Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-02-17

Sammanträde 2010-02-17

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Åbrinken/Bergagården: Rosa Floridan och Marita Svensson, Kommunrehab: Mikael Johansson

3 Information om ekonomi - Johan Rutgersmark

4 Fastställande av bokslutet för verksamhetsåret 2009, beslutsärende - Johan Rutgersmark

5 Beläggning HVB Fyren, beslutsärende - Marie Elm Ågren

6 Ljungby kommuns tillsynsplan enligt alkohollagen för perioden 2009-2010, informationsärende

7 Kartläggning av de reservaggregat som finns anslutna till Ljungby kommuns särskilda boende, informationsärende - Annika Petersson

8 Utvecklingen av försörjningsstöd - Per Svensson

9 Redovisning av nämndens uppdrag "Förskott på förmån." - Per Svensson

11 Information från brottsförebyggande rådet

13 Meddelanden, sekretessärende

14 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§17 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet på Kommunrehab samt Åbrinken/Bergagården.

§18 Beläggning HVB Fyren

Dnr SN2009/0201  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att utöka antalet platser på HVB Fyren till 17 platser till och med den 31 maj 2010.

Beslutet ska omprövas i maj 2010.

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 18 november 2009 att tillfälligt utöka antalet platser på HVB Fyren till 16 platser till och med den 31 januari 2010.

Prognosen är att beläggningen även framöver kommer att överskrida platsantalet.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 29 januari 2010.

§19 Information om ekonomi

Ärendet

Ekonomiansvarig informerar om förvaltningens ekonomi. Kostnaden för särskilt boende enligt socialtjänstlagen har ökat jämfört med januari 2009 medan kostnaden för hemtjänsten ligger ungefär på samma nivå. Utbetalningarna av försörjningsstöd visar en liten ökning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att förvaltningens prognos pekar på ett utfall som ligger på ungefär samma nivå som vid motsvarande tidpunkt förra året.

§20 Fastställande av bokslutet för verksamhetsåret 2009

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa bokslutet för verksamhetsåret 2009.

Nämnden föreslår ändrad ordning på rubrikerna ”Framtid”/”Investeringar”.

Ärendet

Bokslutet för verksamhetsåret 2009.

§21 Informationsärenden

Ärendet

Information om Ljungby kommuns tillsynsplan enligt alkohollagen för perioden 2009-2010.

Kartläggning av de reservaggregat som finns anslutna till Ljungby kommuns särskilda boende. – Kartläggningen visar att kommunens samtliga äldreboenden har reservaggregat installerad. Aggregaten provkörs varje månad.

Information från kommunens brottsförebyggande råd.

Information om försörjningsstödets utveckling i kommunen.

Redovisning av ekonomiskt bistånd som beviljats mot återbetalning/förskott på förmån.

§22 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Information om sjukstatistik 2009- Sjukskrivningarna har minskat jämfört med 2007 och 2008.

Ljungby och Tingsryds kommuner har gemensamt vänt sig till regeringen med en begäran om att bli försökskommuner där en helt ny myndighet prövas. Representanter från de båda kommunerna har presenterat förslaget för finansdepartementet.

§23 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 17 februari 2010, § 23 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Centrumplanen, fördjupning av översiktsplanen för Ljungby stad.

Ljungby kommun revisorerna, revisionsrapport: ”Granskning av styrning och uppföljning av gemensamma nämnden”.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut om stimulansmedel för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående.

Medborgarförslag för beslut av socialnämnden.

Migrationsverket, organiserad vidareflyttning.

Personskadeförbundet RTP, pressmeddelande om förbundets namnbyte.

Polismyndigheten i Kronobergs län, tillståndsbevis – sökande POSJ Konsult AB, Ljungby.

Protokoll, VoB Kronoberg.

Skrivelse från Brunnsgården den 2 februari 2010 angående uppgradering av larmsystem.

Sveriges Kommuner och Landsting, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården.