Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2012-12-19

Sammanträde 2012-12-19

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Stefan Fredriksson (S).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Information och frågor - Diverse

Miljö ärenden:

3 Delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen.

Beslut om vidaredelegation - Ann-Sofi Persson
(bilaga finns på extranätet)

4 Hov 2:33, avlopp som anlagts utan ansökan om tillstånd.

Beslut om miljösanktionsavgift och tillstånd till enskilt avlopp i efterhand - Carina Axelsson

5 Össjö 6:5, nedskräpning inom fastigheten.

Beslut om föreläggande vid vite - Carina Axelsson

6 Angelstad 8:32, nedskräpning inom fastigheten.

Beslut om föreläggande vid vite - Thomas Hultquist

7 Eldning av hus/byggnader i utbildningssyfte - Thomas Hultquist

8 Muttern 1, anmälan om ändring av verksamhet - Mathilda Johansson

Information och frågor - Miljö

Plan ärenden:

9 Detaljplan för del av Ljungby 7:184 med flera Järnvägsområdet.

Beslut om godkännande av detaljplan - Ulla Gunnarsson

10 Detaljplan för del av Trotteslöv 1:39 med flera.

Beslut om planuppdrag- Henrik Johansson

11 Detaljplan för del av Ljungby 7:184 med flera Järnvägsområdet mitt emot Garvaren.

Beslut om planuppdrag - David Karlsson

Information och frågor - Plan

Bygg ärenden:

12 Hammaren 26, ändrad användning till rehabiliteringsboende.

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov - Maggie Mysigh

13 Metspöet 2, olovligt uppförd tillbyggnad.

Ansökan om bygglov i efterhand - Maggie Mysigh

14 Repslagaren 6, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Sarah Cederström

15 Lammakulla 1:7, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Sarah Cederström

16 Össlöv 3:50, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Sarah Cederström

17 Löckna 1:10, nybyggnad av ett fritidshus och garage.

Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

18 Tjust 3:5, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked - Jonny Engström

Information och frågor - Bygg

19 Meddelanden

20 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§204 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som tillkommer:

· Smörsoppen 1, yttrande till mark- och miljödomstolen.

Ärende som utgår:

· Lammakulla 1:7, tillträdes- och skyddsanordningar på tak

· Össlöv 3:50, tillträdes- och skyddsanordningar på tak

§205 Delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen

Dnr 2012/0649

Beslut om vidaredelegation.


Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera beslutanderätten enligt reviderad delegationsordning daterad den 19 december 2012. Delegationsordningen ersätter tidigare delegationsordningar inom miljöbalken med tillhörande förordningar samt livsmedelslagstiftningen.

2. Miljöchefen får i uppdrag att vidaredelegera till behörig delegat.

Redogörelse för ärendet

Delegationsordningen inom livsmedelslagstiftningen antogs i augusti 2006 och inom miljö- och hälsoskyddsområdet antogs en revidering i april 2012. Sveriges kommuner och landsting (SKL) kom under hösten 2012 med ett uppdaterat under-lag till delegationsordning inom miljöbalken och livsmedelslagen. Denna ersätter tidigare antagna delegationsordningar.

Upplysningar

Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska alltid redovisas för nämnden.

§206 Avlopp som anlagts utan anmälan

Dnr 2012/0920

Beslut om miljösanktionsavgift för ändring av enskilt avlopp.

Fastighet: Hov 2:33

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att XXX med personnummer XXXXXX-XXXX och XXX med personnummer XXXXXX-XXXX solidariskt ska betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor för att inte ha anmält ändringen av avloppsanläggning.

2. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet senast en månad efter att beslutet blivit delgivet.

3. Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 30 kapitlet §§ 3,5 och punkt 2.1.1 i bilaga till förordningen om miljösanktionsavgifter.

Redogörelse för ärendet

Det saknas tillstånd för avloppsanläggningen. Fastighetsägarna har på inventer­ingsblankett som inkom den 9 oktober 2006 uppgett att anläggningsåret är 1989.

Miljökontoret har under sommaren 2012 genomfört en inventering av enskilda avlopp i församlingen Bolmsö. När denna genomfördes besöktes också fastig­heten Hov 2:33. Fastighetsägarna närvarande inte vid besöket.

Vid besöket framkom att anläggningen verkar var gjort senare än 1989. Inga anmärkningar finns på anläggningen och den bedöms att fungera tillfredställande.

Efter inventeringen skickades ett brev till fastighetsägarna daterat den 13 augusti 2012, med de uppgifter som framkommit och att anläggningen saknar tillstånd.

Den 18 september 2012 inkommer en ansökan om tillstånd för enskild avlopps­anläggning till miljö- och byggförvaltningen. På ansökan har sökande uppgett att de fått muntligt tillstånd från miljö- och byggförvaltningen om att utföra arbeten i samband med andra markarbeten.

Kontroll med entreprenör bekräftar att den gamla infiltrationen har grävts upp och att man lagt ett nytt spridningslager och spridningsledningar. Ändringen anses vara anmälningspliktig. Anmälningsplikten anses uppfylld i och med inlämnad blankett.


Förvaltningens bedömning

Miljösanktionsavgift ska dömas ut. Inga uppgifter finns registrerade eller anteck­nade i ärendehanteringsregistret om att fastighetsägarna eller entreprenör varit i kontakt med miljökontoret, inte heller att något muntligt tillstånd meddelats.

Motivering

Eftersom ingen ansökan om tillstånd skickats in och inget tillstånd beviljats för ny avloppsanläggningen innan anläggningen gjordes bedömer nämnden enligt för-ordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter 2.1.1 c) att fastighetsägarna till Hov 2:33 ska betala miljösanktionsavgift.

Upplysningar

Miljösanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalnings­uppmaning. Avgiften ska betalas oavsett om beslutet överklagas. Om beslutet om miljösanktionsavgift upphävs eller ändras efter överklagandet återbetalas det inbetalade beloppet med ränta. Avgiften tillfaller staten.

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Kammarkollegiet underrättas om beslutet.


§207 Nedskräpning inom fastigheten

2011/1649

Beslut om föreläggande vid vite.

Fastighet: Össjö 6:5

Fastighetsägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX med personnummer XXXXXX-XXXX vid vite på 50 000 kronor med stöd av 15 kapitlet 30 § och 26 kapitlet 9, 14 och 21 §§, att senast sex månader efter lagakraftvunnet beslut vidta följande åtgärder:

1. Lämna följande fordon till auktoriserad bilskrot:

· En röd Volvo, utan registreringsnummer och med två 25 liters dunkar troligtvis innehållande olja

· En blå Nissan, med registreringsnummer SFH 891

· En lätt lastbil med vit motorhuv, utan registreringsnummer

· En ljusblå Volvo, med registreringsnummer AKA 918

· En mörkblå Volvo, utan motor och registreringsnummer och med bilbatteri inuti

· En silverfärgad Volvo, med registreringsnummer GBH 704

· En röd Volvo, med registreringsnummer CTP 825

· En vit Volvo med röda kors (ambulans), utan registreringsnummer

· En silverfärgad Volvo med ränder, utan registreringsnummer

· En turkos Volvo med gula extralysen, utan registreringsnummer

· En mörkblå förlängd Volvo, med registreringsnummer EKR 790

· En silverfärgad Volvo, med registreringsnummer KEA 653

· En silverblå Volvo, med registreringsnummer HCN 421

· En silverfärgad Volvo , med registreringsnummer KHT 770

· En blå Volvo utan motor, (modellserie 140)

· En blå Volkswagen Golf, med registreringsnummer OED 527

· En silverfärgad Volvo, med registreringsnummer PBB 907

· En ”guldbronsfärgad” Volvo, med registreringsnummer NPC 420

· En mörkgrå Volvo, med registreringsnummer DZK 717

· En ”guldbronsfärgad” Volvo, med registreringsnummer EMX 359

· En mörkblå Volvo, med registreringsnummer ECY 481

· En tvåfärgad förlängd Mercedes, med registreringsnummer LRC 436

· En silverfärgad Volvo, med registreringsnummer MKN 555

· En röd Volvo, med registreringsnummer EHU 668

· En silverfärgad Volvo, med registreringsnummer JJO 092

· En röd Volkswagen Golf, utan registreringsnummer

· En blå Volvo, med registreringsnummer FKX 265

· En mörkblå förlängd Volvo, med registreringsnummer EPH 244

· En blå Volvo, med registreringsnummer LNU 257

· En ljusbrun Volvo, med registreringsnummer KPD 461

· Ett släp med registreringsnummer SCS 073, med en silverfärgad Volvo utan registreringsnummer på släpet

· En röd Volvo (modellserie 940), utan registreringsnummer

· Ett framparti av en bil, troligtvis en Volvo modellserie 140

· En röd Volvo BM traktor, med registreringsnummer BZS 682

· En Volvo, med registreringsnummer EBM 118

· Ett blått släp, med registreringsnummer LOZ 758

· En silverfärgad Volvo, med registreringsnummer ARB 270

· En orange Volvo, med registreringsnummer HUF 878

· En ljusblå Volvo, med registreringsnummer KSD 908

· En vinröd Volvo, med registreringsnummer JUH 786

· En silverfärgad Volvo, med registreringsnummer AFY 099

· En vit Volvo, med registreringsnummer EPX 725

· En grön Volvo lastbil, med registreringsnummer KHG 917

· En grafitgrå Volvo, utan registreringsnummer, troligtvis modellserie 480

· En vit Volvo, troligtvis modellserie 140, endast karossen kvar

· En blå Volvo, med registreringsnummer JUY 341

· En orange Volvo, med registreringsnummer HFT 369

· En Volvo lastbil med släp, med registreringsnummer BNO 099

· En Volvo lastbil med flak, med registreringsnummer CRR 778

· Ett ställ med bilrutor, en skopa, metallhyllor, dunkar och oljetunnor

· Flertal jordbruksmaskiner och hövagnar

2. Redovisa till miljö- och byggnämnden genom skriftlig kvittens att ovanstående åtgärder utförts.

3. Beslutet gäller omedelbart efter delgivning och även om det överklagas, enligt 26 kapitlet 26 § miljöbalken.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggförvaltningen fick under 2004 in ansökan om bygglov och riv-ningsplan på fastigheten. Huset på fastigheten började troligen rivas under detta år. Den 18 och den 21 maj 2007 fick miljö- och byggförvaltningen in anonyma klagomål om nedskräpad fastighet. Miljöinspektör besökte fastigheten den 15 augusti 2007 och konstaterar att där finns ett antal fordon, 24 bilar finns upp-räknade med registreringsnummer på en handskriven anteckning från besöket.

Den 3 augusti 2011 kommer ytterliggare klagomål in på nedskräpad ”bilkyrko­gård”. Platsen besöktes av två tjänstemän den 4 oktober 2011 som konstaterar att det fanns över 30 fordon på plats. De flesta är isärskruvade på något sätt, vilket gör det troligt att reservdelar plockas från bilarna.

Enligt uppgifter till förvaltningen 2011 står fastighetsägaren som ägare till 65 avställda fordon.

Den 18 april 2012 kommer en kommuninvånare in och frågar om kommunen gör något åt nedskräpningen på fastigheten. Miljö- och byggförvaltningen har försökt att få tag på fastighetsägaren per telefon, men inte lyckats. Fastighetsägaren har underrättats om att fastigheten kommer att besökas och att det är önskvärt om han hör av sig eller kan närvara.

Fastigheten besöktes den 26 oktober 2012 av två tjänstemän och bedömningen då var att bilarna inte verkar vara tömda på några vätskor eller oljor, utom i de fall där de var isärskruvade i bottnen på motorn. Det är troligt att det i de flesta av motorerna fortfarande står olja i ”sumpen”/oljetråget. Till skillnad från förra besöket har inga fordon där tjänstemännen kan se motorrummet några bilbatterier. Fordonen är i sådant skick att de bedöms vara skrotbilar. På fastigheten finns fler föremål som bedöms vara nedskräpning. Alla fordon på fastigheten har sannolikt fastighetsägaren som ägare.

Vid besök av två tjänstemän den 12 december 2012 noterades uppgifter om 49 fordon på fastigheten, varav vissa saknar registreringsnummer.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren bör föreläggas vid vite om att städa upp fastigheten.

Motivering

Nämnden gör bedömningen att tomten är nedskräpad i strid mot 15 kapitlet 30 § och att farligt avfall och kemikalier hanteras i strid mot försiktighetsprinciperna i 2 kapitlet 3 § miljöbalken.

Enligt miljöbalken 15 kapitlet 30 § får ingen skräpa ner på plats där allmänheten har tillträde eller insyn till. Enligt 2 kapitlet 1 och 3 §§ miljöbalken är alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldiga att visa att han utför nöd­vändiga skyddsåtgärder och vidtar de försiktighetsmått som behövs för att hindra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de före­lägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att den balk samt före­skrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av denna balk skall efterlevas. Enligt 26 kapitlet 14 § miljöbalken får ett föreläggande förenas med vite.

Enligt definitionerna i Bilskrotningsförordning (2007:186) är en uttjänt bil: en personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilo.
Avfall definieras i 15 kapitlet 1§ miljöbalken som ett föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. I Avfallsförordningens(2011:927) bilaga 4 finns uttjänta fordon med under EWC-kod (European Waste Catalogue) 16 01.

Avställda och delvis isärplockade fordon anses av nämnden vara uttjänta fordon, ett slags avfall. Motorernas innehåll av olja gör att de även kan anses innehålla farligt avfall. För att yrkesmässigt samla in eller handla med avfall krävs anmälan till länsstyrelsen enligt avfallsförordningen.

För mellanlagring av avfall krävs anmälan till kommunens nämnd enligt förord­ningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att bedriva skrotnings­verksamhet ska en bilskrotare vara auktoriserad. Enligt miljö- och byggnämndens vetskap finns ingen anmälan från eller auktorisation för fastighetsägaren. Fastig­heten anses således vara nedskräpad med uttjänta fordon. Den långvariga för­varingen av uttjänta fordon på fastigheten innebär sannolikt att marken förorenats och alltjämt förorenas.

Upplysningar

För handläggning av befogade klagomål utgår en timavgift. Avgiften fastställs i separat beslut när ärendet bedöms som avslutat. Timavgift utgår enligt taxa fram­tagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20 om avgifter för prövning och tillsyn enligt MB (1998:808).

Miljö- och byggförvaltningen vill upplysa fastighetsägaren om att de lov som gavs 2004 har gått ut. Rivning av byggnader på fastigheten ska föregås av en riv­ningsanmälan till miljö- och byggförvaltningen. Vid frågor kontakta byggav­delningen på telefon 0372-78 92 70.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med delgivningsman.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighets­registrets inskrivningsdel.

§208 Nedskräpning inom fastigheten

Dnr 2011/2036

Beslut om föreläggande vid vite.

Fastighet: Angelstad 8:32

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX med personnummer XXXXXX-XXXX vid vite på 15 000 kronor med stöd av 15 kapitlet 30 § och 26 kapitlet 9, 14 och 21 §§, att senast 3 månader efter lagakraftvunnet beslut vidta följande åtgärder:

1. Lämna följande fordon till auktoriserad bilskrot:

· En vit Volvo, årsmodell 1984 med registreringsnummer DGN152

· En grå Volvo, årsmodell 1983 med registreringsnummer LMD753

· En röd Volkswagen, årsmodell 1982 med registreringsnummer AOR949

2. Avfall i form av en nedmonterad bilkaross med siffran 8 på, trädpallar, tak­pannor, grön presenning och stålrör ska lämnas till godkänd mottagare.

3. Redovisa till miljö- och byggnämnden genom skriftlig kvittens att ovanstående åtgärder utförts.

4. Beslutet gäller omedelbart efter delgivning och även om det överklagas, enligt 26 kapitlet 26 § miljöbalken.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggförvaltningen fick den 24 oktober 2011 in ett klagomål om ned­skräpning på fastighet Angelstad 8:32. Representanter från miljö- och bygg­förvaltningen besökte platsen och kunde konstatera att det stod tre uttjänta fordon uppställda. Alla tre fordon ägs av fastighetsägaren och har varit avställda sedan en längre tid. Fordonen bedöms inte vara tömda på några vätskor eller miljöfarliga kemikalier. Fordonen är i sådant skick att de bedöms vara skrotbilar. På fastig­heten finns fler föremål som bedöms vara nedskräpning.

Ett meddelande skickades den 23 oktober 2012 till fastighetsägaren där miljö-
och byggförvaltningen meddelade att det vore önskvärt om fastighetsägaren kunde städa upp.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren bör föreläggas att städa upp fastigheten, detta beslut bör förenas med vite.


Motivering

Enligt miljöbalken 15 kapitlet 30 § får ingen skräpa ner på plats där allmänheten har tillträde eller insyn till.

Enligt 2 kapitlet 1 och 3 §§ miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att visa att han utför nödvändiga skyddsåtgärder och vidtar de försiktighetsmått som behövs för att hindra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de före­lägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att den balk samt före­skrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av denna balk skall efterlevas. Enligt 26 kapitlet 14 § miljöbalken får ett föreläggande förenas med vite.

Nämnden gör bedömningen att tomten är nedskräpad i strid mot 15 kapitlet 30 § och att farligt avfall och kemikalier hanteras i strid mot försiktighetsprinciperna i 2 kapitlet 3 § miljöbalken.

Nedskräpning kan definieras som att det upplagda materialet anses vanprydande, värdelöst eller att det inte är tänkt att användas. Materialet kan även framstå som negativt och påtagligt främmande i den miljö det finns för att bedömas vara ned­skräpning.

Upplysningar

För handläggning av befogade klagomål utgår en timavgift. Avgiften fastställs i separat beslut när ärendet bedöms som avslutat. Timavgift utgår enligt taxa fram­tagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20 om avgifter för prövning och tillsyn enligt MB (1998:808).

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighets­registrets inskrivningsdel.

§209 Redogörelse för ärendet

Dnr 2012/2068

Eldning av hus/byggnader i utbildningssyfte

Beslut

Miljö- och byggnämnden anser att enstaka hus/byggnader kan eldas i utbildnings­syfte. En sådan bedömning får göras från fall till fall. Att elda hus i utbildnings­syfte ska ske i ytterst särskilda fall när vikten av utbildningen överstiger den miljöpåverkan som sker genom utsläpp av miljöskadliga ämnen. Räddnings­tjänster bör samordna dessa utbildningar över kommungränserna.

1. Varje fall av eldning av ett hus i utbildningssyfte ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen.

2. Hus inom vattenskyddsområde eller andra särskilt känsliga områden ska und­vikas.

3. Varje eldning ska föreläggas med försiktighetsmått för att minimera olägen­heter för människors hälsa och miljön.

4. Innan ett hus eldas i utbildningssyfte ska det saneras från material som är direkt olämpligt att elda. Saneringen ska ske i samråd med, och godkännas av miljö- och byggförvaltningen.


Räddningstjänsten i Ljungby har framfört önskemål om att få elda ett hus i utbild­ningssyfte. Detta föranleder en diskussion huruvida det är miljömässigt godtagbart utifrån avfallshantering och miljöpåverkan i förhållande till vikten av att Rädd­ningstjänst har en välutbildad och kompetent personal.

Förvaltningens bedömning

Nämndens beslut överensstämmer med förvaltningens bedömning.

Motivering

Enligt 2 kapitlet 5 § ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Kraven i 5 § gäller i den utsträckning det inte kan anses vara orimligt att uppfylla dem. Miljö- och byggnämnden bedömer att det är skäligt att elda enstaka hus för att utbilda Räddningstjänstens personal så att de kan före­bygga och begränsa bränder som i sig har en stor miljöpåverkan varje gång de uppstår.

Upplysningar

Tekniska förvaltningen underrättas om beslutet

§210

Dnr 2012/2083

Anmälan om ändring av verksamhet vid XXX

Fastighet: Muttern 1

Verksamhetsutövaren: XXX

Yttranden: Ljungby Utveckling AB, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar anmälan utan åtgärd. Den anmälda ändringen är förenlig med bolagets miljötillstånd som beslutats av länsstyrelsen den 2 maj 2007. Villkoren i tillståndet gäller för fortsatt verksamhet. Nämnden förutsätter att marken som tas i anspråk fastighetsregleras till Muttern 1

Redogörelse för ärendet

För att kunna öka volymen inom tillståndsgiven produktion samt bearbetning om 4 950 ton gott stålgjutgods per år, behöver verksamhetsutövaren utöka lokalytan med cirka 3 000 m3 och komplettera med en handformningslinje och övrig utrustning enligt anmälan.


Fastigheten ligger på nordvästra industriområdet. Avstånd från fastighetens tomt­gräns till närmaste bostadsbebyggelses tomtgräns är mellan 620-650 meter. Trafik leds via E4:an och trafikplats Ljungby Norra.

Produktion kan komma att bedrivas i treskift. Eventuellt även under helger. En ökad produktionsvolym påverkar luftkvaliteten. Utsläpp till luft vid tillstånds­given mängd beaktades vid handläggningen av nuvarande tillstånd. Verksamhetsutövaren skriver att de inte ser att ändringen bedöms leda till någon ökad luktolägenhet då den nya sanden bör avge mindre lukt än skalsanden som används idag.

Verksamhetsutövaren skriver också att om inget drastiskt händer som ger betydligt minskad efterfrågan är avsikten att påbörja en tillståndsprövning under 2013 om sannolikt närmare en fördubblad produktionsvolym.

Fastighetsägare till Ljungby 13:15, Muttern 2, Aggregatet 1 samt Ljungby Utveckling AB och Länsstyrelsen i Kronobergs län har givits möjlighet att yttra sig över anmälan.

Ljungby Utveckling AB har svarat att de inte har något emot anmälan. Länsstyrelsen har meddelat synpunkter angående hanteringen av avfallssand.


Motivering Miljö- och byggnämnden bedömer att ändringen av verksamheten är förenlig med verksamhetsutövarens miljötillstånd som beslutas av länsstyrelsen den 2 maj 2007. Villkoren i tillståndet gäller fortsatt oinskränkt för verksamheten.

Anmälning av mindre ändring för tillståndspliktiga verksamheter enligt 21 § för­ordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Enligt 9 § 26 kap miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela föreläggande.

Upplysningar

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Ljungby Utveckling AB, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt fastighetsägare till Ljungby 13:15, Muttern 2 och Aggregatet 1 underrättas om beslutet.

§211 Klagomål buller från Ringleden och E4:an

Dnr 2012/0527

Yttrande till mark- och miljödomstolen målnummer 4540-12.

Fastighet: Smörsopppen 1

Klagande/

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden vidhåller tidigare beslut i ärendet daterat den 6 augusti 2012.

Redogörelse för ärendet
Klagomål inkom till nämnden den 30 mars 2012. Klaganden uppger att de störs både dag och natt av buller orsakat av trafik från Ringleden och E4:an med in­bromsningar och acceleration vid Rönnäsrondellen. De upplever att antal fordons­passager ökat under åren troligen bland annat orsakat av utbyggnaden av västra industriområdet. Klaganden påpekar att skyltad hastighet inte respekteras.

Enligt klagande/fastighetsägare kan man i Ljungby kommuns skrift ”bygg färdigt E4:an” läsa att antal totalstopp på E4:an är 50-100 stycken per år. Trafik omleds då via Ringleden. Inget bullerdämpande skydd finns vid fastigheten. Varken bullerdämpande åtgärder eller konsekvensanalys avseende buller har gjorts trots nybyggnation i området med industrier, handelsområden, näringsställen och affärer.

Trafikbullret har beräknats i programmet Buller väg 86 Trivector. Vid omledning av trafik från E 4:an till Ringleden överskrids (59 dBA) det riktvärde (55 dBA) som genom domar i miljööverdomstolen anses motsvara en god miljö. I övrigt innehålls riktvärden.

Trafikverket och Ljungby kommuns tekniska förvaltning har fått möjlighet att lämna synpunkter innan nämnden fattat beslut.

Den 6 augusti 2012 beslutar Miljö- och byggnämnden att inte företa några åtgär­der. Klaganden överklagar beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar den 26 oktober 2012 att avslå överklagandet. Klaganden överklagar till mark- och miljödomstolen.


Personal från miljö- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen har haft ett möte med klaganden i augusti 2012, där diskuterades möjligheten till att anlägga tyst asfalt. Asfaltens ljuddämpande effekt minskar allteftersom den slits. Den bör även tvättas för att få så bra effekt som möjligt.

Förvaltningens bedömning

Miljö- och byggnämnden vidhåller tidigare beslut i ärendet.

Tekniska förvaltningen kan på eget initiativ vidta bullerdämpande åtgärder.

Känsligheten för bullerstörning varierar stort mellan olika individer. De negativa effekter på människor som buller kan orsaka såsom stressrelaterade symtom, störd nattsömn, höjt blodtryck, försämrad koncentration finns beskrivet i flera olika rapporter.

Motivering

Beräknade bullernivåer från trafik vid fastigheten Smörsoppen 1 överstiger inte gällande riktvärde förutom tillfälligt när trafik omleds från E4:an till Ringleden.

Omledning av trafik bedöms som tillfällig och all trafik passerar inte förbi klagande/fastighetsägares fastighet.

Miljö och byggnämnden anser inte att ytterligare uppgifter eller information till­kommit i ärendet som motiverar ändrat ställningstagande.

Upplysningar

Mark- och miljödomstolen och tekniska förvaltningen underrättas om beslutet.

§212 Detaljplan för del av Ljungby 7:184 med flera, Järnvägsområdet

Dnr 2012/0112

Beslut om godkännande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner detaljplanen för del av Ljungby 7:184 med flera, Järnvägsområdet i Ljungby och lämnar ärendet vidare till kommunfull­mäktige för antagande.

Redogörelse för ärendet
Avsikten är att utforma en detaljplan för östra delen av järnvägsområdet samt för Skånegatans sträckning fram till Hammarrondellen. Delar av järnvägsområdet avses för bostäder och centrumändamål. Busstorget får en annan utformning och området intill Stora Torg görs om till ett trafiktorg där alla trafikslag ska samsas.

I detaljplanen ska det möjliga kommunikationsstråkets dragning framgå.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats med anledning av att en flytt av godsmagasinet innebär betydande miljöpåverkan och därefter har en särskild sammanställning enligt 6 kapitlet miljöbalken tagits fram.

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 23 oktober – 16 novem­ber 2012. Miljö- och byggförvaltningen har lämnat granskningsutlåtande daterat 27 november 2012.

Förvaltningens bedömning

Detaljplanen kan godkännas och lämnas vidare till kommunfullmäktige för anta­gande.

Yrkanden

1. Stefan Fredriksson (S) yrkar att detaljplanen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

2. Margareta Johansson Lundblad (V) och Elisabets Lindström-Johannesson (MP) och Lars Nordqvist (M) yrkar på att detaljplanen inte godkänns.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blir enligt Stefan Fredriksson (S) yrkande.

Omröstningsordning

Omröstning begärs av Lars Nordqvist (M) och genomförs med följande resultat.

Ja-röst för Stefan Fredriksson (S), yrkande.

Nej-röst för Margareta Johansson Lundblad (V) och Elisabets Lindström-Johannesson (MP) och Lars Nordqvist yrkande.

Omröstningsresultat

Ja

Nej

Lars Nordqvist

X

Katarina Jakab

X

Göran Johansson

X

Elisabeth Lindström-Johannesson

X

Stefan Fredriksson

X

Irené Svensson

X

Margareta Johansson Lundblad

X

Peter Berg

X

Frankie Larsen

X

Caroline Henrysson

X

Marianne Eckerbom

X

8 ja-röster

3 nej-röster

Resultatet blev enligt Stefan Fredriksson (S) yrkande.

Reservation

Lars Nordqvist (M), Margareta Johansson Lundblad (V) och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) har lämnat en skriftlig reservation för beslutet.

Upplysningar

Kommunledningsförvaltningen underrättas om beslutet.

§213 Detaljplan för del av Trotteslöv 1:39 med flera i Berga södra industriområde i Lagans samhälle

Dnr 2012/2051

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Trotteslöv 1:39 med flera i Berga södra industriområdet i Lagans samhälle.

Redogörelse för ärendet

XXX har i skrivelse till tekniska förvaltningen uttryckt önskemål om att få köpa till mark väster om sin fastighet. Området ligger mellan väg E4 och industriområdet utmed Västergatan.

Mellan industriområdet och väg E4 i väst finns det ett cirka 100 meter brett om­råde som inte är planlagt. Tekniska förvaltningen anser att området avsevärt kan minskas och delar därav borde kunna säljas och detta prövas lämpligt i en ny detaljplan.

Förvaltningens bedömning

Översiktsplan 2006 ger inga uttalade direktiv om framtida markanvändning för detta område.

Det föreslagna planområdet är inte utpekat som något värdefullt naturområde. Genom hela området går dag-, spill- och vattenledningar. Hela området ingår i skyddsområde för grundvattentäkt.

Söder och norr om området finns två planlagda industriområden närmast väg E4 (B58 norr om och P06/13 söder om). För att skapa attraktivare skyltmöjligheter för företagen utmed väg E4 samt ge framtida utökningsmöjligheter till flera av företagen, föreslår plankontoret att planlägga det planlagda område som inte är kvar. Detta innebär att flera fastigheter berörs av en planläggning.

Det föreslagna planområdets yta är cirka 1,6 hektar (15800 m²).

Med anledning av att ÖP 06 inte ger ett direkt uttalad stöd för denna användning föreslås planförfarandet hanteras normalt. I första hand bör ett planavtal upprättas med de som berörs av detaljplanen.

Upplysningar

Tekniska förvaltningen och XXX underrättas om beslutet.

§214 Detaljplan för del av Ljungby 7:184 med flera, mitt emot Garvaren

Dnr 2012/1984

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Ljungby 7:184 med flera, mitt emot Garvaren

Redogörelse för ärendet
XXX har i skrivelse daterad den 16 juli 2012 meddelat att de vill etablera sig i Ljungby stad. Ett markanvisningsavtal har upprättas avseende ett område på cirka 5 000 m2 av fastigheten Ljungby 7:148 inom före detta järnvägsområdet mellan kvarteret Garvaren och Skånegatan. Bedömer XXX att det finns möjlighet att etablera sig kommer ett köpekontrakt att upprättas.

För att detta ska kunna ske måste gällande detaljplan för kvarteret Garvaren med mera, lagakraftvunnen den 18 april 1990 (P 90/8) ändras.

Markföroreningar kan förekomma vilket måste utredas. Ledningar kan behöva flyttas.

I centrumplanen är marken utmärkt som ”parkering men komplettering med centrum kan prövas”. Så i huvudsak överensstämmer det med centrumplanen då centrumverksamhet innebär handel, kontor och annan icke störande verksamhet. Bostäder är i ett första skede inte lämpligt inom området på grund av att kvarteret Hammaren har en del stora industrier. Det närliggande området används till grön­område, parkering och torg.

Tekniska förvaltningen har därför inkommit med en begäran om ändrad detaljplan från järnvägsändamål till handel.

Ljungby kommun står för plankostnaden.

Förvaltningens bedömning

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 § PBL. Detaljplanen är inte av principiell betydelse eller av stor vikt. Detaljplanen bedöms kunna antas av miljö- och byggnämnden.

Yrkanden

Stefan Fredriksson (S) bifaller arbetsutskottets förslag.

Upplysningar

Tekniska förvaltningen och XXX underrättas om beslutet.

§215 Ändrad användning till rehabiliteringsboende

Dnr 2011/2135

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Hammaren 26

Sökanden: XXX

Yttranden: Socialförvaltningen

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för ändrad användning till rehabiliteringsboende till och med 31 december 2014.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnämnden beviljade den 14 december 2011, § 238 tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av den lilla byggnaden på fastigheten till reha­biliteringsboende.

Sökanden har nu inkommit med en ansökan om förlängning av det tidsbegränsade bygglovet. I ansökan har de framfört en förlängning av bygglovet med fem år.

Enligt gällande detaljplan (E169) är fastigheten avsedd för allmänt ändamål, vilket enligt den för tiden gällande bestämmelsen innebär att den är avsedd för att tjäna sådant ändamål som det tillkommer stat eller kommun att tillgodose, exempelvis statskyrka, kommunalhus, skola eller kommunal barnstuga.

Idag finns många olika verksamheter inom detaljplanens område.

Det finns ett planuppdrag för området och plankontoret har påbörjat arbetet med framtagande av en ny detaljplan.

Socialförvaltningen har i yttrande daterat den 21 november 2012 meddelat att socialnämndens arbetsutskott tillstyrker en förlängning av det tidsbegränsade bygglovet med ett år.

Fastighetsägarna till Hammaren 20, 30, 37 och Städet 14 har för kännedom med­delats att en ansökan om förlängning har inkommit.

Förvaltningens bedömning

Förlängning av tidsbegränsat bygglov beviljas med två år i avvaktan på planänd­ring.


Motivering

Bedömningen görs att byggnadens utformning och placering uppfyller kraven enligt 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen (PBL). För området gäller en detalj­plan som medger allmänt ändamål som tillgodoses av kommun, stat eller lands­ting. Då ett avtal finns mellan socialnämnden och sökande bedöms verksamheten försörja ett allmänt ändamål.

Upplysning

Bygglovet är tidsbegränsat och den sökande ska snarast visa på hur avvecklingen av verksamheten på den aktuella ska ske innan det tidsbegränsade bygglovet går ut.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Ägarna av fastigheterna Hammaren 20, 25, 26, 37 och Städet 14 underrättas om beslutet.

Avgift: 4051 kronor (faktura sänds separat).

§216 Olovligt uppförd tillbyggnad

Dnr 2012/1566

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Metspöet 2

Sökande/

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Bygglov beviljas för tillbyggnad med inglasad altan och uterum.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas härmed med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 10 kap, 23§.

3. Kontrollplanen som inkommit den 5 oktober 2012 fastställs.

4. Tekniskt samråd krävs inte enligt plan- och bygglagen (PBL) 10kap, 14§.

5. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs inte.

Redogörelse för ärendet
En ansökan om tillbyggnad med altan inkom den 3 september 2012. Då ansök­ningshandlingarna var otydliga skickades en skrivelse med begäran om komplet­tering till fastighetsägaren den 20 september 2012. I skrivelsen framgick också att om endast en uteplats med ett skärmtak och med en area av högst 20m2 skulle uppföras så är åtgärden endast anmälningspliktig.

Vid besök på plats den 14 september 2012 konstaterades att tak med stolpar redan var uppförda. Trots upprepade försök kunde inte fastighetsägaren nås på telefon.

Den 1 oktober 2012 inkom en ny ansökan om bygglov avseende ett uterum.

Miljö- och byggförvaltningen har i skrivelse daterad den 31 oktober 2012 uppma­nat fastighetsägaren att inkomma med en skriftlig förklaring till varför tillbygg­naden uppförts utan att bygglov sökts. Av skrivelsen framgick också de aktuella byggsanktionsavgifternas storlek samt villkoren för att helt undvika utdömande av byggsanktionsavgifter.

Den 12 november 2012 inkom en skriftlig förklaring. Fastighetsägaren menar att ansökan som inkom den 3 september 2012 avsåg en altan med ett skärmtak och att eftersom en altan med skärmtak med en area på maximalt 20m2 enligt gällande detaljplan endast är anmälningspliktig trodde fastighetsägaren att denna kunde uppföras utan godkännande från miljö- och byggnämnden. Därefter har fastig­hetsägaren ändrat sig och ville uppföra ett inglasat uterum. Fastighetsägaren har enligt uppgift misstolkat vad som gäller för och vad som är skillnaden mellan


anmälnings- och bygglovsplikt. Fastighetsägaren skriver också att en rivning eller höga byggsanktionsavgifter skulle medföra stora ekonomiska problem för famil­jen under flera år framöver.

Vid besök på miljö- och byggförvaltningen den 16 november 2012 kunde fastig­hetsägaren ge en muntlig förklaring till överträdelsen och han fick då åter besked om vad som gäller både beträffande överträdelsen och byggsanktionsavgifternas storlek om inte tillbyggnaden rivs innan miljö- och byggnämnden behandlar ären­det.

Åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan (P05/19).

Kontrollansvarig krävs inte enligt plan- och byggförordningen (PBF) 7kapitel, 5§.

Förvaltningens bedömning

Bygglov kan beviljas och byggsanktionsavgift ska dömas ut.

Motivering

Bedömningen görs att tillbyggnaden uppfyller kraven enligt PBL 8kapitlet 1och4§§ beträffande utformning och tekniska egenskaper. Åtgärden bedöms heller inte medföra betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken, PBL 8kapitlet 11§.

Eftersom arbetena utförts olovligt, ska ärendet avseende den del som berör påfölj­der och ingripanden, behandlas enligt 11kapitlet 5 §.

Upplysningar

Byggsanktionsavgift kan komma att utdömas i efterhand. En remiss med förslag på ändrade sanktionsavgifter väntas skickas inom kort från Regeringskansliet. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer bör beslut avseende byggsanktionsavgift avvaktas tills ändringen av förordningen träder i kraft.

Innan uterummet tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10kapitlet 4§ PBL. Om uterummet tas i bruk innan miljö- och byggnämnden gett ett slutbesked kommer en byggsanktionsavgift att tas ut, i detta fall 44000 kronor.

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har avslutats inom fem år från den dagen när beslutet vunnit laga kraft.

Begäran om slutbesked ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen efter att åtgärderna är slutförda.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat.


Avgift för bygglov: 2504 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägaren/sökande underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Fastighetsägarna till Metspöet 1 och 3, Linan 1 och Flötet 2 samt Ljungby 7:29 och 7:106 (tekniska förvaltningen) underrättas om beslutet.

§217 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak

Dnr 2009/0238

Föreläggande vid vite.

Fastighet: Repslagaren 6

Fastighetsägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, personnummer XXXXXX-XXXX, vid vite på 5 000 kronor att senast tre månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 11 februari 2009 på fastigheten Repslagaren 6.

Redogörelse för ärendet

Enligt skorstensfejarmästarens protokoll daterat den 11 februari 2009 saknas glid­skydd för lös markstege på byggnaden.

Fastighetsägaren uppmanades i brev från miljö- och byggkontoret den 19 novem­ber 2012 att åtgärda de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besikt­ningsprotokoll senast den 4 december 2012.

Miljö- och byggnämnden har tidigare varit i muntlig kontakt med fastighetsägaren angående bristerna.

Med hänvisning till Boverkets byggregler (BBR) ska enligt BBR 8:242, lös stege som används för tillträde till tak vara försedd med anordning vid takfoten som förhindrar att stegen kan glida.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren bör föreläggas om att åtgärda de brister som skorstensfejarmäs­taren påpekat i sitt besiktningsprotokoll. Åtgärdsföreläggandet bör förenas vid ett vite på 5000 kronor.

Motivering

Nämnden har tillsynen och kan meddela föreläggande om rättelse förenat med vite enligt 11 kapitlet 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (PBL).


Upplysningar
Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighets­registrets inskrivningsdel.


§218 Nybyggnad av ett fritidshus och garage

Dnr 2012/0029

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Löckna 1:10

Sökande: XXX

Yttrande: Löckna 1:39

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus och ett garage.

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: XXX.

3. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs inte.

4. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.

5. Tomtplatsen ska avgränsas i fastighetsgränserna mot strandskyddat område i norr, öster och söder med staket, häck eller liknande enligt situationsplan in­kommen till miljö- och byggnämnden den 28 november 2012.

Redogörelse för ärendet
Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus med en byggnadsarea på cirka 213 m2, samt en uthusbyggnad innehållande garage, förråd och pannrum. Uthusets byggnadsarea blir cirka 128 m2.

Huvudbyggnaden kommer att utföras i ett plan med ett centrerat torn i två plan samt ett loft. Totalhöjden är 11,5 meter. Huvudbyggnaden kommer att placeras 4,5 meter väster om fastighetsgränsen mot öster. Uthusbyggnaden kommer att placeras 1,5 meter från fastighetsgränserna mot söder och väster.

Miljö- och byggnämnden meddelade dispens från strandskyddsförordnandet den 28 mars 2012 § 49. Länsstyrelsen har den 19 april 2012 beslutat att inte överpröva strandskyddsdispensen.

Miljö- och byggnämnden meddelade i beslut den 30 maj 2012, § 88, att bygglov kunde påräknas för nybyggnad av tre fritidshus med tillhörande garage på den aktuella platsen.

Fastighetsägarna till Löckna 1:39 har godkänt förslaget.

Fastighetsägarna till Löckna 1:37, 1:38, 1:40 och 1:41 har fått tillfälle att lämna synpunkter men har inte svarat.


Avloppet planeras att lösas med en gemensam infiltrationsanläggning cirka 300 meter nordväst om avstyckningen. Även befintliga hus strax söder om avstyck­ningen ska anslutas till anläggningen.

Motivering

Bedömningen görs att byggnadens utformning, placering samt tillgänglighet och användbarhet uppfyller kraven enligt 2 och 8 kapitel plan- och bygglagen (PBL).

Eftersom byggnaden inte ska användas för permanent bruk krävs inte byggfels­försäkring eller färdigställandeskydd, 10 kap. 16 och 19 §§ PBL.

Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 § får, enligt övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitets­ansvarig enligt 9 kap. 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till kon­trollansvarig om det görs före utgången av 2012, om det finns särskilda skäl för det. I detta fall görs bedömningen att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna.

Upplysningar

Inom strandskyddat område får inte några åtgärder vidtas som verkar privatise­rande, inte heller får åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (Lag 2009:532).

För att göra åtgärder eller ändringar som berör stenmurar och odlingsrösen kan tillstånd eller samråd med länsstyrelsen komma att krävas.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § PBL. Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan miljö- och bygg­nämnden meddelat ett startbesked kommer en byggsanktionsavgift baserad på pris­basbeloppet att tas ut (prisbasbeloppet för år 2012 är 44000 kronor).

Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. Om byggnaderna tas i bruk innan miljö- och byggnämnden meddelat ett slut­besked kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.

Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta snarast XXX, telefon XXX, för överenskommelse om tid för samrådsmötet samt vilka övriga handlingar som ska tas med. Platsen för samrådet sker normalt i miljö- och byggförvaltningens lokaler. Vid samrådet ska den kontrollansvarige närvara.

Senast vid det tekniska samrådet ska kontrollplan upprättas och lämnas in till miljö- och byggförvaltningen.


Utsättning ska ske och kan begäras hos tekniska förvaltningen, telefon 0372-

78 93 16. Avgift som avser utsättningen tillkommer och kommer att debiteras separat av tekniska förvaltningen.

Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd kan alltid tecknas även om miljö- och byggnämnden inte kräver detta.

För belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska förvaltningen telefon 0372-7893 51.

Ifylld blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret ska lämnas in till tekniska förvaltningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem är från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 25 801 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Löckna 1:37, 1:38, 1:39, 1:40 och 1:41 underrättas om beslutet.


§219 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 2012/1920

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Tjust 3:5

Sökande: XXX

Yttrande: Tjust 1:11, 2:11 samt 4:13

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger i Tjust på södra Bolmsö.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus, fastigheten planeras att av­styckas och bli ca 4 000 m². Byggnaden och avloppsanläggningen föreslås placeras på odlingsmarken på sydöstra delen av fastigheten. Tillfart planeras till befintlig enskild väg strax söder om den aktuella platsen.

Enligt kommunens översiktsplan ligger den aktuella platsen inom ett område utpekat som riksintresse för kultur samt kulturmiljöprogrammet. Kulturmiljö­programmet och riksintresset utgör samma geografiska avgränsning och rikt­linjerna tar sikte på att ny bebyggelse inom området bör lokaliseras i enlighet med det spridda bebyggelsemönster som har präglat byarna under lång tid. Nya bygg­nader bör också anpassas till lokal byggnadstradition i fråga om volym och färg.

Ägarna av fastigheterna Tjust 1:11, 2:11 samt 4:13 har inget emot förslaget.

Ägarna av fastigheterna Husaby 2:2, Tjust 1:3 och 2:5 har beretts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna påräknas.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kapi­tel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör förhandsbeskedet att gälla.


Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har med­delats.

Ansökan om tillstånd för att anordna avloppsanläggning ska lämnas in i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet kungjorts i Post- och inrikes tidning och ingen överklagat beslutet.

Avgift: 5 174 kronor. Faktura skickas separat.

Sökande underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Husaby 2:2, Tjust 1:3 1:11, 2:5, 2:11 och 4:13 underrättas om beslutet.

§220 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den

20 november till den 18 december 2012.

Redogörelse av meddelanden

1. Bevis om anmälan från Polisen, daterad 2012-11-20
Julmarknad 2012-12-08 kl 13.30-16.30 i Tannåkers församlingshem i Tannåker.

2. Bevis om anmälan från Polisen, daterad 2012-11-23
Julmarknad 2012-12-01 kl 08.00-16.00 och 2012-12-02 kl 13.00-20.00 i Godsmagasinet i Ljungby.

3. Tillståndsbevis från Polisen, daterad 2012-12-11
Uppställning av försäljningsvagn – försäljning av kebab m m 2012-09-20—2012-12-31 fredagar och lördagar kl 21.00-03.00 samt helgdagar, helgdags­aftnar, juldagen, annandag jul samt lördag före jul kl 10.00-16.00 framför SE-Banken och Hotel Terraza, Stora Torget i Ljungby.

§221 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 16 oktober till den 19 november 2012.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygglov

· Slutbevis/slutbesked

· Startbesked