Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2012-11-19

Sammanträde 2012-11-19

Datum
Klockan
13:30
Plats
Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Information om kollektivtrafiken - Göran Lundberg

3 Budget 2013 - Ing-Marie Byström, Kerstin Karlsson

4 Uppföljning av budget 2012 - Ing-Marie Byström, Kerstin Karlsson

5 Samordning för Linnea - Johan Rutgersmark

6 Kommande flytt av pensionärernas hus till Åsikten

7 Revisionsrapporter: "Granskning av socialnämndens styrning och ledning" och "En översyn av ekonomiska förutsättningar för LSS-verksamhet, hemsjukvård och hemtjänst" - Ing-Marie Byström

10 Ordinarie sammanträdesdagar 2013

13 Rådets och arbetsutskottets protokoll

§23 Information om kollektivtrafiken

Göran Lundgren informerar om trafikprojektet ”Åk tillsammans i Ljungby kommun – öppen trafik för alla”.

Sedan augusti har de som bor i Ljungby kommun kunnat åka till och från Ljungby stad med den nya bussen "Ring vi hämtar dig - åk tillsammans".

Man blir hämtad vid dörren till sin bostad oavsett var man bor i kommunen och man har fyra hållplatser att välja att åka till: Ljungby lasarett, vårdcentralerna Kungshögen och Sländan, Ljungby busstation och Ljungbystopp.

Ytterligare en busshållsplats kommer att finnas på Föreningsgatan vid Maxi från och med den 1 december (samma hållplats som stadsbussen hade).

Efter önskemål från er resenärer gör vi den 1 december ett antal förbättringar i tidtabellen. Nya turer införs för de som bor på landsbygden.

Vi ska göra broschyren tydligare och det som blivit fel ska rättas till.

Resa måste bokas i förväg, senast en timme före den tid man vill åka. Om man vill åka med den första morgonturen måste man boka före kl. 17.00 dagen före.

Både för vanliga resenärer och färdtjänstresenärer kostar resan som en vanlig bussbiljett minus 20 procent.

Projektet löper fram tills mars 2013 med eventuell förlängning och ska därefter utvärderas.

§24 Samordning för Linnea

Sveriges kommuner och landsting gör en nationell satsning för de mest sjuka äldre genom att stödja en rad olika nationella projekt. I Kronobergslän pågår projektet Samordning för Linnea som är ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Projektet kommer att pågå under tre år, avslutas under 2013.

Syftet med projektet är att erbjuda länets mest sjuka äldre ett sammanhållet omhändertagande där verksamhetsgränser eller huvudmannaskap inte utgör ett hinder. Linnea är Kronobergs välkända symbol för en äldre person med ett stort behov av omsorg och vård. För att få det dagliga livet att fungera för Linnea krävs en god planering och samordning.

I Ljungby kommun finns nu två mångprofessionella team med deltagare från både landstinget Kronoberg och Ljungby kommun som kommer att jobba med samordning för de mest sjuka äldre.

§25 Uppföljning av budget 2012

Socialnämnden uppvisar ett underskott på cirka 18 miljoner kronor varav ca 8,7 miljoner kronor gäller äldreomsorgen, 5,9 miljoner omsorgen och 3,9 miljoner individ- och familjeomsorgen.

Under 2012 sker löpande ekonomisk uppföljning av verksamheten, säger socialchefen. Varje månad följer sektionscheferna och verksamhetscheferna upp sina respektive budgetar. Verksamhetscheferna redovisar verksamhetsuppföljningarna till varje socialnämnd. Varje sektionschef presenterar hur man gör budgetuppföljning och det ekonomiska resultatet för socialnämndens arbetsutskott.

§26 Budget 2013

Socialnämnden har antagit budget för 2013. Totalt handlar det om en budgetutökning på 13 miljoner kronor och en budgetram på ca 480 miljoner kronor. 70 procent av budgeten går till äldreomsorgen.

En upphandling av nytt IT-stöd för äldreomsorgen har inletts och en systemförvaltare kommer att behövas för att trygga driften och utvecklingen. En verksamhetschef och två sektionschefer har tagits bort efter beslut i socialnämnden. Hemtjänstens budget ska förstärkas med ca 9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har beslutat att socialnämnden ska ta med sig underskott överstigande 15 miljoner kronor, resten slipper vi.

Kommunens nämnder och förvaltningar redovisar ett preliminärt underskott för 2012 på ca 30 miljoner kronor, säger ordföranden. Skatten kommer att höjas med 50 öre från årsskiftet. Höjningen innebär en ökning av skatteintäkterna med ca 23 miljoner kronor.

§27 Aktuellt inom verksamheten

Patrik Moberg delar ut kommunens broschyr om kundval inom hemtjänsten i Ljungby kommun. Mer information finns på kommunens webbsida.

Rådet vill veta hur försäkringen fungerar vid installering av så kallade nyckelgömmor.

Patrik Moberg: De nyckelgömmor som används av Ljungby kommun är klassade och certifierade enligt norm av försäkringsbolaget SSFN 024. I samband med installation av nyckelgömmor överlämnas två intyg som kan lämnas till försäkringsbolag.

Socialförvaltningens nya organisation ska vara klar och börja gälla från och med 1 april 2013. I förvaltningens Socialnytt finns de stora dragen i den nya organisationen beskrivna. Se bilaga!

Landstinget Kronoberg har svarat på skrivelse från Ljungby kommun ”Överenskommelse om möjlighet till provtagning i Ryssby”. Frågan kommer att tas upp i de samverkansforum som finns mellan vårdcentralerna och hemsjukvården i Ljungby kommun. Landstinget anser att det borde vara möjligt att på lokal nivå lösa samverkan gällande provtagning. Det gäller hela kommunen.

§28 Kommande flytt av pensionärernas hus till Åsikten

Ärendet

Kommunen vill förlägga så mycket verksamhet som helst på Åsikten så att det blir ett levande hus, säger ordföranden. Socialförvaltningen betalar en årshyra för Grand på ca 120000 kronor. Huset har renoverats utvändigt men invändig renovering behövs också.

Förslaget är att rådet beslutar om att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med flyttfrågan.

Beslut

Rådet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med flyttfrågan.

Arbetsgruppen ska bestå av pensionärsföreningarnas representanter i arbetsutskottet.

Harriet Kristensson är sammankallande för gruppen.

§29 Revisionsrapporter: ”Granskning av socialnämndens styrning och ledning" och "En översyn av ekonomiska förutsättningar för LSS-verksamhet, hemsjukvård och hemtjänst

Redovisning av revisionsrapporter: ”Granskning av socialnämndens styrning och ledning" och "En översyn av ekonomiska förutsättningar för LSS-verksamhet, hemsjukvård och hemtjänst".

§30 Nytt reglemente

En arbetsgrupp har arbetat med frågan. Thure Sandström var sammankallande.

Arbetsgruppen avsäger sig uppdraget och konstaterar att nuvarande reglemente är bra och kan behållas. Reglementets tillämpning behöver tydliggöras.

Rådet ska kunna yttra sig över remisser och påverka alla frågor som rör pensionärer oavsett vilken nämnd det är som behandlar frågan.

§31 Avsägelse

Stina Gustafsson, Ryssby SPF, har lämnat sina uppdrag som ordinarie ledamot i arbetsutskottet och rådet samt vice ordförande i rådet.

Ryssby SPF kommer att välja en ny representant på årsmötet.

§32 Ordinarie sammanträdesdagar 2013

Pensionärsrådet beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2013.

Datum för pensionärsrådets sammanträde: 18 februari, 22 april och 18 november.

Datum för arbetsutskottets sammanträde: 28 januari, 11 mars och 14 oktober.

§33 Äldrerådens protokoll

Redovisning av inkomna protokoll från äldrerådens möte.

§34 Redovisning av rådets protokoll den 16 april samt arbetsutskottets protokoll den 15 oktober 2012

Protokoll från rådets sammanträde den 16 april samt arbetsutskottets sammanträde den 15 oktober 2012 har skickats ut med kallelsen till sammanträdet.

§36 Avtackning

Socialchef Ing-Marie Byström lämnar sin tjänst den 10 januari 2013. Rekrytering av ny socialchef pågår.

Ordföranden tackar Ing-Marie för allt gott samarbete.