Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-06-16

Sammanträde 2010-06-16

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Larm och teknik; Lagans serviceboende: Violeta Ulianova; Ljungby serviceboende: Linda Johnsson

3 Rapport kring jämställdhetsintegrering av biståndsutredningar inom äldreomsorgen i Ljungby kommun, beslutsärende - Lena Lernå

4 Rapport kring jämställdhetsintegrering i barnavårdsutredningar i Ljungby kommun, beslutsärende - Lena Lernå

5 Information om ekonomi - verksamhetscheferna Annika Petersson, Patrik Moberg, Lakis Vravossinos och Marie Elm-Ågren

6 Redovisning av delvis förändrad inriktning Åvillan (projekt Fenix), informationsärende- Marie Elm Ågren

7 Medborgarförslag, satsa på pensionärernas hälsa, beslutsärende - Patrik Moberg

8 Information om nattorganisationen, Patrik Moberg

9 Aktivitetsplan 2010-2012, informationsärende - Annika Petersson

10 Ansökan om projektmedel 2010 för att stärka stödet till våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, beslutsärende - Lena Bolmelind

11 Ansökan om stimulansbidrag för vård och omsorg om äldre personer, beslutsärende - Roma Lundh

12 Revisionsrapport: "Granskning av socialnämndens intraprenad vid Ljungsätra särskilda boende", informationsärende

13 Uppföljning asylenheten, informationsärende - Mats Carlsson

14 Personalinformation, Mikael Johansson

16 Information från brottsförebyggande rådet

18 Meddelanden, sekretessärende

19 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§59 Ändring av föredragningslistan

Beslut

Följande ärende tillförs föredragningslistan:

- Information från Attendo Care

- Ersättning för extra arbetspass i hemsjukvården Ljungby kommun, sommaren 2010.

§60 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Personalen från Lagans serviceboende, Ljungby serviceboende samt larm och teknik informerar om visionsarbetet.

§61 Rapport kring jämställdhetsintegrering av biståndsutredningar inom äldreomsorgen i Ljungby kommun

Beslut

Socialnämnden tillstyrker utredningens förslag med följande tillägg:

Förvaltningen får i uppdrag att ur utredningens perspektiv formulera konkreta och mätbara aktiviteter.

Ärendet

Ljungby kommun har inom ramen för sitt jämställdhetsprojekt 2009-2010 uppdragit åt Lena Lernå att granska biståndsutredningar inom äldreomsorgen.

Granskningsresultaten har sammanställts och redovisats i en rapport. Utredarna har föreslagit att statistiken och de skillnader som finns i mäns och kvinnors nyttjande av de olika insatserna redovisas för kommunala pensionärsrådet och be de ta frågan med hem för diskussion i sina organisationer.

För att synliggöra skillnader mellan kvinnors och mäns behov och möjligheter att tillgodose behoven är det bra om statistiken redovisas så män och kvinnors ansökningar, avslag och bifall inom olika områden, kan specificeras.

Vidare har utredarna föreslagit att förvaltningen fortsätter diskussionen kring jämställdhetsintegrering i biståndshandläggargruppen och involverar arbetsledningen.

Utredarna har dessutom föreslagit att förvaltningen tar upp en diskussion i varje hemtjänstlag om kvinnors och mäns behov och möjlighet.

Yrkande

Björn Gullander (V) yrkar att socialnämnden tillstyrker utredningens förslag med följande tillägg: Förvaltningen får i uppdrag att ur utredningens perspektiv formulera konkreta och mätbara aktiviteter.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Björn Gullanders (V) yrkande och finner detsamma antaget.

§62 Rapport kring jämställdhetsintegrering i barnavårdsutredningar i Ljungby kommun

Beslut

Socialnämnden tillstyrker utredningens förslag med följande tillägg:

Förvaltningen får i uppdrag att ur utredningens perspektiv formulera konkreta och mätbara aktiviteter.

Ärendet

Ljungby kommun har inom ramen för sitt jämställdhetsprojekt 2009-2010 uppdragit åt Lena Lernå att granska barnavårdsutredningar.

Granskningsresultaten har sammanställts och redovisats i en rapport. Utredarna har föreslagit att förvaltningen ser över statistikredovisningen och överväger om sammanställning av ej öppnade utredningar kan redovisas så det framkommer om det är män eller kvinnor som anmäler eller ansöker. Utredarna föreslår vidare att barn registreras på deras vårdnadshavare.

Flera av utredningarna utredarna tagit del av ser ut att ha sin utgångspunkt i en schism mellan föräldrarna. Utredarna har därför föreslagit att kommunen undersöker om det finns mer som kan göras för att informera om möjligheterna med samarbetssamtal (som ligger på familjerätten).

Andras förväntningar på föräldrarna bör uppmärksammas, förskola, skola. Mödravårds- och barnavårdscentralens bemötande av såväl mammor som pappor kan spela roll för deras möjlighet att ta ansvar för sina barns utveckling.

Diskussionen om pappor och mammors roll och möjligheter bör tas upp med andra verksamheter, till exempel förskola och skola.

Yrkande

Björn Gullander (V) yrkar att socialnämnden tillstyrker utredningens förslag med följande tillägg: Förvaltningen får i uppdrag att ur utredningens perspektiv formulera konkreta och mätbara aktiviteter.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Björn Gullanders (V) yrkande och finner detsamma antaget.

§63 Information om ekonomi

Ärendet

Resultat efter maj uppvisar fortsatt negativ avvikelse mot budget. Verksamhetscheferna informerar om vilka åtgärder som vidtagits eller ska vidtas för att ekonomin i balans.

§64 Redovisning av delvis förändrad inriktning Åvillan (projekt Fenix)

Dnr SN2009/0219  7

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 24 juni 2009 att som en besparingsårgärd förändra Åvillans inriktning.

Förvaltningen har i skrivelse den 25 maj 2010 redovisat de verksamhetsförändringar som har skett efter 1 januari 2010.

§65 Medborgarförslag, satsa på pensionärernas hälsa

Dnr SN2010/0022  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 30 april 2010 som eget yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2010 att överlämna medborgarförslaget om träningspark för pensionärer till socialnämnden för beslut.

Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. Av yttrandet framgår följande. Ett samarbete med Ljungby bostäder kring ett projekt för att med ökad tillgänglighet i befintliga bostadsområden kunna uppmuntra kvarboende, har redan påbörjats. I den inledande dialogen med Ljungby bostäder har även en träningspark i mindre format diskuterats.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen anlägger en träningspark.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 30 april 2010.

§66 Information om nattorganisationen

Ärendet

Verksamhetschefen informerar om nattorganisationen inom äldreomsorgen. Förvaltningen har upprättat en handlingsplan vid särskilda händelser mellan kl. 22.00-7.00

§67 Aktivitetsplan 2010-2012

Ärendet

Förvaltningen har upprättat en aktivitetsplan 2010-2012.

§68 Ersättning för extra arbetspass i hemsjukvården Ljungby kommun, sommaren 2010

Beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja förvaltningsledningen att utfärda en extra utbetalning till hemsjukvården utifrån förvaltningens förslag.

Ärendet

Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse den 10 juni 2010 och föreslagit att ersättning utgår för extra arbetspass i hemsjukvården under perioden 21 juni-22 augusti 2010.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 10 juni 2010.

§69 Ansökningar om projektmedel 2010

Ansökningar om projektmedel 2010 för att stärka stödet till våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Beslut

Socialnämnden godkänner ansökningar.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att socialnämnden ansöker om statsbidrag för att genomföra olika projekt som arbetar riktat mot våld i nära realationer: projektet Märta, Familjefrid Kronoberg, Glimten och Sirius samt lokal samverkan för kvinnofrid.

Beslutsunderlag

Ansökningar med projektplan och budget.

§70 Nytt äldreboende

Dnr SN2008/0030  730

Ärendet

Upphandling av projektering av Åsikten pågår.

§71 Ansökan om stimulansbidrag för genomförande av projektet Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre

Beslut

Socialnämnden godkänner ansökan.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att socialnämnden ansöker om statsbidrag om 1075 000 kronor för genomförande av projektet Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre.

Beslutsunderlag

Ansökan med projektplan och budget.

§72 Revisionsrapport: "Granskning av socialnämndens intraprenad vid Ljungsätra särskilda boende"

Dnr SN2010/0084  7

Revisionsrapport: "Granskning av socialnämndens intraprenad vid Ljungsätra särskilda boende"

Ärendet

KPMG har på uppdrag av Ljungby kommuns revisorer utfört granskning av socialnämndens intraprenad vid Ljungsätra särskilt boende.

Uppdragets resultat har redovisats i skriftlig rapport den 21 maj 2010. Ljungby kommuns revisorer har berett socialnämnden tillfälle att yttra sig över rapporten. Yttrandet kommer att behandlas på nämndens augustisammanträde.

§73 Uppföljning asylenheten

SN2009/0193  7

Ärendet

Biträdande sektionschefen för asylenheten informerar om uppföljning av genomförandet av handlingsplanen som beslutades den 19 maj 2010.

§74 Informationsärende

Ärendet

Attendo Care informerar om sin verksamhet.

Personalansvarig informerar om handläggning av personalärenden.

Information från brottsförebyggande rådet.

§75 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Tjänsten som verksamhetschef för vård, bistånd och rehabilitering har varit utannonserad. Tjänsten tillsätts från och med den 1 september 2010 med Johan Rutgersmark.

§76 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 16 juni 2010, § 76 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll den 25 maj 2010, § 51 Ansvarsprövning.

Kommunledningskontoret, fältrapport den 21 maj 2010.

Polismyndigheten i Kronobergs län, tillståndsbevis enligt ordningslagen/lokala föreskrifter.

Skrivelse den 10 maj 2010 angående VoB Syd AB.

Socialstyrelsen, information om stimulansbidrag till kommuner och landsting för vård och omsorg om äldre personer; Information gällande Socialstyrelsens nya organisation och utökade uppdrag vad gäller 9 § 8 LSS; Verksamhetstillsyn avseende Brunnsgårdens särskilda boende i Ljungby kommun; Information om statsbidrag för år 2011 i syfte att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

Statens offentliga utredningar, enkätundersökning om övergrepp och försummelser i dagens barn- och ungdomsvård.

Strandskyddsplan för Ljungby kommun, samrådsmöten.

VoB Kronobergs årsredovisning och revisionsberättelse för 2009.

Älmhults kommun, sammanträdesprotokoll från gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor den 14 juni 2010.