Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-09-24

Sammanträde 2008-09-24

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

Sammanträdet är offentligt till och med punkt 16.

OBS! Lunch kl. 12.00-12.30

1 Förslag till justerare: Karin Bondeson (m)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Visionsarbetet - Bergagården: Marie-Louise Roos; hemsjukvården: Lakis Vravossinos; daglig verksamhet: Karin Nilsson, Niclas Eriksson.

4 Ekonomisk rapport - Johan Rutgersmark

Beslutsärenden

5 Utlokalisering av viss lokalvård - Ing-Marie Byström, Johan Rutgersmark

6 Egen finansiering gällande projektet Hedersrelaterat våld - Lena Bolmelind

7 Remissyttrande - Värdigt liv i äldreomsorgen - Ewa Sigfridsson

8 Remissyttrande - Egenansvar med professionellt stöd - Marie Elm-Ågren

9 Budget 2009 - Ing-Marie Byström, Johan Rutgersmark

Information

10 Befolkningsprognos - Johan Rutgersmark

11 Kartläggning nattarbete - Birgitta Svensson

12 Registrerade avvikelser i nattpatrullen januari-april 2008 - Birgitta Svensson

13 Sammanställning av inkomna synpunkter avseende äldreomsorg 1 januari-30 juni 2008- Birgitta Svensson

14 Utvärdering av beslut om städning - Birgitta Svensson

16 Information från brottsförebyggande rådet

18 Meddelanden, sekretessärende: inkomna domar, protokoll och beslut

19 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§90 Visionsarbetet

SN 2004/0096  709

Ärendet

Information om visionsarbete inom daglig verksamhet samt hemsjukvården.

§91 Ekonomisk rapport

Ärendet

Ekonomiansvarig redovisar förvaltningens ekonomiska rapport för januari-augusti 2008.

En negativ budgetavvikelse är prognostiserad till 640 000 kronor.

§92 Utlokalisering av viss lokalvård

SN 2007/0194  041

Beslut

Socialnämnden beslutar att uppmana förvaltningen till att sporra arbetsgrupper inom lokalvården till att prova att bedriva verksamheten i form av intraprenad samt erbjuda de som är intresserade utbildning.

Ärendet

Förvaltningen har med anledning av uppvisat underskott fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till åtgärder.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 11 augusti 2008.

§93 Egen finansiering gällande projektet Hedersrelaterat våld

Dnr SN 2008/0074  709

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till egen finansiering av projektansökan.

Ärendet

Den 15 maj 2008 gjordes en ansökan från Ljungby, Älmhult och Markaryds kommuner till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

De tre kommuner har gjort en sammanställning om förslag till egen finansiering gällande projektet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 5 september 2008.

§94 Remissyttrande över betänkandet "Egenansvar med professionellt stöd"

Dnr SN 2008/0144  730

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse som eget yttrande till kommunstyrelsen.

Förvaltningen får i uppdrag att ställa en komprimerad sammanfattning av yttrandet till kommunstyrelsens förfogande.

Ärendet

Ljungby kommun har av socialdepartementet utsetts till remissinstans för betänkandet ”Egenansvar med professionellt stöd” (SOU 2008:58). Remissvaren ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 31 oktober 2008.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till yttrande.

§95 Remissyttrande över betänkandet ”Värdigt liv i äldreomsorgen”

Dnr SN 2008/0143  750

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse som eget yttrande till kommunstyrelsen.

Förvaltningen får i uppdrag att ställa en komprimerad sammanfattning av yttrandet till kommunstyrelsens förfogande.

Ärendet

Ljungby kommun har av socialdepartementet utsetts till remissinstans för betänkandet ”Värdigt liv i äldreomsorgen” (SOU 2008:51). Remissvaren ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 31 oktober 2008.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till yttrande.

§96 Informationsärenden

Ärendet

Kartläggning av nattarbetet inom äldreomsorgen.

Redovisning av redovisade avvikelser i nattpatrullen januari-april 2008.

Sammanställning av inkomna synpunkter avseende äldreomsorg januari-juni 2008.

Utvärdering av beslut om städning 1,5 timme varannan vecka.

Information om brottsförebyggande rådets kampanj ”Vit vecka” – vecka 43.

Befolkningsprognos.

§97 Nytt äldreboende

SN 2008/0030  730

Ärendet

Presidier i kommunstyrelsen, Ljungbybostäder AB, tekniska utskottet och socialnämnden har diskuterat kostnadsfördelning gällande nybyggnationen Åsikten.

Tekniska kontoret har fått i uppdrag att se över trafikfrågor.

§98 Budget 2009

Beslut

Ärendet ska tas upp på nämndens extra sammanträde den 7 oktober 2008.

Ärendet

Budget 2009.

§99 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

SBAGAB har ansökt om överprövning av kommunens upphandling av viss daglig verksamhet och arbetsträning för arbetslösa.

Information om en anmälan enligt Lex Sarah.

Familjerätten - information om gemensamma nämndens verksamhet.

§100 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 24 september 2008, § 100 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Arbetsmiljöverket, resultatet av inspektionen på gruppbostad Ekebacken den 23 augusti 2008.

Avtal mellan Ljungby kommun och Ljungbybostäder om försäljning av fastigheterna Ryssby 3:26 och 9:1.

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll den 28 augusti 2008 § 95, Samhällsbetalda transporter i Ljungby kommun.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, för kännedom – utbetalning av projektmedel till utbildningsinsatser om våld i nära relationer för all personal inom hemtjänsten.

Länstrafiken Kronoberg - presidieöverläggning, revidering av färdtjänstregler den 1 september 2008.

Migrationsverket, ersättning för anordnande av boende för ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Protokoll från äldrerådets möte i Ryssby/Agunnaryd/Tutarydsområdet den 18 mars 2008.