas ombeds du ta kontakt med miljö- och byggför­valtningen.

För belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon 0372-7893 51.

Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd kan dock alltid tecknas även om miljö- och byggnämnden inte kräver detta.


Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och av­slutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet. Byggstart innan denna tid sker på egen risk.

Begäran om slutbesked ska inlämnas efter att åtgärderna är slutförda (bifogad blankett).

Avgift: 8 523 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet om bygglov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Ljushult 1:26, 1:27, 1:30, 1:32 och 1:33 underrättas om beslutet per brev.

§165 Uppförande av mast/torn

Dnr 2012/0344

Ansökan om strandskyddsdispens

Fastighet: Ingelstad 5:3

Sökande: Statkraft Sverige AB, Nipan 51, 881 52 Sollefteå

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för uppförande av en mast/torn, enligt 7 kapitlet 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).

2. Dispensen avser endast den yta masten/tornet upptar på marken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 3 mars 2012.

Platsen ligger utmed ån Lagan i byn Ingelstad mellan samhällena Lagan och Vittaryd och helt inom strandskyddat område.

Strandskyddet för ån Lagan är 100 meter inåt land.

Förslaget innebär att en mast/torn uppförs med en höjd på cirka 30 meter. Masten/tornet kommer att placeras 10 meter söder om strandlinjen och 7 meter norr om den mindre vägen.

Masten/tornet kommer att uppta en yta på mark på cirka 4,5 m2.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom grundvattenskydd Bergaåsen (tillstånd för åtgärden krävs från Länsstyrelsen) samt inom ett område med särskilt stora naturvärden. Platsen ligger även inom riksintresseområde för naturvård samt för rörligt friluftsliv.

Sökanden har i sin ansökan som särskilt skäl angivit att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.

Länsekologen har den 1 augusti 2012 bedömt att åtgärden inte kommer påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt.

Förvaltningens bedömning

Dispens bör kunna meddelas.


Motivering

Med hänsyn till att åtgärden inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispens är att området behövs för att utvidga en pågående verk­samhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.

Åtgärden bedöms inte heller utgöra någon påtaglig skada för de aktuella riks­in­tressena.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av

slutats inom fem år från dagen när beslutet vunnit laga kraft.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har getts.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§166 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 14 augusti till den 25 september 2012.

Redogörelse av meddelanden

1. Bevis om anmälan från Polisen, daterad 2012-09-03
Traktorrace, utställning av fordon, demokörning m m 2012-09-15, Kastebergs Gård i Össlöv.

2. Beslut från länsstyrelsen, daterat 2012-09-12, om ersättning för fornvårds-arbeten inom fastigheten Trotteslöv 1:8, Ljungby Kommun.

3. Meddelande från Polisen, daterat 2012-09-17.
Vilande tillstånd för skjutbana tillhörande Sportskyttarna Ljungby på grund av ombyggnadsarbeten.

4. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-09-20
Uppställning av försäljningsvagn – försäljning av kebab m m 2012-09-20--2012-12-31 framför SE-Banken och Hotel Terazza, Stora Torget i Ljungby.

5. Tillstånd från Polisen, daterat 2012-09-20, att använda skjutbana för hagelva­pen på fastigheten Rysby-Östraby 2:77 i Ryssby under tiden
2012-10-01--2017-09-30.

6. Tillstånd från Polisen, daterat 2012-09-20, att använda skjutbana för klass 4 vapen på fastigheten Rysby-Östraby 2:77 i Ryssby under tiden
2012-10-01--2017-09-30.

7. Tillstånd från Polisen, daterat 2012-09-20, att använda skjutbana för klass 1 vapen på fastigheten Sälleberg i Ryssby under tiden
2012-10-01--2017-09-30.

8. Tillstånd från Polisen, daterat 2012-09-20, att använda skjutbana för enhands­vapen klass 1 på fastigheten Singeshult 1:31 under tiden
2012-10-01--2017-09-30.

9. Tillstånd från Polisen, daterat 2012-09-20, att använda skjutbana för hagel­vapen på fastigheten Rysby-Östraby 2:77 i Ryssby under tiden
2012-10-01--2017-09-30.

10. Laga kraftbevis daterat 2012-09-25.
Detaljplan för Kämpen 2.

§167 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 14 augusti till den 24 september 2012.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygglov

· Slutbevis/slutbesked

· Startbesked