Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-02-18

Sammanträde 2009-02-18

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1

1 Förslag till justerare: Jonna Nielsen (ALT)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Visionsarbetet - Åbrinken/Bergagården: Rosa Floridan och Marita Svensson. Lagan hemtjänst: Marie-Louise Roos.

Beslutsärenden

4 Upphandling nyckelgömma (ej offentligt) - Patrik Moberg

5 Resultatbalansering - Johan Rutgersmark

6 Attesträtt - Johan Rutgersmark

7 Kommunstyrelsens uppdrag: ekonomiska åtgärder- Ing-Marie Byström, Johan Rutgersmark

8 Rutin för anmälan enligt Lex Sarah - Ing-Marie Byström

9 Remissyttrande -Styr samverkan - för bättre service för medborgarna (SOU 2008:97) - Ing-Marie Byström

10 Åtgärdsplan asylboendet - Ing-Marie Byström

11 Utseende av en ansvarig som ska bevaka barnens rätt enligt Barnkonventionen

12 Utseende av ny ledamot i arbetsutskottet

13 Riktlinjer för handläggning av familjehemsvård - Marie Elm-Ågren

Informationsärenden

14 Information om kommande LSS/LASS ärende - Marie Elm-Ågren

15 Yttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra - Marie Elm Ågren

16 Information om övertid - Marie Elm-Ågren, Lakis Vravossinos, Patrik Moberg, Annika Petersson

17 Rapporterade avvikelser i nattpatrullen i Ljungby för 2008 - Lakis Vravossinos

18 Sammanställning av inkomna synpunkter 1 juli-31 december 2008 - Birgitta Svensson

19 Utveckling av Ljungby kommuns äldreråd - Birgitta Svensson

20 Information om skyddslarm - Roma Lundh

21 Information från brottsförebyggande rådet

24 Meddelanden, sekretessärende

25 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§15 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande tillägg:

- Bokslut för 2008.

Nämden beslutar att ärendet nr 7, Kommunstyrelsens uppdrag: ekonomiska åtgärder, tas upp som informationsärende.

Ärendet

Ordföranden föreslår nämnden att godkänna dagordningen med följande tillägg: Bokslut för 2008.

§16 Visionsarbetet

SN 2004/0096  709

Ärendet

Rosa Floridan, Ann-Marie Johansson, Marita Svensson och Anki Johannesson informerar om visionsarbetet på Bergagården och Åbrinken.

§17 Upphandling nyckelgömma

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förfrågningsunderlag för upphandling nyckelgömma.

Ärendet

Förenklad upphandling gällande nyckelhantering inom ordinärt boende.

Beslutsunderlag

Förfrågningsunderlag, sekretess samt arbetsutskottets protokoll den 11 februari 2009, § 16.

§18 Resultatbalansering

Beslut

Socialnämnden beslutar att balansera projektmedel enligt bilaga samt begära undantag från resultatbalansering för de merkostnader som uppstår på grund av byte av tillvägagångssätt gällande redovisning av kostnader för färdtjänst.

Ärendet

Resultatbalansering för 2008.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till resultatbalansering för 2008 samt arbetsutskottets protokoll den 11 februari 2009, § 17.

§19 Attesträtt 2009

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna attesträtt för 2009. Dessa bestämmelser gäller från och med den 1 januari 2009.

Ärendet

Attesträtt för 2009.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 8 december 2008 samt arbetsutskottets protokoll den 11 februari 2009, § 18.

§20 Bokslut för 2008

Beslut

Nämnden uppdrar åt arbetsutskottet att fastställa bokslut för 2008 på nästa sammanträde.

Senast den 24 februari 2009 ska eventuella synpunkter på bokslutet meddelas till socialförvaltningen.

Ärendet

Bokslut för 2008.

§21 Rutin för anmälan Lex Sarah

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa den uppdaterade rutinen för missförhållanden - anmälan – Lex Sarah.

Ärendet

Från 10 juli 2008 gäller två nya föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen, SOSFS 2008:10 Tillämpningen av 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) och 2008:11 Tillämpningen av 24 a § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Båda gäller anmälningsskyldigheten inom vård och omsorg, den så kallade Lex Sarah.

I kommunen ska finnas skriftliga instruktionen för handläggning av anmälningar av allvarliga missförhållanden. Nämnden ska fastställa rutinen.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 29 december 2008 samt arbetsutskottets protokoll den 28 januari 2009, § 9.

§22 Remissyttrande – Styr samverkan – för bättre service för medborgarna

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 9 februari 2009 som eget yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ljungby kommun har av finansdepartementet utsetts till remissinstans för delbetänkande Styr samverkan (SOU 2008: 97).

Kommunstyrelsen har begärt att socialnämnden ska yttra sig över betänkandet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till yttrande den 9 februari 2009 samt arbetsutskottets protokoll den 11 februari 2009, § 20.

§23 Åtgärdsplan för asylboendet

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna åtgärdsplan för asylboendet.

Ärendet

En åtgärdsplan har upprättats för asylboendet med anledning av klagomål som inkommit till socialförvaltningen.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 30 januari 2009 samt arbetsutskottets protokoll den 11 februari 2009, § 15.

§24 Utseende av en ansvarig som ska bevaka barnens rätt enligt Barnkonventionen

Beslut

Björn Gullander (V) utses som ansvarig att bevaka barnens rätt enligt Barnkonventionen.

Ärendet

I kommunfullmäktiges beslut den 19 april 2000, § 51, beslutades att varje nämnd och förvaltning ska utse en ansvarig som ska bevaka barnens rätt enligt Barnkonventionen.

§25 Utseende av ny ledamot i arbetsutskottet

Beslut

Björn Gullander (V) utses till ny ledamot i arbetsutskottet.

Ärendet

Björn Gullander (V) är ny ledamot i socialnämnden efter Tryggve Svensson (V).

§26 Riktlinjer för handläggning av familjehemsvård

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för handläggning av familjehemsvård.

Ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av organiseringen av familjehemsvården.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till handläggning av familjehemsvården den 5 december 2008 och ett tillägg enligt skrivelse den 19 januari 2009 samt arbetsutskottets protokoll den 28 januari 2009, § 11.

§27 Information - kommunstyrelsens uppdrag: ekonomiska åtgärder

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2008 att uppdra åt varje nämnd att lägga 1 % av sin budget som en buffert.

Effekterna av nämndernas buffertförslag redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari och för kommunstyrelsen den 10 februari 2009.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 mars 2009 kommer både kortsiktiga och långsiktiga besparingsförslag att tas upp till behandling och redovisas av varje nämnd. Därefter förs ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Socialnämnden informeras om ärendet. Nämnden hänvisar till sitt tidigare beslut den 14 januari 2009, § 2.

§28 Nytt äldreboende

Ärendet

Projektledaren informerar att arkitekttävlingen om det nya äldreboendet pågår.

En jury har valt ut fem arkitektbyråer som går vidare och tävlar om att rita det nya boendet.

Därefter kommer juryn att välja vilket av de fem förslagen som vunnit tävlingen.

Hela denna process beräknas vara klar i maj månad.

§29 Informationsärende

Ärendet

Information om kommande LSS/LASS ärende.

Yttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra.

Information om övertid i hemsjukvården, inom hemtjänsten, OF/IFO samt på särskilda boende.

Rapporterade avvikelser i nattpatrullen i Ljungby för 2008.

Sammanställning av inkomna synpunkter 1 juli-31 december 2008.

Utveckling av Ljungby kommuns äldreråd.

Information om skyddslarm.

Information från brottsförebyggande rådet.

§30 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Information om länsstyrelsens tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen av anmälningar och utredningar inom missbruksvården.

§31 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 18 februari 2009, § 31 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Gnosjö kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott, sammanträdesprotokoll den 16 december 2008, § 286, uppdrag till Entreprenörsregionen att ta fram förslag till remissvar över LSS-kommitténs betänkande ”Möjlighet att leva som andra”.

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll den 13 januari 2009, § 5, plan för intern kontroll 2009.

Ljungbybostäder, svar på skrivelse 2008-12-02 angående ombyggnad av Västanå, Ryssby.

Ljungby kommun revisorerna, revisionsrapport: ”Granskning av barnperspektiv inom IFO”.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, tillsyn över gemensamma nämndens handläggning av familjerättsliga ärenden där våld mot kvinnan förekommer i relationen och barn kan antas ha bevittnat våld; Information. Utvecklingsmedel till lokal samverkan för kvinnofrid 2008-2010; verksamhetstillsyn för äldre inom särskilt boende; Klagomål kring handläggning av serveringstillstånd.

Länsstyrelserna, pressmeddelande De äldre får inte bestämma!

Regeringskansliet, remiss – Betänkandet PATIENTSÄKERHET – Vad har gjorts? Vad behöver göras? (SOU 2008: 117).

Socialstyrelsen och länsstyrelserna, uppföljning av kommunens anhörigstöd till äldre, till personer med funktionsnedsättning och till långvarigt sjuka år 2008.

Smålänningen, reportage och nyheter på lättläst svenska.

Verksamhetsberättelse för instruktörer i förflyttningsteknik och föremålshantering 2008.