Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2011-11-14

Sammanträde 2011-11-14

Datum
Klockan
13:30
Plats
Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Lokala värdighetsgarantier - Patrik Moberg

3 Delårsbokslut - Johan Rutgersmark, Kerstin Karlsson

4 Budget 2012 - Johan Rutgersmark, Annika Petersson, Kerstin Karlsson

5 Aktuellt inom verksamheten - Annika Petersson, Johan Rutgersmark

6 Rådets och arbetsutskottets protokoll

8 Ordinarie sammanträdesdagar 2012

§24 Ändring i föredragningslistan

Extra ärende: Övriga frågor - Carema, dagverksamhet i Ryssby samt kommunens nya handlingsplan för tillgänglighet.

§25 Lokala värdighetsgarantier

Ljungby kommun har startat arbetet med att ta fram lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.

Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Med en värdighetsgaranti ska kommunen tydliggöra för omsorgstagarna, närstående och allmänheten hur äldreomsorgen arbetar i kommunen och vad det innebär att få stöd inom äldreomsorgen. Utifrån den nationella värdegrunden ska de äldre ha möjlighet att påverka när och hur de beviljade insatserna enligt socialtjänstlagen ska genomföras.

En lokal värdighetsgaranti måste handla om något extra utöver det som den enskilde redan beviljats och därmed har rätt enligt lag. Det kan handla om att förbättra möjligheter att påverka hur, när och på vilket sätt olika saker ska göras.

De lokala värdighetsgarantierna ska leda till ökad delaktighet, ökat självbestämmande, den enskildes rätt till integritet och ökad individanpassning för den enskilde.

Ärendet kommer att tas upp i socialnämnden för beslut den 16 november.

Förvaltningen återkommer på utskottets sammanträde den 30 januari 2012 med ytterligare återkoppling.

§26 Delårsbokslut

Förvaltningen har upprättat delårsrapport avseende perioden januari-augusti 2011.

Delårsrapporten består av delårsbokslut för perioden januari-augusti och helårsprognos.

§27 Budget 2012

Johan Rutgersmark och Annika Petersson redovisar vilka verksamhetsförändringar som ska genomföras 2012.

§28 Aktuellt inom verksamheten

Efter mordet på den fyraårige pojken i Ljungby för några veckor sedan har antalet barnavårdsanmälningar till socialtjänsten ökat betydligt i kommunen vilket har medfört en ökad arbetsbelastning för socialsekreterarna.

Förvaltningen arbetar med förberedelser för att införa valfrihetssystem (LOV).

§29 Rådets och arbetsutskottets

Protokoll från rådets sammanträde den 18 april samt arbetsutskottets sammanträde den 4 oktober och 17 oktober 2011 har skickats ut med kallelsen till sammanträdet.

Representant för Ryssby SPF vill veta om kommunens fixartjänst även kan erbjuda tjänster som trädgårdsskötsel.

Dessa tjänster erbjuds inte, säger ordföranden. De privata företagen som etablerar sig inom LOV kan erbjuda tilläggstjänster som inte ingår i hemtjänsten, exempelvis trädgårdsskötsel. Tilläggstjänsterna betalas till utföraren och ingår inte i biståndsbeslutet.

Kommunfullmäktige har beslutat att nuvarande organisation i Ljungby kommun avseende färdtjänsthandläggning förblir oförändrat och att kommunen inte överlåter ansvaret till Regionförbundet södra Småland. Vi ska bjuda in Anders Göransson till rådets sammanträde i februari 2012 för att informera om färdtjänst och sjukresor i länet, säger ordföranden.

§30 Äldrerådens protokoll

Redovisning av inkomna protokoll från äldrerådens möte.

§31 Ordinarie sammanträdesdagar 2012

Beslut

Rådet fastställer sammanträdesdagar för 2012 enligt nedan:

Datum för kommunala pensionärsrådet: den 20 februari, 16 april och 19 november 2012.

Datum för arbetsutskottet: den 30 januari, 5 mars och 15 oktober 2012.

§32 Övriga frågor

Pensionärsrådet diskuterar vanvården vid Carema och vill veta om de är på väg att etablera sig i Ljungby kommun. Vi vill inte ha Carema som vårdgivare.

Vi kan aldrig acceptera vanvård, säger ordförande.

Offentlig verksamhet på entreprenad får inte drivas med vinstintresse, säger Gun Lindell (S)

När det gäller LOV så har kommunen skyldighet att kontrollera och följa upp samt garantera brukarnas insyn och information även om verksamheten utförs av extern leverantör, säger Johan Rutgersmark.

Dagverksamhet i Ryssby – Finansieringen är oförändrad och det finns pengar avsatta för de aktiviteter som finns i Ryssby, säger Johan Rutgersmark.

Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun – Man kan göra en felanmälan på kommunens hemsida. Det är fortfarande många pensionärer som inte använder sig utav intranät, säger representant för Ryssby SPF.

Vi tar med oss synpunkten, säger ordföranden.

Avslutningsvis önskar ordföranden alla en God Jul och ett Gott Nytt år och framför ett tack till alla ledamöter för ett gott samarbete i rådet.

Vice ordföranden tackar ordföranden och förvaltningens tjänstemän för allt gott samarbete.