Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-04-21

Sammanträde 2010-04-21

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Ljungsätra: Malin Henriksson, Lena Alm och Susanne Culibrk, Resursen/Bemanningsenheten: Inger Cannervik

3 Motion - skapa möjligheter till gemensamt boende för par på särskilt boende, remissyttrande, beslutsärende - Annika Petersson

4 Tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Ljungby kommun, beslutsärende - Marie Elm-Ågren

5 Information om ekonomi - Johan Rutgersmark och verksamhetscheferna Annika Petersson, Patrik Moberg, Lakis Vravossinos och Marie Elm-Ågren

6 Inför budget 2011 - Johan Rutgersmark

7 Socialförvaltningens investeringsbudget 2011 samt plan 2012-2015, beslutsärende - Johan Rutgersmark

8 Attestförteckning för 2010, beslutsärende - Johan Rutgersmark

9 Utdelning av medel ur Dahlins fond (till sociala ändamål) remissvar till kommunledningskontoret, beslutsärende - Johan Rutgersmark

11 Tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel och taxa, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

12 Information om försörjningsstödets utveckling i kommunen - Per Svensson

14 Information från brottsförebyggande rådet

16 Meddelanden, sekretessärende

17 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§32 Ändring av föredragningslistan

Beslut

Ärendet 10, Information från Navet, utgår och tas upp vid nästa sammanträde.

§33 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet på Ljungsätra samt Resursen /Bemanningsenheten.

§34 Motion, skapa möjligheter till gemensamt boende för par på särskilt boende

Dnr SN2010/0003  7

Remissyttrande

Beslut

Socialnämnden beslutar att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens skrivelse daterad den 25 mars 2010.

Ärendet

Ole Kongstad (V) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att Ljungby kommun bör skapa möjligheter till gemensamt boende för par på särskilda boenden, genom att äldre par, om de vill, får tillgång till ett gemensamt särskilt boende om så bara den ena parten har rätt till det. Att man dessutom planerar en större andel tvårumslägenheter i det särskilda boendet Åsikten. Motionen har överlämnats till socialnämnden för yttrande.

Förvaltningen har i skrivelse daterad den 25 mars 2010 upprättat förslag till yttrande.

Yrkande

Björn Gullander (V) yrkar att nämnden beslutar följande: ”Socialnämnden ser positivt på motionens intentioner och vill därför tillsätta en särskild utredning för att undersöka nya former för verksamheten som kostnads- och resursneutralt kan möjliggöra parboende. Nämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse som eget yttrande till kommunstyrelsen.”

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra. Resultatet blev att förvaltningens yttrande antas som nämndens eget och skickas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 25 mars 2010.

Reservation

Björn Gullander (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§35 Information om ekonomi

Ärendet

Ekonomiansvarig Johan Rutgersmark och verksamhetscheferna Annika Petersson, Patrik Moberg, Lakis Vravossinos och Marie Elm-Ågren informerar om förvaltningens ekonomi.

Utfallsrapporten pekar på ett underskott om cirka 3,9 miljoner kronor. Nämnden får en grundlig genomgång av respektive verksamhets ekonomiska läge.

Flera verksamheter beräknas göra ett underskott.

Verksamheten omsorg för personer med funktionsnedsättning redovisar ett mindre överskott.

Särskilt boende har ett underskott på cirka 5 miljoner kronor och det beror bland annat på ökade personalkostnader och ökad vårdtyngd på vissa enheter. En bidragande orsak till underskottet för personalkostnader är att personalstyrkan på Bergagården har ökat med 4 årsarbetare. Dessutom har Ljungberga på grund av handledning fått dubbla personalkostnader under en period.

Hemtjänsten beräknas göra ett underskott på cirka 2,5 miljoner kronor. Underskottet inom hemtjänsten kan delvis ha sina förklaringar i längre restider under vintertid, extrakostnader för införandet av nyckelgömma hos hemtjänsttagare och utökning av nattbemanningen under vintern.

Vård, bistånd och rehabilitering har ett underskott på cirka 2 miljoner kronor och det beror bland annat på ökade personalkostnader på grund av sjukskrivningar samt ökade personalkostnader i form av semester- och vikarieersättningar. Hälso- och sjukvården - Prognosen för 2010, efter planerade åtgärder, tror vi kommer att få en ekonomi i balans. Uppföljning av vidtagna åtgärder kommer att redovisas för socialnämnden vid maj-sammanträdet. Övriga verksamheter har en ekonomi i balans.

Individ- och familjeomsorgen beräknas göra ett underskott på cirka 4 miljoner kronor. Underskottet beror till stor del på ökade kostnader för familjehemsvården samt på en fortsatt ökning av kostnaderna för det ekonomiska biståndet. Flyktingverksamheten och asylboendet redovisar ett överskott.

§36 Tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Ljungby kommun

Dnr SN2009/0053  7

Yttrande till Socialstyrelsen

Beslut

Socialnämnden beslutar att avge yttrande till Socialstyrelsen i enlighet med förvaltningens skrivelse daterad den 13 april 2010.

Ärendet

Länsstyrelsen har under april och maj 2009 granskat en del av Ljungby kommuns verksamheter och insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Nämnden ska redovisa till Socialstyrelsen senast den 1 maj 2010 vilka åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med de påtalade bristerna.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsen beslut den 4 december 2009 samt socialförvaltningens skrivelse den 13 april 2010.

§37 Inför budget 2011

Ärendet

I samband med årets budgetberedning diskuteras förutsättningar för beräkning av budget 2011. Ekonomiansvarig informerar om förvaltningens ekonomi.

För att kunna undvika framtida budgetöverskridande är det nödvändigt att verksamhetschefer ser över respektive verksamhets ekonomi.

Det finns ett antal utmaningar som kommer att påverka förvaltningens ekonomi framöver och medföra merkostnader:

- Familjefrid Kronoberg är ett länsövergripande projekt mot våld i nära relationer. Kommunerna i länet har ansökt om utvecklingsmedel i syfte att utveckla stödet till våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Projektet omfattar arbete runt våld i nära relationer och arbete med att etablera ett kvinnofridscentrum. Ljungby kommuns kostnader för projektet beräknas uppgå till 450 000 kronor.

- Ny lag till skydd för barn och unga - ambitionshöjning i lagen. Skyddet för barn och unga föreslås stärkas, deras möjlighet till delaktighet och inflytande förbättras. Förslag är att utredningstiden ska kortas och att varje omhändertaget barn ska få en egen socialsekreterare, som besöker barnet minst fyra gånger per år. Vidare ska socionomexamen krävas för den som utreder och bedömer barns behov av stöd och skydd. Familjehem ska också ges bättre stöd.

- Ny huvudman för delar av flyktingverksamheten.

- LSS-kommitténs slutbetänkande.

§38 Socialförvaltningens investeringsbudget 2011 samt plan 2012-2015

Beslut

Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget för 2011 samt plan 2012-2015.

Ärendet

Föreligger förslag till investeringsbudget 2011 samt plan 2012-2015.

Under budgetåret och resterande del av planperioden beräknas socialnämnden ha ett kontinuerligt behov av att investera och reinvestera inom ett antal olika områden.

Inventarier, arbetsmiljöåtgärder, TES, dekontaminatorer och larmanläggningar inom äldreomsorgen är några av de prioriterade områdena.

För om-/ och nybyggnationer i äldreomsorgen finns 85000 tkr planlagt. Det kombinerade trygghets- och särskilda boendet Åsikten är för närvarande under projektering/ planering. Den del som planeras till särskilt boende beräknas omfatta 40 lägenheter. Lokalerna i det särskilda boendet Brunnsgården behöver byggas om för att tillskapa bättre överensstämmelse med moderna krav- och riktlinjer.

§39 Utdelning av medel ur Dahlins fond (till sociala ändamål)

Dnr SN2010/0045  046

Remissvar till kommunledningskontoret

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att utdela medel till sociala ändamål enligt följande:

Lagans samhällsförening 91 000 kr

Guddarps IF 137 500 kr

IOGT-NTO 40 000 kr

Nätverkskommittén Lagan 60000 kr

Berga hembygdsförening 125000 kr

Lagans tennisklubb 8000 kr

Lagans innebandyklubb 100000 kr

Lagans golfklubb 65000 kr

Bergabygdens folkdansare 20000 kr

Vittaryds idrottsklubb 40000 kr

Lagangymnasterna 5000 kr

691500 kr

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Remissvar till kommunledningskontoret angående utdelning av medel ur Dahlins fond (till sociala ändamål).

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 25 mars 2010.

§40 Attestförteckning för 2010

Beslut

Socialnämnden fastställer attestförteckningen.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat en ny attestförteckning för 2010.

§41 Tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel och taxa

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt socialnämnden att ansvara för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel och enligt Läkemedelsverkets anvisningar samt fastställa taxa för tillsyn och kontroll enligt samma regelverk till 400 kronor per år.

Ärendet

Den 1 november 2009 har en ny lag (2009:730) (proposition 2008/09:190) om handel med vissa receptfria läkemedel trätt i kraft. Samtidigt har lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel upphävts. Nikotinläkemedel inryms från 1 november 2009 i begreppet vissa receptfria läkemedel. Läkemedelsverket har med stöd av lagen beslutat om vilka läkemedel som ska få säljas i enlighet med den nya lagstiftningen.

Kommunerna har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad. Kommunfullmäktige i varje kommun måste besluta vilken nämnd som ska ha kontrollansvaret enligt lagen.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 8 april 2010.

§42 Informationsärenden

Ärendet

Information om försörjningsstödets utveckling i kommunen.

Information från kommunens brottsförebyggande råd.

§43 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Två boende på Ljungberga har blivit av med sina pengar. De misstänkta stölderna har inträffat någon gång den senaste månaden och har polisanmälts.

En Lex Sarah -utredning visade att det inte var en Lex Sarah utan en Lex Maria avvikelse.

All personal ska genomgå utbildning i bemötande.

Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner har tillsammans med Landstinget Kronoberg startat ett projekt. Syftet med projektet är att belysa vårdkedjan för svårt sjuka äldre.

§44 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 21 april 2010, § 44 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll den 30 mars 2010, § 20, Tilläggsbudgetering investeringar 2010; § 25, Nya avgifter för ansökan och tillsyn av alkoholtillstånd.

Remissvar SOU 2009:92 Se medborgarna för bättre offentlig service.

Arbetsmiljöverket: Arbetsmiljön inom vård och omsorg under semestertider.

Medborgarförslag om uteboende.

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Älmhult, Ljungby och Markaryds kommuner: sammanträdesprotokoll den 29 mars 2010.

Polismyndigheten i Kronobergs län: tillståndsbevis enligt ordningslagen (1993:1617).

Skrivelse från Hallandshem AB den 10 mars 2010.