Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-01-21

Sammanträde 2009-01-21

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1

1 Förslag till justerare: Tryggve Svensson (v)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

Beslutsärenden

3 Utdelning av bidrag till sociala organisationer för 2009 - Kerstin Karlsson, Johan Rutgersmark

4 Delegation av ansvar och fördelning av uppgifter för arbetsmiljö och brandskydd - Ing-Marie Byström, Ewa Sigfridsson

5 Utvärdering av nöjdhet på Bergagården - Birgitta Svensson

6 Utvärdering av nöjdhet Åbrinken - Birgitta Svensson

7 Vägledning enligt LSS - Marie Elm-Ågren

Informationsärenden

8 Tillsyn av meningsfull sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, till personer med psykisk funktionsnedsättning i Ljungby kommun - Marie Elm-Ågren

9 Nytt äldreboende - Harriet Kristensson

10 Öppna jämförelser inom äldreomsorgen - Harriet Kristensson

11 Rapport om drogvanor i årskurs 8, Ljungby kommun 2008 - Gisela Nygren, Åbyskolan, kl. 11.30

12 Information från brottsförebyggande rådet

14 Meddelanden, sekretessärende

15 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§5 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande tillägg:

- Investeringsbudget 2009 och plan 2010-2013.

Ärendet

Ordföranden föreslår nämnden att godkänna dagordningen med följande tillägg:

Investeringsbudget 2009 och plan 2010-2013.

§6 Utdelning av bidrag till sociala organisationer för 2009

SN 2008/0192  759

Beslut

Socialnämnden beslutar att utdela föreningsbidrag till sociala organisationer i enlighet med förvaltningens förslag den 29 december 2008:

Kvinnojouren 82000 kr

KF Länken 20000 kr

Mansjouren 3000 kr

Adoptionscentrum sydöst 3000 kr

Ljungby frivilliga

samhällsför. 2000 kr

Ärendet

Utdelning av bidrag till sociala organisationer för 2009.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 29 december 2008.

§7 Investeringsbudget 2009 och plan 2010-2013

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna investeringsbudget 2009 och plan 2010-2013 med följande ändringar:

- Anslaget för nytt särskilt boende för 2009 ändras till 10 mkr och anslaget för 2010 till 45 mkr.

- ”Ombyggnad Bergagården” och ”Ombyggnad Brunnsgården” blir en post ”Ombyggnad”.

Socialnämndens beslut om nedläggning av Bergagården daterat den 14 januari 2009, § 2 kvarstår.

Ärendet

Yttrande till ekonomiavdelningen angående investeringsbudget 2009 och plan 2010-2013.

Beslutsunderlag

Investeringsbudget 2009 och plan 2010-2013.

Socialnämndens beslut den 14 januari 2009, § 2.

§8 Delegation av ansvar och fördelning av uppgifter för arbetsmiljö och brandskydd

Beslut

Socialnämnden beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter till socialchefen.

Förvaltningen får i uppdrag att anpassa arbetsmiljöpärmens avsnitt om delegation av ansvar och fördelning av uppgifter efter personalavdelningens framtagna blankettmall och att samtidigt anpassa/uppdatera pärmen efter förvaltningens aktuella organisation.

Ärendet

Kommunfullmäktige har delegerat arbetsmiljö- och brandskyddsansvar samt fördelat arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter till socialnämnden inom dess verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 5 januari 2009.

§9 Utvärdering av nöjdhet på Bergagården

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att följa utvecklingen.

Denna typ av utvärdering ska genomföras en gång per år.

Ärendet

Förvaltningen har gjort en utvärdering avseende nöjdhet bland boende, närstående och personal på Bergagården.

Utvärderingen kan göras på många olika sätt. Förvaltningen valde en standardiserad enkät som ger möjlighet att få fram Nöjd-Kund-Index, Nöjd-Närstående-Index samt Nöjd-Personal-Index. Metoden är utarbetad på SCB.

Sammanfattningsvis har Bergagården Nöjd-Kund-Index 70, Nöjd-Närstående-Index 70 samt Nöjd-Personal-Index 70.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 10 december 2008.

§10 Utvärdering av nöjdhet Åbrinken

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att följa utvecklingen.

Denna typ av utvärdering ska genomföras en gång per år.

Ärendet

Förvaltningen har gjort en utvärdering avseende nöjdhet bland boende, närstående och personal på Åbrinken.

Utvärderingen kan göras på många olika sätt. Förvaltningen valde en standardiserad enkät som ger möjlighet att få fram Nöjd-Kund-Index, Nöjd-Närstående-Index samt Nöjd-Personal-Index. Metoden är utarbetad på SCB.

Sammanfattningsvis har Åbrinken Nöjd-Kund-Index 78, Nöjd-Närstående-Index 79 samt Nöjd-Personal-Index 74.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 5 december 2008.

§11 Vägledning för beslut enligt LSS

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta Vägledning för beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för personer över 18 år.

Ärendet

Vägledning för beslut enligt LSS för personer över 18 år.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 4 december 2008.

§12 Informationsärende

Ärendet

Ansökningar till särskilt boende 2008.

Genomsnittlig beläggning på korttidsplatser för 2008.

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2008.

Information om flyktingmottagande 2008.

Länsstyrelsens rapport ”Tillsyn av meningsfull sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, till personer med psykisk funktionsnedsättning i Ljungby kommun”.

Rapport om drogvanor i årskurs 8, Ljungby kommun 2008.

§13 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Kostenheten har meddelat att från och med den 20 januari 2009 kan nästan alla mottagare av mat inom Hångersgruppens område välja mellan två maträtter.

Från den första januari 2009 ska alla tillsättningar av lediga tillsvidaretjänster prövas. Prövning görs av socialchefen.

Information om socialbyråns eventuella flytt till polishuset.

En mobil läkare kommer att börja göra hembesök hos äldre i Ljungby kommun redan nu i vår.

§14 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 21 januari 2009, § 14 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Förvaltningens e-postbrev den 19 december 2008 till STT angående trygghetslarm.

Landstinget Kronoberg, årsredovisning av Navets verksamhet 2008.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, rapport ”Bevara landsbygdshandeln för hälsans skull”; Delbeslut den 29 december 2008 angående ansökan från Attendo Care AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt LSS; Förstärkt tillsyn av missbruks- och beroendevården under 2008-2010.

Migrationsverket, årets sista informations- och prognosbrev.

Miljö- och byggkontoret – Beslut om godkännande av livsmedelsanläggning gällande Brunnsparkens café, Björkängs-, Ljungsätras-, Åbrinkens-, Bergagårdens- samt Ljungbergas avdelningskök. Kontrollrapport Björkängs- och Brunnsgårdens avdelningskök.

Protokoll, Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll den 12 december 2008, § 162, Valärende samt protokoll VoB Kronoberg.

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 09:04 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården. Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting m.m.; cirkulär 09:05 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre och handikappomsorgen 2009; cirkulär 08:87 Seniorbostäder – Kommunkartläggning 2008.

Tryggve Svenssons (v) avsägelse av hans politiska uppdrag i socialnämnden och dess utskott.

Vad händer inom socialtjänsten? Nr 17, december 2008.