Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-08-26

Sammanträde 2009-08-26

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Lidhult/Angelstad/Annerstad hemtjänst: Jane Nilsson. Brunnsgården och Fotvård: Mona Alderup, Marie Lennselius. IFO: Barn/ungdomsbehandling: Lars Solling och Fyren: Anders Nilsson.

3 Visionsarbete Ljungby kommun; information Lars-Bertil Nilsson, BuN

4 Förlängning av Licens med prövotid gällande Barns Behov i centrum (BBIC), beslutsärende, Lena Bolmelind

5 Yttrande angående Ks Pu § 35 om skärpt tillämpning av de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjuka, beslutsärende, Annika Petersson

6 Yttrande - Vindkraftsplan, tillägg till översiktsplanen för Ljungby kommun, beslutsärende

7 Remissyttrande, revisionsrapport om intern kontroll, beslutsärende

8 Yttrande - landsbygdsprogram för Ljungby kommun, beslutsärende

9 Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer för år 2009, beslutsärende, Johan Rutgersmark

11 Information från Attendo Daglig verksamhet

12 Information från brottsförebyggande rådet

15 Meddelanden, sekretessärende

16 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§84 Ändring i föredragningslistan

Beslut

Socialnämnden beslutar att behandla följande extra ärenden:

Tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen på Ljungberga, yttrande till länsstyrelsen, ärendenummer 701-510-09

Sammanställning av inkomna synpunkter 1 januari-30 juni 2009.

§85 Visionsarbetet

SN 2004/0096  709

Ärendet

Information om visionsarbetet från Lidhult/Angelstad/Annerstad hemtjänst, Brunnsgården och Fotvård samt Barn/ungdomsbehandling och Fyren.

Återrapporteringen/uppföljningen av de olika aktiviteterna inom Barn/ungdomsbehandling ska ske vid nämndens sammanträde i januari 2010.

§86 Visionsarbete Ljungby kommun; information

Dnr SN 2004/0096  709

Ärendet

Områdeschef Kungshögsområdet Lars-Bertil Nilsson, presenterar ett nytt visionsarbete i Ljungby kommun.

Visionsarbetet har funnits sedan hösten 2003. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2009 att ändra strukturen för kommunens visionsarbete. Syftet är att förenkla visionsarbetet och förbättra uppföljningen av mål och visioner samt få en bättre styrning genom målen, en bättre koppling mellan visionsarbete och budget och en tydligare rollfördelning mellan politiker och tjänstemän.

Politiska mål ska tydligare kopplas till indikatorer i verksamheten.

§87 Förlängning av licens med prövotid gällande Barns Behov i centrum (BBIC)

Beslut

Socialnämnden beslutar att till Socialstyrelsen söka ytterligare ett års licens med prövotid från och med den 1 november 2009 till och med den 1 november 2010.

Ärendet

Sedan den 1 november 2007 bestämdes att samtliga utrednings- och uppföljningsdokument ska göras utifrån Barns Behov i centrum (BBIC).

Med anledning av den ärendetillströmning som sektionen barn och ungdom haft har extra timansälld personal fått tillsättas och som inte haft utbildning i BBIC:

Förvaltningen har dessutom innfört ett nytt datasystem under våren 2009 som inneburit en del svårigheter med användandet av BBIC elektroniskt.

För att kunna få en god kvalitet i BBIC handläggningen/dokumentationen, bedöms vi behöva ytterligare ett års licens med prövotid innan vi söker ordinarie licens.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 27 juli 2009.

§88 Tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen på Ljungberga

Dnr SN2009/0023  73

Yttrande till länsstyrelsen, ärendenummer 701-510-09

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse den 24 augusti 2009 som eget yttrande till länsstyrelsen.

Ärendet

Länsstyrelsen i Kronobergs län har genomfört en verksamhetstillsyn av rättssäkerheten på särskilda boenden för äldre personer i länet. Tillsynen i Ljungby kommun på Ljungberga har genomförts under mars månad.

Nämnden ska redovisa senast den 1 september 2009 vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med de påtalade bristerna.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 24 augusti 2009.

§89 Yttrande angående Ks Pu § 35 om skärpt tillämpning av de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjuka

Dnr SN2009/0083  730

Beslut

Nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med en begäran om ytterligare utredning angående karensdag vid vinterkräksjuka.

Ärendet

Kommunrevisionen har överlämnat en revisionsrapport om kommunens arbete med intern kontroll. Kommunledningskontoret har översänt rapporten på remiss till samtliga nämnder/styrelser.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 11 augusti 2009 samt utskottets protokoll den 19 augusti 2009, § 70.

§90 Yttrande – Vindkraftsplan, tillägg till översiktsplanen för Ljungby kommun

Dnr SN2009/0019  379

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse den 11 juni 2009 som eget yttrande till plankontoret.

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt förslag till vindkraftsplan, tillägg till översiktsplanen för Ljungby kommun till socialnämnden för synpunkter.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 11 juni 2009 samt utskottets protokoll den 5 augusti 2009, § 64.

§91 Remissyttrande, revisionsrapport om intern kontroll

Dnr SN2009/0122  700

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 13 juli 2009 som eget yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunrevisionen har överlämnat en revisionsrapport om kommunens arbete med intern kontroll. Kommunledningskontoret har översänt rapporten på remiss till samtliga nämnder/styrelser.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 13 juli 2009 samt utskottets protokoll den 5 augusti 2009, § 65.

§92 Yttrande – landsbygdsprogram för Ljungby kommun

Dnr SN2009/0084  156

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse den 14 juli 2009 som eget yttrande till kommunledningskontoret med följande tillägg:

  1. En välfungerande telekommunikation är grundläggande för tryggheten på vår landsbygd och ett villkor för att trygghetslarmen fungerar.

  2. Socialnämnden efterlyser tidsatta mål.

Ärendet

Kommunledningskontorets avdelning för näringsliv och utveckling har översänt en remissversion av Landsbygdsprogrammet socialnämnden för synpunkter.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 14 juli 2009 samt utskottets protokoll den 5 augusti 2009, § 66.

§93 Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer för år 2009

Dnr SN2009/0094  700

Beslut

Socialnämnden beslutar att fördela 2009 års föreningsbidrag i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Förvaltningen har sammanställt ansökningar om bidrag till pensionärs- och handikapporganisationer för år 2009.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 15 augusti 2009 med förslag till fördelning av bidrag med bilagor 1-2 samt utskottets protokoll den 19 augusti 2009, § 69.

§94 Informationsärende

Ärendet

Sammanställning av inkomna synpunkter 1 januari-30 juni 2009.

Information från Hemrehab.

Information från Attendo Daglig verksamhet.

§95 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Pandemiplanering.

Redovisning av utbetalt försörjningsstöd under de första sju månaderna i år.

§96 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 26 augusti 2009, § 96 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Kommunledningskontoret, uppföljning av utvecklingsmedel 2008 KOMET, föräldrastöd för föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år.

Protokoll VoB Kronoberg, direktionens sammanträde den 25 maj 2009.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, sammantädesprotokoll den 16 juni 2009, § 70, Budget 2010 och plan 2011-2014.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Upphört tillstånd för Ljungagårdens AB, beslut den 23 juni 2009; Uppföljning av tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL avseende Gemensamma nämndens handläggning av familjerättsliga ärenden där våld mot kvinnan förekommer i relationen och barna kan antas ha bevittnat våld; Statsbidrag för verksamhet med personliga ombud, beslut den 12 juni 2009; Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28f-g LSS.

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 09:43.

Kammarrätten i Jönköping, dom den 9 juli 2009, överklagande av beslut att inte lämna ut handlingar.