Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2013-08-28

Sammanträde 2013-08-28

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby,

1 Förslag till justerare: Margareta Johansson Lundblad (V)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

3 Gatunamn inom detaljplan för kvarteret Fabriken.

Fastställande av gatunamn - Anna Aracsy

4 Motion om inrättande av ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden.

Yttrande till kommunstyrelsen - Ulla Gunnarsson

Information och frågor - Diverse

Bygg ärenden:

5 Angelstads-Kärragården 1:106, olovligt utförda åtgärder av enbostadshus med ändring av fönster.

Beslut om byggnadsavgift samt bygglov för redan utförda åtgärder - Bengt Larsson

6 Skeen 3:24, ovårdad byggnad.

Beslut om utdömande av vite och nytt föreläggande med vite -
Jonny Engström

7 Bolmsö-Skeda 1:22, nybyggnad av en sjöbod.

Ansökan om strandskyddsdispens - Therese Lindström

8 Angelstad 14:5, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Beslut om föreläggande med vite - Therese Lindström

9 Asken 12, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Beslut om föreläggande med vite - Therese Lindström

10 Kråkan 2, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Beslut om föreläggande med vite - Therese Lindström

11 Torkel 5, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Beslut om föreläggande med vite - Therese Lindström

12 Hörda 4:3, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Beslut om föreläggande med vite - Therese Lindström

13 Höslänga 2:8, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

14 Hjälmaryd 4:19, nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande uthus.

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

15 Tofta 3:14, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

Information och frågor - Bygg

Plan ärenden:

16 Detaljplan för del av Trotteslöv 1:39 med flera, på södra industriområdet i Lagan.

Beslut om samråd - Anna Aracsy

17 Detaljplan för del av Ljungby 7:184, mitt emot Garvaren.

Beslut om granskning - David Karlsson

Information och frågor - Plan

Miljö ärenden:

18 Berghem 9:3 och 9:11, utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar, VOC.

Föreläggande med vite om att inkomma med utredning enligt mark- och miljödomstolens tidigare domslut -
Mathilda Johansson

19 Össjö 6:5, nedskräpning inom fastighet.

Beslut om utdömande av vite och nytt föreläggande med vite - Thomas Hultquist

20 Skeen 2:6, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

Beslut om föreläggande med vite - Thomas Hultquist

21 Rönnäs 1:2, anläggande av damm.

Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultquist

22 Elinge 17:1, nedskräpning inom fastighet.

Beslut om utdömande av vite och nytt föreläggande med vite - Thomas Hultquist

23 Dispens från förbud mot genomgående transporter av farligt gods på väg E4 inom Bergaåsens vattenskyddsområde i Ljungby kommun.

Yttrande till länsstyrelsen - Ann-Sofi Persson

24 Deluppföljning av tillsyn enligt miljöbalken och kontroll enligt livsmedelslagen.

Beslut om godkännande av redovisning - Ann-Sofi Persson

Information och frågor - Miljö

25 Meddelanden

26 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (152 kb)

§131 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Angelstad14:5, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.
Beslut om föreläggande vid vite.

· Asken 12, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.
Beslut om föreläggande vid vite.

· Kråkan 2, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.
Beslut om föreläggande vid vite.

· Torkel 5, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.
Beslut om föreläggande vid vite.

· Hörda 4:3, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.
Beslut om föreläggande vid vite.

· Skeen 2:6, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.
Beslut om föreläggande vid vite.

§132 Gatunamn inom detaljplan för kvarteret Fabriken

Dnr 2013/1390

Fastställande av gatunamn.

Beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer gatunamnet Vera Sandbergs gata.

Redogörelse för ärendet
En ny gata ska byggas till kvarteret Fabriken och anslutas från Helsingborgsvägen. Detaljplanen vann laga kraft under våren 2013. Tekniska förvaltningen har i en skrivelse till miljö- och byggnämnden föreslagit gatunamnet Vera Sandbergs gata. Det föreslagna namnet har anknytning till Ljungby stad. Vera Sandberg föddes år 1895 på Hångers gård i Ljungby. Vera Sandberg blev den första kvinnliga studenten vid Chalmers tekniska högskola år 1914 och den första kvinnliga ingenjören i Sverige år 1917. Hon avled år 1979 och har gett sitt namn åt bland annat en gata i Göteborg, Vera Sandbergs allé.

År 2011 inkom ett medborgarförslag om att uppkalla Söderleden och Söderbron efter Vera Sandberg. Nämnden ansåg inte att det fanns anledning att byta namn på vägen och bron, men likväl att det fanns anledning att uppkalla en gata eller en plats efter Vera Sandberg.

Yrkanden

Stefan Fredriksson (S) yrkar att gatunamnet Vera Sandbergs gata fastställs.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Upplysningar

Tekniska förvaltningen underrättas om beslutet.

§133 Motion om inrättande av ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden

Dnr 2013/1548

Yttrande till kommunstyrelsen, KS2013/0287.210.

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att motionen om att inrätta ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden avslås.

Redogörelse för ärendet
Ljungby innerstad står inför genomgripande omgestaltningar. Från partiet Kommunens Bästa anser man att det är viktigt att alla beslut är väl belysta och i möjligaste mån förankrade inte bara i kommunledningen utan också hos befolkningen i övrigt. Ett skönhetsråd skulle kunna bli den remissinstans och länk till allmänheten som behövs för att vidga debatten om stadens utformning.

Kommunens Bästa föreslår att ett skönhetsråd bestående av personer som arbetar med eller har erfarenhet av arkitektur, konst och design inrättas med det snaraste.

Yrkanden

Stefan Fredriksson (S) yrkar att nämnden föreslår kommunstyrelsen att motionen om att inrätta ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden avslås.

Margareta Lundblad (V) och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) yrkar att nämnden föreslår kommunstyrelsen att ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden inrättas.

Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att resultatet blir enligt Stefan Fredriksson (S) yrkande.


Omröstningsordning

Omröstning begärs av Margareta Johansson Lundblad (V) och genomförs med följande resultat:

Nej-röst för Margareta Johansson Lundblad (V) och Elisabeth Lindström Johannesson (MP) yrkande.

Ja-röst för Stefan Fredriksson (S) yrkande.


Omröstningsresultat

Ja

Nej

Katarina Jakab

X

Cecilia Löf

X

Niklas Bondesson

X

Göran Johansson

X

Elisabeth Lindström-Johannesson

X

Stefan Fredriksson

X

Irené Svensson

X

Marie Liljedahl

X

Caroline Henrysson

X

Margareta Johansson Lundblad

X

Kent Danielsson

X

2 nej-röster

9 ja-röster

Resultatet blev att nämnden föreslår kommunstyrelsen att motionen om att inrätta ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden avslås.

Förvaltningens bedömning

Förslag enligt ovan har tidigare inkommit till kommunen. Beslut togs då att det inte är nödvändigt med ett särskilt skönhetsråd.

Motivering

Enligt 12 kapitlet § 7 plan- och bygglagen (PBL) ska byggnadsnämnden ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Kommunen har en anställd stadsarkitekt och en person med bebyggelseantikvarisk kompetens. Detaljplaner och översiktplaner samråds enligt PBL. Dessa planer finns tillgängliga på bland annat biblioteket, webbplatsen m.m. så att berörda och andra intresserade kan ta del av dessa. Det ges även möjlighet för alla att lämna synpunkter. I många planärenden hålls även öppna möten, ofta tidigt i processen. Smålands Museum yttrar sig inte längre i bygglovärenden, men kan anlitas om så behövs till exempel. när det gäller byggnader med större kulturhistoriskt värde.

Ett arbete kring medborgardialoger pågår och möjlighet finns att utveckla processerna för dessa.

Upplysningar

Kommunstyrelsen underrättas om yttrandet.

§134 Olovligt utförda åtgärder av enbostadshus med ändring av fönster

Beslut om byggnadsavgift samt bygglov för redan utförda åtgärder.

Fastighet: Angelstads-Kärragården 1:106

Fastighetsägare: XXX

Beslut

1. Bygglov beviljas för utvändig ändring av enbostadshus.

2. Miljö- och byggnämnden beslutar att en byggnadsavgift ska tas ut enligt
10 kapitlet 4 § äldre plan- och bygglagen. Byggnadsavgiften bestäms till
1 x bygglovsavgiften, det vill säga 476 kronor. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten, bankgironummer
808-6217 inom två månader från det beslutet vunnet laga kraft.

3. Byggnadsavgiften ska delas solidariskt mellan fastighetsägarna.

Redogörelse för ärendet
Fastigheten Angelstads-Kärragården 1:106 är belägen i Bolmens samhälle cirka 100 meter från sjön. Området omfattas av en detaljplan (P96/5).

Ett anonymt klagomål inkom till miljö-och byggnämnden den 4 juli 2013 om att fastighetsägaren bytt takmaterial, fasadbeklädnad samt ändrat storleken på vissa fönster.

Miljö- och byggförvaltningen besökte platsen den 8 juli 2013 och kunde då fastställa att byte av fasad och takmaterial skett. Fyra fönster vid fasad mot nordväst var också ändrade. Fasadbeklädnaden och taket strider inte mot gällande detaljplan. Ändringen av fönster är bygglovspliktigt.

Den 8 juli 2013 skickades en skrivelse till fastighetsägarna med begäran om att inkomma med en förklaring till de utförda åtgärderna. Den 15 juli 2013 kontaktade en av fastighetsägarna förvaltningen och meddelade att i den kontakt de haft med förvaltningen för tre, fyra år sedan i samband med tak- och fasadbytet fick uppfattningen att det inte behövdes något bygglov.
Fastighetsägaren uppmanade att inkomma med en skriftlig redogörelse om det besked som då gavs av förvaltningen. Samtidigt informerades det om att bygglov för ändring av fasad måste sökas.


Den 24 juli 2013 inkom skrivelsen. I skrivelsen anger fastighetsägarna att i samband med diskussioner om bygglov för tak och fasadbyte även talat om fönsterbytet. Dessa diskussioner låg till grund för att bygglov inte söktes.

Yrkanden

Stefan Fredriksson (S) yrkar att bygglov beviljas för utvändig ändring av enbostadshus samt att byggnadsavgift ska tas ut.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Motivering

Fastighetsägaren har uppgett att byggnadsåtgärderna påbörjades innan den 2 maj 2011. Därav bedömer miljö- och byggnämnden att den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10) ska tillämpas på prövningen i sak.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar 4 x den avgift, i detta fall 476 kronor, som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp, Pbb=44500 (44 500/20 = 2 225 kronor).

Om överträdelsen är liten, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp än som följer av andra stycket eller helt efterges (Lag 2007:1303).

Miljö- och byggnämnden bedömer att en byggnadsavgift ska tas ut med ett belopp om 1 x den avgift, i detta fall 476 kronor, som enligt gällande taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd meddelats.

Upplysningar

Avgift: 476 kronor. Faktura skickas separat.

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Länsstyrelsen i Kronobergs län underrättas om beslutet.

§135 Ovårdad byggnad

Dnr 2011/1735

Beslut om utdömande av vite och nytt föreläggande vid vite.

Fastighet: Skeen 3:24

Fastighetsägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen i Växjö om utdömande av vitet på 50000 kronor enligt miljö- och byggnämndens beslut daterat den 3 oktober 2012 § 163.

2. Nämnden förelägger fastighetsägaren, vid vite på 75 000 kronor att senast sex månader efter att beslutet delgivits åtgärdat följande punkter:

a. Fasad mot norr (N), sockel och påbyggnad på tak inkluderad.

· Skador i fasadbeklädnaden ska repareras - brädfodring, locklister och knutbrädor ska där de saknas eller är sönder ersättas med nya. Befintlig och tillkommande brädfodring ska målas/ommålas lika befintlig kulör.

· Dörr ska målas lika befintlig kulör.

· Trasiga fönsterglas ska bytas till hela glas, avsaknad av fönsterglas ska ersättas med nya, målning av samtliga fönster- och dörrfoder ska utföras.

· Målning av samtliga fönsterbågar lika befintlig kulör och kittning av falsar där kitt saknas ska utföras.

· Trasiga och nedhängande skivor vid luftspalt under takfot ska bytas.

· Stuprör ska där de är trasiga eller saknas ersättas med fungerande stuprör.

b. Fasad mot öster (Ö), gällande påbyggnad på tak.

· Skador i fasadbeklädnaden på påbyggnaden ska repareras - brädfodring, locklister och knutbrädor ska där de saknas eller är sönder ersättas med nya och målas lika befintlig kulör.

· Målning av samtliga fönsterbågar lika befintlig kulör och kittning av falsar där kitt saknas ska utföras.

c. Fasad mot söder (S), sockel och påbyggnad på tak inkluderad.

· Skador i fasadbeklädnaden ska repareras - brädfodring och locklister ska där de saknas eller är sönder ersättas med nya och de tillkommande byggnadsdelarna ska målas lika befintlig kulör.

· Rostig port ska målas lika befintlig kulör.· Trasiga fönsterglas ska bytas till hela glas, avsaknad av fönsterglas ska ersättas med nya, målning av samtliga fönster- och dörrfoder ska utföras.

· Målning av samtliga fönsterbågar lika befintlig kulör och kittning av falsar där kitt saknas ska utföras.

· Trasiga och nedhängande skivor vid luftspalt under takfot ska bytas.

· Stuprör ska där de är trasiga eller saknas ersättas med fungerande stuprör.

d. Fasad mot väster (V) sockel och påbyggnad på tak inkluderad.

· Skador i fasadbeklädnaden ska repareras - brädfodring, locklister och knutbrädor ska där de saknas eller är sönder ersättas med nya och de tillkommande byggnadsdelarna ska målas lika befintlig kulör.

· Dörr ska målas lika befintlig kulör.

· Trasiga fönsterglas ska bytas till hela glas, avsaknad av fönsterglas ska ersättas med nya, målning av samtliga fönster- och dörrfoder ska utföras.

· Dropplist ovan dörr samt dropplist över fönster höger om dörr ska bytas till ny och målas lika befintligas kulör.

· Målning av samtliga fönsterbågar lika befintlig kulör och kittning av falsar där kitt saknas ska utföras.

· Stuprör ska där de är trasiga eller saknas ersättas med fungerande stuprör.

e. Yttertak (påbyggnad på tak inkluderad).

· Trasiga delar av yttertaksbeklädnad ska bytas ut till ny yttertaksbeklädnad lika befintligt utförande.

f. Övrigt.

· Samtliga fönster på norra, södra och västra fasaden ska förses med fönster­bleck.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggnämnden inkom den 6 mars 2011 klagomål på att fastigheten Skeen 3:24 var ovårdad.

Vid besök den 27 maj 2011 konstaterades att byggnaden under längre tid varit utan underhåll. Fasadbeklädnaden på byggnaden har flera skador till följd av att det inte finns fönsterbleck samt skadade hängrännor och stuprör. Fasadmaterial saknas på flera ställen. Färgskikt på fönster, dörrar och fasad är i dåligt skick. Detta har tillsammans med bristande vattenavledande byggnadsdelar bidragit till omfattande röta, i synnerhet avseende fönsterpartier såsom bågar, droppbräder och foder runt om byggnaden. Fönsterglas saknas helt i flera fönsterbågar. Även taket är i dåligt skick.

Fastighetsägaren ombads i brev den 6 september 2011 att inkomma med en skrivelse till miljö- och byggnämnden om vilka åtgärder som planeras med byggnaden och inom vilken tid dessa åtgärder ska utföras.


Fastighetsägaren inkom med en skrivelse via e-post den 11 september 2011 där det framgick att de kommer att utföra vissa renoveringar på fastigheten innan vintern, byta tak samt en del fasader.

Fastighetsägaren ombads på nytt i brev den 20 september 2011 att i detalj redovisa vilka åtgärder som ska utföras och vid vilket datum detta skulle vara färdigställt.

Någon skrivelse från fastighetsägaren inkom inte varpå miljö- och byggförvaltningen kontaktade fastighetsägaren per telefon den 5 oktober 2011.

Fastighetsägaren uppgav att de inte fått miljö- och byggnämndens senaste skrivelse från den 20 september 2013. Överenskommelsen på telefon blev att redogörelsen skulle skickas in under vecka 41 2011.

Någon redogörelse inkom inte. En skrivelse skickades på nytt den 10 november 2011 där fastighetsägaren skulle redovisa uppgifterna senast den 20 november 2011. Några ytterligare uppgifter inkom inte.

Vid besök på platsen den 5 januari 2012 konstaterades det att inga yttre åtgärder vidtagits på byggnaden.

Den 1 februari 2012 förelades fastighetsägaren att inkomma med en redogörelse, föreläggandet förenades med vite. Den 30 maj 2012 ansökte nämnden om utdömande av vitet. Mark- och miljödomstolen avslog ansökan med hänvisning till att det saknas stöd i plan- och bygglagen för att begära in uppgifter med vite.

Vid besök på platsen den 23 augusti 2012 konstaterades det att inga yttre åtgärder vidtagits på byggnaden. I samband med besöket genomfördes en exteriör skadebesiktning. Fasad mot öster var vid besöket endast delvis besiktningsbar på grund av vegetation.

Fastighetsägaren delgavs miljö- och byggnämndens beslut av polismyndigheten den 21 november 2012. Åtgärderna skulle därmed vara utförda den 21 juli 2013.

De åtgärder fastighetsägaren förelades att utföra har inte utförts vid besök på fastigheten den 21 augusti 2013. Föreläggandet har inte följts.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Motivering

En tillsynsmyndighet ska enligt 11 kapitlet 5 § plan- och bygglagen (PBL) pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL.


Enligt 8 kapitlet 14 § PBL ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.

Om en fastighetsägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av PBL, får byggnadsnämnden enligt 11 kapitlet 19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande). Ett föreläggande enligt 19 § får förenas med vite.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med delgivningsman och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§136 Nybyggnad av sjöbod

Dnr 2013/1478

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bolmsö-Skeda 1:22

Fastighetsägare: XXX

Yttrande: Kommunekolog

Beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av sjöbod.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger på nordöstra delen av Bolmsö. Strandskyddet för Bolmen är

200 meter inåt land. Den aktuella platsen ligger helt inom strandskyddat område.

Platsen omfattas inte av detaljplan men ligger inom ett område utpekat som riksintresse för rörligt friluftsliv samt inom ett område med mycket stora naturvärden, klass 2.

Området för tänkt byggnad är utpekat som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område) enligt kommunens översiktsplan. Området är i första hand lämpligt för bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse, dessutom skulle en vildmarkscamping vara möjlig.

Förslaget innebär en sjöbod med utformning enligt ritning daterad den 11 juni 2013. Byggnadsarean för boden är på cirka 30 kvadratmeter och uppförs ungefär 10 meter väster samt cirka 30 meter norr om strandkanten, enligt situationsplan daterad 11 juni 2013.

Enligt skrivelse från sökande, daterad den 11 juni 2013, ska sjöboden kunna låsas och elektricitet dras till platsen för att möjliggöra hantering av kylvaror. Sjöboden ska kunna hyras ut till fiskare eller liknande någon vecka om året. Sökande förklarar också att sjön behöver nyttjas för gårdens framtid och behöver då en byggnad för att kunna hantera båtuthyrning med mera. Sökande skriver också att platsen för tänkt byggnad redan är intagen av gården genom en landförbindelse. Tänkt åtgärd ska inte kunna göra så att en egen fastighet bildas utan vara en sjöbod till gården. Genom att dra elektricitet till platsen öppnas förutsättningar att kunna utnyttja läget för grillplats, bad- och båtliv, uthyrning samt att det skulle bli landskapsutsmyckning enligt skrivelsen.


Som särskilda skäl till dispensen har sökande angett:

1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

2. Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

3. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.

4. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

5. Området behöver tas i anspråk för ett annat mycket angeläget intresse.

6. Området ligger inom område för landsbygdsutveckling, åtgärden bidrar till landsbygdsutvecklingen.

Kommunekologen har i en skivelse, daterad den 8 augusti 2013, meddelat att tänkt åtgärd inte är förenligt med strandskyddsförordnandets syfte. Den aktuella platsen har idag stora biologiska värden och ännu större potential för att de ska kunna öka för framtiden. "Som livsmiljö för djur och växter har området en stor betydelse främst genom sina gamla grova lövträd, särskilt aspar, men även strandens lövskogsbård. Att området även framöver kan hysa grova lövträd och även död ved är nödvändigt för att områdets värden ska kunna bestå och utvecklas. Bedömning görs att med hänsyn till strandskyddets syften är det olämpligt att uppföra en stuga på ön. Syftet med en stuga för uthyrning till fiskare och andra bör kunna uppnås på annan plats inom fastigheten."

Kommunicering av beslutsförslag skickades till sökande den 15 augusti 2013. Sökande har i skrivelse daterad den 23 augusti 2013 inkommit med kommentarer kring beslutsförslaget.

Yrkanden

Marie Liljedahl (S) och Stefan Fredriksson (S) yrkar att ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av sjöbod avslås.

Förvaltningens bedömning

Något särskilt skäl till att meddela en dispens från strandskyddsförordnandet anses inte föreligga. Djur- och växtliv påverkas negativt av föreslagen byggnation. Dispens bör därför inte meddelas.

Motivering

Nämnden anser att den sökta platsen inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalkens 7 kapitel § 18 b-c.

För att dispens från strandskyddsförordnandet ska kunna ges ska två förutsättningar vara uppfyllda. Det ska finnas så kallade särskilda skäl samt att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras.


De särskilda skäl som sökande angett anses inte föreligga. I detta fall anses inte det enskilda intresset väga avsevärt tyngre än områdets strandskyddsvärden.

Området för tänkt byggnation bedöms inte vara ianspråktaget, med tänkt placering skulle ett nytt område tas i anspråk. Platsen bedöms idag vara allemansrätträttsligt tillgänglig. Tänkt utformning upplevs som ett mindre fritidshus vilket skulle ge en avhållande effekt för allmänheten att beträda området fritt. Om ett område inte har tagits i anspråk på ett lagligt sätt bör där inte uppföras någon ny bebyggelse.

Tänkt byggnation behöver inte för sin funktion ligga inom strandskyddat område. Placering av sjöboden kan lösas på mer lämpad plats.

Skälet angående utvidgning av en pågående verksamhet är inte tillämpligt då denna punkt inte omfattar bostadsbebyggelse, till exempel fritidshus och uthyrningsstugor.

För att åtgärden ska vara ett angeläget allmänt intresse bör den planerade åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället, en förutsättning är att annan placering är omöjlig. I detta fall går annan placering att lösa.

Föreslagen byggnation anses inte vara av sådan unik karaktär att det är ett annat mycket angeläget intresse.

Byggnationen anses ha sådan privatiserande karaktär att det inte anses bidra till utveckling av landsbygden. En ny tomt är inte lämplig då ingen fri passage är möjlig samt att ingen bostadsbebyggelse ligger i anslutning till tänkt byggnation.

Upplysningar

Avgift: 2100 kronor. Faktura sänds separat.

Sökande underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§137 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 2013/1560

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Höslänga 2:8

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Höslänga 2:4, 2:9 och 2:10 (en av tre delägare) samt E.ON Elnät Sverige AB

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet
Fastigheten ligger i Hjälmaryd cirka tre kilometer sydöst om Ljungby centrum och sydväst om väg 124.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus med två våningar. Byggnaden föreslås placeras väster på fastigheten. In- och utfart planeras till befintlig enskild väg öster om fastigheten.

Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheten inom ett område som har mycket stora naturvärden – klass II samt inom ett fornlämningsområde.

Länsstyrelsen har i beslut daterat den 16 augusti 2013 lämnat tillstånd till ingrepp i fast fornlämning nummer 86:1 i Ljungby socken – ärendenummer

431-3429-2013.

E.ON Elnät Sverige AB har i yttrande daterat den 1 augusti 2013 meddelat att de inte har något att erinra mot förslaget.

Fastighetsägarna till Höslänga 2:4, 2:9, 2:10 (en av tre delägare) och Kvänjarp 1:14 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Hjälmaryd 4:19, 4:20, Höslänga 2:1, 2:2, 2:3, 2:9 och 2:10 (en av tre delägare) har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Miljökontoret har i yttrande daterat den 21 augusti 2013 bedömt att ett bostadshus kan byggas i det aktuella området utan att de värden som angivits i naturvårdsprogrammet påverkas negativt samt att inga höga naturvärden finns vid den aktuella platsen för huset. Stenmurar och odlingsrösen bör i största möjliga mån sparas även om de inte är biotopskyddade.


Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa inom den egna avstyckningen, men ser det lämpligt ur miljöperspektiv att man bör löser avloppet gemensamt med fastigheten Hjälmaryd 4:19.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) och bestämmelser i 3 kapitlet miljöbalken (MB).

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft annars upphör förhandsbeskedet att gälla.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas innan bygglov har beviljats och startbesked har meddelats.

Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet kungjorts i Post- och inrikes tidning och ingen överklagat beslutet.

Avgift: 5 944 kronor. Faktura skickas separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande och fastighetsägare till Hjälmaryd 4:19, 4:20, Höslänga S:1, S:2, 2:4, 2:9, Kvänjarp 1:14 och Orberg 1:33 underrättas om beslutet.

§138 Nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande uthus

Dnr 2013/1331

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Hjälmaryd 4:19

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Höslänga 2:8

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande uthus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Hjälmaryd cirka tre kilometer sydöst om Ljungby centrum och sydväst om väg 124.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus med två våningar och tillhörande uthus. Fastigheten är tänkt att styckas av och kommer efter avstyckningen att ha en areal på cirka tre hektar. Byggnaderna föreslås att placeras mitt på den tilltänkta avstyckningen. In- och utfart planeras till befintlig enskild väg öster om den aktuella platsen.

Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheten inom ett område som har mycket stora naturvärden – klass II samt inom ett fornlämningsområde.

Kommunekologen har i yttrande daterat den 8 augusti 2013 gjort bedömningen att området har små naturvärden och att en placering av en bostad på platsen är förenlig med länets naturvårdsprogram och även områdets bebyggelsestruktur med bebyggelse längs med den gamla vägen.

Länsstyrelsen har i beslut daterat den 16 augusti 2013 lämnat tillstånd till ingrepp i fast fornlämning nummer 86:1 i Ljungby socken – ärendenummer

431-2984-2013.

Fastighetsägarna till Höslänga 2:8 har synpunkter emot förslaget.

Fastighetsägarna till Hjälmaryd 4:20, 4:34 och 4:35 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa inom den tänkta avstyckningen, men ser det lämpligt ur miljöperspektiv att man bör löser avloppet gemensamt med Fastigheten Höslänga 2:8.


Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) och bestämmelser i 3 kapitlet miljöbalken (MB).

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft annars upphör förhandsbeskedet att gälla.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas innan bygglov har beviljats och startbesked har meddelats.

Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet kungjorts i Post- och inrikes tidning och ingen överklagat beslutet.

Avgift: 5 232 kronor. Faktura skickas separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande och fastighetsägare till Hjälmaryd S:3, 4:20, 4:34, 4:35 och Höslänga 2:9 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Höslänga 2:8 delges beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§139 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 2013/1227

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Tofta 3:14

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägare till Tofta 3:4 och 3:12 samt E.ON Elnät Sverige och Tekniska förvaltningen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i byn Tofta cirka tre kilometer nordväst om Ljungby centrum och omedelbart sydväst om väg 555 mellan Ljungby och Bolmstad.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i 1 ½ plan. Tomten som planeras att styckas av blir cirka 1 500-2 000 kvadratmeter och utgörs idag av åkermark. Byggnaden föreslås placeras väster på den planerade avstyckningen. In- och utfart planeras till befintlig enskild väg söder om den aktuella platsen.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har mycket stora naturvärden – klass II.

E.ON Elnät Sverige AB har i yttrande daterat den 31 maj 2013 meddelat att de inte har något emot förslaget, om vissa försiktighetsmått och avstånd efterlevs.

Tekniska förvaltningen samt fastighetsägarna till Tofta 3:7 och 3:17 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Tofta 3:4 och 3:12 har synpunkter emot förslaget. Dels med synpunkter på att en byggnad på platsen skulle innebära betydande olägenhet för boende på Tofta 3:12. De tycker också att den stora höjdskillnaden mot Tofta 3:12 skulle göra att insynen upplevs som obehaglig samt att fastigheten Tofta 3:12 skulle sjunka i värde på grund av ett försämrat läge. Om ett medgivande till nybyggnation ges har man synpunkter på placering av byggnader och infartsväg.

Synpunkterna som Tofta 3:4 framförde om att flytta infiltrationen har sökande tagit hänsyn till.

Fastighetsägarna till Hovdinge 4:9 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa på det sätt som sökande redovisat.


Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) och bestämmelser i 3 kapitlet miljöbalken (MB).

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft annars upphör förhandsbeskedet att gälla.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas innan bygglov har beviljats och startbesked har meddelats.

Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet kungjorts i Post- och inrikes tidning och ingen överklagat beslutet.

Avgift: 5944 kronor. Faktura skickas separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande och fastighetsägare till Hovdinge 4:9, Tofta 3:7, 3:17, S:4 och S:5 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Tofta 3:4 och 3:12 delges beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§140 Detaljplan för del av Trotteslöv 1:39 med flera, på södra industriområdet i Lagan

Dnr 2012/2051

Beslut om samråd.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att samråd får ske över detaljplanen för Trotteslöv 1:39 med flera.

Redogörelse för ärendet
Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Trotteslöv 1:39 med flera.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utvidgning av det befintliga industriområdet för att på så sätt skapa utvecklingsmöjligheter för industriverksamheterna utmed planområdet.

För att skapa attraktivare skyltmöjligheter för företagen utmed väg E4 samt ge framtida utökningsmöjligheter är det av samhällsekonomisk vikt att planlägga det icke planlagda området för industri.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, behovsbedömning har upprättats ingen miljökonsekvensbeskrivning behövs.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (PBL).

Tekniska förvaltningen, XXX underrättas om beslutet.

§141 Detaljplan för del av Ljungby 7:184, mitt emot Garvaren

Dnr 2012/1984

Beslut om granskning.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att granskning får ske över detaljplanen för del av Ljungby 7:184 enligt 5 kapitlet 18 § plan- och bygglagen (PBL).

2. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen miljöbedömning görs och ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Redogörelse för ärendet
XXX har i skrivelse, daterad den 16 juli 2012, meddelat att de vill etablera sig i Ljungby stad. Ett markanvisningsavtal har upprättats avseende ett område på cirka 5 000 kvadratmeter av fastigheten Ljungby 7:148, inom före detta järnvägsområdet mellan kvarteret Garvaren och Skånegatan. Om XXX bedömer att det finns möjlighet att etablera sig kommer ett köpekontrakt att upprättas.

Miljö- och byggnämnden beslutade att ge plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för området den 19 december 2012, § 214.

Miljö- och byggnämnden beslutade att ge plankontoret i uppdrag att samråda detaljplanen för området den 24 april 2013, § 79.

Samråd har hållits den 15 maj – 12 juni 2013.

Västra delen av planområdet får användningen centrumändamål med 2 000 kvadratmeter i byggrätt. Intill byggrätten får parkering anordnas för att verksamheten ska klara sitt parkeringsbehov.

Östra delen av området får även den användningen centrumändamål med en byggrätt på 1 000 kvadratmeter.

I centrumplanen är marken utmärkt som ”parkering men komplettering med centrum kan prövas”. Så i huvudsak överensstämmer det med centrumplanen då centrumverksamhet innebär handel, kontor och annan icke störande verksamhet. Bostäder är inte lämpligt inom området på grund av att kvarteret Hammaren är planlagt för storindustriändamål.

Ljungby kommun står för plankostnaden.


Yrkanden

Caroline Henrysson (S), Stefan Fredriksson (S) och Göran Johansson (C) yrkar att granskning får ske över detaljplanen för del av Ljungby 7:184.

Margareta Lundblad (V) och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) yrkar att granskning över detaljplanen för del av Ljungby 7:184 inte ska ske.

Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att resultatet blir enligt Caroline Henrysson (S), Stefan Fredriksson (S) och Göran Johansson (C) yrkande.


Omröstningsordning

Omröstning begärs av Elisabeth Lindström Johannesson (MP) och genomförs med följande resultat:

Nej-röst för Margareta Johansson Lundblad (V) och Elisabeth Lindström Johannesson (MP) yrkande.

Ja-röst för Caroline Henrysson (S), Stefan Fredriksson (S) och Göran Johansson (C) yrkande.

Omröstningsresultat

Ja

Nej

Katarina Jakab

X

Cecilia Löf

X

Niklas Bondesson

X

Göran Johansson

X

Elisabeth Lindström-Johannesson

X

Stefan Fredriksson

X

Irené Svensson

X

Marie Liljedahl

X

Caroline Henrysson

X

Margareta Johansson Lundblad

X

Kent Danielsson

X

2 nej-röster

9 ja-röster

Resultatet blev att granskning får ske över detaljplanen för del av Ljungby 7:184 enligt 5 kapitlet 18 § plan- och bygglagen (PBL).


Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Upplysningar

Tekniska förvaltningen samt XXX underrättas om beslutet.

§142 Utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar, VOC

Föreläggande vid vite om att inkomma med utredning enligt mark- och miljödomstolens tidigare domslut.

Fastighet: Berghem 9:3, 9:11

Verksamhetsutövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämndens förelägger verksamhetsinnehavaren, vid vite på 75 000 kronor med stöd av miljöbalken 26 kapitlet 9 och 14 §§ att senast tre månader efter beslutet delgivits inkomma med utredning till nämnden enligt mark- och miljödomstolens domslut med målnummer M 1331-12, daterad den 25 januari 2013.

Beslutet gäller omedelbart efter delgivning och även om det överklagas, enligt 26 kapitlet 26 § miljöbalken.

Redogörelse för ärendet
Enligt dom från mark- och miljödomstolen med målnummer M 1331-12, daterad den 25 januari 2013, ska verksamhetsinnehavaren inkomma med förelagd utredning enligt miljö- och byggnämndens beslut den 1 september 2010 senast tre månader efter att domen vunnit laga kraft. Domen vann laga kraft den 15 februari 2013 och därmed skulle bolaget ha inkommit med utredningen senast den 15 maj 2013.

Vid ett möte med verksamhetsutövaren den 13 augusti 2013 överlämnades en skrivelse daterad den 8 augusti 2013. Skrivelsen behöver kompletteras för att uppfylla punkt 2 i mark- och miljödomstolens dom.

Verksamhetsutövaren har den 13 augusti 2013 muntligen framfört att de anser att de inte ska föreläggas med vite eftersom inkommen skrivelse ska kompletteras.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Motivering

Enligt miljöbalken 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de föreläggande och förbud som behövs i varje enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om föreläggande och förbud förenas med vite. Enligt 26 kapitlet 26 § får det beslutas att föreläggande ska gälla omedelbart även om det överklagas. Detta tillägg beslutas eftersom tidigare dom inte efterlevts.

Upplysningar

För handläggning och tillsyn i ärendet kommer timavgift debiteras för nedlagd handläggningstid i enlighet med 18 § i ”Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009. Timavgiften är 700 kronor. Faktura skickas separat.

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§143 Nedskräpning inom fastighet

Dnr 2011/1649

Beslut om utdömande av vite och nytt föreläggande vid vite.

Fastighet: Össjö 6:5

Fastighetsägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen i Växjö om utdömande av vitet på 50000 kronor enligt nämndens beslut den 19 december 2012, § 207.

2. Nämnden förelägger fastighetsägaren vid vite på 100 000 kronor med stöd av 15 kapitlet 30 § och 26 kapitlet 9, 14 och 21 §§, att senast tre månader efter att delgivits beslutet vidta följande åtgärder:

a. Lämna de registrerade fordonen i nedanstående lista till auktoriserad bilskrot, övriga avregistrerade fordon och övrig nedskräpning ska lämnas
till godkänd mottagare.

· En röd Volvo, utan registreringsnummer och med två 25 liters dunkar troligtvis innehållande olja

· En blå Nissan, med registreringsnummer SHF 891

· En lätt lastbil med vit motorhuv, utan registreringsnummer

· En ljusblå Volvo, med registreringsnummer AKA 918

· En mörkblå Volvo, utan motor och registreringsnummer och med bilbatteri inuti

· En silverfärgad Volvo, med registreringsnummer GBH 704

· En röd Volvo, med registreringsnummer CTP 825

· En vit Volvo med röda kors (ambulans), utan registreringsnummer

· En silverfärgad Volvo med ränder, utan registreringsnummer

· En turkos Volvo med gula extralysen, utan registreringsnummer

· En mörkblå förlängd Volvo, med registreringsnummer EKR 790

· En silverfärgad Volvo, med registreringsnummer KEA 653

· En silverblå Volvo, med registreringsnummer HCN 421

· En silverfärgad Volvo , med registreringsnummer KHT 770

· En blå Volvo utan motor, (modellserie 140)

· En blå Volkswagen Golf, med registreringsnummer OED 527

· En silverfärgad Volvo, med registreringsnummer PBB 907

· En ”guldbronsfärgad” Volvo, med registreringsnummer NPC 420

· En mörkgrå Volvo, med registreringsnummer DZK 717

· En ”guldbronsfärgad” Volvo, med registreringsnummer EMX 359

· En mörkblå Volvo, med registreringsnummer ECY 481

· En tvåfärgad förlängd Mercedes, med registreringsnummer LRC 436

· En silverfärgad Volvo, med registreringsnummer NKN 555

· En röd Volvo, med registreringsnummer EHU 668

· En silverfärgad Volvo, med registreringsnummer JJD 092

· En röd Volkswagen Golf 2, utan registreringsnummer

· En blå Volvo, med registreringsnummer FKX 265

· En mörkblå förlängd Volvo, med registreringsnummer EPH 244

· En blå Volvo, med registreringsnummer LNU 257

· En ljusbrun Volvo, med registreringsnummer KPD 461

· En silverfärgad Volvo GT utan registreringsnummer

· Ett framparti av en bil, troligtvis en Volvo modellserie 140

· En röd Volvo BM traktor, med registreringsnummer BZS 682

· En Volvo, med registreringsnummer EBM 118

· Ett blått släp, med registreringsnummer LOZ 758

· En silverfärgad Volvo, med registreringsnummer ARB 270

· En orange Volvo, med registreringsnummer HUF 878

· En ljusblå Volvo, med registreringsnummer KSD 908

· En vinröd Volvo, med registreringsnummer JUH 786

· En silverfärgad Volvo, med registreringsnummer AFY 099

· En vit Volvo, med registreringsnummer EPX 725

· En grön Volvo lastbil, med registreringsnummer KHG 917

· En grafitgrå Volvo, utan registreringsnummer, troligtvis modellserie 480

· En vit Volvo, troligtvis modellserie 140 med registreringsnummer EGS093, endast karossen kvar

· En blå Volvo, med registreringsnummer JUY 341

· En orange Volvo, med registreringsnummer HFT 369

· En Volvo lastbil med släp, med registreringsnummer BNO 099

· En Volvo lastbil med flak, med registreringsnummer CRR 778

· Ett ställ med bilrutor, en skopa, metallhyllor, dunkar och oljetunnor

· Flertal jordbruksmaskiner och hövagnar

· En blåaktig tröska

· Ett lastbilsflak med benämningen FSK707 1705 på.

· En baklucka till Saab med registreringsnummer CAU995

· Träavfall och övrigt skräp som ligger på ett vanprydande sätt och inte i sin naturliga miljö

b. Redovisa till miljö- och byggnämnden genom skriftlig kvittens att ovanstående åtgärder utförts.

Beslutet gäller omedelbart efter delgivning och även om det överklagas, enligt
26 kapitlet 26 § miljöbalken.
Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggförvaltningen fick under 2004 in en ansökan om bygglov och rivningsplan på fastigheten. Huset på fastigheten började troligen rivas under detta år. Den 18 och den 21 maj 2007 fick miljö- och byggförvaltningen in anonyma klagomål om nedskräpad fastighet. En tjänsteman på förvaltningen besökte fastigheten den 15 augusti 2007 och konstaterade att där fanns ett antal fordon. På en handskriven anteckning från besöket finns 24 bilar uppräknade med registreringsnummer.

Den 3 augusti 2011 kom ytterliggare klagomål in på nedskräpad ”bilkyrkogård”. Platsen besöktes av två tjänstemän från förvaltningen den 4 oktober 2011. Det konstaterades då att det fanns över 30 fordon på fastigheten. De flesta fordon var demonterade på något sätt och troligtvis har reservdelar tagits från bilarna.

Enligt uppgifter till förvaltningen 2011 stod fastighetsägaren som ägare till

65 avställda fordon.

Den 18 april 2012 inkom ett klagomål och frågan om kommunen gör något åt nedskräpningen på fastigheten. Miljö- och byggförvaltningen har försökt att få tag på fastighetsägaren per telefon utan framgång. Fastighetsägaren har underrättats om att fastigheten kommer att besökas och att det är önskvärt om han hör av sig eller kan närvara.

Fastigheten besöktes åter den 26 oktober 2012 av två tjänstemän från förvaltningen och bedömningen då var att bilarna inte var tömda på några vätskor eller oljor, utom i de fall där de var demonterade i bottnen på motorn. Det är troligt att det i de flesta av motorerna fortfarande står olja i ”sumpen”/oljetråget. Till skillnad från föregående besök hade inga fordon där tjänstemännen kan se motorrummet några bilbatterier. Fordonen var i sådant skick att de bedömdes vara skrotbilar. På fastigheten fanns fler föremål som bedöms vara nedskräpning. Alla fordon på fastigheten har sannolikt fastighetsägaren som ägare.

Vid ett besök den 12 december 2012 av tjänstemän från förvaltningen noterades 49 fordon på fastigheten, varav vissa saknade registreringsnummer.

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägaren den 19 december 2012, § 207, vid vite om 50000 kronor att inom sex månader från att beslutet delgivits städa upp fastigheten.

Vid ett uppföljande besök den 5 augusti 2013 konstaterades det att en röd Volvo 940 och ett släp från fastigheten försvunnit. Resterande fordon och avfall fanns kvar.


Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Motivering

Nämnden gör bedömningen att tomten är nedskräpad i strid mot 15 kapitlet 30 § och att farligt avfall och kemikalier hanteras i strid mot försiktighetsprinciperna i 2 kapitlet 3 § miljöbalken.

Enligt miljöbalken 15 kapitlet 30 § får ingen skräpa ner på plats där allmänheten har tillträde eller insyn till. Enligt 2 kapitlet 1 och 3 §§ miljöbalken är alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldiga att visa att han utför nödvändiga skyddsåtgärder och vidtar de försiktighetsmått som behövs för att hindra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att den balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av denna balk ska efterlevas. Enligt 26 kapitlet 14 § miljöbalken får ett föreläggande förenas med vite.

Enligt definitionerna i Bilskrotningsförordning (2007:186) är en uttjänt bil: en personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilo.
Avfall definieras i 15 kapitlet 1§ miljöbalken som ett föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. I Avfallsförordningens(2011:927) bilaga 4 finns uttjänta fordon med under EWC-kod (European Waste Catalogue) 16 01.

Avställda, avregistrerade och delvis isärmonterade fordon anses av nämnden vara uttjänta fordon, ett slags avfall, om ett fordon är avregistrerat men fortfarande fysiskt finns kvar är det skrot. Motorernas innehåll av olja gör att de även kan anses innehålla farligt avfall. För att yrkesmässigt samla in eller handla med avfall krävs anmälan till länsstyrelsen enligt avfallsförordningen.

För mellanlagring av avfall krävs anmälan till kommunens nämnd enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att bedriva skrotningsverksamhet ska en bilskrotare vara auktoriserad. Enligt miljö- och byggnämndens vetskap finns ingen anmälan från eller auktorisation för fastighetsägaren. Fastigheten anses således vara nedskräpad med uttjänta fordon. Den långvariga förvaringen av uttjänta fordon på fastigheten innebär sannolikt att marken förorenats och alltjämt förorenas.

Upplysningar

För handläggning av befogade klagomål utgår en timavgift. Avgiften fastställs i separat beslut när ärendet bedöms som avslutat eller vid lämplig tidpunkt för delfakturering. Timavgift utgår enligt taxa framtagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20 om avgifter för prövning och tillsyn enligt MB (1998:808).


Miljö- och byggförvaltningen vill upplysa fastighetsägaren om att det lov som gavs 2004 har gått ut. Rivning av byggnader på fastigheten ska föregås av en rivningsanmälan till miljö- och byggförvaltningen. Vid frågor kontakta förvaltningen på telefon 0372-78 92 70.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med delgivningsman och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§144 Anläggande av damm

Dnr 2013/1334

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Rönnäs 1:2

Fastighetsägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för anläggning av två dammar. Dispensen omfattar enbart det område som tas i anspråk för anläggandet av dammarna enligt inkommen ansökan.

2. När åtgärderna har utförts ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 28 maj 2013.

Platsen ligger inom strandskyddat område för Möckeln och Helge å. Strandskyddet för Möckeln är 200 meter inåt land och i vattnet och 100 meter för Helge å. Området är upptaget i Kronobergs naturvårdsprogram som ett klass 1-område med särskilt stora naturvärden.


Området är utpekat som riksintresse för natur samt ingår även i ett Natura 2000-område. Enligt Länsstyrelsens våtmarksinventering finns en sumpskog i direkt anslutning till den ena dammen. Området angränsar till naturreservat.

Förslaget innebär att två dammar anläggs på fastigheten Rönnäs 1:2. Platsen där dammarna ska anläggas brukas idag som betesmark.

Länsstyrelsen har bedömt att åtgärderna inte klassas som vattenverksamhet då dammarna är så små och därför handläggs ärendet som en strandskyddsdispens av Ljungby kommun.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl:

· Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.


Motivering

Enligt 7 kapitlet 18b § och 18c § får kommunen i det enskilda fallet lämna dispens från förbuden i 15§ samma kapitel om det finns särskilda skäl.

De dammar som föreslås anläggas enligt ansökan bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Vidare bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras på ett oacceptabelt sätt. Riksintresset för natur bedöms inte påtagligt skadas av att dammarna anläggs så som presenterats i ansökan.

Att anlägga viltvatten bör gynna den biologiska mångfalden och på så sätt kan de naturvärden som finns i området stärkas ännu mer. Dammarna kommer inte att ha någon direktkontakt med vare sig Helge å eller sjön Möckeln varför någon påverkan på dessa vattenområden inte befaras.

Upplysningar

Dammen bör utformas med en flack släntlutning för att skapa naturliga kanter.

Om fornlämningar påträffas vid grävarbeten ska arbetet omedelbart avslutas och kontakt tas med Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Avgift: 2 100 kronor. Faktura skickas separat.

Sökande och Länsstyrelsen i Kronobergs län underrättas om beslutet

§145 Nedskräpning inom fastighet

Dnr 2011/2034

Beslut om utdömande av vite och nytt föreläggande vid vite.

Fastighet: Elinge 17:1

Fastighetsägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen i Växjö om utdömande av vite på 10000 kronor enligt miljö- och byggnämndens beslut den 27 februari 2013, § 38.

2. Nämnden förelägger fastighetsägaren, vid vite på 20 000 kronor, att senast tre månader efter att beslutet delgivits, skriftligen inkomma med uppgifter om hur farligt avfall, avfall och överblivna kemikalier som funnits på fastigheten har hanterats, samt vart det har lämnats och hur det har omhändertagits.

3. Nämnden förelägger fastighetsägaren, vid vite på 50000 kronor, att senast tre månader efter att beslutet delgivits, utföra provtagning på mark där aska från eldning av avfall och annat material påträffats. Marken ska analyseras med avseende på tungmetaller, dioxiner och PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Markproverna ska analyseras av ackrediterat laboratorium. Resultatet från provtagningen ska sammanställas i en skriftlig rapport där det redogörs för hur proverna tagits, provtagningspunkter, analysrapporter samt förslag på eventuella åtgärder. Rapporten ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda senaste en månad efter utförd analys.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kapitlet 9, 14, 19 och 21 §§.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggförvaltningen inkom ett klagomål den 22 augusti 2012 gällande eldning av avfall och skrot på den gamla trappfabriken i Hamneda.

Platsen ligger i Hamneda ett par mil söder om Ljungby. Enligt klagomålet befann sig personer på fastigheten och rensade upp bland skrot och liknande.


Tjänstemän från miljö- och byggförvaltningen och räddningstjänsten i Ljungby åkte till fastigheten Elinge 17:1. På platsen noterades att det rök från en hög inne på fastigheten bland byggnaderna. Det mesta av elden bedömdes vara utbrunnet men i askan noterades uppbrända bildäck, smält plastavfall och övrigt järnskrot. På grund av rådande omständigheter med personerna på plats fotograferades inte elden på närmare håll.

På fastigheten noterades även att det plockades ner maskiner och lastbilar, men det är oklart om dessa var tömda på kemikalier. Risken är överhängande att kemikalier når marken. På platsen noterades stora svarta fläckar på marken som bedömdes kunna vara olja eller liknande.

Fastigheten är föremål för ett annat ärende som tidigare inkommit till miljö- och byggförvaltningen angående nedskräpning på fastighet. Vid platsbesök gällande nedskräpningen bedömdes att det fanns oljefat, kemikalier, flera personbilar och motorer som inte var tömda på kemikalier på fastigheten.

Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten tillsammans med Polisen den 27 augusti 2012. Det konstaterades då att det eldats på fem olika ställen på fastigheten. Det märktes en tydlig doft av diesel eller olja från marken, vilket kan tyda på att marken är förorenad. I askan på de olika eldningsställena kunde bränd cord från bildäck, glödlampor, metallskrot, porslinskrukor, träavfall, isoleringsmaterial, tygmaterial, uppbrända kablar, slangklämmor med mera ses.

Med avseende på den pågående verksamheten så begärde miljö- och byggnämnden in uppgifter från verksamhetsutövaren för att kunna utföra sitt tillsynsarbete.

Den 5 april 2013 inkom sakkunnigutlåtande från SKL angående askprover som tagits från fastigheten vid eldning av avfall. Ulåtandet angav att proverna innehöll höga halter av dioxiner, det bedöms innebära en risk för människor hälsa eller miljö genom att utlakning sker eller att människor eller miljö exponeras på annat sätt. Därför bedöms det finnas föroreningar på fastigheten som ska utredas.

Vid nämndens sammanträde den 27 februari 2013, § 146 förelades fastighetsägaren med vite på 10 000 kronor om att skriftligen inkomma med följande uppgifter .

· Uppgifter som visar vem som är ombud för dödsboet.

· Vem som har ansvar för fastigheten, byggnader, avfall och inventarier.

· Information om hur avfall och överblivna kemikalier hanterats, samt vart det har skickats och hur det har omhändertagits.

· Inkomma med förslag om hur uppstädning av fastigheten kommer att utföras.

· Inkomma med uppgifter om en undersökning av förekomst av eventuella föroreningar i marken kommer att utföras.

Inga uppgifter har inkommit till miljö- och byggnämnden inom den begärda tiden.

Förvaltningen bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Motivering

Miljödomstolen prövar mål om utdömande av vite som förelagts med stöd av miljöbalken 20 kapitlet 2 § punkten 8.

En tillsynsmyndighet får meddela de föreläggande och förbud som behövs i varje enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas, enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken.

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten begära in de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Enligt 22 § är den som bedriver verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Verksamhetsutövaren är skyldig att visa att de utför nödvändiga skyddsåtgärder och vidtar de försiktighetsmått som behövs för att hindra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön, enligt 2 kapitlet 1 och 3 §§ miljöbalken.

Nämnden gör bedömningen att uppgifterna inte inkommit och att farliga avfall och kemikalier hanteras i strid mot försiktighetsprinciperna i 2 kapitlet 3 § miljöbalken.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med delgivningsman och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§146 Dispens från förbud mot genomgående transporter av farligt gods på väg E4 inom Bergaåsens vattenskyddsområde i Ljungby kommun

Dnr 2012/1856

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärendenummer 521-2315-2013

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden anser att dispens från förbud mot transport av farligt gods på väg E4 genom Bergåsens vattentäkt ska medges. Om dispens inte medges och förbud inträder på den aktuella sträckan måste annan väg rekommenderas för dessa transporter. Det är besvärligt att leda om transporter av farligt gods från väg E4 eftersom det råder ett förbud vid väg 568 där Ljungby kommun har sin dricksvattentäkt.

Att förena dispensen med omkörningsförbud är ett bättre alternativ än att stänga av körfält, dels för att minska risken för totalstopp och omledning av fordon med farligt gods på väg, dels för att försäkra att vägen hålls öppen för räddningstjänsten och landstingets ambulansverksamhet. Om länsstyrelsen överväger att stänga av körfält bör samråd ske med räddningstjänsten och landstingets ambulansverksamhet för att utreda vilka konsekvenser det får för deras verksamhet, innan beslut verkställs.

Redogörelse för ärendet

Trafikverket har till länsstyrelsen inkommit med en dispensansökan från förbud mot genomgående transporter av farligt gods på väg E4 genom vattenskyddsområdet Bergaåsen. Miljö- och byggnämnden har fått möjlighet att yttra sig över ansökan.

Bakgrunden är att enligt skyddsföreskrifterna för Växjö kommuns grundvattentäkt Bergaåsen, är genomgående transporter av farligt gods på väg förbjudna. Förbudet gäller dock inte på väg där väghållaren utfört rimliga och ändamålsenliga skydd mot vattenförorening som godkänts av tillsynsmyndigheten som i detta fall är länsstyrelsen.

Trafikverket har en dispens med villkor från förbud mot transporter av farligt gods på väg E4 inom Bergaåsens vattenskyddsområde som löper ut den 31 oktober 2013. Dispensen är förenad med villkor om förbättring av nuvarande skydd. Förbättringar som har utförts under 2012 och 2013 är exempelvis framtagande av förbättrad beredskapsplan, borttagande av träd och fasta föremål i sidoområden utmed väg 557, 559 och 564, förbud mot genomgående farligt god på väg 564, förbättrad kontroll av räcken och kantstöd längs E4 och pumpstation, förkortad inställelsetid för driftentreprenörer och grävmaskin efter olycka inom skyddsområdet och inköp av container med skyddsmaterial.


Med anledning av att trafikverket har fått medel att bygga om befintlig väg E4 i Ljungby kommun till motorväg där även ändamålsenligt skydd för vattentäkten ingår har Trafikverket inkommit med en ny ansökan om dispens från förbud mot genomgående transporter av farligt gods på väg E4 inom Bergaåsens vattenskyddsområde. Trafikverket anser att det inte längre är ekonomiskt försvarbart att genomföra åtgärder enligt villkor i befintlig dispens till en kostnad av cirka 12 miljoner kronor. Trafikverket behöver därför en ny dispens från förbud mot genomgående transporter av farligt gods inom Bergaåsens vattenskyddsområde. Dispensen ska gälla till den 31 december 2016, då utbyggnaden av E4 till motorväg genom vattenskyddsområdet ska vara färdigställt med tillfredsställande skydd för vattentäkten.

Länsstyrelsen har begärt att trafikverkets ansökan ska kompletteras med en redovisning av möjliga åtgärder som minskar risken för att en olycka med transport av farligt gods händer och argument varför de är genomförbara eller inte. Möjliga åtgärder inom vattenskyddsområdet är enligt länsstyrelsens bedömning att:

1. Stänga av Laganrasten i norrgående riktning för att ta bort ett omkörningsfält istället för omkörningsförbud,

2. Att stänga av ena körfältet där E4 idag har två körfält i en riktning från ån Lagan i söder till avfart trafikplats Hallsjö med på- och avfarter samt norr om trafikplatsen i stället för att besluta om omkörningsförbud,

3. Att sänka hastigheten på E4 om dubbla körfält tas bort enligt ovan.

Trafikverkets uppfattning är att åtgärderna ovan inte är samhällsekonomiskt försvarbara. Sannolikheterna för utsläpp respektive omfattande skada på täkten är så låg att en dispens från förbudet mot transporter med farligt god under den aktuella tidsperioden bör kunna medges. De anser även att effekterna av länsstyrelsens förslag på åtgärder inte är entydiga. Sammantaget bedöms de borttagna omkörningssträckorna inte ha någon positiv effekt på antalet olyckor men olyckorna kan i viss mån flyttas till sträckor utanför vattenskyddsområdet.

Lägre hastighet på vägar med högre trafiksäkerhetsstandard, innebär normalt att kostanden för ökad restid överväger nyttorna av färre olyckor, minskade utsläpp och lägre bränsleförbrukning.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens yttrande.

Upplysningar

Länsstyrelsen i Kronobergs län underrättas om beslutet.

§147 Deluppföljning av tillsyn enligt miljöbalken och kontroll enligt livsmedelslagen

Dnr 2012/1946

Beslut om godkännande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av deluppföljning av tillsyn enligt miljöbalken och kontroll enligt livsmedelslagen avseende perioden 1 januari 2013 till 30 juni 2013.

Redogörelse för ärendet

Den 28 november 2012 antog miljö- och byggnämnden miljökontorets verksamhetsplan för år 2013. Verksamhetsplanen innehåller en tillsynsplan enligt miljöbalken och en kontrollplan enligt livsmedelslagen. Dokumentet utgör styrdokument och anger hur tillsynen ska prioriteras med hänsyn till givna resurser.

I verksamhetsplanen står att uppföljning av tillsynsplanen och kontrollplanen sker av miljökontoret efterhand. En redovisning sker halvårsvis samt helårsvis i januari för hela det föregående året. Denna uppföljning avser perioden 1 januari 2013 till 30 juni 2013.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

§148 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 11 juni till den 19 augusti 2013.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 12 juni 2013. Landsbygdens dag, utomhusmarknad, tosiga bonnadagen och julmarknad i Södra Ljunga.

2. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 19 juni 2013. Midsommarfirande och Bolmendagen i Bolmsö hembygdspark.

3. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 27 juni 2013. Försäljning av jordgubbar på Storgatan i Ljungby.

4. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 28 juni 2013. Uppträdanden, uppvisningar, underhållning med mera arrangerade av centrumföreningen i Ljungby centrum.

5. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 8 juli 2013. Öppet hus med flyguppvisnings på Feringe flygplats.

6. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 9 juli 2013. Utomhusmarknad vid Vrågården i Vrå.

7. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 9 juli 2013. Ishockeymatcher på Sunnerbohov i Ljungby.

8. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 10 juli 2013. Bolmendagen med arrangemang runt sjön Bolmen.

9. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 11 juli 2013. Marknad, loppmarknad och julmarknad i Lidhult.

10. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 11 juli 2013. Ianspråktagande av offentlig plats för uteservering på Stora Torget i Ljungby.

11. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 18 juli 2013. Ianspråktagande av offentlig plats, offentliga tillställningar samt affischering för anordnande av Ljungbydagarna i centrala Ljungby.

12. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 23 juli 2013. Sommarfest, musikframträdande och offentlig danstillställning i hembygdsparken i Odensjö.

13. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 1 augusti 2013. Visning och provkörning av elbilar i samband med Ljungbydagarna på Salutorget i Ljungby.

14. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 1 augusti 2013. Bidrag till restaurering av tak på godsmagasinet i Lagan.

15. Tillståndsbevis från Polisen daterad den 14 augusti 2013. Musikarrangemang på godsmagasinet i Ljungby.

§149 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 11 juni 2013 till den 19 augusti 2013.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygglov

· Slutbevis/slutbesked

· Startbesked