Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-03-26

Sammanträde 2008-03-26

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

Sammanträdet är offentligt till och med punkt 15.

1 Förslag till justerare: Vinko Stifanic (s)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

3 Visionsarbetet - Lagans hemtjänst: Anna Karlsson. IFO: Lars Solling, Christina Ahl. Psykiatri: Ulrika Claesson samt socialnämndens visionsarbete, handikappomsorg: Laila Siljedahl

Beslutsärenden

4 Uppföljning av beslut om städning - Ing-Marie Byström, Ewa Sigfridsson

5 Samordning av socialförvaltningens IT-funktion och kommunledningskontorets avdelning för kommunikation och IT- Ing-Marie Byström

6 Avtal med KF Länken för år 2008 avseende placering för vård av alkoholmissbrukare på länkhemmet Hvidehus i Grafsnäs - Laila Siljedahl

7 Upphandling av "Förebyggande av missbruk och viss behandling av missbrukare i Ljungby kommun" - Laila Siljedahl

8 Upphandling av "Viss daglig verksamhet samt arbetsträning för arbetslösa i Ljungby kommun" - Laila Siljedahl

Informationsärenden

9 Redovisning av projektet "Om jag har en hemlighet" - Caroline Cederlund

10 Projekt Familjefrid Sunnerbo - Caroline Cederlund

11 Information om tjänsten som kommunal fixare - Vailet Andersson

12 Hållbar utveckling i Ljungby kommun - Daniel Hagberg

15 Information från brottsförebyggande rådet

16 Meddelanden, sekretessärende: inkomna domar, protokoll och beslut

17 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§27 Visionsarbete

SN 2004/0096  709

Ärendet

Information om visionsarbete inom individ- och familjeomsorg, IFO, psykiatri Lagans hemtjänst samt socialnämndens visionsarbete.

§28 Nytt äldreboende

SN 2008/0030  730

Ärendet

Projektledaren informerar om arbetet med det nya äldreboendet. Hon föredrar ett förslag till ”Kommunikationsplan särskilt boende”.

§29 Avtal med KF Länken för år 2008 avseende placering för vård av alkoholmissbrukare på länkhemmet Hvidehus i Grafsnäs

SN 2008/0013  709

Beslut

Socialnämnden beslutar att avslå KF Länkens önskemål om överenskommelse gällande behandling på Hvidehus.

Motivering

De personer som ansöker om behandling enligt socialtjänstlagen har alltid möjlighet att få sin ansökan prövad och kan då erhålla behandling på Hvidehus om det är där man önskar få sin ansökan genomförd.

Inom socialtjänsten är kraven på dokumentation mycket hög och det innebär också att socialnämnden inte kan stå för kostnader för insatser som vi inte har fattat beslut om på individnivå och där dokumentationen är fullständig med ansökan, utredning och beslut. För personer som är aktuella för behandling är behandlingskedjan med planerad eftervård i öppen verksamhet också viktig och en del i socialtjänstens arbete. Där kan samverkan med KF Länken vara aktuell.

Att kommunen numera har tillgång till Åvillan med samarbete när det gäller behandling med landstingets beroendeenhet gör att många personer väljer att få sitt stödboende och sin behandling här lokalt i Ljungby.

Under åren 2006 och 2007 har inte någon person från Ljungby varit placerad på Hvidehus.

Ärendet

KF Länken har inkommit med önskemål om att få träffa överenskommelse med socialnämnden beträffande förfarandet vid placering för vård av alkoholmissbrukare på behandlingshemmet Hvidehus Grafsnäs.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 31 januari 2008.

§30 Upphandling av ”Förebyggande av missbruk och viss behandling av missbrukare i Ljungby kommun”

Beslut

Socialförvaltningen får i uppdrag att upphandla ”Förebyggande av missbruk och viss behandling av missbrukare i Ljungby kommun”.

Socialnämnden beslutar att godkänna upphandlingsunderlag.

Ärendet

Upphandling av ”Förebyggande av missbruk och viss behandling av missbrukare i Ljungby kommun”.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag till upphandlingsunderlag.

§31 Upphandling av ”Viss daglig verksamhet samt arbetsträning för arbetslösa i Ljungby kommun”

Beslut

Socialförvaltningen får i uppdrag att upphandla ”Viss daglig verksamhet samt arbetsträning för arbetslösa i Ljungby kommun”.

Socialnämnden beslutar att godkänna upphandlingsunderlag.

Ärendet

Upphandling av ”Viss daglig verksamhet samt arbetsträning för arbetslösa i Ljungby kommun”.

Beslutsunderlag

Arbetsutskotetts förslag till upphandlingsunderlag.

§32 Uppföljning av beslut om städning

Beslut

Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra en undersökning avseende städning i ordinärt boende.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till en undersökning bland personal som utför städning i ordinärt boende.

Ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till kvalitetssäkring av hemtjänstinsatser avseende städning i ordinärt boende.

Yrkanden

Tryggve Svensson (v) yrkar att en undersökning genomförs även bland personal som utför städning i ordinärt boende.

Ordförande ställer Tryggve Svenssons (v) yrkande under proposition och finner att nämnden antar detsamma utan omröstning.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 5 mars 2008.

§33 Samordning av socialförvaltningens IT-funktion och kommunledningskontorets avdelning för kommunikation och IT

Beslut

Socialnämnden beslutar att socialförvaltningens tjänst för IT-samordning, 100 % tjänstgöring, flyttas över till kommunledningskontorets avdelning för kommunikation och IT från och med den 1 april 2008.

Ärendet

Samordning av socialförvaltningens IT-funktion och kommunledningskontorets avdelning för kommunikation och IT.

Beslutsunderlag

Skrivelse den 11 mars 2008 upprättad av socialchefen och kommunchefen.

§34 Informationsärenden

Ärendet

Information om implementeringen av hållbar utveckling i Ljungby kommun. Varje nämnd ska inom ramen för sin dagliga verksamhet ta ställning till vilka nyckeltal man vill ta ansvar för, både de man i huvudsak själv har ansvar för och de nyckeltal som man tillsammans med andra kan bidra till måluppfyllelse.

Redovisning av projektet ”Om jag har en hemlighet”.

Information om projekt Familjefrid Sunnerbo.

Information från brottsförebyggande rådet.

§35 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Det pågår en granskning av kommunens psykiatriverksamhet.

Karin Bondeson (m) och Gun Lindell (s) informerar om presidieträff med barn- och utbildningsnämnden.

Kommunrehab har flyttat till Köpmansgatan.

Socialstyrelser har granskat användning av stimulansmedel för de svårast sjuka äldre.

§36 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 26 mars 2008, § 36 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Centrala arbetsmiljökommitténs protokoll den 4 februari 2008.

Kommunstyrelsen protokoll den 12 februari 2008 § 29, insatser som syftar till att underlätta och mildra negativa effekter av förestående generationsskifte.

Läkemedelsverket, nytt regelverk för försäljning av receptfria nikotinläkemedel.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: länsstyrelsens kartläggning av länsrättens beslut och domar enligt LVM under åren 1996-2007; inbjudan att ansöka om stimulansbidrag för att stärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående.

Socialstyrelsens meddelandeblad februari 2008.

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 08:21 - ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel.

”Vad händer inom socialtjänsten?” nummer 15, mars 2008.

Verksamhetsberättelse för SPAGAB i Ljungby AB 070101-07121.

Verksamhetsberättelser för äldre- och handikappomsorgen 2007.