Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-06-24

Sammanträde 2009-06-24

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (125 kb)

§83 Program för ökad ekonomisk disciplin och resultatförstärkning

Dnr SN2008/0191  041

Beslut

  1. Socialnämnden beslutar att förvaltningens sparkrav avseende indragning av 0,90 tjänst inom barn- och ungdomssektionen (utredning) som anges under rubriken ”Till socialnämnden föreslagna godkännandepunkter” ska behandlas som en beslutspunkt.

  2. Socialnämnden beslutar att förvaltningens sparkrav avseende halverad lägervistelse ska hanteras på tjänstemannanivå.

  3. Socialnämnden beslutar att genomföra följande åtgärder:

Införande av ett uthyrningsstopp på Bergagården i enlighet med skrivelse den 24 juni 2009. Se bilaga!

Utveckling och rationalisering av biståndshandläggningen.

Tjänst som kommunal fixare upphör när denne blivit erbjuden nytt arbete inom Ljungby kommun.

Social tid kommer att erbjudas i sex månader, sedan är det äldrepedagog och dagcentraler som står för socialt innehåll. Vid särskilda skäl kan individuell bedömning komma i fråga.

Bemanning gällande nattverksamheten på Ljungberga anpassas till samma nivå som övriga särskilda boenden.

Vikariersättning mellan särskilt boende och hemtjänst jämnas ut.

Förändrad inriktning vid Åvillan. Nettobesparing om minst 365 vårddygn per år.

Minskning av kontaktpersoner med 70 %. Undomspedagoger hanterar ärendena.

Minskning av kontaktfamiljer med 30 %. Förbrukningen antas minska linjärt.

4. Socialnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till en neddragning av demenssjuksköterska på 1,0 tjänst.

Förvaltningen får i uppdrag att göra en utredning av hela sjuksköterskeorganisationen inklusive demenssjuksköterskorna med syfte att rationalisera 1,00 årsarbetare. Ny arbetstidsmodell ska beaktas.

5. Socialnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till stängning av dagcentralerna.

Förvaltningen får i uppdrag att beskriva nuvarande verksamhet vid dagcentralerna: Hur ser öppettider och bemanning ut? Antalet besökare fördelat på personer som bor på särskilda boenden och ordinärt boende. Utreda förutsättningarna för frivillig medverkan i dagcentralernas verksamhet.

Uppdraget ska redovisas i september 2009.

6. Socialnämnden beslutar att godkänna följande åtgärder:

Inköpsstopp gällande för verksamhetens bedrivande ej nödvändig materiel (2009).

Utbildningstopp för utbildningar utom plan då vikarier måste sättas in (2009).

Avskaffande av fritt kaffe.

Vakanshållande 1,50 åa sjuksköterska fyra månader varav 1,0 finansieras via stimulansmedel i stället.

Nämnden uppmanar sjuksköterskorna att ta ut minst en sparad semesterdag per medarbetare under 2009. Detta är en hälsoaspekt.

Vakanshållande av sektionschef inom hemtjänst i Lagan.

Vakanshållande i samband med förändrad nyckelhantering.

Utredning om larm och teknik ska övergå till ordinärt boende.

2008 var det första året med förstärkt budget för arbetskläder. Dubbelt så mycket som tidigare år delades ut. Under 2009 delas det därför inte ut några arbetskläder.

Vakanshållande av 1,50 tjänst inom ekonomi, missbruk och mottagning.

Två barn flyttar från asylboendet efter 18 årsdagen men stannar kvar i boendets regi. Medel återsöks.

7. Socialnämnden godkänner förändrat handlingssätt gällande:

Förändrat inköpsmönster hjälpmedel.

Förändrad sommarsituation sjuksköterskor.

En sjuksköterska är hänförbar till stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre (SÄS).

Utestående inbetalningar från landstinget.

Tjänsten som uvecklingsledare inom äldreomsorg återbesätts inte.

8. Socialnämnden beslutar att godkänna följande utredningar och inriktningar:

Minimering av övertid genom aktivt ledarskap.

Utredning om lagen om valfrihetssystem, LOV.

Översyn av riktlinjer/ vägledning – Kvalitetsspecifikation.

Jämförelse med dagens siffror gentemot det som framkom i Dackeprojektet.

Kan besluten förkortas? – Fattas rätt beslut?

När kan vi förvänta oss att se effekterna av hemrehab?

Kartläggning av innehåll kopplat till resurser, prestationsbaserad budget.

Effektivisera med inriktning på mer brukarnära tid.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF) avvaktar utredning.

Avgift inom SoL-psykiatrin övervägs.

Samordnare psykiatri kan överföras till projekt.

Personliga ombud.

Restriktivitet sociala kontrakt, minskad omfattning drogtester. Egenregi.

Förändrad handledning – använda intern kompetens.

Minskad omfattning ”Komet” från tre till två grupper.

Nettominskning med två familjehem.

Alkoholhandläggning – självkostnad undersöks. Tillsyn – tillstånd.

Hemmaplanslösningar utredningsboende förälder – barn.

Faderskap – kan processen effektiviseras?

Årsarbetstid eller annan arbetstidsmodell övervägs.

VOB – familjerådgivning.

Samverkan behandling – utredning.

Översyn av familjerätten.

Ärendet

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till program för ökad ekonomisk disciplin och resultatförstärkning.

Förhandling enligt 11 § MBL genomfördes den 16 juni 2009 och avslutades i oenighet för den del som gäller följande åtgärder: neddragning av demenssjuksköterska på 1,0 tjänst, stängning av dagcentralerna utom på Ljungsätra, övergång av larm och teknik till hemtjänstens organisation samt neddragning av budget för arbetskläder.

Den 23 juni 2009 genomfördes även en förhandlingcentral nivå mellan arbetsgivaren och fackförbundet Vårdförbundet angående neddragning av demenssjuksköterska på 1,0 tjänst. Förhandlingen slutade i oenighet.

Yrkanden

Gun Lindell (S) yrkar att förvaltningens sparkrav avseende indragning av 0,90 tjänst inom barn- och ungdomssektionen (utredning) som anges under rubriken ”Till socialnämnden föreslagna godkännandepunkter” ska behandlas som en beslutspunkt.

Gun Lindell (S) yrkar att förvaltningens sparkrav avseende halverad lägervistelse hanteras på tjänstemannanivå.

Gun Lindell (S) med instämmande av Björn Gullander (V) och Jonna Nielsen (ALT) yrkar att förvaltningens sparkrav avseende neddragning av demenssjuksköterska på 1,0 tjänst ska avslås samt att förvaltningen gör utredning av hela sjuksköterskeorganisationen inklusive demenssjuksköterskorna med syfte att rationalisera 1,00 åa.

Gun Lindell (S) med instämmande av Björn Gullander (V) och Jonna Nielsen (ALT) yrkar att förvaltningens sparkrav avseende indragning av 0,90 tjänst inom barn- och ungdomssektionen (utredning) ska avslås.

Beslutsordning 1

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Gun Lindells (S) yrkande att förvaltningens sparkrav avseende indragning av 0,90 tjänst inom barn- och ungdomssektionen som anges under rubriken ”Till socialnämnden föreslagna godkännandepunkter” ska behandlas som en beslutspunkt. Resultatet blir att Gun Lindells (S) yrkande ska gälla.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Gun Lindells (S) yrkande att förvaltningens sparkrav avseende halverad lägervistelse hanteras på tjänstemannanivå. Resultatet blir att Gun Lindells (S) yrkande ska gälla.

Beslutsordning 3

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Gun Lindells (S) m. fl. yrkande att förvaltningens sparkrav avseende neddragning av demenssjuksköterska på 1,0 tjänst ska avslås. Vidare att förvaltningen gör utredning av hela sjuksköterskeorganisationen inklusive demenssjuksköterskorna med syfte att rationalisera 1,00 åa. Resultatet blir att Gun Lindells (S) m. fl. yrkande ska gälla.

Beslutsordning 4

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Gun Lindells (S) m. fl. yrkande att förvaltningens sparkrav avseende indragning av 0,90 tjänst inom barn- och ungdomssektionen (utredning) ska avslås. Resultatet blir att Gun Lindells (S) m. fl. yrkande ska gälla.