Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-05-20

Sammanträde 2009-05-20

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1

1 Förslag till justerare: Karin Bondeson (M)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Visionsarbetet - Ljungberga: Helene Winqvist och Maggan Östlund. IFO: Asylboendet och Åvillan: Mats Carlsson.

4 Information från Kjell Petersson, mobil läkare i Ljungby kommun

5 Jämställdhetsplan - Ewa Sigfridsson

6 Ekonomisk prognos och statistik, information - Johan Rutgersmark

7 Ljungsätras ekonomiska resultat för 2008, beslutsärende - Johan Rutgersmark

8 Uppdrag av socialnämnden, utförd analys av lokalvården, beslutsärende - Lakis Vravossinos

9 Kommunens rehabiliteringsansvar, förslag till prioritering, beslutsärende - Lakis Vravossinos

10 Plan för hälso- och sjukvård 2009-2014, beslutsärende - Roma Lundh

11 Sammanställning av självskattning av basala hygienrutiner, information - Roma Lundh

12 Information om omhändertagande av avlidna - Birgitta Svensson

13 Länsstyrelsens rapport Äldre är också kvinnor och män - Birgitta Svensson

14 Personalekonomisk redovisning, information - Lena Jonsson

15 Information om handläggning av dödsbon - Inga-Lill Christiansson, Per Svensson

16 Information från brottsförebyggande rådet

19 Meddelanden, sekretessärende

20 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§55 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändring:

Ärendet nr 14 Personalekonomisk redovisning, information, samt ärendet nr 15 Information om handläggning av dödsbon, tas upp på nämndens nästa ordinarie sammanträde.

Ärendet

Ordföranden föreslår nämnden att godkänna dagordningen med följande ändring: Ärendet nr 14 Personalekonomisk redovisning, information samt ärendet nr 15 Information om handläggning av dödsbon, tas upp på nämndens nästa ordinarie sammanträde.

§56 Visionsarbetet

SN 2004/0096  709

Ärendet

Information om visionsarbetet på Ljungberga, Asylboendet Lagan och Åvillan.

§57 Information från Kjell Petersson, mobil läkare i Ljungby kommun

Ärendet

Landstinget Kronoberg och Ljungby kommun genomför tillsammans ett projekt med mobil läkare i Ljungby. Projektet finansieras av stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg för äldre som Landstinget Kronoberg och Ljungby kommun har ansökt om hos regeringen. Beviljade stimulansmedel används så att landstinget står för läkartjänst och kommunen står för distriktssjuksköterska.

Projektet innebär att en läkare som är anställd inom närsjukvården arbetar tillsammans med kommunens hemsjukvård och gör hembesök hos patienter.

Mobil läkare i Ljungby är distriktsläkare Kjell Petersson. Han kommer att göra hembesök hos personer i eget boende som är inskrivna i hemsjukvården. Besöken skertillsammans med hemsjukvårdens distriktssköterska och bokas också via hemsjukvården.

Förutom besök hos personer i hemmet kommer den mobile läkaren även att göra akuta besök i kommunens särskilda boenden. En annan arbetsuppgift är läkemedelsgenomgångar hos patienter som bori eget boende men är inskrivna i hemsjukvården.

Utvärdering av projektet kommer att ske i slutet av 2010.

§58 Jämställdhetsplan

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa jämställdhetsplanen.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till jämställdhetsplan.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till jämställdhetsplan samt arbetsutskottets protokoll den 29 april 2009, § 48.

§59 Ekonomisk rapport

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att se över verksamheten och ta fram ett förslag till åtgärdsprogram.

Förslaget ska redovisas vid nästa ordinarie sammanträde.

Ärendet

Ekonomiansvarig redovisar förvaltningens ekonomiska rapport för januari-april 2009.

En negativ budgetavvikelse är prognostiserad till ca 11 miljoner kronor.

§60 Ljungsätras ekonomiska resultat för 2008

Beslut

Socialnämnden beslutar att omvandla 500 tkr av Ljungsätras överskott från driftsmedel till investeringsmedel.

Ärendet

Budgeten för Ljungsätra för 2008 var 32568 tkr. Resultatet blev 31030 tkr och överskott 1537 tkr.

500 tkr ska gå till kompetenshöjning av personal. Förslaget är att resterande 500 tkr omvandlas till investeringsmedel.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 29 april 2009 samt arbetsutskottets protokoll den 13 maj 2009, § 51.

§61 Uppdrag av socialnämnden, utförd analys av lokalvården

Beslut

Socialnämnden beslutar bordlägga ärendet med hänsyn till att MBL-förhandling inte genomförts.

Ärendet ska tas upp extra sammanträde den 3 juni 2009.

Ärendet

Förvaltningen har på uppdrag av socialnämnden utfört analys av lokalvården och föreslagit att nämnden beslutar:

  1. uppdra åt socialförvaltningen att konkurrensutsätta lokalvården

  2. uppdra åt socialförvaltningen att anpassa lokalvården i kommunal driftsform efter samma kvalitetsnivå som vid drift av entreprenör

  3. uppdra åt socialförvaltningen att anpassa lokalvården efter samma kvalitetsnivå som vid drift av entreprenör men bedriven i intraprenadsform.

Beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 maj 2009 och föreslagit att nämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att anpassa lokalvården i kommunal driftsform efter samma kvalitetsnivå som vid drift av entreprenör med följande tillägg:

- Att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för städorganisationen avseende uppdrag, städfrekvens och metoder m.m.

- Att eventuell övertalig personal erbjuds och stöds i en omplacering inom kommunen. Ingen fast anställd personal får sägas upp.

- Att fortsätta motivera personal att starta intraprenad.

- Att se över samverkan med övriga förvaltningar avseende teknisk utrustning, upphandling, material m.m.

MBL-förhandling i ärendet har inte genomförts.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse samt arbetsutskottets protokoll den 13 maj 2009, § 53.

§62 Kommunens rehabiliteringsansvar, förslag till prioritering

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag till prioritering.

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram förslag till kvalitetsgaranti på KommunRehab.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till prioritering av arbetsuppgifterna på KommunRehab.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 16 mars 2009 samt arbetsutskottets protokoll den 13 maj 2009, § 52.

§63 Plan för hälso- och sjukvård 2009-2014

Beslut

Förslag till plan för hälso- och sjukvård 2009-2014 godkänns som remissutgåva. Svarstid senast den 1 oktober 2009.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till Plan för hälso- och sjukvård 2009-2014 samt förslag till remissplan.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 29 april 2009, § 47.

§64 Informationsärende

Ärendet

  1. Sammanställning av självskattning av basala hygienrutiner.

  2. Information om omhändertagande av avlidna.

  3. Länsstyrelsens rapport Äldre är också kvinnor och män.

§65 Nytt äldreboende

Dnr SN2008/0030  730

Ärendet

En jury bestående av representanter från Ljungby kommun, Ljungbybostäder samt Sveriges arkitekter har utsett förslaget "Här vill jag bo" av Arkitektbolaget Växjö till det vinnande bidraget.

§66 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 20 maj 2009, § 66 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Hjärt- och Lungsjukas Länsföreningens verksamhetsberättelse för 2008.

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll den 7 april 2009, § 80, investeringsram 2010-2014 samt § 84, tekniska kontorets budget 2009.

Länsrätten i Kronobergs län, serveringstillstånd enligt alkohollagen (1994:1738); nu fråga om avvisning av talan, beslut den 4 maj 2009, mål nr 513-09E.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, ansökan från Ekeborgs behandlingshem att bedriva öppen verksamhet enligt 7 kap 1 § punkt 4 socialtjänstlagen; begäran om yttrande; Klagomål mot handläggning av serveringstillstånd, beslut den 8 maj 2009; Tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen på Ljungberga, Ljungby kommun; SPAGAB Ljungby, beslut den 22 april 2009 om upphörande av tillstånd för enskild verksamhet enligt 23 § LSS.

Miljö- och byggkontoret, beslut om godkännande av livsmedelsanläggning Åbacken och Växit samt kontrollrapporter.

Sammanträdesprotokoll från äldrerådet Ljungsätra den 7 april samt Brunnsgården den 28 april 2009.

Smålänningen, reportage och nyheter på lättläst svenska.

Socialförvaltningen, rapport avseende tillsynen av detaljhandeln med öl (folköl).

Socialstyrelsen, inbjudan till kommuner och landsting att ansöka om projektbidrag för år 2010 i syfte att förstärka kompetens bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 09:23 och 9:29 samt styrelsens beslut nr 3, Prisindex för vård och omsorg.

VoB Kronoberg, protokoll från direktionens sammanträde den 24 mars 2009.

Älmhults kommun, gemensamma nämnden för familjerätt, årsredovisning 2008.

§67 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Klagomål kring handläggning av serveringstillstånd, länsstyrelsens beslut i ärendet den 8 maj 2009, ärendenummer 705-793-09.

Information om länsstyrelsens tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen på Ljungberga.

Individ- och familjeomsorgen och en del av administrationen flyttar till nya lokaler i polishuset. Flyttning kommer att ske under tiden 2 juni – 4 juni. Den 4 juni öppnar kommunens nya Individ- och familjecenter på Södra Torggatan 1.

Förvaltningen har inbjudit företagare som arbetar med hushållsnära tjänster till en informations- och diskussionsträff.

Ljungby kommun får 1,3 miljoner kronor av Sveriges Kommuner och Landsting till att utveckla jämställdheten i kommunen.