Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2012-11-28

Sammanträde 2012-11-28

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby,

1 Förslag till justerare: Niklas Bondesson (M).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

3 Attestförteckning för miljö- och byggförvaltningen.

Beslut om godkännande - Anna Andersson

4 Delegationsordningar.

Beslut om vidaredelegation - Anna Andersson

Information och frågor - Diverse

Miljö ärenden:

5 Torarp 2:20, avlopp som inte uppfyller dagens miljökrav.

Beslut om upphävande av föreläggande vid vite - Ann-Mari Åhlander

6 Ljunga Prästgård 1:33, föreläggande om att utföra besiktning av cisterner samt inkomma med kontrollrapport.

Beslut om föreläggande - Linda Bergquist

7 Ändrad arbetsform vid händelse av olyckor med utsläpp till miljön eller vid misstanke om smitta från livsmedel.

Beslut om antagande - Ann-Sofi Persson

8 Verksamhetsplan för miljökontoret 2013.

Beslut om antagande - Ann-Sofi Persson

Information och frågor - Miljö
* Avlopp i Näglinge - Carina Axelsson
* Elinge 17:1 och 8:28- Linda Bergquist och Thomas Hultquist
* Arise Windpower i Staverhult och Hamneda-Horn - Thomas Hultquist
* Atlas Copco - Ann-Sofi Persson och Thomas Hultquist

Plan ärenden:

9 Detaljplan för del av Ljungby 7:125, Rune B Johanssons gata.

Beslut om granskning - Ulla Gunnarsson

10 Detaljplan för del av Kvarnarna 2:3 med flera, Åsiktens parkering.

Beslut om granskning- David Johansson

11 Gatunamn inom detaljplan för del av Bolmstad 2:45.

Fastställande av gatunamn - Anna Aracsy

12 Byggnadsminnesförklaring av godsmagasinet inom fastigheten Ljungby 7:184.

Yttrande till länsstyrelsen - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan
* Handlingsplan för plankontoret 2013 - Henrik Johansson
* VA-planen - Henrik Johansson

Bygg ärenden:

13 Hammaren 26, ändrad användning till rehabiliteringsboende.

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov - Maggie Mysigh

14 Barrskogen 1, olovligt utförd åtgärd.

Ansökan om bygglov i efterhand - Maggie Mysigh

15 Sliparen 10, tillbyggnad av enbostadshus.

Ansökan om bygglov - Maggie Mysigh

16 Bolmsö-Horn 1:4, nybyggnad av tre uthyrningsstugor.

Ansökan om strandskyddsdispens - Jonny Engström

17 Gashult 2:15, ovårdade byggnader.

Utdömande av vite - Sarah Cederström

18 Annerstads-Bolmaryd 1:10, uppförande av mast/torn.

Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

19 Ingelstad 5:3, uppförande av mast/torn.

Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

20 Ränte 2:14, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Sarah Cederström

21 Nannarp 1:7, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Sarah Cederström

22 Sällebråten 1:16, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Sarah Cederström

23 Mästaren 5, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Sarah Cederström

Information och frågor - Bygg
* VA i Odensjö - Sarah Cederström
* Handlingsplan för byggkontoret 2013 - Henrik Johansson

24 Meddelanden

25 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (150 kb)

§180 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som tillkommer:

· Månen 6, ändrad användning från kontor till vårdcentral – byggsanktionsavgift.
Yttrande till mark- och miljödomstolen.

Ärende som utgår:

· Hammaren 26, ändrad användning till rehabiliteringsboende.
Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov.

§181 Attestförteckning för miljö- och byggförvaltningen

Dnr 2012/1958

Beslut om godkännande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner reviderade attestförteckningen för beslutsattestanter enligt följande:

Beslutsattestanter

Konto

Ansvar

Verk-

samhet

Befattning

3 till 9

20000

10300

Adm. chef

Miljöchef

Plan- och byggchef

Ordförande

3 till 9

21000

20800

20900

261xx

262xx

265xx

Adm. chef

Miljöchef

Plan- och byggchef

Ansvar

Verk-

samhet

Projekt

Befattning

21000

20900

26xxx

24xxx

105xx

106xx

Adm. chef

Miljöchef

Plan- och byggchef

Redogörelse för ärendet

Med anledning av att ledningsorganisationen på miljö- och byggförvaltningen har setts över behöver förteckningen över behöriga beslutsattestande uppdateras.

Förvaltningens bedömning

Föreslagen attestförteckning kan antas.

Upplysningar

Ekonomi kontoret underrättas om beslutet.

§182 Delegationsordning

Dnr 1999/1745

Beslut om vidaredelegation.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera beslutanderätten till att underteckna beslut och avtal till avdelningscheferna på miljö- och byggförvaltningen där förvaltningschefen tidigare haft beslutanderätten.

2. Avdelningscheferna får i uppdrag att vidaredelegera till berörd delegat.

3. Nämnden fördelar härmed arbetsmiljöuppgifter inom miljö- och byggförvaltningen till avdelningscheferna enligt nämndens beslut den 23 november 2005, § 180.

Redogörelse för ärendet

Med anledning till att ledningsorganisationen har ändrat på miljö- och byggförvaltningen, behöver rätten om vidaredelegation uppdateras inom nämndens om­råde som tillexempel plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, tobaks­lagen med tillhörande förordningar samt fördelning av arbetsmiljöansvaret.

Förvaltningens bedömning

Beslutanderätten till att underteckna beslut och avtal till avdelningscheferna på miljö- och byggförvaltningen där förvaltningschefen tidigare haft beslutanderätten ska delegeras. Avdelningscheferna får i uppdrag att vidaredelegera till berörd delegat.

Upplysningar

Sveriges kommuner och landsting arbetar med att ta fram ett nytt underlag under 2012/2013 för delegationsordning inom nämndens område. I samband med det kan delegationsordningen komma att justeras ytterligare.

§183 Avlopp som inte uppfyller dagens miljökrav

Dnr 2011/1007

Beslut om upphävande av föreläggande vid vite.

Fastighet: Torarp 2:20

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämden upphäver beslut om föreläggande förenat vid vite daterat den 29 augusti 2012, § 130.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggförvaltningen har under juni 2011 i brev till samtliga fastighetsägare i Torarps stugområde begärt in uppgifter om vilken status den slutna tanken har. Är den tät eller inte samt hur ofta den används. Fastighetsägarna har även fått krav om att de ska åtgärda sina bad, disk och tvättavlopp (BDT-avlopp) enligt dagens krav.

Fastighetsägaren till Torarp 2:20 har den 5 september 2012 inkommit med ansökan om tillstånd för att anlägga ett nytt BDT-avlopp. Begärda uppgifter om den slutna tanken har den 4 oktober 2012 inkommit till miljökontoret.

Förvaltningens bedömning

Föreläggande vid vite med 5 000 kronor daterat 29 augusti 2012, § 130 kan upphävas.

Miljö- och byggnämden upphäver beslut om föreläggande förenat vid vite daterat den 29 augusti 2012, § 130.

Motivering
Miljö- och byggförvaltningen har fått in uppgifter som saknades.

Upplysningar

Fastighetsägarna underrättas om beslutet.

§184 Föreläggande om att utföra besiktning av cisterner samt inkomma med kontrollrapport

Dnr 2011/1903

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Ljunga Prästgård 1:22

Verksamhetsutövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, organisationsnummer XXXXXX-XXXX, vid vite av 5 000 kronor att senast två månader efter beslutet vunnit laga kraft:

1. Låta utföra för nedan nämnda cisterner återkommande kontroll och inkomma med aktuell kontrollrapport för senast utförd besiktning av dieselcistern på 5 m3 samt bensincistern på 6 m3 som ligger markförlagda på fastigheten Ljunga-Prästgård 1:22.

2. Alternativt ta ovan nämnda cisterner ur bruk och då inkomma med ett av ackrediterat företag upprättat skrotningsintyg som visar att cisternerna är tagna ur bruk.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kapitlet, 9 § miljöbalken (1998:808).

Nämnden förordar, med stöd av 26 kapitlet 26 § miljöbalken (1998:808) att detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Redogörelse för ärendet
Vid miljötillsynen den 6 oktober 2011 framkom att besiktningsintervallet för de båda markförlagda cisternerna överskridits. Senaste besiktning ägde rum den 19 september 2000. Cisternernas rörledningar är inte korrosionsbeständiga vilket innebär ett kontrollintervall på sex år. Besiktning skulle därför ha varit utförd igen år 2006. Som anledning till överskridandet av kontrollintervall angav XXX att XXX trodde att besiktningsintervallet var på 12 år och att besiktning därför skulle utföras under 2012.

Miljö- och byggförvaltningen begärde att bokning av besiktning skulle göras senast den 15 november 2011 och att besiktning skulle genomföras under första kvartalet av 2012, dock senast den 31 mars 2012. Miljökontoret skulle underrättas när bokning skett och efter genomförd besiktning skulle kopior på kontrollrapporter sändas till miljö- och byggförvaltningen.


XXX, har muntligt via telefon angett att besiktning av cisternerna skett. Miljö- och byggförvaltningen har vid flertalet tillfällen påmint honom om att inkomma med kontrollrapporter. Inga kontrollrapporter har inkommit.

Förvaltningens bedömning

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att verksamhetsutövaren ska föreläggas med vite att utföra besiktning samt inkomma med kontrollrapport.

Motivering

Enligt miljöbalken 2 kap 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller mot­verka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt miljöbalken 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas.

Enligt miljöbalken 26 kap 14 § får ett beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrift (2003:24) 8 kap 6 § skall återkommande kontroll av öppna cisterner med tillhörande rörledningar och rörledningar som tillhör objektgrupperna 1, 3 eller 5 ske med ett intervall av 12 år.

Beträffande anordningar som inte uppfyller kravet på korrosionsskydd enligt 5 kapitlet 2 § och ligger i mark och tillhör objektsgrupperna 1, 3 eller 5 eller ligger ovan mark och tillhör objektgrupp 5 gäller att återkommande kontroll skall ske med ett intervall av sex år.

Cisternernas rörledningar är inte korrosionsbeständiga och uppfyller således inte kravet på korrosionsskydd enligt Naturvårdsverkets föreskrift (2003:24) 5 kap 2 §

Upplysningar

Verksamhetsutövare underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§185 Ändrad arbetsform vid händelse av olyckor med utsläpp till miljön eller vid misstanke om smitta från livsmedel

Dnr 2012/1954

Beslut om antagande.

Beslut
Miljö-och byggnämden beslutar att:

1. Miljöberedskapen upphör den 27 december 2012.

2. Miljöchefen ingår i kommunens krisledning. SOS Alarms telefonlista kompletteras med miljöchefens telefonnummer.

3. Räddningstjänsten får kontakta miljöchefen eller ordförande i miljö- och byggnämnden när en akut händelse uppstår. Dessa kan sin tur beordra personal i arbete.

4. En beredskapsplan för händelser som berör livsmedel och smitta tas fram under slutet av 2012.

Redogörelse för ärendet
År 2006 beslutade miljö- och byggnämnden att införa beredskap på miljökontoret (beslut daterat 2006-09-20, § 160, Dnr 2006/1975). Med beredskap innebär att en arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på plats utom arbetsstället, för att vid behov utan dröjsmål kunna utföra arbete. Vid beredskap betalas en särskild ersättning ut enligt Allmänna bestämmelser (AB). Beredskapen har inneburit att räddningstjänsten larmar personal från miljökontoret vid larm om olyckor med utsläpp till miljön.

Det finns krav i EG-förordning 882/2004 att kommunens ska ha en beredskapsplan för åtgärder som ska vidtas om livsmedel visar sig utgöra en risk för männi­skor eller miljön. Livsmedelsförtagen i kommunen har därför fått information om att personal från miljökontoret kan kontaktas via räddningstjänsten vid misstanke om smitta från livsmedel.

I samband med sparförslag inför år 2013 i budgeten beslutade kommunfullmäktige att miljöberedskapen ska upphöra och att miljökontoret i stället ska hitta en annan arbetsform för hur personal kan tillkallas i händelse av olyckor med utsläpp till miljön eller vid misstanke om smitta från livsmedel.

Förvaltningens bedömning

I samband med att miljöberedskapen upphör föreslår miljökontoret att:

· Miljöberedskapen upphör den 27 december 2012.

· Miljöchefen ingår i kommunens krisledning. SOS Alarms telefonlista kompletteras med miljöchefens telefonnummer.


· Räddningstjänsten får kontakta miljöchefen eller ordförande i miljö- och byggnämnden när en akut händelse uppstår. Dessa kan sin tur beordra personal i arbete.

· En beredskapsplan för händelser som berör livsmedel och smitta tas fram under slutet av 2012.

§186 Verksamhetsplan för miljökontoret 2013

Dnr 2012/1946

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar miljökontorets verksamhetsplan 2013,behovsutredning och tillsynsplan enligt miljöbalken samt behovsutredning och kontrollplan enligt livsmedelslagen.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden ansvarar för arbetet inom miljö- och byggförvaltningen. En verksamhetsplan för 2013 har upprättatssom avser miljökontorets arbetsområde och innehåller en beskrivning av varje tillsynsområde och nämndens strategiska miljöarbete. I verksamhetsplanen finns även en beskrivning av hur arbetsuppgifterna är kopplade till de nationella miljömålen och folkhälsomålen.

Till verksamhetsplanen finns en behovsutredning och en tillsynsplanför miljökontorets arbetsuppgifter enligt miljöbalken samt en behovsutredning och kontrollplan för miljökontorets arbete enligt livsmedelslagen. I behovsutredningen uppskattas tillsynsbehovet och de resurser som behövs för att klara denna. Ingen hänsyn tas till faktiska resurser, utan den ska visa vad som behövs för att klara all den tillsyn som myndigheten ansvarar för. Tillsynsplanen och kontrollplanen anger hur tillsynen ska prioriteras med hänsyn till givna resurser.

Regler kring tillsynsplanering och uppföljning av verksamheten

I miljötillsynsförordningen (2011:13) finns regler om hur tillsynsplanering ska ske inom miljöbalkens område. Sammanfattningsvis innebär det att varje operativ tillsynsmyndighet ska:

· Ha en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år.

· Föra register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn.

· För varje år upprätta en samlad tillsynsplan.

· För varje år följa upp och utvärdera sin verksamhet.

Ett motsvarande krav finns för livsmedelskontrollen i livsmedelslagen.

Behovsutredningen beslutas av den nämnd som beslutar om myndighetens resurser, det vill säga miljö- och byggnämnden. Utredningen ska revideras minst en gång per år.

Förvaltningens bedömning

Miljökontoret förslår att miljö- och byggnämnden antar miljökontorets verksamhetsplan 2013,behovsutredning och tillsynsplan enligt miljöbalken samt behovs­utredning och kontrollplan enligt livsmedelslagen.

§187 Detaljplan för Ljungby 7:125, Rune B. Johanssons gata i Ljungby

Dnr 2011/0103

Beslut om granskning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att granskning får ske över detaljplan för Ljungby 7:125, Rune B. Johanssons gata i Ljungby.

Detaljplanens genomförande innebär inte betydande miljöpåverkan.

Redogörelse för ärendet
Syftet med detaljplanen är att göra om Rune B. Johanssons gata till 30-gata och anlägga parkeringsplatser på en del av gamla järnvägsområdet. Parkeringsplatserna vid Rune B. Johanssons gata ersätter de parkeringsplatser som kommer att försvinna på Stora Torg i samband med ombyggnad av centrum.

Avsikten är också att stänga utfarten vid Sven Ljungbergs plats och avsluta gatan österifrån med en vändplats mellan kvarteret Betlehem och Sven Ljungbergs plats. Detta görs för att minska antalet utfarter i närheten av korsningen Storgatan – Kungsgatan. Samtidigt ger det en möjlighet att förändra och försköna Sven Ljungbergs plats.

Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 4 januari till den 1 februari 2012. Miljö- och byggförvaltningen har lämnat samrådsredogörelse daterad den 7 november 2012.

Förvaltningens bedömning

Granskning av detaljplanen kan ske.

§188 Detaljplan för Åsiktens parkering, del av Kvarnarna 2:3 med flera

Dnr 2011/2279

Detaljplan för Åsiktens parkering, del av Kvarnarna 2:3 med flera

Beslut om granskning.

Beslut

Miljö och byggnämnden beslutar att granskning får ske över detaljplanen för Åsiktens parkering, del av Kvarnarna 2:3 med flera.

Detaljplanens genomförande innebär inte betydande miljöpåverkan.

Redogörelse för ärendet
Åsiktens vård-, omsorgs- och trygghetsboende behöver få sitt parkeringsbehov tillgodosett då parkeringsgaraget som var tänkt från början inte blev verklighet.

Förvaltningens bedömning

Detaljplanen får ställas ut för granskning

§189 Gatunamn inom detaljplan för del av Bolmstad 2:45

Dnr 2012/1925

Fastställande av gatunamn.

Beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer gatunamnet Häggvägen inom detaljplan för del av Bolmstad 2:45.

Redogörelse för ärendet
Tekniska förvaltningen behöver nytt gatunamn för adressättning med anledning av fastställd detaljplan för del av Bolmstad 2:45 P12/6. Tekniska förvaltningen föreslår gatunamnet Häggvägen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har inga invändningar mot gatunamnsförslaget.

Upplysningar

Tekniska förvaltningen underrättas om beslutet.

§190 Byggnadsminnesförklaring av godsmagasinet inom fastigheten Ljungby 7:184

Dnr 2012/1831

Yttrande till länsstyrelsen angående ärende nummer 432-2765-12.

Beslut

Miljö-och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden bedömer att godsmagasinet har stora kulturhistoriska värden och är en viktig byggnad för Ljungby stad. Godsmagasinet är en vacker byggnad, som vittnar om Ljungbys betydelse som knutpunkt för järnvägen och är dessutom en viktig samlingslokal. I centrumplanen från 2009, som är en fördjupning av översiktsplanen, föreslås att godsmagasinet flyttas närmare Salutorget.

I påliggande detaljplanering har olika placeringar diskuterats och föreslaget är det ska lokali­seras ungefär 100 meter sydväst om befintligt läge. Motivet för en flytt är att få ihop stadens bebyggelsestruktur och bygga vidare på kvartersstrukturen och få ihop gator och platsbildningar. Godsmagasinet föreslås få skyddsbestämmelse i form av förvanskningsskydd och rivningsförbud enligt plan-och bygglagen.

Nämnden anser att detaljplanen som eventuellt antas av kommunfullmäktige i januari 2013 ska genomföras och det medför en flytt av godsmagasinet. Nämnden anser att byggnaden får ett fullgott skydd genom planbestämmelserna enligt plan- och bygglagen. Bedömer länsstyrelsen att byggnaden uppfyller kraven i 3 kapitlet kulturminneslagen om byggnadsminne av godsmagasinet, har nämnden inga synpunkter på detta under förutsättning att föreslagen detaljplan genomförs och att byggnaden flyttas till angiven plats.

Redogörelse för ärendet
Länsstyrelsen har fått in sex ansökningar om byggnadsminnesförklaring av godsmagasinet i Ljungby. De som väckt fråga om byggnadsminnesförklaring är XXX, Ljungbergmuseets vänner genom XXX, Kommunens bästa genom XXX samt Lagans samhällsförening genom XXX.

Ljungby stad kom under andra halvan av 1800-talet att bli en viktig knutpunkt för järnvägen, med järnvägslinjerna Karlshamn – Halmstad och Skåne – Smålands järnväg. Stationsgatans trädplanterade gata, de ståndsmässiga byggnaderna längs med Storgatan, Järnvägsparken, stationsbyggnaden och godsmagasinet vittnar om järnvägens betydelse för staden.

Godsmagasinet ägs av Ljungby kommun och hyrs idag av Ljungby Blåsorkester. Byggnaden restaurerades kring sekelskiftet 2000 med stöd av bland annat byggnadsvårdsmedel från länsstyrelsen.


I de skrivningar som inkommit till länsstyrelsen framgår tydligt att godsmagasinet ska bevaras och få ett starkt statligt skydd i form av en byggnadsminnesförklaring. Yttranden behandlar bland annat de stora kulturhistoriska värden som skulle gå förlorade om byggnaden flyttades och vikten av att behålla miljön kring godsmagasinet med byggnaderna Grand och Tellushuset i en lummig miljö.

Nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter senast den 30 november 2012 till länsstyrelsen.

Förvaltningens bedömning

Nämndens beslut överensstämmer med förvaltningens bedömning.

Yrkanden

1. Stefan Fredriksson (S), Niklas Bondesson (M) och Göran Johansson (C) bifaller arbetsutskottets förslag.

2. Margareta Johansson Lundblad (V) och Elisabets Lindström-Johannesson (MP) yrkar att miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

”Godsmagasinet har stora kulturhistoriska värden och är en viktig byggnad för Ljungby stad och kommun. Det är ett vackert hus som med sin perrong och sitt skärmtak vittnar om den betydelse Ljungby en gång hade som järnvägsknut.

3. I dag är Godsmagasinet en viktig samlingslokal. I centrumplanen från 2009 föreslogs att Godsmagasinet skulle flyttas närmare salutorget. Enligt det förslag till detaljplan som nu föreligger skall det flyttas ungefär 100 meter i sydvästlig riktning. Emellertid skulle en sådan flyttning innebära inte bara att helheten med skärmtaket och perrongen stympas utan också att byggnaden på den tänkta nya platsen helt förlorar sitt historiska sammanhang. Att efter en flytt ge den lösryckta byggnaden skyddsbestämmelser skulle vara helt meningslöst. En stor opinion i Ljungby har också motsatt sig den föreslagna flyttningen. Miljö- och byggnämnden har tagit intryck av argumenten och ser positivt på att Godsmagasinet förklaras som byggnadsminne och bevaras på sin nuvarande plats. Detaljplanen kommer att anpassas efter denna förutsättning.”

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blir enligt Stefan Fredriksson (S), Niklas Bondesson (M) och Göran Johansson (C) yrkande.

Omröstningsordning

Omröstning begärs av Margareta Johansson Lundblad (V) och genomförs med följande resultat.

Ja-röst för Stefan Fredriksson (S), Niklas Bondesson (M) och Göran Johansson (C) yrkande.

Nej-röst för Margareta Johansson Lundblad (V) och Elisabets Lindström-Johannesson (MP) yrkande.


Omröstningsresultat

Ja

Nej

Lars Nordqvist

X

Niklas Bondesson

X

Göran Johansson

X

Elisabeth Lindström-Johannesson

X

Stefan Fredriksson

X

Irené Svensson

X

Margareta Johansson Lundblad

X

Katarina Jakab

X

John-Erik Pettersson

X

Caroline Henrysson

X

Emma Johansson

X

8 ja-röster

3 nej-röster

Resultatet blev att arbetsutskottets yttrande lämnas.

Reservation

Lars Nordqvist (M), Margareta Johansson Lundblad (V) och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) har lämnat en skriftlig reservation för beslutet.

Upplysningar

Länsstyrelsen, tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsnämnden underrättas om beslutet.

§191 Ändrad använding från kontor till vårdcentral - byggsanktionsavgift

Dnr 2011/1000

Yttrande till mark- och miljödomstolen i Växjö, målnummer P4295-12.

Fastighet: Månen 6

Fastighetsägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden anser att länsstyrelsens beslut ska stå fast om att påförd byggsanktions­avgift ska tas ut.

Nämnden vill understryka att vid byggsamrådet på plats den 12 juli 2011 konstaterades det att anmälningspliktig åtgärd hade påbörjats. Öppning för dörr hade gjorts i brandcellsavgränsande vägg samt att avloppsinstallationen var utförd. Åtgärderna är anmälningspliktiga enligt plan- och byggförordningens (PBF) 6 kapitel 5 § punkt 4 och 5.

I kontrollplanen som inlämnades för slutbesked har sökanden verifierat att avloppsinstallationen var utförd och kontrollerad redan den 27 juni 2011.

Mot bakgrund av vad som ovan framförts vidhåller miljö- och byggnämnden tidigare beslut den 20 juni 2012, § 111 om att byggsanktionsavgift för påbörjande innan startbesked ska kvarstå.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden beslutade den 20 juni 2011, § 111 om utdömande av byggsanktionsavgift på 42800 kronor för att ha påbörjat en åtgärd innan startbevis meddelats.

XXX överklagade beslutet och ärendet överlämnades till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har i beslut den 24 oktober 2012 avslagit överklagandet, ärendenummer 403-3559-12.

XXX har överklagat beslutet och ärendet överlämnades till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Mark- och miljödomstolen har förelagt miljö- och byggnämnden om att yttra sig i ärendet senast den 10 december 2012.
Förvaltningens bedömning

Vidhåller tidigare beslut från miljö- och byggnämnden den 20 juni 2012, § 111.

Upplysningar

Mark- och miljödomstolen i Växjö underrättas om beslutet.

§192 Olovligt utförd åtgärd

Dnr 2012/1450

Ansökan om bygglov i efterhand.

Fastighet: Barrskogen 1

Sökanden: XXX

Beslut

1. Bygglov beviljas för tillbyggnad med inglasad altan och uterum.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas härmed med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 10 kap, 23§.

3. Kontrollplanen som inkommit den 5 oktober 2012 fastställs.

4. Tekniskt samråd krävs inte enligt plan- och bygglagen (PBL) 10kap, 14§.

5. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydds krävs inte.

Redogörelse för ärendet
Till miljö- och byggnämnden inkom en anonym anmälan avseende olovligt uppförd tillbyggnad på aktuell fastighet. Vid besök på platsen den 10 augusti 2012 kunde konstateras att en inglasad altan samt en tillbyggnad med ett uterum var under uppförande. I skrivelse daterad den 14 augusti 2012 uppmanades sökanden därför att inkomma med en skriftlig förklaring över varför tillbyggnaden hade uppförts samt inglasning av altanen hade skett utan att bygglov varken hade sökts eller beviljats. Sökanden underrättades också om att för att vara säker på att undgå byggsanktionsavgifter måste det som uppförts olovligt tas bort innan ärendet tas upp till överläggning enligt 11kapitlet, 54§ plan- och bygglagen (PBL).

Sökanden har i skrivelse daterad den 27augusti 2012 redogjort att när de köpte huset fanns en altan som uppfördes på 1970-talet. Efter stormen ”Gudrun” var altanen i så dåligt skick att de ville riva och ersätta den, men har hittills inte kunnat göra detta av ekonomiska skäl. När de nu bestämde sig för att bygga en ny altan frågade man både mäklaren man köpte huset av och en byggnadsfirma om bygglov krävdes men båda svarade att så inte var fallet. Sökanden menar att både mäklaren och byggnadsfirman sannolikt utgick från att det fanns ett bygglov då altanen byggdes och att det därför inte skulle behövas något nytt.

Vid ett nytt besök på platsen den 14september 2012 kunde det konstateras att tillbyggnaderna inte var rivna. I en skrivelse daterad 19september 2012 påmindes sökanden om att frågan om olovligt byggande kommer att prövas omgående men att beslut avseende byggsanktionsavgift sker vid ett senare tillfälle. Sökanden uppmanades också om att inkomma med en ansökan om bygglov om de inte avser att riva tillbyggnaden.


Ansökan om bygglov inkom den 5 oktober 2012 men då ansökan inte var fullständig ombads sökanden att inkomma med kompletteringar. Dessa inkom den 17oktober 2012. Ansökan avser tillbyggnad med en inglasad altan med en byggnadsarea på cirka 25m2 och ett uterum med en byggnadsarea på cirka 20m2. Efter tillbyggnaderna kommer fastigheten att vara bebyggd med cirka 214m2.

Enligt gällande detaljplan (E210) får fastigheten bebyggas med 190m2.

Fastighetsägarna till Barrskogen 2, Lästmakaren 6 och 7 samt Lövskogen 1 och 2 har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget men inte svarat.

Kontrollansvarig krävs inte enligt plan- och byggförordningen (PBF) 7kap, 5§.

Förvaltningens bedömning

Bygglov kan beviljas då liknande avvikelser redan finns i området. Byggsanktionsavgift ska tas ut beträffande att byggnation har påbörjats utan att bygglov sökts eller att startbesked meddelats.

Motivering

Bedömningen görs att tillbyggnaderna uppfyller kraven enligt PBL 8kapitlet 1och4§§ beträffande utformning och tekniska egenskaper. Åtgärden bedöms heller inte medföra betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken, PBL8kapitlet 11 §.

Eftersom arbetena utförts olovligt, ska ärendet avseende den del som berör påföljder och ingripande, behandlas enligt 11 kapitel 5 §.

Upplysningar
Byggsanktionsavgift kan komma att utdömas i efterhand. En remiss med förslag på ändrade sanktionsavgifter väntas skickas inom kort från Regeringskansliet. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer bör beslut avseende byggsanktionsavgift avvaktas tills ändringen av förordningen träder i kraft.

Innan altanen och uterummet tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10kapitlet 4§ PBL. Om altanen och uterummet tas i bruk innan miljö- och byggnämnden gett ett slutbesked kommer en byggsanktionsavgift att tas ut, i detta fall 44000 kronor.

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har avslutats inom fem år från den dagen när beslutet vunnit laga kraft.

Begäran om slutbesked ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen efter att åtgärderna är slutförda.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat.


Avgift för bygglov: 8896 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Barrskogen 2, Fagotten 1, Klarinetten 1, Lästmakaren 6 och 7, Lövskogen 1 och 2 samt Ljungby 7:108 (tekniska förvaltningen) underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§193 Tillbyggnad av enbostadshus

Dnr 2012/1886

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Sliparen 10

Sökanden: XXX

Beslut

Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus.

Redogörelse för ärendet
Sökanden önskar uppföra en tillbyggnad i ett plan innehållande hall och allrum med en byggnadsarea på cirka 86m2.

Enligt gällande detaljplan (E67) är en mindre del av tillbyggnaden placerad på så kallad ”prickmark” vilket innebär mark som inte får bebyggas.

Det finns redan tidigare avvikelser beträffande bebyggelse på prickmark i området.

Fastighetsägarna till Sliparen 4, 6, 9 och 11 har fått möjlighet att lämna synpunkter men har inte svarat.

Fastighetsägarna till Sliparen 5 anser att ingen bebyggelse ska ske på prickmark och att deras utsikt redan är begränsad, att inga fönster eller dörrar ska placeras mot deras fastighet och att de befarar att det senare även kommer att uppföras en uteplats som kommer ännu närmare deras fastighet.

Fastighetsägarna till Målaren 18 och Vagnmakaren 10 har inget emot förslaget.

Kontrollansvarig krävs inte enligt plan- och byggförordningen (PBF) 7kapitlet, 5§.

Förvaltningens bedömning

Bygglov kan beviljas då avvikelser beträffande bebyggelse på prickmark sedan länge finns inom området samt då tillbyggnaden inte bedöms vara olämpligt utformad eller placerad. Fastigheten och området omfattas av en gammal stadsplan som endast medger bebyggelse på cirka en tredjedel av tomten och att resterande del är prickmark.

Motivering

Bedömningen görs att åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 8kapitlet 1 och 4 §§ beträffande utformning och tekniska egenskaper. Åtgärden bedöms heller inte medföra betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken – PBL 8kapitlet, 11§.

Enligt PBL 9 kapitlet 31 b § får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.

Enligt PBL 9 kapitlet 25 § ska berörda ges möjlighet att yttra sig över ansökan om åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen.

Med hänsyn till att avvikelser beträffande bebyggelse på prickmark tidigare beviljats i området bedöms åtgärden endast utgöra en liten avvikelse från gällande detaljplan. Med hänsyn till detta, samt detaljplanens betydande ålder, bedöms den sökta åtgärden endast utgöra en liten avvikelse från detaljplanen.

Åtgärden strider inte heller mot detaljplanens syften.

Upplysningar

Arbetena får inte påbörjas förrän nämnden gett ett startbesked enligt PBL 10 kapitlet 3 §. Om arbetena skulle påbörjas innan startbesked lämnats kommer en byggsanktionsavgift att tas ut. Byggsanktionsavgiften för en åtgärd avseende den aktuella skulle bli 44000 kronor.

Innan startbesked kan lämnas ska följande handlingar inlämnas till nämnden:

· Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd

· Energiberäkning

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen när beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 8 326 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Målaren 18, Sliparen 4, 6, 9 och 11 och Vagnmakaren 10 samt tekniska förvaltningen underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Sliparen 5 underrättas om beslutet med mottagningsbevis samt hur man överklagar.

§194 Nybyggnad av tre uthyrningsstugor

Dnr 2012/1771

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bolmsö-Horn 1:4

Sökande: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av tre uthyrningsstugor med tillfartsväg till tomterna samt anläggning av en gemensam infiltrationsanläggning, enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).

2. Tomtplatserna ska avgränsas med staket eller liknande enligt situationsplan daterad den 9 november 2012.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger strax norr om Bolmsö kyrka intill sjön Bolmen. Strandskyddet för Bolmen är 200 meter inåt land.

Platsen omfattas inte av detaljplan men ligger inom utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Området är också utpekat som riksintresse för friluftslivet. Platsen utgörs av ett stormhygge som är lågbeväxt med sly. Närmast strandlinjen finns ett antal lövträd.

Verksamheter som enligt LIS-programmet är lämpliga i området är besöksnäring, service och nytt boende.

Förslaget innebär att tre stycken nya uthyrningsstugor uppförs med ett avstånd om cirka 60 meter från strandlinjen. Mellan de planerade tomterna och strandlinjen lämnas en fri passage för allmänheten. Den fria passagen blir cirka 30 meter, intill strandlinjen löper en mindre stig. De tilltänkta stugorna ligger cirka 100-120 meter från närmast befintliga bostadshus.

Länsekologen har muntligen den 28 november 2012 meddelat att han inte har något mot förslaget under förutsättningar att den remsa av lövträd utmed strandlinjen behåller sin nuvarande karaktär.

Som särskilt skäl till dispensen har sökanden angett att förslaget bidrar till landsbygdsutvecklingen.

Enligt miljökontorets bedömning går avloppsfrågan att lösa.


Förvaltningens bedömning

Dispens bör kunna meddelas.

Motivering

Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens från strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Det ska finnas så kallade särskilda skäl samt att syftet med strandskyddet inte påverkas det vill säga att djur- och växtliv påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden försämras inte.

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

De särskilda skäl som gäller för uppförande av stugor inom av kommunen utpekat LIS-område uppfylls. Det vill säga, byggnaderna uppförs för besöksnäringen.

Nämnden bedömer att åtgärden inte innebär en påtaglig skada på riksintresset.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Några arbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

§195 Ovårdade byggnader

Dnr 2001/0720

Utdömande av vite.

Gashult 2:15

Fastighets-
ägare:
XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden ansöker hos Förvaltningsrätten i Växjö om utdömande av vitet enligt miljö- och byggnämndens beslut den 20 april 2011, § 80.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger i Gashult cirka 8,5 kilometer sydväst om Torpa.

Till miljö- och byggkontoret inkom år 2001 klagomål om att byggnaderna på fastigheten Gashult 2:15 håller på att förfalla.

Vid besök på platsen den 10 april 2001 konstaterades att huvudbyggnaden inte hade underhållits utan hade tillåtits att förfalla kraftigt. Detta gällde även uthuset.

Vid nämndens sammanträde den 17 maj 2001, § 126 förelades de dåvarande ägarna vid vite om 12500 kronor vardera att vidta åtgärder för att rusta upp byggnaden.

Beslutet upphävdes den 26 oktober 2005, § 172 med anledning av att fastigheten bytt ägare.

Enligt den förra ägaren har en ansökan om lagfart lämnats in till Inskrivningsmyndigheten i Eksjö den 12 oktober 2005.

Vid besök på platsen den 4 oktober 2005 konstaterades att det endast hade skett marginella förändringar. Synbart var att på skolbyggnaden hade tre fasader samt fönster lagats och målats. Däremot var taket delvis trasigt, takfoten delvis upprutten samt hängrännor och stuprör upprostade och trasiga eller saknades helt. På skolbyggnadens södra gavel hade inte några reparationsarbeten påbörjats.

Nuvarande fastighetsägare har i två brev daterade den 8 respektive 23 oktober 2005 lämnat redovisningar av utförda arbeten samt förklaringar över varför allt inte har åtgärdats och även meddelat att han nu själv äger fastigheten.

Nya anmälningar om att byggnaderna inte har åtgärdats har inkommit under september 2006.


Vid besök på platsen den 2 oktober 2006 har konstaterats att det inte skett några synbara förbättringar utvändigt på de båda byggnaderna sedan nämndens beslut i oktober 2005.

Nämndens arbetsutskott diskuterade ärendet den 4 oktober 2006. Arbetsutskottets förslag till beslut blev att båda byggnaderna skulle rivas. Fastighetsägaren har genom brev samt e-post skickat den 5 oktober 2006, blivit informerad om arbetsutskottets förslag till beslut. Fastighetsägaren gavs möjlighet att lämna en förklaring över varför inga förbättringar hade skett samt synpunkter på arbetsutskottets förslag till beslut, något svar inkom inte.

Vid nämndens sammanträde den 18 oktober 2006, § 200 förelades fastighetsägaren vid vite av 50000 kronor att senast den 1 september 2007 ha rivit och bort­forslat både skolbyggnaden inklusive källare och uthuset.

I januari 2007 förstördes skolbyggnaden vid en brand. Det som återstår av skol­byggnaden är i stort sett bara källaren. På fastigheten finns också ett större uthus kvar, vilket numera uppvisar omfattande skador – delvis rasat.

Nämnden förelade den 1 oktober 2008 fastighetsägaren vid ett vite av 50000 kronor att senast den 1 maj 2009 på fastigheten Gashult 2:15 ha rivit och bort­forslat resterna av skolbyggnaden, inklusive källaren och uthuset. Henrik Heindorf överklagade detta beslut. Länsstyrelsen har i beslut den 24 augusti 2009 avslagit överklagandet och beslutet har vunnit laga kraft.

I beslut den 27 oktober 2010, § 192 ansökte nämnden hos Förvaltningsrätten i Växjö om utdömande av vitet eftersom inga rivningsarbeten utförts. Förvaltnings­rätten har i dom den 21 mars 2011 tillstyrkt nämndens ansökan och dömt fastig­hetsägaren att betala vitet på 50000 kronor. Fastighetsägaren överklagade förvalt­ningsrättens dom till Kammarrätten. Kammarrätten beslutade den 1 mars 2012 att inte meddela prövningstillstånd. Detta beslut har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.

Nämnden förelade den 20 april 2011, § 80, fastighetsägaren vid ett nytt vite av 50000 kronor att senast två månader efter att ha blivit delgiven beslutet, på fastigheten Gashult 2:15 ha rivit och bortforslat resterna av skolbyggnaden, inklusive källaren och uthuset.

Fastighetsägaren delgavs beslutet den 7 juli 2011.

Några rivningsarbeten har ännu inte utförts. Senaste besöket på platsen gjordes den 6 november 2012. Det kunde då också konstateras att uthuset till stora delar nu har rasat samman samt att skolbyggnadens källargrund står oförändrad kvar efter branden.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet.

§196 Uppförande av mast/torn

Dnr 2012/0337

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Annerstads-Bolmaryd 1:10

Sökande: XXX

Yttrande: E.ON Elnät AB, Försvarsmakten, Halmstad City Airport, LFV och Smålands Airport AB samt fastighetsägarna till Annerstads-Bolmaryd 1:7, 1:14, 1:16, Annerstads-Östraby 1:6 och 1:12.

Beslut

1. Bygglov beviljas för uppförande av en mast/torn.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL). Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: XXX

Startbesked

Med detta startbesked bestäms att:

· Arbetena får påbörjas. (observera tiden för laga kraft – se under upplysningar).

· Kontrollplanen som inkommit den 6 november 2012 fastställs.

· Inför beslut om slutbesked ska ifylld och signerad kontrollplan inlämnas till miljö- och byggnämnden.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger utmed Bolmån i byn Bolmaryd söder om sjön Kösen och helt inom strandskyddat område.

Förslaget innebär att en mast/torn uppförs med en höjd på cirka 24 meter. Masten/tornet kommer att placeras 10 meter norr om gränsen mot fastigheten Annerstads-Bolmaryd 1:6 och 12 meter öster om strandlinjen för Bolmån. Fundamentet kommer att uppta en yta på mark på cirka 3 m2.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har stora naturvärden – klass III.

Miljö- och byggnämnden meddelade dispens från strandskyddsförordnandet den 29 augusti 2012, § 141. Länsstyrelsen har den 11 september 2012 beslutat att inte överpröva strandskyddsdispensen.

Ägarna av fastigheterna Annerstads-Bolmaryd 1:7, 1:14, 1:16, Annerstads-Östraby 1:6 och 1:12 har synpunkter emot förslaget.


E.ON Elnät Sverige, Försvarsmakten, Halmstad City Airport, LFV och Smålands Airport har inget mot förslaget.

Ägarna av fastigheterna Annerstads-Bolmaryd 1:2, 1:4, 1:5, 1:8, 1:13, 1:15, 1:17, Annerstads-Östraby 1:3 och 1:7 har beretts tillfälle att yttra sig om förslaget men har inte svarat.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna meddelas.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid ny lokalisering av byggnadsverk, enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kapitlet och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Bedömningen görs att åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kapitlet 1 och 4 §§ PBL om utformning och tekniska egenskapskrav.

Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kapitlet 9 § får, enligt övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kapitlet 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012 och om det finns särskilda skäl för det.

Bedömning görs att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna.

Upplysningar

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. Om byggnadsverket tas i bruk innan miljö- och byggnämnden meddelat ett slutbesked kommer en sanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut (prisbasbeloppet för år 2012 är 44000 kronor).

Tekniskt samråd behöver inte genomföras. Om du som byggherre önskar att sam­råd ändå ska hållas ombeds du ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen.

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet, Byggstart innan denna tid sker på egen risk.

Avgift: 11 128 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

E.ON Elnät Sverige AB, Försvarsmakten, Halmstad City Airport, LFV, Smålands Airport samt fastighetsägarna till Annerstads-Bolmaryd 1:2, 1:4, 1:8, 1:13, 1:15, 1:17, Annerstads-Östraby 1:3 och 1:7 underrättas om beslutet per brev.

Fastighetsägarna till Annerstads-Bolmaryd 1:7, 1:14, 1:16, Annerstads-Östraby 1:6 och 1:12 delges beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§197 Uppförande av mast/torn

Dnr 2012/0344

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Ingelstad 5:3

Sökande: XXX

Yttrande: Försvarsmakten, Halmstad City Airport, LFV, Smålands Airport AB och Tekniska förvaltningen samt fastighetsägarna till Ingelstad 11:1 och Skyttens 1:9.

Beslut

1. Bygglov beviljas för uppförande av en mast/torn.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL). Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: XXX

Startbesked

Med detta startbesked bestäms att:

· Arbetena får påbörjas. (observera tiden för laga kraft – se under upplysningar).

· Kontrollplanen som inkommit den 6 november 2012 fastställs.

· Inför beslut om slutbesked ska ifylld och signerad kontrollplan inlämnas till miljö- och byggnämnden.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger utmed ån Lagan i byn Ingelstad mellan samhällena Lagan och Vittaryd och helt inom strandskyddat område.

Förslaget innebär att en mast/torn uppförs med en höjd på cirka 30 meter. Masten/tornet kommer att placeras 10 meter söder om strandlinjen och 7 meter norr om den mindre vägen. Fundamentet kommer att uppta en yta på mark på cirka 4,5 m2.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom grundvattenskydd Bergaåsen samt inom ett område med särskilt stora naturvärden. Platsen ligger även inom riksintresseområde för naturvård samt för rörligt friluftsliv.

Miljö- och byggnämnden meddelade dispens från strandskyddsförordnandet den 3 oktober 2012, § 165. Länsstyrelsen har den 1 november 2012 beslutat att inte överpröva strandskyddsdispensen.


Ägarna av fastigheterna Ingelstad 11:1 har synpunkter mot förslaget.

Försvarsmakten, Halmstad City Airport, LFV, Smålands Airport och Tekniska förvaltningen samt ägaren av fastigheten Skyttens 1:9 har inget emot förslaget.

Ägarna av fastigheterna Hulan 1:28, 1:67, 1:69, Ingelstad 5:6, 11:2, 11:3, 11:4 och Trotteslöv 1:74 har beretts tillfälle att yttra sig om förslaget men har inte svarat.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna meddelas.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid ny lokalisering av byggnadsverk, enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kapitlet och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Bedömningen görs att åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kapitlet 1 och 4 §§ PBL om utformning och tekniska egenskapskrav.

Den föreslagna åtgärden bedöms inte heller påtagligt skada det aktuella riksin­tresset

Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kapitlet 9 § får, enligt övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kapitlet 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012 och om det finns särskilda skäl för det.

Bedömning görs att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna.

Upplysningar

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. Om byggnadsverket tas i bruk innan miljö- och byggnämnden meddelat ett slutbesked kommer en sanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut (prisbasbeloppet för år 2012 är 44000 kronor).

Tekniskt samråd behöver inte genomföras. Om du som byggherre önskar att samråd ändå ska hållas ombeds du ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen.

Tillstånd för schaktnings- och anläggningsarbeten krävs från Länsstyrelsen om det sker till ett djup större än en meter.

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet, Byggstart innan denna tid sker på egen risk.

Avgift: 11 128 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Försvarsmakten, Halmstad City Airport, LFV, Smålands Airport, Tekniska förvaltningen samt fastighetsägarna till Hulan 1:28, 1:67, 1:69, Ingelstad 5:6, 11:2, 11:3, 11:4 och Trotteslöv 1:74 underrättas om beslutet per brev.

Fastighetsägarna till Ingelstad 11:1 delges beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§198 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak

Dnr 2010/2237

Föreläggande vid vite.

Fastighet: Ränte 2:14

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, personnummer XXXXXX-XXXX, vid vite på 5 000 kronor att senast tre månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 1 september 2010 på fastigheten Ränte 2:14.

Redogörelse för ärendet

Enligt skorstensfejarmästarens protokoll daterat den 1 september 2010 saknas takstegsanordning på byggnaden.

Fastighetsägaren uppmanades i brev från miljö- och byggkontoret den 12 januari 2011 att åtgärda de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktnings­protokoll senast den 1 maj 2011.

Fastighetsägaren har muntligen meddelat att han inte har åtgärdat bristerna.

Med hänvisning till Boverkets byggregler (BBR) ska enligt BBR 8:242, lös stege som används för tillträde till tak vara försedd med anordning vid takfoten som förhindrar att stegen kan glida.

Fast takstege ska anordnas om byggnadens taklutning är större 1:10 och om avståndet från uppstigningsstället till skorsten är mer än en meter.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren bör föreläggas om att åtgärda de brister som skorstensfejar­mästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll. Åtgärdsföreläggandet bör förenas vid ett vite på 5 000 kronor.

Motivering

Nämnden har tillsynen och kan meddela föreläggande om rättelse förenat med vite enligt 11 kapitlet 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar
Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.
Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.


Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.


§199 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak

Dnr 2010/2235

Föreläggande vid vite.

Fastighet: Nannarp 1:7

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, personnummer XXXXXX-XXXX vid vite på 5 000 kronor att senast tre månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besikt­ningsprotokoll daterat den 31 augusti 2010 på fastigheten Nannarp 1:7.

Redogörelse för ärendet

Enligt skorstensfejarmästarens protokoll daterat den 31 augusti 2010 saknas takstegsanordning mellan takstege och skorstensstege på byggnaden.

Fastighetsägaren uppmanades i brev från miljö- och byggkontoret den 12 januari 2011 att åtgärda de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktnings­protokoll senast den 1 maj 2011.

Fastighetsägaren har muntligen meddelat att han inte har åtgärdat bristerna.

Med hänvisning till Boverkets byggregler (BBR) ska enligt BBR 8:242, lös stege som används för tillträde till tak vara försedd med anordning vid takfoten som förhindrar att stegen kan glida.

Fast takstege ska anordnas om byggnadens taklutning är större 1:10 och om avståndet från uppstigningsstället till skorsten är mer än en meter.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren bör föreläggas om att åtgärda de brister som skorstensfejar­mästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll. Åtgärdsföreläggandet bör förenas vid ett vite på 5 000 kronor.

Motivering

Nämnden har tillsynen och kan meddela föreläggande om rättelse förenat med vite enligt 11 kapitlet 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.
Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.


Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighets­registrets inskrivningsdel.


§200 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak

Dnr 2010/2241

Föreläggande vid vite.

Fastighet: Sällebråten 1:16

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, personnummer XXXXXX-XXXX vid vite på 5 000 kronor att senast tre månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 3 september 2010 på fastigheten Sällebråten 1:16.

Redogörelse för ärendet

Enligt skorstensfejarmästarens protokoll daterat den 3 september 2010 saknas glidskydd på byggnadens för lös stege.

Fastighetsägaren uppmanades i brev från miljö- och byggkontoret den 11 januari 2011 att åtgärda de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktnings­protokoll senast den 1 maj 2011.

Med hänvisning till Boverkets byggregler (BBR) ska enligt BBR 8:242, lös stege som används för tillträde till tak vara försedd med anordning vid takfoten som förhindrar att stegen kan glida.

Fast takstege ska anordnas om byggnadens taklutning är större 1:10 och om avståndet från uppstigningsstället till skorsten är mer än en meter.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren bör föreläggas om att åtgärda de brister som skorstensfejar­mästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll. Åtgärdsföreläggandet bör förenas vid ett vite på 5 000 kronor.

Motivering

Nämnden har tillsynen och kan meddela föreläggande om rättelse förenat med vite enligt 11 kapitlet 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.
Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.


§201 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak

Dnr 2010/2320

Föreläggande vid vite.

Fastighet: Mästaren 5

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, personnummer XXXXXX-XXXX vid vite på 5 000 kronor att senast tre månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 6 september 2010 på fastigheten Mästaren 5.

Redogörelse för ärendet

Enligt skorstensfejarmästarens protokoll daterat den 6 september 2010 är takstege ej fast förankrad på byggnaden.

Fastighetsägaren har muntligen meddelat att han inte har åtgärdat bristerna.

Med hänvisning till Boverkets byggregler (BBR) ska enligt BBR 8:242, lös stege som används för tillträde till tak vara försedd med anordning vid takfoten som förhindrar att stegen kan glida.

Fast takstege ska anordnas om byggnadens taklutning är större 1:10 och om avståndet från uppstigningsstället till skorsten är mer än en meter.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren bör föreläggas om att åtgärda de brister som skorstensfejar­mästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll. Åtgärdsföreläggandet bör förenas vid ett vite på 5 000 kronor.

Motivering

Nämnden har tillsynen och kan meddela föreläggande om rättelse förenat med vite enligt 11 kapitlet 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.
Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§202 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den

16 oktober till den 19 november 2012.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterad 2012-11-07
Julmarknad 2012-12-02 kl 09.00-22.00 på Stora Torget, Smedjegatan samt delar av Storgatan, Kungsgatan, Föreningsgatan och Bergagatan i Ljungby

2. Bevis om anmälan från Polisen, daterad 2012-11-19
Julstuga 2012-12-08 kl 10.00-14.00 med försäljning i Hembygdsgården i Annerstad


§203 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 16 oktober till den 19 november 2012.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygglov

· Slutbevis/slutbesked

· Startbesked