Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-04-23

Sammanträde 2008-04-23

Datum
Klockan
08:00
Plats
Köpingsgården i Ljungby

1 Förslag till justerare: Maria Palm (s)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

3 Visionsarbetet - Fotvården: Rosa Floridan. Resursen: Lena Jonsson. Åvillan: Anders Nilsson.

Beslutsärenden

4 Remiss - insatser som syftar till att underlätta och mildra negativa effekter av förestående generationsskifte - Lena Jonsson

5 Driftsbudget 2009 och investeringsplan 2009-2013 - Ing-Marie Byström, Johan Rutgersmark

6 Uppsägning av avtal om vårdcentralen i Lidhult - Ing-Marie Byström

7 Remiss - samhällsbetalda transporter i Ljungby kommun - Ing-Marie Byström

8 Plan för särskild händelse för socialtjänsten - Ing-Marie Byström

9 Yttrande angående samråd över centrumplanen

10 Plan för hållbar utveckling i Ljungby kommun

11 Byggnadsprogram för det nya äldreboendet - Harriet Kristensson

Informationsärenden

12 Ekonomisk rapport - Johan Rutgersmark

13 Pilotstudie, brukarundersökning hemtjänsten - Birgitta Svensson

14 Sammanställning av inkomna synpunkter år 2007 - Birgitta Svensson

15 Information om familjerådslag - IFO vuxensektionen, Lars-Gunnar Norberg

16 Information om POSOM-verksamhet - Roma Lundh

17 Information om TES - Lars-Inge Svensson

18 Information om tjänsten som kommunal fixare - Vailet Andersson

20 Information från brottsförebyggande rådet

21 Meddelanden, sekretessärende: inkomna domar, protokoll och beslut

22 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§37 Visionsarbete

SN 2004/0096  709

Ärendet

Information om visionsarbete inom resursen samt Åvillan.

Fotvården kommer att informera om sitt visionsarbete vid majsammanträdet.

§38 Remiss – insatser som syftar till att underlätta och mildra negativa effekter av förestående generationsskifte

SN 2008/0053  029

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 10 mars 2008 som eget yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2007 att tillsätta en utredning vars uppdrag var att utreda förutsättningarna i kommunen vad gäller behov av arbetskraft och nyrekrytering under kommande femårsperiod samt lämna förslag till åtgärder för att arbetssituationen i kommunen ska fungera tillfredställande under perioden som helhet.

Utredningen har skickats på remiss till samtliga förvaltningar/nämnder för synpunkter senast den 30 april 2008.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 10 mars 2008.

§39 Uppsägning av avtal om vårdcentralen i Lidhult

Beslut

Socialförvaltningen får i uppdrag att hos LjungbyBostäder säga upp befintligt hyresavtal avseende vårdcentralen i Lidhult och samtidigt informera de om att Landstinget Kronoberg har uttalat sig villiga att hyra lokalerna vidare.

Socialförvaltningen får i uppdrag att hos Landstinget Kronoberg säga upp gällande avtal om drift av vårdcentralen i Lidhult upp till och med sjuksköterskenivå.

Uppsägningarna ska om möjligt gälla från den 1 september 2008.

Ärendet

Ljungby kommun har sedan 1993, på Landstinget Kronobergs uppdrag, drivit vårdcentralen i Lidhult upp till och med sjuksköterskenivå. De skäl som var aktuella då samarbetet om vårdcentralen ingicks är inte längre giltiga.

Socialförvaltningens uppfattning är att samarbetet med Landstinget Kronoberg bör avbrytas när det gäller vårdcentralen i Lidhult och att kommunen bör säga upp det hyresavtal som tecknats med LjungbyBostäder angående lokalerna.

Beslutsunderlag

Socislförvaltningens skrivelse den 7 april 2008.

§40 Remiss – samhällsbetalda transporter i Ljungby kommun

SN 2008/0041  736

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända socialförvaltningens skrivelse den 27 mars 2008 som eget yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ”Uppföljning av rapport om samhällsbetalda transporter i Ljungby kommun”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt att socialnämnden ska yttra sig över uppföljningen senast den 30 april 2008.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 27 mars 2008.

§41 Plan för särskild händelse för socialtjänsten

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta Plan för särskild händelse för socialtjänsten med följande tillägg under rubriken ”Krisplan 2007-2014”, pkt 14 sista stycket: ”Ledningsgruppen överväger evakuering av omsorgstagare med stort vårdbehov i förebyggande syfte”.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till Plan för särskild händelse för socialtjänsten.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att det görs följande tillägg under rubriken ”Krisplan 2007-2014”, pkt 14 sista stycket: ”Ledningsgruppen överväger evakuering av omsorgstagare med stort vårdbehov i förebyggande syfte”.

Ordföranden ställer sitt yrkande under proposition och finner att nämnden antar detsamma utan omröstning.

§42 Yttrande angående samråd över centrumplanen

SN 2008/0058  212

Beslut

Socialnämnden har inget att erinra mot förslaget och beslutar att överlämna socialförvaltningens skrivelse den 27 mars 2008 som eget yttrande till plankontoret.

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt förslag till ny centrumplan till socialförvaltningen för samråd.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 27 mars 2008.

§43 Ekonomisk rapport

Ärendet

Ekonomisk rapport till och med mars redovisas. Prognosen på årsbasis visar ett nollresultat.

En ny prognos kommer att redovisas vid majsammanträdet.

§44 Driftsbudget 2009 och investeringsplan 2009-2013

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna driftsbudget 2009.

Socialnämnden beslutar att godkänna investeringsplan 2009-2013 med följande ändringar:

Sista meningen under rubrik Steg 2 och 3 Ordningen i sin tur avgör vilken av enheterna som kommer att stänga ned för ombyggnation” stryks.

Bergagården i Lagan ska successivt avvecklas som särskilt boende med början 2010. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjlighet till annan kommunal verksamhet på Bergagården, t ex omsorg eller psykiatri. Ett annat alternativ är att byggnaden säljs till Ljungbybostäder och byggs om till seniorboende.

Projektering för renovering av Brunnsgården startas under 2009 och renoveringen påbörjas 2010 då det nya särskilda boendet vid Lagavallen är färdigt. 20 platser kan då användas för evakuering under ombyggnationen.

Om behov finns av ytterligare platser i Lagan skall beredskap finnas att bygga till fler platser vid Åbrinken.

Ärendet

Driftsbudget 2009 och investeringsplan 2009-2013.

Pensionärsrådet har föreslagit att socialnämnden behåller fem platser på Ljungagården.

Yrkanden

Gun Lindell (s) yrkar:

Att sista meningen i investeringsplan 2009-2013 under rubrik Steg 2 och 3 ”Ordningen i sin tur avgör vilken av enheterna som kommer att stänga ned för ombyggnation” stryks.

Att Bergagården i Lagan successivt avvecklas som särskilt boende med början 2010. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjlighet till annan kommunal verksamhet på Bergagården, t ex omsorg eller psykiatri. Ett annat alternativ är att byggnaden säljs till Ljungbybostäder och byggs om till seniorboende.

Att projektering för renovering av Brunnsgården startas under 2009 och renoveringen påbörjas 2010, då det nya särskilda boendet vid Lagavallen är färdigt. 20 platser kan då användas för evakuering under ombyggnationen.

Om behov finns av ytterligare platser i Lagan skall beredskap finnas att bygga till fler platser vid Åbrinken.

Arne Johansson (c) yrkar:

Att kommunfullmäktiges beslut den 24 maj 2007 § 71 ska gälla beträffande ombyggnad av Bergagården och Brunnsgården.

Att tekniska kontoret ges i uppdrag att under 2009 ta fram underlag för renovering av Bergagården.

Beslutsordning

Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och resultatet blev att Arne Johanssons (c)yrkande ska gälla.

Omröstningsordning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för Arne Johanssons (c) yrkande. Nej-röst för Gun Lindells (s) yrkande.

Omröstningsresultat:

Gun Lindell (s)

nej

Karin Bondeson (m)

ja

Željko Jelica (m)

ja

Inger Johansson (c)

ja

Rut Björkström (kd)

ja

Kristin Magnusdottir (s)

nej

Vinko Stifanic (s)

nej

Maria Palm (s)

nej

Deseré Hellberg (s)

nej

Jonna Nielsen (alt)

nej

Arne Johansson (c )

ja

Fem (5) stycken ja-röster.

Sex (6) stycken nej-röster.

Resultatet blev att Gun Lindells (s) yrkande ska gälla.

Reservationer

Arne Johansson (c), Karin Bondeson (m), Željko Jelica (m), Inger Johansson (c) och Rut Björkström (kd) reserverar sig mot beslutet och avser att före justeringen inkomma med en skriftlig reservation.

§45 Plan för hållbar utveckling i Ljungby kommun

SN 2008/0089  709

Beslut

Socialnämnden ska ha övergripande ansvar för följande mål inom respektive målområde:

Ekonomisk och social trygghet

Hushåll med ekonomiskt bistånd ska vara nere på 2003 års nivå.

Barnfattigdomsindex.

Trygga och goda uppväxtvillkor

Barn som uppger att de ”trivs bra eller mycket bra med livet”.

Minskat bruk av tobak och alkohol

Ungdom i åk 8 som inte använder tobak

Ungdom i åk 8 som aldrig druckit sig berusade

Följande mål ska ingå i dagliga arbetsuppgifter:

Kommunens ekonomi

Nettokostnaders andel av intäkter.

Inflationsskydda eget kapital (KPI).

Ekonomisk och social trygghet

Arbetslöshet nere i 2002 års nivå.

Ökad hälsa i arbetslivet

Ohälsotal

Kommunens betyg i Folksams hälsoindex.

Sjukersättning och aktivitetsersättning.

Ökad fysisk aktivitet

Vuxna som dagligen utför någon fysisk aktivitet.

Begränsad klimatpåverkan

Fossila koldioxidutsläpp (exkl torv och avfall).

Elförbrukning minskat med 10% jämfört med 1995.

Giftfri miljö

Halter av gränsvärdena för kadmium, bly och kvicksilver i slam från kommunens reningsverk.

Inköpta ekologiska/ rättvisemärkta livsmedel.

Inköp av närproducerade livsmedel.

God bebyggd miljö

Hushållsavfall till förbränning (2001 års nivå).

Återvunna förpackningar.

Insamlat farligt avfall.

Ärendet

I slutet på mars 2007 antog kommunfullmäktige i Ljungby kommun en policy samt mål för hållbar utveckling. Policyn och målsättningarna ersätter den tidigare miljöpolicyn från 1996.

Nu fortsätter arbetet med att ta fram en plan för hållbar utveckling som ska underlätta konkretisering av policy och mål genom att varje förvaltning och bolag inom kommunen tar fram sina handlingsplaner för hållbar utveckling.

Beslutsunderlag

Mål för hållbar utveckling i Ljungby kommun antagna av kommunfullmäktige den 29 mars 2007 reviderade av kommunstyrelsen den 12 februari 2008.

§46 Byggnadsprogram för det nya äldreboendet

Dnr SN 2008/0030  730

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta föreliggande byggnadsprogram och rumsfunktionsprogram.

Ärende

Förvaltningen har arbetat fram byggnadsprogram och rumsfunktionsprogram (RFP) för det nya äldreboendet. Dessa kommer att användas som underlag för kommande anbudshandlingar.

Beslutsunderlag

Byggnadsprogram och rumsfunktionsprogram för det nya äldreboendet.

Arbetsutskottets protokoll den 16 april 2008, § 35.

§47 Informationsärenden

Ärendet

Information om familjerådslag – IFO vuxensektionen.

Information om TES.

Information om tjänsten som kommunal fixare.

Information från brottsförebyggande rådet.

Pilotstudie, brukarundersökning hemtjänsten, sammanställning av inkomna synpunkter år 2007 samt information om POSOM-verksamhet kommer att tas upp på socialnämndens nästa sammanträde.

§48 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 23 april 2008, § 48 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Basuppgifter för år 2007 från enskild verksamheter i Ljungby kommun; Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser inklusive insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa m.fl; Enkät som rör våld i nära relationer; Rapportering av ej verkställda beslut enl 4 kap 1 § socialtjänstlagen; Ansökan om utvecklingsmedel, kvinnojourverksamhet; Nationell rapport ”Socialtjänsten och barnen”

Mansjouren Kronobergs verksamhetsberättelse 2007.

Migrationsverket, ersättning för extraordinära kostnader enl 26 och 38 §§ förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Protokoll från VoB Kronoberg direktionens sammanträde den 31 mars 2008.

Protokoll från äldrerådets möte på Brunnsgården den 12 mars 2008.