Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-06-18

Sammanträde 2008-06-18

Datum
Klockan
08:00
Plats
Holmsborg, Lagan

Sammanträdet är offentligt till och med punkt 18.

1 Förslag till justerare: Jonna Nielsen

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

3 Visionsarbetet - Björkäng: Eva Rodin; Åbrinken: Violeta Ulianova.

4 Socialnämndens visionsarbete - resultaten från Åbrinkens, Ljungsätras samt Ljungbergas fokusgrupp

Beslutsärenden

5 Åtgärdsplan 2008- Ing-Marie Byström, Johan Rutgersmark

6 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av psykiatriverksamheten inom socialnämnden" - Ing-Marie Byström, Ewa Sigfridsson

7 Jämställdhetsplan 2008 - Ewa Sigfridsson

8 Ansökan om stimulansbidrag för stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående - Harriet Kristensson

9 Ansökan om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter 2007-2008 - Harriet Kristensson

10 Säkerhetsnivå för lägsta bemanning av sjuksköterskor, prioriteringar och planering inför sommaren - Roma Lundh

Information

11 Verksamhetstillsyn av den utveckling som pågår med stöd av statliga stimulansmedel inom områdena rehabilitering, kost och nutrition samt det sociala innehållet - Roma Lundh

12 Sammanställning av avvikelser - Roma Lundh

14 Hemsjukvården i Ljungby kommun - Roma Lundh

15 En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv, rapport från Nätverket Dacke

18 Information från brottsförebyggande rådet

19 Meddelanden, sekretessärende: inkomna domar, protokoll och beslut

20 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§61 Visionsarbete

SN 2004/0096  709

Ärendet

Information om visionsarbete på Björkäng samt Åbrinken.

§62 Socialnämndens visionsarbete

SN 2004/0096  709

Ärendet

Redovisning av resultaten från Åbrinkens, Ljungsätras samt Ljungbergas fokusgrupp.

§63 Åtgärdsplan 2008

SN 2007/0194  041

Beslut

Socialnämnden beslutar att återemittera ärendet till nästa sammanträde. Utveckling av rehabilitering ska tas upp till behandling som ett eget ärende.

Förvaltningen får i uppdrag:

- att se över vaktmästarorganisationen i Lagan samt tillskriva kommunstyrelsen angående samverkan kring s.k. kommunalt servicelag i Lagan.

- att se över riktlinjer för biståndsbedömning och verkställighet samt delegationsordning.

Ärendet

Prognosen för januari-april på årsbasis har visat på ett nollresultat.

Förvaltningen har med anledning av detta fått i uppdrag att med tyngdpunkten på hemtjänsten, utarbeta ett förslag till åtgärdsplan.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till tänkbara åtgärder för förbättrad ekonomisk hållning den 5 juni 2008.

§64 Yttrande över revisionsrapport ”Granskning av psykiatriverksamheten inom socialnämnden

SN 2008/0105  709

Beslut

Socialnämnden beslutar översända förvaltningens skrivelse den 4 juni 2008 till kommunens revisorer som eget yttrande.

Ärendet

KPMG har på Ljungby kommuns revisorers uppdrag genomfört en granskning av insatser för psykiskt funktionshindrade över 18 år utifrån ett boende-, brukar- respektive anhörigperspektiv.

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten till socialnämnden för yttrande och har begärt att socialnämnden yttrar sig senast den 18 augusti 2008.

Beslutsunderlag

Förvaltningen har i skrivelse den 4 juni 2008 upprättat förslag till yttrande. Den rapport som presenteras över socialnämndens psykiatri är enligt förvaltningens uppfattning väl genomarbetad och ger en bra bild av verksamheten. De synpunkter som förs fram känns relevanta och överensstämmer bra med den uppfattning som förvaltningens ledningsgrupp har.

§65 Jämställdhetsplan 2008

Beslut

Socialnämnden beslutar anta jämställdhetsplan för 2008.

Ärendet

Varje förvaltning ska årligen upprätta sin egen jämställdhetsplan.

§66 Ansökan om utvecklingsmedel till kvinnojourverksamhet

SN2008/0081  75

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens projektbeskrivning och ansökan.

Ärendet

Socialförvaltningen har till länsstyrelsen sammanställt en ansökan om utvecklingsmedel till kvinnojourverksamheten.

§67 Ansökan om stimulansbidrag för stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens projektbeskrivning och ansökan.

Ärendet

Socialförvaltningen har sammanställt en ansökan om stimulansbidrag för stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående.

§68 Säkerhetsnivå för lägsta bemanning av sjuksköterskor, prioriteringar och planering inför sommaren

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till riktlinjer gällande säkerhetsnivå för lägsta bemanning av sjuksköterskor, prioriteringar och planering inför sommaren 2008, 2009.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer gällande säkerhetsnivå för lägsta bemanning av sjuksköterskor, prioriteringar och planering inför sommaren 2008, 2009.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 3 juni 2008.

§69 Informationsärenden

Ärendet

Information om Lagans servicebostäder.

En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv, rapport från Nätverket Dacke.

Verksamhetstillsyn av den utveckling som pågår med stöd av statliga stimulansmedel inom områdena rehabilitering, kost och nutrition samt det sociala innehållet – Roma Lundh

Sammanställning av avvikelser.

Information om POSOM-plan.

Hemsjukvården i Ljungby kommun.

§70 Nytt äldreboende

SN 2008/0030  730

Ärendet

Ljungbybostäder AB har utlyst en namntävling via sin hemsida för att få namn till det nya äldreboendet.

Man planerar att genomföra en arkitekttävling.

Samråd över detaljplan för Lagavallsområdet pågår till om med den 8 juli 2008.

Nya äldreboendet blir färdigt för inflyttning i november 2010.

§71 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Rapport från den gemensamma nämnden för familjerättsfrågor.

Information om socialstyrelsens beslut gällande en anmälan enligt Lex Maria.

Ljungby och Tingsryd kommuner arbetar för att bli pilotkommuner i ett projekt angående arbetsmarknadsinsatser. Avsikten är att prova den så kallade Norgemodellen i samarbete med arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Information om länsstyrelsens konferens på temat ”Myndighetssamverkan vid lokala servicekontor”.

Information om lokalfrågan för familjecentralen.

Kommunstyrelsen har godkänt hyreskontrakt avseende polishuset. Lokalerna ska anpassas och inflyttning för socialbyråns personal ska sedan kunna ske i april eller maj 2009.

§72 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 18juni 2008, § 72 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Angående ändringar i ägandet av SPAGAB i Ljungby AB.

Migrationsverket, prognos 2008 på samma nivå som mottagandet 2007.

Polismyndigheten i Kronobergs län, tillståndsbevis.

Protokoll från äldrerådets möte på Åbrinken den 1 april, Lidhult den 16 april, Ljungberga den 14 maj 2008.

Revisionsrapport: ”Granskning av kommunens e-posthantering”.

”Smålänningen”, reportage och nyheter på lättläst svenska maj 2008

Socialdepartementet, uppdrag att utbetala bidrag till kommuner för att förstärka sociala insatser i samband med en ny vårdform.

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 08:38, förtydligande av bestämmelserna i 6 kap 6 § socialtjänstlagen.

Verksamhetsberättelse för Gautablick dagcenter 2007.