Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-04-22

Sammanträde 2009-04-22

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1

1 Förslag till justerare: Željko Jelica (M)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Visionsarbetet - Resursen/nattpatrullen: Inger Cannervik

4 Information om tillgänglighet i det allmänna bostadsbeståndet i Lagan, Lidhult och Ljungby - Tomas Andersson kl. 8.30

5 Utvärdering Brunnsgården, Björkäng och Ljungberga samt jämförelse för samtliga särskilda boenden (beslutsärende) - Birgitta Svensson kl. 9.00

6 Ansökan om medel från Brottsofferfonden för brottsofferinriktat projekt (beslutsärende) - Lena Bolmelind kl. 9.20

7 Ansökan om projektmedel till lokal samverkan för kvinnofrid (beslutsärende) - Lena Bolmelind kl 9.30

8 Uppdrag av socialnämnden, utförd analys av lokalvården, (beslutsärende) - Lakis Vravossinos kl 10.00

9 Ansökan om statliga stimulansmedel 2009 (beslutsärende) - Lakis Vravossinos kl. 10.30

10 Information om TES - Lakis Vravossinos, Patrik Moberg kl. 10.40

11 Information om projekt Familjefrid Sunnerbo - Maria Johansson och Caroline Cederlund kl. 11.00-11.30

12 Information från kostenheten - Mariana Axelsson, Annica Thor kl. 11.30 - 12.00

13 Remissvar till kommunledningskontoret angående utdelning av medel ur Dahlins fond till sociala ändamål (beslutsärende) - Johan Rutgersmark kl 12.45

14 Tidplan för ekonomiarbete (beslutsärende) - Johan Rutgersmark

15 Ekonomisk prognos - Johan Rutgersmark

17 Information om kommunfullmäktiges beslut den 24 mars 2009, § 34, Förslag till åtgärder

18 Information om försörjningsstödets utveckling - Per Svensson kl. 14.20

19 Information från brottsförebyggande rådet

22 Meddelanden, sekretessärende

23 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§45 Visionsarbetet

SN 2004/0096  709

Ärendet

Information om visionsarbetet inom Resursen samt nattpatrullen.

§46 Utvärdering av nöjdhet bland boende, närstående och personal på Brunnsgården, Björkäng och Ljungberga

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att följa utvecklingen.

Denna typ av utvärdering ska genomföras en gång per år.

Ärendet

Förvaltningen har gjort en utvärdering avseende nöjdhet bland boende, närstående och personal på Brunnsgården, Björkäng och Ljungberga samt jämförelse för samtliga särskilda boenden.

Resultaten och kommentarerna blir en grund till handlingsplan och utveckling.

Beslutsunderlag

Utvärdering Brunnsgården den 11 februari 2009, Björkäng den 10 februari samt Ljungberga den 18 mars 2009.

§47 Ansökan om medel från Brottsofferfonden för brottsofferinriktat projekt

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna projektbeskrivning och ansökan samt komplettering av ansökan.

Ärendet

Kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult har sammanställt en ansökan om projektmedel till Brottsofferfonden gällande projektet ”Våld i nära relationer”.

Tillsammans med skolhälsovården och polisen vill man lära sig mer om hedersrelaterade sociala problem, hur man upptäcker hedersrelaterat förtryck samt utarbeta åtgärdsprogram hos de olika myndigheterna.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens ansökan den 27 mars, komplettering av ansökan den 20 april 2009 samt arbetsutskottets protokoll den 15 april 2009 § 41.

§48 Ansökan om projektmedel till lokal samverkan för kvinnofrid

Dnr SN 2009/0062  750

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna projektbeskrivning och ansökan om projektmedel till lokal samverkan för kvinnofrid.

Ärendet

Kommunerna i Kronobergs län ansöker gemensamt om medel från länsstyrelsen för arbetet med att tillsammans med landstinget skapa ett länsövergripande kompetenscentrum med kompetens om våld i nära relationer.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens projektbeskrivning och ansökan samt arbetsutskottets protokoll den 15 april 2009 § 40.

§49 Ansökan om statliga stimulansmedel 2009

Dnr SN 2007/0056  ..730

Beslut

Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att ansöka om statliga stimulansmedel 2009.

Ärendet

Som en fortsatt satsning på våra svårt sjuka äldre (SÄS) så ansöker förvaltningen om de statliga stimulansmedel som är tilldelade Ljungby kommun för 2009.

Medlen är riktade till de projekt som bygger på ansökan 2007 och som varit pågående i vår kommun sedan dess.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 26 mars 2009 samt arbetsutskottets protokoll den 15 april 2009, § 43.

§50 Remissvar till kommunledningskontoret angående utdelning av medel ur Dahlins fond till sociala ändamål

Dnr SN 2009/0055  046

Beslut

Socialnämndens förslag till fördelning:

Social verksamhet Förslag

Lagans tennisklubb 10000 kr

Vittaryds IK 25000 kr

Bergabygdens folkdans 20000 kr

IOGT-NTO 33000 kr

Nätverkskommittén 30000 kr

Lagans IBK 25000 kr

Berga skytteförening 185000kr

LAIK 30000 kr

LAIK 131000 kr

Sunnerbo spelförening 75000 kr

Berga hembygdsförening 25000 kr

Berga hembygdsförening 17500 kr

Berga hembygdsförening 7500 kr

Summa 614000 kr

Socialnämnden överlåter till kommunstyrelsen att fatta beslut om tilläggsansökan från Lagans samhällsförening.

Ärendet

Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. För 2009 finns 1050000 kronor för utdelning ur fondens avkastning och ca 750000 kronor utdelas till sociala ändamål.

Socialnämnden har fått tillfälle att yttra sig över inkomna ansökningar.

Lagans samhällsförening har den 9 april 2009 inkommit med en kompletterande ansökan om 100 000 kronor.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 24 mars 2009 samt arbetsutskottets protokoll den 15 april 2009, § 44.

§51 Tidplan för ekonomiarbete

Beslut

Ekonomisk prognos ska redovisas med samma intervall som förvaltningen presenterar ekonomisk information till kommunstyrelsen.

Statistik ska presenteras för nämnden efter avslutat kvartal.

Ärendet

För att nämndens ledamöter ska kunna följa förvaltningens ekonomi och få underlag för sina beslut redovisas såväl ekonomi som vissa väsentliga prestationer kontinuerligt. Underlag sammanfattas dessutom och vidarerapporteras till kommunstyrelsen.

Beslutunderlag

Förvaltningens skrivelse den 21 april 2009.

§52 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

En utredning är öppnad enligt Lex Sarah, 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL).

§53 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 22 april 2009, § 53 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

FoU Välfärd, nytt från Sociorama.

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll den 10 mars 2009, § 50, Resultatbalansering driftbudget 2008-2009.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt LSS, Helsingborgsvägens dagliga verksamhet i Ljungby – slutbeslut; Delutbetalning av utvecklingsmedel till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk.

Miljö- och byggkontoret, beslut om godkännande av livsmedelsanläggning.

Protokoll från äldrerådets möte på Åbrinken den 31 mars 2009.

Smålänningen, reportage och nyheter på lättläst svenska.

Socialstyrelsen, förslag till nationella kvalitetsindikatorer för den sociala barn- och ungdomsvården.

Sportbaren i Ljungby AB, överklagande av tillfälliga alkoholtillstånd till Ljungby Nöjescenter.

§54 Informationsärende

Ärendet

  1. Information om tillgänglighet i det allmänna bostadsbeståndet i Lagan, Lidhult och Ljungby.

  2. Uppdrag av socialnämnden, utförd analys av lokalvården.

  3. Information om TES.

  4. Information om budgetförutsättningar 2010.

  5. Ekonomisk prognos januari-mars 2009.

  6. Information om projekt Familjefrid Sunnerbo.

  7. Information från kostenheten.

  8. Information om försörjningsstödets utveckling.