Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2013-06-19

Sammanträde 2013-06-19

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Cecilia Löf (M).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

3 Val av ersättare till miljö- och byggnämndens utskott - Anna Andersson

Information och frågor - Diverse

Bygg ärenden:

4 Sävsångaren 2, tillbyggnad av ett enbostadshus med en inglasad altan.

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder. - Henrik Johansson

5 Sundet 1:1, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om bygglov - Therese Lindström

6 Torg 1:191, nybyggnad av ett telekomtorn med tillhörande teknikbodar.

Ansökan om bygglov - Therese Lindström

7 Hölminge 4:72, om- och tillbyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

8 Angelstads-Kärragården 1:98, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

9 Tofta 3:14, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

Information och frågor - Bygg

Plan ärenden:

10 Detaljplan för del av Flattinge 3:4 med flera.

Beslut om samråd - Ulla Gunnarsson

11 Detaljplan för Fritiden 2 i Ljungby.

Beslut om planuppdrag - Ulla Gunnarsson

12 Detaljplan för Hölminge 2:14.

Beslut om samråd - David Karlsson
(handlingar delas ut på mötet)

13 Detaljplan för Hölminge 4:3.

Beslut om utställning - Henrik Johansson

14 Detaljplan för kvarteret Violen med flera i Ljungby.

Beslut om antagande - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan

Miljö ärenden:

15 Hamneda 4:2, anordnande av grillplats samt inrättande av en torrtoalett.

Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultquist

16 Angelstad 8:32, nedskräpning inom fastighet.

Beslut om upphävande av föreläggande vid vite - Thomas Hultquist

17 Björstorp 3:10, nedskräpning inom fastighet.

Beslut om föreläggande vid vite - Linda Bergqvist

18 Hölminge 4:3, bristande rutiner för underhåll av gemensam avloppsanläggning.

Beslut om upphävande av föreläggande vid vite - Ann-Mari Åhlander

Information och frågor - Miljö

19 Meddelanden

20 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (123 kb)

§110 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Tofta 3:14, nybyggnad av ett enbostadshus.
Ansökan om förhandsbesked.

· Detaljplan för Hölminge 2:14.
Beslut om samråd.

Ärende som tillkommer:

· Bolmsö 2:1, nybyggnad av ett fritidshus.
Ansökan om strandskyddsdispens.

· Riksintresse för vattenförsörjning, Bergaåsen.
Yttrande till kommunstyrelsen.

· Eka 3:19, slutliga villkor för halter och mängder föroreningar i behandlat avloppsvatten.
Yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län

· Malörten 1, brister i inomhusmiljön.
Beslut om föreläggande.

§111 Val av ersättare till miljö- och byggnämndens utskott

Dnr 2011/0059

Beslut

Miljö- och byggnämnden utser Caroline Henrysson (S) till ersättare i miljö- och byggnämndens utskott.

Redogörelse för ärendet
Frankie Larsen (S) har i skrivelse daterad den 7 februari 2013 avsagt sig från samtliga uppdrag i miljö- och byggnämnden.

En ny ersättare för miljö- och byggnämndens utskott för mandatperioden till och med 2014 ska utses.

Upplysningar

Kansliavdelningen och personalavdelningen underrättas om beslutet.

§112 Tillbyggnad av ett enbostadshus med en inglasad altan

Dnr 2011/0923

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder.

Fastighet: Sävsångaren 2

Sökande: XXX

Beslut

1. Bygglov beviljas för utvändig ändring av enbostadshus med tillbyggnad av en inglasad altan.

2. Slutbevis utfärdas enligt 9 kapitlet 10 § Äldre plan- och bygglagen (ÄPBL).

3. Ingen byggsanktionsavgift ska tas ut.

Redogörelse för ärendet
Ansökan om bygglov för altan lämnades in till miljö- och byggnämnden den 29 april 2011. Förslaget innebar tillbyggnad med en inglasad altan på bostadshusets södra fasad med en area på 29 kvadratmeter. Tillbyggnaden har utförts i 1-stens tegelvägg (oisolerad) med 1-glasfönster samt 1-glas skjutparti mot innegården. Tillbyggnaden nås via den äldre altandörren.

Miljö- och byggförvaltningen har begärt att ansökan skulle kompletteras. I samband med att det skickades en förfrågan om ansökan fortfarande var aktuell tog fastighetsägaren kontakt med förvaltningen. Fastighetsägaren har den 24 maj 2013 muntligen uppgett att byggnationen påbörjades under sommaren 2011 efter att ansökan lämnats in. Fastighetsägaren trodde att han kunde påbörja byggnationen och glömde komplettera sin ansökan.

Åtgärden är idag färdigställd.

Ansökan om bygglov behandlas enligt den äldre plan- och bygglagen (1987:10).

För området gäller detaljplan E218 antagen 1972. Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med 190 kvadratmeter. Den utförda byggnationen blir genom förslaget 29 kvadratmeter. Fastigheten är därmed bebyggd med totalt

219 kvadratmeter.

Nämnden kan enligt bestämmelserna i ÄPBL medge avsteg (mindre avvikelse) från en detaljplan efter att ha gett berörda grannar möjlighet att yttra sig.

Fastighetsägare till Hångers 3:22 har inget emot förslaget.

Fastighetsägare till Sävsångaren 1 och 2 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.


Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsett sig själv.

Byggsamråd krävs inte.

Kontrollplanen som inkommit den 10 juni 2013 fastställs.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna medges då förslaget inte strider mot detaljplanens syfte.

Det finns även liknande avvikelser i området i flera fall, (exempelvis flera altanbyggnationer med en total area på 230-240 kvadratmeter).

Vad gäller frågan om påföljd för att byggnationen utförts utan lov gör förvaltningen bedömningen, enligt tidigare liknande fall, att ingen avgift kan tas ut.

Motivering

Då ansökan om bygglov inkom före den 2 maj 2011 ska ÄPBL tillämpas i fråga om lov.

Nämnden bedömer att förslaget inte strider mot detaljplanens syfte, nämnden medger därav mindre avvikelse från detaljplanen enligt bestämmelserna i

8 kapitlet 11 § ÄPBL beträffande överyta. Nämnden bedömer att byggnationen i övrigt uppfyller de förutsättningar som krävs för att lov ska kunna lämnas enligt

8 kapitlet 11 § ÄPBL och för att slutbevis ska kunna utfärdas enligt 9 kapitlet

10 § ÄPBL.

Fastighetsägaren har uppgett att byggnationen påbörjades under sommaren 2011. Då byggnationen påbörjades efter den 2 maj 2011 ska PBL tillämpas i fråga om olovligt utförda åtgärder.

Det har i sedan införandet av de nya sanktionsreglerna i plan- och byggförordningen (PBF) uppkommit flera tillämpningsproblem. Bland annat beror detta på begrepp i lagstiftningen samt att avgifterna blivit orimligt höga. Några uppmärksammade domar har dock gett vägledning till hur begreppen ska tolkas och huruvida lov, startbesked och slutbesked förhåller sig till varandra vid prövning av byggsanktionsavgift. Praxis kom bland annat från fyra domar (MMÖD 2012-P8090, MMÖD 2012-P8564, MMÖD 2012-P2696 samt MMD 2012-P5082).

Detta ärende innehåller ett typiskt tillämpningsproblem som uppkommit i samband med den nya förordningen.

Av 9 kapitlet 7 § PBF framgår att ”byggsanktionsavgiften för att inte söka bygglov för en tillbyggnad trots att det krävs lov enligt 9 kapitlet 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900) är....”

Eftersom fastighetsägaren har sökt lov vid tidpunkten då åtgärden utfördes träffar överträdelsen i ordalydelse ingen punkt i nya PBL. Enligt domar ska inte PBF, på grund av dess straffliknande karaktär tolkas extensivt utan i ordalydelse.

Avgift för att åtgärden påbörjats utan startbesked blir inte heller tillämpligt då skyldigheten att invänta startbesked förutsätter ett förgående myndighetsbeslut om bygglov eller liknande. Nämnden bedömer därför att ingen avgift kan tas ut.

Yrkande
Alf Johansson (KB) yrkar på att bygglov beviljas för tillbyggnad av ett enbostadshus med en inglasad altan och att ingen byggsanktionsavgift tas ut.

Upplysningar

En ny plan- och byggförordning kommer att ersätta den nuvarande i juni 2013. Bland annat ändras begrepp, avgifternas storlek med mera. Detta innebär att beslut i liknande ärenden kan komma att ses på ett annat sätt när den nya förordningen träder i kraft.

Avgift: 3 536 kronor. Faktura skickas separat.

Sökande samt fastighetsägare till Hångers 3:22, Sävsångaren 1 och 3 underrättas om beslutet.

§113 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 2013/1129

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Sundet 1:1

Sökande: XXX

Yttrande: Torset 2:18

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus.

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.

3. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs.

4. Tekniskt samråd krävs.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger vid sjön Vidösterns södra strand cirka 2,5 kilometer nordöst om Vittaryds samhälle. Föreslagen placering av huset är cirka 20 meter öster om den allmänna vägen (564).

Strandskyddsdispens för den aktuella åtgärden meddelades den 17 maj 2013. Länsstyrelsen har i beslut den 4 juni 2013 beslutat att inte överpröva dispensen.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus. Byggnaden ersätter tidigare enbostadshus som revs efter brandskador våren 2013. Den nya byggnaden kommer att ha samma byggnadsarea som tidigare bostadshus.

Enligt gällande detaljplan (P87/10) ska området bebyggas med servicebyggnader till camping. Servicebyggnad på den aktuella platsen får enligt detaljplan användas som bostadshus till den eller de personer som sköter campingen.

Efter att campingverksamheten upphörde hyrdes bostadshuset ut till privatpersoner. Detta har bedömts som en liten avvikelse från detaljplanen.

Området är ett vattenskyddsområde, enligt sökande ska befintligt avlopp användas. Ska andra installationer som berör marken göras kräver detta tillstånd från miljö- och byggförvaltningen.

Platsen sammanfaller med fornlämning nummer 155:1 i Dörarp. Länsstyrelsen meddelade den 17 maj 2013 att åtgärden inte påverkar fornlämningen och att något särskilt tillstånd enligt 2 kapitlet kulturminneslagen inte är aktuellt.


Berörda sakägare ska ges möjlighet att yttra sig över ansökan om åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen eller utförs i ett område som inte omfattas av en detaljplan, enligt 9 kapitlet 25 § PBL.

En av fastighetsägarna till Torset 2:18 har godkänt förslaget.

E.ON har kommentarer kring ärendet men har inget emot aktuell placering.

Fastighetsägarna till Dörarp 5:83, Torset 2:6, 2:17 samt en av fastighetsägarna till Torset 2:18 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Kontrollansvarig krävs för åtgärden. Som kontrollansvarig har XXX utsetts. Certifierad av DNV.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Motivering

Nämnden bedömer att byggnadens utformning, placering samt tillgänglighet och användbarhet uppfyller kraven enligt 2 och 8 kapitlet PBL.

Åtgärden bedöms endast vara en liten avvikelse från gällande detaljplan enligt

9 kapitlet 31 b § PBL för användning av marken.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § PBL. Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan miljö- och byggnämnden meddelat ett startbesked kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut (prisbasbeloppet för år 2013 är 44500 kronor).

Som byggherre kallas du till tekniskt samråd. Kontakta snarast XXX för överenskommelse om tid för samrådmötet. Platsen för samrådet sker normalt i miljö- och byggförvaltningens lokaler. Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig också närvara.

Senast vid det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in till nämnden

· Påskriven kontrollplan

· Energiberäkning

· Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.


Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 12 010 kronor. Faktura skickas separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande samt fastighetsägare till Dörarp 5:83, Torset 2:6, 2:17 samt 2:18 underrättas om beslutet.

§114 Nybyggnad av ett telekomtorn med tillhörande teknikbodar

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Torg 1:191

Sökande: XXX

Fastighetsägare: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Torg 1:4, 1:23, 1:24, 1:138, 1:152, 1:163, 1:170, 1:173, 1:191, 1:192, 1:237, 1:242, LFV, Feringe flygplats, Försvarsmakten samt Småland Airport

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av ett telekomtorn med tillhörande teknikbodar.

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.

3. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

Redogörelse för ärendet
Förslaget innebär nybyggnad av ett telekomtorn med tillhörande teknikbodar. Telekomtornet har en höjd på cirka 30 meter och kommer att uppta en area på cirka sex kvadratmeter på marken. Teknikbodarna är vardera cirka åtta kvadratmeter stora samt cirka 2,8 meter höga. Tornet med teknikbodarna kommer att placeras sex meter öster om fastighetsgränsen mot Torg 1:23 samt tio meter norr om befintlig industribyggnad.

Sökande har den 17 maj 2013 meddelat skriftligt att de följer strålskyddsmyndighetens riktlinjer när det gäller strålning. Strålningen från basstationer är mindre än att använda en mobiltelefon.

Sökande har den 3 juni 2013 meddelat skriftligt att placeringen är vald för att kunna säkerställa god täckning för människor i området. I och med denna placering kan fullgod täckning säkerställas.

Enligt gällande detaljplan (B20) är åtta meter från fastighetsgränsen så kallad punktprickad mark, mark som inte får bebyggas. Förslaget innebär att tornet hamnar två meter in på punktprickad mark.

Gällande detaljplan (B20) är från år 1961 då det inom det punktprickade området var tänkt att dra stickspår om det visade sig nödvändigt. Järnvägen finns idag inte kvar.


Bygglov får beviljas för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte enligt 9 kapitlet 31 b Plan- och bygglagen (PBL).

Berörda sakägare ska ges möjlighet att yttra sig över ansökan om åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen eller utförs i ett område som inte omfattas av en detaljplan, enligt 9 kapitlet 25 § PBL.

Fastighetsägarna till Torg 1:4, 1:23, 1:24, 1:138, 1:163, 1:170, 1:173, 1:191, LFV, Feringe flygplats, Försvarsmakten samt Småland Airport har godkänt förslaget.

Fastighetsägarna till Torg 1:105, 1:190, Halmstad City Airport samt E.ON har haft tillfälle att lämna synpunkter men har inte svarat.

Fastighetsägarna till Torg 1:152, 1:192, 1:237 samt 1:242 har erinran mot förslaget. Två av fastighetsägarna är oroliga för hur strålningen kommer att påverka dem. En av dessa skriver även att placering bör kunna ske på ett längre avstånd från fastigheterna. Två andra fastighetsägare skriver att tornet bör kunna placeras utanför samhället för att bevara den gamla miljön.

Kontrollansvarig krävs för åtgärden. Som kontrollansvarig har XXX utsetts. Certifierad av DNV.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna beviljas för nybyggnad av ett telekomtorn med tillhörande teknikbodar.

Motivering

Bedömningen görs att åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kapitlet 1 och 4 §§ PBL om utformning och tekniska egenskapskrav.

I samband med beslut i ovan nämnda ärende bedöms åtgärden endast vara en liten avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i 9 kapitlet 31 b § PBL, beträffande mark som enligt plan inte får bebyggas (punktprickad mark).

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § PBL. Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan miljö- och byggnämnden meddelat ett startbesked kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut (prisbasbeloppet för år 2013 är 44500 kronor).

Utsättning ska ske och kan begäras hos tekniska förvaltningen, telefon
0372-78 93 16.

Tekniskt samråd behöver inte genomföras. Om du som byggherre önskar att samråd ändå ska hållas ombeds du ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen.


Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 15200 kronor. Faktura skickas separat.

Utsättningen debiteras separat av tekniska kontoret.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande samt fastighetsägare till Torg 1:4, 1:23, 1:24, 1:105, 1:138, 1:163, 1:170, 1:173, 1:190 samt 1:191 underrättas om beslutet.

Fastighetsägare till Torg 1:152, 1:192, 1:237 samt 1:242 underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§115 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2012/2168

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bolmsö 2:1

Sökande: XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av fritidshus enligt 7 kapitlet, 15 och18b §§, miljöbalken.

2. Tomtplatsen ska helt och hållet avgränsas med staket eller liknande mot strandskyddat område enligt situationsplanen daterad den 16 april 2013.

3. Befintlig bod ska rivas eller flyttas innan den nya byggnaden uppförs.

4. Byggnaden får inte placeras närmare tomtplatsavgränsningen än 6 meter mot väster.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger på nordvästra Bolmsö, cirka en kilometer sydväst om Bolmsö kyrkby. Strandskyddet för Bolmen är 200 meter inåt land.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt friluftsliv samt kultur. Området ligger också inom kulturmiljöprogrammet samt naturvårdsprogrammet, stora naturvärden klass 3. Platsen är även utpekat som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område).

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus. Fastigheten planeras att styckas av och efter avstyckningen kommer fastigheten att ha en areal på cirka 2500 kvadratmeter. Planerad in- och utfart är idag vid fastighetens nordöstra sida.

Byggnadens tänkta placering är cirka 23 meter öster om strandlinjen samt cirka fyra meter norr om fastighetsgränsen.

Tilltänkt köpare av fastigheten har i brev den 26 februari 2013 förklarar att platsen iordningställdes under 60-talet med sjöbod, brygga, strand, stenpir och gräsmatta.

Ärendet återremitterades vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 22 maj 2013, § 98. Då uppmanades sökande att hitta en plats som stämmer överens med länsekologens yttrande.


Länsekologen har meddelat i ett skriftligt yttrande daterad den 12 juni 2013 att alternativa platser är möjliga att hitta. Men att dessa platser medför att ytterligare delar av områdets miljö skulle behöva tas i anspråk för tillfartsväg och tomtplats. Med den avgränsade tomtplats som nu föreslås kommer denna inte i konflikt med fuktmarksområdet och den iordninggjorda stranden ingår inte i tomtplatsen. Den sökta platsen är bäst lämpad med hänsyn till strandskyddets syfte.

Som särskilt skäl till dispensen har sökande angett att området redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa, dock inte inom tomtplatsen. Ansökan om strandskyddsdispens för avloppet måste göras om infiltration läggs inom strandskyddat område. Det kan komma att krävas hög skyddsnivå av miljöskäl för avloppsanläggningen.

Förvaltningens bedömning

Föreslagen byggnation ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen och bedöms ligga i direkt anslutning till befintlig bebyggelse varvid det finns ett särskilt skäl till att meddela dispensen.

Tomt som framgår av situationsplan daterad den 16 april 2013 bör i sin helhet utgöra tomtplatsavgränsning. Tomtplatsen ska avgränsas med staket eller liknande mot strandskyddat område.

Befintlig bod bör rivas eller flyttas innan den nya byggnaden uppförs.

Byggnaden bör inte placeras närmare tomtplatsavgränsningen än 6 meter mot väster

Motivering

Det särskilda skälet som sökande har angivit är inte tillämpligt i det aktuella fallet. Särskilt skäl till dispensen är i stället att platsen ligger inom ett utpekat LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och föreslagen byggnation bedöms ligga i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, varvid det finns ett särskilt skäl att meddela dispensen.

Tomtplatsens avgränsning är gjord där det idag finns en sjöbod där fritidsaktiviteter har bedrivits sedan 60-talet. Tidigare användning av området gör att det blir en naturlig avgränsning ner mot vattnet där det idag finns en platå i terrängen. Med tomtplatsavgränsning som framgår av situationsplan daterad den 16 april 2013 lämnas en fri passage för allmänheten och för att goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten ska bevaras. Varvid åtgärden inte anses motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.


För att inte området utanför markerad tomtplatsavgränsning ska upplevas som hemfridszon ska befintlig bod rivas eller flyttas så att den inte kommer närmare tomtgräns än 6 meter mot väster.

Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte påtagligt skadar det aktuella riksintresset.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har meddelats.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Avgift: 2 100 kronor. Faktura skickas separat.

Sökande och länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§116 Om- och tillbyggnad av enbostadshus

Dnr 2013/1241

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Hölminge 4:72

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägare till Hölminge 4:68, 4:73 och XXX

Beslut

1. Bygglov beviljas för om- och tillbyggnad av enbostadshus.

2. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs.

3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.

4. Slutbesked krävs inte enligt 10 kapitlet 4 § plan- och bygglagen (PBL).

Redogörelse för ärendet
Förslaget innebär om- och tillbyggnad av bostadshuset. Bostadshuset byggs till med cirka 42 kvadratmeter. Efter tillbyggnaden kommer byggnadsarean för bostadshuset att bli cirka 138 kvadratmeter. Befintligt uthus/garage har en byggnadsarea på 40 kvadratmeter. Efter tillbyggnaden kommer tomten att vara bebyggd med totalt cirka 178 kvadratmeter. Nockhöjden på tillbyggnaden kommer att bli lika hög som den befintliga byggnaden. Den tillåtna nockhöjden på 4,0 meter kommer att överskridas.

Enligt gällande detaljplan (P 96/17) får huvudbyggnaden vara högst 100 kvadratmeter och uthus/garage högst 40 kvadratmeter. Nockhöjden får inte överstiga 4,0 meter.

Till kontrollansvarig har utsetts XXX. Certifierad av Sitac, behörighetsnivå N.

Fastighetsägare till Hölminge 4:3, 4:68 och 4:73 samt XXX har inget emot förslaget.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna medges eftersom en ny detaljplan är under framtagande som ger tomten en större byggrätt på totalt 200 kvadratmeter.

Avsteg (mindre avvikelse) från detaljplanen bör kunna medges efter att ha gett berörda grannar möjlighet att yttra sig.


Motivering

Nämnden gör bedömningen att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet 30 § PBL.

Nämnden kan medge mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i 9 kapitlet 31 b § PBL för överyta och nockhöjd, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanen syfte.

I beslut den 27 februari 2008, § 21, fick plankontoret i uppdrag att ändra detaljplanen för området. Ändringen kommer bland annat att innebära att byggrätten för tomterna kommer att utökas.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § PBL. Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan miljö- och byggnämnden meddelat ett startbesked kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut, (prisbasbeloppet för år 2013 är 44500 kronor).

Som byggherre kallas du till tekniskt samråd. Kontakta snarast XXX för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för samrådet sker normalt i miljö- och byggförvaltningens lokaler. Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig också närvara.

Senast vid det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in till nämnden:

· Förslag till kontrollplan

· Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd.

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutets har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 6 229 kronor. Faktura skickas separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande samt fastighetsägare till Hölminge 4:3, 4:68 och 4:73 samt XXX underrättas om beslutet.

§117 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2013/0681

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Angelstads-Kärragården 1:98

Sökande: XXX

Yttrande: Länsekologen, tekniska förvaltningen samt fastighetsägare till Angelstads-Kärragården 1:96, 1:98, 1:129 och 1:130

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger i Bolmens samhälle vid sjön Bolmens sydvästra strand, cirka
1,5 mil väster om Ljungby.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus. Fastigheten planeras att avstyckas och efter avstyckningen kommer fastigheten att ha en areal på cirka 2400 kvadratmeter. Byggnaden är tänkt att placeras cirka 20 meter från fastighetsgränserna mot norr och väster.

In- och utfart planeras till befintlig enskild väg nordöst om den aktuella platsen.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt friluftsliv samt inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område).

Länsekologen har den 11 april 2013 skriftligen meddelade att åtgärden inte kommer påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt.

Strandskyddsdispens för den aktuella åtgärden meddelades den 24 april 2013,

§ 73. Länsstyrelsen har i beslut den 7 maj 2013 beslutat att inte överpröva dispensen.

Fastighetsägare till Angelstads-Kärragården 1:96, 1:98 och 1:130 har inget mot förslaget.

Fastighetsägare till Angelstads-Kärragården 1:129 är emot förslaget angående in- och utfartens placering.

Fastighetsägare till Angelstads-Kärragården 1:58, 1:79, 1:97 och Värset 3:1 har fått tillfälle att yttra sig över förslaget men inte svarat.


 

Enligt yttrande från tekniska förvaltningens VA-avdelning ska fastigheten kopplas in på det kommunala nätet för dricksvatten och spillavlopp då den tänkta tomtplatsen ligger nära kommunens grundvattentäkt.

Sökandes förslag är att avloppsfrågan ska lösas med kommunal anslutning.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) och bestämmelserna i 3 kapitlet miljöbalken (MB).

Föreslagen byggnation bedöms inte heller påtagligt skada det aktuella riksintresset.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft annars upphör förhandsbeskedet att gälla.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas innan bygglov har beviljats och startbesked har meddelats.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet kungjorts i
Post- och inrikes tidning och ingen överklagat beslutet.

Avgift: 5944 kronor. Faktura skickas separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande samt fastighetsägare till Angelstads-Kärragården 1:54, 1:55, 1:58, 1:79, 1:96, 1:97, 1:121, 1:130, Värset 2:14 och 3:1 underrättas om beslutet.

Fastighetsägare till Angelstads-Kärragården 1:129 underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§118 Detaljplan för del av Flattinge 3:4 med flera

Dnr 2012/0607

Beslut om samråd.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att samråd får ske över detaljplanen för Flattinge 3:4 med flera.

Redogörelse för ärendet
Avsett planområdet är i Flattinge vid sjön Flårens västra sida, delvis inom strandskyddat område. Enligt kommunens översiktplan ligger området inom ett LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge).

Avsikten är att skapa byggrätter för minst två nya fastigheter. Samtidigt tas de befintliga avstyckade tomterna samt strandområdet med i planen. De nya tomterna ska ingå i gemensamhetsanläggningen för väg, brygga, badplats och vattenledning. Ett gemensamt avlopp kan anordnas för de nya tomterna.

Förvaltningens bedömning

Samråd över detaljplan för del av Flattinge 3:4 med flera kan ske.

§119 Detaljplan för Fritiden 2 i Ljungby

Dnr 2013/1392

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Fritiden 2 i Ljungby.

Redogörelse för ärendet
Tekniska förvaltningen har i skrivelse till miljö- och byggnämnden begärt planuppdrag för Fritiden 2.

Ljungby kommun utreder förutsättningarna för en utveckling av verksamheten och ombyggnad inom Fritiden 2 samt förändrat ägande av fastigheten. Gällande detaljplan har en bestämmelse om högsta exploateringsgrad som försvårar möjligheterna för en delning av fastigheten. För att kunna genomföra en försäljning av marken enligt utredningen måste nuvarande planbestämmelser förändras.

Förvaltningens bedömning

Plankontoret bedömer att detaljplan för Fritiden 2 i Ljungby kan upprättas.

§120 Detaljplan för Hölminge 4:3

Dnr 2007/2663

Beslut om utställning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att utställning får ske över detaljplanen för Hölminge 4:3.

Redogörelse för ärendet
Hölminge Broddagårds samhällighetsförening har begärt att detaljplanen för Hölminge Broddagård ändras så att planen kompletteras med fler tomter och att byggrätten för de befintliga tomterna ökas till 200 kvadratmeter per tomt. Detta gör att det överensstämmer med omkringliggande områden.

Planområdet omfattar knappt 100 tomter. Fem nya tomter föreslås som komplettering inom befintligt planområde.

Planförhållandena inom bebyggelseområdet i Hölminge Broddagård är idag mycket komplicerade med sju olika gällande planer, flera av dem dessutom med varierande tillägg.

Området ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv. Sjön Bolmen är av riksintresse för fiske.

Strandskyddet är upphävt inom kvartersmarken i planområdet. När en plan ersätts, ska strandskyddet på nytt prövas och upphävs genom planbestämmelser.

Bolmens högsta höjd är 140-142 meter.

Vatten och avlopp för planområdet är avsett för 100 hushåll. En gemensamhetsanläggning finns för detta ändamål.

Förslaget har varit på samråd och flera av synpunkter handlar om vatten- och avloppsfrågan.

Förvaltningens bedömning

Utställning över detaljplan över Hölminge 4:3 kan ske.
Detaljplanens genomförande innebär inte betydande miljöpåverkan.

§121 Detaljplan för kvarteret Violen med flera i Ljungby

Dnr 2011/0238

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta detaljplanen för kvarteret Violen med flera i Ljungby.

Redogörelse för ärendet
Ett förslag till detaljplan för kvarteret Violen med flera i Ljungby stad har upprättats. Detaljplanen har upprättats av konsultfirman Norconsult i Göteborg.

Syftet är bland annat att möjliggöra fler parkeringsplatser för ICA Maxi på det före detta järnvägsområdet. I detaljplanen skapas möjlighet för en ny anslutning från Ågårdsvägen till ICA Maxi genom en cirkulationsplats. Parallellt med Ågårdsvägen föreslås en gång- och cykelväg. Fastigheten på Violen 10, får ändrad användning från bostadsändamål till handel och blir en del av handelsområdet. Längs med Drottninggatan skapas möjlighet för en lastzon för att undvika att lastbilar backar in på Vinkelgatan som delvis är en gång- och cykelväg. Lastzonen är till för de butikslokaler som idag inhyser en elektronikbutik och en skobutik i planområdets västra del. För att anordna den nya lastzonen ska tillbyggnaden mot Drottninggatan (del av gamla restaurangen) rivas. ICA Maxi behåller sin lastning och lossning med infart från Ågårdsvägen. Byggrätten utökas kring de befintliga byggnaderna för att möjliggöra en flexibilitet för framtiden.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Ett exploateringsavtal har upprättats med fastighetsägaren som reglerar bland annat kostnader för att genomföra detaljplanen.

Förvaltningens bedömning

Detaljplan över kvarteret Violen med flera i Ljungby kan antas.

§122 Anordnande av grillplats samt inrättande av en torrtoalett

Dnr 2013/1199

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Hamneda 4:2

Sökande: XXX

Beslut

1. Miljö-och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för att anlägga en grillplats samt ställa upp en torrtoalett i enlighet med ansökan, enligt 7 kapitlet 18 b och 18 c §§ punkt 3 miljöbalken.

2. När åtgärderna har utförts ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 7 maj 2013.

Platsen ligger inom strandskyddat område för Lagaån i Hamneda. Strandskyddet för Lagaån är 100 meter inåt land och ut i vattnet. Platsen ligger inom Hamneda dricksvattentäkt, vattentäkten bedöms inte påverkas av de planerade åtgärderna. Platsen är utpekad som riksintresse för kulturmiljö samt upptaget i kulturmiljöprogrammet. De planerade åtgärderna bedöms inte innebära någon påtaglig skadad på riksintresset. Platsen ligger också inom ett område som är upptaget i naturvårdsprogrammet för Kronobergs län. Området är ett klass
2-område, det vill säga bedöms ha mycket stora naturvärden. Det är dock inga av dessa naturvärden som påverkas påtagligt av de planerade åtgärderna. Biotopen där åtgärderna ska vidtas är idag en iordningställd samlingsplats. Där torrtoaletten ska stå är biotopen trivial med inslag av vanliga gräsarter och små björkar. Platsbesök utfördes av miljö- och byggförvaltningen den 28 maj 2013.

Förslaget innebär att det anläggs en grillplats vid den redan idag iordningställda samlingsplatsen samt att det sätts dit en torrtoalett.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl.

· Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

För att få dispens behövs ett skäl och att syftet med strandskyddet inte motverkas. Miljö- och byggnämnden bedömer att åtgärderna behöver ligga inom strandskyddat området för att uppfylla sin funktion som grillplats och rekreationsplats.

Förvaltningens bedömning

Strandskyddsdispens kan lämnas för de föreslagna åtgärderna i ansökan.


Motivering

Det förslag om grillplats och placeringen av torrtoalett som anges i ansökan om strandskyddsdispens bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Om sökanden följer de krav och rekommendationer från kommunen och länsstyrelsen i Kronobergs län samt de uppgifter som lämnas i ansökan så bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras på ett oacceptabelt sätt. Inskränkningen denna åtgärd innebär för allmänheten att utnyttja strandskyddsområdet bedöms som acceptabel ur strandskyddets syfte.

Enligt 7 kapitlet 18 b § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 § samma kapitel, om det finns särskilda skäl.

Särskilt skäl till dispensen är att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Avgift: 2 100 kronor. Faktura skickas separat.

Sökande samt länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§123 Nedskräpning inom fastighet

Dnr 2011/2036

Beslut om upphävande av föreläggande vid vite.

Fastighet: Angelstad 8:32

Fastighetsägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver beslut om föreläggande vid vite daterat den 19 december 2012, § 208.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggförvaltningen fick den 24 oktober 2011 in ett klagomål om nedskräpning på fastighet Angelstad 8:32. Representanter från miljö- och byggförvaltningen besökte platsen och kunde konstatera att det stod tre uttjänta fordon uppställda. Alla tre fordon ägs av fastighetsägaren och har varit avställda sedan en längre tid. Fordonen bedöms inte vara tömda på några vätskor eller miljöfarliga kemikalier. Fordonen är i sådant skick att de bedöms vara skrotbilar. På fastigheten finns fler föremål som bedöms vara nedskräpning.

Ett meddelande skickades den 23 oktober 2012 till fastighetsägaren där miljö-
och byggförvaltningen meddelade att det vore önskvärt om fastighetsägaren kunde städa upp.

Fastighetsägaren förelades med vite på 15000 kronor att städa upp fastigheten den 19 december 2012. Ett platsbesök utfördes den 18 april 2013 och då kunde det konstateras att beslutet till största del av uppfyllt och fastigheten bedömdes vara i ett städat och vårdat skick.

Förvaltningens bedömning

Beslutet om föreläggande med vite kan upphävas. Ärendet kan avslutas.

Motivering

Då fastigheten inte längre bedöms vara nedskräpad eller i ovårdat skick kan vitesföreläggandet upphävas.

Upplysningar

Fastighetsägaren upplyses om att hålla fastigheten i ett vårdat skick, om ny nedskräpning skulle uppmärksammas kan ett nytt ärende komma att öppnas på fastigheten.


En avgift kommer att tas ut för miljö- och byggnämndens tillsyn enligt miljöbalken.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagning av anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§124 Riksintresse för vattenförsörjning, Bergaåsen

Dnr 2013/1193

Yttrande till kommunstyrelsen, länsstyrelsens diarienummer 539-1161-2013.

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna följande yttrande:

Ljungby kommun anser att det är viktigt att Bergaåsens vattentäkt blir riksintresse för vattenförsörjning i enlighet med det förslag som upprättas av länsstyrelsen i Kronobergs län med tillhörande uppdateringar.

Avgränsningen för riksintresset bör följa gränsen för den sekundära skyddszonen i Bergaåsens vattenskyddsområde. Vidare bör riksintresset även omfatta ett

20 meter brett område över överföringsledningen fram till anslutningspunkt på det kommunala nätet i Växjö respektive Alvesta samt övriga nödvändiga anläggningar för att vattentäkten ska bibehålla sin funktion.

Europabanan är redovisad i Ljungby kommuns översiktsplan från 2006. Vid Bergaåsen är sträckningen av Europabanan föreslagen väster om E4:an inom det föreslagna riksintresset för vattenförsörjningen. Ljungby kommun anser att

det är helt avgörande att Europabanan sträckning inte hindras eller avsevärt försvåras genom att ett nytt riksintresse föreslås. Europabanan är dessutom utpekat som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken, även om riksintresset inte är geografiskt lokaliserat.

Redogörelse för ärendet

Hav- och vattenmyndigheten (HaV) har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram förslag på områden som är lämpliga som riksintresse för vattenförsörjning.

I Kronobergs län har man utifrån de kriterier som ställts av HaV kommit fram till att vattentäkten i Bergaåsen med tillhörande anläggningar är ett lämpligt objekt.

Ett förslag är framtaget och Ljungby kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till och med den 29 augusti 2013.

Bergaåsen uppfyller samtliga kriterier enligt riktlinjerna för framtagande av riksintressen för vattenförsörjning:

· nyttjas/kan nyttjas av många människor

· realistiska alternativ saknas

· stor kapacitet

· god kvalitet

· liten risk att påverkas av klimatförändringar

· behövs som reserv eller för framtida användning

När vattenskyddsområdet i Bergaåsen skapades gjordes grundliga utredningar gällande den primära och sekundära skyddszonen. Med det som underlag bör området för riksintresset omfatta den sekundära skyddszonen. Övriga nödvändiga anläggningar som överföringsledning, pumpstationer med mera bör också ingå i riksintresset.

Inom det område som idag är ett vattenskyddsområde finns det fyra olika riksintressen. Det finns riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturvård och kommunikation. Ett riksintresse går i många fall före andra intressen varför det är viktigt att även vattentäkten skyddas i form av ett riksintresse för vattenförsörjning. Ett riksintresse inskränker inte markägarens intressen på något sätt mer än vad de redan beslutade vattenskyddsföreskrifterna gör. Att området pekas ut som riksintresse gör att Bergaåsen uppmärksammas och vägs gentemot andra riksintressen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens yttrande.

Upplysningar

Kommunstyrelsen underrättas om beslutet.

§125 Nedskräpning

Dnr 2012/1991

Beslut om föreläggande vid vite.

Fastighet: Björstorp 3:10

Fastighetsägare: XXX och XXX

Beslut

XXX, personnummer XXXXXX-XXXX, föreläggs vid vite av 7 500 kronor och XXX, personnummer XXXXXX-XXXX, föreläggs vid vite av

7 500 kronor att senast två månader efter lagakraftvunnet beslut vidta följande åtgärder:

1. Lämna skrot, burkar, däck och övrigt avfall som framgår av fotografier daterade den 19 april 2013 samt eventuellt övrigt förekommande avfall på platsen enligt karta daterad den 12 juni 2013 till godkänd mottagare.

2. Inkomma med en skriftlig redovisning till miljö- och byggförvaltningen om vart respektive avfall har lämnats. Kvittens ska bifogas som erhållits vid lämnandet av avfallet. Kvittensen ska vara undertecknad av avfallsmottagaren.

3. Beslutet gäller omedelbart efter delgivning och även om det överklagas, enligt miljöbalken 26 kapitlet 26 §.

Beslutet är fattat med stöd av 15 kapitlet 30 § och 26 kapitlet 9, 14 §§ miljöbalken.

Redogörelse för ärendet
Den 14 november 2012 besöktes del av fastigheten Björstorp 3:10 av miljö- och byggförvaltningen då anonymt klagomål inkommit om nedskräpning.

Vid besöket noterades att avfall låg dumpat i en grushåla på fastigheten på en plats dit allmänheten har tillträde och insyn. Det hade även brunnit vid ett par träd i omedelbar närhet till avfallet. Avfallet som hittades var märkt med namnet på en av fastighetsägarna. Miljö- och byggförvaltningen har på delegation den

7 december 2012 förelagt en av fastighetsägarna om att städa upp området.

Fastighetsägaren har i inkommen skrivelse den 28 januari 2013 intygat att uppstädning skett, men inlämnade inga kvitton undertecknade av avfallsmottagaren som styrkte detta.

Miljö- och byggförvaltningen besökte platsen den 19 april 2013 och kunde bekräfta att avfallet transporterats bort ifrån platsen. Dock påträffades ytterligare avfall strax norr om platsen i en grop på en åker samt hade eldning skett av bland annat pantburk och sprayflaska.


Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med arbetsutskottets förslag till beslut.

Motivering

Alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet ska vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt miljöbalken 2 kapitlet 3 §.

Ingen får skräpa ned utomhus på en plats dit allmänheten har tillträde eller insyn, enligt miljöbalken 15 kapitlet 30 §.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av denna balk ska efterlevas, enligt miljöbalken 26 kapitlet 9 §.

Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite, enligt miljöbalken

26 kapitlet 14 § .

Upplysningar

Med avfall avses enligt miljöbalken 15 kapitlet 1 § varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Nedskräpning och eldning av avfall är åtalbart.

Enligt 11 § i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna är eldning av torra grenar och kvistar tillåtet om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. Avfall är aldrig tillåtet att elda. Avfall ska lämnas till godkänd mottagare.

När avfallet lämnas till mottagaren ska lämnaren se till att kvittens erhålls från avfallsmottagaren. Kvittensen ska vara undertecknad av avfallsmottagaren och bifogas med redovisningen till miljö- och byggförvaltningen.

För handläggning av befogade klagomål utgår en timavgift. Avgiften fastställs i separat beslut när ärendet bedöms som avslutat. Timavgift utgår enligt taxa framtagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20 om avgifter för prövning och tillsyn enligt MB (1998:808).

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§126 Slutliga villkor för halter och mängder av föroreningar i behandlat avloppsvatten

Dnr 2013/0816

Yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län, ärendenummer 551-1927-13

Fastighet: Eka 3:19

Verksamhetsutövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden anser det rimligt att de provisoriska villkoren som finns för verksamheten fastställs med undantag för suspenderade ämnen. Nämnden vill belysa att det är viktigt med marginal till ett villkor, dock bör inte riktvärdet vara för generöst tilltaget. Strävan bör vara att ha så låg påverkan på miljön och människors hälsa som möjligt. Det föreslagna riktvärdet på 100 mg/l anses orimligt högt. Riktvärdet måste baseras på förutsättningarna på plats och recipientens känslighet. Då färgtalen i våra vatten blir högre och brunifieringen intensifieras så anser miljö- och byggnämnden att riktvärdet för suspenderat material inte bör vara högre än 20 mg/l. Verksamheten bör ha samma krav som övriga verksamheter med utsläpp av suspenderat material till vatten som till exempel torvtäkter.

Redogörelse för ärendet
Miljöprövningsdelegationen i Kronobergs län lämnade den 15 januari 2008 verksamhetsinnehavaren tillstånd enligt miljöbalken att på fastigheten Eka 3:19 i Ljungby kommun anlägga och driva en anläggning för behandling av förorenade massor.

I tillståndsbeslutet sköts frågan upp om slutliga villkor avseende halter och mängder av föroreningar i det behandlade avloppsvattnet som släpps ut till recipient (Kåtån).

Vilka föroreningar som fick mottas för behandling har reglerats med provisoriska villkor tillsammans med riktvärden för utsläpp till recipient. Under prövotiden skulle verksamhetsutövaren utreda:

· vilka föroreningar som regelmässigt förekommer eller kan förekomma

· vilka mängder och koncentrationer av föroreningar som kan förekomma i det renade avloppsvattnet

· vilken mängd avloppsvatten som uppkommer

· samt reningseffekten i behandlingsanläggningen

Länsstyrelsen Kalmar län har fått en prövotidsredovisning där verksamhetsinnehavaren föreslår att de provisoriska riktvärdena fastställs med undantag för suspenderande ämnen. För suspenderade ämnen föreslår de att ett riktvärde på 100 mg/l fastslås istället för det provisoriska riktvärdet på 10mg/l.

Miljö- och byggnämnden ges tillfälle att yttra sig till Länsstyrelsen Kalmar län om fastställande av slutliga villkor för verksamheten senast den 28 juni 2013.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens förslag till beslut.

Upplysningar

Länsstyrelsen Kalmar län underrättas om beslutet.

§127 Bristande rutiner för underhåll av gemensam avloppsanläggning

Dnr 2012/0586

Beslut om upphävande av föreläggande vid vite.

Fastighet: Hölminge 4:3

Verksamhetsutövare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver beslut om föreläggande förenat vid vite daterat den 26 februari 2013, § 9.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

En gemensam avloppsanläggning anlades 1997. Den dimensionerades då för 500-600 personekvivalenter. Idag är totalt 96 fastigheter kopplade till anläggningen, varav 13 är permanentboende i området. Belastning på anläggningen är idag cirka 500 personekvivalenter.

Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare, fyra pumpar och en öppen infiltration. Avloppsanläggningen ligger på fastigheten Hölminge 4:3.

Verksamhetsinnehavaren betalar en årlig avgift enligt beslut daterat den 28 juli 2009.

Enligt bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är en avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter anmälningspliktig.

Den 9 maj 2012 genomfördes en tillsyn av miljökontoret på anläggningen. Bedömningen vid tillsynen var att anläggningen fungerar tillfredställande. Rutiner för underhåll finns men är inte dokumenterade.

En inspektionsrapport upprättades och skickades till verksamhetsutövaren. I rapporten begärde miljökontoret in kompletteringar som skulle ha redovisats senast den 31 juli 2012.

På miljö- och byggnämndens sammanträde den 6 februari 2013, § 9 beslutades att förelägga Verksamhetsinnehavaren, vid vite om 5 000 kronor att senast sex månader efter delgivning inkomma med förslag till egenkontrollprogram.

Den 28 maj 2013 inkom till förvaltningen de uppgifter som efterfrågats.


Förvaltningens bedömning

Beslutet kan upphävas.

Motivering

Förslag till egenkontrollprogram har inkommit.

Upplysningar

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagning av anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§128 Brister i inomhusmiljön

Dnr 2011/2121

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Malörten 1

Fastighetsägare: XXX

Klagande: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger fastighetsägaren med stöd av miljöbalken 26 kapitlet 9, 19, 21 och 22 § samt miljöbalken 2 kapitel 2 och 3 §§ att på fastigheten Malörten 1:

1. Senast den 18 oktober 2013 utfört åtgärder enligt punkt 1, 2, 3 och 7 enligt åtgärdsplanen i kapitel 6.8 i ”Rapport, undersökning av inomhusmiljöproblem, Objekt: Klövervägens förskola, daterad 2013-05-29”, med tillägget att ventilationen enligt kapitel 6.6 åtgärdas i samtliga utrymmen i byggnaden.

2. Senast den 31 oktober 2013 skriftligen redovisa till miljö- och byggnämnden att punkt 1 ovan har utförts. I redovisningen ska även förslag på tidpunkt anges för när en uppföljande VOC-mätning (flyktiga organiska föreningar i luft) vid golvnivå och vid vistelsezonen för vuxna ska ske.

3. Senast 2 veckor innan saneringsarbetet påbörjas skriftligen inkomma med en saneringsplan till miljö- och byggnämnden som beskriver hur saneringsarbetet ska ske, hur arbetet ska kvalitetssäkras och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för att de som vistas i lokalerna ska skyddas
och för att säkerställa att föroreningar inte sprids.

4. Utföra mikrobiell provtagning i byggnadsmaterial i taket på avdelning Lammet där en vattenläcka tidigare skett. Senast den 18 oktober 2013 ska det skriftligen redovisas till miljö- och byggnämnden vilka resultat provtagningen visat, uppgifter om det finns skadat material kvar samt en bedömning om det finns behov av åtgärder och i så fall en tidsplan för genomförandet.

5. Senast den 12 augusti 2013 inkomma med ett skriftligt förslag till miljö- och byggnämnden på hur fortsatt utredning ska ske för att klargöra om det finns brister i dräneringen och/eller kapillärsugning via bottenplattan. Utredningsförslaget ska innehålla moment som klargör om dräneringen fungerar som avsett samt vilken provtagning som ska ske för att klargöra om markfukt trängt in i bottenplattan samt tidsplan för genomförande av undersökningen.

6. Ventilationen ska vara igång dygnet runt i byggnaden.

7. Senast den 18 oktober 2013 avlägsna den växtlighet och jord som finns utmed bottenplattan och ersätta med sand.

8. I februari månad 2014 genomföra en uppföljning av åtgärderna genom
MM-enkäten för inomhusklimat anpassad för daghems- och förskolemiljö. Enkäten ska riktas till föräldrar och personal.

9. Senast den 15 april 2014 inkomma med en skriftlig redovisning till miljö- och byggnämnden av resultatet från MM-enkäten, genomförda VOC-mätningar samt en bedömning om behov av ytterligare åtgärder finns.

Redogörelse för ärendet
I november 2011 inkom en förälder med ett klagomål på dålig lukt på Klövervägens förskola. Även personal har lämnat klagomål när miljö- och byggförvaltningen gjorde ett platsbesök på fastigheten.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för fastigheten.

Efter att klagomål inkommit har olika undersökningar och åtgärder vidtagits. Under våren 2013 har fastighetsägaren anlitat XXX som utfört en undersökning av inomhusmiljöproblemen. Resultatet av undersökningen har sammanställts i ”Rapport undersökning av inomhusmiljöproblem, Objekt: Klövervägens förskola, daterad 2013-05-29”. Slutsatsen i rapporten är att det finns fuktskador i väggar och golv som kan påverka inomhusmiljön negativt, till exempel i form av avvikande lukter. Det fanns tydlig mikrobiell lukt i rumsluften i samband med undersökningen i den stora lekhallen. Det kan inte uteslutas att det i detta rum har varit en kraftigare uppfuktning på grund av läckage. Vidare står att även om fukt- och luktproblemet i dagsläget är begränsat finns lukter i konstruktionerna som kan variera under året beroende av uppfuktning. Risken är därför relativt stor att även luktproblemen varierar och tilltar under sensommaren. Lukt utanför huset, från takfoten, bedöms också som en relativt stor luktkälla periodvis. Hur pass detta kan påverka miljön inomhus har inte utretts.


I rapporten finns förslag till åtgärder och en stegvis plan som rekommenderas att följas.

Fastighetsägaren har vid möte med miljö- och byggförvaltningen föreslagit att de följer XXX åtgärdsplan som innebär att lekhallen åtgärdas, takfoten byts ut, tryckimpregnerade altaner plockas bort och en översyn görs av tak och täckplåtar, vid sprickor görs kontroll av materialet inunder. Luckan till yttertaket i rum 414 lagas på nytt med ny isolering och tät ångspärr. Tak och ångspärrar ses över på hela fastigheten. När åtgärderna är utförda sker en uppföljande enkätundersökning samt VOC-mätning för att bedöma effekten av åtgärderna och om behov av ytterligare åtgärder finns enligt punkt 5 och 6 i åtgärdsplanen.

XXX samt XXX har tagit del av de utredningar som skett. Deras bedömning är att skadorna inte är så omfattande att lokalerna behöver utrymmas. Däremot ska personal och barn inte vistas i den del av lokalen som är föremål för åtgärder. XXX rekommenderar även uppföljande MM-enkät samt fortsatt utredning av tidigare vattenskador samt om det föreligget brister i dräneringen och/eller kapillärsugning via bottenplattan.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Motivering

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall enligt miljöbalken 26 kapitlet 9 §.

Enligt miljöbalken 26 kapitlet 19 § ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som vidtar sådan åtgärd ska genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Detta enligt miljöbalken 26 kapitlet 22 §.


Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Enligt socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:21) om tillsyn enligt miljöbalken, fukt och mikroorganismer ska vid bedömning om fukt och mikroorganismer i lokaler för allmänna ändamål innebär olägenhet för människor hälsa enligt 9 kapitlet 3 § bör tillsynsmyndigheten beakta bland annat om:

· det förekommer synlig mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt i bostadsrum eller lokaler för allmänna ändamål,

· mikroorganismer eller mikrobiell lukt befaras spridas från byggnadskonstruktionen eller från till exempel källare, grund eller vind, till bostadsrum eller andra rum där människor vistas stadigvarande,

· fuktskador inte åtgärdas och detta innebär en risk för att mikroorganismer kan växa till, och

· fuktskador har åtgärdats bristfälligt vid till exempel uttorkning och utbyte av mikrobiellt angripet material.


Bedömningen bör göras efter en sammanvägning av samtliga relevanta omständigheter, varvid särskild hänsyn bör tas till känsliga personer.

Lokaler för allmänna ändamål ska enligt miljöbalken 9 kapitlet 6 § brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Enligt miljöbalken 2 kapitlet 2 § ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa eller miljön. Enligt

3 § samma kapitel ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Utifrån ovanstående lagrum samt resultatet av de undersökningar som vidtagits på fastigheten Malörten 1 anser nämnden att fastighetsavdelningen i Ljungby kommun behöver utföra vissa kompletterande undersökningar samt vidta saneringsarbete enligt de rekommendationer som finns i rapport ”undersökning av inomhusmiljöproblem, Objekt: Klövervägens förskola, Ljungby, daterad 2013-05-29”.

Utöver de åtgärdsförslag i XXX rapport anser nämnden att det behöver säkerställas att den tidigare vattenläckan vid avdelning Lammet är åtgärdad. Det innebär att taket behöver öppnas upp och prover behöver tas för mikrobiell analys i byggnadsmaterial som papp, mineralull och trävirke. Det behöver säkerställas att allt skadat material är borttaget för att hindra att tillväxt kan ske.


Vidare behöver det utredas om bottenplattan är fuktskadad. Prover behöver tas. Det behöver även klargöras om dräneringen fungerar som avsett. Det är lämpligt att filma ledningarna.

Upplysningar

XXX har checklistor för hur utredning av problem i innemiljön kan ske. Checklistan bör användas i tillämpliga delar.

För tillsyn i ärendet utgår timavgift för nedlagd handläggningstid enligt antagen taxa av kommunfullmäktige.

XXX och klagande underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Klövervägens förskola underrättas om beslutet.

§129 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den

14 maj till den 10 juni 2013.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 15 maj 2013. Charity Run i Lagan.

2. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 20 maj 2013. Cirkusföreställning vid Sunnerbohallen i Ljungby samt affischering i Ljungby kommun.

3. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 21 maj 2013. Berättarfestival i Ljungby, ianspråktagande av offentlig plats på parkeringen Märta Ljungbergsvägen 1, Järnvägsparken och Föreningsgatan i Ljungby samt uppsättning av flaggstänger vid Märta Ljungbergsvägen 1 i Ljungby.

4. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 28 maj 2013.
Bifall till ansökan om tillstånd till anläggande av askgravlund på Tutaryds kyrkogård i Ljungby kommun.

5. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 28 maj 2013.
Bifall till ansökan om tillstånd till konservering av kyrkliga textilier i Odensjö kyrka i Ljungby kommun.

6. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 29 maj 2013.
Byggnadsminnesförklaring av Ryssby garveri inom fastigheten Tuna 8:2 i Ryssby.

§130 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 14 maj till den 10 juni 2013.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygglov

· Startbesked

· Slutbevis/slutbesked

· Brandfarliga-/explosiva varor