Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-08-25

Sammanträde 2010-08-25

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Lidhult/Angelstad/Annerstad hemtjänst: Jane Nilsson; Brunnsgården och Fotvård: Mona Alderup; IFO: Barn/ungdomsbehandling: Lars Solling och Fyren: Anders Nilsson

3 Ansökan om BBIC (barns behov i centrum) ordinarie licens, beslutsärende - Lena Bolmelind

4 Information om Socialstyrelsens tillsyn av Fyren HVB i Ljungby kommun

5 Information om Socialstyrelsens tillsyn av HVB Lagan i Ljungby kommun

6 Remiss - revisionsrapport "Granskning av rättssäkerhet och likabehandling inom ekonomiskt bistånd och hemtjänst", beslutsärende

7 Revisionsrapport: "Granskning av socialnämndens intraprenad vid Ljungsätra särskilda boende", beslutsärende

8 Yttrande: Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor budget 2011-2013, beslutsärende - Johan Rutgersmark

9 Spisvakter och bostadsanpassningsbidrag, beslutsärende - Magnus Fiedler

10 Yttrande - landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tillägg till översiktsplan i Ljungby kommun, beslutsärende

11 Remiss - inlämnad motion: valfrihet i äldreomsorgen, beslutsärende

12 Information om fritt val av hjälpmedel - Siv Zethraeus och Ann Eriksson

13 Socialstyrelsens tillsyn av personalkompetens i särskilda boendeformer för äldre i Ljungby kommun, Annika Petersson

14 Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer för år 2010, beslutsärende

15 Dokumenthanteringsplan för socialnämndens verksamhet, beslutsärende

16 Uppdraget "Lägenhetsutredningar med barnet i fokus", beslutsärende - Marie Elm Ågren

17 Brukarenkät 2009 LSS/LASS - Marie Elm Ågren

18 Ljungby kommuns jämställdhetsplan 2010-2011, informationsärende

19 Rapport om drogvanor i årskurs 8, 2010

21 Delegationsbeslut, sekretessärende

22 Uppföljning av Lex Maria-/Lex Sarah-utredningar, sekretessärende

24 Information från brottsförebyggande rådet

25 Meddelanden, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§77 Ändring av föredragningslistan

Beslut

Ärendet ”Beläggning HVB Fyren” tas upp till behandling vid sammanträdet.

§78 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096

Ärendet

Information om visionsarbetet inom Lidhult/Angelstad/Annerstad hemtjänst, Brunnsgården och Fotvård samt HVB Fyren.

§79 Ansökan om BBIC ordinarie licens

Dnr SN2007/0223

Beslut

Socialnämnden beslutar att till Socialstyrelsen söka Ordinarie Licens BBIC från den 1 november 2010.

Ärendet

I september 2007 beslutade socialnämnden att till Socialstyrelsen ansöka om prövo- och implementeringstid för Barns behov i centrum (BBIC). Förvaltningen har nu haft tre års Licens prövotid. Sedan november 2007 handläggs samtliga utredningar utifrån BBIC. Bedömningen är att vi idag uppfyller de krav som Socialstyrelsen ställer enligt BBIC-konceptet för att kunna ansöka om Ordinarie Licens BBIC.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 23 juli 2010.

§80 Nytt äldreboende

Dnr SN2008/0030

Ärendet

Ljungbybostäder AB bjöd i november 2008 in till en arkitekttävling för nybyggnad av äldre- och trygghetsbostäder. Efter ett prekvalificeringsförfarande valdes fem arkitektkontor ut och bjöds in att delta i tävlingen. Arkitektbolaget Växjö vann den inbjudna tävlingen med förslaget "Här vill jag bo".

Kommunstyrelsen har beslutat att ge tekniska kontoret i uppdrag att upphandla projektering av Åsikten. Förfrågningsunderlaget skall vara klart i början av december 2010.

Trygghetsboende ska innehålla 40 lägenheter fördelade på två-, tre- och fyrarumslägenheter. Under hösten 2009 genomförde Ljungbybostäder en marknadsundersökning för att se om intresse finns för att hyra lägenheter i Åsikten. Majoriteten av enkätdeltagarna anser dock att hyran är dyr. Ljungbybostäder har utifrån resultaten av enkäten beslutat att minska storleken på lägenheterna mellan 5-20 % vilket innebär att hyran blir lägre.

Regeringen har ändrat reglerna så att trygghetsboenden för äldre också omfattas av det investeringsstöd som finns för särskilda boenden. Bidraget ges för projekt för trygghetsboende för personer som fyllt 70 år vilket innebär att man kan sänka hyran ännu mer.

Byggstarten beräknas till april 2011. Idé-& KunskapsCentrum:s tillgänglighetskonsult ska anlitas för att inkomma med sina synpunkter om tillgänglighet.

§81 Beläggning HVB Fyren

Dnr SN2009/0201

Beslut

Socialnämnden beslutar att utöka antalet platser på HVB Fyren till 15 platser till och med den 28 februari 2011.

Föreståndarskapet inklusive projektansvar ska hållas samman i en tjänst med 100 % tjänstgöringsgrad samt ersättare sektionschef för barn-/ och ungdomsbehandling med 50 % tjänstgöringsgrad.

Ärendet

HVB Fyren omfattar 11-13 platser. Socialnämnden har beslutat att tillfälligt utöka platsantalet i flera omgångar till 16 platser. Det senaste beslutet den 19 maj 2010 medgav en utökning till 17 platser till och med den 31 augusti 2010.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 19 augusti.

§82 Socialstyrelsens tillsyn av Fyren HVB i Ljungby kommun

Dnr SN2010/0099

Beslut

Rapporten noteras till protokollet.

Ärendet

Socialstyrelsen har enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen genomfört en tillsyn av HVB Fyren i Ljungby kommun. Verksamheten uppfyller lagstiftningen och dess intentioner i de delar som tillsynen avser.

§83 Socialstyrelsens tillsyn av HVB Lagan i Ljungby kommun

Dnr SN2010/0066

Beslut

Rapporten noteras till protokollet med beaktande av Socialstyrelsens förslag till förbättringar.

Ärendet

Socialstyrelsen har enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen genomfört en tillsyn av HVB Lagan i Ljungby kommun. Verksamheten uppfyller lagstiftningen och dess intentioner i de delar som tillsynen avser.

§84 Remiss – revisionsrapport ”Granskning av socialnämndens intraprenad vid Ljungsätras särskilda boende”

Dnr SN2010/0084

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 7 juli 2010 till kommunstyrelsen och kommunens revisorer som eget yttrande.

Ärendet

KPMG har på Ljungby kommuns revisorers uppdrag genomfört en granskning av socialnämndens intraprenad vid Ljungsätra särskilda boende. Kommunens revisorer har begärt att socialnämnden ska yttra sig över rapporten.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. I yttrandet poängteras att de synpunkter som förs fram känns relevanta och överensstämmer bra med den uppfattning som förvaltningens ledning har.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 7 juli 2010.

§85 Information om fritt val av hjälpmedel

Ärendet

Fritt val av hjälpmedel är en försöksverksamhet som har pågått i landstingen i Kronoberg, Stockholm och Sörmland 2008–2009. Syftet med Fritt val av hjälpmedel är att öka den enskildes valfrihet. Fritt Val ersätter inte den vanliga förskrivningen men är ett komplement och ger genom det fria valet ökat inflytande för den enskilde. Försökslandstingen har själva styrt över vilka hjälpmedel som har ingått i försöksverksamheten.

Både Kronoberg och Stockholm har valt att fortsätta med Fritt val av hjälpmedel inom ordinarie verksamhet. Beslut om att fortsätta tillämpa Fritt val av hjälpmedel har också tagits i deltagande kommuner Växjö och Älmhult.

§86 Hantering av spisvakter/spistimer/värmevakter

Beslut

Socialnämnden beslutar att spisvakter/spistimer/värmevakter ska kunna erhållas som hjälpmedel.

I de fall då behörig elektriker är nödvändig kan installationen beviljas med bostadsanpassningsbidrag.

Ärendet

Socialnämnden beslutade 1998 att spisvakter/spistimer/värmevakter inte skulle beviljas med bostadsanpassningsbidrag.

I början av maj 2010 kom en dom ifrån Regeringsrätten som menar att spisvakter av alla slag ska gå att få beviljat med bostadsanpassningsbidrag.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 12 augusti 2010.

§87 Remiss – revisionsrapport ”Granskning av rättssäkerhet och likabehandling inom ekonomiskt bistånd och hemtjänst”

Dnr SN2010/0100

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 14 juli 2010 som eget yttrande.

Ärendet

KPMG har på Ljungby kommuns revisorers uppdrag genomfört en granskning

av rättssäkerhet och likabehandling inom ekonomiskt bistånd och hemtjänst.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. I yttrandet poängteras att de synpunkter som förs fram känns relevanta och överensstämmer bra med den uppfattning som förvaltningens ledning har.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 14 juli 2010.

§88 Uppdraget ”Lägenhetsutredningar med barnet i fokus”

Dnr 2009/0219

Beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja förlängd utredningstid till maj 2011.

Förvaltningen ska redovisa uppdraget till socialnämnden efter utredningstidens utgång.

Ärendet

Socialnämnden har godkänt flera förslag till utredningar och inriktningar inför 2010. Ett av dessa uppdrag inriktas mot att utföra utredningar på hemmaplan.

Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse den 11 juni 2010. Utredarna anser sig behöva ytterligare utredningstid för att kunna redovisa hur den processen i utredningsuppdraget fortskrider.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 11 juni 2010.

§89 Brukarenkät 2009 LSS/LASS

Bostäder och daglig verksamhet

Ärendet

Förvaltningen har redovisat resultaten från en enkät som var riktad till brukare med insatser inom LSS. Mätningen har också omfattat brukare som får sina insatser genom externa utförare. Enkäten har ställt frågor kring brukarnas upplevelse av bemötande, kompetens och delaktighet.

§90 Remiss – inlämnad motion: valfrihet i äldreomsorgen

SN2010/0058

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 11 juni 2010 som eget yttrande.

Ärendet

Gun Lindell (S) har för Socialdemokraterna lämnat en motion i vilken hon yrkar att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att införa en vårdgaranti, utveckla regelverket gällande kontaktmannaskap och införa timbank för vårdtagare.

I förvaltningens förslag till remissvar framförs bland annat följande: Ljungby kommuns äldreomsorg har under hösten 2008 tagit fram både riktlinjer för kontaktombuden och en särskild informationsbroschyr för omsorgstagarna. Att ge alla våra omsorgstagare inom äldreomsorgen som har insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen rätt till två timmar ”egen tid” skulle medföra stora merkostnader för förvaltningen.

Att införa en timbank där omsorgstagarna kan spara tid för att få extra hjälp vid behov skulle kräva en större administration och större flexibilitet och snabbare omställningstid för personalen inom äldreomsorgen. Förvaltningen anser att ett steg i denna riktning skulle vara att vidareutveckla idén om att omsorgstagare ska ha ett större inflytande att själv avgöra vad som ska göras inom ramen för de beslutade insatserna och dessutom skapa möjligheter att vid enstaka tillfällen byta en insats mot en annan.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 11 juni 2010.

§91 Rapport om drogvanor i årskurs 8,

Dnr SN2010/0134

Rapport om drogvanor i årskurs 8, 2010

Ärendet

Sedan 2001 har årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika- och tobaksvanor genomförts. Undersökningarna har utförts i årskurs 8 som anonyma gruppenkäter i klassrummen.

I årets undersökning uppger 53 procent av pojkarna och 61 procent av flickorna att de någon gång druckit alkohol. Enligt enkäten är det 19 procent av flickor och 14 procent av pojkar som röker. När det gäller användning av narkotika är det 6 procent av eleverna som uppger att de någon gång använt narkotika.

Tanken är att undersökningen ska kunna vara till hjälp för alla i kommunen som arbetar med drogförebyggande arbete bland ungdomar.

§92 Socialstyrelsens tillsyn av personalkompetens i särskilda boendeformer för äldre i Ljungby kommun

Dnr SN2010/0037

Beslut

Rapporten noteras till protokollet med beaktande av socialstyrelsens förslag till förbättringar.

Ärendet

Socialstyrelsen har enligt Regeringsbeslut den 24 september 2009 fått i uppdrag att göra en nationell tillsyn av vården om omsorgen av äldre. Föranmäld inspektion på Åbrinken och Brunnsgården har skett den 17 mars 2010.

Socialstyrelsen har konstaterat att all personal inte har formell utbildning inom vård och omsorg. Det åligger nämnden att vidta kompetenshöjande åtgärder enligt 4 kap 5 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11)

Socialnämndens målsättning att 80 % av vår personal ska ha adekvat utbildning bör ses över.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 20 juli 2010.

§93 Yttrande: Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor budget 2011-2013

Dnr SN2010/0127

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna yttrandet och översända det till kommunstyrelsen som sitt eget.

Ärendet

Markaryds, Älmhults och Ljungby kommun har sedan 2006 gemensamt bedrivit verksamhet gällande familjerättsliga frågor. Kostnaderna för den bedrivna verksamheten delas mellan de ingående kommunerna med invånarantalet som fördelningsgrund.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens förslag till yttrande den 17 augusti 2010.

§94 Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer för år 2010

Dnr SN2010/0033

Beslut

Socialnämnden beslutar att utdela föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer för år 2010 i enlighet med förvaltningens förslag den 10 augusti 2010.

Ärendet

Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer för år 2010.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 10 augusti 2010.

§95 Dokumenthanteringsplan för socialnämndens verksamhet

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa uppdaterad dokumenthanteringsplan för socialnämndens verksamhet.

Ärendet

Socialnämnden har ansvar för de allmänna handlingar som skapas inom nämndens verksamhet. För att den dokumentation som sparas från verksamheten ska kunna användas och ge en bra bild över verksamheten behöver handlingar som inte har långsiktigt värde gallras ut. Gallring betyder att handling förstörs, kastas bort.

Som hjälpmedel för hur handlingar ska hanteras finns dokumenthanteringsplan upprättad för socialnämndens verksamhet. I samarbete med berörda tjänstemän och kommunarkivarien har översyn skett av denna. Aktuella lagar och anvisningar har följts i arbetet.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 23 juli 2010.

§96 Yttrande – landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tillägg till översiktsplan i Ljungby kommun

Dnr SN2010/0085

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 30 juni 2010 till plankontoret som eget yttrande.

Ärendet

Plankontoret har översänt förslag till strandskyddsplan, tillägg till översiktsplanen för Ljungby kommun till socialnämnden för samråd. Ny lagstiftning trädde i kraft den 1 februari 2010 som innebär möjligheter att peka ut områden inom strandskydd som kan var lämpliga för landsbygdsutveckling.

Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. Enligt förvaltningens uppfattning är det ett väl genomarbetat förslag.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 30 juni 2010.

§97 Ljungby kommuns jämställdhetsplan 2010-2011

Ärendet

Ljungby kommuns jämställdhetsplan 2010-2011 fastställs av kommunstyrelsen och aktivitesplanerna av samtliga nämnder.

§98 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Barbro Ernald är anställd under ett halvår för att arbeta med införande av valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten.

Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder alla kommuner att ta fram och redovisa nya kvalitetsnyckeltal.

Information om förprojektering av ett EFS projekt. Syftet med projektet är att motverka ohälsa och långtidssjukskrivning.

Kommunerna i länet har tilldelats utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Redovisning av försörjningsstödets utveckling januari - juli 2010. Förvaltningen har bland annat tagit fram uppgifter om hur många kvinnor respektive män som beviljats ekonomiskt bistånd.

§99 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 25 augusti 2010, § 99 godkänns.

Ärendet

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll den 15 juni 2010, § 65 Tilläggsanslag för investering 2010 till socialnämnden.

Kommunstyrelsen, sammaträdesprotokoll den 10 augusti 2010, § 139 Skapa möjligheter till gemensamt boende för par på särskilda boenden.

Protokoll från äldrerådet i Lidhult den 22 april 2010.

Socialstyrelsen, återrapport rörande kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Ljungby kommun.

Sveriges Kommuner och landsting, Ansökan om medel till försöksverksamhet kring de mest sjuka äldre; Cirkulär 10:48 Barn som misstänks för brott.