Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-12-09

Sammanträde 2009-12-09

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Ljungberga, Kungshögsgatan 20 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - OF: LASS Jan Ohlsson, Susanne Karlsson, Conny Östberg, Lillemor Johansson, IFO: Lena Bolmelind, Per Svensson

3 Uppdraget "Lägenhetsutredningar med barnet i fokus", beslutsärende - Lena Bolmelind

4 Interna kontroller, enligt förslag till intern kontrollplan 2010, socialnämndens ansvarsområde, beslutsärende - Johan Rutgersmark

6 Socialnämndens visionspris för 2009

7 Analys av hemsjukvården 2010-2012, beslutsärende - Lakis Vravossinos

8 Verksamhetsberättelse, tertialrapport 1 januari-31 augusti 2009 för hemtjänsten och VBR, Patrik Moberg och Lakis Vravossinos

9 Sammanställning av självskattning av basala hygienrutiner för hemtjänsten, informationsärende - Roma Lundh

10 Sammanställning av avvikelser gällande hemsjukvården, informationsärende - Roma Lundh

11 Yttrande - samråd över detaljplan för Replösa Björket i Ljungby stad, Ljungby kommun, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

12 Yttrande - samråd över detaljplan för Fritiden 2 m fl vid Sunnerbohov i Ljungby stad, Ljungby kommun, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

13 Uppföljning av egenkontroll - informationsärende, Ewa Sigfridsson

15 Information från brottsförebyggande rådet

16 Meddelanden, sekretessärende

17 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§135 Ändring i föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan ändras på följande sätt:

Ärendet 9, sammanställning av självskattning av basala hygienrutiner för hemtjänsten, tas upp som ärende 5.

Ärendet 10, sammanställning av avvikelser gällande hemsjukvården, tas upp som ärende 6.

Ärendet 5, aktuellt inom verksamheten, tas upp som ärende nr 17.

§136 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet inom individ- och familjeomsorgen - vuxensektionen och barn- och ungdomssektionen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning, personlig assistans - LASS.

§137 Uppdraget ”Lägenhetsutredningar med barnet i fokus”

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda behovet av ”lägenhetsutredning” till och med den 31 mars 2009.

Ärendet

Socialnämnden har godkänt flera förslag till utredningar och inriktningar inför 2010. En av dessa utredningsuppdrag inriktas mot att utföra utredningar på hemmaplan.

Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse den 30 november 2009. Att utreda behovet av utredningslägenhet är en stor och komplex fråga. Förvaltningen behöver därför ytterligare tid för att utreda frågan och därefter återkomma med förslag.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 30 november 2009.

§138 Interna kontroller, enligt förslag till intern kontrollplan 2010

Socialnämndens ansvarsområde

Beslut

Socialnämnden beslutar att intreprenad Ljungsätra samt socialförvaltningens chefsorganisation blir föremål för intern kontroll under 2010.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen har föreslagit att intreprenad Ljungsätra samt socialförvaltningens chefsorganisation blir föremål för intern kontroll under 2010.

Förslaget till intern kontroll 2010 har tagits fram utifrån riskanalysen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 10 november 2009 samt arbetsutskottets protokollsutdrag den 25 november 2009, § 194..

§139 Sammanställning av självskattning av basala hygienrutiner för hemtjänsten

Sammanställning av självskattning av basala hygienrutiner för hemtjänsten

Ärendet

Förvaltningen har gjort en sammanställning av självskattning av basala hygienrutiner inom hemtjänsten per den 12 november 2009.

Sammanställningen kommer att presenteras för sektionscheferna i hemtjänsten.

§140 Sammanställning av avvikelser gällande hemsjukvården

Ärendet

Förvaltningen har gjort en sammanställning av avvikelser under de senaste två månaderna.

Arbetsutskottet har uppdragit till förvaltningen att rapportera avvikelser till nämnden två gånger per halvår.

§141 Analys av hemsjukvården 2010-2012

Beslut

Socialnämnden beslutar att under 2010 bemanna hemsjukvården enligt 2009 års personalbudget på 42.44 för att ha kapacitet att genomföra strategiska åtgärder som beskrivs i andra stycket.

Förvaltningen får i uppdrag att till socialnämnden lämna förslag på finansiering av den bemanningen.

Socialnämnden beslutar att till budgetarbetena 2011 och 2012 beakta nedanstående åtgärder:

- Fördelning av arbetsuppgifter inom demens med ett demensteam á 1,0 årsarbetare demenssjuksköterska och internt utbildade demensombud inom äldreomsorgens olika verksamheter.

- Bemanningsstruktur med SSK resursteam i samverkan med USK resursteam á 2,0 årsarbetare.

- Intern omstrukturering och fördelning av arbetsuppgifter, dag/kväll/natt/helg.

- Tydliga arbetsroller och aktuella rutiner.

- Schemafördelning enligt årsarbetstid.

- Ändad schemastruktur till tätare helg- och kvällstjänstgöring alternativt kvällspatrull.

- Intern/extern utbildning/handledning samt uppföljning vid specifik omvårdnad.

- Årliga internmätningar av HSL, vårdtyngd, arbetsmiljö med tydlig åtgärdsplan.

- Analys av arbetsorganisation med inriktning på avvägningen mellan arbetsrelaterad tid, direkt tid och indirekt tid, ska göras i jämförelse med andra kommuner.

- Insatsregistrering ska ske via TES.

- Månadsbaserade budgetuppföljningar med redovisning för hela sjuksköterskekollegiet.

- Ett ökat internt lärande av kvalitets, avvikelserapporter och patientsäkerhetsarbetet.

Socialnämnden beslutar att till budgetarbetena 2011 och 2012 beakta de av kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska föreslagna åtgärder.

Utvecklingsarbetet ska ske i nära samarbete med de fackliga organisationerna.

Ärendet

Förvaltningen har gjort en analys av hemsjukvården för åren 2010-2012.

Utifrån vad som framkommit i denna fördjupade analys föreslås ett antal åtgärder för åren 2010-2012.

Särskilt uttalande

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska begär och medges att foga följande uttalande till protokollet: ” Antecknas att kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska informerar om bland annat läkemedelsavvikelser.

Om nämnden står fast vid beslutade nedskärningar anser kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska att det finns en uppenbar risk för patientsäkerheten.”

Yrkanden/förslag

Ordförande Arne Johansson (C) föreslår att förvaltningens förslag till åtgärder kompletteras med de av kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska föreslagna åtgärder i skrivelse den 9 november 2009.

Nämnden instämmer i förslaget.

Beslutsunderlag

Hemsjukvårdsanalys den 23 november 2009, skrivelse från kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska den 9 november 2009 samt synpunkter från Vårdförbundet inlämnade via e-post den 7 december 2009.

§142 Socialnämndens visionspris för 2009

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Socialnämndens visionspris är en utmärkelse för kvalitetsutvecklingsarbete. Visionspriset har instiftats för att stimulera arbetslag att utveckla arbetsmetoder och innehållet i det dagliga arbetet med måletatt ge en så god omsorg och vård som möjligt. Priset delas varje år ut till två arbetslag och priserna uppgår till 10 000 och 5 000 kronor. Prissumman kan arbetsgruppen använda till personalbefrämjande åtgärder eller kompetensutveckling.

Årets visionspris tilldelas Kulturfabriken för pjäsen "Den förtrollade pissepottan". Pjäsen har producerats av Kulturfabriken och personal och deltagare har arbetat i team och alla har varit delaktiga under hela processen.

Andra pris går till Harabergets hemtjänst där personalen arbetat för att få ett bättre socialt synsätt. Bland annat har personalen arrangerat gemensamma fikastunder för de omsorgstagare som bor hemma.

Natten Ljungberga och korttids Åbrinken får varsitt hedersomnämnande.

Totalt fick socialnämnden i år in 13 ansökningar till visionspriset.

§143 Verksamhetsberättelse, tertialrapport 1 januari-31 augusti 2009 för hemtjänsten och VBR

Beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelser, tertialrapporter 1 januari-31 augusti 2009 för VBR (KommunRehab, Larm och teknik, lokalvården, hemsjukvården, resursenheten/bemanningsenheten, biståndshandläggare).

Ärendet

Redovisning av verksamhetsberättelser, tertialrapporter 1 januari-31 augusti 2009 för VBR (KommunRehab, Larm och teknik, lokalvården, hemsjukvården, resursenheten/bemanningsenheten, biståndshandläggare).

§144 Informationsärende

Ärendet

Sammanställning av självskattning av basala hygienrutiner för hemtjänsten per den 12 november 2009.

Sammanställning av avvikelser gällande hemsjukvården under de två senaste månaderna.

Uppföljning av egenkontroll för 2009.

§145 Yttrande – samråd över detaljplan för Replösa Björket i Ljungby stad, Ljungby kommun

Dnr SN2009/0188  7

Beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens skrivelse och översänder den till plankontoret som eget yttrande.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har översänt förslag till detaljplan för Replösa Björket för samråd.

Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande daterat den 19 november. Enligt förvaltningens uppfattning är förslaget genomtänkt och man har strävat efter att åstadkomma såväl bullerskydd som säkrare gång- och cykelstråk.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 19 november 2009.

§146 Yttrande – samråd över detaljplan för Fritiden 2 m fl vid Sunnerbohov i Ljungby stad, Ljungby kommun

Dnr SN2009/0141  7

Beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens skrivelse och översänder den till plankontoret som eget yttrande.

Ärendet

Plankontoret har översänt förslag till detaljplan för Fritiden 2, vid Sunnerbohov för samråd.

Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande daterat den 30 november. Enligt förvaltningens uppfattning är förslaget genomtänkt och man har tänkt på gång- och cykelstråk, både genom att de utökas och belysas.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 30 november 2009.

Reservation

Björn Gullander (V) reserverar sig mot beslutet.

§147 Uppföljning av egenkontroll

Ärendet

Förvaltningen har sammanställt en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och sammanställning av inlämnade riskbedömningar för 2009.

§148 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 9 december 2009, § 148 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Information till kommunerna angående förändringar inom länsstyrelserna och Socialstyrelsen som berör kommunal verksamhet inom individ- och familj, äldre och LSS.

Protokoll VoB Kronoberg den 22 oktober 2009.

Revisionsrapport: ”Övergripande granskning av nämnder och styrelse”.

Smålänningen, reportage och nyheter på lättläst svenska, november 2009.

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 09: 65-68, 09:71, 09:73.

§149 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Socialchefen informerar om projektet ”På spåret” som riktar sig till de 10-15 ungdomar som idag står utanför arbetsmarknaden. Projektet finansieras med en del av de statliga pengarna som kommunen fått för ungdomstrainee-anställningar.

Ordföranden informerar om att socialchefens förordnande har förlängts till den 10 januari 2013.

Information om budgetuppföljning enligt Ks au beslut den 22 september 2009.