Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-05-21

Sammanträde 2008-05-21

Datum
Klockan
08:00
Plats
Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Tryggve Svensson

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

3 Visionsarbetet - Fotvården: Rosa Floridan; Ljungberga: Gunnel Johansson, Mona Alderup; Psykiatri/lokalvård: Ingrid Aronsson.

Beslutsärenden

4 Granskning av nyckelhantering i hemtjänsten

5 Ansökan om utvecklingsmedel till kvinnojourverksamhet - Lena Bolmelind

6 Tillsyn vid Ljungagården AB, Södra Ljunga - Ing-Marie Byström

Informationsärenden

7 Ekonomisk rapport - Johan Rutgersmark

8 Information om hemsjukvården - Lakis Vravossinos

9 Fotvård - Birgitta Svensson

10 Pilotstudie, brukarundersökning hemtjänsten - Birgitta Svensson

11 Sammanställning av inkomna synpunkter år 2007 - Birgitta Svensson

12 Äldrepedagogen informerar om sin verksamhet - Gustav Larsson

13 Information om asylboendet - Mats Carlsson

15 Information från brottsförebyggande rådet

16 Meddelanden, sekretessärende: inkomna domar, protokoll och beslut

17 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§49 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande tillägg

- Ansökan om utvecklingsmedel till insatser för att motverka hedersrelaterad våld och förtryck.

- Nytt äldreboende.

Ärendet

Ordföranden föreslår nämnden att godkänna dagordningen med följande tillägg:

ansökan om utvecklingsmedel till insatser för att motverka hedersrelaterad våld och förtryck samt nytt äldreboende.

§50 Visionsarbete

SN 2004/0096

709

Ärendet

Psykiatrin visar ett bildspel med information om sin verksamhet.

Information om visionsarbete inom forvården samt Ljungberga.

§51 Granskning av nyckelhantering i hemtjänsten

SN 2008/0099  730

Beslut

Rapporten godkänns.

Ärendet

Hans-Gunnar Bremer har gjort en granskning av nyckelhantering i hemtjänsten.

Dagens hantering av vårdtagarnas nycklar sker på olika sätt beroende på om det är i våra tätorter eller på landsbygden.

Förvaltningen har inom ett hemtjänstområde startat ett försök med nyckelgömmor.

Sammanfattningsvis anser Hans-Gunnar Bremer att det finns fördelar med det systemet och att en snabb utbyggnad av systemet i hemtjänsten är önskvärd.

Beslutsunderlag

Rapport den 17 april 2008.

§52 Ansökan om utvecklingsmedel till kvinnojourverksamhet

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens projektbeskrivning och ansökan.

Ärendet

Socialförvaltningen har till länsstyrelsen, tillsammans med socialförvaltningarna i Älmhult och Markaryd, sammanställt en ansökan om utvecklingsmedel till kvinnojourverksamheten.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 25 april 2008.

§53 Ansökan om utvecklingsmedel till insatser för att motverka hedersrelaterad våld och förtryck

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens projektbeskrivning och ansökan.

Ärendet

Socialförvaltningen har sammanställt en ansökan om utvecklingsmedel till länsstyrelsen gällande insatser för att motverka hedersrelaterad våld och förtryck.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 15 maj 2008.

§54 Tillsyn vid Ljungagården AB, Södra Ljunga

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till länsstyrelsen.

Ärendet

Tillsynsbesöket på Ljungagården AB den 31 januari 2008 var ett planerat tillsynsbesök enligt det ansvar som socialnämnden har enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 30 april 2008, § 38.

Socialförvaltningens tillsynsrapport den 15 februari 2008.

§55 Information om hemsjukvården

Ärendet

Hemsjukvårdschef Lakis Vravossinos informerar om hemsjukvårdens verksamhet.

§56 Ekonomisk rapport

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att med tyngdpunkten på hemtjänsten, utarbeta ett förslag till åtgärdsplan.

Förslaget ska redovisas vid junisammanträdet.

Ärendet

Prognosen för januari-april på årsbasis visar på ett nollresultat.

§57 Informationsärenden

Ärendet

Äldreomsorgschefen informerar om kommunens fotvård samt om en brukarundersökning som har genomförts inom hemtjänsten.

Sammanställning av inkomna synpunkter år 2007 redovisas. En delårsrapport kommer att redovisas vid augustisammanträdet.

Äldrepedagogen informerar om sin verksamhet.

Enhetschefen informerar om asylboendet.

Gun Lindell (s) och socialchefen informerar om brottsförebyggande rådets senaste sammanträde.

§58 Nytt äldreboende

Ärendet

Socialnämndens och Ljungbybostäders presidier har träffats den 15 maj 2008 för att diskutera om man ska utlysa en arkitekttävling.

Ljungbybostäder AB kommer att utlysa en namntävling via sin hemsida för att få namn till det nya äldreboendet.

§59 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Presidier för miljö- och byggnämnden och socialnämnden har träffats för att diskutera tillsyn av detaljhandel med nikotinläkemedel. Miljö- och byggnämnden föreslås som tillsynsmyndighet.

Vid den gemensamma presidieträffen med socialnämnderna i Älmhult, Markaryd och Ljungby diskuterades samarbete gällande tjänsteutövning jämlikt Alkohollagen. En halvtidstjänst som alkoholhandläggare kommer att inrättas i Ljungby.

Just nu pågår en sjuksköterskestrejk inom vården. Förvaltningen följer upp strejken och dess eventuella påverkan på vår verksamhet.

Personalsituationen inför sommarens semestrar avseende våra sjuksköterskor har diskuterats med Kommunal.

Antalet barnavårdsanmälningar har ökat. Detta innebär ett stort tryck på förvaltningens barn- och ungdomssektion och det krävs en prioriteringsordning avseende sektionens arbete. Ärendet kommer att tas upp på socialnämnden sammanträde.

Styrgruppen Ljungsätras skrivelse till socialnämnden angående Ljungsätras kök har vidarebefordrats till tekniska kontoret.

§60 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 21 maj 2008, § 60 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Ett anonymt brev angående fyllon som finns på staden.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Utökad tillståndsplikt för privat öppenvård; Tillsyn av hur kommunerna tillgodoser behov av meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning; För kännedom – utvärdering av pågående kvinnojourprojekt.

Protokoll från äldrerådets möte på Ljungsätra den 8 april 2008.

Revisionsrapport: ”Granskning av psykiatriverksamheten inom socialnämnden”.

Smålänningen: reportage och nyheter på lättläst svenska april 2008.

Socialstyrelsen: Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre.

Styrgruppen Ljungsätras skrivelse till socialnämnden angående Ljungsätras kök.