Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-01-20

Sammanträde 2010-01-20

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Remissyttrande - Förslag att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ljungby kommun, beslutsärende - Mikael Johansson, Patrik Moberg

3 Redovisning av socialnämndens förslag till utredningar och inriktningar, beslutsärende - Marie Elm Ågren

4 Ändring i socialnämndens delegationsordning, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

5 Yttrande över revisionsrapporten "Övergripande granskning av nämnder och styrelse", beslutsärende - Ing-Marie Byström

6 Förslag till extra finansiering av hemsjukvården, beslutsärende - Ing-Marie Byström, Johan Rutgersmark

7 Utbetalning av bidrag till sociala organisationer, beslutsärende - Kerstin Karlsson, Johan Rutgersmark

8 Säker identifiering, beslutsärende - Roma Lundh

9 Samlingslokal på Västanå, beslutsärende

10 Självkostnad alkoholhandläggning, beslutsärende - Staffan Bjurlid

11 Nya krav på kommunens anhörigstöd, information - Harriet Kristensson

13 Information från brottsförebyggande rådet

15 Meddelanden, sekretessärende

16 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§1 Ändring av föredragningslistan

Beslut

Följande ärende tillförs föredragningslistan:

- Socialnämndens förslag till resultatbalansering

- Socialnämndens förslag till tilläggsanslag investering.

 

§2 Remissyttrande - Förslag att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ljungby kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande den 22 december 2009 och översända det till kommunstyrelsen.

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2009 beslutades det om återremiss i detta ärende, med hänvisning till att det önskades mer information kring hur den kommunala verksamheten kommer att påverkas vid ett införande.

Yrkanden

Gun Lindell (S) med instämmande av Björn Gullander (V) yrkar att ärendet återremitteras för att förvaltningen noggrannare ska utreda konsekvenserna av ett införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten.

Karin Bondeson (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Beslutsordning

Ordföranden ställen förslagen mot varandra och finner att ärendet skall avgöras idag.

Omröstningsordning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för Karin Bondesons (M) yrkande.

Nej-röst för Gun Lindells (S) m.fl. yrkande.

Gun Lindell (S)

nej

Arne Johansson (C)

Ja

Karin Bondeson (M)

Ja

Stefan Bramstedt (M)

Ja

Inger Johansson (C)

Ja

Stig Sand (KD)

Ja

Kristin Magnusdottir (S)

nej

Vinko Stifanic (S)

nej

Maria Palm (S)

nej

Björn Gullander (V)

nej

Jonna Nielsen (ALT)

Ja

Sex (6) ja-röster.

Fem (5) nej-röster.

Resultatet blev att Karin Bondesons (M) yrkande ska gälla.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens förslag till yttrande den 22 december 2009.

Reservationer

Den socialdemokratiska partigruppen och Björn Gullander (V) reserverar sig mot beslutet och avser att före justeringen inkomma med en skriftlig reservation.

§3 Ändring i socialnämndens delegationsordning

Beslut

Socialnämnden beslutar att med återkallande av tidigare beslut den 10 januari 2007 § 14, uppdatera delegationsordning i enlighet med förvaltningens förslag daterat den 30 november 2009.

Ärendet

Ändringar i verksamheten har gjort en översyn av delegationsordningen nödvändig.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 30 november 2009 och arbetsutskottets protokoll den 16 december 2009, § 203.

§4 Redovisning av socialnämndens förslag till utredningar och inriktningar

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka ekonomiska fördelar för verksamheten skapas genom minskad omfattning drogtest, egen regi.

Ärendet

Socialnämnden har godkänt flera förslag till utredningar och inriktningar enligt programmet för ökad ekonomisk disciplin och resultatförstärkning.

Socialförvaltningen har redovisat tre av dem: minskad omfattning Komet, förändrad handledning samt utredningsuppdrag avseende minskad omfattning drogtest, egenregi.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelser den 3 december 2009 och arbetsutskottets protokoll den 16 december 2009, § 201.

§5 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Information om en skrivelse från Sunnerbogymnasiet angående kommunens asylboende och samarbetet mellan asylboendet och skolan.

Ljungby kommun erbjuder nu 170 nya ungdomstrainee anställningar varav 33 inom socialförvaltningen. Traineeanställningarna vänder sig till arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år. Anställningen omfattar sex månader under 2010 och ersätter inte ordinarie tjänster.

Samarbetet med Komvux utvidgas till en undersköterskeutbildning. Denna utbildning är på halvfart. Förvaltningen har gått ut med en intresseförfrågan rörande utbildningen.

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen i Ljungbys, Markaryds och Älmhults kommuner granskat den gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor.

Under 2009 tog kommunen emot 50 flyktingar.

Förlängning av avtal avseende intraprenad har diskuterats med Ljungätras ledning.

§6 Förslag till extra finansiering av hemsjukvården

Beslut

Socialnämnden beslutar att finansiera hemsjukvården med medel från bufferten för särskilt boende.

Ärendet

I budget 2010 beslöt socialnämnden anpassa hemsjukvårdens personalbudget nedåt med 1,00 årsarbetare.

Nämnden beslutade under hösten 2009 att ge organisationen ett år att anpassa sig till den nya bemanningen. Förvaltningen fick i uppdrag att till socialnämnden lämna förslag på finansiering av den bemanningen.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 11 januari 2010 och arbetsutskottets protokoll den 13 januari 2010, § 5.

§7 Socialnämndens förslag till resultatbalansering 2009

Beslut

Socialnämnden beslutar att begära undantag från reglerna om resultatbalansering med motsvarande det negativa resultatet 2009.

Förvaltningens skrivelse den 19 januari 2010 översänds till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Ärendet

Socialnämndens förslag till resultatbalansering 2009.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 19 januari 2010.

§8 Socialnämndens förslag till tilläggsanslag investering 2010

Beslut

Socialnämnden beslutar att begära tilläggsanslag gällande investeringar om 6000 tkr för 2010.

Förvaltningens skrivelse den 19 januari 2010 översänds till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Ärendet

Socialnämndens förslag till tilläggsanslag investering 2010.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 19 januari 2010.

§9 Yttrande över revisionsrapporten ”Övergripande granskning av nämnder och styrelse”

Socialnämnden beslutar:

- att avge yttrande till revisorerna i enlighet med förvaltningschefernas gemensamma yttrande daterat den 18 december 2009 och

- att börja tillämpa barnkonsekvensanalysen.

Ärendet

Under hösten 2009 har KPMG gjort en revision för att undersöka hur Ljungby kommun följer barnkonventionen.

Revisionsrapporten är godkänd av revisorerna och har överlämnats till kommunstyrelsen och nämnderna för yttrande senast den 5 februari 2010.

Förvaltningscheferna har tillsammans arbetat fram ett gemensamt yttrande. Kommunens barnkonventionsgrupp har tagit fram ett förslag till gemensam barnkonsekvensanalys för samtliga nämnder i Ljungby kommun.

Beslutsunderlag

Yttrande över revisionsrapporten Övergripande granskning av nämnder och styrelse den 18 december 2009 samt arbetsutskotetts protokoll den 13 januari 2010, § 4.

§10 Utbetalning av bidrag till sociala organisationer för 2010

Beslut

Socialnämnden beslutar att dela ut bidrag till sociala organisationer för 2010 i enlighet med arbetsutskottets förslag:

Kvinnojouren 87000 kr

KF Länken 20000 kr

Adoptionscentrum Sydöst 3 500 kr

Vrå hembygdsförening hänvisas till kultur- och fritidsnämnden.

Ärendet

Utbetalning av bidrag till sociala organisationer för år 2010

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 18 december 2009 samt arbetsutskottets protokoll den 13 januari 2010, § 2.

§11 Samlingslokal på Västanå

Beslut

Socialnämnden beslutar att hyra ”gamla matsalen/samlingssalen”.

Socialchefen får i uppdrag att för nämndens räkning skriva under hyreskontrakt med en kort uppsägningstid.

Städning sköts helt av dem som utnyttjar lokalen.

Förvaltningen får i uppdrag att om ett år utvärdera i vilken utsträckning lokalen används.

Ärendet

Äldrerådet i Ryssby tycker att det är viktigt att det finns en samlingslokal på Västanå och att ”gamla matsalen/samlingssalen” bevaras.

Ordföranden har varit i kontakt med Ljungbybostäder som är villiga att hyra ut lokalen för 3000 kronor per månad.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 16 december 2009, § 204.

§12 Säker identifiering

Beslut

Socialnämnden beslutar att införa e-ID kort och att erfordliga avtal med berörda motparter skrivs.

Införandet beräknas kosta ca 50000-60 000 kronor.

Ärendet

För att klara kraven på säker identifiering i Cambio Cosmic i samarbete mellan vårdgivare samt för åtkomst till Apotekets e-dos krävs ett införande av e-ID kort. För att utfärda e-ID kort krävs avtal mellan kommunen och berörda motparter.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 12 januari 2010 samt arbetsutskottets protokoll den 13 januari 2010, § 7.

§13 Självkostnad alkoholhandläggning

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till nya ansöknings- och tillsynsavgifter med villkor enligt tabell i underlaget samt föreslagen höjning av folköltillsyn.

Socialnämnden beslutar att ta bort begränsningar av antal tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap.

Ärendet

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökan och för tillsyn. Socialförvaltningen har föreslagit justering av dessa avgifter. Höjningen beror på att kommunen fått ökade lönekostnader.

Yrkanden

Björn Gullander (V) med instämmande av Gun Lindell (S) och Karin Bondeson (M) yrkar att begränsningar av antal tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap tas bort.

Beslutsordning

Ordföranden ställen förslagen mot varandra och resultatet blev att Bjorn Gullanders (V) m.fl. yrkande ska gälla.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 27 november 2009 samt komplettering av skrivelsen den 26 januari 2010.

§14 Nya krav på kommunens anhörigstöd

Ärendet

Efter en förändring i socialtjänstlagen som trätt i kraft från juli 2009 ställs nu hårdare krav på kommunerna att erbjuda stöd till dem som vårdar en anhörig i hemmet. Förut har det varit frivilligt för kommunen att erbjuda det stöd som vi gjort. Tidigare har kommunens anhörigstöd riktats till de äldre kommuninvånarna. Men i och med den lagändring som införts ska även yngre personer erbjudas stöd.

Den nya bestämmelsen innebär en mer aktiv roll för kommunen än tidigare. Det är viktigt att informera invånarna om deras möjlighet att få stöd enligt den nya bestämmelsen.

Det stöd som nu ges till anhöriga i kommunen riktar sig i första hand till anhöriga som vårdar äldre. Det innebär att förvaltningen måste anpassa verksamheten till de nya kraven.

§15 Nytt äldreboende

Ärendet

Regeringen har ändrat reglerna så att trygghetsboenden för äldre också omfattas av det investeringsstöd som finns för särskilda boenden. Bidraget ges för projekt för trygghetsboende för personer som fyllt 70 år. Vid nybyggnad kan man få 2600 kronor per kvadratmeter i bidrag vilket innebär att vi kan sänka hyra. För att få en lägenhet i ett trygghetsboende krävs ingen biståndsbedömning för de bostadssökande som uppfyller ålderskravet.

Trygghetsboendet byggs som hyresrätter med kommunens tekniska förvaltning som byggherre. Bostadsmarknaden för bostadsrätter är för närvarande svag i Ljungby.

Storleken på lägenheterna kommer att minska. Styrelsen för Ljungbybostäder AB har också börjat diskutera att eventuellt ändra antalet våningsplan.

§16 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 20 januari 2010, § 6 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Landsbygdsprogram för Ljungby kommun 2009-2012.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, utbetalning av utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojourverksamheten och utveckla stödet till våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (kvinnojouren Märta).

Motion – Skapa möjligheter till gemensamt boende för par på särskilda boende.

Protokoll från äldrerådet i Lidhult den 18 november 2009.

Skrivelse från personalen på Björkäng angående den tillfälliga utökningen på B-huset.

Sveriges Kommuner och landsting, cirkulär 09:78, 09:79 samt 09:80; Information om Socialstyrelsens allmänna råd för socialnämndernas arbete med våldutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld.

Utställning av detaljplan för Replösa Björket i Ljungby stad.

Vindkraft i Ljungby kommun, tillägg till översiktsplanen.