Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2013-04-24

Sammanträde 2013-04-24

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Elisabeth Lindström-Johannesson (MP).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

3 Investeringsbudget 2014 med investeringsplan 2015-2018 -

4 Driftbudget 2014.

Förslag till budgetberedningen - Anna Andersson

Information och frågor - Diverse

Bygg ärenden:

5 Odensjö 2:12, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

6 Agunnaryds-Ryd 1:2, tillbyggnad av industribyggnad med ett förråd.

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder - Sarah Cederström

7 Angelstads-Kärragården 1:98, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om strandskyddsdispens - Therese Lindström

8 Ingelstad 3:10, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Beslut om föreläggande vid vite - Therese Lindström

9 Hollborna 1:13, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Beslut om upphävande av vite - Therese Lindström

10 Kärringe 8:1, rivning av ett enbostadshus.

Beslut om rivning samt byggsanktionsavgift - Therese Lindström

11 Ryssby 26:17, nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage.

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder samt beslut om byggnadsavgift - Bengt Larsson

Information och frågor - Bygg

Plan ärenden:

12 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteret Lövsångaren och Sävsångaren i Ljungby.

Beslut om upphävande - Henrik Johansson

13 Detaljplan för del av Ljungby 7:184 mitt emot Garvaren.

Beslut om samråd - David Karlsson

14 Detaljplan för del av Långgatan inom Stensbergs industriområde i Ljungby.

Beslut om planuppdrag - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan

Miljö ärenden:

15 Torarp 2:35, avloppsanläggning som inte uppfyller gällande miljökrav.

Beslut om upphävande av vite - Ann-Mari Åhlander

16 Buxabygd 1:1, komplettering av tre flytbryggor vid sportfiskevatten.

Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultquist

17 Eka 3:6, slutliga villkor för lakvatten samt förlängd prövotid för Bredemad avfallsanläggning.

Beslut om yttrande till länsstyrelsen - Linda Bergqvist

18 Össlöv 2:12, Trotteslöv 2:4, 1:8 och 1:18, spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde.

Beslut om tillstånd - Victoria Kullenberg

19 Össlöv 3:50, 3:14, Trotteslöv 2:2 och 2:12, spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde.

Beslut om tillstånd - Victoria Kullenberg

20 Össlöv 1:5, 2:5 och 2:19, spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde.

Beslut om tillstånd - Victoria Kullenberg

21 Össlöv 7:1, spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde.

Beslut om tillstånd - Victoria Kullenberg

Information och frågor - Miljö

22 Meddelanden

23 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (149 kb)

§70 Driftbudget 2014

Dnr 2013/1027

Förslag till budgetberedningen.

Beslut

Miljö- och byggnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen daterad 18 april 2013 till budgetberedningen.

Redogörelse för ärendet

För driftbudgeten gör varje nämnd och förvaltning en omvärldsanalys av vilka faktorer som påverkar budgeten på kort och lång sikt – exempelvis förändrad lagstiftning, ändrade behov från brukare. Omvärldsanalysen presenteras på budgetdagen den 26 april 2013. Prioriteringar mellan nämnder och förvaltningar diskuteras i respektive partigrupp. Budgetberedningen sammanträder den 7 maj 2013. Slutligt beslut om budgeten tas i kommunfullmäktige den 18 juni 2013.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen framför förslag till utökad driftbudget i tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2013.

Upplysningar

Ekonomiavdelningen underrättas om beslutet.

§71 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2013/0265

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Odensjö 2:12

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägare till Odensjö 4:1, 4:2 och 4:9

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger i Odensjö vid sjön Bolmens sydvästra strand, cirka 200 meter norr om Odensjö kyrka.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt friluftsliv och är utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus, fastigheten planeras att styckas av från de tre befintliga skiften som tillhör fastigheten idag, efter avstyckningen kommer fastigheten att ha en areal på cirka ett hektar. Vid fastighetens östra sida planeras in- och utfart från befintlig grusväg. Platsen som föreslås bebyggas är idag åkermark.

Byggnaden är tänkt att placeras söder på fastigheten med ett avstånd på cirka 70 meter från strandlinjen. Mellan den planerade tomtplatsen och strandlinjen lämnas en fri passage för allmänheten. Den fria passagen blir cirka 60 meter. Det tilltänkta fritidshuset ligger i direkt anslutning till befintliga bostadshus.

Strandskyddsdispens för den aktuella åtgärden meddelades den 27 februari 2013
§ 47. Länsstyrelsen har i beslut den 7 mars 2013 beslutat att inte överpröva dispensen.

Fastighetsägare till Odensjö 4:1, 4:2 och 4:9 har inget mot förslaget.

Fastighetsägare till Odensjö 1:4, 1:18, 1:29, 2:21, 2:28, 2:30, 3:12 och 5:1 har fått tillfälle att yttra sig över förslaget men har inte svarat.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa på det sätt sökande har redovisat.


 

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) och bestämmelserna i 3 kapitlet miljöbalken (MB).

Den föreslagna byggnationen bedöms inte heller påtagligt skada det aktuella riksintresset.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från den dagen då förhandsbeskedet vunnit laga kraft annars upphör förhandsbeskedet att gälla.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har meddelats.

Tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska har meddelats från miljö- och byggförvaltningen innan dessa arbeten påbörjas.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet kungjorts i Post- och Inrikes tidning och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 5 944 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar.

Sökande samt fastighetsägare till Odensjö 1:4, 1:18, 1:29, 2:21, 2:28, 2:30, 3:12, 4:1, 4:2, 4:9 och 5:1 underrättas om beslutet.

§72 Tillbyggnad av industribyggnad med ett förråd

Dnr 2008/0548

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder.

Fastighet: Agunnaryds-Ryd 1:2

Sökande: XXX

Beslut

1. Bygglov beviljas för tillbyggnad av industribyggnad med ett förråd.

2. Byggnadsavgiften, enligt 10 kapitlet 4 § äldre plan- och bygglagen (ÄPBL), efterges helt.

3. Slutbevis utfärdas enligt 9 kapitlet 10 § ÄPBL.

Redogörelse för ärendet
Till miljö- och byggkontoret inkom den 11 mars 2008 en ansökan om tillbyggnad av industribyggnad med ett förråd.

Den 19 mars 2008 skickades en bekräftelse till sökande med begäran om komplettering med skalenlig och måttsatt planritning, fasadritning samt måttsatt situationsplan för en fortsatt handläggning. Någon komplettering har inte inkommit.

Det kom till miljö- och byggnämndens kännedom att förrådet redan var byggt och vid besök på platsen den 22 februari 2013 konstaterades att förrådet redan var uppfört.

I skrivelse daterad den 11 mars 2013 uppmanades fastighetsägaren att inkomma med en skriftlig förklaring över när och varför tillbyggnaden hade uppförts utan att bygglov beviljats. Fastighetsägaren upplystes om att en byggsanktionsavgift kan komma att tas ut.

Fastighetsägaren har i skrivelse daterat den 19 mars 2013 redogjort att de blev beviljade ett bygglov muntligt efter att de lämnat in ansökan. Fastighetsägaren fick därför uppfattningen att det var i ordning att börja bygga. Byggnationen påbörjades snarast efter att de fått det muntliga beskedet från miljö- och byggnämnden.

Ansökan avser åtgärder som redan har utförts.

Åtgärden innebär att industribyggnaden byggts till med ett förråd på cirka 48 kvadratmeter mot norr.


Förvaltningens bedömning

Äldre plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10) ska tillämpas i de fall åtgärder är påbörjade innan den 2 maj 2011.

Om överträdelsen är liten, får byggnadsavgiften enligt 10 kapitlet 4 § ÄPBL bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges.

Bygglov bör beviljas och byggnadsavgiften bör efterges helt på grund av otydlighet mot sökande från förvaltningens sida då besked gavs muntligt att de kunde påbörja arbetena innan beslut om bygglov beviljats.

Motivering

Fastighetsägaren har uppgett att byggnadsåtgärderna påbörjades innan den 2 maj 2011. Därav bedömer nämnden att den äldre plan- och bygglagen 1987:10 (ÄPBL) ska tillämpas på prövningen i sak.

Utför någon en åtgärd som kräver bygglov ska byggnadsavgift tas ut enligt 10kapitel 4§ ÄPBL. Om överträdelsen är liten, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges.

Med hänsyn till omständigheterna i det aktuella fallet bedömer nämnden att överträdelsen är liten och att byggnadsavgiften därför efterges helt.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsett sig själv.

Kontrollplan krävs inte.

Upplysningar

Avgift: 3 536 kronor. Faktura sänds separat.

Sökande underrättas om beslutet.

§73 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2013/0681

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Angelstads-Kärragården 1:98

Sökande: XXX

Yttrande: Länsekolog

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av fritidshus enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

2. Tomtplatsen ska helt och hållet avgränsas med staket eller liknande mot strandskyddat område enligt situationsplan daterad den 5 april 2013.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger i Bolmens samhälle vid sjön Bolmens sydöstra strand, cirka 1,5 mil väster om Ljungby. Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt friluftsliv samt inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område).

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus. Fastigheten planeras att styckas av och efter avstyckningen kommer fastigheten att ha en areal på cirka 2400 kvadratmeter. Vid fastighetens norra sida planeras en in- och utfart till fastigheten.

Byggnaden är tänkt att placeras cirka 20 meter söder om respektive öster om fastighetsgränsen.

Länsekologen har den 11 april 2013 skriftligen meddelade att åtgärden inte kommer påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt.

Som särskilt skäl till dispensen har sökande angett att området ligger inom område för landsbygdsutveckling där byggnaden ligger i anslutning till befintliga bostadshus samt att bebyggelse gör att området är väl avskilt från området närmst strandlinjen.

Avloppsfrågan går att lösa genom kommunal anslutning.


Förvaltningens bedömning

Föreslagen byggnation bedöms ligga i direkt anslutning till befintlig bebyggelse samt att befintlig bebyggelse gör att området är väl avskilt från området närmst strandlinjen varvid det finns två skäl till att meddela dispensen.

Tomt som framgår av situationsplan daterad den 5 april 2013 bör i sin helhet utgöra tomtplatsavgränsning. Tomtplatsen bör helt och hållet avgränsas med staket eller liknande mot strandskyddat område.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Nämnden bedömer att förslagen byggnation inte heller påtagligt skadar det aktuella riksintresset.

Platsen ligger inom ett utpekat LIS-område (Landsbygdutveckling i strandnära läge) och föreslagen byggnation bedöms ligga i direkt anslutning till befintlig bebyggelse samt att föreslagen plats idag är väl avskiljd genom befintlig bebyggelse från området närmst strandlinjen, varvid det finns två särskilda skäl till att meddela dispensen.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har meddelats.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

Sökande och länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§74 Tillträdes- och skyddsanordingar på tak

Dnr 2012/0685

Beslut om föreläggande vid vite.

Fastighet: Ingelstad 3:10

Fastighetsägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, personnummer XXXXXX-XXXX, vid vite på 5 000 kronor att senast tre månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 25 april 2012 på fastigheten Ingelstad 3:10.

Redogörelse för ärendet
Enligt skorstensfejarmästarens protokoll daterat den 25 april 2012 är befintlig takstege inte fastsatt i taket.

Fastighetsägaren uppmanades i brev från miljö- och byggförvaltningen den 26 juli 2012 att åtgärda de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll senast den 1 december 2012.

Miljö- och byggförvaltningen har även den 8 mars 2013 påmint fastighetsägaren om att åtgärda bristerna senast den 9 april 2013.

Med hänvisning till Boverkets byggregler (BBR) ska enligt BBR 8:242, lös stege som används för tillträde till tak vara försedd med anordning vid takfoten som förhindrar att stegen kan glida.

Fast takstege ska anordnas om byggnadens taklutning är större 1:10 och om avståndet från uppstigningsstället till skorsten är mer än en meter.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren bör föreläggas om att åtgärda de brister som skorstensfejarmäs­taren påpekat i sitt besiktningsprotokoll. Åtgärdsföreläggandet bör förenas vid ett vite på 5 000 kronor.

Motivering

Nämnden har tillsynen och kan meddela föreläggande om rättelse förenat med vite enligt 11 kapitlet 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (PBL).


Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§75 Tillträdes- och skyddsanordingar på tak

Dnr 2011/0648

Beslut om upphävande av vite.

Fastighet: Hollborna 1:13

Fastighetsägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver beslut om föreläggandet förenat vid vite från den 6 februari 2013, § 23.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet
Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 6 februari 2013, förelades fastighetsägaren vid vite på 5000 kronor att senast tre månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 14 mars 2011 på fastigheten Hollborna 1:13.

Fastighetsägaren har via e-post den 22 mars 2013 meddelat att bristerna enligt skorstensfejarmästarens protokoll daterat den 14 mars 2011 är åtgärdade.

Skorstensfejarmästaren har den 8 april 2013 tagit bort påpekandet från sitt register.

Förvaltningens bedömning

Vitet från den 6 februari 2013, § 23 bör upphävas och ärendet bör avskrivas.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagning av anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§76 Rivning av ett enbostadshus

Dnr 2013/0852

Beslut om rivning samt byggsanktionsavgift.

Fastighet: Kärringe 8:1

Sökande: XXX

Fastighets-

ägare: XXX

XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden påför fastighetsägarna till Kärringe 8:1, XXX, personnummer XXXXXX-XXXX ochXXX, personnummer XXXXXX-XXXX, en byggsanktionsavgift på 11125 kronor.

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas solidariskt av fastighetsägarna till Ljungby kommun, miljö- och byggförvaltningen, inom två månader efter det att beslut har delgivits de avgiftsskyldiga.

3. Startbesked meddelas för att påbörja åtgärden, enligt PBL 10 kapitlet 23 §.

Beslutet är fattat med stöd av 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (PBL).

Redogörelse för ärendet
Till miljö- och byggnämnden inkom en rivningsanmälan den 26 mars 2013. I denna redovisades att rivning av befintligt bostadshus skulle ske på fastigheten Kärringe 8:1 som ligger cirka åtta kilometer sydväst om Ljungby centrum.

Vid besök på platsen den 3 april 2013 konstaterades att rivningsarbetet pågick innan startbesked var lämnat. Den 3 april 2013 uppmanades sökande därför att inkomma med en skriftlig förklaring över varför rivningsarbetena hade påbörjats innan startbesked hade getts. Sökande meddelades då också om byggsanktionsavgiftens storlek.

Den 3 april 2013 inkom en skriftlig förklaring. I den meddelar fastighetsägaren att han inte varit medveten om att han behövde ett startbesked för att påbörja åtgärderna utan förstod ärendet som att det var tillräckligt med en rivningsplan som skulle följas.

Eftersom sökande har lämnat in en rivningsanmälan ska ingen byggsanktionsavgift tas ut för att inte anmäla en anmälningspliktig åtgärd enligt 9 kapitlet 19 § plan- och byggförordningen (PBF).


Påbörjas en åtgärd utan att startbesked har meddelats ska en byggsanktionsavgift enligt 9 kapitlet 20 § PBF dömas ut med en storlek på 0,5 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea om högst 150 kvadratmeter. Byggnaden som berörs överskrider inte dessa 150 kvadratmeter. Prisbasbeloppet för år 2013 är 44500 kronor.

Kontrollansvarig krävs för åtgärden. Som kontrollansvarig har Tomas Andersson, PEHRSCO Färsjövägen 36, 340 15 Vittaryd utsetts. Certifierad av Kiwa Swedcert.

Förvaltningens bedömning

Rivning för ett enbostadshus bör bekräftas samt en byggsanktionsavgift bör tas ut och beräknas enligt 9 kapitlet 20 § PBF. Byggsanktionsavgiften beräknas till 22250 kronor.

I 11 kapitlet 52 § PBL sista meningen står – när avgiftens storlek bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelse av den bestämmelse som överträdelsen avser. Förvaltningen har haft kontakt med Boverkets jurister för att få en tolkning av innebörden i denna mening. Enligt juristerna riktar sig lagparagrafen mot regeringen när de bestämmer avgifterna, vilket innebär att nämnden inte kan sätta ner avgiften. Tanken med det nya sanktionssystemet är att det ska vara förutsägbart och att man i förväg exakt ska veta vad det kostar att bryta mot lagen.

Motivering

En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked om åtgärden kräver en anmälan enligt 10 kapitlet 3 § PBL.

Enligt 9 kapitel 20 § PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kapitlet 3 § PBL påbörja en åtgärd innan nämnden har gett startbesked, 0,5 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea om högst 150 kvadratmeter. Prisbasbeloppet för år 2013 är 44 500 kronor.

Med stöd av sista meningen 11 kapitlet 52 § PBL - när avgiftens storlek bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser, bedömer nämnden att eftersom arbetena i övrigt har utförts på ett korrekt sätt kan byggsanktionsavgiften nedsättas till 11 125 kronor.

Upplysningar

Inför beslut om slutbesked ska ifylld och signerad kontrollplan inlämnas till miljö- och byggnämnden.

Avgift för rivningsanmälan: 890 kronor. Faktura skickas separat.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§77 Nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage

Dnr 2010/1922

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder samt beslut om byggnadsavgift.

Fastighet: Ryssby 26:17

ägare: XXX

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage.

2. Miljö- och byggnämnden beslutar att byggnadsavgift enligt den äldre plan- och bygglagens (1987:10) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 2x bygglovsavgiften, det vill säga 13056 kronor (trettontusenfemtiosex kronor). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten, bankgironummer 808-5217 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

3. Byggnadsavgiften ska delas solidariskt mellan fastighetsägarna XXX, personnummer, XXXXXX-XXXX och XXX, personnummer XXXXXX-XXXX.


Redogörelse för ärendet
Platsen ligger på den nordöstra sidan av Ryssbysjön. Fastigheten Ryssby 26:17 är en av fem mindre fastigheter som avstyckades från Ryssby 26:1.

Förslaget innebär nybyggnad av ett bostadshus på ett plan med källare och en byggnads area på 172 kvadratmeter samt ett garage om 79 kvadratmeter.

Förslaget avviker mot gällande detaljplan ( P98/13) avseende att huvudbyggnaden uppförs med källare, enligt detaljplanen ska byggnaderna uppföras utan källare.

Att fastighetsägaren vill förse byggnaden med källare beror dels på markförhållandena då stor nivåskillnad mellan intilliggande väg råder samt de geotekniska förhållandena. Marken består i stort av lösa jordlager med lera och silt. Tidigare planerades ett stenmagasin men den geotekniska undersökning som genomfördes föreskriver källare eller dylikt för att minimera belastningen av marken och förebygga sättning.

Bostadshuset ska enligt detaljplan placeras minst fyra meter från fastighetsgräns. Enligt bygglovet ligger en mindre del av bostadshuset på ett avstånd av 3,78 meter från fastighetsgränsen.

Fastighetsägarna till Ryssby 26:17 och 1:11 har godkänt förslaget.

Fastighetsägarna till Ryssby-Östraby 2:77 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Vid ett besök på platsen den 16 november 2005 med anledning av åtgärder inom strandskyddsområde (diarienummer 2005/1489) kunde det konstateras att ett mindre dike grävts mellan byggplatsen och sjön. Singelbädd var utlagd, viss VA-installation var utförd samt grundisoleringen fanns på plats.

Mellan år 2005 och 2008 sker viss skriftväxling mellan byggherren och länsstyrelsen med anledning av strandskyddsärendet omnämnt ovan. Ärendet avskrevs då åtgärderna återställdes.

Sökande inkommer den 21 juli 2010 med ansökan om bygglov i efterhand.

Fram till år 2012 utförs inget arbete på byggplatsen, det enda som sker är att grunden formas samt cellplast, armering samt resterande VA-installation utförs.

Platsbesök på byggplatsen görs den 19 mars 2013, material som fanns upplagt var väl täckt, det var god ordning och inga ytterligare åtgärder var utförda.

Sökanden och personal från förvaltningen gick igenom vilka åtgärder som behövde utföras samt hur ärendet kan fortgå och vad som behöver kompletteras för att ärendet slutligen skulle kunna avgöras.

Bekräftelse bygganmälan

Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta snarast Mats Larsson, telefon

0372-78 92 72, för överenskommelse om tid för samrådet. Platsen för samrådet sker normalt i Miljö- och byggförvaltningens lokaler. Det tekniska samrådet ska hållas innan några byggnadsarbeten påbörjas.

Kontrollplan, energiberäkning ska lämnas in senast vid det tekniska samrådet.

Som kvalitetsansvarig har sökanden utsett sig själv.

Förvaltningens bedömning

Bygglov kan medges då avvikelsen inte strider mot planens syfte (bostäder). Byggnadsavgift enligt 10 kapitlet 4 § ÄPBL bör tas ut.

Motivering

Ärendet är påbörjat innan den 2 maj 2011 varför den äldre plan- och bygglagen (1987:10) tillämpas.

Nämnden bedömer att de skäl som sökanden har angivit till varför byggnaden kommer förses med källare är godtagbara. De tekniska egenskapskraven kan antas uppfyllas på ett för byggnaden bättre sätt genom förslaget.

Nämnden bedömer att avvikelsen är mindre och att åtgärderna inte strider mot detaljplanens syfte (bostäder) enligt bestämmelserna i äldre plan- och bygglagen (ÄPBL).

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar 4xden avgift (i detta fall 6 528 kronor) som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp, var 44500 (44 500/20 = 2 225 kronor).

Om överträdelsen är ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp än som följer av andra stycket eller helt efterges (Lag 2007:1303).

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att en byggnadsavgift ska tas ut med ett belopp om 2 x den avgift, i detta fall 6528 kronor, som enligt gällande taxa skulle erlagts om lov till samma åtgärd meddelats.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då bygglovet vunnit laga kraft.

Avgift: 24404 kronor, varav nybyggnadskartan kostar 8 900 kronor. Faktura skickas separat.

Om utsättning sker av någon annan behörig än tekniska förvaltningen ska tekniska förvaltningen meddelas. En avgift om 20 procent av normal utstakningskostnad kommer då att debiteras.

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Länsstyrelsen, tekniska förvaltningen och fastighetsägarna till Ryssby-Östraby 1:11 och 2:77 samt Ryssby 26:17 underrättas om beslutet.

§78 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteret Lövsångaren och Sävsångaren i Ljungby

Dnr 2013/0721

Beslut om upphävande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver tomtindelningarna för kvarteret Lövsångaren och Sävsångaren i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnämnden har enligt beslut den 19 maj 2010, § 86 gett tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till upphävande av fastighetsplaner/ tomtindelningar inom de kvarter där fastighetsindelning överensstämmer med tomtindelning.

Förslaget till upphävande av tomtindelning är upprättat mot bakgrund av att fastighetsindelningen överensstämmer med gällande tomtindelningar. Syftet är att upphäva planer som inte fyller någon funktion eller är till nytta i fastighetsbildningen.

Förvaltningen bedömning

Tomtindelningarna för kvarteret Lövsångaren och Sävsångaren kan upphävas.

Upplysningar

Tekniska förvaltningen underrättas om beslutet.

§79 Detaljplan för del av Ljungby 7:184, mitt emot Garvaren

Dnr 2012/1984

Beslut om samråd.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att samråd får ske över detaljplanen för Ljungby 7:184, mitt emot Garvaren.

Redogörelse för ärendet
Lidl Sverige KB har i skrivelse daterad den 16 juli 2012 meddelat att de vill etablera sig i Ljungby. Ett markanvisningsavtal har upprättas avseende ett område på cirka 5 000 kvadratmeter av fastigheten Ljungby 7:148 inom före detta järnvägsområdet mellan kvarteret Garvaren och Skånegatan. Om Lidl bedömer att det finns möjlighet att etablera sig kommer ett köpekontrakt att upprättas.

Miljö- och byggnämnden beslutade att ge plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för området den 19 december 2012, § 214.

Västra delen av planområdet får användningen centrumändamål med 2 000 kvadratmeter i byggrätt. Intill byggrätten får parkering anordnas för att verksamheten ska klara sitt parkeringsbehov.

Östra delen av området får även den användningen centrumändamål med en byggrätt på 1 000 kvadratmeter.

Även en kommunal parkering anordnas inom området som delvis ska vara långtidsparkering till busshållsplatsen.

I centrumplanen är marken utmärkt som ”parkering men komplettering med centrum kan prövas”. Så i huvudsak överensstämmer det med centrumplanen då centrumverksamhet innebär handel, kontor och annan icke störande verksamhet. Bostäder är inte lämpligt inom området på grund av att kvarteret Hammaren har en del stora industrier.

Ljungby kommun står för plankostnaden.

Förvaltningens bedömning

Samråd av detaljplan kan ske.


Yrkanden

1. Stefan Fredriksson (S) yrkar att samråd ska ske över detaljplanen.

2. Margareta Lundblad Johansson (V) och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) tilläggsyrkar att en tydlig beskrivning av ett kommunikationsstråk som ska möjliggöra spårbunden trafik genom centrum ska tillföras detaljplanen.

Beslutsordning

Ordförande ställer frågan om samråd ska ske över detaljplanen och finner att så ska ske.

Ordförande ställer frågan om tilläggsyrkandet från Margareta Lundblad Johansson (V) och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) ska läggas till detaljplanen och finner att så inte ska ske.

Upplysningar

Tekniska förvaltningen samt Lidl Sverige KB underrättas om beslutet.

Reservationer
Margareta Johansson Lundblad (V) och Elisabeth Lindström-Johannesson reserverar sig mot beslutet och har lämnat en skriftlig reservation.

§80 Detaljplan för del av Långgatan inom Stensbergs industriområde i Ljungby

Dnr 2013/0720

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Långgatan inom Stensbergs industriområde i Ljungby.

Redogörelse för ärendet
Tekniska förvaltningen har begärt att miljö- och byggnämnden upprättar ny detaljplan för del av nuvarande Långgatan mellan Truckhallen och Viaduktsgatan. Syftet med detaljplanen är att planlägga marken så att del av Långgatan åter kan användas som gata.

För området gäller detaljplan som är laga kraftvunnen den 23 mars 2006. I detaljplanen är användningen av norra delen av Långgatan industrimark.

Sedan detaljplanen upprättades har kommunen förvärvat den så kallade Truckhallen. För att kunna nyttja denna bör in- och utfarten mellan Truckhallen och Viaduktsgatan planläggas som gata. Kommunen äger och sköter denna del av gatan.

Detaljplaneförslaget strider inte mot översiktsplanen.

Kommunen bekostar upprättandet av detaljplanen.

Förvaltningens bedömning

Plankontoret ser inga hinder att upprätta en detaljplan för del av Långgatan inom Stensbergs industriområde i Ljungby.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 § plan- och bygglagen. Den är inte av principiell betydelse eller av stor vikt, varför antagandet av detaljplanen bedöms kunna göras av miljö- och byggnämnden.

Tekniska förvaltningen och Strålfors AB underrättas om beslutet.

Yrkanden
Stefan Fredriksson (S) yrkar att plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan.

§81 Avloppsanläggning som inte uppfyller gällande miljökrav

Dnr 2012/0937

Beslut om upphävande av vite.

Fastighet: Torarp 2:35

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämden upphäver beslut om föreläggande förenat vid vite daterat den 26 februari 2013, § 8.

Redogörelse för ärendet
Torarp 2:35 har ett gemensamt BDT-avlopp med Torarp 2:52. Det gemensamma BDT-avloppet har åtgärdats under 2012. Miljö- och byggförvaltningen har under juni 2012 via brev begärt in uppgifter om vilken status den separata slutna tanken för Torarp 2:35 har.

På miljö- och byggnämndens sammanträde den 6 februari 2013 beslutades att förelägga Henrik Friese och Bettina Friese, vid vite om 5 000 kronor att senast sex månader efter delgivning inkomma med en redovisning av den slutna tankens status.

Den 14 mars 2013 inkom till förvaltningen de uppgifter som efterfrågats.

Förvaltningens bedömning

Beslutet kan upphävas.

Motivering

De uppgifter som efterfrågats har inkommit.

Upplysningar

Fastighetsägarna underrättas om beslutet.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagning av anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§82 Komplettering av tre flytbryggor vid sportfiskevatten

Dnr 2013/0684

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Buxabygd 1:1

Sökande: XXX

Beslut

1. Miljö-och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för att anlägga tre nya flytbryggor, enligt ansökan som komplettering till de åtta befintliga på platsen, enligt 7 kapitlet 18 b och 18 c §§ punkt 6 miljöbalken.

2. När åtgärderna har utförts ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 8 mars 2013.

Platsen ligger inom strandskyddat område för sjön Immen, knappt fem kilometer sydost om Ryssby. Strandskyddet för Immen är 100 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet. Platsen är inte utpekad som riksintresse för friluftsliv eller naturvård och inte heller upptaget i naturvårdsprogrammet för Kronobergs län. Området bedöms vidare inte ha några större eller unika kultur- eller naturvärden. Sjön är uppdelad i tre områden, den är bland annat avdelad av en landtunga med en grusväg på. Biotopen där åtgärderna ska vidtas består av mestadels barrskog med en del lövträd inblandat, bland annat björk, sälg och lite al. Platsbesök utfördes av miljö- och byggförvaltningen den 14 april 2010 samt den 4 april 2013.

Området är utpekat i Ljungby kommuns plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge, lämpligt att utnyttja för turism. Planen anger att området runt Immen är lämpligt för verksamhet som har med turism att göra. Det handlar då om camping, Bed & Breakfast, grillplatser, båtbryggor, toaletter, avloppsanläggningar med mera.

Förslaget innebär att verksamheten kompletterar de flytbryggor som man fick dispens för april 2010 med ytterligare tre flytbryggor. Den del av Immen som berörs kallas Hjärtanässjön, här finns idag åtta flytbryggor och dessa vill verksamhetsutövaren komplettera med tre till bryggor för att tillhandahålla fler fiskeplatser och utveckla verksamheten. Hjärtanässjön är en del av ett Leader Linné-projekt som heter Mickelsbygden. Hela projektet handlar om att lyfta fram verksamheter längs banvallsleden för utveckling av landsbygden.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl.

· Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

· Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.

· Bidrar till landsbygdsutveckling

För att få dispens behövs endast ett skäl och att syftet med strandskyddet inte motverkas, i detta fall bedömer miljö- och byggnämnden att förslaget bidrar till landsbygdsutveckling i den utsträckning som anges i Ljungby kommuns strandskyddsplan.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Motivering

Det förslag som anges i ansökan om strandskyddsdispens bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Om verksamhetsutövaren följer de krav och rekommendationer från kommunen och länsstyrelsen i Kronobergs län samt de uppgifter som lämnas i ansökan så bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras på ett oacceptabelt sätt. Inskränkningen denna åtgärd innebär för allmänheten att utnyttja vattenområdet bedöms som acceptabel ur strandskyddets syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att förslaget bidrar till landsbygdsutveckling och området är utpekat i Ljungby kommuns strandskyddsplan som ett sådant område där detta skäl är lämpligt att använda.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Avgift: 2 100 kronor. Faktura sänds separat.

Sökande samt länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§83 Slutliga villkor för lakvatten samt förlängd prövotid för Bredemad avfallsanläggning

Dnr 2009/2259

Beslut om yttrande till länsstyrelsen, ärendenummer 551-5936-12.

Fastighet: Eka 3:6

Verksamhetsutövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden bedömer att de provisoriska villkoren kan fastslås för BOD7, TOC, P-tot (totalt fosfor), As (arsenik), Cd (kadmium), Cr (krom), Cu (koppar) och Hg (kvicksilver).

För NH4-N (ammoniumkväve) föreslår verksamhetsutövaren att det proviska villkoret ska behållas. Miljö- och byggnämnden konstaterar att verksamhetsutövaren hittills inte klarat innehålla årsmedelvärdet. Det har inte tydligt redovisats vilka konkreta åtgärder, skyddsåtgärder eller begränsningar i verksamheten som kommer vidtas för att klara årsmedelvärdet framöver. Det är därför tveksamt om verksamheten har de faktiska förutsättningarna för att klara de krav som ett sådant villkor innebär. Likaså ligger det uppmätta årsmedelvärdet för P-tot i nivån med det slutliga villkoret. Verksamhetsutövaren har inte svarat på hur de avser arbeta vidare för att säkerställa att villkoret inte överskrids.

Nämnden anser att det för N-tot (totalt kväve) kan medges förlängning av prövotiden under begränsad tid för att verksamhetsutövaren enligt redovisningen ska kunna utföra fullskaleförsök med tillsats av kolkälla och därmed utreda kvävereningsprocesserna ytterligare. Det är viktigt att utreda vid vilken marginal man kan klara villkoret. Verksamhetsutövaren måste se till att marginal finns att uppfylla fastställda villkor.

Parallellt med att utredning pågår under prövotiden är det även av yttersta vikt att sluttäckningen fortgår.

Redogörelse för ärendet
I tillstånd för Bredemad daterat den 22 juni 2005 har frågan skjutits upp om slutliga villkor för behandlingen av lakvatten. Till dess att slutliga villkor fastställts gäller provisoriska villkor som anger halt och mängd av parametrar som får ledas till recipient (Lagan). Under en prövotid skulle verksamhetsutövaren utreda mängd och koncentrationer av föroreningar i lakvattnet, reningseffekten i anläggningen vid olika förhållanden och toxiciteten hos det renade vattnet, driftstörningar och orsak till dessa. Länsstyrelsen har fått en prövotidsredovisning och vill ha miljö- och byggnämndens yttrande i ärendet.


Tekniska förvaltningen föreslår att de provisoriska villkoren fastslås som slutliga för BOD7, TOC, P-tot, As, Cd, Cr, Cu, Hg och NH4-N. För N-tot föreslås förändring och förlängning av det provisoriska villkoret. Vid ett utgående flöde på 100000 kubikmeter per år föreslås 50 milligram per liter . Vid ett utgående flöde på 50000 kubikmeter per år föreslås 90 milligram per liter. Det provisoriska villkoret som gäller idag anger att halt och mängd som rikt- och årsmedelvärde högst får uppgå till 50 milligram per liter och 3 500 kilo per år.

Som metod används en damm där nitrifikations- och denitrifikationsprocesser renar vattnet. Nitrifikationen fungerar bra. Denitrifikationen som är den kvävereducerande processen fungerar dock inte önskvärt vilket bidrar till att rikt- och årsmedelvärdet för N-tot samt årsmedelvärdet för NH4-N inte innehålls. Tekniska förvaltningen uppger att pumpning av lakvatten till recipient endast kommer att ske under sommarsäsong som är den period på året då reningsprocesserna i dammen är igång. Under denna period underskrids riktvärdet för NH4-N (15 milligram per liter), men sett till hela året överskrids det.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Upplysningar

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§84 Spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Dnr 2011/1474

Beslut om tillstånd.

Fastighet: Össlöv 2:12, Trotteslöv 2:4, 1:8 och 1:18

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar XXX, personnummer XXXXXX-XXXX, tillstånd att sprida bekämpningsmedel på Össlöv 2:12 (skifte 2 A, inre zon), Trotteslöv 1:8 (skifte 5928, 3052, inre zon), Trotteslöv 1:18 (skifte 29 A, 21 A, yttre zon), Trotteslöv 2:4 (skifte 46 A, yttre zon), inom Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde.

Tillståndet gäller till och med den 31 december 2014 och är förenat med följande villkor:

1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i tillståndsansökan och i enlighet med övriga åtaganden som har framkommit i ärendet, om inte annat följer av nedanstående villkor.

2. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel, samt rådande bekämpningströsklar användas som riktvärde vid dosering. Bedömningen ska göras skiftesvis innan bekämpningen görs. Bekämpningsbehovet ska dokumenteras och dokumentation ska sparas i tre år och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

3. Beredning av brukslösning och påfyllning av utrustning ska ske enligt redovisning på tät platta med uppsamling eller biobädd.

4. Rengöring av utrustning ska ske på tät platta med uppsamling eller biologisk aktiv mark utanför vattenskyddsområde.

5. Lantbrukssprutan ska testas av certifierad testutförare med godkänt resultat med högst två års mellanrum.

6. Vindanpassade skyddsavstånd ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras genom Greppa växtskyddet.

7. Kemisk bekämpning får inte utföras före den 1 mars eller efter den 1 november.

8. Skriftlig handlingsplan ska finnas som klart beskriver hur de ska förfara vid olyckor i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut eller befaras läcka ut.

9. Vid säsongens slut ska en kopia på sprutjournalen skickas in till miljö- och byggnämnden, dock senast den 31 december.

För handläggning av tillståndsansökan utgår en handläggningsavgift motsvarande sex timmar vilket blir 4 200 kronor.

Redogörelse för ärendet

Verksamhetsutövaren inkom den 18 februari 2013 med en ansökan om tillstånd att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt. Kompletteringar inkom den 28 mars 2013. Ansökan gäller mellan den 1 april 2013 till den 31 december 2014.

Ansökan avser tillstånd att få sprida kemiska bekämpningsmedel på Össlöv 2:12 (skifte 2 A, inre zon), Trotteslöv 1:8 (skifte 5928, 3052, inre zon), Trotteslöv 1:18 (skifte 29 A, 21 A, yttre zon), Trotteslöv 2:4 (skifte 46 A, yttre zon). Samtliga skiften har en mullhalt på eller över tre procent vilket innebär en högre biologisk aktivitet som hjälper till att bryta ner preparat och minska risken för läckage till grundvattnet.

Markprover har tagits för jordartsanalys inom berörda områden. Till hjälp för att bedöma så att växtskyddsmedlen inte påverkar grundvattnet negativt finns ett simuleringsverktyg, MACRO-DB. I verktyget görs bland annat beräkningar utifrån de jordprover som analyserats.

Verksamhetsutövaren har tillsammans med rådgivare från Hushållningssällskapet gjort ansökan. Rådgivaren har informerat miljökontoret att tidigare preparat som planerats användas i vissa fall bytts ut till preparat med lägre risk för läckage till grundvattnet.

I ansökan beskriver verksamhetsutövaren att odling anpassas efter preparat utifrån vad som är tillåtet i MACRO-DB och för att bibehålla en fortsatt god status på grundvattenkvaliteten. Rekommendationer som står på förpackningarna följs och tidpunkter för bekämpning anpassas och undviks vid bar jord samt vid låg temperatur. Dialog kommer löpande föras med rådgivare även under växtodlingssäsongen.


Följande preparat är angivna i tillståndsansökan:

Preparat

Aktiv substans

Regnr

Medelkoncentration i grundvatten

Gratil 75 WG

amidosulfuron

4232

0,038

Sumi-Alpha

esfenvalerat

3753

0

Express 50 SX

tribenuronmetyl

4956

0,015 - 0,02

Callisto

mesotrion

4898

0,002 - 0,003

Maister

Foramsulfuron, jodsulfuron

4906

1E-09 - 4,3E-09

<0,01=grönt 0,01-0,1=gult >0,1=rött

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Motivering

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt miljöbalken (MB 1998:808) 2 kapitlet 3 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska undvika att använda sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism, enligt MB 2 kapitlet 4 §.

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för vattenförsörjning ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar, enligt MB 3 kapitlet 8 §.

Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet, enligt MB 26 kapitlet 21 §.

I statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) 14 § om spridning av kemiska bekämpningsmedel framgår att bekämpningsmedel inte får spridas utan tillstånd från kommunal nämnd inom skyddsområde för vattentäkt.


I 4 § samma föreskrift framgår att den som avser att sprida bekämpningsmedel ska före spridningen förvissa sig om att det kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening. Hänsyn ska tas till markförhållandena inom spridningsområdet och tillgänglig kunskap om medlets egenskaper vad gäller rörlighet i mark.

Tillstånd får förenas med villkor och meddelas för begränsad tid, enligt MB 16 kapitlet 2 §. Som stöd för villkoren används naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning (2000:7) Bekämpningsmedel, användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Skyddet av grundvattnet är en bärande del i miljökvalitetsmålen ”grundvatten av god kvalitet” och kräver att långtgående hänsyn tas för att minimera riskerna för förorening av grundvattnet. Syftet med Naturvårdsverkets föreskrifter för skydd av vattentäkt är att säkerställa att vattentäktens vatten efter normalt reningsförfarande utan risk ska kunna användas för dricksvattenförsörjning.

Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde är ett väsentligt samhällsintresse och tillgodoser ett behov av dricksvatten som inte kan tillfredsställas genom att annan mark tas i anspråk. Cirka 16 000 personer är anslutna till vattentäkten. Samhället saknar reservvattentäkt och är därmed beroende av att åsen och dess närhet skyddas mot förorening.

Beslutet är även grundat på MACRO-DBs vägledning för bedömning av aktiva substanser. Med hjälp av KompetensCentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) verktyg MACRO-DB, har bedömningar gjorts av vilka bekämpningsmedel som kan tillåtas användas inom vattenskyddsområdet. Med detta verktyg har simuleringar genomförts av bekämpningsmedelstransport för ett fält och en bedömning över eventuella förluster av bekämpningsmedel till grundvatten har gjorts. Markprover har tagits för jordartsanalys. Resultaten har utgjort en variabel i simuleringen ovan.

Det är många faktorer som avgör risken för att ett bekämpningsmedel lakas ur marken och når vattenmiljön. MACRO-DB tar hänsyn till alla viktiga faktorer. Förutom de kemiska ämnenas egenskaper tar simuleringsverktyget också hänsyn till bland annat jordegenskaper, klimat och gröda.

Medelkoncentrationen är den koncentration som kan hitta i botten av den simulerade jordprofilen och som kan nå grundvattnet. Hur stor del av avrinningsområdet som blir behandlat har betydelse för värdet och på samma sätt vilken utspädning det blir till grundvattentäkten. I samtliga värde som redovisats har ingen hänsyn tagits till hur stor del av avrinningsområdet som har behandlats, inte heller frekvensen. Här har man utgått från att 100 procent behandlas varje år. Siffrorna redovisar alltså en medelkoncentration baserat på ett värstascenario som i det här ärendet inte är realistiskt.


Med stöd av MB 27 kapitlet 1 § samt ”Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, utgår timavgift för prövning/handläggning av ansökan av och avgift för tillsyn över spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Upplysningar

Verksamhetsutövaren underrättas med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Reservationer

Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) reserverar sig mot beslutet.

§85 Spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Dnr 2011/1475

Beslut om tillstånd.

Fastighet: Össlöv 3:50, 3:14, Trotteslöv 2:2 och 2:12

Verksamhetsutövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar XXX, organisationsnummer XXXXXX-XXXX, tillstånd att sprida bekämpningsmedel på Trotteslöv 2:2 (skifte 73 A och 74 A, yttre zon), Trotteslöv 2:12 (71 A, yttre zon), Össlöv 3:14 (43 A, inre zon), Össlöv 3:14 (18 A, yttre zon) och Össlöv 3:50 (16 A, yttre zon) inom Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde.

Tillståndet gäller till och med den 31 december 2014 och är förenat med följande villkor:

1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i tillståndsansökan och i enlighet med övriga åtaganden som har framkommit i ärendet, om inte annat följer av nedanstående villkor.

2. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel, samt rådande bekämpningströsklar användas som riktvärde vid dosering. Bedömningen ska göras skiftesvis innan bekämpningen görs. Bekämpningsbehovet ska dokumenteras och dokumentation ska sparas i tre år och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

3. Beredning av brukslösning och påfyllning av utrustning ska ske enligt redovisning på tät platta med uppsamling eller biobädd.

4. Rengöring av utrustning ska ske på tät platta med uppsamling eller biologisk aktiv mark utanför vattenskyddsområde.

5. Lantbrukssprutan ska testas av certifierad testutförare med godkänt resultat med högst två års mellanrum.

6. Vindanpassade skyddsavstånd ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras genom Greppa växtskyddet.

7. Kemisk bekämpning får inte utföras före den 1 mars eller efter den 1 november.

8. Skriftlig handlingsplan ska finnas som klart beskriver hur de ska förfara vid olyckor i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut eller befaras läcka ut.

9. Vid säsongens slut ska en kopia på sprutjournalen skickas in till miljö- och byggnämnden, dock senast den 31 december.

För handläggning av tillståndsansökan utgår en handläggningsavgift motsvarande sex timmar vilket blir 4 200 kronor.

Redogörelse för ärendet

Verksamhetsutövaren inkom den 18 februari 2013 med en ansökan om tillstånd att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt. Kompletteringar inkom den 28 mars 2013. Ansökan gäller mellan den 1 april 2013 till den 31 december 2014.

Ansökan avser tillstånd att sprida kemiska bekämpningsmedel på Trotteslöv 2:2 (skifte 73 A och 74 A, yttre zon), Trotteslöv 2:12 (71 A, yttre zon), Össlöv 3:14 (43 A, inre zon), Össlöv 3:14 (18 A, yttre zon) och Össlöv 3:50 (16 A, yttre zon) inom Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde. Två av fem skiften har en mullhalt på eller över tre procent vilket innebär en högre biologisk aktivitet som hjälper till att bryta ner preparat och minska risken för läckage till grundvattnet. Den lägsta har en mullhalt på 2,2 procent medelkoncentrationen av substanserna är här ändå inom acceptabel nivå.

Markprover har tagits för jordartsanalys inom berörda områden. Till hjälp för att bedöma så att växtskyddsmedlen inte påverkar grundvattnet negativt finns ett simuleringsverktyg, MACRO-DB. I verktyget görs bland annat beräkningar utifrån de jordprover som analyserats.

Verksamhetsutövaren har tillsammans med rådgivare från Hushållningssällskapet gjort ansökan. Rådgivaren har informerat miljökontoret att tidigare preparat som planerats användas i vissa fall bytts ut till preparat med lägre risk för läckage till grundvattnet.

I ansökan beskriver verksamhetsutövaren att odling anpassas efter preparat utifrån vad som är tillåtet i MACRO-DB och för att bibehålla en fortsatt god status på grundvattenkvaliteten. Rekommendationer som står på förpackningarna följs och tidpunkter för bekämpning anpassas och undviks vid bar jord samt vid låg temperatur. Dialog kommer löpande föras med rådgivare även under växtodlingssäsongen.


Följande preparat är angivna i tillståndsansökan:

Preparat

Aktiv substans

Regnr

Medelkoncentration i grundvatten

Gratil 75 WG

amidosulfuron

4232

0,03

Hussar WG

jodsulfuron

4852

2,5E-10 – 4,3E-10

Karate 2,5 WG

Lambda-cyhalotrin

4164

0

Proline EC 250

protiokonazol

4688

0

Teppeki

flonicamid

4966

3,8E-10 – 6,3E-10

Fox 480 SC

Bifenox

4850

0

<0,01=grönt 0,01-0,1=gult >0,1=rött

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Motivering

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt miljöbalken (MB 1998:808) 2 kapitlet 3 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska undvika att använda sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism, enligt MB 2 kapitlet 4 §.

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för vattenförsörjning ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar, enligt MB 3 kapitlet 8 §.

Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet, enligt MB 26 kapitlet 21 §.

I statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) 14 § om spridning av kemiska bekämpningsmedel framgår att bekämpningsmedel inte får spridas utan tillstånd från kommunal nämnd inom skyddsområde för vattentäkt.


I 4 § samma föreskrift framgår att den som avser att sprida bekämpningsmedel ska före spridningen förvissa sig om att det kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening. Hänsyn ska tas till markförhållandena inom spridningsområdet och tillgänglig kunskap om medlets egenskaper vad gäller rörlighet i mark.

Tillstånd får förenas med villkor och meddelas för begränsad tid, enligt MB 16 kapitlet 2 §. Som stöd för villkoren används naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning (2000:7) Bekämpningsmedel, användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Skyddet av grundvattnet är en bärande del i miljökvalitetsmålen ”grundvatten av god kvalitet” och kräver att långtgående hänsyn tas för att minimera riskerna för förorening av grundvattnet. Syftet med Naturvårdsverkets föreskrifter för skydd av vattentäkt är att säkerställa att vattentäktens vatten efter normalt reningsförfarande utan risk ska kunna användas för dricksvattenförsörjning.

Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde är ett väsentligt samhällsintresse och tillgodoser ett behov av dricksvatten som inte kan tillfredsställas genom att annan mark tas i anspråk. Cirka 16 000 personer är anslutna till vattentäkten. Samhället saknar reservvattentäkt och är därmed beroende av att åsen och dess närhet skyddas mot förorening.

Beslutet är även grundat på MACRO-DBs vägledning för bedömning av aktiva substanser. Med hjälp av KompetensCentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) verktyg MACRO-DB, har bedömningar gjorts av vilka bekämpningsmedel som kan tillåtas användas inom vattenskyddsområdet. Med detta verktyg har simuleringar genomförts av bekämpningsmedelstransport för ett fält och en bedömning över eventuella förluster av bekämpningsmedel till grundvatten har gjorts. Markprover har tagits för jordartsanalys. Resultaten har utgjort en variabel i simuleringen ovan.

Det är många faktorer som avgör risken för att ett bekämpningsmedel lakas ur marken och når vattenmiljön. MACRO-DB tar hänsyn till alla viktiga faktorer. Förutom de kemiska ämnenas egenskaper tar simuleringsverktyget också hänsyn till bland annat jordegenskaper, klimat och gröda.

Medelkoncentrationen är den koncentration som kan hitta i botten av den simulerade jordprofilen och som kan nå grundvattnet. Hur stor del av avrinningsområdet som blir behandlat har betydelse för värdet och på samma sätt vilken utspädning det blir till grundvattentäkten. I samtliga värde som redovisats har ingen hänsyn tagits till hur stor del av avrinningsområdet som har behandlats, inte heller frekvensen. Här har man utgått från att 100 procent behandlas varje år. Siffrorna redovisar alltså en medelkoncentration baserat på ett värstascenario som i det här ärendet inte är realistiskt.


Med stöd av MB 27 kapitlet 1 § samt ”Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, utgår timavgift för prövning/handläggning av ansökan av och avgift för tillsyn över spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Upplysningar

Verksamhetsutövaren underrättas med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Reservationer

Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) reserverar sig mot beslutet.

§86 Spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Dnr 2011/1473

Beslut om tillstånd.

Fastighet: Össlöv 1:5, 2:5 och 2:19

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar XXX, personnummer XXXXXX-XXXX, tillstånd att sprida bekämpningsmedel på Össlöv 1:5 syd (skifte 8569, yttre zon), Össlöv 2:5 väst (skifte 9267, yttre zon), Össlöv 1:5 norr (skifte 9267, yttre zon), Össlöv 2:5 öst (skifte 9688, yttre zon) samt Össlöv 2:19 (skifte 7095, inre zon) inom Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde.

Tillståndet gäller till och med den 31 december 2014 och är förenat med följande villkor:

1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i tillståndsansökan och i enlighet med övriga åtaganden som har framkommit i ärendet, om inte annat följer av nedanstående villkor.

2. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel, samt rådande bekämpningströsklar användas som riktvärde vid dosering. Bedömningen ska göras skiftesvis innan bekämpningen görs. Bekämpningsbehovet ska dokumenteras och dokumentation ska sparas i tre år och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

3. Beredning av brukslösning och påfyllning av utrustning ska ske enligt redovisning på tät platta med uppsamling eller biobädd.

4. Rengöring av utrustning ska ske på tät platta med uppsamling eller biologisk aktiv mark utanför vattenskyddsområde.

5. Lantbrukssprutan ska testas av certifierad testutförare med godkänt resultat med högst två års mellanrum.

6. Vindanpassade skyddsavstånd ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras genom Greppa växtskyddet.

7. Kemisk bekämpning får inte utföras före den 1 mars eller efter den 1 november.
8. Skriftlig handlingsplan ska finnas som klart beskriver hur de ska förfara vid olyckor i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut eller befaras läcka ut.

9. Vid säsongens slut ska en kopia på sprutjournalen skickas in till miljö- och byggnämnden, dock senast den 31 december.

För handläggning av tillståndsansökan utgår en handläggningsavgift motsvarande fem timmar vilket blir 3 500 kronor.

Redogörelse för ärendet

Verksamhetsutövaren inkom den 18 februari 2013 med en ansökan om tillstånd att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt. Kompletteringar inkom den 28 mars 2013. Ansökan gäller mellan den 1 april 2013 till den 31 december 2014.

Ansökan avser tillstånd att sprida kemiska bekämpningsmedel på Össlöv 1:5 syd (skifte 8569, yttre zon), Össlöv 2:5 väst (skifte 9267, yttre zon), Össlöv 1:5 norr (skifte 9267, yttre zon), Össlöv 2:5 öst (skifte 9688, yttre zon) samt Össlöv 2:19 (skifte 7095, inre zon) inom Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde.

Inga av de fem skiftena har en mullhalt som ligger över tre procent Detta innebär en lägre biologisk aktivitet som då sämre hjälper till att bryta ner preparat och minska risken för läckage till grundvattnet. Mullhalten på aktuella skiften ligger mellan 2,2 och 2,9 procent medelkoncentrationen av de aktiva substanserna är ändå inom acceptabel nivå.

Markprover har tagits för jordartsanalys inom berörda områden. Till hjälp för att bedöma så att växtskyddsmedlen inte påverkar grundvattnet negativt finns ett simuleringsverktyg, MACRO-DB. I verktyget görs bland annat beräkningar utifrån de jordprover som analyserats.

Verksamhetsutövaren har tillsammans med rådgivare från Hushållningssällskapet gjort ansökan. Rådgivaren har informerat miljökontoret att tidigare preparat som planerats användas i vissa fall bytts ut till preparat med lägre risk för läckage till grundvattnet.

I ansökan beskriver verksamhetsutövaren att odling anpassas efter preparat utifrån vad som är tillåtet i MACRO-DB och för att bibehålla en fortsatt god status på grundvattenkvaliteten. Rekommendationer som står på förpackningarna följs och tidpunkter för bekämpning anpassas och undviks vid bar jord samt vid låg temperatur. Dialog kommer löpande föras med rådgivare även under växtodlingssäsongen.


Följande preparat är angivna i tillståndsansökan:

Preparat

Aktiv substans

Regnr

Medelkoncentration i grundvatten

Gratil 75 WG

amidosulfuron

4232

0,04 – 0,05

Roundup Bio

glyfosat

3937

0

<0,01=grönt 0,01-0,1=gult >0,1=rött

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Motivering

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt miljöbalken (MB 1998:808) 2 kapitlet 3 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska undvika att använda sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism, enligt MB 2 kapitlet 4 §.

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för vattenförsörjning ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar, enligt MB 3 kapitlet 8 §.

Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet, enligt MB 26 kapitlet 21 §.

I statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) 14 § om spridning av kemiska bekämpningsmedel framgår att bekämpningsmedel inte får spridas utan tillstånd från kommunal nämnd inom skyddsområde för vattentäkt.


I 4 § samma föreskrift framgår att den som avser att sprida bekämpningsmedel ska före spridningen förvissa sig om att det kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening. Hänsyn ska tas till markförhållandena inom spridningsområdet och tillgänglig kunskap om medlets egenskaper vad gäller rörlighet i mark.

Tillstånd får förenas med villkor och meddelas för begränsad tid, enligt MB 16 kapitlet 2 §. Som stöd för villkoren används naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning (2000:7) Bekämpningsmedel, användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Skyddet av grundvattnet är en bärande del i miljökvalitetsmålen ”grundvatten av god kvalitet” och kräver att långtgående hänsyn tas för att minimera riskerna för förorening av grundvattnet. Syftet med Naturvårdsverkets föreskrifter för skydd av vattentäkt är att säkerställa att vattentäktens vatten efter normalt reningsförfarande utan risk ska kunna användas för dricksvattenförsörjning.

Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde är ett väsentligt samhällsintresse och tillgodoser ett behov av dricksvatten som inte kan tillfredsställas genom att annan mark tas i anspråk. Cirka 16 000 personer är anslutna till vattentäkten. Samhället saknar reservvattentäkt och är därmed beroende av att åsen och dess närhet skyddas mot förorening.

Beslutet är även grundat på MACRO-DBs vägledning för bedömning av aktiva substanser. Med hjälp av KompetensCentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) verktyg MACRO-DB, har bedömningar gjorts av vilka bekämpningsmedel som kan tillåtas användas inom vattenskyddsområdet. Med detta verktyg har simuleringar genomförts av bekämpningsmedelstransport för ett fält och en bedömning över eventuella förluster av bekämpningsmedel till grundvatten har gjorts. Markprover har tagits för jordartsanalys. Resultaten har utgjort en variabel i simuleringen ovan.

Det är många faktorer som avgör risken för att ett bekämpningsmedel lakas ur marken och når vattenmiljön. MACRO-DB tar hänsyn till alla viktiga faktorer. Förutom de kemiska ämnenas egenskaper tar simuleringsverktyget också hänsyn till bland annat jordegenskaper, klimat och gröda.

Medelkoncentrationen är den koncentration som kan hitta i botten av den simulerade jordprofilen och som kan nå grundvattnet. Hur stor del av avrinningsområdet som blir behandlat har betydelse för värdet och på samma sätt vilken utspädning det blir till grundvattentäkten. I samtliga värde som redovisats har ingen hänsyn tagits till hur stor del av avrinningsområdet som har behandlats, inte heller frekvensen. Här har man utgått från att 100 procent behandlas varje år. Siffrorna redovisar alltså en medelkoncentration baserat på ett värstascenario som i det här ärendet inte är realistiskt.

Med stöd av MB 27 kapitlet 1 § samt ”Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, utgår timavgift för prövning/handläggning av ansökan av och avgift för tillsyn över spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Upplysningar

Verksamhetsutövaren underrättas med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Reservationer

Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) reserverar sig mot beslutet.

§87 Spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Dnr 2011/1478

Beslut om tillstånd.

Fastighet: Össlöv 7:1

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar XXX, personnummer XXXXXX-XXXX, tillstånd att sprida kemiska bekämpningsmedel på Össlöv 7:1 nordväst (skifte 0582, inre zon), Össlöv 7:1 nordöst (skifte 8197, inre zon), Össlöv 7:1 sydväst (skifte 0959, yttre zon) samt Össlöv 7:1 sydöst (skifte 1990, yttre zon) inom Ljungby-Össlöv vattenskydds-område.

Tillståndet gäller till och med den 31 december 2014 och är förenat med följande villkor:

1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i tillståndsansökan och i enlighet med övriga åtaganden som har framkommit i ärendet, om inte annat följer av nedanstående villkor.

2. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel, samt rådande bekämpningströsklar användas som riktvärde vid dosering. Bedömningen ska göras skiftesvis innan bekämpningen görs. Bekämpningsbehovet ska dokumenteras och dokumentation ska sparas i tre år och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

3. Beredning av brukslösning och påfyllning av utrustning ska ske enligt redovisning på tät platta med uppsamling eller biobädd.

4. Rengöring av utrustning ska ske på tät platta med uppsamling eller biologisk aktiv mark utanför vattenskyddsområde.

5. Lantbrukssprutan ska testas av certifierad testutförare med godkänt resultat med högst två års mellanrum.

6. Vindanpassade skyddsavstånd ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras genom Greppa växtskyddet.

7. Kemisk bekämpning får inte utföras före den 1 mars eller efter den 1 november.

8. Skriftlig handlingsplan ska finnas som klart beskriver hur de ska förfara vid olyckor i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut eller befaras läcka ut.

9. Vid säsongens slut ska en kopia på sprutjournalen skickas in till miljö- och byggnämnden, dock senast den 31 december.

För handläggning av tillståndsansökan utgår en handläggningsavgift motsvarande fyra timmar vilket blir 2 800 kronor.

Redogörelse för ärendet

Verksamhetsutövaren inkom den 18 februari 2013 med en ansökan om tillstånd att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt. Kompletteringar inkom den 28 mars 2013. Ansökan gäller mellan den 1 april 2013 till den 31 december 2014.

Ansökan avser tillstånd att sprida kemiska bekämpningsmedel på Össlöv 7:1 nordväst (skifte 0582, inre zon), Össlöv 7:1 nordöst (skifte 8197, inre zon), Össlöv 7:1 sydväst (skifte 0959, yttre zon) samt Össlöv 7:1 sydöst (skifte 1990, yttre zon) inom Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde.

Inga av de fyra skiftena har en mullhalt som ligger över tre procent Detta innebär en lägre biologisk aktivitet som då sämre hjälper till att bryta ner preparat och minska risken för läckage till grundvattnet Mullhalten på aktuella skiften ligger mellan 2,2 och 2,9 procent medelkoncentrationen av de aktiva substanserna är ändå inom acceptabel nivå.

Markprover har tagits för jordartsanalys inom berörda områden. Till hjälp för att bedöma så att växtskyddsmedlen inte påverkar grundvattnet negativt finns ett simuleringsverktyg, MACRO-DB. I verktyget görs bland annat beräkningar utifrån de jordprover som analyserats.

Verksamhetsutövaren har tillsammans med rådgivare från Hushållningssällskapet gjort ansökan. Rådgivaren har informerat miljökontoret att tidigare preparat som planerats användas i vissa fall bytts ut till preparat med lägre risk för läckage till grundvattnet.

I ansökan beskriver verksamhetsutövaren att odling anpassas efter preparat utifrån vad som är tillåtet i MACRO-DB och för att bibehålla en fortsatt god status på grundvattenkvaliteten. Rekommendationer som står på förpackningarna följs och tidpunkter för bekämpning anpassas och undviks vid bar jord samt vid låg temperatur. Dialog kommer löpande föras med rådgivare även under växtodlingssäsongen.


Följande preparat är angivna i tillståndsansökan:

Preparat

Aktiv substans

Regnr

Medelkoncentration i grundvatten

Gratil 75 WG

amidosulfuron

4232

0,05

<0,01=grönt 0,01-0,1=gult >0,1=rött

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Motivering

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt miljöbalken (MB 1998:808) 2 kapitlet 3 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska undvika att använda sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism, enligt MB 2 kapitlet 4 §.

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för vattenförsörjning ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar, enligt MB 3 kapitlet 8 §.

Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet, enligt MB 26 kapitlet 21 §.

I statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) 14 § om spridning av kemiska bekämpningsmedel framgår att bekämpningsmedel inte får spridas utan tillstånd från kommunal nämnd inom skyddsområde för vattentäkt.

I 4 § samma föreskrift framgår att den som avser att sprida bekämpningsmedel ska före spridningen förvissa sig om att det kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening. Hänsyn ska tas till markförhållandena inom spridningsområdet och tillgänglig kunskap om medlets egenskaper vad gäller rörlighet i mark.

Tillstånd får förenas med villkor och meddelas för begränsad tid, enligt MB 16 kapitlet 2 §. Som stöd för villkoren används naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning (2000:7) Bekämpningsmedel, användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Skyddet av grundvattnet är en bärande del i miljökvalitetsmålen ”grundvatten av god kvalitet” och kräver att långtgående hänsyn tas för att minimera riskerna för förorening av grundvattnet. Syftet med Naturvårdsverkets föreskrifter för skydd av vattentäkt är att säkerställa att vattentäktens vatten efter normalt reningsförfarande utan risk ska kunna användas för dricksvattenförsörjning.

Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde är ett väsentligt samhällsintresse och tillgodoser ett behov av dricksvatten som inte kan tillfredsställas genom att annan mark tas i anspråk. Cirka 16 000 personer är anslutna till vattentäkten. Samhället saknar reservvattentäkt och är därmed beroende av att åsen och dess närhet skyddas mot förorening.

Beslutet är även grundat på MACRO-DBs vägledning för bedömning av aktiva substanser. Med hjälp av KompetensCentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) verktyg MACRO-DB, har bedömningar gjorts av vilka bekämpningsmedel som kan tillåtas användas inom vattenskyddsområdet. Med detta verktyg har simuleringar genomförts av bekämpningsmedelstransport för ett fält och en bedömning över eventuella förluster av bekämpningsmedel till grundvatten har gjorts. Markprover har tagits för jordartsanalys. Resultaten har utgjort en variabel i simuleringen ovan.

Det är många faktorer som avgör risken för att ett bekämpningsmedel lakas ur marken och når vattenmiljön. MACRO-DB tar hänsyn till alla viktiga faktorer. Förutom de kemiska ämnenas egenskaper tar simuleringsverktyget också hänsyn till bland annat jordegenskaper, klimat och gröda.

Medelkoncentrationen är den koncentration som kan hitta i botten av den simulerade jordprofilen och som kan nå grundvattnet. Hur stor del av avrinningsområdet som blir behandlat har betydelse för värdet och på samma sätt vilken utspädning det blir till grundvattentäkten. I samtliga värde som redovisats har ingen hänsyn tagits till hur stor del av avrinningsområdet som har behandlats, inte heller frekvensen. Här har man utgått från att 100 procent behandlas varje år. Siffrorna redovisar alltså en medelkoncentration baserat på ett värstascenario som i det här ärendet inte är realistiskt.

Med stöd av MB 27 kapitlet 1 § samt ”Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, utgår timavgift för prövning/handläggning av ansökan av och avgift för tillsyn över spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Upplysningar

Verksamhetsutövaren underrättas med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Reservationer

Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) reserverar sig mot beslutet.

§88 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den

19 mars till den 15 april 2013.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från polisen, daterad 2013-03-25
Offentliga tillställningar - pubaftnar med mera under perioden
2013-03-30--2014-03-29 samtliga veckodagar till 01.00, fredagar, lördagar, helgdagsaftnar, juldag, annandag jul, skärtorsdag, påskdag och annandag påsk på Shelter Pub & Restaurang, Tvärgatan 4 i Ljungby.

2. Tillståndbevis från polisen, daterad 2013-03-25
Ianspråktagande av offentlig plats för uteservering under perioden
2013-04-01--2013-09-30 utanför Maris Kök, Storgatan 21, Ljungby.

3. Tillståndbevis från polisen, daterad 2013-03-25
Musikcaféer och konserter samt andra kulturella nöjesarrangemang, ibland med inslag av drillflickor, samt användning av högtalare utomhus under perioden 2013-03-16--2014-03-15 på godsmagasinet och dess lastbrygga samt salutorget strax nedanför, Kungsgatan 14 i Ljungby.

4. Tillståndbevis från polisen, daterad 2013-03-25
Ianspråktagande av offentlig plats för uteservering under perioden
2013-04-01--2013-09-30 utanför Café Storgatan 13, Storgatan 13 i Ljungby.

5. Tillståndbevis från polisen, daterad 2013-03-26
Konsert – Releasefest 2013-04-26 kl 20.00-01.00 på godsmagasinet, Kungsgatan 14 i Ljungby.

6. Tillståndbevis från polisen, daterad 2013-04-02
Ianspråktagande av offentlig plats för uteservering under perioden
2013-04-02--2013-09-30 utanför Café Vildrosen, Rune B Johanssons gata 1 i Ljungby.

7. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad 2013-04-08
Länsstyrelsen bifaller ansökan om tillstånd till konservering av kalkduk i Tannåkers kyrka.

8. Tillståndbevis från polisen, daterad 2013-04-11
Valborgsmässofirande 2013-04-30 kl 19.00-20.30, midsommarfest 2013-06-21 kl 13.00-17.00, våffelsöndagar 2013-07-14, 2013-07-21, 2013-07-28,
2013-08-04, 2013-08-11 kl 14.00-17.00 och julmarknad 2013-11-23 kl 10.00-14.00 i Hembygdsgården i Lagan.

§89 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 19 mars 2013 till den 15 april 2013.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygglov

· Slutbevis/slutbesked

· Startbesked