Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2013-05-22

Sammanträde 2013-05-22

Datum
Klockan
8.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby,

1 Förslag till justerare: Cecilia Löf (M).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

3 Policy och verksamhetsplan för internationellt arbete.

Yttrande till kommunstyrelsen/EU-samordnare - Ann-Sofi Persson

4 Medborgarförslag seniorboende.

Svar på medborgarförslag - Ulla Gunnarsson

Information och frågor - Diverse

Bygg ärenden:

5 Kvänslöv 3:8, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Beslut om föreläggande vid vite - Therese Lindström

6 Torg 6:9, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Beslut om föreläggande vid vite - Therese Lindström

7 Odensjö-Hästhult 1:7,tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Beslut om föreläggande vid vite - Therese Lindström

8 Sällebråten 1:16, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Beslut om utdömande av vite samt beslut om nytt föreläggande
vid vite - Therese Lindström

9 Kärringe 8:1, rivning av ett enbostadshus.

Beslut om rivning samt byggsanktionsavgift - Therese Lindström

10 Bolmsö 2:1, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om strandskyddsdispens - Therese Lindström

11 Toftaholm 1:9, nybyggnad av fem bostadshus.

Ansökan om förhandsbesked - Therese Lindström

12 Dörarp 5:139, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om strandskyddsdispens - Therese Lindström

13 Banvakten 1, rivning av befintligt garage samt nybyggnad av garage.

Ansökan om bygglov - Bengt Larsson

14 Brännbollen 2, utvändig ändring av enbostadshus med inglasad altan.

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder samt beslut om byggnadsavgift - Bengt Larsson

15 Kvänarp 1:2, tillbyggnad av ett fritidshus.

Beslut om upphävande av tidigare beslut om föreläggande av riva tillbyggnad - Jonny Engström

16 Kvänarp 1:2, tillbyggnad med garage samt ändring av altan.

Ansökan om bygglov -Jonny Engström

Information och frågor - Bygg

Plan ärenden:

17 Detaljplan för kvarteret Motorn 1 i Ljungby.

Beslut om planuppdrag - Jonny Engström

18 Detaljplan för Prästgården 1 i Ljungby.

Beslut om planuppdrag - Jonny Engström

19 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteren Gulmesen och Rödhaken i Ljungby.

Beslut om upphävande - Anna Aracsy

20 Detaljplan för kvarteret Aspebacken i Ljungby.

Beslut om planuppdrag - Ulla Gunnarsson

Information och frågor - Plan

Miljö ärenden:

21 Bolmstad 2:38, hästhållning inom detaljplanerat område.

Beslut om tillstånd - Victoria Kullenberg

22 Trotteslöv 1:84 med flera, spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde.

Beslut om tillstånd - Victoria Kullenberg

23 Dörarp 5:38, anmälan om installation av värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde.

Beslut om tillstånd - Ann-Mari Åhlander

Information och frågor - Miljö

24 Meddelanden

25 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§90 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Kvänslöv 3:8 tillträdes- och skyddsanordningar på tak.
Beslut om föreläggande vid vite.

· Torg 6:9, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.
Beslut om föreläggande vid vite.

· Odensjö-Hästhult 1:7, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.
Beslut om föreläggande vid vite.

§91 Policy och verksamhetsplan för internationellt arbete

Dnr 2013/1188

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande över policy och verksamhetsplan för internationellt arbete:

· Nyttan med dokumentet och det arbete som följer måste förtydligas.

· Det är viktigt att det är ett ömsesidigt samarbete med omvärlden.

· Förtydligande över att det handlar om såväl samarbete inom EU som övriga världen.

· Nämnden vill veta vad det internationella arbetet medför för ekonomiska konsekvenser för nämnder och förvaltningar.

· Nämnden anser att dokumenten är för allmänt hållna och ska preciseras.

· Nämnden förutsätter att dokumenten efter föreslagna justeringar åter sänds på remiss.


Redogörelse för ärendet

Ljungby kommuns arbetsgrupp för EU-frågor bestående av EU-samordnare, en internationell kontaktperson från respektive förvaltning och två politiker med särskilt ansvar för internationella frågor, har tagit fram förslag till policy för internationellt arbete och tillhörande verksamhetsplan.

Arbetsgrupp för EU-frågor har som mål att det strategiska internationella arbetet ska vara väl förankrat i respektive nämnd/utskott/bolag innan policy och verksamhetsplan antas politiskt i kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige. Därför vill arbetsgruppen ge nämnder, utskott och bolag möjlighet att yttra sig innan den formella beslutsgången äger rum. Kommunstyrelsen ingår också i remissrundan. Även näringslivsorganisationen Ljungby Business Arena kommer att ges möjlighet att yttra sig.

Under hösten 2012 har arbetsgrupp för EU-frågor haft informationstillfällen om kommunens planerade strategiska internationella arbete i respektive nämnd/utskott samt med hjälp av en EU-coach genomfört dialogmöten med respektive förvaltning och presidium/beredning. Dialogmöten har även genomförts våren 2013 med de kommunala bolagen Ljungby Energi och Ljungbybostäder. Dialogmötena syftade till att samla in respektive förvaltnings/bolags behov och framtida prioriterade utvecklingsområden för att sedan utgöra underlag till förslag till policy och verksamhetsplan för internationellt arbete.

Miljö- och byggnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslag till policy och verksamhetsplan till och med den 31 maj 2013.


Förvaltningens bedömning

Miljö- och byggförvaltningen är positiv till att styrdokument för internationellt arbete har tagits fram och att det får en enhetlig struktur men lämnar följande synpunkter:

1. I policyn under Mål bör den första meningen i stycket tas bort, för att inte bli motsägelsefullt när kommunens målarbete revideras.

2. Rubrikerna Vision och Mål bör inte ingå i verksamhetsplanen utan vara beskrivit i policyn.

3. I verksamhetsplanen under Organisation och ansvar tredje stycket hänvisas till målen i policyn och inte mål i verksamhetsplanen? Stycket om ”Det internationella arbetet….. kan strykas då det beskrivs mer under rubriken Uppföljning.

Upplysningar

Kommunstyrelsen och EU-samordnaren underrättas om yttrandet.

§92 Medborgarförslag seniorboende

Dnr 2013/0730

Svar på medborgarförslag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden anser att det i dagsläget inte är aktuellt att planera för bostäder inom föreslaget område. I samband med att den nya översiktsplanen tas fram studeras lämpliga områden för bostäder i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet
Ett medborgarförslag om seniorboende har lämnats in till Ljungby kommun.

Förslagsgivaren har lämnat följande förslag: ”Ljungby stad ser risig ut på vissa områden till exempel banvallen. I Ljungby har vi det dåligt med bostäder speciellt för seniorer, varför inte bygga bostäder utmed cykelvägen som går mot Sunnerboskolan”.

Motivering

Markområdet bedöms vara för smalt och föreslagen bebyggelsen kommer för nära både befintlig bebyggelsen och cykelvägen för att kunna utformas på ett lämpligt sätt. Ljungby kommun kommer inom kort att starta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, där bland annat lämpliga områden för bebyggelse ses över.

Upplysningar

Förslagsgivaren och kommunledningskontoret underrättas om beslutet.

§93 Tillbyggnad av fritidshus

Dnr 2010/1732

Upphävande av föreläggande.

Fastighet: Kvänarp 1:2, Södra strandvägen 2.

Tidigare

arrendator: XXX

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut daterat den 6 februari 2013, § 26.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggförvaltningen har vid besök på platsen den 3 juli 2012 konstaterat att en tillbyggnad av fritidshuset har gjorts utan att bygglov beviljats.

Den tidigare arrendatorn har meddelat att byggnationen utfördes 2010 efter att ansökan om bygglov lämnats in.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 6 februari 2013, § 26 avslogs ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder, då tillbyggnaden innebar att byggnadsarean överskreds enligt gällande detaljplan. Nämnden förelade arrendatorn att senast sex månader efter att delgivits beslutet ha rivit tillbyggnaden.

Miljö- och byggförvaltningen fick i mars 2013 kännedom om att en ny arrendator blivit ägare till fritidshuset.

Den nya arrendatorn har lämnat in en ansökan om bygglov med ett nytt förslag som stämmer överens med gällande detaljplan och som möjliggör att tillbyggnaden kan vara kvar då en annan del av byggnaden tas bort, diarienummer 2013/1102.

Förvaltningens bedömning

Beslut om föreläggande om rivning kan upphävas då det nya förslaget stämmer med gällande detaljplan, diarienummer 2013/1102.

Enligt praxis i domar från mark- och miljödomstolen samt mark- och miljööverdomstolen visar på att ingen avgift för olovliga åtgärder ska tas ut med stöd av nuvarande lagstiftning.


Motivering

Nämnden bedömer att det finns förutsättningar att upphäva beslut om föreläggande om rivning då det nya förslaget som lämnats in stämmer med detaljplanen.

Det har i sedan införandet av de nya sanktionsreglerna i plan- och byggförordningen (PBF) uppkommit flera tillämpningsproblem. Bland annat beror detta på begrepp i lagstiftningen samt att avgifterna blivit orimligt höga. Några uppmärksammade domar har dock gett vägledning till hur begreppen ska tolkas och huruvida lov, startbesked och slutbesked förhåller sig till varandra vid prövning av byggsanktionsavgift. Praxis kom bland annat från fyra domar (MMÖD 2012-P8090, MMÖD 2012-P8564, MMÖD 2012-P2696 samt MMD 2012-P5082).

Detta ärende är ett typiskt tillämpningsproblem som uppkommit i samband med den nya förordningen.

Av 9 kapitlet 7 § PBF framgår att byggsanktionsavgiften, för att inte ”söka” bygglov för en tillbyggnad trots att det krävs lov enligt 9 kapitlet 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900) är..”

Eftersom den tidigare arrendatorn har ”sökt” lov vid tidpunkten då åtgärden utfördes träffar överträdelsen enligt ÄPBL i ordalydelse ingen punkt i nya PBL. Enligt domar ska inte PBF, på grund av dess straffliknande karaktär tolkas extensivt utan i ordalydelse.

Avgift för att åtgärden påbörjats utan startbesked blir inte heller tillämpligt då skyldigheten att invänta startbesked förutsätter ett förgående myndighetsbeslut om bygglov eller liknande. Avgifterna (påföljderna) kan inte adderas så skyldigheten att invänta startbesked blir alltså sekundär till själva bygglovet.

Påföljden blir därmed lindrigare om PBL tillämpas i prövning i sak då någon avgift inte kan tas ut.

Upplysningar

En ny plan- och byggförordning kommer ersätta den nuvarande i juni 2013. Bland annat ändras begrepp, avgifternas storlek med mera. Detta innebär att beslut i liknande ärenden kan komma att ses på ett annat sätt när den nya förordningen träder i kraft.

Tidigare arrendator och fastighetsägare till Kvänarp 1:2 underrättas om beslutet.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagning av anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§94 Tillbyggnad med garage samt ändring av altan

Dnr 2013/1102

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Kvänarp 1:2, Södra strandvägen 2.

Sökande: XXX

Fastighets-

ägare: XXX

Yttrande: Arrendator på Södra strandvägen 4.

Beslut

1. Bygglov beviljas i efterhand för tillbyggnad med garage samt ändring av altan.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen (PBL).

3. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs inte.

4. Tekniskt samråd krävs inte.

Startbesked

Med detta startbesked bestäms att:

· Åtgärderna får påbörjas.

· Kontrollplanen som inkommit den 24 april 2013 fastställs.

· När åtgärden är färdigställd ska en skriftlig anmälan göras till miljö- och byggnämnden för utfärdande av slutbesked.

Redogörelse för ärendet
Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 6 februari 2013, § 26 och

den 22 maj 2013, § 93 behandlades ärendet för olovligt utförda åtgärder på arrendetomt Kvänarp 1:2, Södra strandvägen 2 mot den tidigare arrendatorn.

Enligt gällande detaljplan får det på tomten bebyggas med en huvudbyggnad på högst 120 kvadratmeter.

Sökande har lämnat in en ansökan om bygglov med ändringar som innebär att huvudbyggnaden får en area på 115 kvadratmeter. Uppförd garagebyggnad har en area på 15 kvadratmeter. Altan som idag finns på fritidshuset är öppen (inte inglasad) och har en area på 18 kvadratmeter. Sökanden river tre kvadratmeter av altantaket så att taket blir totalt 15 kvadratmeter. Detta innebär att altanen betraktas som en bygglovsfri åtgärd. Denna typ av åtgärder ska enligt PBL inte inräknas i den totala arean. Förslaget stämmer i och med det överrens med gällande detaljplan.


Arrendator på Södra strandvägen 4 har godkänt placeringen av tillbyggnaden med ett avstånd som närmst 4,29 meter från tomtgränsen.

Förvaltningens bedömning

Bygglov kan beviljas då förslaget överensstämmer med gällande detaljplan.

Startbesked kan meddelas.

Motivering

Nämnden bedömer att förutsättningar finns för att meddela beslut om bygglov enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen.

Upplysningar

Tekniskt samråd behöver inte genomföras. Om du som byggherre önskar att tekniskt samråd ändå ska hållas ombeds du ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Begäran om slutbesked ska lämnas in efter att åtgärderna är slutförda.

Avgift: 3 594 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet om bygglov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande, arrendatorer på adresserna Södra strandvägen 1, 2, 3, 4, och 5 samt fastighetsägare till Kvänarp 1:2 underrättas om beslutet.

§95 Utvändig ändring av enbostadshus med inglasning av altan

Dnr 2010/2002

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder.

Fastighet: Brännbollen 2

Sökande: XXX

Beslut

1. Bygglov beviljas för utvändig ändring av enbostadshus med inglasning av altan.

2. Byggnadsavgiften enligt 10 kapitlet 4 § äldre plan- och bygglagen (ÄPBL), efterges helt.

3. Slutbevis utfärdas enligt 9 kapitlet 10§ ÄPBL.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om bygglov för inglasning av altan inkom den 25 augusti 2010. Ärendet var inte komplett med varav miljö- och byggförvaltningen i e-post den 3 september 2010 bad sökande att komplettera ansökan.

Påminnelse har skickats från förvaltningen till sökande igen den 19 mars 2013. Sökande kontaktade då oss och meddelade att ett skärmtak på cirka 16 kvadratmeter hade uppförts och altanen delvis inglasats.

Sökanden uppger att åtgärden utfördes före den 2 maj 2011.

Förslaget stämmer överens med gällande detaljplan (E86/7).

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökande utsett sig själv.

Byggsamråd eller kontrollplan krävs inte.

Förvaltningens bedömning

Bygglov kan beviljas i efterhand då åtgärden stämmer med gällande detaljplan.

Enligt praxis i domar från mark- och miljödomstolen samt mark- och miljööverdomstolen visar på att ingen avgift för olovliga åtgärder ska tas ut med stöd av nuvarande lagstiftning.

Motivering

Det har i sedan införandet av de nya sanktionsreglerna i plan- och byggförordningen (PBF) uppkommit flera tillämpningsproblem. Bland annat beror detta på begrepp i lagstiftningen samt att avgifterna blivit orimligt höga. Några uppmärksammade domar har dock gett vägledning till hur begreppen ska tolkas och huruvida lov, startbesked och slutbesked förhåller sig till varandra vid prövning av byggsanktionsavgift. Praxis kom bland annat från fyra domar (MMÖD 2012-P8090, MMÖD 2012-P8564, MMÖD 2012-P2696 samt MMD 2012-P5082).


Detta ärende är ett typiskt tillämpningsproblem som uppkommit i samband med den nya förordningen.

Av 9 kapitlet 7 § PBF framgår att ”byggsanktionsavgiften, för att inte ”söka” bygglov för en tillbyggnad trots att det krävs lov enligt 9 kapitlet 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900) är.”Eftersom bygglov har ”sökt” vid tidpunkten då åtgärden utfördes träffar överträdelsen enligt ÄPBL i ordalydelse ingen punkt i nya PBL. Enligt domar ska inte PBF, på grund av dess straffliknande karaktär tolkas extensivt utan i ordalydelse.

Avgift för att åtgärden påbörjats utan startbesked blir inte heller tillämpligt då skyldigheten att invänta startbesked förutsätter ett förgående myndighetsbeslut om bygglov eller liknande. Avgifterna (påföljderna) kan inte adderas så skyldigheten att invänta startbesked blir alltså sekundär till själva bygglovet.

Påföljden blir därmed lindrigare om PBL tillämpas i prövning i sak då någon avgift inte kan tas ut.

Upplysningar

En ny plan- och byggförordning kommer att ersätta den nuvarande i juni 2013. Bland annat ändras begrepp, avgifternas storlek med mera. Detta innebär att beslut i liknande ärenden kan komma att ses på ett annat sätt när den nya förordningen träder i kraft.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då bygglovet vunnit laga kraft.

Avgift: 3 128 kronor. Faktura skickas separat.

Sökande och fastighetsägare till Brännbollen 1 och 3, Golfbollen 5 och Ljungby Replösa 4:40 underrättas om beslutet.

§96 Rivning av befinligt garage samt nybyggnad av garage

Dnr 2013/1039

Ansökan om rivnings- och bygglov.

Fastighet: Banvakten 1

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägare till Replösa 4:40

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av garage.

2. Rivningslov beviljas för rivning av befintliga förråd.

3. För att genomföra åtgärden krävs det inte någon kontrollansvarig enligt
7 kapitlet 5§ plan- och byggförordningen (PBF)

4. Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen (PBL).

5. Slutbesked krävs enligt 10 kapitlet 4§ PBL, byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats från byggnadsnämnden.

Startbesked

Med detta startbesked bestäms att:

· Åtgärderna får påbörjas.

· Kontrollplanen som inkommit den 11 april 2013 fastställs.

· När åtgärden är färdigställd ska en skriftlig anmälan göras till miljö- och byggnämnden för utfärdande av slutbesked.

Redogörelse för ärendet
Till miljö- och byggnämnden inkom den 11 april 2013 en ansökan om rivningslov samt ansökan om bygglov.

Fastigheten ligger innan gamla järnvägsbron på vänster sida om Replösavägen.

Förslaget innebär att två mindre förråd på cirka 15 kvadratmeter vardera rivs och att ett nytt garage med en yta av 65 kvadratmeter uppförs. Byggnaden placeras utmed ån Lagan.

Den nya byggnaden avviker från gällande detaljplan (E80/4), då en mindre del av byggnaden kommer att ligga på prickad mark. Avståndet till gata i öster kommer att vara cirka 2,5 meter och till tomtgränsen i söder cirka 1,5 meter. Fastigheten ligger som näst sista hus på en återvändsgata, infarten till den nya byggnaden flyttas inte mot nuvarande så sista fastighetens infart påverkas inte.

Fastighetsägare till Replösa 4:40 har godkänt förslaget.


Fastighetsägare till Gudrun 1, 3 och Harald 1 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna medges då avvikelsen anses vara mindre.

Motivering

Nämnden bedömer att byggnadens placering är anpassad till närmiljön och förhållandena på platsen i övrigt. Åtgärden bedöms heller inte medföra betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken, enligt 8 kapitlet 11 § plan- och bygglagen (PBL). Åtgärden bedöms som mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i PBL 9 kapitel, 31 b §, om mark som enligt plan inte får bebyggas (punktprickad mark).

Upplysningar

Tekniskt samråd behöver inte genomföras. Om du som byggherre önskar att tekniskt samråd ändå ska hållas ombeds du ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kapitlet 4 § PBL. Om byggnaden tas i bruk innan miljö- och byggnämnden meddelat ett slutbesked kommer en byggsanktionsavgift tas ut.

Avgift: 9 789 kronor. Faktura sänds separat.

Om utsättning sker av någon annan behörig än tekniska förvaltningen ska tekniska förvaltningen meddelas. En avgift om 20 procent av normal utstakningskostnad kommer då att debiteras. Tekniska förvaltningen debiterar enligt gällande taxa för när utsättning sker.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande och fastighetsägare till Gudrun 1 och 3, Harald 1 samt Replösa 4:40 underrättas om beslutet.

§97 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak

Dnr 2010/2241

Utdömande av vite samt beslut om nytt föreläggande vid vite.

Fastighet: Sällebråten 1:16

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden ansöker hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite enligt nämndens beslut den 28 november 2012 § 200.

2. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, personnummer
XXXXXX-XXXX vid vite på 10 000 kronor att senast tre månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 3 september 2010 på fastigheten Sällebråten 1:16.

Redogörelse för ärendet
Enligt skorstensfejarmästarens protokoll daterat den 3 september 2010 saknas glidskydd på byggnaden för lös stege.

Fastighetsägaren uppmanades i brev från miljö- och byggförvaltningen den 11 januari 2011 att åtgärda de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll senast den 1 maj 2011.

Vid nämndens sammanträde den 28 november 2012, § 200 förelades fastighetsägaren vid vite på 5 000 kronor att senast tre månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 3 september 2010 på fastigheten Sällebråten 1:16. Fastighetsägaren delgavs beslutet den 28 januari 2013.

Några åtgärder har inte vidtagits. Förslag till beslut har kommunicerats i brev daterat den 10 maj 2013.

Förvaltningens bedömning

Miljö- och byggnämnden bör ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite enligt nämndens beslut den 28 november 2012 § 200.

Fastighetsägaren bör föreläggas om att åtgärda de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll. Åtgärdsföreläggandet bör förenas med ett vite.

Motivering

Nämnden har tillsynen och kan meddela föreläggande om rättelse förenat med vite enligt 11 kapitlet 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (PBL).


Med hänvisning till Boverkets byggregler (BBR) ska enligt BBR 8:242, lös stege som används för tillträde till tak vara försedd med anordning vid takfoten som förhindrar att stegen kan glida.

Fast takstege ska anordnas om byggnadens taklutning är större 1:10 och om avståndet från uppstigningsstället till skorsten är mer än en meter.

Upplysningar

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§98 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2012/2168

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bolmsö 2:1

Fastighets-

ägare: XXX

Yttrande: Länsekologen

Förslag till beslut

Ärendet återremitteras och sökande uppmanas att föreslå ny placering med anledning av länsekologens yttrande.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger på nordvästra Bolmsö, cirka en kilometer sydväst om Bolmsö kyrkby. Strandskyddet för Bolmen är 200 meter inåt land.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt friluftsliv samt kultur. Området ligger också inom kulturmiljöprogrammet samt naturvårdsprogrammet, stora naturvärden klass 3. Platsen är även utpekat som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område).

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus. Fastigheten planeras att styckas av och efter avstyckningen kommer fastigheten att ha en areal på cirka 2500 kvadratmeter. Planerad in- och utfart är idag vid fastighetens nordöstra sida.

Byggnaden planeras att placeras cirka 23 meter öster om strandlinjen samt cirka fyra meter norr om fastighetsgränsen.

Tänkt köpare av fastigheten har i brev den 26 februari 2013 förklarar att platsen iordningställdes under 60-talet med sjöbod, brygga, strand, stenpir och gräsmatta.

Länsekologen har i yttrande daterat den 12 mars 2013 meddelat att åtgärden inte är förenligt med strandskyddets syften. Länsekologen bedömer att det är viktigt att hålla strandmiljöer så opåverkad av exploatering som möjligt, då de vanligen är viktiga livsmiljöer för både djur och växter. I detta fall bedöms det aktuella lövskogsområdet vara av stor betydelse som livsmiljö främst för trädanknutna organismer, som svampar, vedinsekter och fåglar. Att området också är ett utströmningsområde och har ett ytvattenflöde ökar ytterligare betydelsen av området. Länsekologen bedömer att ansökan bör avslås.

Som särskilt skäl till dispensen har sökande angett att området redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.


Förvaltningens bedömning

Föreslagen byggnation ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen och bedöms ligga i direkt anslutning till befintlig bebyggelse varvid det finns ett särskilt skäl till att meddela dispensen.

Tomt som framgår av situationsplan daterad den 16 april 2013 bör i sin helhet utgöra tomtplatsavgränsning. Tomtplatsen ska avgränsas med staket eller liknande mot strandskyddat område.

Befintlig bod bör rivas eller flyttas innan den nya byggnaden uppförs.

Byggnaden bör inte placeras närmare tomtplatsavgränsningen än 6 meter.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa, dock inte inom tomtplatsen. Ansökan om strandskyddsdispens för avloppet måste göras om infiltration läggs inom strandskyddat område. Det kan komma att krävas hög skyddsnivå av miljöskäl för avloppsanläggningen.

Yrkanden

1. Iréne Svensson (S), Caroline Henrysson (S), Kjell Bertilsson (S), Margareta Johansson Lundblad (V) samt Alf Johansson (KB) yrkar återremittering för att sökande ska föreslå ny placering enligt länsekologens yttrande.

2. Lars Nordqvist (M) och Mats Karlsson (KD) yrkar att dispens meddelas.

Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att resultatet blir enligt Lars Nordqvist (M) och Mats Karlsson (KD) yrkande.

Omröstningsordning

Omröstning begärs av Alf Johansson (KB) och genomförs med följande resultat:

Ja-röst för Lars Nordqvist (M) och Mats Karlsson (KD) yrkande.

Nej-röst för Iréne Svensson (S), Caroline Henrysson (S), Kjell Bertilsson (S), Margareta Johansson Lundblad (V) samt Alf Johansson (KB) yrkande.Omröstningsresultat

Ja

Nej

Lars Nordqvist

X

Mats Karlsson

X

Katarina Jakab

X

Göran Johansson

X

Elisabeth Lindström-Johannesson

X

Kjell Bertilsson

X

Irené Svensson

X

Alf Johansson

X

Caroline Henrysson

X

Margareta Johansson Lundblad

X

Kent Danielsson

X

5 ja-röster

6 nej-röster

Resultatet blev att ärendet återremitteras.

Upplysningar

Sökande underrättas om beslutet.

§99 Nybyggnad av fem bostadshus

Dnr 2013/1006

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Toftaholm 1:9

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Toftaholm 1:64 samt länsekologen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av fem bostadshus.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger i Toftaholm mellan den allmänna vägen (563) och sjön Vidöstern, cirka 300 meter söder om länsgränsen.

Förslaget innebär nybyggnad av fem bostadshus i omedelbar anslutning till strandskyddat område. Tomterna planeras att styckas av och bli mellan
1 200-1 400 kvadratmeter vardera.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 24 februari 2010, § 36 beviljades förhandsbesked för nybyggnad av 5 fritidshus. Lovet har upphört att gälla. Sökanden har inkommit med en ny ansökan.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt friluftsliv samt natur. Området ligger också inom naturvårdsprogrammet, mycket stora naturvärden klass 2.

Fastighetsägarna till Toftaholm 1:64 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Toftaholm 1:7, 1:8, 1:30 och 1:58 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Sökande har den 12 april 2013 muntligen meddelat att fastigheterna kan anslutas till det kommunala vattensystemet i Värnamo kommun. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa genom en gemensamhetsanläggning. Den föreslagna placeringen är söder om den enskilda vägen och väster om sumpskogen.

Länsekologen har i yttrande den 20 januari 2009 meddelat att bortsett från nyckelbiotopen och sumpskogen bedöms områdets biologiska värden som måttliga.


Länsekologen har i yttrande den 1 december 2009 även meddelat att det på tomterna norr om vägen finns en del odlingsrösen och död ved. Statusen och betydelsen bör länsstyrelsen svara på.

Länsstyrelsen har i yttrande den 20 januari 2010 meddelat att det inte finns några rösen i det utpekade området som är i fornlämningsregistret. Det är önskvärt att låta det vara kvar i terrängen. Det är dock inget hinder för bebyggelse.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna påräknas för nybyggnad av fem bostadshus.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) och bestämmelserna i 3 kapitlet miljöbalken (MB).

Yrkanden

Lars Nordqvist (M) yrkar att bygglov kan påräknas för nybyggnad av fem bostadshus.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från den dagen då förhandsbeskedet vunnit laga kraft annars upphör förhandsbeskedet att gälla.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har meddelats.

Ansökan om tillstånd för att anordna en gemensam avloppsanläggning ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas.


Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet kungjorts i Post- och inrikes tidning och ingen överklagat beslutet.

Avgift: 5 232 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.


Sökande och fastighetsägare till Toftaholm 1:7, 1:8, 1:30, 1:32, 1:34, 1:51, 1:58 och 1:64 underrättas om beslutet.

§100 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2010/2505

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Dörarp 5:139

Sökande: XXX

Fastighets-

ägare: XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av fritidshus enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

2. Tomtplatsen ska i nordväst samt sydväst avgränsas med staket eller liknande mot strandskyddat område enligt situationsplan daterad den 16 maj 2013.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger cirka 500 meter norr om Dörarps samhälle, öster om sjön Vidöstern. Strandskyddet för sjön Vidöstern är 200 meter inåt land.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus. Byggnaden planeras att placeras i höjd med befintligt bostadshus på fastigheten Dörarp 5:136.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 15 december 2010 § 251 meddelades dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Dörarp 5:139. Som särskilt skäl angavs att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Eftersom några arbeten inte har påbörjats upphörde dispensen att gälla den 16 december 2012.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt friluftsliv, inom naturvårdsprogrammet klass 2 samt inom ett område som är markerat som översvämningskänsligt.

Länsekologen har i yttrande den 6 maj 2013 meddelat att fastigheten bedöms som liten och trång och att lägga en byggnad centralt på fatigheten bedöms olämpligt. Dels för att det bryter linjen med befintliga byggnader längs med den sydöstra mer höglänta delen av fastighetsraden, dels för att bedömning görs att byggnaden då kommer för nära vattnet och gränsen för en rimlig tomtplats. Denna bör inte omfatta den nordvästligaste delen av fastigheten från mittför dammen och ner till stranden.


Som särskilt skäl har sökande angivit att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Det kommer att krävas hög skyddsnivå på en eventuell avloppsanläggning inom angiven tomtplatsavgränsning.

Förvaltningens bedömning

Dispens kan meddelas då föreslagen byggnation samt tomtplatsavgränsning bedöms ligga inom ett område som anses ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknas betydelse för strandskyddets syften.

Tomtplatsen bör i nordväst samt sydväst avgränsas med staket eller liknande mot strandskyddat område enligt situationsplan daterad den 16 maj 2013.

Motivering

Med hänsyn till att byggnaden uppförs inom hävdad tomt där en fri passage lämnas längs strandlinjen bedöms åtgärden inte hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt. Åtgärden bedöms därför inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte påtagligt skadar det aktuella riksintresset.

Särskilt skäl till dispensen är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har meddelats.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Avgift: 2 100 kronor. Faktura sänds separat.

Sökande och länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§101 Detaljplan för kvarteret Motorn 1 i Ljungby

Dnr 2013/0468

Beslut om planuppdrag.

Beslut

1. Miljö och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för Motorn 1 i Ljungby.

2. Plankostnaden regleras i planavtal med den sökande.

Redogörelse för ärendet

Tekniska förvaltningen har den 19 april 2013 lämnat en begäran om att en ny detaljplan upprättas för området väster om kvarteret Motorn.

Fastighetsägaren till Motorn 1 har i skrivelse daterad den 16 juni 2010 uttryckt önskemål om att få köpa till mark väster om sin fastighet. Av olika anledningar återkallade ägaren sin ansökan vid detta tillfälle men har nu på nytt önskemål om ett markköp.

Området är i gällande detaljplan (91/23) utlagt som parkområde. För kvarteret Bilen, norr om nämnda fastighet, ändrades detaljplanen 2006 (06/7) på så sätt att parkområdet smalnades av mot E4:an med cirka 25 meter och kvartersmarken utökades. Tekniska förvaltningen anser att området väster om kvarteret Motorn på samma sätt kan ändras till kvartersmark med de restriktioner mot E4:an som gäller i kvarteret Bilen.

För att möjliggöra försäljningen av marken begär därför tekniska förvaltningen att en detaljplan upprättas vari markens lämplighet prövas för industriändamål och kontor.

Förvaltningens bedömning

Plankontoret bedömer att planuppdrag kan ges.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 7 § plan- och bygglagen.

§102 Detaljplan för Prästgården 1 i Ljungby

Dnr 2013/1145

Beslut om planuppdrag.

Beslut

1. Miljö och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för Prästgården 1 i Ljungby.

2. Plankostnaden regleras i planavtal med den sökande.

Redogörelse för ärendet

XXX har den 29 april 2013 inkommit med en begäran om planändring. Förslaget berör fastigheten Prästgården 1 i sin helhet utmed Kyrkogatan.

Fastighetsägaren planerar att avyttra fastigheten men då nuvarande användningen i gällande detaljplan (P86/15) är begränsat till så kallat allmänt ändamål behöver planen ändras. Huvudsyftet är att möjliggöra för bostäder.

Byggnaden är omnämnd i Ljungby kommuns kulturmiljöplan. I samband med framtagandet av detaljplanen kommer skyddet av byggnaden och miljön ses över.

Förvaltningens bedömning

Plankontoret bedömer att planuppdrag kan ges.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande enligt 5 kapitlet 7 § plan- och bygglagen.

§103 Detaljplan för kvarteret Aspebacken i Ljungby

Dnr 2013/1049

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för kvarteret Aspebacken i Ljungby.

Redogörelse för ärendet
Begäran om planuppdrag är ett led i genomförandet av centrumplanen som antogs 2009 och innebär att kvarteret Aspebackens lämplighet för användning av bostäder, kultur och centrum ska prövas.

Inom kvarteret Aspebacken har XXX sin verksamhet. XXX har ett miljötillstånd för gjuteriverksamhet som går ut 31 december 2015. I samband med avvecklingen blir kvarteret Aspebacken med sitt centrala läge intressant för annan användning vilket kommer att prövas i detaljplanen.

Geoteknik och översvämningsfrågor ska studeras närmare i detaljplanen.

En miljöundersökning ska genomföras.

Förvaltningens bedömning

Plankontoret bedömer att planuppdrag kan ges.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 7 § plan- och bygglagen.

§104 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteren Gulmesen och Rödhaken i Ljungby

Dnr 2013/1029

Beslut om upphävande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver tomtindelningarna för kvarteren Gulmesen och Rödhaken i Ljungby.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden har i beslut den 19 maj 2010, § 86 gett tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till upphävande av fastighetsplaner/ tomtindelningar inom de kvarter där fastighetsindelning överensstämmer med tomtindelning.

Förslaget till upphävande av tomtindelning är upprättat mot bakgrund av att fastighetsindelningen överensstämmer med gällande tomtindelningar. Syftet är att upphäva planer som inte fyller någon funktion eller är till nytta i fastighetsbildningen.

Förvaltningen bedömning

Tomtindelningarna för kvarteren Gulmesen och Rödhaken kan upphävas.

Upplysningar

Tekniska förvaltningen underrättas om beslutet.

§105 Hästhållning inom detaljplanerat område

Dnr 2005/0652

Beslut om tillstånd.

Fastighet: Bolmstad 2:38

Verksamhets-

utövare: XXX

Yttrande: Fastighetsägare till Bolmstad 2:47 och 2:48

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar tillstånd till X med personnummer
XXXXXX-XXXX och XXX med personnummer XXXXXX-XXXX att hålla tre hästar på fastigheten Bolmstad 2:38 med följande villkor:

1. På fastigheten får det samtidigt högst hållas tre hästar.

2. Gödsel i paddock ska omhändertas skyndsamt och läggas i container.

3. Vistelse i paddocken ska undvikas vid torrt och blåsigt väder så att inte grus och damm riskerar störa närliggande grannar.

4. Om djurhållningen ska förändras, mot vad som är angivet i tillståndsansökan och uppgifter i kompletteringar inkomna den 21 mars 2013, ska det anmälas till miljö- och byggnämnden i god tid innan förändringarna genomförs.

Beslutet är fattat med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 39 § och 3 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Ljungby kommun.

Redogörelse för ärendet
År 2005 inkom ägarna till fasigheten Bolmstad 2:38 med anmälan om djurhållning inom detaljplanerat område. Vid denna tidpunkt var bygglov för stall beviljat. 2004 inkom ansökan om tillstånd att avstycka tomter på Bolmstad 2:44. Under 2006 sattes en planprocess igång i området och denna vann laga kraft under 2009.

Verksamhetsutövarna har meddelat att hästarna går ute på bete större delen av året och vistas i stallet under vinterhalvåret. Paddocken används högst tio gånger per år för träning med hästarna.

Gödsel tas omhand och förvaras i en sluten container från Stena. Containern töms av Stena cirka tre gånger per år.

Fastighetsägare till Bolmstad 2:38 har i yttrande meddelat att de var medveten om djurhållningen när tomten köptes och tycker det är trevligt med hästarna som grannar och förutsätter att djuren är i sina hagar och i paddocken.


Fastighetsägare till Bolmstad 2:48 har i yttrande meddelat att de inte har något emot hästhållningen men ser gärna att ett staket sätts upp mot det detaljplanerade området så att hästarna inte rymmer då detta tydligen har hänt tidigare. På grund av allergi i familjen vill de inte att hästarna ska beta mellan bostadshusen utan endast på den arrenderade mark enligt verksamhetsutövarens skrivelse.

Förvaltningens bedömning

Föreslagen byggnation ligger inom ett område för landskapsutveckling och bedöms ligga i direkt anslutning till befintlig bebyggelse varvid det finns ett särskilt skäl till att meddela dispensen.

Tomt som framgår av situationsplan daterad den 16 april 2013 bör i sin helhet utgöra tomtplatsavgränsning. Tomtplatsen bör helt och hållet avgränsas med staket eller liknande mot strandskyddat område.

Motivering

Enligt 9 kapitlet 1 § miljöbalken (1998:808) avses miljöfarlig verksamhet med:

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i punkt 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Enligt samma kapitel 3 § miljöbalken (1998:808) avses olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 36 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Enligt samma förordning 39 § får kommunen föreskriva att häst inte får hållas inom område med detaljplan utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden, om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer. Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.

Enligt 3 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Ljungby kommun krävs det tillstånd från miljö- och byggnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, fjäderfä eller orm som inte är sällskapsdjur inom område för detaljplan.


Enligt 2 kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Upplysningar

Beslutet har fattats utifrån miljöbalkens krav, vad gäller risken att djuren orsakar störningar för närboende. Åsidosättande av villkoren kan medföra att tillståndet återkallas. Miljö- och byggnämnden kan komma att ställa ytterligare villkor för djurhållningen om det krävs för att undvika olägenheter.

Tillståndet är personligt och är knutet till fastigheten Bolmstad 2:38.

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Göran Johansson (C) i handläggningen eller beslut i detta ärende.

§106 Spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Dnr 2012/0691

Beslut om tillstånd.

Fastighet: Trotteslöv 1:84, 1:83, 1:42, 1:74, 1:10, 2:7, 6:1, 2:11, 2:18, 2:8, Össlöv 2:20, 1:4, 5:1

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar XXX, organisationsnummer XXXXXX-XXXX, tillstånd att sprida bekämpningsmedel på Trotteslöv 1:84 (skifte 9 A, yttre zon), Trotteslöv 1:83 (skifte 10 A, 11 A, yttre zon), Trotteslöv 1:42 (skifte 12 A, yttre zon), Trotteslöv 1:74 (skifte 1 CD, 6 A, 6 B, 7 A, inre zon), Trotteslöv 1:10 (skifte 1 A, 3 A, inre zon), Trotteslöv 2:7 (36 A, 37 A, yttre zon), Trotteslöv 6:1 (19 A, 20 A, yttre zon), Trotteslöv 2:11 (skifte 35 A, yttre zon), Trotteslöv 2:18 (skifte 30 A, yttre zon), Trotteslöv 2:8 (skifte 133 A, yttre zon), Össlöv 2:20 (skifte 156 A, yttre zon), Össlöv 1:4 (skifte 149 A, yttre zon), Össlöv 5:1 (skifte 116 A, 118 A, 119 A, 121 A, yttre zon, 108 A, 110 A, 115 A, inre zon) inom Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde.

Tillståndet gäller till och med den 31 december 2014 och är förenat med följande villkor:

1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i tillståndsansökan och i enlighet med övriga åtaganden som har framkommit i ärendet, om inte annat följer av nedanstående villkor.

2. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel, samt rådande bekämpningströsklar användas som riktvärde vid dosering. Bedömningen ska göras skiftesvis innan bekämpningen görs. Bekämpningsbehovet ska dokumenteras och dokumentation ska sparas i tre år och hållas tillgängligt för tillsynsmyndigheten.

3. Beredning av brukslösning och påfyllning av utrustning ska ske enligt redovisning på tät platta med uppsamling eller biobädd.

4. Rengöring av utrustning ska ske på tät platta med uppsamling eller biologisk aktiv mark utanför vattenskyddsområde.

5. Lantbrukssprutan ska testas av certifierad testutförare med godkänt resultat med högst två års mellanrum.

6. Vindanpassade skyddsavstånd ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras genom Greppa växtskyddet.


7. Kemisk bekämpning får inte utföras före den 1 mars eller efter den 1 november.

8. Skriftlig handlingsplan ska finnas som klart beskriver hur de ska förfara vid olyckor i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut eller befaras läcka ut.

9. Vid säsongens slut ska en kopia på sprutjournalen skickas in till miljö- och byggnämnden, dock senast den 31 december.

För handläggning av tillståndsansökan utgår en handläggningsavgift motsvarande tio timmar vilket blir 7 000 kronor.

Redogörelse för ärendet
Verksamhetsutövaren inkom den 1 oktober 2012 med en ansökan om tillstånd att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt. Efter en del förändringar med markägare inkom verksamhetsutövaren med en ny ansökan den 26 april 2013. Kompletteringar inkom den 29 april 2013. Tillstånd söks för tiden mellan 23 maj 2013 till den 31 december 2014.

Ansökan avser tillstånd att sprida kemiska bekämpningsmedel på Trotteslöv 1:84 (skifte 9 A, yttre zon), Trotteslöv 1:83 (skifte 10 A, 11 A, yttre zon), Trotteslöv 1:42 (skifte 12 A, yttre zon), Trotteslöv 1:74 (skifte 1 CD, 6 A, 6 B, 7 A, inre zon), Trotteslöv 1:10 (skifte 1 A, 3 A, inre zon), Trotteslöv 2:7 (36 A, 37 A, yttre zon), Trotteslöv 6:1 (19 A, 20 A, yttre zon), Trotteslöv 2:11 (skifte 35 A, yttre zon), Trotteslöv 2:18 (skifte 30 A, yttre zon), Trotteslöv 2:8 (skifte 133 A, yttre zon), Össlöv 2:20 (skifte 156 A, yttre zon), Össlöv 1:4 (skifte 149 A, yttre zon), Össlöv 5:1 (skifte 116 A, 118 A, 119 A, 121 A, yttre zon, 108 A, 110 A, 115 A, inre zon) inom Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde. Flertalet av skiftena har en mullhalt som överstiger tre procent. Några av skiftena har en mullhalt på mellan 1,8 och 2,9 procent. Detta innebär en lägre biologisk aktivitet som då sämre hjälper till att bryta ner preparat och minska risken för läckage till grundvattnet. Medelkoncentrationen av de aktiva substanserna ligger ändå inom acceptabel nivå.

Markprover har tagits för jordartsanalys inom berörda områden. Till hjälp för att bedöma så att växtskyddsmedlen inte påverkar grundvattnet negativt finns ett simuleringsverktyg, MACRO-DB. I verktyget görs bland annat beräkningar utifrån de jordprover som analyserats.

Verksamhetsutövaren har tillsammans med en rådgivare från Hushållningssällskapet gjort ansökan. Rådgivaren har informerat miljökontoret att tidigare preparat som planerats användas i vissa fall bytts ut till preparat med lägre risk för läckage till grundvattnet.


I ansökan beskriver verksamhetsutövaren att odling anpassas efter preparat utifrån vad som är tillåtet i MACRO-DB och för att bibehålla en fortsatt god status på grundvattenkvaliteten. Rekommendationer som står på förpackningarna följs och tidpunkter för bekämpning anpassas och undviks vid bar jord samt vid låg temperatur. Dialog kommer löpande föras med rådgivare även under växtodlingssäsongen.

Följande preparat är angivna i tillståndsansökan:

Preparat

Aktiv substans

Regnr

Medelkoncentration i grundvatten

Roundup Bio

Glyfosat

3937

0 – 1,3E-6

Broadway

Pyroxsulam

4954

2,8E-12 – 1,4E-8

Broadway

Florasulam

4954

1,8E-15 – 5,1E-12

Proline

Protiokonazol

4688

0

Express 50 SX

Tribenuronmetyl

4956

9E-5 – 0,03

Karate 2,5 WG

Lambda-cyhalotrin

4164

0 – 2,6E-10

<0,01=grönt 0,01-0,1=gult >0,1=rött

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Motivering

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt miljöbalken (MB 1998:808) 2 kapitlet 3 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska undvika att använda sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism, enligt MB 2 kapitlet 4 §.

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för vattenförsörjning ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar, enligt MB 3 kapitlet 8 §.


Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet, enligt MB 26 kapitlet 21 §.

I statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) 14 § om spridning av kemiska bekämpningsmedel framgår att bekämpningsmedel inte får spridas utan tillstånd från kommunal nämnd inom skyddsområde för vattentäkt.

I 4 § samma föreskrift framgår att den som avser att sprida bekämpningsmedel ska före spridningen förvissa sig om att det kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening. Hänsyn ska tas till markförhållandena inom spridningsområdet och tillgänglig kunskap om medlets egenskaper vad gäller rörlighet i mark.

Tillstånd får förenas med villkor och meddelas för begränsad tid, enligt MB 16 kapitlet 2 §. Som stöd för villkoren används naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning (2000:7) Bekämpningsmedel, användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Upplysningar

Verksamhetsutövaren underrättas med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Reservationer

Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) reserverar sig mot beslutet.

§107 Anmälan om installation av värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde

Dnr 2013/0963

Förläggande om förbud.

Fastighet: Dörarp 5:38

Sökande: XXX

Yttrande: Tekniska förvaltningen.

Beslut

1. XXX, personnummer XXXXXX-XXXX, förbjuds att installera en värmepumpsanläggning för ytjordvärme på fastigheten Dörarp 5:38, med hänsyn till att fastigheten ligger inom vattenskyddsområde med stöd av 26 kapitlet 9 § och 2 kapitlet 3, 4 och 6 § §, 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt 1 § pkt a) i skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde för grundvattentäkt i Dörarp.

2. Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas, miljöbalken 26 kapitlet 26 §.

Redogörelse för ärendet

Den 2 april 2013 inkom en anmälan om installation av värmepumpsanläggning för ytjordvärme på fastigheten Dörarp 5:38. Hela fastigheten ligger inom vattenskyddsområde avseende vattentäkt för Dörarps samhälle.

Miljö- och byggförvaltningen har muntligen meddelat att risken för avslag på anmälan är stor då fastigheten ligger inom vattenskyddsområde.

Sökande har till meddelat att ärendet ska behandlas i miljö- och byggnämnden samt i brevet redogjort för hur nivåkärlet kommer att förses med en nivåvakt som utlöser larm om läckage skulle uppstå. Det skulle i så fall minimera läckaget till maximalt en liter köldbärarvätska.

Tekniska förvaltningen som är huvudman för vattentäkten har i yttrande daterat 30 april 2013 avstyrkt från att anlägga ytjordvärme inom vattenskyddsområde.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Motivering

Det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet.


Kommunen får föreskriva att det ska fordras tillstånd av nämnden för att inrätta en sådan anläggning inom kommunen eller inom vissa delar av denna, om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.

Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas, enligt miljöbalken 26 kapitlet 9 §.

Alla ska som avser att vidta en åtgärd, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö, enligt miljöbalken 2 kapitlet 3 §.

Alla ska som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljö, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga, enligt miljöbalken 2 kapitlet 4 §.

För en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, enligt miljöbalken 2 kapitlet 6 §.

Enligt 2 § punkt a) i Kronobergs läns författningssamlings, 07FS 1990:10, kungörelse om fastställelse om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Dörarp, utfärdad den 23 januari 1990, anger skyddsbestämmelserna att för grundvatten får skadliga ämnen, inte förvaras, transporteras eller på ett sådant sätt hanteras så att risk kan uppkomma för förorening av grundvatten.

Köldbärarvätskan är E-THERM KBS BIO, vilken enligt säkerhetsdatablad för produkten består av 89-91 % etanol, 7-9 % isopropanol och 2 % n-butanol. Nedbrytningshastigheten för isopropanol är 84 % och för n-butanol 98 % på 28 dagar. Både isopropanol och n-butanol är lätt toxiska och kan förorsaka sjukdom vid relativt låga halter av ämnet. På den sårbarhetskarta som har utarbetats av Sveriges geologiska undersökning (SGU) för Ljungby kommun är det berörda området mörkt rödmarkerat och har en hög sårbarhet. Hög sårbarhet innebär en snabb infiltration av ett ämne till grundvattnet. Detta innebär att det inte kan uteslutas att ett läckage av köldbärarvätska inte kan påverka vattentäkten. Samhällsnyttan av vattentäkten bedöms vara större än det enskilda intresset.

Yrkande

Lars Nordqvist (M) yrkar på förbud att installera en värmepumpsanläggning för ytjordvärme på fastigheten.


Upplysningar

Miljö- och byggnämndens avgift för prövning av anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten är 1400 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige den

24 februari 2009, § 20. Faktura på avgiften sänds separat.

Sökande underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Tekniska förvaltningen underrättas om beslutet.

§108 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den

16 april till den 13 maj 2013.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 12 april 2013. Cirkusföreställning samt affischering vid Sunnerbohallen.

2. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 22 april 2013. Valborgsmässofirande, nationaldagsfirande, midsommarfirande och hembygdsdag i Lagans hembygdsgård.

3. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 23 april 2013.
Ianspråktagande av offentlig plats för uteservering i Ljungby Lilla Torg.

4. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 23 april 2013.
Ianspråktagande av offentlig plats för uppställning av gatuköksvagn i Ljungby Stora Torg.

5. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 23 april 2013.
Ianspråktagande av offentlig plats för uteservering i Ljungby Eskilsgatan utanför pizzeria Torino.

6. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 23 april 2013.
Valborgsmässofirande och Kånna-dagen intill Kånna kyrka samt hembygdsgården.

7. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 23 april 2013.
Ianspråktagande av offentlig plats för uppställning av gatuköksvagn i Ljungby Framför SE-banken och Hotell Terraza samt trottoaren intill Garvaren.

8. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 23 april 2013.
Ianspråktagande av offentlig plats för uppställning av gatuköksvagn i Ljungby Järnvägsparken.

9. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 24 april 2013.
Ianspråktagande av offentlig plats för uteservering i Ljungby Stora Torget utanför Hotell Terraza.

10. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 26 april 2013.
Valborgsmässofirande, första maj revelj, nationaldagsfirande med marschtåg och Sommar i parken i Ljungby.

11. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 29 april 2013.
Valborgsmässofirande i Vittaryd Sundet.

12. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 7 maj 2013.
Ianspråktagande av offentlig plats för uteservering i Ljungby Kungsgatan, Suriyo Thai AB.

13. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 7 maj 2013.
Barnfestival på grönområdet bakom Godsmagasinet i Ljungby.

14. Bevis om anmälan från Polisen daterad den 26 april 2013.
Valborgsmässofirande i kyrkbacken Annerstad.

15. Beslut från länsstyrelsen i Kronobergs län, daterad den 11 april 2013.
Bidrag till restaurering av golvbjälklag och timmerstomme i torpet Kjöpet inom fastigheten Tjurkö 3:6.

16. Beslut från länsstyrelsen i Kronobergs län, daterad den 6 maj 2013.
Tillstånd till ingrepp i fast fornlämning Berghem 1:11 för anläggande av skogsbilväg.

§109 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 16 april till den 13 maj 2013.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygglov

· Startbesked

· Slutbevis/slutbesked

· Brandfarliga-/explosiva varor