Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-09-23

Sammanträde 2009-09-23

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Ågård hemtjänst: Therese Samuelsson. Hemsjukvården: Marie Karlsson-Jensen, OF: Daglig verksamhet: Karin Nilsson, Niclas Eriksson kl. 8.00-9.00

3 Ansökan om utvecklingsmedel, beslutsärende - Lena Bolmelind

4 Tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen av anmälningar och utredningar inom missbruksvården, beslutsärende - Marie Elm-Ågren

5 Synpunkter angående planerad organisationsförändring av familjeresursen VoB Kronoberg - beslutsärende - Marie Elm-Ågren

6 Samråd gällande Fritiden 2 m fl i Ljungby, beslutsärende

7 Programsamråd för del av Replösa 4:18, Replösa Björket i Ljungby stad - beslutsärende

8 Information om LOV-projektet - Mikael Johansson

10 Ekonomisk rapport, informationsärende - Johan Rutgersmark

11 Budget 2010, beslutsärende - Johan Rutgersmark

12 Information från brottsförebyggande rådet

14 Meddelanden, sekretessärende

15 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§97 Ändring i föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan ändras på följande sätt:

Ärendet 8 om LOV - projektet tas upp som ärende 6.

Ärendet 9 om nytt äldreboende tas upp som ärende 7.

Ärendet 10, ekonomisk rapport, tas upp som ärende 8.

Ärendet 11 om budget 2010 tas upp som ärende 9.

Ärendet 6 om samråd gällande Fritiden 2 m fl i Ljungby tas upp som ärende 10.

Ärendet 7 om programsamråd för del av Replösa Björkät i Ljungby stad tas upp som ärende 11.

§98 Visionsarbetet

SN 2004/0096  709

Ärendet

Information om visionsarbetet från Daglig verksamhet, Ågård hemtjänst samt hemsjukvården.

§99 Ansökan om utvecklingsmedel

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens projektbeskrivning och ansökan.

Ärendet

Förvaltningen har sammanställt en ansökan till länsstyrelsen gällande medel till att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 27 augusti 2009.

§100 Tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen av anmälningar och utredningar inom missbruksvården

Dnr SN2008/0224  769

Länsstyrelsens beslut den 7 augusti 2008

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 31 augusti 2009 som eget yttrande till länsstyrelsen.

Ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att öka antalet tillsynsinsatser samt utveckla tillsynen av missbruks- och beroendevården under perioden 2008-2010.

Detta tillsynsbeslut avser dels granskning av nämndens hantering av inkomna anmälningar om att någon behöver hjälp för sitt missbruk, dels granskning av att nämndens bistånds- och LVM-utredningar sker på ett rättssäkert sätt.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens tillsynsbeslut den 7 augusti 2009, ärendenummer 701-764-09 samt förvaltningens kommentarer den 31 augusti 2009.

§101 Synpunkter angående planerad organisationsförändring av familjeresursen VoB Kronoberg

Dnr SN2009/0117  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 3 september 2009 som eget yttrande till VoB Kronoberg.

Förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med VoB Kronoberg enligt bifogad avtalsmall.

Ärendet

Synpunkter angående planerad organisationsförändring av familjeresursen VoB Kronoberg.

Beslutsunderlag

Skrivelse från VoB Kronoberg den 16 juni 2009 samt förvaltningens skrivelse den 3 september 2009.

§102 Information om LOV-projektet

Dnr SN2008/0103  709

Ärendet

Projektet startades i mitten av maj 2009, projektledare är Mikael Johansson, sektionschef på KommunRehab. Syftet med projektet är att utreda möjligheterna till en ökad valfrihet för brukaren.

Inom projektet har anordnats ett studiebesök i Haninge kommun som var först ut i landet med valfrihetssystem enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV).

Förvaltningen har till dagens sammanträde sammanställt de annonser enligt LOV som fanns utlagda på Kammarkollegiets databas den 17 september 2009 gällande hemtjänst och serviceinsatser.

Av sammanställningen framgår bland annat vilka tjänster omfattas av kundvalet, avtalstid, ersättningssystem, begränsningar i avtalet, hantering av trygghetslarm, dokumentation.

Beslut angående ett eventuellt införande av valfrihetssystem kommer att fattas i socialnämnden under oktober. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om projektets genomförande i november 2009.

§103 Nytt äldreboende

Dnr SN2008/0030  730

Ärendet

Ljungbybostäder kommer att göra en marknadsundersökning för att se om intresse finns för att hyra lägenheter i Åsikten.

Från första januari kommer det att vara möjligt för kommuner att söka investeringsbidrag för byggande av trygghetsboende för äldre.

§104 Ekonomisk rapport

Ärendet

Den ekonomiska prognosen visar på ett underskott med 9 miljoner kronor.

Detta beror bland annat på ökade socialbidragskostnader. Kostnaderna för hemtjänst och hemsjukvård ökar också stadigt.

§105 Budget 2010

Beslut

Ärendet tas upp igen på extra sammanträde den 30 september 2009.

Ärendet

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget 2010.

Ärendet har behandlats i arbetsutskottet den 16 september 2009. Arbetsutskottet har föreslagit att nämnden beslutar fastställa upprättat förslag till budget för 2010.

Sociala samrådsgruppen har tillstyrkt budgetförslaget.

§106 Samråd gällande Fritiden 2 m fl i Ljungby

Dnr SN2009/0141  21

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse den 18 augusti 2009 som eget yttrande till plankontoret.

Ärendet

Plankontoret har översänt förslag till planprogram för området Fritiden 2 för samråd.

Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande. Enligt förvaltningens uppfattning är förslaget genomtänkt men man tar inte upp frågan om tillgängligheten för personer med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga vare sig ur åskådar- eller deltagarperspektiv.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 18 augusti 2009.

Reservation

Björn Gullander (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation.

§107 Programsamråd för del av Replösa 4:18, Replösa Björket i Ljungby stad

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse den 9 september 2009 som eget yttrande till plankontoret.

Ärendet

Plankontoret har översänt förslag till planprogram för del av Replösa 4:18 för samråd.

Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande. Enligt förvaltningens uppfattning är förslaget genomtänkt och man har till exempel även tagit upp tillgängligheten för personer med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 9 september 2009.

§108 Information från brottsförebyggande rådet

Ärendet

Ungdomsgruppen i Växjö som arbetar med brottsförebyggande arbete i Växjö och Alvesta har informerat rådet om sin verksamhet.

Just nu är det ganska oroligt på Sunnerbogymnasiet. Den största orsaken är att det förekommer mobbning.

Med kampanjen ”Vit vecka” vill Brottsförebyggande rådet skapa en diskussion om alkohol under vecka 43. Bland dem som stöder kampanjen kommer man att lotta ut biljetter till en festkväll på Garvaren.

§109 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

KPMG kommer att granska hur kommunen införlivar barnperspektivet i sina verksamheter.

Samtal med cheferna på Ljungsätra ska inledas angående intraprenaden.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att förbättra mottagandet av ensamkommande barn.

§110 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 23 september 2009, § 110 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll den 18 augusti 2009, § 161, Socialnämndens resultatbalanserade medel från 2008.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Uppföljning av nämndens åtgärder efter genomförd tillsyn avseende individuella genomförandeplaner; Redovisning av projektmedel som rör insatser till våldutsatta kvinnor, utbildningsinsatser om våld i nära relationer för personal inom hemtjänsten.

Miljö- och byggkontoret, kontrollrapporter för Humlan, boken, Biskop Henriks väg 6, Råbocken samt Träffpunkten; meddelande angående anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Myrebo.

Protokoll från kommunala pensionärsrådets sammanträde den 25 augusti 2009.

Skrivelse från tekniska kontoret och räddningstjänsten angående intern kontroll dokumentation av brandincidenter.

Smålänningen, reportage och nyheter på lättläst svenska augusti 2009.