Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-09-22

Sammanträde 2010-09-22

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby den 22 september 2010, kl. 08.00

Ärendena nr 1-10 är offentliga (=öppna för allmänheten).

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Ågård hemtjänst: Therese Samuelsson, hemsjukvården: Marie Carlsson-Jensen, daglig verksamhet: Karin Nilsson, Niclas Eriksson.

4 Delårsbokslut - Kerstin Karlsson

5 Ansökningar om ofördelade medel ur Dahlins biblioteks- och kulturfond - Johan Rutgersmark

6 Gemensamma riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Kronobergs län - Per Svensson

7 Information om införande av valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten - Barbro Ernald

8 Personalekonomisk delrapport januari-april 2010 - Mikael Johansson

9 Information om psykiatriverksamhetens utveckling - Marie Elm-Ågren

10 Webbpolicy och riktlinjer för användning av sociala medier - Carina Karlund och Katrin Persson

12 Delegationsbeslut, sekretessärende

14 Information från brottsförebyggande rådet

15 Meddelanden, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§100 Ändring av föredragningslistan

Beslut

Ärendet 7, Information om införande av valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten, utgår och återkommer vid ett extra sammanträde med socialnämnden den 13 oktober 2010.

Ärendet 8, Personalekonomisk delrapport januari-april 2010, utgår och återkommer vid nästa ordinarie sammanträde.

§101 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet inom daglig verksamhet, Ågård hemtjänst, samt hemsjukvården.

§102 Delårsbokslut

Ärendet

Delårsbokslutet visar ett underskott på ca 3,1 miljoner kronor för 2010. Anledningen till underskottet är framför allt höga kostnader för äldreomsorgen. Barn- och ungdomsvården har redovisat ett underskott om 3,2 miljoner kronor.

Bland de verksamheter som visar ett prognostiserat överskott kan nämnas flyktingmottagandet och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

§103 Socialnämndens visionsarbete

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Verksamhetscheferna redovisar nämndens delmål och dess måluppfyllelse.

§104 Ansökningar om ofördelade medel ur Dahlins biblioteks- och kulturfond

SN2010/0045  046

Beslut

Socialnämnden beslutar att förorda tilldelning enligt nedan:

Bergaortens missionsförsamling 457500 kr (92 %)

Somamrhemmets sundet 30000 kr (100 %)

Hörda byförening 115000 kr (83 %)

Ljungby kommun, äldrepedagog 100000 kr (83 %)

Ärendet

Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker vanligtvis en gång om året. Under innevarande år finns 2000000 kronor att fördela. Beloppet är högre än normalt samtidigt som de till den 2 mars 2010 inkomna ansökningarna understiger den sammanlagda summan.

Kommunstyrelsen beslöt därför den 1 juni 2010 om ny möjlighet till ansökan. Socialnämnden ges tillfälle att yttra sig över inkomna ansökningar.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 7 september 2010.

§105 Gemensamma riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Kronobergs län

Dnr SN2010/0133  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta de gemensamma riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Kronobergs län.

Ärendet

De gemensamma riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av styrgruppen för projektet ”Kunskap till praktik”. Uppdraget att lämna förslag på gemensamma riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Kronobergs län tilldelades arbetsgruppen inom samma projekt. Dessa riktlinjer ska ligga till grund för de enskilda vårdgivarnas verksamhet.

§106 Informationsärenden

Ärendet

Webbpolicy och riktlinjer för användning av sociala medier.

Information om psykiatriverksamhetens utveckling.

§107 Nytt äldreboende

Dnr SN2008/0030  7

Ärendet

Tekniska kontoret har fått i uppdrag att upphandla projektering av Åsikten. Förfrågningsunderlaget skall vara klart i början av december 2010.

§108 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Information om en Lex Sarah-anmälan.

Förlängning av avtalet med Navet.

Information om EU:s direktiv om hissar.

Information om projektet Självbestämmande i särskilt boende.

§109 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 22 september 2010, § 109 godkänns.

Ärende

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2010: Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Älmhult, Ljungby och Markaryds kommuner, sammanträdesprotokoll den 23 augusti och 20 september 2010.

Skrivelse från arbetskooperativ ”Spiket” den 14 september 2010.

Skrivelse från Vårdförbundet den 25 augusti 2010 angående hemsjukvården i Ljungby kommun.