Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-05-19

Sammanträde 2010-05-19

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (123 kb)

§44 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet på Ljungberga samt inom hemtjänsten i Kungshög/ Rönnäs området.

§45 Information om ekonomi

Ärendet

Det prognostiserade resultatet visar på ett underskott om ca 3,9 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med föregående prognos.

Ledningsgruppen har diskuterat olika åtgärder för att möta underskottet.

Verksamhetscheferna informera om vilka åtgärder som vidtagits eller ska vidtas.

§46 Uppföljning av hemsjukvårdsuppdraget

SN2009/0217  7

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 9 december 2009 att till budgetarbetet 2011 och 2012 beakta ett antal åtgärder. Medicinskt ansvariga sjuksköterskan lämnade också ett antal punkter att ta med i planeringen av hemsjukvården de närmaste åren.

Verksamhetschefen informerar om åtgärder som pågår eller planeras att genomföras under 2011-2012.

§47 Uppföljning av dagcentralernas översyn

SN2009/0203  7

Ärendet

Utvecklingsarbete på respektive dagcentral redovisas med en skriftlig rapport och med en muntlig presentation.

§48 Beläggning HVB Fyren

Dnr SN2009/0201  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att utöka antalet platser på HVB Fyren till 17 platser till och med den 31 augusti 2010.

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med mer detaljerad redovisning av Fyrens verksamhet. Redovisningen ska presenteras vid sammanträdet i september 2010.

Ärendet

Socialnämnden beslutade att utöka antalet platser på Fyren till 17 platser till och med den 31 maj 2010. Beläggning på HVB Fyren är fortsatt över det ursprungliga beslutet 11-13 platser.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 30 april 2010.

§49 Handlingsplan för asylenheten

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa upprättad handlingsplan för asylenheten.

Förvaltningen får i uppdrag att informera om tillsynsbesök från Socialstyrelsen vid nästa sammanträde.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat en tidsatt handlingsplan för asylenheten. Verksamhetschefen informerar om att Socialstyrelsen genomfört en inspektion i verksamheten.

§50 Information från Navet

Ärendet

Emma Andersson och Andreas Nilsson informerar om Navets verksamhet.

§51 Socialnämndens visionsmål för 2011

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om det pågående arbetet med att ta fram nämndens visionsmål för 2011.

§52 Budget 2011

Ärendet

Socialchefen informerar om det pågående budgetarbetet inför 2011.

§53 Plan för hälso- och sjukvård

Dnr SN2009/0113  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa upprättad plan för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat plan för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering.

Planförslaget har varit utsäntremiss till berörda instanser. Efter diskussioner med arbetsutskottet har planförslaget omarbetats och kompletterats.

§54 Nationell tematisk verksamhetstillsyn avseende kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning

Dnr SN2010/0034  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att avge yttrande till Socialstyrelsen i enlighet med förvaltningens skrivelse daterad den 5 maj 2010.

Ärendet

Regeringen beslutade i juni 2008 att ge Socialstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att granska kommunernas insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Gällande Ljungby kommun har Socialstyrelsen valt ut två personer med psykisk funktionsnedsättning och begärt in patientjournaler för dessa. Utifrån granskningen har socialstyrelsen överlämnat ett beslut till socialnämnden. Särskild redovisning om vidtagna åtgärder skall lämnas till Socialstyrelsen.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 5 maj 2010.

§55 Informationsärenden

Ärendet

Medicinskt ansvariga sjuksköterskan redovisar statistik över vårdtagarnas nattfasta för 2008-2010.

§56 Remissyttrande, motion: återbesätt Ljungby kommuns fixartjänst

Dnr SN2010/0059  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med socialförvaltningens skrivelse den 28 april 2010.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) har lämnat in en motion med förslag om att kommunens fixartjänst snarast ska återbesättas.

Kommunstyrelsen har begärt att socialnämnden yttrar sig över motionen.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 28 april 2010.

§57 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Tisdag 25 maj 2010 kl. 13.00-14.30 är det öppet hus på Familjefridscentra i Växjö.

Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder en fyra dagars nationell basutbildning om missbruks- och beråendevård i Växjö hösten 2010.

Avtal angående intraprenad Ljungsätra har förlängts med två år.

Socialchefen informerar om en inkommen anmälan enligt Lex Sarah. Utredning pågår.

Flera småstölder har inträffat på ett särskilt boende inom äldreomsorgen.

§58 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 19 maj 2010, § 58 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Intern omorganisation av Attendo Care AB

Ljungby kommun kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll den 30 mars 2010, § 19, Inlämnande av medborgarförslag samt 27 april 2010, § 31, Förslag att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ljungby kommun

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Inbjudan att söka medel för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser

Socialstyrelsen: Tillsyn av HVB enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen

Äldrerådens protokoll: Ljungsätra den 13 april samt Brunnsgården den 26 april 2010

Älmhults kommun, sammanträdesprotokoll den 26 april 2010.