Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2012-10-24

Sammanträde 2012-10-24

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Frankie Larsen (S).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

3 Miljö- och byggförvaltningens detaljbudget 2013.

Beslut om antagande - Anna Andersson

4 Miljö- och byggnämndens mål 2013.

Beslut om antagande - Anna Andersson

5 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdagar 2013.

Beslut om antagande - Anna Andersson

Information och frågor - Diverse

Miljö ärenden:

6 Torarp 2:56, ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning.

Upphävande av beslut om vite - Ann-Mari Åhlander

7 Verksamhetsplan för fordonstvättar.

Beslut om antagande av verksamhetsplan - Mathilda Johansson

Information och frågor - Miljö

Plan ärenden:

8 Förlängning av nätkoncession Ljungby Energi

Yttrande över begäran om förlängning - Anna Aracsy

9 Bolmstad 2:10, Brf Sjön Bolmen

Beslut om planändring- Henrik Johansson

Information och frågor - Plan

Bygg ärenden:

10 Össjö 1:12, nybyggnad av enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

11 Flattinge 10:1, nybyggnad av två fritidshus samt servicebyggnad.

Ansökan om förhandsbesked - Jonny Engström

12 Verksamhetsplan för plank, staket och murar.

Beslut om antagande av verksamhetsplan - Maggie Mysigh och Mats Larsson

Information och frågor - Bygg

13 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§167 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som tillkommer:

· Yttrande angående ansökan om dispens avseende genomgående transporter av farligt gods på väg E4 enligt skyddsföreskrifter för Växjö kommuns grundvattentäkt på Bergaåsen i Ljungby kommun.

§168 Budget 2013

Dnr 2012/0648

Beslut om godkännande.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden godkänner förslag till budgetfördelningen för 2013.

2. Nämnden beslutar att ta i anspråk 400 tkr av nämndens resultat­balanserade medel för att öka budgetramen för 2013.

Redogörelse för ärendet

En detaljerad driftbudget ska upprättas för år 2013 inom miljö- och byggnämndens verksamhet. Detaljbudgeten anger hur medlen från ramen fördelas inom förvaltningen. Budgetramarna beslutas i juni av kommunfullmäktige.

Budgetramen är för 2013, 8056 tkr.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljerad driftbudget, daterad den 18 oktober 2012.

Förvaltningens bedömning

Förslag till budgetfördelningen för 2013 kan godkännas och resultatbalanserade medel tas i anspråk för att öka ramen för 2013.

§169 Miljö- och byggnämndens mål 2013

Dnr 2012/1842

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar följande indikatorer:

Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i.
Delmål 1: I Kommunens medborgare är nöjda med vår service och vårt kultur- och fritids­utbud

Indikator – mätetal och målvärde

· Kvalitetsgaranti – inom 3 dagar ska bekräftelse skickas på mottagen
ansökan med kontaktuppgifter på handläggaren.

- inkomna handlingar diarieförs senast dagen efter.

· Ökad kundnöjdhet angående tillgängligheten i Kkik´s undersökning.
- telefonsamtal besvaras senast dagen efter
- vidarebefordring av e-post med autosvar vid frånvaro.

Delmål 2: I Ljungby kommun ser vi till alla människors lika värde och arbetar för att öka medborgarnas delaktighet.

Indikator – mätetal och målvärde

· Marknadsföra och informera om frågor inom förvaltningen som berör allmänheten. - webb och tidning

Delmål 3: I Ljungby kommun har vi en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Indikator – mätetal och målvärde

· Ha en aktuell översiktsplan.
- definiera vad som är en attraktiv tomt.
- upprätta en VA-plan tillsammans med tekniska förvaltningen.

· Struktur och långsiktighet i miljöstrategiska frågor.

· God tillgång till planlagd mark, 25 tomter i Ljungby stad samt 25 tomter i övriga orter/landsbygden, planlagd industrimark ska finnas.


Delmål 4: I Ljungby kommun har vi en god ekonomisk hushållning och använder våra
resurser på rätt sätt.

Indikator – mätetal och målvärde

· Ha en aktuell behovsutredning, tillsynsplan, kontrollplan som visar hur arbetet ska bedrivas utifrån givna resurser.

Delmål 5: Ljungby kommun arbetar för en god och hälsosam miljö.

Indikator – mätetal och målvärde

· Genom rådgivning, information, tillsyn och beslut utföra tillsyn, planera och besluta enligt nämndens uppdrag.
- säkerställa att lagstiftningen efterlevs.

Delmål 7: Det är tryggt att bo och leva i Ljungby kommun.

Indikator – mätetal och målvärde

· Vid planläggning ska upplevelsen av trygghet i området beaktas.


Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor.

Delmål 1: Det är tryggt att bo och leva i Ljungby kommun.

Indikator – mätetal och målvärde

· Riktade träffar mot näringslivet 2 ggr/år.

Delmål 3: Ljungby kommun är ett attraktivt alternativ för näringsliv, inflyttare
och besökare

Indikator – mätetal och målvärde

· Ha en effektiv, tydlig och professionell ärendehantering.
- enkätundersökning kundnöjdhet
- handläggningstid

Redogörelse för ärendet

Ljungby kommuns vision kännetecknas av kreativitet, mångfald och trygghet.

Övergripande mål är:

· Ljungby ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i.

· Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor.

· Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Upplysningar

När det gäller att det övergripande målet att Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare hänvisar nämnden till de mål som kommunstyrelsen antar vilket gäller för all kommunanställd personal.

§170 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdatum 2013

Dnr 2012/1767

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar följande sammanträdesdatum för 2013:

Miljö- och byggnämndens sammanträde, onsdagar klockan 8.00
6 februari 28 augusti
27 februari 25 september
27 mars 23 oktober
24 april 20 november
22 maj 11 december
19 juni

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott, onsdagar klockan 8.00
23 januari 14 augusti

13 februari 11 september
13 mars 9 oktober
10 april 6 november
7 maj (tisdag) 27 november
4 juni (tisdag)


Ärendegenomgång, måndagar klockan 10:00
14 januari 5 augusti
4 februari 2 september
4 mars 30 september
2 april (tisdag) 28 oktober
29 april 18 november
27 maj

§171 Avlopp som inte uppfyller dagens miljökrav

Dnr 2011/1033

Beslut om upphävande av föreläggande med vite.

Fastighet: Torarp 2:56

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämden upphäver beslut om föreläggande förenat med vite daterat den 29 augusti 2012, § 128.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggförvaltningen har under juni 2011 i brev till samtliga fastighets­ägare i Torarps stugområde begärt in uppgifter om vilken status den slutna tanken har. Är den tät eller inte samt hur ofta den används. Fastighetsägarna har även fått krav om att de ska åtgärda sina bad, disk och tvättavlopp (BDT-avlopp) enligt dagens krav.

Fastighetsägarna till Torarp 2:56 har under 2012 ansökt om tillstånd för att anlägga ett nytt BDT-avlopp. Den 30 april 2012 redovisade de vissa uppgifter om den slutna tanken, bland annat tätheten på tanken. Uppgifterna är otillräckliga och har begärt att kompletteras.

Miljö- och byggnämnden förelade XXX, personnummer XXXXXX-XXXX samt XXX, personnummer XXXXXX-XXXX, vid vite om 5 000 kronor att senast sex månader efter delgivning inkomma med en redovis-ning av den slutna tankens status. Avgiften ska fördelas solidariskt mellan fastig-hetsägarna.

Uppgifterna som saknades var:

· hur ofta fritidshuset används

· i snitt hur många nyttjar fritidshuset vid varje tillfälle

Miljö- och byggförvaltningen fick den 12 september 2012 in de uppgifter som saknades.


Förvaltningens bedömning

Föreläggande med vite med 5 000 kronor daterat 29 augusti 2012 kan upphävas.

Motivering
Miljö- och byggförvaltningen har fått in de uppgifter som saknades.

§172 Verksamhetsplan för tvätt av fordon i Ljungby kommun

Dnr 2012/1596

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar verksamhetsplan för tvätt av fordon i Ljungby kommun daterad den 24 oktober 2012.

Redogörelse för ärendet
Verksamhetsplanen är en revidering av tidigare policybeslut från 2004 och har utarbetas av kommunerna i Kronobergs och Blekinges län inom Miljösamverkan.

Fordonstvätt är att betrakta som en miljöfarlig verksamhet. Smutsen på bilen innehåller olja, tungmetaller och även andra giftiga och/eller svårnedbrytbara ämnen. Avloppsvatten från fordonstvätt är ett problem i de kommunala renings­verken eftersom bland annat tensider i tvättkemikalier kan störa reningsproces­serna. Dessutom hamnar tungmetaller i det slam som är slutprodukten i reningen.

Föroreningar från biltvättar bedöms stå för ett påtagligt bidrag till de metaller som idag förorenar avloppsslammet.

Fordonstvätt på gator och garageuppfarter, med avrinning till dagvatten, är också ett miljöproblem. Dagvattnet renas inte innan det släpps ut i sjöar och vattendrag.

Målet för all fordonstvätt är att ingen tvätt ska ske på gatan eller annan hårdgjord yta med direktavrinning till dagvattensystem, vattendrag eller annat känsligt om­råde. Istället ska fordon så långt som möjligt tvättas i anläggning där tvättvattnet genomgår lämplig rening.

VA-avdelningen på tekniska förvaltningen i Ljungby kommun har gett möjlighet att yttra sig över förslaget till verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen är i sig ingen bindande föreskrift men ett styrande dokument som ska ses som ett verktyg för att bedömningen av fordonstvättar inom och mellan kommunerna ska bli så likartad som möjligt.

Förvaltningens bedömning

Verksamhetsplanen ska kunna användas som ett handläggarstöd och som en information till verksamhetsutövare.

Intentionen är att informationsmaterial riktat mot allmänheten ska tas fram inom Miljösamverkan med verksamhetsplanen som stöd.


Bedömningen är att det finns behov av en attitydförändring hos allmänheten om vilken skada avloppsvatten från fordonstvätt orsakar då det leds orenat ut i reci­pient. Dagvattnet i Ljungby tätort leds, med något undantag till Lagaån.

§173 Ansökan om dispens avseende genomgående transporter av farligt gods på väg E4 enligt skyddsföreskifter för Växjö kommuns grundvattentäkt på Bergaåsen i Ljungby kommun

Dnr 2012/1856

Yttrande till länsstyrelsen.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med förvaltningens bedömning.

Redogörelse för ärendet
Trafikverket har inkommit med en ansökan om dispens till den 31 december 2016 för fortsatt nyttjande av vägar för genomgående transport av farligt gods på väg, enligt skyddsföreskrifter för Växjö kommuns grundvattentäkt Bergaåsen i Ljungby kommun. Dispensansökan med bilagor har skickats på remiss till miljö- och byggförvaltningen den 22 oktober 2012. Svar ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 29 oktober 2012.

Bakgrunden är att enligt skyddsföreskrifterna för grundvattentäkten Bergaåsen som trädde i kraft den 6 november 2009, är genomgående transport av farligt gods på väg förbjudna. Förbudet gäller dock inte på väg där väghållaren utfört rimligt och ändamålsenligt skydd mot vattenförorening som godkänts av tillsynsmyndig­heten. Eftersom länsstyrelsen inte fått in uppgifter om att väghållaren utfört rimliga och ändamålsenliga skydd börjar förbudet att gälla den 6 november 2012.

Trafikverket har sedan tidigare utfört skyddsåtgärder för att skydda vattentäkten. Åtgärderna utfördes år 2005 och utgörs bland annat av sidoräcken, kantstöd för uppfångande av vägdagvatten samt brunnsgaller.

Trafikverket har åren 2010-2012 utfört tekniska utredningar och riskbedömning avseende trafikrelaterade faror för Bergaåsens vattentäkt. Sannolikheten för att en olycka där drivmedel läcker ut har uppskattats till betydande för väg E4. Möjlig­heterna att en sådan olycka kan saneras innan vattentäkten skadas bedöms som relativt stora, men ställer krav på hög beredskap hos räddningstjänsten och andra aktörer. Sannolikheten för ett större utsläpp av farligt gods sker bedöms som lägre, men kan inte uteslutas. Kostnaden för möjliga konsekvenser har uppskattats ligga mellan 100000 och 1 miljard kronor.

Förvaltningens bedömning

Inledningsvis vill miljö- och förvaltningen framföra att remisstiden är alldeles för kort för att hinna lämna synpunkter på dispensansökan med bilagor. Ett yttrande i denna typ av ärende behöver beslutas i miljö- och byggnämnden och därför krävs en bättre framförhållning.


Miljö- och byggförvaltningen har vidarebefordrat en kopia på dispensansökan till räddningstjänsten i Ljungby. Räddningstjänsten bör få lämna synpunkter i ärendet eftersom de är den aktör som med all sannolikhet är först på plats i händelse av ett läckage av farligt ämne inom skyddsområdet. Remiss borde även ha skickats till kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen i kommunen.

Dispensansökan utgår från att väg E4 byggs ut till motorväg på aktuell sträcka och att åtgärder för vattenskydd prioriteras i samband med utbyggnaden. Under 2014 kommer beslut fattas om den aktuella vägsträckan ska prioriteras i den nationella planen för år 2014-2025. Miljö- och byggförvaltningen anser att krav bör ställas på trafikverket att arbeta med ett parallellt alternativ till fullgott skydd ifall beslu­tet om utbyggnad av motorväg blir negativt eller fördröjs.

Den korta svarstiden medför att miljö- och byggförvaltningen inte hinner ta ställ­ning till vilka konsekvenser ett tillstyrkande eller avstyrkande av dispensen med­för. En fråga som behöver utredas är alternativt vägval för transport av farlig.

Det är besvärligt att leda om transporter av farligt gods från E4:an eftersom det råder ett förbud vid väg 568 (gamla riksettan). En annan fråga som behöver ut­redas ytterligare är om förslaget på alternativa skyddsåtgärder i avvaktan på ut­byggnad av motorväg är tillräckliga.

§174 Nätkoncession Ljungby Energi

Dnr 2012/0624

Yttrande över begäran om förlängning av nätkoncession för linje tre 50 kV kraft­ledning vid Ljungby inom Ljungby kommun.

Fastighet: Ljungby östra, Ljungby nordvästra, Ljungby södra och Ljungby västra.

Beslut

Miljö och byggnämnden har inga erinringar mot förlängning av nätkoncession avseende tre 50 kV kraftledningar. Vid framtida byggnation runt kraftledningarna får de säkerhetsavstånd som krävs vidtas.

Redogörelse för ärendet

Ljungby Energi Elnät AB har ansökt om förlängning av nätkoncession tillhörande tre befintliga 50 kV kraftledningar. Kraftledningarna är luftburna och går mellan transformatorstationerna Ljungby Ö och Ljungby NV, mellan Ljungby S och Ljungby V. Dessa ledningar förser Ljungby med elektricitet.

Enligt ellagen och miljöbalken krävs det tillstånd i form av nätkoncession för linje för att få använda starkströmsledning. Energimarknadsinspektionen prövar ären­det och beviljar i regel nätkoncession i 40 år. Energimarknadsinspektionen har överlämnat en ansökan till Ljungby kommun och begär yttrande. Av yttrandet vill Energimarknadsinspektionen att det ska framgå om anläggningen är förenlig med gällande detaljplan, områdesbestämmelser, regional plan eller kommunal över­siktsplan.

Länsstyrelsen beslutade den 28 maj 2012 att förlängd nätkoncession för linje för ledningarna inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Förvaltningens bedömning

Utöver de allmänna intressen som ledningarna delvis berör (listade i miljökonse­kvensbeskrivningen tillhörande ansökan) korsar ledningarna utredningsområden för bostäder enligt kommunens översiktsplan. I väst tangerar det utredningsom­råden för industri samt industri/bostäder. Vid framtida byggnation i de nämnda utredningsområdena får nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas.

Ledningen mellan Ljungby S och Ljungby V korsar detaljplanerat område. Kraft­ledningen strider inte mot gällande detaljplan.

Upplysningar

Eventuella synpunkter kan inkomma till miljö- och byggnadsnämndens arbets­utskott.

§175 Planuppdrag för Bolmstad 2:10

Dnr 2012/1557

Beslut om planuppdrag.

Fastighet: Bolmstad 2:10

Sökande: Brf Bolmens strand, c/o Göran Fransson, Äpplanäs Karlstorp 1, 341 96 Ljungby

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar om planuppdrag för bostäder och camping.

2. Nämnden framhåller vikten av att området för camping inte ska bebyggas med bostäder. Campingen ska vara avsedd för tält, husvagnar och husbilar med tillhörande servicebyggnader.

Redogörelse för ärendet
Bostadsrättsföreningen Bolmens strand har inkommit med en begäran om plan­ändring i syfte att kunna möjliggöra ändrad användning för delar av området från camping till bostäder (såväl enfamiljshus som bostadsrätter). I begäran finns önskemål om att byggrätten ska vara 200 kvm i likhet med andra fritidshus­områden längs med sjön Bolmens östra strand. Delar av området ska även fort­sättningsvis utgöras av camping för tält, husvagnar och husbilar med tillhörande servicebyggnader. Det finns önskemål om att göra det möjligt att stycka plan­området i mindre fastigheter för såväl camping, bostadsrätter som villatomter.

Det befintliga vattenområdet som är möjligt att anlägga med bryggor bör vid­makthållas i kommande planförslag.

Planområdet ligger längs med sjön Bolmen som är riksintresse för friluftslivet. Det innebär att det rörliga friluftslivet inte får påtagligt skadas. Strandskyddet är idag upphävt för campingområdet men inte för sträckan nedanför slänten. Enligt

7 kap miljöbalken som behandlar strandskyddet återinträder strandskyddet då en detaljplan ändras och en ny prövning om upphävande måste göras i detaljplane­ringen. I översiktsplanen finns ingen geografisk redovisning för området. Ett tillägg till översiktsplanen från 2011, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), är området redovisat som ett LIS-område där lättnader kan göras med hän­visning landsbygdsutveckling. Enbart en redovisning i LIS-planen medför ingen automatisk rätt att upphäva strandskyddet utan en prövning måste ske utifrån lag­rummen i 7 kapitlet miljöbalken som hanterar strandskyddet. I Utvecklings­programmet för sjön Bolmens östra strand, från 2011, finns det aktuella området utpekat som ett campingområde. I områdets östra del finns en kommunal vatten­täkt, Mjälen, som försörjer flera bostadsområden med dricksvatten. Vattentäkten har idag inga skyddsföreskrifter. Detta faktum måste behandlas i detaljplane­ringen.


Förvaltningens bedömning

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att ett planuppdrag kan ges med anledning av kammarrättens dom som undanröjer miljö- och byggnämndens beslut om föreläggande om användningsförbud med vite. Nämnden har avskrivit ärendet om användningsförbud.

Yrkanden

1. Ledamöterna i Moderaternas grupp yrkar avslag till beslut om planuppdrag.

2. Ledamöterna i Socialdemokraternas och Centerpartiets grupp, Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) och Margareta Johansson Lundblad (V) yrkar beslut om planuppdrag.


Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och resultatet blir enligt ledamöterna i Socialdemokraternas och Centerpartiets grupp, Elisabeth Lindström-Johannesson (MP), Margareta Johansson Lundblad (V) yrkande.

Omröstningsordning

Omröstning begärs av Lars Nordqvist (M) och genomförs med följande resultat.

Ja-röst för beslut om planuppdrag.

Nej-röst för avslag till beslut om planuppdrag.

Omröstningsresultat

Ja

Nej

Lars Nordqvist

X

Cecilia Löf

X

Katarina Jakab

X

Marianne Eckerbom

X

Göran Johansson

X

Elisabeth Lindström-Johannesson

X

Stefan Fredriksson

X

Irené Svensson

X

Frankie Larsen

X

Marie Liljedahl

X

Margareta Johansson Lundblad

X

8 ja-röster

3 nej-röster

Resultatet blev att planuppdrag får ske.


Upplysningar

Planuppdraget innebär ett uppdrag att en detaljplan ska upprättas för området. Det innebär att ändringar kan ske under hela planprocessen fram till dess att detalj­planen antas. Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande. Den sökande önskar att planändringen ges en skyndsam handläggning, varför den sökande kan anlita en konsult som upprättar detaljplanen i samverkan med och efter beslut av miljö- och byggnämnden.

Reservation

Ledamöterna i Moderaternas grupp lämnar en skriftlig reservation för beslutet.

§176 Nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage

Dnr 2012/1597

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Össjö 1:12

Sökande: XXX

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger i Össjö cirka fyra kilometer nordost om Södra Ljunga samhälle.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage. Fastig­heten planeras att avstyckas och bli cirka 5 000 m2. Byggnaderna kommer att placeras mitt på fastigheten.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom område utpekat för natur­vårdsprogrammet med mycket stora naturvärden – klass II.

Den tänkta avstyckningen går i öster cirka tio meter in inom strandskyddat om­råde för Gubbasjön. Tomten ska i strandskyddslinjen tydligt avgränsas med häck, staket eller liknande.

Ny in- och utfart planeras att utföras mot väg 592.

Trafikverket samt fastighetsägarna till fastigheterna Össjö 1:5, 1:12, 2:3 och 8:1 har getts tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Länsekologen har den 9 oktober 2012 bedömt att förslaget inte kommer påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt.

Enligt miljö- och byggförvaltningens bedömning går avloppsfrågan att lösa.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.


Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte vidtas innan bygglov och startbesked har lämnats.

Om en åtgärd påbörjas innan bygglov har sökts, och därmed också har påbörjats innan startbesked har meddelats, kan en byggsanktionsavgift som beräknas på prisbasbeloppet komma att tas ut (prisbasbeloppet för år 2012 är 44000 kronor).

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Tillstånd för anslutning till allmän väg ska sökas hos trafikverket.

Avgift: 5 144 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till fastigheterna Össjö 1:5, 2:3, 7:7 och 8:1 underrättas om beslutet per brev.

Fastighetsägarna till Össjö 1:12 delges beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§177 Nybyggnad av två fritidshus och en förrådsbyggnad

Dnr 2012/1118

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Flattinge 10:1

Sökande: XXX.

Yttrande: Flattinge 1:2, 3:4 (två av delägarna), 3:15 och 6:2.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av två fritidshus och en förrådsbyggnad.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger i Flattinge strax väster om Sjön Flåren (Flattingevik) och helt inom strandskyddat område.

Förslaget innebär två nya tomter med tillhörande fritidshus. Tomterna planeras inte att avstyckas i dagsläget. De två tomterna blir cirka 1 000 m2 vardera. En för­rådsbyggnad föreslås strax väster om befintlig ladugård. Förrådsbyggnaden kom­mer delvis placeras inom ett fornlämningsområde. Ladugården planeras att rivas.

Byggnaderna kommer att placeras i anslutning till befintliga fritidshus i området. Det närmaste bostadshuset ligger inom 50-100 meter. Stugorna ska ingå i den pågående uthyrningsverksamheten.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom område utpekat för natur­vårdsprogrammet med stora naturvärden – klass III samt inom utpekat LIS-om­råde (landsbygdsutveckling inom strandnära läge). Området närmast de befintliga fritidshusen berörs också av ett utpekat fornlämningsområde.

Länsstyrelsen har i beslut daterat den 11 oktober 2012 lämnat tillstånd till ingrepp i fornlämning – ärendenummer 431-4680-2012.

Fastighetsägarna till fastigheterna Flattinge 1:2, 3:4 (två av delägarna), 3:15 och 6:2 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till fastigheterna Flattinge 3:4 (två av delägarna) har fått tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Enligt miljö- och byggförvaltningens bedömning går avloppsfrågan att lösa.

Nämnden meddelade dispens från strandskyddsförordnandet den 29 augusti 2012, § 139. Länsstyrelsen har den 13 september 2012 beslutat att inte överpröva dispensen.


Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna påräknas för nybyggnad av två fritidshus för uthyrning och en förrådsbyggnad.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte vidtas innan bygglov och startbesked har lämnats.

Om en åtgärd påbörjas innan bygglov har sökts, och därmed också har påbörjats innan startbesked har meddelats, kan en byggsanktionsavgift som beräknas på prisbasbeloppet komma att tas ut (prisbasbeloppet för år 2012 är 44000 kronor).

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 5 144 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till fastigheterna Flattinge 1:2, 3:4, 3:15, 5:6 och 6:2 underrättas om beslutet per brev.

§178 Verksamhetsplan för plank, staket och murar

Dnr 2012/1743

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar verksamhetsplan för plank, staket och murar.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnämnden antog den 17 december 2008, § 258 en policy för upp­förande av plank och mur. Policyn visade med enkla riktlinjer förutsättningar för att få uppföra detta inom kommunen.

Då byggkontoret märkt en markant ökning av förfrågningar kring framför allt plank och murar finns ett behov av en verksamhetsplan som mer detaljerat anger förutsättningarna för att få uppföra plank, staket och murar. Då miljö- och bygg­nämnden ser att Ljungby kommun behåller sin öppenhet och småskalighet ska den nya verksamhetsplanen utformas på ett sådant sett att den uppfattas som en inspi­rationskälla med en handfull goda exempel och ger en vägledning vid val av ut­förande.

Miljö- och byggkontoret har fått i uppdrag att utarbeta den nya verksamhets­planen. Man har sett sig om i kommunen och dokumenterat både goda och mindre goda exempel och därefter sammanställt en vägledning till utförande som kan vara lämpliga i kommunen.

Förvaltningens bedömning

Byggkontoret bedömer att en ny verksamhetsplan för uppförande av plank, staket och murar är nödvändig för att ge en samsyn inom avdelningen vid handläggning av ärenden av denna typ.

Vid framtagandet av verksamhetsplanen har innehållet och utformningen fort­löpande diskuterats vid byggkontorets möten och bör nu kunna antas.

§179 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 25 september till den 15 oktober 2012.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygglov

· Slutbevis/slutbesked

· Startbesked