Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-01-23

Sammanträde 2008-01-23

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1

Ärenden

1 Förslag till justerare: Inger Johansson

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

3 Visionsarbetet - Ljungberga avd. 3 AB, Cathrine Larsson och Josefin Björnlund

4 Uppföljning av socialnämndens handlingsplan

Beslutsärenden

5 Granskning av kontanthantering på socialförvaltningen - Lilian Andersson

6 Projektplan 2008-2009 för Komet, föräldrastöd för föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år -- Leif Thoresen

7 Socialfondprojekt, förprojektering - Per Svensson

8 Nytt äldreboende i Ljungby tätort - Ing-Marie Byström

9 Riktlinjer för biståndsbedömning och verkställighet - Birgitta Svensson

10 Förfrågan från PHJ Fastighets AB - Birgitta Svensson

Informationsärenden

11 Utvärdering av nyckelgömmor - Birgitta Svensson

12 Personalrapport - Lena Jonsson

13 Ökade kostnader för hemtjänst - Bo Dalesjö

14 Information om det nya asylboendet - Mats Carlsson

15 Information från brottsförebyggande rådet

17 Meddelanden, sekretessärende: inkomna domar, protokoll och beslut

18 Delegationsbeslut, sekretessärende

Mötesinformation

Plats och tid
Brunnsgården samlingssalen, Harabergsgatan 1 i Ljungby, onsdagen den 23 januari 2008, kl. 8.00-12.30

Beslutande
Ledamöter

Arne Johansson (c) ordförande
Gun Lindell (s)
Karin Bondeson (m)
Željko Jelica (m)
Inger Johansson (c)
Kristin Magnusdottir (s)
Vinko Stifanic (s)
Maria Palm (s)
Tryggve Svensson (v)
Jonna Nielsen (alt)
Rut Björkström (kd)

Övriga närvarande
Tjänstemän

Ing-Marie Byström, socialchef
Cathrine Larsson och Josefin Björnlund, Ljungberga avd. 3 AB § 1
Ewa Sigfridsson, utvecklingsledare § 2
Lilian Andersson, ekonomikontoret § 3
Per Svensson, sektionschef § 4
Harriet Kristensson, utvecklingsfrågor ä-o § 5
Leif Thoresen, samordnare för Komet, § 6
Inger Cannervik, personalsekreterare § 9 pkt 2
Mats Carlsson, enhetschef § 9 pkt 4
Johan Rutgersmark, ekonomiansvarig § 10

Justerare
Inger Johansson (c)

Justeringens plats och tid
Socialbyrån, Eskilsgatan 11, Ljungby den 4 februari 2008

 

§1 Visionsarbetet

SN 2004/0096   709

Ärendet

Information om visionsarbetet på Ljungberga avd. 3 AB.

§2 Uppföljning av socialnämndens handlingsplan/aktivitetsplan

SN 2004/0096 709

Ärendet

Genomgång och uppdatering av socialnämndens handlingsplaner 2004-2008.

§3 Granskning av kontanthantering på socialförvaltningen

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att åtgärda rutiner, instruktioner och revidering gällande kontanthantering.

Ärendet

Lilian Andersson, ekonomikontoret, har granskat socialförvaltningens rutiner för hantering av dagskassor och handkassor. Kontroll är utförd vid Brunnsgården, Ljungsätra samt omsorgens kassor.

Lilian Andersson föreslår att förvaltningen upprättar ett adressregister över samtliga ställen och personal som har hand om kassorna för att kunna distribuera aktuella instruktioner på ett snabbt och effektivt sätt.

Detaljerade arbetsbeskrivningar bör upprättas för att underlätta för vikarier. Dessa skickas även till socialförvaltningens ekonomiavdelning för eventuell korrigering.

Förvaring av kontanter bör ses över och värdeskåp kan behöva anskaffas.

Beslutsunderlag

Skrivelse den 21 december 2007.

§4 Socialfondprojekt, förprojektering

Beslut

Socialnämnden beslutar att delta i förprojekteringen.

Ärendet

Länsstyrelsen och länsarbetsnämnden har inlett arbetet mot en gemensam ansökan till en förprojektering av Socialfondprojekt. Målgrupp för förprojektering och projekt är nyanlända flyktingar i åldrarna 18 till 64 år.

ESF-rådet har utlyst de medel länsstyrelsen har för avsikt att söka. Totalt finns fyra miljoner kronor till förfogande för förprojektering i vårt geografiska område, Småland och Öland/Gotland.

Länsstyrelsen ska vara projektägare och stå för projektledning och samordning. Kommuner i länet betalar vardera 10 000 kronor för förprojektering.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 19 december 2007, § 120.

§5 Nytt äldreboende i Ljungby tätort

Beslut

Socialnämnden förordar att ett nytt särskilt boende för äldre med 40 lägenheter/korttidsplatser uppförs på Grusplanen vid Lagavallen.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att ett nytt boende för äldre ska byggas i Ljungby tätort.

Vid politiska överläggningar mellan kommunstyrelsens och socialnämndens presidier den 20 december 2007 ledde överläggningarna fram till att Grusplanen vid Lagavallen förefaller vara att föredra eftersom detaljplan är klar. Vidare togs en tidplan för de första besluten fram.

§6 Projektplan 2008-2009 för Komet, föräldrastöd för föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år

SN 2008/0011   709

Beslut

Socialnämnden beslutar tillstyrka projekt med medel och personalresurser enligt den fördelning som framgår av projektbeskrivningen.

Ärendet

Ljungby kommun driver sedan våren 2007 Komet för föräldrar. Det är ett föräldrastödprogram som är en del av kommunens förebyggande folkhälsoarbete.

Programmet är utvecklat av Preventionscentrum och FoU-enheten på socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad. Leif Thoresen är projektledare/samordnare för Komet.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets skrivelse den 14 januari 2008.

§7 Riktlinjer för biståndsbedömning och verkställighet inom äldreomsorgen

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för biståndsbedömning och verkställighet inom äldreomsorgen.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till kvalitetssäkring av hemtjänstinsatser avseende städning i ordinärt boende. Förslaget ska redovisas för beslut till socialnämndens sammanträde i mars.

Ärendet

Förvaltningen har arbetat fram förslag till reviderade riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen.

Synpunkter från kommunala pensionärsrådet redovisas.

Ärendets tidigare behandling

Ärendet återremitterades i socialnämnden den 24 oktober 2007 till socialförvaltningen för ytterligare beredning.

§8 Förfrågan från PHJ Fastighets AB

Beslut

Socialförvaltningens skrivelse den 13 december överlämnas som svar till fastighetsföretaget.

Ärendet

PHJ fastighets AB önskar besked om socialförvaltningen har intresse för eventuella lägenheter för äldreboende i kv. S Ljungkullen 5 o 6 i Ljungby kommun.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 13 december 2007.

§9 Informationsärenden

Ärendet

Utvärdering av nyckelgömmor – Ing-Marie Byström.

Personalrapport – Inger Cannervik.

Ökade kostnader för hemtjänst – Ing-Marie Byström.

Information om det nya asylboendet – Mats Carlsson.

§10 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Information om kommunledningskontorets förslag till förändrad budgetprocess.

Anmälan enligt Lex Sarah inom hemtjänsten.

Information om socialbyråns eventuella flytt till polishuset.

Familjecentral i Ljungby - lokalfrågan har kommit närmare en lösning.

Det goda bemötandet är temat för år 2008.

Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering av termerna funktionsnedsättning och handikapp. För båda termerna avråds handikapp som synonym.

Länsstyrelsen har beviljat Ljungby kommun i samverkan med Älmhults och Markaryds kommuner 840 000 kronor att användas till kvinnojourverksamhet.

Den 1 januari 2008 tog Partnergruppen Svenska AB över verksamheten vid Ljunggårdens behandlingshem i Södra Ljunga.

§11 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 23 januari 2008, § 11 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting – ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008.

Förvaltningens rapporter över vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion på Giraffvägen 3, ungdomsboendet Fyren samt omsorgen Lagan.

Information om Ljungby kommuns uppsökande verksamhet.

Kommunala pensionärsrådets protokoll den 26 november 2007.

Kommunfullmäktiges beslut den 13 december, § 171 Introduktionsplatser för flyktingar under åren 2007-2009; den 22 november 2007 § 159 Plan för äldreomsorgen år 2007-2014; § 161 Budget 2008.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Tillsyn av dagverksamhet och öppna verksamheter för äldre samt träffpunkter för anhörigvårdare; Uppföljning av tidigare beslut 2007-08-13 avseende verksamhetstillsyn av ungdomsboendet Fyren; Ansökan om nytt tillståndsbevis, Ljungagården AB Ljungby kommun; Beslut om utvecklingsmedel, kvinnojourverksamhet; Domar om ekonomiskt bistånd och behandling 2007.

Plan för intern kontroll för Ljungby kommun 2008.

Protokoll fört vid äldreråd för Ryssby-Agunnaryd-Tutaryd den 23 oktober 2007 samt protokoll från äldrerådets sammanträde på Ljungberga den 21 november 2007.

Protokoll, VoB Kronoberg, direktionens sammanträde den 14 december 2007.

SPAGAB AB, redovisning av verksamheten den 7 september-7 december 2007.

Överenskommelse om flyktingmottagning.