Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2012-04-16

Sammanträde 2012-04-16

Datum
Klockan
13:30
Plats
Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Information om Åsikten - Stefan Åberg, projektledare

3 Information om åtgärderna 2012

6 Rådets protokoll den 21 februari samt arbetsutskottets protokoll den 19 mars (redovisas vid sammanträdet)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (95 kb)

§16 Extra ärende

: dagcentraler, hemsjukvård, biståndshandläggning, Bergagården, konsultarvode 2011, sjukresor.

§17 Information om Åsikten

Stefan Åberg, projektledare informerar om projektets fortskridande.

Byggnationen på Åsikten fortskrider enligt planen. Åsikten ska vara klart sommaren 2013. Projektkostnaden är beräknad till 191 miljoner kronor. Projektet har, via länsstyrelsen, fått 11 miljoner i bidrag. Boendet är projekterat efter kriterierna i miljöklassad byggnad.

Det nya boendet kommer att bli ett kombinerat vård- och omsorgsboende/trygghetsboende. Trygghetsboende är en boendeform för personer över 70 år. När det gäller makar eller sambor räcker det att en av personerna har fyllt 70 år.

Åsikten ska innehålla 40 vård- och omsorgslägenheter, gemensamhets- och aktivitetsdel med restaurang och 40 trygghetslägenheter fördelade på två-, tre- och fyrarumslägenheter. Hyrorna är ännu inte fastställda.

På bottenplan ska en entré finnas med reception och utsikt över parken.

Boendet ska ha en vacker och attraktiv utemiljö – det ska vara en ”Sinnenas trädgård”.

Parkering för hyresgäster och besökande ska anordnas inom tomten och på angränsande ytor.

Många har hört av sig och intresset finns för lägenheter. Hittills har det kommit in ca 125 intressenter till vår intresselista.

Den 8 juni kl. 14.00-16.00 kommer det att vara en information om Åsikten på Grand för alla intresserade och alla pensionärsföreningar.

§18 Information om åtgärderna 2012

Rådet beslutar att anmälda extraärenden ska behandlas under den punkten.

Socialnämnden gick ca 10 miljoner minus 2011. Därför måste stora besparingsåtgärder genomföras under 2012. Förvaltningen har tagit fram konsekvensbeskrivningar på de föreslagna besparingsåtgärderna.

Rådet informeras om de besparingsåtgärder som föreslås inom äldreomsorgen: Bergagården läggs ner under hösten, neddragningar motsvarande 1,75 årsarbetare på dagcentralerna, en administratörstjänst tas bort. Förvaltningen har också fått i uppdrag att redovisa ett förslag på chefsorganisation med 3.0 färre tjänster.

Nämnden är medveten om att de åtgärder som föreslås innebär en kvalitetsförsämring av verksamheten och påverkar såväl brukare som personal, säger socialnämndens ordförande.

Dagcentraler

Frågor/synpunkter: Hur stor blir besparingen? Viktigt att kostnadsbesparingen inte "äts upp" av ökade kostnader i exempelvis hemtjänsten.

I första hand kommer vår strävan vara att sprida besparingen på samtliga dagcentraler. Åtgärden beräknas ge en årlig besparing på 700 000 kr. En neddragning av verksamheten kan leda till ökade kostnader inom hemtjänsten. Förvaltningen bedömer dock att verksamheten även efter förändringen kan leva upp till de intentioner vi ställt upp.

Kostnader för hemtjänsten har ökat under de senaste åren. Trenden förväntas fortsätta även i ett längre tidsperspektiv, säger socialnämndens ordförande.

Hemsjukvård

Kommunens sjuksköterskor ansvarar för inskrivning och insatser inom hemsjukvården. Om sjuksköterskan bedömer att vårdtagaren inte kan ta sig till sin vårdcentral skrivs man in i den kommunala hemsjukvården och får sjukvård i hemmet.

Vi har haft många brukare med palliativ vård. Vård i livets slutskede ska nu ges av ett palliativt team som består av olika yrkeskategorier. Det blir säkert en kvalitetshöjning.


Bergagården

Frågor: Hur ska flytten av vårdtagare gå till? Hur stor blir besparingen?

Bergagården läggs ner som särskilt boende under hösten. En minskning av verksamheten vid Bergagården innebär att de boende successivt flyttar till något av de andra särskilda boendena. Kommunens boenderåd fördelar lediga platser i särskilt boende. Vi kommer till största möjliga mån försöka uppfylla de boendes önskemål.

En plats på särskilt boende kostar ca 400 000 kronor medan en plats i kommunens hemtjänst kostar ca 185 000 kronor. När alla boende har kunnat erbjudas annat boende kommer en årlig besparing på 2 300 000 kronor att kunna uppnås.

§19 Information om budget 2013

Arbetet med budget 2013 har precis börjat och det ser kärvt ut.

Ljungby kommun har anlitat en konsult för att gå igenom och granska socialnämndens verksamhet. Uppdraget ska återrapporteras i början på maj.

§20 Aktuellt inom verksamheten

Annika Petersson informerar om äldres tandhälsa. Munhälsobedömning erbjuds till dem som bor på särskilt boende en gång per år och utförs av tandhygienist. Efter det att de boende har fått en munhälsobedömning utförd upprättas ett munvårdskort. Nödvändig tandvård omfattas av högkostnadsskyddet för sjukvård.

Tre företag har ansökt hos kommunen och blivit godkända som utförare inom LOV.

KPR vill gärna ha broschyrer med information om de utförare som kommunen godkänt och kommunens egna broschyrer.

§21 Redovisning av rådets protokoll den 21 februari samt arbetsutskottets protokoll den 19 mars 2012

Synpunkter på rådets protokoll § 10, Biståndshandläggning: representant för Ljungby SPF undrar om antalet ärenden (ca 3500-4000 per år) verkligen stämmer.

§22 Övriga frågor

KPR vill veta hur mycket kommunen har betalat ut i konsultarvode 2011. Ordföranden: Vi återkommer med uppgifter.

Sjukresor

Man måste ha ett läkarintyg för att kunna beställa en sjukresa. Läkarintyget krävs även om man har fått remiss från en läkare.

Det är en landstingsfråga, kontakta patientnämnden, säger ordföranden.