Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-10-21

Sammanträde 2009-10-21

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Ryssby/ S.Ljunga: hemtjänst: Katarina Svensson. Lagan hemtjänst: Marie-Louise Roos. Staben: Johan Rutgersmark. IFO: Per Svensson

3 Yttrande över internkontroll av dokumentation av brandincidenter, beslutsärende - Annika Petersson

4 Yttrande angående Ks Pu § 35 om skärpt tillämpning av de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjukan, beslutsärende - Annika Petersson

5 Ansökan om ekonomiskt bidrag till arbetskooperativet "Spiket", beslutsärende - Marie Elm-Ågren

6 Förslag att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ljungby kommun, beslutsärende - Mikael Johansson

7 Utvärdering av nöjdhet på Ljungsätra, beslutsärende - Birgitta Svensson

8 Rapport från Nätverket Dacke, informationsärende

9 Information från brottsförebyggande rådet

11 Meddelanden, sekretessärende

12 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§112 Ändring i föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan ändras på följande sätt:

Ärendet 4, yttrande angående Ks Pu § 35 om skärpt tillämpning av de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjukan, utgår.

Ärendet 8 om Nätverket Dacke tas upp som ärende 3.

Ärendet 3, yttrande över internkontroll av dokumentation av brandincidenter tas upp som ärende 4.

Ärendet 7 om utvärderingar av nöjdhet på Ljungsätra, Åbrinken, Björkäng, Bergagården tas upp som ärende 5.

Ärendet 5, ansökan om ekonomiskt bidrag till arbetskooperativet ”Spiket” tas upp som ärende 6.

Ärendet 6 om införande valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ljungby kommun tas upp som ärende 7.

§113 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet från Ryssby/ Södra Ljunga hemtjänst, Lagan hemtjänst samt staben.

§114 Rapport från Nätverket Dacke

Dnr SN2009/0150  7

Ärendet

Nätverket Dacke är ett av ca 29 nätverk som ingår i det treåriga nationella jämförelseprojektet.

Den senaste rapporten handlar om ungdomars arbete, studier, försörjning och arbetsmarknadsåtgärder. Rapporten består av två delar; en med nyckeltal för olika områden som berör ungdomar studier, arbete och försörjning, samt en del med vad kommunerna gör för ungdomarnas sysselsättning.

Man kan konstatera att det skiljer sig kraftigt åt hur kommunerna arbetar med lokala arbetsmarknadsåtgärder.

Ljungby har haft en mycket positiv utveckling över lång tid. Under den rådande lågkonjunkturen bygger man upp resurser för att ta hand om det stora antalet ungdomar utan arbete.

 

§115 Yttrande över internkontroll av dokumentation av brandincidenter

Dnr SN2009/0145  7

Beslut

Socialnämnden beslutar översända förvaltningens skrivelse den 14 oktober 2009 till kommunstyrelsen som eget yttrande.

Ärendet

Räddningstjänsten har enligt den interna kontrollplanen kontrollerat hur dokumentation av brandincidenter sker inom äldreomsorgen. Följande särskilda boende har besökts: Ljungsätra, Brunnsgården och Åbrinken.

Internkontrollen visar att tillbudsrapporteringen till säkerhetsansvarig i kommunen kunde vara mer aktiv.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 14 oktober 2009 samt arbetsutskottets protokollsutdrag den 14 oktober 2009, § 178.

§116 Utvärdering av nöjdhet på Ljungsätra, Åbrinken, Björkäng samt Bergagården

Beslut

Socialnämnden beslutar att denna typ av utvärdering genomförs en gång per år.

Ärendet

Socialnämnden har beslutat om en årlig mätning av nöjdhet hos boende, närstående och personal på de särskilda boendena. Den enskilde ska utifrån jämförelsetal kunna välja boende.

Utvärderingarna har genomförts enligt en standardiserad enkät som ger möjlighet att få fram Nöjd-kund-index, Nöjd-närstående-index och Nöjd-personal-index. Metoden är utarbetad på SCB.

Vidare analys av resultat och kommentarer blir grund till handlingsplan och utveckling.

Beslutsunderlag

Utvärdering av nöjdhet på Ljungsätra, Åbrinken, Björkäng samt Bergagården.

§117 Ansökan om ekonomiskt bidrag till arbetskooperativet ”Spiket”

Ansökan om ekonomiskt bidrag till arbetskooperativet ”Spiket”

Beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja Arbetskooperativet ”Spiket” ekonomiskt bidrag med 30000 kronor. Medlen ska utbetalas från psykiatrins konto.

Ärendet

Arbetskooperativet ”Spiket” har ansökt om fortsatt stöd för hyra och elkostnad inför 2010. Den beräknade årliga hyreskostnaden uppgår till 49500 kronor samt elkostnad 8000 kronor, totalt 57500 kronor.

Beslutsunderlag

Ansökan från Arbetskooperativet ”Spiket” samt arbetsutskottets protokollsutdrag den 14 oktober 2009 § 182.

§118 Förslag att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ljungby kommun

Dnr SN2008/0103  709

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att valfrihetssystem införs på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten för att öka kvaliteten och självbestämmandet.

Ärendet

Lag om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV-projektet startades i mitten av maj 2009. Syftet med projektet är att utreda möjligheterna till en ökad valfrihet för brukaren.

Projektledningen har i samråd med Kommunal tagit fram två förslag hur ett valfrihetssystem i Ljungby kommuns hemtjänst kan se ut.

Yrkanden

Björn Gullander (V) med instämmande av Gun Lindell (S) yrkar avslag på de båda förslagen.

Karin Bondeson (M) med instämmande av Arne Johansson (C) och Jonna Nilsen (ALT) yrkar att valfrihetssystem införs på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten för att öka kvaliteten och självbestämmandet.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 11.20-11.30 samt kl. 11.40-11.45 för överläggning inom den borgerliga gruppen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Karin Bondesons (M) m.fl. yrkande ska gälla.

Omröstningsordning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för Karin Bondesons (M) m.fl. yrkande.

Nej-röst för Björn Gullanders (V) m.fl. yrkande.

Gun Lindell (S)

nej

Arne Johansson (C)

Ja

Karin Bondeson (M)

Ja

Željko Jelica (M)

Ja

Inger Johansson (C)

Ja

Stig Sand (KD)

Ja

Kristin Magnusdottir (S)

nej

Vinko Stifanic (S)

nej

Maria Palm (S)

nej

Björn Gullander (V)

nej

Jonna Nielsen (ALT)

Ja

Sex (6) ja-röster.

Fem (5) nej-röster.

Resultatet blev att Karin Bondesons (M) m.fl. yrkande ska gälla.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 18 september 2009.

Reservationer

Björn Gullander (V) och Socialdemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Björns Gullanders (V) och Gun Lindell (S) avslagsyrkande.

§119 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Information från asylboende för ensamkommande flyktingbarn i Lagan.

Resultatet av årets vårdtyngdsmätningar har visat på att bemanningen på kommunens särskilda boenden som helhet kan minskas. För att trygga en enhetlig kvalitetsnivå kommer det att tas fram ett enhetsspecifikt bemanningstal. För korttids- och växelvårdsplatser ska en minimibemanning bestämmas.

Information om Vårdförbundets brev den 19 oktober 2009 angående arbetssituationen för sjuksköterskor samt förvaltningens svarsskrivelse.

Socialnytt i oktober, vad är på gång inom socialförvaltningen.

§120 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 21 oktober 2009, § 120 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

E-post brev från en anhörig angående palliativ vård.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Ansökan om utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojourverksamheten och utveckla stödet till våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (Familjefrid Kronoberg”); Slutredovisning av beviljade projektmedel som rör våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld; Familjefrid Sunnerbo; Utvecklingsmedel till Glimten och Sirius till och med 2010.

Protokoll från VoB Kronoberg direktionens sammanträde den 21 september 2009.

Protokoll från äldrerådet i Lidhult den 22 april 2009.

Rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL för tredje kvartalet. För beslut enligt SoL sker en så kallad nollrapportering eftersom det inte finns några beslut som inte är verkställda.

Revisionsrapport: ”Granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag”.

Smålänningen, reportage och nyheter på lättläst svenska, september 2009.

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 09:55, Budgetpropositionen för år 2010.