Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2013-02-06

Sammanträde 2013-02-06

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Lars Nordqvist (M).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

3 Val av ledamot och ordförande till miljö- och byggnämndens utskott - Anna Andersson

4 Representant i Brottsförebyggande rådet i Ljungby (BRÅL) under 2013-2014 - Anna Andersson

5 Representant till rådet som utser pris för god byggnadsvård och kulturmiljövård under 2013-2014 - Anna Andersson

Information och frågor - Diverse

Miljö ärenden:

6 Torarp 2:70, avloppsanläggning utan tillstånd och som inte uppfyller gällande miljökrav.

Beslut om föreläggande - Carina Axelsson

7 Torarp 2:66, avloppsanläggning som inte uppfyller gällande miljökrav.

Upphävande av vitesföreläggande - Carina Axelsson

8 Torarp 2:54, avloppsanläggning som inte uppfyller gällande miljökrav.

Beslut om föreläggande vid vite - Carina Axelsson

9 Torarp 2:65, avloppsanläggning som inte uppfyller gällande miljökrav.

Beslut om föreläggande vid vite - Carina Axelsson

10 Torarp 2:33, avloppsanläggning som inte uppfyller gällande miljökrav.

Beslut om föreläggande vid vite - Carina Axelsson

11 Torarp 2:35, avloppsanläggning som inte uppfyller gällande miljökrav.

Beslut om föreläggande vid vite - Carina Axelsson

12 Hölminge 4:3, bristande rutiner för underhåll av gemensam avloppsanläggning.

Beslut om föreläggande vid vite om att inkomma med uppgifter - Carina Axelsson

13 Finnatorp 1:1, bristande rutiner för underhåll av gemensam avloppsanläggning.

Beslut om föreläggande vid vite om att inkomma med uppgifter - Carina Axelsson

14 Erikstad 1:2, bristande rutiner för underhåll av gemensam avloppsanläggning.

Beslut om föreläggande vid vite om att inkomma med uppgifter - Carina Axelsson

15 Treriksröset, vindkraftsetablering.

Yttrande till kommunstyrelsen - Thomas Hultquist

16 Sundranäs 1:6, ansökan om strandskyddsdispens för befintlig vattenanläggning.

Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultquist

17 Skyttens 1:11, ansökan om strandskyddsdispens för tillfällig upplagsplats i samband med Sydvästlänken.

Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultquist

18 Dörarp 5:28, ansökan om strandskyddsdispens för tillfällig upplagsplats i samband med Sydvästlänken.

Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultquist

19 Uppföljning av tillsyn enligt miljöbalken och kontroll enligt livsmedelslagen.

Beslut om godkännande - Ann-Sofi Persson

Information och frågor - Miljö

Plan ärenden:

20 Gatunamn inom detaljplan för del av Ljungby 7:77 område vid Ljungsjön.

Fastställande av gatunamn - Henrik Johansson

21 Detaljplan för del av Kvarnarna 2:3 med flera i Ljungby stad.

Beslut om antagande- David Johansson

22 Detaljplan för del av Fabriken 4 och 9 med flera inom Gängets industriområde i Ljungby stad.

Beslut om antagande - Henrik Johansson

23 Detaljplan för del av Ljungby 7:125 Rune B. Johanssons gata i Ljungby stad.

Beslut om antagande - Ulla Gunnarsson

Information och frågor - Plan

Bygg ärenden:

24 Bäck 2:18, nybyggnad av enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

25 Össjö 5:6, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Sarah Cederström

26 Näglinge 1:37, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Sarah Cederström

27 Hollborna 1:13, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Sarah Cederström

28 Mästaren 5, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Upphävande av vitesföreläggande - Sarah Cederström

29 Ryssby 26:17, nybyggnad av enbostadshus med tillhörande garage.

Ansökan om bygglov - Henrik Johansson

30 Skogskyrkogården 1, nybyggnad av garage/verkstad, tillbyggnad av kyrka samt anläggande av väg.

Ansökan om bygg- och rivningslov - Jonny Engström

31 Bolmsö-Horn 1:4, nybyggnad av tre uthyrningsstugor.

Ansökan om förhandsbesked - Jonny Engström

32 Kvänarp 1:2, tillbyggnad av fritidshus.

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder - Jonny Engström

33 Kvänarp 1:2, olovligt uppfört byggnadsverk.

Föreläggande om rättelse - Jonny Engström

Information och frågor - Bygg

34 Meddelanden

35 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§1 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Torarp 2:54, avloppsanläggning som inte uppfyller gällande miljökrav

· Torarp 2:65, avloppsanläggning som inte uppfyller gällande miljökrav

· Finnatorp 1:1, bristande rutiner för underhåll av gemensam avloppsanläggning

· Ryssby 26:17, nybyggnad av ett enbostadshus och garage.

· Skogskyrkogården 1, nybyggnad av garage/verkstad, tillbyggnad av kyrka samt anläggande av väg

§2 Val av ledamot och ordförande till miljö- och byggnämdens utskott

Dnr 2011/0059

Beslut

Miljö- och byggnämnden utser Kent Danielsson (C) till ledamot och ordförande i utskottet.

Redogörelse för ärendet
Marianne Eckerbom (C) har i skrivelse daterad den 4 december 2012 avsagt sig från samtliga uppdrag i miljö- och byggnämnden från och med den 1 januari 2013.

En ny ledamot och ordinarie ordförande för mandatperioden till och med 2014 ska utses.

Upplysningar

Kansliavdelningen och personalavdelningen underrättas om beslutet.

§3 Representant i Brottsförebyggande rådet i Ljungby (BRÅL) under 2013-2014

Dnr 2011/0062

Beslut

Miljö- och byggnämnden utser Lars Nordqvist (M) till ordinarie representant och Kent Danielsson (C) som ersättare i BRÅL under 2013-2014.

Redogörelse för ärendet
Marianne Eckerbom (C) har i skrivelse daterad den 4 december 2012 avsagt sig från samtliga uppdrag i miljö- och byggnämnden från och med den 1 januari 2013.

En ny representant ska utses som ersätter Marianne Eckerbom (C).

Upplysningar

Kansliavdelningen och personalavdelningen underrättas om beslutet.


§4 Representant till rådet som utser pris för god byggnadsvård och kulturmiljövård under 2013-2014

Dnr 2011/0079

Beslut

Miljö- och byggnämnden utser Kent Danielsson (C) som representant från nämnden för att ingå i den jury som ska utse och bestämma pristagare för utdelning av Ljungby kommuns pris för god byggnadsvård och kulturmiljövård under 2013-2014.

Redogörelse för ärendet
Marianne Eckerbom (C) har i skrivelse daterad den 4 december 2012 avsagt sig från samtliga uppdrag i miljö- och byggnämnden från och med den 1 januari 2013.

Upplysningar

Kultur- och fritidsnämnden, kansliavdelningen, och personalavdelningen underrättas om beslutet.

§5 Avloppsanläggning utan tillstånd och som inte uppfyller gällande miljökrav

Dnr 2011/1041

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Torarp 2:70

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX och XXX om förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Torarp 2:70 från och med den 31 december 2016 om avloppsvatten inte uppfyller hög skyddsnivå med avseende på hälsoskyddet, vilket kan bevisas genom provtagning så att indikatororganismerna inte överstiger Badvatten klass C Bra kvalité för inlandsvatten, (HVMFS 2012:14, bilaga 3).

2. Alternativt kan anläggningen på fastigheten Torarp 2:70 ändras, före den 31 december 2016, på ett sådant sätt att inget WC-vatten infiltreras i mark.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggförvaltningen har under juni 2011 i brev till samtliga fastighetsägare i Torarps stugområde begärt in uppgifter om statusen på anläggningen.

Fastighetsägarna till Torarp 2:70 hörde under 2011 av sig till miljö- och byggförvaltningen.

Den 1 september 2011 besökte miljökontoret fastigheten tillsammans med fastighetsägaren. Bygglov beviljades för nybyggnad av fritidshus 1999. En infiltrationsanläggning anlades i samband med byggnationen. Tillstånd saknas till avloppet. Det finns en infiltration med en fördelningsbrunn och tre luftare. Anläggningen uppfyller inte hög skyddsnivå.

Den 25 augusti 2000 utfärdades slutbevis för nybyggnad av fritidshus. Det saknas ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Det finns endast en markering i kontrollplanen att VA-installation kontrollerats byggnadstekniskt.

Synpunkter från fastighetsägare daterade den 24 september 2012 har inkommit, där de anser att tillstånd för avlopp meddelats i samband med beslut daterat den 20 maj 1999 för nybyggnad fritidshus.


Beslut om att inkomma med ansökan och åtgärda avloppet togs den 3 oktober i nämnden. Nämndens beslut överklagades och Länsstyrelsen i Kronoberg upphävde beslutet.

Förvaltningens bedömning

Föreläggande om förbud att släppa ut avloppsvatten från och med den 31 december 2016 om avloppsvatten inte uppfyller hög skyddsnivå med avseende på hälsoskyddet, vilket kan bevisas genom provtagning så att indikatororganismerna inte överstiger Badvatten klass C Bra kvalité för inlandsvatten, (HVMFS 2012:14, bilaga 3).

Alternativt kan anläggningen ändras, före den 31 december 2016, på ett sådant sätt att inget WC-vatten infiltreras i mark.

Motivering

I enlighet med miljöbalkens 9 kapitlet, 1 § första punkten är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kvävs tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning i anslutning till vattentoalett.

Enligt kommunens hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd för anläggandet av BDT (Bad Disk Tvätt)-anläggningar i Torarps stugområde.

I Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 finns råd avseende tillämpningen av bestämmelserna i miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En sammanvägning av råden och kommunens bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå ger bedömningen att det ska vara hög skyddsnivå.

Då hög skyddsnivå inte preciseras i råden(NFS 2006:7) utan bara hänvisar till att ”ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas” är det lämpligt att specificera kraven. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvatten innehåller en klassificering av ytvatten som kan användas för att fastställa att reningen är tillräcklig. Kan fastighetsägarna på annat sätt visa att anläggningen uppfyller hög skyddsnivå för hälsoskyddet kan det efter redovisning bedömas.

Enligt planbestämmelserna för området får avloppsvatten inte infiltreras. Miljö- och byggnämnden anser att planbestämmelserna också kan uppfyllas genom att avloppet, på annat sätt än sluten tank, uppfyller hög skyddsnivå med avseende på hälsoskyddet.

Enligt sårbarhetskartan för Ljungby kommun framtagen av SGU (Sveriges Geologisk Utredning) 2010 är området klassats med hög sårbarhet med betydande grundvattenmagasin. Detta innebär en risk för mycket snabb infiltration till området.

Enligt ”bedömningsrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp” gäller hög skyddsnivå för hälsoskydd i området.

Då avloppet idag uppfyller normal skyddsnivå är det skäligt att ge fastighetsägarna fyra år på sig att anlägga en lösning som uppfyller hög skyddsnivå för hälsoskyddet.

Upplysningar

Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och kemikalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande.

För att anlägga eller ändra ett befintligt avlopp ska miljökontoret meddela tillstånd. En ansökan om tillstånd görs i samråd med en sakkunnig entreprenör eller motsvarande.

Har inte ansökan inkommit inom angiven tid kommer miljö- och byggnämnden att ta upp ärendet för att eventuellt besluta om föreläggande vid vite och förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Den fortsatta handläggningen kommer då att debiteras med timtaxa (för närvarande 700 kronor per timme) för nedlagd arbetstid.

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§6 Avloppsanläggning som inte uppfyller gällande miljökrav

Upphävande av vitesförläggande.

Fastighet: Torarp 2:66


Fastighets-

ägare: XXX och XXX

Beslut

Miljö- och byggnämden upphäver beslut om föreläggande förenat vid vite daterat den 29 augusti 2012, § 128.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggförvaltningen har under juni 2011i brev till samtliga fastighetsägare i Torarps stugområde begärt in uppgifter om vilken status den slutna tanken har. Är den tät eller inte? Fastighetsägarna har även fått krav om att de ska åtgärda sina bad, disk och tvättavlopp (BDT-avlopp) enligt dagens krav.

Fastighetsägaren till Torarp 2:66 har under 2012 åtgärdat sitt BDT-avlopp.

Den 19 december 2012 har efterfrågade uppgifter inkommit till miljö- och byggförvaltningen.

Förvaltningens bedömning

Beslut om föreläggande vid vite med 5 000 kronor daterat den 29 augusti 2012, § 128 kan upphävas.

Motivering

Miljö- och byggförvaltningen har fått in uppgifter som saknades.

Upplysningar

Fastighetsägarna underrättas om beslutet.


§7 Avloppsanläggning som inte uppfyller gällande miljökrav

Beslut om förläggande vid vite.

Fastighet: Torarp 2:33


Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, vid vite om 5 000 kronor att senast sex månader efter delgivning inkomma med en redovisning av den slutna tankens status.

Uppgifter som ska redovisas är:

· användningsområde, och antal hus som är anslutna

· tömningsintervall

· material

· volym

· anläggningsår

· täthet

· utnyttjandegrad

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggförvaltningen har under juni 2011i brev till samtliga fastighetsägare i Torarps stugområde begärt in uppgifter om vilken status den slutna tanken har. Är den tät eller inte? Kommunikation med påminnelse om att lämna in uppgifter har skickats, till de fastigheter där uppgifter saknats, i juni 2012. Fastighetsägarna har även fått krav om att de ska åtgärda sina bad, disk och tvättavlopp (BDT-avlopp) enligt dagens krav.

Fastighetsägaren till Torarp 2:33 har under 2012 åtgärdat sitt BDT-avlopp, men vi har inte fått in entreprenörsrapport. Några uppgifter om den slutna tanken har inte inkommit.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren föreläggs vid vite av 5 000 kronor att senast sex månader efter delgivning inkomma med en redovisning av den slutna tankens status.


Motivering

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen, enligt miljöbalken 26 kapitlet § 1.

I enlighet med miljöbalkens 9 kapitel, 1 § första punkten är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Enligt sårbarhetskartan för Ljungby kommun framtagen av SGU 2010 är området klassats med hög sårbarhet med betydande grundvattenmagasin. Detta innebär en risk för mycket snabb infiltration till området.

”Enligt bedömningsrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp” gäller hög skyddsnivå för hälsoskydd i området.

Upplysningar

Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och kemikalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.


§8 Avloppsanläggning som inte uppfyller gällande miljökrav

Beslut om förläggande vid vite.

Fastighet: Torarp 2:35


Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXXoch XXX, vid vite om 5 000 kronor att senast sex månader efter delgivning inkomma med en redovisning av den slutna tankens status. Avgiften ska fördelas solidariskt mellan fastighetsägarna.

Uppgifter som ska redovisas är:

· användningsområde, och antal hus som är anslutna

· tömningsintervall

· material

· volym

· anläggningsår

· täthet

· utnyttjandegrad

Redogörelse för ärendet

Torarp 2:35 har ett gemensamt BDT-avlopp med Torarp 2:52. Det gemensamma avloppet har åtgärdats under 2012. Miljö- och byggförvaltningen har under juni 2012 via brev begärt in uppgifter om vilken status den slutna tanken, som är separat för Torarp 2.35, har. Är den tät eller inte?

Några uppgifter om den slutna tanken har inte inkommit.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren föreläggs vid vite av 5 000 kronor att senast sex månader efter delgivning inkomma med en redovisning av den slutna tankens status.

Motivering

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen, enligt miljöbalken 26 kapitlet § 1.


I enlighet med miljöbalkens 9 kapitel, 1 § första punkten är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Enligt sårbarhetskartan för Ljungby kommun framtagen av SGU 2010 är området klassats med hög sårbarhet med betydande grundvattenmagasin. Detta innebär en risk för mycket snabb infiltration till området.

”Enligt bedömningsrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp” gäller hög skyddsnivå för hälsoskydd i området.

Upplysningar

Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och kemikalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande.

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§9 Bristande rutiner för underhåll av gemensam avloppsanläggning

Dnr 2012/0586

Beslut om föreläggande vid vite om att inkomma med uppgifter.

Fastighet: Hölminge 4:3

Verksamhetsutövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, vid vite om 5 000 kronor att senast sex månader efter delgivning inkomma med ett förslag till egenkontroll enligt följande:

1. Dokumenterad fördelning av ansvaret enligt miljöbalken.

2. Dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera verksamheten för att förebygga olägenheter för hälsa eller miljön.

3. Dokumenterad riskbedömning av verksamheten från hälso- och miljösynpunkt.

4. Rutiner vid driftstörningar/avvikelserapporter.

5. Rutiner för hur verksamheten agerar vid driftstörningar som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön

Redogörelse för ärendet

En gemensam avloppsanläggning anlades 1997. Den dimensionerades då för 500-600 personekvivalenter. Idag är totalt 96 fastigheter kopplade till anläggningen, varav 13 är permanentboende i området. Belastning på anläggningen är idag cirka 500 personekvivalenter.

Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare, fyra pumpar och en öppen infiltration. Avloppsanläggningen ligger på fastigheten Hölminge 4:3 som ägs av XXX.

Verksamhetsutövaren betalar en årlig avgift enligt beslut daterat den 28 juli 2009.

Enligt bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är en avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter anmälningspliktig.

Den 9 maj 2012 genomfördes en tillsyn av miljökontoret på anläggningen. Bedömningen vid tillsynen var att anläggningen fungerar tillfredställande, och att rutiner för underhåll finns men att dessa inte är dokumenterade.


En inspektionsrapport upprättades och skickades till verksamhetsutövaren, i vilken miljöförvaltningen begär in kompletteringar, som skulle ha redovisats senast den 31 juli 2012.

Verksamhetsutövaren har under hösten kontaktas per telefon och upplysts om att uppgifter inte inkommit.

Förslag till beslut, checklista som används vid tillsynen och inspektionsprotokoll har kommunicerats med verksamhetsutövaren den 23 januari 2013.

Förvaltningens bedömning

Verksamhetsutövaren, föreläggs vid vite om 5 000 kronor att senast sex månader efter delgivning inkomma med dokumenterad egenkontroll enligt följande:

· Dokumenterad fördelning av ansvaret enligt miljöbalken.

· Dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera verksamheten för att förebygga olägenheter för hälsa eller miljön.

· Dokumenterad riskbedömning av verksamheten från hälso- och miljösynpunkt.

· Rutiner vid driftstörningar/avvikelserapporter.

· Rutiner för hur verksamheten agerar vid driftstörningar som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön

Motivering

Enligt miljöbalken 9 kapitel, 12 § får avloppsvatten inte släppas ut utan tillstånd. Avloppsanläggningen på Hölminge 4:3 är en sådan anläggning. Verksamheter som är anmälningspliktiga enligt förordningen 1998:899 till miljöbalken, omfattas av förordningen 1998: 901 om verksamhetens egenkontroll.
Enligt 4§ i förordningen 1998: 901 om verksamhetens egenkontroll, ska det finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten.

Enligt 5§ i samma förordning ska verksamhetsutövaren ha dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning med mera för drift och kontroll hålls i gott skick.

Enligt miljöbalken 26 kapitlet 9§, får en tillsynsmyndighet meddela de föreläggande och förbud som behövs i varje enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas.

Enligt miljöbalken 26 kapitlet 21§, får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.Upplysningar

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§10 Bristande rutiner för underhåll av gemensam avloppsanläggning

Dnr 2012/0588

Beslut om föreläggande vid vite om att inkomma med uppgifter.

Fastighet: Erikstad 1:2

Verksamhetsutövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, vid vite om 5 000 kronor att senast sex månader efter delgivning, redovisa följande uppgifter:

1. Vilka fastigheter som är inkopplade till de fyra gemensamma infiltrationsbäddarna.

2. Till vilken infiltrationsbädd varje hus är kopplad.

Redogörelse för ärendet

Vid inspektion den 23 maj 2012 uppdagades att den lista med anslutna fastigheter som lämnades in vid ansökningsprocessen 2003 inte stämmer med det antal som betalar avgift till föreningen.

Det är viktigt för miljö- och byggförvaltningen att i sin fortsatta tillsyn veta vilka fastigheter som ingår i de gemensamma anläggningarna och vilka som har enskilda lösningar. De fastigheter som inte är anslutna har istället enskilda lösningar. Dessa bör få krav att åtgärda sina avloppsanläggningar i enlighet med förvaltningens riktlinjer för åtgärder av enskilda avlopp.

Förvaltningens bedömning

Verksamhetsutövaren föreläggs, vid vite om 5 000 kronor att senast sex månader efter delgivning, redovisa följande uppgifter:

· Vilka fastigheter som är inkopplade till de fyra gemensamma infiltrationsbäddarna.

· Till vilken infiltrationsbädd varje hus är kopplad.

Motivering

Tillsynsmyndighet får meddela de föreläggande och förbud som behövs i varje enskilt fall för att miljöbalken (MB) ska efterlevas, enligt MB 26 kapitel 9§.

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten begära in de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.


Enligt 22 § är den som bedriver verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Verksamhetsutövaren ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheten påverkar människors hälsa eller miljö negativt, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Upplysningar

Ändringar i avloppsanläggningen ska innan utförandet anmälas till miljö- och byggförvaltningen.

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§11 Vindkraftsetablering Treriksröset

Dnr 2011/1693

Yttrande till kommunstyrelsen.

Fastighet: Treriksröset

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden anser att etableringen av vindkraft kan ske enligt inkommen ansökan. Lokalisering och utformning bedöms vara i linje med Ljungby kommuns vindkraftsplan. Länsstyrelsen bör beakta tidigare yttrande från miljö- och byggförvaltningen, daterat 15 augusti 2012, om hur vissa villkor ska utformas i tillståndet.

För att minimera påverkan på omgivningen när det gäller hinderbelysning ska någon form av radarbaserad hinderbelysning installeras. Om en etablering av vindkraft inte ligger i anslutning till en flygplats eller transportväg för luftburna farkost anser nämnden att olägenhet i form av belysning kan minimeras genom radarbaserad hinderbelysning eftersom behovet av att ha parken upplyst ständigt inte då förekommer.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om att etablera vindkraft inkom den 20 juni 2012 från verksamhetsutövaren. Länsstyrelsen och miljö- och byggförvaltningen begärde in kompletteringar av ansökan. Dessa kompletteringar inkom den 30 november 2012. Ansökan kungjordes av Länsstyrelsen den 27 november 2012 och samtidigt ges möjlighet att yttra sig i ärendet.

För att Länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd för en vindkraftsanläggning måste kommunen tillstyrka etableringen. En begäran om tillstyrkan/avstyrkan inkom till Ljungby kommun den 30 november 2012. I Ljungby kommun är det Kommunstyrelsen som beslutar om en tillståndspliktig vindkraftspark ska tillstyrkas eller avstyrkas, efter beredning från miljö- och byggnämnden.

Ansökan omfattar maximalt 13 verk, varav åtta stycken är i Ljungby kommun, med en totalhöjd på maximalt 198 meter. Verken har koordinatsatts och kommer att placeras inom en radie av 50 meter från dessa koordinater. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in till ansökan där bolaget bland annat belyser miljöeffekterna av etableringen samt påverkan på kulturmiljö samt omgivningar.

Vidare åtar sig bolaget att följa de lagkrav som finns när det gäller buller, skuggor och belysning och följa övrig lagstiftning. Beräkningar av ljud och skuggor från vindkraftsparken visar på att de riktvärden som är praxis i rättsfall innehålls.

Bolaget föreslår följande villkor för Länsstyrelsen att ställa i tillståndet:

· Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överrensstämmelse med vad sökande angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagits sig i ärendet om inte annat framgår av nedanstående villkor.

· Buller från vindkraften ska inte under någon del av dygnet överskrida ekvivalent ljudnivå 40 dB(A) vid bostäder. Om ekvivalent ljudnivå 40dB(A) överskrids ska åtgärder vidtas snarast och inom tid som tillsynsmyndigheten bestämmer.
Vindkraftparkens påverkan på omgivningen i form av buller kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar eller genom immissionsmätningar vid bostäder eller genom annan metod som bedöms lämplig av tillsynsmyndigheten. En första kontroll genomförs inom 1,5 år från det att samtliga verk är driftsatta. Därefter ska ljudmätning utföras om ändringar har skett i verksamheten som kan orsaka en högre ljudnivå vid närliggande bostäder.

· Befintliga uteplatser vid bostadshus eller, om sådana saknas, ett område om fem gånger fem meter intill befintligt bostadshus får inte belastas med rörliga suggor överstigande åtta timmar per kalenderår.

Villkoret kontrolleras genom beräkningar på aktuella verk och väderstatistik från området.

· Hinderbelysning ska, utifrån på området gällande lagstiftning, så långt som möjligt utformas så att olägenheter för närboende kan undvikas.

Anläggningen ska, under förutsättning att lagstiftningen tillåter det eller undantag medges, förses med ett radarbaserat kontrollsystem som innebär att hindermarkeringarna endast tänds när flygtrafik närmas sig vindkraftsparken. Villkorets andra stycke gäller endast om vindkraftverkens totalhöjd uppgår till mer än 150 meter.

· Vindkraftverken ska utformas med en enhetlig färg och rotorbladen ska vara antireflexbehandlade.

· Senast två år efter det att elproduktionen upphört ska vindkraftverken, maskinhus, transformatorer och annan utrustning avlägsnas. Fundament och platser för vindkraftverken ska anpassas till omgivande naturmiljö.

Det planerade etableringsområdet är inom ett grönt område utpekat i Ljungby kommuns vindkraftsplan som lämpligt utredningsområde för vindkraft.

Förvaltningens bedömning

Etablering av vindkraft är lämpligt inom aktuellt område.

Länsstyrelsen bör bland annat ställa villkor om ekonomisk säkerhet för avveckling av vindkraftsparken, att ett kontrollprogram upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten som gäller både under anläggningsfas och driftsfas samt att en avvecklingsplan ska upprättas och redovisas till tillsynsmyndigheten.

Upplysningar

Kommunstyrelsen underrättas om yttrandet.

Yrkanden

Ledamöterna i Moderaternas grupp yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.

§12 Ansökan om strandskyddsdispens för befintlig vattenanläggning

Dnr 2013/0036

Ansökan om strandskyddsdispens.

Sundranäs 1:6

Sökande: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden bordlägger ärendet.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 6 januari 2013.

Platsen ligger inom strandskyddat område för sjön Bolmen cirka 10 kilometer sydost om Lidhult. Strandskyddet för Bolmen är 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet. Sjön Bolmen är utpekat som riksintresse för friluftslivet.

Förslaget innebär att en dispens ges för den befintliga anläggningen som uppfördes i samband med stormen Gudrun. Då fick man en tidsbegränsad strandskyddsdispens för att kunna vattenbegjuta den hastigt uppkomna timmerlagringen på Byholma flygfält. En dispens och bygglov finns redan för transformatorstationen som förser anläggningen med ström. Med anläggning avses vägen, intagsanordning och rörledning. Inga grävarbeten ska ske i vatten eller i strandlinjen.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl.

· Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

Förvaltningens bedömning

Strandskyddsdispens kan lämnas.

Motivering

Den anläggning som föreslås få dispens enligt ansökan bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Vidare bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras på ett oacceptabelt sätt.

Anläggningen finns redan på platsen och har tidigare haft en tidsbegränsad dispens som nyligen gått ut. Inskränkningen denna anläggning innebär för allmänheten att utnyttja vattenområdet bedöms som acceptabel ur strandskyddets syften.

Särskilt skäl till dispensen är att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Yrkanden

1. Stefan Fredriksson (S) yrkar att dispens från strandskyddsförordnandet meddelas.

2. Margareta Johansson Lundblad (V) yrkar på bordläggning av ärendet.

Beslutsordning

Ordförande ställer frågan om det är mötets mening att ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och resultatet blir enligt Margareta Johansson Lundblad (V) yrkande.

§13 Ansökan om strandskyddsdispens för tillfällig upplagsplats i samband med Sydvlästlänken

Dnr 2012/2172

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Skyttens 1:11

Sökande: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för tillfällig upplagsplats.

2. Dispensen upphör att gälla den 30 juni 2015.

3. När åtgärderna har utförts ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Beslutet är fattat med stöd enligt 7 kapitlet, 18b § och 18c §, punkt 5, miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 17 december 2012.

Platsen ligger inom strandskyddat område för Lagaån cirka två kilometer norr om samhället Lagan. Området upptar cirka 2 300 kvadratmeter och är placerat på en betesmark. Strandskyddet för Lagaån är 100 meter inåt land och i vattnet.

Förslaget innebär att en tidsbegränsad dispens ges för tillfälliga upplagsplatser i samband med anläggandet av Sydvästlänken. Dessa upplagsplatser kommer främst att användas för upplag av de massor som inte kan placeras längs kabelgraven när arbetsområdet är begränsat av biotoper, byggnader, vattendrag, vägar eller annat. Avverkat timmer och byggmaterial kommer att hanteras på upplagsplatsen. Även parkering av markentreprenörens fordon kommer att ske på platsen. Dessa upplagsplatser ska enligt uppgift anordnas på platser där så liten påverkan som möjligt bedöms uppkomma på växtlighet och fauna.

Upplagsplatserna ska enligt uppgift återställas så snart som möjligt efter att arbetet med nedläggning av markkabeln slutförts.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl.

· Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Förvaltningens bedömning

Strandskyddsdispens kan lämnas.


Motivering

Den tillfälliga upplagsplatsen enligt ansökan bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Vidare bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras på ett oacceptabelt sätt förutom eventuellt på just den angivna platsen. Platsen bedöms behöva ligga inom strandskyddat område då grävarbetet sker precis i anslutning till upplagsplatsen vilket innebär att transporterna minimeras om upplagsplatsen får den lokaliseringen som angivits. På så sätt minimerar man påverkan på människors hälsa och miljö samt djur- och växtlivet mer än om upplagsplatsen skulle ligga på en plats på längre avstånd från anläggningsarbetet.

Det är ett angeläget allmänt intresse med att det finns en tillräcklig strömförsörjning.

Den plats som är utpekad i inkommen ansökan bedöms inte ha några större värden för djur- och växtlivet. Inskränkningen denna anläggning innebär för allmänheten att utnyttja området bedöms som acceptabel ur strandskyddets syften.

Särskilt skäl till dispensen är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Upplysningar

Avgift: 2 100 kronor. Faktura skickas separat.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Vattenverksamheter ska anmälas till länsstyrelsen.

Sökande och länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§14 Ansökan om strandskyddsdispens för tillfällig upplagsplats i samband med Sydvästlänken

Dnr 2012/2173

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Dörarp 5:28

Sökande: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för tillfällig upplagsplats.

2. Dispensen upphör att gälla den 30 juni 2015.

3. När åtgärderna har utförts ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Beslutet är fattat med stöd enligt 7 kapitlet, 18b § och 18c §, punkt 5, miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 17 december 2012.

Platsen ligger inom strandskyddat område för Toftaån norr om samhället Lagan. Området upptar cirka 4 400 kvadratmeter. Stora delar av platsen utgörs av skog. Strandskyddet för Toftaån är 100 meter inåt land och i vattnet.

Förslaget innebär att en tidsbegränsad dispens ges för tillfälliga upplagsplatser i samband med anläggandet av Sydvästlänken.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl.

· Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Förvaltningens bedömning

Strandskyddsdispens kan lämnas.


Motivering

Den tillfälliga upplagsplatsen enligt ansökan bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Vidare bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras på ett oacceptabelt sätt förutom eventuellt på just den angivna platsen. Platsen bedöms behöva ligga inom strandskyddat område då grävarbetet sker precis i anslutning till upplagsplatsen vilket innebär att transporterna minimeras om upplagsplatsen får den lokaliseringen som angivits. På så sätt minimerar man påverkan på människors hälsa och miljö samt djur- och växtlivet mer än om upplagsplatsen skulle ligga på en plats på längre avstånd från anläggningsarbetet.

Det är ett angeläget allmänt intresse med att det finns en tillräcklig strömförsörjning.

Den plats som är utpekad i inkommen ansökan bedöms inte ha några större värden för djur- och växtlivet. Inskränkningen denna anläggning innebär för allmänheten att utnyttja området bedöms som acceptabel ur strandskyddets syften.

Särskilt skäl till dispensen är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Upplysningar

Avgift: 2 100 kronor. Faktura skickas separat.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Vattenverksamheter ska anmälas till länsstyrelsen.

Sökande och länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§15 Uppföljning av tillsyn enligt miljöbalken och kontroll enligt livsmedelslagen om godkännande.

Dnr 2012/0408

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen.

Redogörelse för ärendet

I miljöbalken och livsmedelsverkets kungörelse finns krav på att en verksamhetsplan ska upprättas årligen. Verksamhetsplanen ska avgöra vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras det kommande året. Efter årets slut ska verksamhetsplanen följas upp och utvärderas.

För år 2012 upprättades en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller en tillsynsplan enligt miljöbalken och en kontrollplan enligt livsmedelslagen. Dokumentet utgör styrdokument och anger hur tillsynen ska prioriteras med hänsyn till givna resurser.

Ett dokument har sammanställts som redovisar hur verksamhetsplanen för år 2012 har efterlevts. Dokumentet innehåller en sammanfattning över den tillsyn och de projekt som bedrivits under året.

Förvaltningens bedömning
Uppföljning enligt redovisning kan godkännas.

§16 Gatunamn inom detaljplan för del av Ljungby 7:77 område vid Ljungsjön i Ljungby stad

Dnr 2012/2194

Fastställande av gatunamn.

Beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer gatunamnet Skidbacken.

Redogörelse för ärendet
Detaljplanen för området vid Ljungsjön är delvis avsedd som närområde för röligt friluftsliv. Inom området finns bl.a. skidbacke med lift och värmestuga. Tekniska förvaltningen behöver nytt gatunamn för adressättning med anledning av att det föreslagna gatunamnet i området inte är ett officiellt namn idag. Tekniska förvaltningen föreslår gatunamnet Skidbackevägen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår Skidbacken.

Upplysningar

Tekniska förvaltningen underrättas om beslutet.

§17 Detaljplan för del av Kvarnarna 2:3 med flera i Ljungby stad

Dnr 2011/2279

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen för del av Kvarnarna 2:3 med flera i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Ett förslag till detaljplan har upprättats i anslutning till Bandybanan 1 där Åsiktens vård- omsorg- och trygghetsboende håller på att byggas.

Syftet med detaljplanen är att tillgodose Åsikten med parkeringsplatser för boende och besökare.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 14 augusti 2012– 11 september 2012 och på granskning under tiden 18 december 2012 - 22 januari 2013.

Förvaltningens bedömning

Detaljplanen för del av Kvarnarna 2:3 med flera kan antas.

Upplysningar

Tekniska förvaltningen underrättas om beslutet.

§18 Detaljplan för del av Fabriken 4 och 9 med flera inom Gängets industriområde i Ljungby stad

Dnr 2012/0539

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen för del av Fabriken 4 och 9 med flera inom Gängets industriområde i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet
Syftet med detaljplanen är att planlägga ett område på fastigheterna Fabriken 4, 9 och Ljungby 7:105 så att en ny gata kan byggas med anslutning till Helsingborgsvägen. Behovet av en ny gata är främst till för industrierna på Fabriken 4 och 9. Nyttan med gatan är att undvika långa transportvägar och att öka orienterbarheten till fastigheterna.

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 5 december 2012 –

2 januari 2013. Plankontoret har upprättat samrådsredogörelse den 16 januari 2013.

Inkomna synpunkter under samrådet innebär att planbeskrivningen har justerats med följande:

· Kommunen bedömer att detaljplanen inte påverkar vattenkvaliteten och gällande normer enligt 5 kapitlet miljöbalken. Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten. Omhändertagande av dagvatten kommer att ske via öppna dagvattendiken och/eller genom dagvattenledningar.

· Detaljplanen har handlagts med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (PBL). Efter samrådet har endast ett fåtal yttrande med synpunkter inkommit som medfört mindre justeringar i planbeskrivningen. Kommunen bedömer därför att detaljplanen kan övergå från normalt planförfarande till enkelt planförfarande.

Förvaltningens bedömning

Detaljplanen för del av Fabriken 4 och 9 med flera inom Gängets industriområde i Ljungby stad kan antas av miljö- och byggnämnden.

Upplysningar

Tekniska förvaltningen underrättas om beslutet.

§19 Detaljplan för del av Ljungby 7:125 Rune B Johanssons gata i Ljungby stad

Dnr 2011/0103

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen för del av Ljungby 7:125 Rune B Johanssons gata i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Syftet med detaljplanen är att göra om Rune B. Johanssons gata till 30-gata och anlägga parkeringsplatser på en del av gamla järnvägsområdet. Parkeringsplatserna vid Rune B. Johanssons gata ersätter de parkeringsplatser som kommer att försvinna på Stora Torg i samband med ombyggnad av centrum.

Avsikten är också att stänga utfarten vid Sven Ljungbergs plats och avsluta gatan österifrån med en vändplats mellan kvarteret Betlehem och Sven Ljungbergs plats. Detta görs för att minska antalet utfarter i närheten av korsningen Storgatan – Kungsgatan.

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 11 december 2012 –

14 januari 2013. Plankontoret har lämnat granskningsutlåtande daterat den 16 januari 2013.

Förvaltningens bedömning

Detaljplanen för del av Ljungby 7:125 Rune B. Johanssons gata i Ljungby stad kan antas.

Upplysningar

Fastighetsägare till Björklunden 2 och 3 samt Kvadraten 10 underrättas om beslutet.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar att detaljplan antas.

§20 Nybyggnad av enbostadshus

Dnr 2012/2011

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Bäck 2:18

Sökande: XXX

Yttrande: Ägarna av fastigheterna Bäck 2:20 och Bäckaryd 3:18

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet
Fastigheten ligger mitt i byn Bäck cirka fem kilometer söder om Kånna samhälle.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus. Byggnaden är tänkt att placeras öster på fastigheten. Tillfart planeras från befintlig enskild väg väster om fastigheten. Med hänsyn till fastighetens terräng bör tillfartsvägen lösas på ett sätt som är lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt

Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheten inom område utpekat för kulturmiljöprogrammet. Fastigheten inrymmer en fast fornlämning i form av hällristning.

Enligt kulturmiljöprogrammet uppvisar området inga konsekvent bevarande karaktärsdrag, de mest skiftande material och volymer förekommer i befintlig bebyggelse. Genom att vid ny- och tillbyggnad så långt möjligt återgå till traditionella material och färger kan bebyggelsen återvinna en del av sin identitet.

Ägarna av fastigheterna Bäck 2:18, 2:21 och 11:1 har fått möjlighet att yttra sig över förslaget men har inte svarat.

Ägaren av fastigheten Bäck 2:20 har inget emot förslaget.

Ägaren av fastigheten Bäckaryd 3:18 har synpunkter på placering av dricksvattenbrunn.

Länsstyrelsen har i meddelande daterat den 7 november 2012 bedömt att fornlämning nummer 121:1 i Kånna socken inte utgör något hinder för att fastigheten bebyggs eller exploateras på annat sätt så länge stenblocket med fornlämning 121:1 och ett område om tre meter omkring denna inte påverkas.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) och bestämmelser i 3 kapitlet miljöbalken (MB).

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör förhandsbeskedet att gälla.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har meddelats.

Ansökan om tillstånd för att anordna avloppsanläggning ska lämnas in i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet kungjorts i Post- och inrikes tidning och ingen överklagat beslutet.

Avgift: 5 174 kronor. Faktura skickas separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande och fastighetsägare till Bäck 2:16, 2:18, 2:20, 2:21 och 11:1 underrättas om beslutet per brev.

Fastighetsägare till Bäckaryd 3:18 delges beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.


§21 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak

Dnr 2011/0972

Föreläggande vid vite.

Fastighet: Össjö 5:6

Fastighetsägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX och XXX vid vite på 5 000 kronor att senast tre månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 28 april 2011 på fastigheten Össjö 5:6.

Vitesbeloppet delas solidariskt mellan fastighetsägarna.

Redogörelse för ärendet

Enligt skorstensfejarmästarens protokoll daterat den 28 april 2011 är takstege av bygeltyp inte fast förankrad på byggnaden.

Fastighetsägaren uppmanades i brev från miljö- och byggförvaltningen den 30 juni 2011 att åtgärda de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll senast den 1 november 2011.

Miljö- och byggförvaltningen har även den 7 december 2012 påmint fastighetsägarna om att åtgärda bristerna senast den 22 januari 2013.

Fast takstege ska anordnas om byggnadens taklutning är större 1:10 och om avståndet från uppstigningsstället till skorsten är mer än en meter.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren bör föreläggas om att åtgärda de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll. Åtgärdsföreläggandet bör förenas vid ett vite på 5 000 kronor.

Motivering

Nämnden har tillsynen och kan meddela föreläggande om rättelse förenat med vite enligt 11 kapitlet 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (PBL).


Upplysningar
Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.


§22 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak

Dnr 2010/2618

Föreläggande vid vite.

Fastighet: Näglinge 1:37

Fastighetsägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX vid vite på 5 000 kronor att senast tre månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 27 oktober 2010 på fastigheten Näglinge 1:37.

Redogörelse för ärendet

Enligt skorstensfejarmästarens protokoll daterat den 27 oktober 2010 skall taksäkerhetsanordning åtgärdas på byggnaden.

Fastighetsägaren uppmanades i brev från miljö- och byggförvaltningen den 13 januari 2011 att åtgärda de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll senast den 1 maj 2011.

Miljö- och byggförvaltningen har även den 18 december 2012 påmint fastighetsägaren om att åtgärda bristerna senast den 22 januari 2013.

Med hänvisning till Boverkets byggregler (BBR) ska enligt BBR 8:242, lös stege som används för tillträde till tak vara försedd med anordning vid takfoten som förhindrar att stegen kan glida.

Fast takstege ska anordnas om byggnadens taklutning är större 1:10 och om avståndet från uppstigningsstället till skorsten är mer än en meter.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren bör föreläggas om att åtgärda de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll. Åtgärdsföreläggandet bör förenas vid ett vite på 5 000 kronor.

Motivering

Nämnden har tillsynen och kan meddela föreläggande om rättelse förenat med vite enligt 11 kapitlet 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (PBL).


Upplysningar
Fastighetsägare underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§23 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak

Dnr 2011/0648

Föreläggande vid vite.

Fastighet: Hollborna 1:13

Fastighetsägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX vid vite på 5 000 kronor att senast tre månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den

14 mars 2011 på fastigheten Hollborna 1:13.

Redogörelse för ärendet

Enligt skorstensfejarmästarens protokoll daterat den 14 mars 2011 är takstege inte fast förankrad i taket på byggnaden.

Tidigare fastighetsägare uppmanades i brev från miljö- och byggförvaltningen den 30 juni 2011 att åtgärda de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll senast den 1 november 2011.

Fastigheten bytte ägare den 7 september 2011, den nya fastighetsägaren hade då fått kännedom om bristerna enligt skorstensfejarmästarens besiktningsprotokoll.

Miljö- och byggförvaltningen har den 19 november 2012 påmint den nya fastighetsägaren om att åtgärda bristerna senast den 22 januari 2013.

Fast takstege ska anordnas om byggnadens taklutning är större 1:10 och om avståndet från uppstigningsstället till skorsten är mer än en meter.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren bör föreläggas om att åtgärda de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll. Åtgärdsföreläggandet bör förenas vid ett vite på 5 000 kronor.

Motivering

Nämnden har tillsynen och kan meddela föreläggande om rättelse förenat med vite enligt 11 kapitlet 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (PBL).


Upplysningar
Fastighetsägare underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§24 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak

Dnr 2010/2320

Upphävande av vitesföreläggande.

Fastighet: Mästaren 5

Fastighetsägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver beslut om föreläggandet förenat vid vite från den 28 november 2012, § 201.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärende

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 18 november 2012, förelades fastighetsägaren vid vite på 5 000 kronor att senast tre månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 6 september 2010 på fastigheten Mästaren 5.

Fastighetsägaren har muntligen den 15 januari 2013 meddelat att bristerna enligt skorstensfejarmästarens protokoll daterat den 6 september 2010 är åtgärdade.

Skorstensfejarmästaren har den 16 januari 2013 muntligen meddelat att han godtagit ägarens åtgärd och också tagit bort besiktningsobjektet från sitt register.

Förvaltningens bedömning

Vitet från den 18 november 2012, § 201 bör upphävas och ärendet bör avskrivas.

Upplysning

Fastighetsägare underrättas om beslutet.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagande av anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§25 Nybyggnad av tre uthyrningstugor

Dnr 2012/1771

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Bolmsö-Horn 1:4

Sökande: XXX

Yttrande: Ägarna av fastigheterna Bolmsö-Horn 1:14, 1:23 och 1:34.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av tre uthyrningsstugor.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger strax norr om Bolmsö kyrka intill sjön Bolmen.

Platsen omfattas inte av detaljplan men ligger inom utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Området är också utpekat som riksintresse för friluftslivet. Platsen utgörs av ett stormhygge som är lågbeväxt med sly. Närmast strandlinjen finns ett antal lövträd.

Förslaget innebär att tre stycken nya uthyrningsstugor uppförs med ett avstånd om cirka 60 meter från strandlinjen. Mellan de planerade tomterna och strandlinjen lämnas en fri passage för allmänheten.

Stugorna ska ingå i sökandens verksamheten.

Länsekologen har muntligen den 28 november 2012 meddelat att han inte har något mot förslaget under förutsättningar att den remsa av lövträd utmed strandlinjen behåller sin nuvarande karaktär.

Strandskyddsdispens för de aktuella åtgärderna meddelades den 28 november 2012 § 194. Länsstyrelsen har i beslut den 13 december 2012 meddelat att inte överpröva dispensen.

Fastighetsägaren till Bolmsö-Horn 1:34 och 1:14 är emot förslaget och har lämnat synpunkter.

Fastighetsägaren till Bolmsö-Horn 1:23 har inget mot förslaget.


Fastighetsägarna Bolmsö 1:1, Bolmsö-Horn 1:21, 1:22, 1:30 och 1:31 har fått tillfälle att yttra sig över förslaget men inte svarat.

Enligt miljökontoret bedömning går avloppsfrågan att lösa.

Förvaltningens bedömning

Bygglov kan påräknas.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte vidtas innan bygglov och startbesked har lämnats.

Om en åtgärd påbörjas innan bygglov har sökts och därmed också har påbörjats innan startbesked har meddelats, kommer byggsanktionsavgifter att tas ut enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kapitel. De sammanlagda byggsanktionsavgifterna storlek är beroende på byggnadens storlek. Sanktionsavgifterna för till exempel ett enbostadshus med en sanktionsarea på 200 kvadratmeter skulle bli cirka 291500 kronor. För en större byggnad blir sanktionsavgifterna avsevärt dyrare.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 5 174 kronor. (Faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägare till Bolmsö-Horn 1:34 och 1:14 underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Sökande och fastighetsägare till Bolmsö 1:1, Bolmsö-Horn 1:21, 1:22, 1:30 och 1:31 underrättas om beslutet.

§26 Tillbyggnad av fritidshus

Dnr 2010/1732

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder.

Fastighet: Kvänarp 1:2, adress Södra Strandvägen 2

Sökande: XXX

Fastighets-

ägare: XXX och XXX

Yttrande: Ägaren av fastigheten Kvänarp 1:2 samt arrendator på adresserna Södra Strandvägen 1 och 3 samt Centrumvägen 1

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden avslår bygglovsansökan för tillbyggnad av fritidshus.

2. XXX föreläggs att snarast, dock senast sex månader efter att ha blivit delgiven beslutet riva tillbyggnaden.

Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom den 28 juni 2010. Ärendet behandlas därför enligt den äldre plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL.

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshuset på Kvänarp 1:2, adress Södra Strandvägen 2 inkom den 28 juni 2010. Eftersom ansökan stred mot gällande detaljplan fick ägaren av angränsande mark (Kvänarp 1:2), vilken även är den som äger marken som arrenderas ut, tillfälle att yttra sig över ansökan.

I yttrande som inkom den 16 augusti 2010 påpekade denne bland annat att arrendatorns/sökande XXX uppgifter om tomten och placeringen av huset inte var sanningsenliga. Dessutom påpekades att XXX har ställt upp och byggt till en friggebod cirka 0,5 meter från den västliga tomtgränsen.

Med anledning av ovanstående yttrande kunde miljö- och byggkontoret då konstatera att XXX lämnat in en situationsplan som redovisade en tomt som han inte ägde, nämligen grannens tomt.

I brev från miljö- och byggkontoret, daterat den 3 september 2010, uppmanades sökanden att lämna in en ritning över rätt tomt. Det upplystes också om att ritningen skulle vara skalmässigt rätt utförd och dessutom måttsatt så man kunde se var byggnadens exakta plats var på tomten.


Den 29 september 2010 inkom ett kartblad med ett utsnitt över det aktuella området, dock inte med någon angiven skala. Måttsättning för den aktuella byggnaden saknades, inte heller fanns den aktuella tillbyggnaden inritad.

Jämförde man den vid ansökningstillfället inlämnade situationsplanen med den situationsplanen som inkommit den 29 september 2010 så hade fritidshuset olika placeringar på tomten. I det ena fallet låg fritidshuset cirka fyra meter från gränsen och i det andra fallet cirka åtta meter från gränsen.

Advokat XXX som företräder makarna XXX har via e-post, den 25 mars 2011 och den 6 juli 2012, informerats om situationen och vilka handlingar vi har krävt in.

Vid besök på platsen den 3 juli 2012 har konstaterats att den aktuella tillbyggnaden redan har utförts utan att bygglov först har lämnats. Makarna XXX har vid besök på miljö- och byggförvaltningen den 21 augusti 2012 också upplyst om att byggnationen utfördes 2010.

Sökanden informerades den 8 augusti 2012 om att en byggsanktionsavgift kan komma att tas ut och att enda sättet att undgå en avgift är att ta bort det som uppförts innan ärendet tas upp för överläggning.

En inmätning av tomten och samtliga byggnader har gjorts.

Det kunde då konstateras att det på tomten uppförts en tillbyggnad av huvudbyggnaden med ett garage/förråd om 14 kvadratmeter samt en fristående komplementbyggnad om cirka 17 kvadratmeter. Inga anteckningar eller beslut om bygglov går att finna i miljö- och byggnämndens arkiv.

Sökandens fru har inlämnat en förklaring till situationen där hon framför bland annat (hela yttrandet är redovisat vid sammanträdet) att de uppfattat att de kunde påbörja tillbyggnaden av huvudbyggnaden när de inlämnat handlingarna och fått medgivande från deras granne.

När förrådsbyggnaden uppförts är i ärendet dock svårt att konstatera, sökanden har uppgett att den uppförts i två etapper, 1992 byggdes tio kvadratmeter som förråd, 1998 byggdes ett vedförråd mot västra långsidan. Uppgifterna lämnade sökanden den 23 oktober 2012.

Fastighetsägaren har uppgett att förrådsbyggnaden stått uppställd i cirka fem år. Dessa uppgifter inkom till miljö- och byggförvaltningen den 16 augusti 2010.


För större delen av området och aktuell tomt gäller en detaljplan (B55) som antogs 1969. Detaljplanen föreskriver bland annat att ”på tomtplats får huvudbyggnad icke upptaga större areal än 120 kvadratmeter och uthus eller annan gårdsbyggnad icke uppta större areal än 30 kvadratmeter”.

Förslaget innebär att den tillåtna byggnadsarean överskrids med tio kvadratmeter. Huvudbyggnaden har med den nya tillbyggnaden en total byggnadsarea på 130 kvadratmeter.

Enligt uppmätningen är komplementbyggnaden placerad cirka 0,8 meter från tomtgränsen till Södra Strandvägen 4, tillbyggnaden av huvudbyggnaden har hamnat som närmst 4,29 meter från samma tomtgräns.

Arrendatorn av tomten på Södra Strandvägen 4 har beretts tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Ägaren av fastigheten Kvänarp 1:2 har på nytt beretts tillfälle att yttra sig över ansökan och är emot förslaget och framför att ”för att området ska behålla karaktären av ett fritidshusområde är det viktigt att inte tillåta större huvudbyggnader än 120 kvadratmeter. Risken är överhängande att detta får spridningseffekter i hela området”.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att det inte rör sig om en mindre avvikelse, ansökan bör därför avslås och tillbyggnaden tas bort.

Motivering

Av de uppgifter som tillkommit ärendet går det inte konstatera när i tid förrådsbyggnaden uppförts, det kan vara för sju år eller 13 år sedan. Detta har en avgörande betydelse för om ett föreläggande om rättelse kan ske överhuvudtaget (preskription). Om tio år har förflutit från det att en åtgärd som i ärendet vidtagits, får nämnden inte ansöka om handräckning eller besluta om föreläggande om rättelse. Nämnden bedömer därför att förrådsbyggnaden ska utelämnas i ärendet.

Nämnden bedömer vidare att bygglov inte kan medges för tillbyggnaden, inga avvikelser har tidigare lämnats i samma planområde, tvärtom så har planändring fodrats för de fastigheter som önskat att utöka sin byggnadsarea. Den omständigheten att fastighetsägaren motsätter sig förslaget bör också tillräknas. Tomterna är små och byggnaderna har en tydlig fritidshuskaraktär, vilket är planens syfte.


I förarbetena till den äldre plan- och bygglagen (proposition 1985/86:1 sidan 714) nämns exempel på mindre avvikelser. Vad här framgår är exempelvis överskridande av tillåten byggnadsarea för att en bättre planlösning ska kunna uppnås eller att placera en byggnad någon meter in på prickmark.

Tio kvadratmeter utöver den tillåtna byggnadsarean på 120 kvadratmeter bedöms sammantaget därför inte vara en mindre avvikelse och därmed inte förenligt med planens syfte. Bygglovsansökan avslås då förutsättningar för bygglov inte finns enligt 8 kapitlet 11 § ÄPBL.

Beslut om föreläggande att riva tillbyggnaden fattas med stöd av 10 kapitlet 14 § ÄPBL.

Upplysningar

Sökande underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Fastighetsägare underrättas om beslutet.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§27 Olovligt uppfört byggnadsverk

Dnr 2012/1937

Föreläggande om rättelse.

Fastighet: Kvänarp 1:2, adress Västravägen 6

Arrendator: XXX

Fastighetsägare: XXX och XXX

Beslut

XXX föreläggs att snarast, dock senast sex månader efter att ha blivit delgiven beslutet avlägsna byggnadsverket.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger i Kvänarp vid södra delen av sjön Flåren. Platsen omfattas av detaljplan (B55).

Med anledning av en inkommen anmälan besöktes platsen den 23 oktober 2012. Det konstaterades att cirka 30 meter utanför gällande tomt har ett byggnadsverk i form av ett upphöjt altandäck omgärdat av ett räcke uppförts.

För att komma upp på altandäcket finns en cirka fem meter lång ramp som vetter mot tomten. Däckets storlek är cirka 30 kvadratmeter och golvet har en höjd på cirka 0,9 meter över marken. Överkanten på räcket har en höjd på cirka 1,6 meter över marknivån.

I övrigt har det uppmärksammats att en stig leder från rampen till tomten. Dessutom kan konstateras att träd och buskar har röjts bort mot sjösidan fram till branten som vetter mot angränsande tomter. Uppröjningen har en bredd som är något bredare än byggnadsverket.

Sammantaget uppfattades det vid besöket att byggnadsverket med avseende på placering och utförande som en privatisering av detaljplanens parkområde. Den bortröjda skogen mot sjösidan, stigen som leder till tomten, förstärker också intrycket av privatiseringen. Enligt uppgift från en av delägarna till fastigheten har det aldrig lämnats någon tillåtelse för åtgärden.

Den 29 augusti 2003 inkom en förfrågan från arrendatorn XXX om att uppföra en terrass cirka 50 meter från sin tomt. Frågan diskuterades enligt anteckning vid miljö- och byggnämndens sammanträde och svaret blev att åtgärden inte kunde tillåtas.


I brev daterat den 5 november 2012 uppmanades arrendatorn av tomten att inkomma med en skriftlig förklaring till varför åtgärderna var utförda.

Svar på miljö- och byggnämndens skrivelse inkom från arrendatorn den 20 december 2012.

Av skrivelsen framgår bland annat (hela skrivelsen är redovisad till miljö- och byggnämnden) att arrendatorn köpte bostadshuset på tomten 2003 och att den nu aktuella terrassen utanför tomten färdigställdes 2005. Vidare anger arrendatorn att terrassen med nuvarande placering och storlek var överenskommet med fastighetsägaren.

Förvaltningens bedömning

Den utförda åtgärden strider mot detaljplanen. Byggnadsverket bör därför tas bort.

Motivering

Det har i ärendet framkommit att byggnadsverket uppförts 2004-2005. Därav ska den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10) tillämpas.

Det utförda byggnadsverket bedömer inte nämnden inte vara bygglovspliktig. Dock gäller att även icke bygglovspliktiga åtgärder inte får utföras i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser, enligt 5 kapitlet 36 § ÄPBL.

Den aktuella åtgärden har utförts på mark som enligt gällande detaljplan (B55) utgör parkmark. Sammantaget bedöms de utförda åtgärderna, byggnadsverket och borttagandet av träd och buskar i anslutning till detta, hindra och avhålla allmänheten från att utnyttja platsen som allmän plats. Detta strider mot detaljplanens bestämmelser.

Av planbeskrivningen framgår också att den i områdets västra del befintliga kullen bör skonas från alltför påträngande bebyggelse.

Beslut om föreläggande att riva byggnadsverket fattas med stöd av 10 kapitlet 14 § ÄPBL.

Upplysningar

Arrendatorn har ställt ett antal frågor till miljö- och byggförvaltningen som kommer besvaras separat.

Arrendator underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.


Fastighetsägare underrättas om beslutet.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§28 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den

19 december 2012 till den 29 januari 2013.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterad 2013-01-10
Uppställning av försäljningsvagn – försäljning av kebab med mera
2013-01-09 – 2014-01 fredagar, lördagar, helgdagar, helgdagsaftnar, skärtorsdagen, juldagen, annandag jul kl 21.00-03.00, evanemang på stan, långlördagar samt lördagar före jul kl 10.00-16.00 framför SE-Banken och Hotel Terraza, Stora Torger, Ljungby

2. Beslut från Länsstyrelsen, daterad 2013-01-21
Om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning nummer 60:4 i Kånna socken, fastigheten Dragaryd 2:17, Ljungby kommun, Kronobergs län, inför tillbyggnad av enbostadshus.

3. Beslut från Länsstyrelsen, daterad 2013-01-21
Om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för kabelnedläggning, uppförande av transformatorstationer och rasering av luftledningar väster om Ryssby,Ljungby kommun,

4. Tillståndsbevis från Polisen, daterad 2013-01-29
Utomhusmarknader, 2013-03-22, 2013-0628, 2013-09-27 kl 05.00-20.00 på Salutorget samt delar av Kungsgatan, Olofsgatan och Skånegatan, Ljungby.

§29 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 11 december 2012 till den 28 januari 2013.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygglov

· Slutbevis/slutbesked

· Startbesked