Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-11-18

Sammanträde 2009-11-18

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (142 kb)

§121 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet från Ågård/Hångers hemtjänst samt kommunens biståndshandläggare.

§122 Yttrande över revisionsrapporten Granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag

Dnr SN2009/0157  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningschefernas gemensamma yttrande daterat den 22 oktober 2009.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunrevisionen har lämnat en rapport till kommunstyrelsen och nämnderna om administration kring EU-bidrag och nationella bidrag.

Förvaltningscheferna har tillsammans arbetat fram ett gemensamt yttrande. Sammanfattningsvis kan konstateras att den externa medfinansieringen till projekt under åren 2007-2008 är bra. Man kan naturligtvis bli ännu bättre.

Ljungby kommun avser att under våren 2010 genomföra en benchmarking gentemot några kommuner och ytterligare informera sig om olika regionala samverkans- och informationsmöjligheter. Resultatet av denna analys får tillsammans med revisorernas rekommendationer avgöra framtida inriktning och organisation av arbetet.

Beslutsunderlag

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag den 22 oktober 2009.

§123 Beläggning HVB Fyren

Beslut

Socialnämnden beslutar att tillfälligt utöka antal platser på HVB enheten Fyren till 16 platser till och med den 31 januari 2010.

Ärendet

Under september och oktober 2009 har Fyren haft fler inskrivna ungdomar i verksamheten än de av socialnämnden beslutade 11-13. Under november månad är prognosen att en fortsatt hög beläggning kommer att ske.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 3 november 2009 samt arbetsutskottet protokoll den 4 november 2009, § 189.

§124 Aktuellt inom verksamheten

- Information om projektet ”På spåret” som riktar sig till de 10-15 ungdomar som idag står utanför arbetsmarknaden. Projektet är ett samarbete mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsförmedlingen.

- Projektet G-kraft som ska minska arbetslösheten i utsatta grupper har fått drygt åtta miljoner kronor. Projektet kommer att ha fyra heltidsanställda och i sin helhet kosta omkring 22 miljoner kronor. Europeiska social­fonden satsar cirka nio miljoner. Resterande är den ersättning som deltagarna ändå skulle få från samhället. De får under projektet samma ersättning som de skulle ha fått annars, men med skillnaden att de får hjälp under tiden. Projektet leds av Allbo lärcenter och har syftet att hjälpa människor som står utanför arbetsmarknaden in i arbete.

- Information till socialnämnden om inkommen Lex Sarah-anmälan.

- Eftersom hemsjukvården nu kommer att gå ned till en minimibemanning på grund av vakanshållning av en tjänst samt sjukskrivningar har förvaltningen beslutat att alla pågående projekt/uppdrag pausas från och med i dag. De sjuksköterskor som i dag arbetar i projekten kommer att täcka upp hemsjukvården. Vårdförbundet är nöjt med den lösningen.

- Information om Festival 65 + som arrangeras under veckan 16-22 november 2009.

- Samarbetet med Komvux utvidgas till en undersköterskeutbildning. Denna utbildning är på halvfart. Vi går ut med en intresseförfrågan rörande utbildningen. Kommunen står för kostnader för kurslitteratur.

- Information om budgetuppföljning enligt Ks au beslut den 22 september 2009, § 43. Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen och socialnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med respektive förvaltningschef och ekonom titta på socialnämndens budget och orsakerna till utfallet. Uppföljningen har skett vid arbetsutskottets sammanträde den 4 november 2009. En del frågor uppkom under det här mötet så nästa steg föreslås vara att kalla till ett nytt möte för djupare diskussion inför 2011 års budgetarbete.

- Information om ansökan om tillstånd för alkoholservering till slutna sällskap på Fyrvekerifabriken Ljungby.

- Information om brandsäkerheten på kommunens särskilda boende.

- Ljungbybostäder har genomfört en marknadsundersökning för att se om intresse finns för att hyra lägenheter i Åsikten. Enkäten är genomförd med en svarsfrekvens på över 50 % vilket är godtagbart. Sammanställning av enkätsvaren har redovisats vid styrelsens senaste möte. Upplevelsen av trygghet är viktig. Majoriteten av enkätdeltagarna anser dock att hyran är dyr. Ljungbybostäder kommer att arbeta vidare utifrån enkätresultatet.

§125 Ordinarie sammanträdesdagar för 2010

Beslut

Nämnden godkänner föreslagna datum och tider.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden och dess arbetsutskott för 2010:

Datum för nämndsammanträden: 20 januari, 17 februari, 24 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti, 22 september, 20 oktober, 17 november och 8 december.

Datum för arbetsutskottets sammanträden: 13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 mars, 31 mars, 14 april, 28 april, 12 maj, 2 juni, 23 juni, 4 augusti, 18 augusti, 1 september, 15 september, 29 september, 13 oktober, 3 november, 24 november och 15 december.

Sammanträdesdag: onsdag, kl. 8.00.

§127 Uppföljning av alkohol- och drogpolitiskt program

Uppdrag till förvaltningen

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att redovisa statistik gällande Trafiknykter Kronoberg.

Redovisningen ska ske i januari 2010.

Ärendet

Handlingsprogrammet är en del av kommunens policy och mål för hållbar utveckling.

Varje nämnd och förvaltningen ansvarar för att konkretisera sina åtaganden utifrån de övergripande mål och strategier som redovisas i programmet.

Av programmet framgår att personer som blir tagna för rattonykterhet ska erbjudas att bli kontaktade av Navet för fortsatta samtal/ sidan 14 rubriken ”Trafiknykter Kronoberg”.

§128 Sammanställning av dagcentralernas verksamhet

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Förvaltningen får i uppdrag att utveckla dagcentralernas verksamhet avseende både ordinärt och särskilt boende inom ramen för befintliga resurser.

Uppdraget ska redovisas i maj 2010.

Ärendet

Förvaltningen har efter nämndens sammanträde den 24 juni 2009 fått i uppdrag att beskriva nuvarande verksamhet vid dagcentralerna: öppettider, bemanning, antal besökare fördelat på personer som bor på särskilt boende respektive ordinärt boende samt att utreda förutsättningar för frivillig medverkan i dagcentralernas verksamhet.

Beslutsunderlag

Uppdraget har redovisats i en skrivelse den 1 oktober 2009.

§129 Verksamhetsberättelse, tertialrapport 1 januari-31 augusti 2009

Verksamhetsberättelse, tertialrapport 1 januari-31 augusti 2009

Beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelser, tertialrapporter 1 januari-31 augusti 2009 för särskilda boenden för äldre samt omsorg om person med funktionsnedsättning/individ- och familjeomsorg (OF/IFO).

Ärendet

Redovisning av verksamhetsberättelser, tertialrapporter 1 januari-31 augusti 2009 för särskilda boenden för äldre samt OF/IFO.

Verksamhetsberättelser, tertialrapporter för VBR (KommunRehab, Larm och teknik, lokalvården, hemsjukvården, resursenheten/bemanningsenheten, biståndshandläggare) och hemtjänst kommer att redovisas vid nästa nämndsammanträde.

§130 Ekonomisk rapport

Ärendet

Ekonomiansvarig vid socialförvaltningen presenterar en fastställd utfallsrapport för januari-oktober 2009 samt statistik över befolkningsutvecklingen som sträcker sig till och med 2018.

Rapporten visar ett prognostiserat underskott för förvaltningen med 8,5 miljoner kronor.

Utifrån den ekonomiska prognosen går det att identifiera ett antal svaga punkter i förvaltningens ekonomiska situation. Svagheterna kan sammanfattas i tre huvudområden: äldreomsorg/hemtjänst och hemsjukvård, individ- och familjeomsorg/interna och externa placeringar samt försörjningsstöd och omsorg om personer med funktionsnedsättning/LSS och LASS.

Socialnämnden beslutade att anta ett åtgärdsprogrammet i juni 2009. Vi har redan sett positiva effekter av några av dessa åtgärder, exempelviss minskning av kontakpersoner inom IFO.

Åtgärdsprogrammet kommer att implementeras under hösten och ha full effekt från 2010.

§131 Information om jämställdhetsintegrering i Ljungby kommun

Ärendet

Ljungby kommun har beviljats 1,3 miljoner kronor i utvecklingsmedel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för jämställdhetsintegrering.

Anställda för detta projekt är processledarna Caroline Cederlund och Maria Johansson, som nu informerar om sitt arbete med projektet.

§132 Information om utvärdering av alternativrätt i skola och äldreomsorg

Dnr SN2009/0168  7

Ärendet

Kostchefen presenterar den utvärdering som gjorts av alternativrätter i skola och äldreomsorg.

Både inom skolan och äldreomsorgen är man mycket positiv till möjligheten att kunna välja rätter och viljan är stark att fortsätta med detta.

För att genomföra alternativrätten till alla med matdistribution och till samtliga äldre i restaurangerna och boende behövs dock mer personalresurser, mer arbetsinsats av hemtjänstpersonalen, en viss ombyggnad av restaurangerna, mer utrustning m.m.

§133 ”En röd tråd från uppdrag till verkställighet” information från ”Äldreomsorgsdagarna” i Stockholm, Ljungby kommuns inslag

Harriet Kristensson och Gustav Larsson informerar om projektet ”En röd tråd från uppdrag till verkställighet”.

Ljungby kommun presenterade projektet i en föreläsning på Äldreomsorgsdagarna 2009 i Älvsjö.

Vad handlar projektet om? Begreppet socialt synsätt omfattar mer än socialt innehåll. Synsättet ska märkas i alla insatser och inte enbart vara aktivitetsinriktat. Allt startar med biståndshandläggarens utredning. Där måste de sociala behoven vara väl framträdande för att omsorgspersonalen i det uppdrag de får ska kunna förädla insatserna som uppdraget består av.

§134 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 18 november 2009, § 134 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Kommunledningskontoret, utdelning av minnesgåvor 2009.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Fördelning av strukturella medel för betydande extraordinära kostnader; Statsbidrag för verksamhet med personliga ombud; Inbjudan att ansöka om stimulansmedel för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående.

Protokoll från äldrerådets möte på Bergagården den 6 oktober 2009.

Smålänningen, reportage och nyheter på lättläst svenska, oktober 2009.

Tillståndsbevis utfärdat av Polismyndigheten i Kronobergs län den 11 november 2009 till FyrverkeriFabriken, Ljungby.