Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-03-25

Sammanträde 2009-03-25

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1

Sammanträdet är offentligt till och med punkt 14.

1 Förslag till justerare: Karin Bondeson (M)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Visionsarbetet - Haraberg/centrum hemtjänst: Maria Svensson.

Beslutsärenden

4 Val till äldreråden, ungdomsrådet och kommunala handikapprådet

5 Revisionsrapport: "Granskning av barnperspektiv inom IFO"-Ing-Marie Byström, Ewa Sigfridsson

6 Yttrande - Vindkraftplan för Ljungby kommun, tillägg till översiktsplanen - Ewa Sigfridsson

7 Remissyttrande, patientsäkerhet - Roma Lundh

8 Ny patientdatalag - Informationssäkerhetspolicy för informationshantering och journalföring för hemsjukvården i Ljungby kommun - Roma Lundh

9 Verksamhetsberättelse för medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvarsområden 2008 - Roma Lundh

Informationsärenden

10 Jämförelse av nattfastemätning januari och december 2008 - Roma Lundh

11 Information om projektet "Det goda bemötandet" - Christina Karlsson och Ulf Bergner, kl. 10.00

12 Ljungby kommuns plan för äldreomsorgen 2007-2014, uppföljning av 2008

13 Information från brottsförebyggande rådet

16 Meddelanden, sekretessärende

17 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§32 Visionsarbetet

SN 2004/0096  709

Ärendet

Information om visionsarbetet inom Haraberg/Centrum hemtjänst samt psykiatrin.

§33 Val till ungdomsrådet, kommunala handikapprådet samt äldreråden

Beslut

Maria Palm (S) utses till kontaktperson med ungdomsrådet till och med utgången av 2010. Željko Jelica (M) utses till ersättare.

Karin Bondesson (M) utses till socialnämndens representant i kommunala handikapprådet till och med utgången av 2010. Björn Gullander (V) utses till ersättare.

Björn Gullander (V) utses till ledamot i äldrerådet Brunnsgården samt ersättare i äldrerådet Ljungberga till och med utgången av 2010.

Stig Sand (KD) utses till ledamot i äldrerådet Ryssby och Lidhult till och med utgången av 2010.

Karin Bondeson (M) utses till ersättare i äldrerådet Ryssby.

Željko Jelica (M) utses till ersättare i äldrerådet Lidhult.

Ärendet

Val till ungdomsrådet, kommunala handikapprådet samt äldreråden med anledning av avsägelse från Rut Björkström (KD) och Tryggve Svensson (V).

§34 Revisionsrapport: ”Granskning av barnperspektiv inom IFO”

SN2009/0021  751

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 2 mars 2009 som eget yttrande till kommunens revisorer.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer utfört en granskning av hur socialnämnden införlivar barnperspektivet inom individ- och familjeomsorgen.

Kommunens revisorer har begärt att socialnämnden yttrar sig över granskningen.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 2 mars 2009.

§35 Yttrande – Vindkraftplan för Ljungby kommun, tillägg till översiktsplanen

SN2009/0019  379

Beslut

Socialnämnden har inget att erinra mot förslaget och överlämnar förvaltningens skrivelse den 2 mars 2009 som eget yttrande till plankontoret.

Ärendet

Plankontoret har översänt förslag till vindkraftsplan – tillägg till översiktsplanen till socialnämnden för samråd enligt 4 kap 3 § plan- och bygglagen.

Beslutunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 2 mars 2009.

§36 Remissyttrande, patientsäkerhet

SN2009/0020  779

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 2 mars 2009 till kommunstyrelsen med förslag om att kommunstyrelsen översänder den till Socialdepartementet som Ljungby kommuns yttrande.

Ärendet

Ljungby kommun har av socialdepartementet utsetts till remissinstans för betänkandet ”Patientsäkerhet – vad har gjorts? Vad behöver göras?”.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 2 mars 2009 samt arbetsutskottets protokoll den 11 mars 2009, § 29.

§37 Ny patientdatalag - Informationssäkerhetspolicy för informationshantering och journalföring för hemsjukvården i Ljungby kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta informationssäkerhetspolicy för informationshantering och journalföring för hemsjukvården i Ljungby kommun.

Ärendet

Förslag till informationssäkerhetspolicy för informationshantering och journalföring för hemsjukvården i Ljungby kommun.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 26 februari 2009 samt arbetsutskottets protokoll den 11 mars 2009, § 30.

§38 Information om projektet ”Det goda bemötandet”

Ärendet

Projektledare Ulf Bergner och Christina Karlsson informerar om arbetet med det breda projektet ”Det goda bemötandet”

All personal inom socialförvaltningen har varit engagerad i ett så kallat bemötandeår som förvaltningen utlyst under 2008. Ett gott bemötande ska genomsyra all verksamhet.

En projektplan har upprättats och en ledningsgrupp för projektet är tillsatt.

I början av 2008 gjordes en brukarundersökning och en skiftlig enkät skickades ut till ca 2000 personer som får service och stöd från kommunen. En uppföljningsundersökning kommer att göras i april 2009.

Bemötandet har diskuterats på träffar i arbetslag vid två tillfällen under hela projekttiden.

Utbildningen i bemötande ska vara klar till den 19 maj då förvaltningen bjuder in all personal till Teaterbiografen Grand på Seminarieteater. Här kommer man att få möta Suzanne Ernrup och Anders Sundqvist i ett antal scener under två timmar. Dessa scener handlar om bemötande inom olika områden.

Socialnämnden är välkommen till Grand den 20 maj kl. 10.00-12.00.

§39 Verksamhetsberättelse för medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvarsområden 2008

SN2009/0034  700

Beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse för medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvarsområden 2008.

Ärendet

Verksamhetsberättelse för medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvarsområden 2008.

§40 Nytt äldreboende

SN2008/0030  730

Ärendet

Arkitekttävlingen om det nya äldreboendet pågår.

En jury har valt ut fem arkitektbyråer som går vidare och tävlar om att rita det nya boendet.

Juryn kommer att sammanträda under april månad och välja vilket av de fem förslagen som vunnit tävlingen.

§41 Informationsärende

Ärendet

Jämförelse av nattfastemätning januari och december 2008.

Information om läkemedelsgenomgång.

Information från brottsförebyggande rådet.

§42 Ljungby kommuns plan för äldreomsorgen 2007-2014, uppföljning av 2008

Ärendet

Ljungby kommuns plan för äldreomsorgen 2007-2014, uppföljning av 2008.

Uppföljningen visar att åtgärdsplanen i stort är genomförd.

Förvaltningen kommer att återkomma med en uppföljande redovisning för 2008 samt redovisning av åtgärder för 2009 i en delårsrapport i höst.

§43 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

- Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, erbjuder kommuner och landsting egna sidor på Äldreportalen, en webbplats för publicering av utvecklingsarbete på äldreområdet.

- Mätningar av beviljade hemtjänsttimmar i förhållande till personaltimmar visar på en brist inom hemtjänsten med 14 årsarbetare. Resultatet ska utredas ytterligare.

- Den 1 juli i år ändras socialtjänstlagen och anhörigstöd blir obligatoriskt för alla kommuner.

- Länsstyrelsen har lämnat tillstånd till Ljungagården AB att bedriva boende för personer med psykiska funktionshinder i behov av bostad med särskild service enligt 7 kap 1 § pkt 2 socialtjänstlagen (SoL). Jämfört med tidigare tillstånd utökas antal platser till 21.

- Länsstyrelsen kommer att genomföra en tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL av den enskildes rättsäkerhet, inflytande och självbestämmande inom särskilda boenden.

- Budget 2010 har diskuterats med nämndens presidium och förvaltningens ledningsgrupp. Kommunala pensionärsrådet vill vara representerat i budgetberedningen i ett tidigt skede.

- Kommunstyrelsens har beslutat att frysa alla överskott från 2008.

- Gun Lindell (S) och Karin Bondesson (M) informerar från studiebesök på äldrehemmet Lotte i Köpenhamn som är ett av Danmarks mest uppmärksammade äldreboenden i dag.

§44 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 25 mars 2009, § 44 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Brev från SPF Berga daterat den 20 februari 2009 angående Bergagårdens nedläggning.

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll den 10 mars 2009, § 50, Resultatbalansering driftbudget 2008-2009.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Äldre är också kvinnor och män, en rapport över jämställdheten inom äldreomsorgen ur ett brukarperspektiv; Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel till lokal samverkan för kvinnofrid; Delutbetalning av utvecklingsmedel för insatser mot hedersrelaterad våld; Tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning; Uppföljning av tillsyn enl. 13 kap 2 § SoL avseende Gemensamma nämnden för familjerättsfrågor i Ljungby, Älmhult och Markaryd; Tillsyn enl. 13 kap 2 § SoL av anmälningar och utredningar inom missbruksvården; Förstärkt tillsyn av missbruks- och beroendevården under 2008-2010; Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser inklusive insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa m.fl.

Migrationsverket, 2009 års första informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande; Beslut om ersättning för boendeplatser och boendedygn enligt 7b§ förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl; Individbaserade insatser – ersättning för extraordinära kostnader enligt 26 och 38 §§ förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Protokoll från äldreråd i Ryssby/Agunnaryd/Tutarydsområdet den 21 oktober 2008 samt Lidhult den 19 november 2008.

Smålänningen, reportage och nyheter på lättläst svenska.

Utställning av centrumplanen för Ljungby kommun.

Verksamhetsberättelse för Patientnämnden Kronobergs län 2008.