Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2013-04-22

Sammanträde 2013-04-22

Datum
Klockan
13:30
Plats
Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Presentation av ny socialchef Jonas Jönsson

3 Teknikutveckling trygghetslarm

4 Uppföljning intraprenad - Patrik Moberg

5 Uppföljning genomsnittstider - Patrik Moberg

6 Årsredovisning 2012 - Kerstin Karlsson

8 Rådets och arbetsutskottets protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (95 kb)

§10 Extra ärenden

bostadssituationen för äldre i Ryssby, information om kollektivtrafiken, Åsikten samt möjlighet till provtagning i Ryssby.

§11 Presentation av ny socialchef Jonas Jönsson

Den 1 april tillträdde Jonas Jönsson tjänsten som socialchef. Jonas kommer närmast från en motsvarande tjänst i Örkelljunga.

§12 Teknikutveckling trygghetslarm

Trygghetslarm har hittills i huvudsak transporterats via det analoga telefonnätet. Av de cirka 700 trygghetslarm som är i bruk i kommunen är det stora flertalet utvecklade för den traditionella fasta analoga telefonin. Larmsignalen går till larmcentralen i Örebro. Hemtjänsten går in i larmlogg dagligen och kontrollerar larmen på respektive område, därefter vidtar man de åtgärder som krävs. Det finns även trygghetslarm som går via GSM-nätet och inte behöver fast telefoni för att fungera.

Teknikutvecklingen går framåt och trygghetslarmtjänster moderniseras med digital teknik.

Det finns många fördelar med de digitala trygghetslarmen. Trygghetslarm som är anslutna med digital teknik skickar täta kontrollsignaler på minutnivå. Den inbyggda GSM-funktionen tar över vid bortfall av bredband. Alla kostnader för kommunikation ingår och det finns också möjlighet att bygga vidare med fler funktioner allteftersom tekniken utvecklas.

Ljungby Kommun är med i upphandling 2013 tillsammans med SKL gällande digitala trygghetslarm.

Ljungby kommun har tagit fram en policy för bredband. Information om detta ges på rådets nästa möte.

§13 Utvärdering intraprenad

Avtal med intraprenad Ljungsätra går ut den 1 april 2013. Socialförvaltningens kvalitetsgrupp har fått ett uppdrag av ledningsgruppen att ta fram ett beslutsunderlag som ska användas av socialnämnden vid beslut om fortsatt intraprenad.

Beslutsunderlaget består av en enkätundersökning på Ljungsätra, en analys av Hållbart Medarbetar Engagemang, internkontroll av Ljungsätra 2011 och revisionsrapport från KPMG 2010.

Socialnämndens arbetsutskott har beslutat att förlänga avtalet med intraprenaden Ljungsätra till och med den 1 april 2015 med eventuell förlängning.

§14 Utvärdering genomsnittstider

Kvalitetsgruppen har fått ett uppdrag av socialförvaltningens ledningsgrupp att göra en uppföljning av genomsnittstider. Vid införandet beslutade socialnämnden att genomsnittstider skulle följas upp under våren 2013.

Uppföljningen består av en enkätundersökning och en granskning av den beviljade tiden före och efter införandet av genomsnittstider. Granskningen är gjort på ca 10 % av omsorgstagarna som fått nytt hemtjänst beslut efter den 1 september 2012.

Samtliga utförare och biståndshandläggare har fått möjligheten att delta i enkätundersökningen samt att lämna egna kommentarer.

Socialnämnden har behandlat ärendet och beslutat att uppdra åt förvaltningen att redovisa utförd tid i relation till beviljad tid. Denna mätning ska göras under två veckors tid i Lidhult eller Ryssby jämfört med ett område i Ljungby tätort. Dessutom har förvaltningen fått i uppdrag att redovisa hur man tidsätter insatserna hos omsorgstagare som har behov som avsevärt avviker från det normala.

§15 Aktuellt inom verksamheten

Rätt till bistånd i form av särskilt boende. - Vi kommer att bjuda in biståndshandläggare till nästa möte för att informera om biståndsbedömning/prövning av behovet av särskilt boende.

Åsikten kommer att invigas den 25 oktober 2013. Redan nu är alla lägenheter i trygghetsboendet uthyrda.

Hyran per kvadratmeter i det särskilda boendet blir högre för de nya lägenheterna. Vi återkommer i den frågan.

Brunnsgården kommer att renoveras i två etapper.

Pensionärernas hus – Vi har jobbat med den här frågan, säger ordförande. SPRF vill förlägga sin verksamhet på Åsikten.

Grand har renoverats utvändigt men invändig renovering behövs också. Ljungby kommun kommer att ta fram en plan hur kvarteret Fritiden ska utvecklas. Lagavallen behöver renoveras.

Beredningen av Ljungby kommuns budget för 2014 börjar i maj. I syfte att få en ekonomi i balans har socialnämnden under 2012 vidtagit ett antal åtgärder. Sammantaget ser de ekonomiska förutsättningarna goda ut.

§16 Information om kollektivtrafiken (Ring – vi hämtar dig)

Trafikprojektet "Åk tillsammans i Ljungby kommun - öppen trafik för alla" startade i augusti 2012.

Resorna gäller inte för ungdomar (under 20 år) eller de som har skolskjutskort.

Du måste boka din resa i förväg. Bor du inom Ljungby tätort behöver du boka senast en timme före den tid du vill åka. Bor du utanför tätorten behöver du boka senast två timmar före.

Priset fastställs enligt zoner dit man reser. Det finns sju zoner: zon 1 18 kronor, zon 7 62 kronor.

Mer information finns på kommunens hemsida. Broschyren ”Ring – vi hämtar dig!” bifogas protokollet. Den håller på att omarbetas.

§17 Bostadssituationen för äldre i Ryssby

Föreningarna hänvisas till att kontakta kommunens stadsarkitekt Henrik Johansson.

§18 Provtagning i Ryssby

Landstinget Kronobergs svar på skrivelse från Ljungby kommun ”Överenskommelse om möjlighet till provtagning i Ryssby” redovisades vid rådets sammanträde den 19 november 2012.

Vi återkommer med mer information i frågan.

§19 Redovisning av rådets och arbetsutskottets protokoll

Protokoll från rådets sammanträde den 18 februari 2013 samt arbetsutskottets sammanträde den 11 mars 2013 har skickats ut med kallelsen till sammanträdet.