Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2018-09-05

Sammanträde 2018-09-05

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning.

4 Delårsbokslut 2018.

Information och frågor diverse Miljö

5 Torg 1:236, beslut om upphävande av föreläggande med vite om att byta oljeavskiljare.

6 Dörarp 5:124, beslut om upphävande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

7 Långhult 3:16, beslut om upphävande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

8 Extorp 1:20, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

9 Yttrande till kommunsstyrelsen över förslag till nytt naturreservat Hässlebacken och utökat naturreservat Målaskogsberg.

10 Bolmstad 2:10, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

11 Beslut om planbesked fastigheten Aggregatet 1.

12 Beslut om granskning av detaljplan för del av Ljungby 7:179 samt Korpen 1.

13 Beslut om planuppdrag för del av Replösa 4:12 med flera öster om John A Lagers väg norr om Vislandavägen

Information och frågor plan Bygg

14 Nålen 5, klagomål om skymmande häck och olovlig parkeringsplats, föreläggande med vite.

15 Fårtickan 2, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.

16 Dörarp 5:58, beslut om byggsanktionsavgift för rivning av enbostadshus.

17 Bollstad 1:47, beslut om byggsanktionsavgift för nybyggnad av carport.

18 Kånna 5:12, klagomål om tillbyggnad av enbostadshus och takbyte samt beslut om byggsanktionsavgift.

19 Minerva 6, ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.

20 Skyttens 1:2, ansökan om strandskyddsdispens för vindskydd för scoutverksamhet.

21 Dörarp 5:125, ansökan om strandskyddsdispens för flytbrygga.

22 Skärseryd 1:25, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt.

23 Bråna 2:14 och 3:38, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två flerbostadshus.

24 Jonsboda 1:5, ansökan om strandskyddsdispens för att ersätta befintligt båthus/redskapsbod med ny.

25 Hölminge 7:17, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt.

26 Tannåker 1:4, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus med carport och gäststuga.

27 Hamneda-Horn 5:40, ansökan om bygglov för anläggande av ställplats för husbilar.

Information och frågor bygg * Dörarp 5:88, bygglov för tillbyggnad av garage. * Bolmstad 2:44, bygglov för tillbyggnad av uterum Ordförande Kent Danielsson (C) Kallelse 1(2) Miljö- och byggnämnden